Generalforsamling"" Vår"2014"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling"" Vår"2014""

Transkript

1 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret og ledelsen undergrupper komiteer linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 4. mars. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken https://docs.google.com/file/d/0b6rrnjmal0rpqljyv0i1zvbirfk/edit?usp=sharing der du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få ut-printede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Redaktør: Idrettsansvarlig: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Leder for aksjeklubben: Kroansvarlig Charlotte Klemming Tommy Tran Erik Taranger Melissa Martens Kristina Botngård Elma Radoncic Henrik Johansen / Erik Nilsen Astrid Eggum / Kathrine Hausken Fredrik Brekke Susanne Reinertsen Kenth Stian Paulsen Rune Rusdal Sine Horve Andreas Auklend Simen Bjerkelund Kristian Håvarstein 2

3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. AdgangtilgeneralforsamlingharallemedlemmeravBISStavangerpersoner somstyretinnbyrogrevisor. 2. Talerettharallepersonernevntipkt.1.Forslagsrettogstemmerettharalle tilstedeværendemedlemmeravbisstavanger 3. Generalforsamlingenskalvelgeordstyrerbisitterreferentogtellekorps. 4. Mistillittilforsamlingensordstyrerkanfremsettespåethverttidspunkt.Iså tilfelleovertarlederbisstavangersomordstyrerinntilnyforhandlingsledelse eroppnådd. 5. Mantegnersegtilinnleggvedåstrekkearmogpekefingeriluften.Replikk tegneskuntilinnleggogdavedåstrekkepekenoglangfingeriluften. 6. InnleggharenbegrensettaletidoppadtiltreN3Nminutter. Redegjørelserogsaksfremleggelsekanimidlertidblitilegnetutvidettidmed generalforsamlingensgodkjennelse. 7. DetgistoN2NreplikkertilhvertinnleggátoN2NminuttersamtenN1N svarreplikk. 8. Nårordstyrerisamrådmedgeneralforsamlingenfinneratalleargumenterer fremlagtsettesstrek.alleforslagskalværeskriftligfremlagtiundertegnet standførstrekforåblireferertfradirigentbordet. Opphevelseavstrekkanvedtasmedabsoluttflertallfradenstemmeberettigededel avforsamlingen. 9. Saksopplysningerfradagsordenforretningsordenellervoteringsordengis øyeblikkeligomennutenavbrytelseavpågåendefremstilling. 10. Forslagtiløyeblikkeligavbrytelsekanfremmesmedogvedtasav2/3flertall. 11. Realitetsforslagkanikkefremmesetteratstrekersatt. 12. Benkeforslagkanfremmesmed2/3oppslutningblantde stemmeberettigede. 13. Vedtakkanikkefremmesetteratstrekersatt. 14. Vedvoteringskaldøreneværelukket 15. Voteringforegårvedhåndsopprekningdersomikkeanneterønsketfrasalen. Personvalgskalforegåskriftlig. 16. Alleavgjørelsertreffesvedabsoluttflertalldersomikkeanneterspesifiserti vedtekterellerforretningsorden. 17. Beregningsgrunnlagetforvedtakeralletilenhvertidstemmeberettigede oppmøte.blankestemmerinkluderesiberegningsgrunnlaget.vedmøters begynnelsevildetgjennomloddtrekningbestemmesendelegatsomfår ekstrastemme.denneskalbrukesvedstemmelikhetmenkanikkebenyttes vedvalgavpersonertiltillitsverv. Grunnleggendestemmedefinisjonerer: a) Medabsoluttflertallmenesminimumhalvpartenavde stemmeberettigedesgunstogstemmemessigeovervekt. b) MedsimpeltflertallmenesoppnåddminimumenN1Nstemmes overvekt. 18. Personligeangrepusømmeligordbrukogberusedepersonertiltalesav ordstyrer.vedgjentatteforsømmelserkanordstyrerkrevebortvisning. 3

4 Saker Sak$1:$Behandling/Godkjenning$av$innkalling$dagsorden$og$forretningsorden$ Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKorientereromdeulikedelene Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerinnkallelsedagsordenogforretningsorden. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$2:$Behandling/Valg$av$ordstyrer$referent$bisitter$tellekorps$og$utdeling$av$ dobbeltstemme Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKharansvarfordennesaken. Forslagtilvedtak: CharlotteKlemingerordstyrer AstridEggumerreferent MelissaMartenserbisitter Henrikertellekorpsogsistevedtilfeldigtrekking Dobbeltstemmeavgjøresvedloddtrekning Enstemmigvedtattgodkjent. 77delegatertilstede. 35erdobbeltstemme 53ertellekorps $ Sak$3:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$høstens$generalforsamling$$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfrageneralforsamling bleikkelagtutitideogmådagodkjennespånytt. Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg1s.7 EnstemmigvedtattreferatetgodkjennesavGeneralforsamlingen. 77delegatertilstede. Sak$4:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$ekstraordinærgeneralforsamling$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfraekstraordinærgeneralforsamling Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg2s.18 Enstemmigvedtattreferatgodkjent. 4

5 5 Sak$5:$Saker$til$eventuelt$ Sakertileventueltnoteresogtasopptilslutt.Eventueltsakerersakersomikkeermeldtinninnenangitt tidsfrist.sakenevilblibehandletundersak16 KontrollNogvedtektskomiteengjøroppmerksompåatsakersommeldesinnundereventueltikkekan behandles/godkjennesavgeneralforsamlingen. Ingeneventueltsaker. Sak$6:$Orientering/Styrets$beretning$ Bakgrunn:Hvertstyremedlemharskrevetsinberetning.Vihenvisertilsakspapirene. Sevedlegg3.s27 Sak$7:$Behandling/Godkjenning$av$endringsforslag$Kro$vedtektene$ Forslagsstiller:Sosialtansvarlig Bakgrunn:Krovedtekteneerutdatertogviserdethensiktsmessigårevideredisse. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerendringsforslaget. Sevedlegg4s.32 Sosialtansvarligredegjørforetnyttforslagtilvedtektenetilkro. Gårforaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent Sak$8:$Behandling/Godkjenning$av$sammenslåing$av$kontroll$og$vedtekts$komitéen$og$ $ Valgkomitéen$til$HRNAnsvarlig$BIS$LA$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn: Etteråhavurdertdet42.LandsmøtesinbeslutningomåslåsammenKVKogVKiSentralledelsensett detteoppimotsituasjonenpåvåregenlokalavdelingserstyretibisstavangeretbehovforendringi organisasjonsstrukturen.vervetskalværeethrnorgansominneharallearbeidsoppgavenetilkvkogvk. StyretønskerensammenslåingdaHRNorganeterenmertidsriktigstillingogserenforventetøkningi effektivitetvedåslåsammenderespektivevervene.hrvervetvilbeståavto 2 HRAnsvarligederen 1 kandidatsettespåvårensgeneralforsamlingogen 1 påhøstensgeneralforsamling. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenstillersegbakstyretsforslagoggodkjennersammenslåingavKVK ogvktilethrnvervogatkvk2trerovertilhrvervetettervårensgeneralforsamling. Lederredegjørforforslaget. Delegat21:Endringsforslag:AtdetskalsettesinntoHRNansvarligpåvårenogentilhøsten. Delegat31:Hvorfor3stykker? Svarreplikk21:Grunnentil3istedenfor2erpågrunnavdethartidligerevært4personerådakanvi unngååkuttemedhalvparten.med3stykkervildetblibedrefordelingpåarbeidsmengden. GårtilVotering Orginalforslagpå2stykker:Nedstemt. Endringsforslag:3stykker2settespåvåren&ensettespåhøstenenstemmigvedtattgodkjent.

6 6 Sak$9:$Behandling/godkjenning$av$stillingsinstruks$HRNAnsvarlig$BIS$LA Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Forutsattgodkjenningavsak8stillingsinstrukserliggervedlagt. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingengodkjennerstillingsinstruksenetilHRansvarlig Sevedlegg5s.33 GårtilvoteringEnstemmigvedtattgodkjent. Sak$10:$Behandling/Endring$av$stillings$navn$Markedsansvarlig$til$MarkedN$og$ Næringslivsansvarlig$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:IStavangerfungereMarkedsansvarligsombådenæringslivansvarligogmarkedsansvarlig.Viser dethensiktsmessigåendrestillingstittelentilenmerpassendetittel. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavstillingsnavn. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$11:$Behandling/Endring$av$ledelse$struktur$i$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:BISStavangerønskerågjøreendringerpåstruktureninterntiledelsen.Detteerfordiviser storeforskjellermellomdeulikelokalavdelingenesomvipåsiktønskeråutjevne.viserogsåatden foreslåttestrukturendringenvileffektivisereogforbedrestudentsamfunnetietlangsiktigperspektiv. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavledelsestrukturen. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent. $ $ Sak$12:$Behandling/Godkjenning$av$regnskap$for$høsten$2013$ $ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererregnskapetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligredegjørforregnskapetforhøsten2013. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$13:$Behandling/Godkjenning$av$budsjett$høsten$2014$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresenterebudsjettetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerbudsjettetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligpresentererbudsjettet. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent.

7 Sak$14:$Behandling/Valg$av$nytt$styre$og$ledelse$for$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:FølgendeverviBISStavangerskalvelges: KroNansvarlig HRNansvarlig LederforNæringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenfølgerValgkomiteensinnstilling/anbefaling. Leder:$1$Benkning$Erik$Taranger.$ 22årfraTananger jobberpånorsea studererøkonomiogadministrasjon Tidligereidrettsansvarlig Sitternåsommarkedsansvarligharfåttmyeerfaringherfra. HarfåtttilmyebrasommarkedsansvarligoffentliggjørennyavtalemedSRNBank. Harsittetivelferdstinget MyeerfaringfraBIStilgjengeligforBIS(vaktordningihelgeneiforholdtiljobb)derforerjegtilgjengeligi ukedagene. Haringenproblemmedåpresentereforanstorefolkemengder. Jegleggerstorvektpåhvastudenteneønsker. Spørsmål$fra$GF$ Delegat77:Hvorforharduikkesøkt? Svar:Ikkefordideterlitegjennomtenktmenfordijegstormellomåsøkesentraltkontralokalt.Kom fremtiljegvillelokaliseremeg. Delegat2:Hvordanvildumotiveredesomeventueltetterhvertblirlitemotivertforsittverv? Svar:kommeranpåhvordansituasjonenerkommertilåbrukeHRNaktivt. Delegat74:Hvordanhardutenktåfaktiskfåbedrifterinnpåskolendabedrifterikkeerlikeinteresserti BINstudenter? Svar:AktiviserestudentenemerslikbedrifterfårenmerpositivopplevelseavstudenterpåBIogatdette vilvekkeinteresse. Delegat18:Somlederhvordanvilduhåndtereiforholdtilkonflikt? Svar:BrukeHRNvervetmestmuligiforholdtilkonflikter.Jegkanogsåsteppeinntaenpratåsehvasom gjelder.menvilbrukehraktivtdadetteorganeterobjektivt. Delegat65:Hvordanvilduengasjerestudentene? Svar:Høremermedstudentenehvadeønsker.Detteerenstorjobbinnenforkommunikasjon. Delegat77:Hvordanvilduløseproblemetiforholdtilatstudenterfølersegpressettilåkjøpebilletter? Svar:taetneiforetnei.Studenteneskalikkefølesegpresset. Markedsansvarlig$1$benkning:$ JensRedSørensen Tidligereerfaringfraelevråd VarusikkerpåomjegskalsioppjobbenvelgerågjøredetteforåbrukemeravmintidtilBIS Sosial Positiv Arbeidsjern Vilfortsetteåjobbemeddealleredeavtalene Ønskeråfinneenbedremåteånåuttilstudentene Spørsmål:$$ Delegat45:HarduengasjertdegtidligereiBIS?Oghvilkeformforpromoteringønskerduå gjennomføre? Svar:jegharværtmedimarkedsgruppenundergruppentilErik.Vilværeraskereutmedinfoiforholdtil avtaler.skulleværtmeruteåsnakketiforelesningerønskerhellerikketvingefolktilågåpå arrangementer. 7

8 8 Delegat57:Duvilsitteistyretåhaenundergruppehvordanserdupådegselvsomenleder? Svar:Harerfaringsomlederframilitæretoghåndtertstressendesituasjonerbra. Delegat18:Noenspesielleavtalerduønsker? Svar:VilselvfølgeligfortsettemeddetsomErikhargjorterikke100%inneidetteendamenhåperpå godveiledning. Delegat75:Hvavilbedresi? Svar:Hovedfokuspåågjørepromoteringenbedre. Delegat31:Hvoraggressiverdupålederrollensomtidligereerfaringerframilitæret? Svar:Istressetsituasjonermåduværerolig. Delegat22:Hvordanvildugåfremforåfåfremavtalersomeriboks. Svar:Vilskapeengoddialogikkeforstiv. Fagansvarlig$1$søker.$Sissel$Aarsvold$ $ 22årfraSandnesgårinternasjonalmarkedsføring. HarfagbrevikontorogadministrasjonfraConocoPhilips Somperson:selvstendigengasjertstrukturert.Ikkereddforåsiminmening. Erklassekontaktdeltattpåstudentpanel UngdomstillitsvalgtfagforeningfraConocoPhillips.Ansvarfor200stk. OpprettholdedetgodearbeidetKristinahargjort. Væresynligogengasjereklassekontaktene ErmediPRNteamethargoddialogmedadministrasjoneniBI. Spørsmål: Delegat2:HvordanserdupååtaengasjementetiheleBIS? Svar:Detjegønsker. Delegat77:HvorfortrakkdudinsøknadsomlederforLIM? Svar:Detstilteikkehelttilmineforventningerharalltidønsketvervetsomfagansvarlig. Delegat57:Harduegentligtid? Svar:jadetharjeg. Delegat74:HvavilduendreforbedregenereltmedBIS? Svar:jegsynesKristinahargjortenveldiggodjobb.Likeråværemedpåmyeerengasjertvilmer. Delegat45:SynesikkedeterrettferdigatsøkerblirspurtomdettespørsmåletiforholdtilLIM. Delegat2:Hvilkenrolletardu? Svar:Jegstårpåminemeninger. Økonomiansvarlig$1$søker:$Silje$Egeli$ 20årfraRandaberg Går2.klasseøkonomiogadm DeltidsjobbiSRNBank Håndball Gikklinjensamfunnogøkonomipåvideregående StyretforEcona Sosialgruppen Likeråengasjeremegviltastegetvideretilstyret. Goderfaringbådeøkonomiogsosialt Erinteressertiøkonomigodforståelsefordet. Harbeininesaåsierifradersomjegikkeerenig Ermotivertforvervet Spørsmål:$$ Delegat62:ErduforberedtpååtastandpunktiforholdtilheleøkonomientilBIS. Svar:Serpådettesomenavfordelene. Kommunikasjonsansvarlig$3$søkere.$$ $ ErikNilsen BoriSandnesutdannetelektriker. Erinteressertisosialeaktiviteter Kommunikasjonsteknologi Haralltidmassegalneideer ErnåKVKiBIS Ønskeråblimersynlig

9 9 Harmassesterkemeninger Viljobbeforåfåbedrekommunikasjonuttilstudentene Harmyeledigtid Hvaønskerstudentenedetteerviktigformeg Myetekniskekunnskaper Spørsmål: Delegat65:HvordanvildutilførtnyttkreativttilskuddtilBISVASpånettet? Svar:detsomskjerpåBIskalpånett Delegat67:Hvordanerdusomenleder? Svar:jegerenrettferdigperson.Fordelerarbeid. Delegat65:Hvordanvilduholdeengasjementetoppeidinundergruppe? Svar:jegønskeråmotivereheleledelsenavBIS. Delegat31:Hvorsynligblirdu? Svar:Kommertilåaktivtsnakkemedstudentene.Jobbemedkommunikasjonutmotnæringslivet. Delegat62:Hardutankeromhvordanduvilhåndterepromotering? Svar:ønskeråhaetgodtsamarbeidogdiskuterepromoteringinnadigruppen. Delegat18:Hvamenerdumedrettferdigfordeling? Svar:Deskalgjøresineoppgaver. Søker$nummer$2$Irene$Økland$ 23årfraStavanger 2barn tidligereerfaringfrasosialgruppen Lystpåflereutfordringerogmeransvar SynliggjøreBISmer HvaBISgjøroghvadettegårutpå Engasjerestudenteneendamer BISVASutpånettoftere Undergruppesomkanhjelpemegånåmålene Spørsmål: Delegat21:Dunevnteatduhar2barnpåvirkerdettetidenogfleksibilitetendin? Svar:neidethandleromprioriteringer. Delegat65:Hvordanerdusomleder? Svar:Godlederstamenpositiv. Delegat40:NoedusynesharværtdårligmedBISVAS? Svar:Harikkekommetutsåoftesomjegønsker.Vilsepåhvastudenteneønsker. Delegat65:HardunoenkunnskaperinnenWordpress? Svar:neimenjegervilligtilålæreoglærerfort.Harogsåenundergruppe. Delegat62:Hvilkerolleønskerduiforholdtilpromotering? Svar:Samarbeidemedstyretogpromotere. Søker$nummer$3$Kristian$$ 24årandreåretmarkedsføring. Studertkommunikasjonogmediatidligereharegentligenbachelorinnendette. Godeerfaringer Pernåsitterjegsomgrafiskansvarligisentralledelsen Relevanterfaring. JegvilmedBIblibedremedkommunikasjon Praksisfungererbedreennteori Fungererbraunderpresserdisiplinertdetteframilitæret Ermotivertklareåfinnemotivasjon Ertilgjengelig Åpenforendringer Likeråprøvenyeting Erdetaljstyrt Måværeperfekt Arbeiderbraiteamogalene FåttmyetipsogrådfraMartine(sentralt) Merinteressertpågrunnavdette Spørsmål:$$ Delegat65:Hvordanvildutakledinundergruppedersomdetteikkeerperfekt? Svar:kommertilåfølgeoppminundergruppeogatdeterenvissstandardpådetsomblirgjort. Delegat65:Kommerdutilåladinkommunikajsonsgruppeværekreativkandusettedegselvtilsidefor atdeskalfåkommeutmedsineideer? Svar:jaabsoluttjegeråpenfornyeideer.

10 10 Delegat57:Hvordanvilleduatsamarbeidetmedsosialtansvarligskalvære? Svar:Serpositivtpådette Delegat62:hardunoentankeromendringavBISsomikkeharmedkommunikasjonågjøreendringerav organisasjonen? Svar:harikkesåmyeerfaringfralokaltmenønskeråfokuserepådette. Delegat2:Tankerommediaellerplattformerforånåuttilstudentene. Svar:Vianettsosialemedier. Sosialtansvarlig$2$søkere$1$benker.$2$kandidater$totalt$på$GF.$ $ ToneStorhoug 22år førsteåretmarkedsføring har1datterpå3år tidligereerfaringfrasosialgruppen vokstsomperson goderfaring erfaringsomassisterendebutikksjef delegereoppgavertilminundergruppe tameransvar lederstilling væremedvidereibisbrukeminstemmeistyret varpåinfomøtetåføltedetvirketspennendesomsosialtansvarlig Bidratiletgodtstudentmiljø Flereaktiveogengasjertestudenter Forbedrepromotering Sosialemedierogplakater Standoggåinniklasserom Bedresamarbeidmedkommunikasjonsanvarlig Spørsmål:$$ Delegat40:Hvordanskaldufåtilatstudenteneblirmeraktive? Svar:Merfagligeogsosialearrangementer Delegat57:Hvordanserdupådetåhasåmangeunderdeg? Svar:Godoverlappingoglæremegåtaansvar. Delegat56:Tidligereerfaringerfraåarrangere? Svar:jafrasosialgruppen. 53:Vildetatduermorpåvirkestillingendin? Svar:Handleromprioritering. 62:HvordanvildusammenmedeneventueltkroNansvarligfåfleretilåstilleopp? Svar:Godearrangementergodepriserpromotering. 75:Hvavildugjøremeddetdårligeoppmøtet? Svar:viharikkepromotertnokkfåutmerplakaterfåutinfotidligere. Delegat21:Hvordanvildustilledegtilsamarbeidetmedøkonomiansvarlig? Svar:etbudsjetteretbudsjettfåtiletgodtsamarbeid. 1$Benker$til$Sosialtansvarlig$ AndreaMeister 24år 1.åretinternasjonalmarkedsføring Begyntealleredeifadderukenåtenkepåsosialtansvarlig ØnskeråbliendelavBIS Jobbetsombartender Godenettverkåbrukeiforholdtilarrangementer Sterkeresamarbeidmedutelivsbransjen Jobbernåmindreåvilsetteavtidtildette Spørsmål:$ Delegat2:Hardutankeromarrangementersomikkebaregårutpåfest? Svar:jahartenktoverdetteoghartidligereerfaringerfraLIM.Skalblimyemerennbarefest. Delegat62:TenktpånoemersågårutoverdetsosialeiforholdtilBIS? Svar:Stavangerkangjøresåmyemerennhvasomgjøresnå.Hvakangjøresbedre?Vierattraktivei forholdtiloljenosv. Delegat57:Hvordanserdudegselvsomlederogdelegere? Svar:Harjobbetsombutikkansvarligogsjef.Hartidligereerfaringsomleder. Delegat57:hvordanvildubrukesosialgruppensomfordel? Svar:Brukedemestmuligoghjelpetilhengeoppmerplakater. Delegat65:Hvilkekanalerhardutenktåbruke?

11 11 Svar:Leggeutbilderoglignendefraevents. Søker$VK/KVK$verv HR$N$ansvarlig$ $ Hege$Maldal$ $ Førsteåretinternasjonalmarkedsføring 2jobberblakundeleder prnteampåbi Jegvilleutfordremegselvblimerintegrertiskolenogdetsosiale Goderfaringvidere Erimøtekommendesomperson Kanjobbeiteamogværeobjektiv Målbevisst Ønskeråfåfleretilåengasjereseg ØkekjennskapentilBIS Spøromhvastudenteneønsker Spørsmål:$ 62:Hardutankeromhvordandetåfåfolktilåbliengasjertkangjøresbedre? Svar:Snakkemermedstudentene. 57:Hvordanerduienintervjusituasjon? Svar:Vilhørehvasøkerenharåsimerennaturligsamtalemåsedetanhvemdetteegentliger. 18:HvordanstillerdudegtilKVKdelenogdetansvarsområdet? Svar:Enekstrautfordring. 18:Hvordanvilduhåndtereenkonflikt? Svar:Snakkeomdettefinneuthvaproblemetegentliger. Martine$Pedersen$søker$VK$ 20årfraRandaberg DeltidsansattforParfymelle Værtmedisosialgruppen Erklarforåtapåmegendameransvar Følerjegharderetteegenskapene Ikkeproblemmedåtaavgjørelser Byggestørrenettverk FronteBISutmotstudentene Promotering Størrekjennskap Vilatstudenteneskalhaengodopplevelse Stolepåatjegholdermintaushetsplikt Harmangegodeegenskaper Strukturert Selvstendigjobbergodtiteam Nokkbeininesen Spørsmål:$$ 2:GjortdegnoentankeromvervetsomKVK? Svar:merutfordringerblirengodoverlapping.Jegvilbrukemyetid. 18:Iforholdtilkonflikterhvordanvilduhåndteredette? Svar:Forholdemegobjektiv. Bekning$NLD$ $ LineOtten 24årfraÅlgård engasjert sykepleier sponsoransvarligtidligere værtmedimarkedsgruppeninld tenktmyefremogtilbake alleredebegyntåtenkeplanfornld2014 ønskeråknyttebedresamarbeidmeduis Viktigoppgaveåfåstudentenetilåbliengasjert SeminarermedandreskolerBITrondheimogBIBergen Merpersonligforholdtilbedriftenehabedriftenemediplanleggingen Utlysestillingerderjegharintervju BrukefolkfraUIS KjennerveldiggodttilprosesseniNLD

12 12 Erløsningsorientert Serpåmegselvsomengodleder Forstårmennesker Gruppeleder Motiveredesomjobbermedmegstyrkehverandresometlag Byttepårolleneinnadistyret Spørsmål:$$ 75:Hvordanvildunåfrempersonlig? Svar:snakkemeddevialleredeharetsamarbeidmed. 62:Hvordanforholderdudegtilatfolksynesdeterdyrt?Vilduøkekvalitetellersenkebillettprisen. Svar:Ønskeråkjørebraoppleggi2dagerkontra4dager.Kanskjedettevilblibilligere. 57:Hvordanvilledumotivertdinundergruppedersomdereskullefåmyenei. Svar:detviktigsteeråikkestressedadetteerbarenegativitet.Synesdeterviktigmedrulleringogteam building. 18:iårvardetingensomsøktehvordanvildupromotereogutlysestillinger? Svar:KreveratHRskalutlysestillingerkommertilåbrukeHRaktivt. 74:HvordanvildufåoljebedriftenetilåinnseatdemådeltapåNLD? Svar:Væreaggressivepådestoreoljekonsernene. 77:Blirdetikkelittmangepersoneråforholdesegtilforbedriftene? Svar:Neihverpersonharsinegenoppgave. Innstilling:SisselAarsvoldfagansvarlig. Innstilling:SiljeEgeliøkonomiansvarlig. Innstilling:IreneØklandKommunikasjonsansvarlig. Innstilling:ToneStorhougsosialtansvarlig. LederErikTaranger Stemmer:64av65 Blank: ØkonomiansvarligSiljeEgeli Stemmer:63av65 Blank: SosialtansvarligAndreaMeister Stemmer:37av65 Blank: SosialtansvarligToneStorhoug Stemmer:27av65 Blank: MarkedsansvarligJensReedSørensen Stemmer:49av65 Blank: KommunikasjonIreneØkland Stemmer:29av65 Blank: KommunikasjonKristianStorli Stemmer:16av65 Blank: KommunikasjonErikNilsen Stemmer:22av65 Blank: SisselAarsvoldfagansvarlig Stemmer:60av65 MartineHR

13 13 Stemmer:58av65 HegeMaldalHR Stemmer:40av65 LineOttenNLD: Stemmer:61av65 Kommunikasjonsansvarlig IreneØkland:32ogflertallavstemmene ErikNilsen Sak$15:$Behandling/Godkjennelse$av$fullmakt$til$det$sittende$styret$for$å$konstituere$ eventuelle$manglende$verv$ Forslagsstiller:StyretBISStavanger Bakgrunn:Styretønskergodkjennelsetilåkonstituereeventuellemanglendeverv Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengirstyretfullmakttilåkonstituereeventuellemanglendeverv. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$16:$Eventuelt$saker$ $ Eventueltsakertasopp. Ingeneventueltsaker. Generalforsamlingavsluttet.

14 Vedlegg$1:$ Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 14

15 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret undergrupper komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 27. September. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken https://docs.google.com/file/d/0b6rrnjmal0rpqljyv0i1zvbirfk/edit?usp=sharing der du vil finne de liggende vedtektene. Dette er et relativt nytt konsept først tatt i bruk ved forrige ekstraordinære generalforsamling. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Charlotte Kleming Økonomiansvarlig: Tommy Tran Markedsansvarlig: Erik Taranger Sosialt ansvarlig: Melissa Martens Fagansvarlig: Kristina Botngård Kommunikasjonsansvarlig: Elma Radoncic Kontroll- og vedtektskomité: Henrik Johansen / Andreas Fredriksen Valgkomité: Kathrine Hausken / Astrid Eggum 15

16 Leder for NLD: Fredrik Brekke Redaktør: Susanne Reinertsen Leder for LIM: Andreas Auklend Leder for EMG: Rune Rusdal Leder for ØAF: Sine Horve Idrettsansvarlig: Kenth Stian Paulsen Leder for aksjeklubben: Simen Bjerkelund Faddersjef: Erik Frøiland Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden Generalforsamling BIS LA 4 Sak 1: Godkjenning av innkallelse Dagsorden og Forretningsorden. 6 Sak 2: Valg av ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 6 Sak 3: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling. 6 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling (26/04/13). 6 Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret. 7 Sak 7: Behandling: Vedtektsendring av kroas vedtekter. 7 Sak 8: Behandling og godkjenning av regnskap 7 Sak 9: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 7 Sak 10: Behandlingssak - Fjerne vervet Leder aksjeklubben fra Ledelsesverv. 8 Sak 11: Behandling/ Valg av nye tillitsverv 8 Sak 12: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere 8 Sak 13: Eventuelt 8 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat vårens Generalforsamling Vedlegg 2 Referat ekstraordinær GF (26/04/2013) 21 Vedlegg 3 Redegjørelser 28 16

17 Vedlegg 4 Regnskap 34 Vedlegg 5 Budsjett høst 35 Vedlegg 6 Budsjett vår 35 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg á to -2- minutter samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 17

18 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 18

19 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer referent bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: 15: tellekorps 18: Dobbeltstemme Vedtak: Enstemmig godkjent. Andreas Fredriksen er Ordstyrer Astrid Eggum / Melissa Martens er Referent Kristina Botngård er Bisitter Henrik Johansen + 1 er tellekorps Dobbeltstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Generalforsamling vår 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2013 Forslag til vedtak: Referat Fra vårens Generalforsamling godkjennes Vedlegg 1: Vedtak: Enstemmig godkjent. 19

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 13/03/2014 Sted: Orre Tid: 12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Referat Generalforsamling Høst 16 Dato: 04.10.16 Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BISledelsen, undergrupper,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Referat Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer