Generalforsamling"" Vår"2014"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling"" Vår"2014""

Transkript

1 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret og ledelsen undergrupper komiteer linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 4. mars. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken der du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få ut-printede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Redaktør: Idrettsansvarlig: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Leder for aksjeklubben: Kroansvarlig Charlotte Klemming Tommy Tran Erik Taranger Melissa Martens Kristina Botngård Elma Radoncic Henrik Johansen / Erik Nilsen Astrid Eggum / Kathrine Hausken Fredrik Brekke Susanne Reinertsen Kenth Stian Paulsen Rune Rusdal Sine Horve Andreas Auklend Simen Bjerkelund Kristian Håvarstein 2

3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. AdgangtilgeneralforsamlingharallemedlemmeravBISStavangerpersoner somstyretinnbyrogrevisor. 2. Talerettharallepersonernevntipkt.1.Forslagsrettogstemmerettharalle tilstedeværendemedlemmeravbisstavanger 3. Generalforsamlingenskalvelgeordstyrerbisitterreferentogtellekorps. 4. Mistillittilforsamlingensordstyrerkanfremsettespåethverttidspunkt.Iså tilfelleovertarlederbisstavangersomordstyrerinntilnyforhandlingsledelse eroppnådd. 5. Mantegnersegtilinnleggvedåstrekkearmogpekefingeriluften.Replikk tegneskuntilinnleggogdavedåstrekkepekenoglangfingeriluften. 6. InnleggharenbegrensettaletidoppadtiltreN3Nminutter. Redegjørelserogsaksfremleggelsekanimidlertidblitilegnetutvidettidmed generalforsamlingensgodkjennelse. 7. DetgistoN2NreplikkertilhvertinnleggátoN2NminuttersamtenN1N svarreplikk. 8. Nårordstyrerisamrådmedgeneralforsamlingenfinneratalleargumenterer fremlagtsettesstrek.alleforslagskalværeskriftligfremlagtiundertegnet standførstrekforåblireferertfradirigentbordet. Opphevelseavstrekkanvedtasmedabsoluttflertallfradenstemmeberettigededel avforsamlingen. 9. Saksopplysningerfradagsordenforretningsordenellervoteringsordengis øyeblikkeligomennutenavbrytelseavpågåendefremstilling. 10. Forslagtiløyeblikkeligavbrytelsekanfremmesmedogvedtasav2/3flertall. 11. Realitetsforslagkanikkefremmesetteratstrekersatt. 12. Benkeforslagkanfremmesmed2/3oppslutningblantde stemmeberettigede. 13. Vedtakkanikkefremmesetteratstrekersatt. 14. Vedvoteringskaldøreneværelukket 15. Voteringforegårvedhåndsopprekningdersomikkeanneterønsketfrasalen. Personvalgskalforegåskriftlig. 16. Alleavgjørelsertreffesvedabsoluttflertalldersomikkeanneterspesifiserti vedtekterellerforretningsorden. 17. Beregningsgrunnlagetforvedtakeralletilenhvertidstemmeberettigede oppmøte.blankestemmerinkluderesiberegningsgrunnlaget.vedmøters begynnelsevildetgjennomloddtrekningbestemmesendelegatsomfår ekstrastemme.denneskalbrukesvedstemmelikhetmenkanikkebenyttes vedvalgavpersonertiltillitsverv. Grunnleggendestemmedefinisjonerer: a) Medabsoluttflertallmenesminimumhalvpartenavde stemmeberettigedesgunstogstemmemessigeovervekt. b) MedsimpeltflertallmenesoppnåddminimumenN1Nstemmes overvekt. 18. Personligeangrepusømmeligordbrukogberusedepersonertiltalesav ordstyrer.vedgjentatteforsømmelserkanordstyrerkrevebortvisning. 3

4 Saker Sak$1:$Behandling/Godkjenning$av$innkalling$dagsorden$og$forretningsorden$ Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKorientereromdeulikedelene Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerinnkallelsedagsordenogforretningsorden. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$2:$Behandling/Valg$av$ordstyrer$referent$bisitter$tellekorps$og$utdeling$av$ dobbeltstemme Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKharansvarfordennesaken. Forslagtilvedtak: CharlotteKlemingerordstyrer AstridEggumerreferent MelissaMartenserbisitter Henrikertellekorpsogsistevedtilfeldigtrekking Dobbeltstemmeavgjøresvedloddtrekning Enstemmigvedtattgodkjent. 77delegatertilstede. 35erdobbeltstemme 53ertellekorps $ Sak$3:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$høstens$generalforsamling$$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfrageneralforsamling bleikkelagtutitideogmådagodkjennespånytt. Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg1s.7 EnstemmigvedtattreferatetgodkjennesavGeneralforsamlingen. 77delegatertilstede. Sak$4:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$ekstraordinærgeneralforsamling$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfraekstraordinærgeneralforsamling Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg2s.18 Enstemmigvedtattreferatgodkjent. 4

5 5 Sak$5:$Saker$til$eventuelt$ Sakertileventueltnoteresogtasopptilslutt.Eventueltsakerersakersomikkeermeldtinninnenangitt tidsfrist.sakenevilblibehandletundersak16 KontrollNogvedtektskomiteengjøroppmerksompåatsakersommeldesinnundereventueltikkekan behandles/godkjennesavgeneralforsamlingen. Ingeneventueltsaker. Sak$6:$Orientering/Styrets$beretning$ Bakgrunn:Hvertstyremedlemharskrevetsinberetning.Vihenvisertilsakspapirene. Sevedlegg3.s27 Sak$7:$Behandling/Godkjenning$av$endringsforslag$Kro$vedtektene$ Forslagsstiller:Sosialtansvarlig Bakgrunn:Krovedtekteneerutdatertogviserdethensiktsmessigårevideredisse. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerendringsforslaget. Sevedlegg4s.32 Sosialtansvarligredegjørforetnyttforslagtilvedtektenetilkro. Gårforaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent Sak$8:$Behandling/Godkjenning$av$sammenslåing$av$kontroll$og$vedtekts$komitéen$og$ $ Valgkomitéen$til$HRNAnsvarlig$BIS$LA$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn: Etteråhavurdertdet42.LandsmøtesinbeslutningomåslåsammenKVKogVKiSentralledelsensett detteoppimotsituasjonenpåvåregenlokalavdelingserstyretibisstavangeretbehovforendringi organisasjonsstrukturen.vervetskalværeethrnorgansominneharallearbeidsoppgavenetilkvkogvk. StyretønskerensammenslåingdaHRNorganeterenmertidsriktigstillingogserenforventetøkningi effektivitetvedåslåsammenderespektivevervene.hrvervetvilbeståavto 2 HRAnsvarligederen 1 kandidatsettespåvårensgeneralforsamlingogen 1 påhøstensgeneralforsamling. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenstillersegbakstyretsforslagoggodkjennersammenslåingavKVK ogvktilethrnvervogatkvk2trerovertilhrvervetettervårensgeneralforsamling. Lederredegjørforforslaget. Delegat21:Endringsforslag:AtdetskalsettesinntoHRNansvarligpåvårenogentilhøsten. Delegat31:Hvorfor3stykker? Svarreplikk21:Grunnentil3istedenfor2erpågrunnavdethartidligerevært4personerådakanvi unngååkuttemedhalvparten.med3stykkervildetblibedrefordelingpåarbeidsmengden. GårtilVotering Orginalforslagpå2stykker:Nedstemt. Endringsforslag:3stykker2settespåvåren&ensettespåhøstenenstemmigvedtattgodkjent.

6 6 Sak$9:$Behandling/godkjenning$av$stillingsinstruks$HRNAnsvarlig$BIS$LA Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Forutsattgodkjenningavsak8stillingsinstrukserliggervedlagt. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingengodkjennerstillingsinstruksenetilHRansvarlig Sevedlegg5s.33 GårtilvoteringEnstemmigvedtattgodkjent. Sak$10:$Behandling/Endring$av$stillings$navn$Markedsansvarlig$til$MarkedN$og$ Næringslivsansvarlig$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:IStavangerfungereMarkedsansvarligsombådenæringslivansvarligogmarkedsansvarlig.Viser dethensiktsmessigåendrestillingstittelentilenmerpassendetittel. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavstillingsnavn. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$11:$Behandling/Endring$av$ledelse$struktur$i$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:BISStavangerønskerågjøreendringerpåstruktureninterntiledelsen.Detteerfordiviser storeforskjellermellomdeulikelokalavdelingenesomvipåsiktønskeråutjevne.viserogsåatden foreslåttestrukturendringenvileffektivisereogforbedrestudentsamfunnetietlangsiktigperspektiv. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavledelsestrukturen. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent. $ $ Sak$12:$Behandling/Godkjenning$av$regnskap$for$høsten$2013$ $ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererregnskapetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligredegjørforregnskapetforhøsten2013. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$13:$Behandling/Godkjenning$av$budsjett$høsten$2014$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresenterebudsjettetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerbudsjettetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligpresentererbudsjettet. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent.

7 Sak$14:$Behandling/Valg$av$nytt$styre$og$ledelse$for$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:FølgendeverviBISStavangerskalvelges: KroNansvarlig HRNansvarlig LederforNæringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenfølgerValgkomiteensinnstilling/anbefaling. Leder:$1$Benkning$Erik$Taranger.$ 22årfraTananger jobberpånorsea studererøkonomiogadministrasjon Tidligereidrettsansvarlig Sitternåsommarkedsansvarligharfåttmyeerfaringherfra. HarfåtttilmyebrasommarkedsansvarligoffentliggjørennyavtalemedSRNBank. Harsittetivelferdstinget MyeerfaringfraBIStilgjengeligforBIS(vaktordningihelgeneiforholdtiljobb)derforerjegtilgjengeligi ukedagene. Haringenproblemmedåpresentereforanstorefolkemengder. Jegleggerstorvektpåhvastudenteneønsker. Spørsmål$fra$GF$ Delegat77:Hvorforharduikkesøkt? Svar:Ikkefordideterlitegjennomtenktmenfordijegstormellomåsøkesentraltkontralokalt.Kom fremtiljegvillelokaliseremeg. Delegat2:Hvordanvildumotiveredesomeventueltetterhvertblirlitemotivertforsittverv? Svar:kommeranpåhvordansituasjonenerkommertilåbrukeHRNaktivt. Delegat74:Hvordanhardutenktåfaktiskfåbedrifterinnpåskolendabedrifterikkeerlikeinteresserti BINstudenter? Svar:AktiviserestudentenemerslikbedrifterfårenmerpositivopplevelseavstudenterpåBIogatdette vilvekkeinteresse. Delegat18:Somlederhvordanvilduhåndtereiforholdtilkonflikt? Svar:BrukeHRNvervetmestmuligiforholdtilkonflikter.Jegkanogsåsteppeinntaenpratåsehvasom gjelder.menvilbrukehraktivtdadetteorganeterobjektivt. Delegat65:Hvordanvilduengasjerestudentene? Svar:Høremermedstudentenehvadeønsker.Detteerenstorjobbinnenforkommunikasjon. Delegat77:Hvordanvilduløseproblemetiforholdtilatstudenterfølersegpressettilåkjøpebilletter? Svar:taetneiforetnei.Studenteneskalikkefølesegpresset. Markedsansvarlig$1$benkning:$ JensRedSørensen Tidligereerfaringfraelevråd VarusikkerpåomjegskalsioppjobbenvelgerågjøredetteforåbrukemeravmintidtilBIS Sosial Positiv Arbeidsjern Vilfortsetteåjobbemeddealleredeavtalene Ønskeråfinneenbedremåteånåuttilstudentene Spørsmål:$$ Delegat45:HarduengasjertdegtidligereiBIS?Oghvilkeformforpromoteringønskerduå gjennomføre? Svar:jegharværtmedimarkedsgruppenundergruppentilErik.Vilværeraskereutmedinfoiforholdtil avtaler.skulleværtmeruteåsnakketiforelesningerønskerhellerikketvingefolktilågåpå arrangementer. 7

8 8 Delegat57:Duvilsitteistyretåhaenundergruppehvordanserdupådegselvsomenleder? Svar:Harerfaringsomlederframilitæretoghåndtertstressendesituasjonerbra. Delegat18:Noenspesielleavtalerduønsker? Svar:VilselvfølgeligfortsettemeddetsomErikhargjorterikke100%inneidetteendamenhåperpå godveiledning. Delegat75:Hvavilbedresi? Svar:Hovedfokuspåågjørepromoteringenbedre. Delegat31:Hvoraggressiverdupålederrollensomtidligereerfaringerframilitæret? Svar:Istressetsituasjonermåduværerolig. Delegat22:Hvordanvildugåfremforåfåfremavtalersomeriboks. Svar:Vilskapeengoddialogikkeforstiv. Fagansvarlig$1$søker.$Sissel$Aarsvold$ $ 22årfraSandnesgårinternasjonalmarkedsføring. HarfagbrevikontorogadministrasjonfraConocoPhilips Somperson:selvstendigengasjertstrukturert.Ikkereddforåsiminmening. Erklassekontaktdeltattpåstudentpanel UngdomstillitsvalgtfagforeningfraConocoPhillips.Ansvarfor200stk. OpprettholdedetgodearbeidetKristinahargjort. Væresynligogengasjereklassekontaktene ErmediPRNteamethargoddialogmedadministrasjoneniBI. Spørsmål: Delegat2:HvordanserdupååtaengasjementetiheleBIS? Svar:Detjegønsker. Delegat77:HvorfortrakkdudinsøknadsomlederforLIM? Svar:Detstilteikkehelttilmineforventningerharalltidønsketvervetsomfagansvarlig. Delegat57:Harduegentligtid? Svar:jadetharjeg. Delegat74:HvavilduendreforbedregenereltmedBIS? Svar:jegsynesKristinahargjortenveldiggodjobb.Likeråværemedpåmyeerengasjertvilmer. Delegat45:SynesikkedeterrettferdigatsøkerblirspurtomdettespørsmåletiforholdtilLIM. Delegat2:Hvilkenrolletardu? Svar:Jegstårpåminemeninger. Økonomiansvarlig$1$søker:$Silje$Egeli$ 20årfraRandaberg Går2.klasseøkonomiogadm DeltidsjobbiSRNBank Håndball Gikklinjensamfunnogøkonomipåvideregående StyretforEcona Sosialgruppen Likeråengasjeremegviltastegetvideretilstyret. Goderfaringbådeøkonomiogsosialt Erinteressertiøkonomigodforståelsefordet. Harbeininesaåsierifradersomjegikkeerenig Ermotivertforvervet Spørsmål:$$ Delegat62:ErduforberedtpååtastandpunktiforholdtilheleøkonomientilBIS. Svar:Serpådettesomenavfordelene. Kommunikasjonsansvarlig$3$søkere.$$ $ ErikNilsen BoriSandnesutdannetelektriker. Erinteressertisosialeaktiviteter Kommunikasjonsteknologi Haralltidmassegalneideer ErnåKVKiBIS Ønskeråblimersynlig

9 9 Harmassesterkemeninger Viljobbeforåfåbedrekommunikasjonuttilstudentene Harmyeledigtid Hvaønskerstudentenedetteerviktigformeg Myetekniskekunnskaper Spørsmål: Delegat65:HvordanvildutilførtnyttkreativttilskuddtilBISVASpånettet? Svar:detsomskjerpåBIskalpånett Delegat67:Hvordanerdusomenleder? Svar:jegerenrettferdigperson.Fordelerarbeid. Delegat65:Hvordanvilduholdeengasjementetoppeidinundergruppe? Svar:jegønskeråmotivereheleledelsenavBIS. Delegat31:Hvorsynligblirdu? Svar:Kommertilåaktivtsnakkemedstudentene.Jobbemedkommunikasjonutmotnæringslivet. Delegat62:Hardutankeromhvordanduvilhåndterepromotering? Svar:ønskeråhaetgodtsamarbeidogdiskuterepromoteringinnadigruppen. Delegat18:Hvamenerdumedrettferdigfordeling? Svar:Deskalgjøresineoppgaver. Søker$nummer$2$Irene$Økland$ 23årfraStavanger 2barn tidligereerfaringfrasosialgruppen Lystpåflereutfordringerogmeransvar SynliggjøreBISmer HvaBISgjøroghvadettegårutpå Engasjerestudenteneendamer BISVASutpånettoftere Undergruppesomkanhjelpemegånåmålene Spørsmål: Delegat21:Dunevnteatduhar2barnpåvirkerdettetidenogfleksibilitetendin? Svar:neidethandleromprioriteringer. Delegat65:Hvordanerdusomleder? Svar:Godlederstamenpositiv. Delegat40:NoedusynesharværtdårligmedBISVAS? Svar:Harikkekommetutsåoftesomjegønsker.Vilsepåhvastudenteneønsker. Delegat65:HardunoenkunnskaperinnenWordpress? Svar:neimenjegervilligtilålæreoglærerfort.Harogsåenundergruppe. Delegat62:Hvilkerolleønskerduiforholdtilpromotering? Svar:Samarbeidemedstyretogpromotere. Søker$nummer$3$Kristian$$ 24årandreåretmarkedsføring. Studertkommunikasjonogmediatidligereharegentligenbachelorinnendette. Godeerfaringer Pernåsitterjegsomgrafiskansvarligisentralledelsen Relevanterfaring. JegvilmedBIblibedremedkommunikasjon Praksisfungererbedreennteori Fungererbraunderpresserdisiplinertdetteframilitæret Ermotivertklareåfinnemotivasjon Ertilgjengelig Åpenforendringer Likeråprøvenyeting Erdetaljstyrt Måværeperfekt Arbeiderbraiteamogalene FåttmyetipsogrådfraMartine(sentralt) Merinteressertpågrunnavdette Spørsmål:$$ Delegat65:Hvordanvildutakledinundergruppedersomdetteikkeerperfekt? Svar:kommertilåfølgeoppminundergruppeogatdeterenvissstandardpådetsomblirgjort. Delegat65:Kommerdutilåladinkommunikajsonsgruppeværekreativkandusettedegselvtilsidefor atdeskalfåkommeutmedsineideer? Svar:jaabsoluttjegeråpenfornyeideer.

10 10 Delegat57:Hvordanvilleduatsamarbeidetmedsosialtansvarligskalvære? Svar:Serpositivtpådette Delegat62:hardunoentankeromendringavBISsomikkeharmedkommunikasjonågjøreendringerav organisasjonen? Svar:harikkesåmyeerfaringfralokaltmenønskeråfokuserepådette. Delegat2:Tankerommediaellerplattformerforånåuttilstudentene. Svar:Vianettsosialemedier. Sosialtansvarlig$2$søkere$1$benker.$2$kandidater$totalt$på$GF.$ $ ToneStorhoug 22år førsteåretmarkedsføring har1datterpå3år tidligereerfaringfrasosialgruppen vokstsomperson goderfaring erfaringsomassisterendebutikksjef delegereoppgavertilminundergruppe tameransvar lederstilling væremedvidereibisbrukeminstemmeistyret varpåinfomøtetåføltedetvirketspennendesomsosialtansvarlig Bidratiletgodtstudentmiljø Flereaktiveogengasjertestudenter Forbedrepromotering Sosialemedierogplakater Standoggåinniklasserom Bedresamarbeidmedkommunikasjonsanvarlig Spørsmål:$$ Delegat40:Hvordanskaldufåtilatstudenteneblirmeraktive? Svar:Merfagligeogsosialearrangementer Delegat57:Hvordanserdupådetåhasåmangeunderdeg? Svar:Godoverlappingoglæremegåtaansvar. Delegat56:Tidligereerfaringerfraåarrangere? Svar:jafrasosialgruppen. 53:Vildetatduermorpåvirkestillingendin? Svar:Handleromprioritering. 62:HvordanvildusammenmedeneventueltkroNansvarligfåfleretilåstilleopp? Svar:Godearrangementergodepriserpromotering. 75:Hvavildugjøremeddetdårligeoppmøtet? Svar:viharikkepromotertnokkfåutmerplakaterfåutinfotidligere. Delegat21:Hvordanvildustilledegtilsamarbeidetmedøkonomiansvarlig? Svar:etbudsjetteretbudsjettfåtiletgodtsamarbeid. 1$Benker$til$Sosialtansvarlig$ AndreaMeister 24år 1.åretinternasjonalmarkedsføring Begyntealleredeifadderukenåtenkepåsosialtansvarlig ØnskeråbliendelavBIS Jobbetsombartender Godenettverkåbrukeiforholdtilarrangementer Sterkeresamarbeidmedutelivsbransjen Jobbernåmindreåvilsetteavtidtildette Spørsmål:$ Delegat2:Hardutankeromarrangementersomikkebaregårutpåfest? Svar:jahartenktoverdetteoghartidligereerfaringerfraLIM.Skalblimyemerennbarefest. Delegat62:TenktpånoemersågårutoverdetsosialeiforholdtilBIS? Svar:Stavangerkangjøresåmyemerennhvasomgjøresnå.Hvakangjøresbedre?Vierattraktivei forholdtiloljenosv. Delegat57:Hvordanserdudegselvsomlederogdelegere? Svar:Harjobbetsombutikkansvarligogsjef.Hartidligereerfaringsomleder. Delegat57:hvordanvildubrukesosialgruppensomfordel? Svar:Brukedemestmuligoghjelpetilhengeoppmerplakater. Delegat65:Hvilkekanalerhardutenktåbruke?

11 11 Svar:Leggeutbilderoglignendefraevents. Søker$VK/KVK$verv HR$N$ansvarlig$ $ Hege$Maldal$ $ Førsteåretinternasjonalmarkedsføring 2jobberblakundeleder prnteampåbi Jegvilleutfordremegselvblimerintegrertiskolenogdetsosiale Goderfaringvidere Erimøtekommendesomperson Kanjobbeiteamogværeobjektiv Målbevisst Ønskeråfåfleretilåengasjereseg ØkekjennskapentilBIS Spøromhvastudenteneønsker Spørsmål:$ 62:Hardutankeromhvordandetåfåfolktilåbliengasjertkangjøresbedre? Svar:Snakkemermedstudentene. 57:Hvordanerduienintervjusituasjon? Svar:Vilhørehvasøkerenharåsimerennaturligsamtalemåsedetanhvemdetteegentliger. 18:HvordanstillerdudegtilKVKdelenogdetansvarsområdet? Svar:Enekstrautfordring. 18:Hvordanvilduhåndtereenkonflikt? Svar:Snakkeomdettefinneuthvaproblemetegentliger. Martine$Pedersen$søker$VK$ 20årfraRandaberg DeltidsansattforParfymelle Værtmedisosialgruppen Erklarforåtapåmegendameransvar Følerjegharderetteegenskapene Ikkeproblemmedåtaavgjørelser Byggestørrenettverk FronteBISutmotstudentene Promotering Størrekjennskap Vilatstudenteneskalhaengodopplevelse Stolepåatjegholdermintaushetsplikt Harmangegodeegenskaper Strukturert Selvstendigjobbergodtiteam Nokkbeininesen Spørsmål:$$ 2:GjortdegnoentankeromvervetsomKVK? Svar:merutfordringerblirengodoverlapping.Jegvilbrukemyetid. 18:Iforholdtilkonflikterhvordanvilduhåndteredette? Svar:Forholdemegobjektiv. Bekning$NLD$ $ LineOtten 24årfraÅlgård engasjert sykepleier sponsoransvarligtidligere værtmedimarkedsgruppeninld tenktmyefremogtilbake alleredebegyntåtenkeplanfornld2014 ønskeråknyttebedresamarbeidmeduis Viktigoppgaveåfåstudentenetilåbliengasjert SeminarermedandreskolerBITrondheimogBIBergen Merpersonligforholdtilbedriftenehabedriftenemediplanleggingen Utlysestillingerderjegharintervju BrukefolkfraUIS KjennerveldiggodttilprosesseniNLD

12 12 Erløsningsorientert Serpåmegselvsomengodleder Forstårmennesker Gruppeleder Motiveredesomjobbermedmegstyrkehverandresometlag Byttepårolleneinnadistyret Spørsmål:$$ 75:Hvordanvildunåfrempersonlig? Svar:snakkemeddevialleredeharetsamarbeidmed. 62:Hvordanforholderdudegtilatfolksynesdeterdyrt?Vilduøkekvalitetellersenkebillettprisen. Svar:Ønskeråkjørebraoppleggi2dagerkontra4dager.Kanskjedettevilblibilligere. 57:Hvordanvilledumotivertdinundergruppedersomdereskullefåmyenei. Svar:detviktigsteeråikkestressedadetteerbarenegativitet.Synesdeterviktigmedrulleringogteam building. 18:iårvardetingensomsøktehvordanvildupromotereogutlysestillinger? Svar:KreveratHRskalutlysestillingerkommertilåbrukeHRaktivt. 74:HvordanvildufåoljebedriftenetilåinnseatdemådeltapåNLD? Svar:Væreaggressivepådestoreoljekonsernene. 77:Blirdetikkelittmangepersoneråforholdesegtilforbedriftene? Svar:Neihverpersonharsinegenoppgave. Innstilling:SisselAarsvoldfagansvarlig. Innstilling:SiljeEgeliøkonomiansvarlig. Innstilling:IreneØklandKommunikasjonsansvarlig. Innstilling:ToneStorhougsosialtansvarlig. LederErikTaranger Stemmer:64av65 Blank: ØkonomiansvarligSiljeEgeli Stemmer:63av65 Blank: SosialtansvarligAndreaMeister Stemmer:37av65 Blank: SosialtansvarligToneStorhoug Stemmer:27av65 Blank: MarkedsansvarligJensReedSørensen Stemmer:49av65 Blank: KommunikasjonIreneØkland Stemmer:29av65 Blank: KommunikasjonKristianStorli Stemmer:16av65 Blank: KommunikasjonErikNilsen Stemmer:22av65 Blank: SisselAarsvoldfagansvarlig Stemmer:60av65 MartineHR

13 13 Stemmer:58av65 HegeMaldalHR Stemmer:40av65 LineOttenNLD: Stemmer:61av65 Kommunikasjonsansvarlig IreneØkland:32ogflertallavstemmene ErikNilsen Sak$15:$Behandling/Godkjennelse$av$fullmakt$til$det$sittende$styret$for$å$konstituere$ eventuelle$manglende$verv$ Forslagsstiller:StyretBISStavanger Bakgrunn:Styretønskergodkjennelsetilåkonstituereeventuellemanglendeverv Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengirstyretfullmakttilåkonstituereeventuellemanglendeverv. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$16:$Eventuelt$saker$ $ Eventueltsakertasopp. Ingeneventueltsaker. Generalforsamlingavsluttet.

14 Vedlegg$1:$ Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 14

15 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret undergrupper komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 27. September. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken der du vil finne de liggende vedtektene. Dette er et relativt nytt konsept først tatt i bruk ved forrige ekstraordinære generalforsamling. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Charlotte Kleming Økonomiansvarlig: Tommy Tran Markedsansvarlig: Erik Taranger Sosialt ansvarlig: Melissa Martens Fagansvarlig: Kristina Botngård Kommunikasjonsansvarlig: Elma Radoncic Kontroll- og vedtektskomité: Henrik Johansen / Andreas Fredriksen Valgkomité: Kathrine Hausken / Astrid Eggum 15

16 Leder for NLD: Fredrik Brekke Redaktør: Susanne Reinertsen Leder for LIM: Andreas Auklend Leder for EMG: Rune Rusdal Leder for ØAF: Sine Horve Idrettsansvarlig: Kenth Stian Paulsen Leder for aksjeklubben: Simen Bjerkelund Faddersjef: Erik Frøiland Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden Generalforsamling BIS LA 4 Sak 1: Godkjenning av innkallelse Dagsorden og Forretningsorden. 6 Sak 2: Valg av ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 6 Sak 3: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling. 6 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling (26/04/13). 6 Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret. 7 Sak 7: Behandling: Vedtektsendring av kroas vedtekter. 7 Sak 8: Behandling og godkjenning av regnskap 7 Sak 9: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 7 Sak 10: Behandlingssak - Fjerne vervet Leder aksjeklubben fra Ledelsesverv. 8 Sak 11: Behandling/ Valg av nye tillitsverv 8 Sak 12: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere 8 Sak 13: Eventuelt 8 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat vårens Generalforsamling Vedlegg 2 Referat ekstraordinær GF (26/04/2013) 21 Vedlegg 3 Redegjørelser 28 16

17 Vedlegg 4 Regnskap 34 Vedlegg 5 Budsjett høst 35 Vedlegg 6 Budsjett vår 35 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg á to -2- minutter samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 17

18 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 18

19 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer referent bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: 15: tellekorps 18: Dobbeltstemme Vedtak: Enstemmig godkjent. Andreas Fredriksen er Ordstyrer Astrid Eggum / Melissa Martens er Referent Kristina Botngård er Bisitter Henrik Johansen + 1 er tellekorps Dobbeltstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Generalforsamling vår 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2013 Forslag til vedtak: Referat Fra vårens Generalforsamling godkjennes Vedlegg 1: Vedtak: Enstemmig godkjent. 19

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 13/03/2014 Sted: Orre Tid: 12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Referat Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer) ) Vår)2015) ) ) ) ) ) Generalforsamling) Tid:) ) 17.00) ) ) ) )

Sakspapirer) ) Vår)2015) ) ) ) ) ) Generalforsamling) Tid:) ) 17.00) ) ) ) ) Sakspapirer Generalforsamling Vår2015 Dato: Sted: Tid: 17.00 19.mars2015 Aud1 1 Forord Generalforsamlingentaroppsakeravstrategiskkarakterforstudentsamfunnet,både fremmetavbisgledelsen,undergrupper,komitéerogalleandrestudentersomer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer