Generalforsamling"" Vår"2014"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling"" Vår"2014""

Transkript

1 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret og ledelsen undergrupper komiteer linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 4. mars. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken https://docs.google.com/file/d/0b6rrnjmal0rpqljyv0i1zvbirfk/edit?usp=sharing der du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få ut-printede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Redaktør: Idrettsansvarlig: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Leder for aksjeklubben: Kroansvarlig Charlotte Klemming Tommy Tran Erik Taranger Melissa Martens Kristina Botngård Elma Radoncic Henrik Johansen / Erik Nilsen Astrid Eggum / Kathrine Hausken Fredrik Brekke Susanne Reinertsen Kenth Stian Paulsen Rune Rusdal Sine Horve Andreas Auklend Simen Bjerkelund Kristian Håvarstein 2

3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. AdgangtilgeneralforsamlingharallemedlemmeravBISStavangerpersoner somstyretinnbyrogrevisor. 2. Talerettharallepersonernevntipkt.1.Forslagsrettogstemmerettharalle tilstedeværendemedlemmeravbisstavanger 3. Generalforsamlingenskalvelgeordstyrerbisitterreferentogtellekorps. 4. Mistillittilforsamlingensordstyrerkanfremsettespåethverttidspunkt.Iså tilfelleovertarlederbisstavangersomordstyrerinntilnyforhandlingsledelse eroppnådd. 5. Mantegnersegtilinnleggvedåstrekkearmogpekefingeriluften.Replikk tegneskuntilinnleggogdavedåstrekkepekenoglangfingeriluften. 6. InnleggharenbegrensettaletidoppadtiltreN3Nminutter. Redegjørelserogsaksfremleggelsekanimidlertidblitilegnetutvidettidmed generalforsamlingensgodkjennelse. 7. DetgistoN2NreplikkertilhvertinnleggátoN2NminuttersamtenN1N svarreplikk. 8. Nårordstyrerisamrådmedgeneralforsamlingenfinneratalleargumenterer fremlagtsettesstrek.alleforslagskalværeskriftligfremlagtiundertegnet standførstrekforåblireferertfradirigentbordet. Opphevelseavstrekkanvedtasmedabsoluttflertallfradenstemmeberettigededel avforsamlingen. 9. Saksopplysningerfradagsordenforretningsordenellervoteringsordengis øyeblikkeligomennutenavbrytelseavpågåendefremstilling. 10. Forslagtiløyeblikkeligavbrytelsekanfremmesmedogvedtasav2/3flertall. 11. Realitetsforslagkanikkefremmesetteratstrekersatt. 12. Benkeforslagkanfremmesmed2/3oppslutningblantde stemmeberettigede. 13. Vedtakkanikkefremmesetteratstrekersatt. 14. Vedvoteringskaldøreneværelukket 15. Voteringforegårvedhåndsopprekningdersomikkeanneterønsketfrasalen. Personvalgskalforegåskriftlig. 16. Alleavgjørelsertreffesvedabsoluttflertalldersomikkeanneterspesifiserti vedtekterellerforretningsorden. 17. Beregningsgrunnlagetforvedtakeralletilenhvertidstemmeberettigede oppmøte.blankestemmerinkluderesiberegningsgrunnlaget.vedmøters begynnelsevildetgjennomloddtrekningbestemmesendelegatsomfår ekstrastemme.denneskalbrukesvedstemmelikhetmenkanikkebenyttes vedvalgavpersonertiltillitsverv. Grunnleggendestemmedefinisjonerer: a) Medabsoluttflertallmenesminimumhalvpartenavde stemmeberettigedesgunstogstemmemessigeovervekt. b) MedsimpeltflertallmenesoppnåddminimumenN1Nstemmes overvekt. 18. Personligeangrepusømmeligordbrukogberusedepersonertiltalesav ordstyrer.vedgjentatteforsømmelserkanordstyrerkrevebortvisning. 3

4 Saker Sak$1:$Behandling/Godkjenning$av$innkalling$dagsorden$og$forretningsorden$ Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKorientereromdeulikedelene Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerinnkallelsedagsordenogforretningsorden. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$2:$Behandling/Valg$av$ordstyrer$referent$bisitter$tellekorps$og$utdeling$av$ dobbeltstemme Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKharansvarfordennesaken. Forslagtilvedtak: CharlotteKlemingerordstyrer AstridEggumerreferent MelissaMartenserbisitter Henrikertellekorpsogsistevedtilfeldigtrekking Dobbeltstemmeavgjøresvedloddtrekning Enstemmigvedtattgodkjent. 77delegatertilstede. 35erdobbeltstemme 53ertellekorps $ Sak$3:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$høstens$generalforsamling$$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfrageneralforsamling bleikkelagtutitideogmådagodkjennespånytt. Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg1s.7 EnstemmigvedtattreferatetgodkjennesavGeneralforsamlingen. 77delegatertilstede. Sak$4:$Behandling/Godkjenning$av$referat$fra$ekstraordinærgeneralforsamling$ $ Forslagsstiller:BISStavangerstyret Bakgrunn:Referatfraekstraordinærgeneralforsamling Forslagtilvedtak:ReferatgodkjennesavGeneralforsamlingen Sevedlegg2s.18 Enstemmigvedtattreferatgodkjent. 4

5 5 Sak$5:$Saker$til$eventuelt$ Sakertileventueltnoteresogtasopptilslutt.Eventueltsakerersakersomikkeermeldtinninnenangitt tidsfrist.sakenevilblibehandletundersak16 KontrollNogvedtektskomiteengjøroppmerksompåatsakersommeldesinnundereventueltikkekan behandles/godkjennesavgeneralforsamlingen. Ingeneventueltsaker. Sak$6:$Orientering/Styrets$beretning$ Bakgrunn:Hvertstyremedlemharskrevetsinberetning.Vihenvisertilsakspapirene. Sevedlegg3.s27 Sak$7:$Behandling/Godkjenning$av$endringsforslag$Kro$vedtektene$ Forslagsstiller:Sosialtansvarlig Bakgrunn:Krovedtekteneerutdatertogviserdethensiktsmessigårevideredisse. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerendringsforslaget. Sevedlegg4s.32 Sosialtansvarligredegjørforetnyttforslagtilvedtektenetilkro. Gårforaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent Sak$8:$Behandling/Godkjenning$av$sammenslåing$av$kontroll$og$vedtekts$komitéen$og$ $ Valgkomitéen$til$HRNAnsvarlig$BIS$LA$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn: Etteråhavurdertdet42.LandsmøtesinbeslutningomåslåsammenKVKogVKiSentralledelsensett detteoppimotsituasjonenpåvåregenlokalavdelingserstyretibisstavangeretbehovforendringi organisasjonsstrukturen.vervetskalværeethrnorgansominneharallearbeidsoppgavenetilkvkogvk. StyretønskerensammenslåingdaHRNorganeterenmertidsriktigstillingogserenforventetøkningi effektivitetvedåslåsammenderespektivevervene.hrvervetvilbeståavto 2 HRAnsvarligederen 1 kandidatsettespåvårensgeneralforsamlingogen 1 påhøstensgeneralforsamling. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenstillersegbakstyretsforslagoggodkjennersammenslåingavKVK ogvktilethrnvervogatkvk2trerovertilhrvervetettervårensgeneralforsamling. Lederredegjørforforslaget. Delegat21:Endringsforslag:AtdetskalsettesinntoHRNansvarligpåvårenogentilhøsten. Delegat31:Hvorfor3stykker? Svarreplikk21:Grunnentil3istedenfor2erpågrunnavdethartidligerevært4personerådakanvi unngååkuttemedhalvparten.med3stykkervildetblibedrefordelingpåarbeidsmengden. GårtilVotering Orginalforslagpå2stykker:Nedstemt. Endringsforslag:3stykker2settespåvåren&ensettespåhøstenenstemmigvedtattgodkjent.

6 6 Sak$9:$Behandling/godkjenning$av$stillingsinstruks$HRNAnsvarlig$BIS$LA Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Forutsattgodkjenningavsak8stillingsinstrukserliggervedlagt. Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingengodkjennerstillingsinstruksenetilHRansvarlig Sevedlegg5s.33 GårtilvoteringEnstemmigvedtattgodkjent. Sak$10:$Behandling/Endring$av$stillings$navn$Markedsansvarlig$til$MarkedN$og$ Næringslivsansvarlig$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:IStavangerfungereMarkedsansvarligsombådenæringslivansvarligogmarkedsansvarlig.Viser dethensiktsmessigåendrestillingstittelentilenmerpassendetittel. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavstillingsnavn. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$11:$Behandling/Endring$av$ledelse$struktur$i$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:BISStavangerønskerågjøreendringerpåstruktureninterntiledelsen.Detteerfordiviser storeforskjellermellomdeulikelokalavdelingenesomvipåsiktønskeråutjevne.viserogsåatden foreslåttestrukturendringenvileffektivisereogforbedrestudentsamfunnetietlangsiktigperspektiv. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingenstillersegbakstyretsforslagomendringavledelsestrukturen. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent. $ $ Sak$12:$Behandling/Godkjenning$av$regnskap$for$høsten$2013$ $ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererregnskapetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligredegjørforregnskapetforhøsten2013. Gårtilaktivvoteringenstemmiggodkjent. Sak$13:$Behandling/Godkjenning$av$budsjett$høsten$2014$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:Økonomiansvarligpresenterebudsjettetforhøsten2013. Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerbudsjettetforhøsten2013. Vedlegg:Blirpresentertpågeneralforsamlingen. Økonomiansvarligpresentererbudsjettet. Gårtilaktivvoteringenstemmigvedtattgodkjent.

7 Sak$14:$Behandling/Valg$av$nytt$styre$og$ledelse$for$BIS$Stavanger$ Forslagsstiller:BISStavangerStyret Bakgrunn:FølgendeverviBISStavangerskalvelges: KroNansvarlig HRNansvarlig LederforNæringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Forslagtilvedtak:GeneralforsamlingenfølgerValgkomiteensinnstilling/anbefaling. Leder:$1$Benkning$Erik$Taranger.$ 22årfraTananger jobberpånorsea studererøkonomiogadministrasjon Tidligereidrettsansvarlig Sitternåsommarkedsansvarligharfåttmyeerfaringherfra. HarfåtttilmyebrasommarkedsansvarligoffentliggjørennyavtalemedSRNBank. Harsittetivelferdstinget MyeerfaringfraBIStilgjengeligforBIS(vaktordningihelgeneiforholdtiljobb)derforerjegtilgjengeligi ukedagene. Haringenproblemmedåpresentereforanstorefolkemengder. Jegleggerstorvektpåhvastudenteneønsker. Spørsmål$fra$GF$ Delegat77:Hvorforharduikkesøkt? Svar:Ikkefordideterlitegjennomtenktmenfordijegstormellomåsøkesentraltkontralokalt.Kom fremtiljegvillelokaliseremeg. Delegat2:Hvordanvildumotiveredesomeventueltetterhvertblirlitemotivertforsittverv? Svar:kommeranpåhvordansituasjonenerkommertilåbrukeHRNaktivt. Delegat74:Hvordanhardutenktåfaktiskfåbedrifterinnpåskolendabedrifterikkeerlikeinteresserti BINstudenter? Svar:AktiviserestudentenemerslikbedrifterfårenmerpositivopplevelseavstudenterpåBIogatdette vilvekkeinteresse. Delegat18:Somlederhvordanvilduhåndtereiforholdtilkonflikt? Svar:BrukeHRNvervetmestmuligiforholdtilkonflikter.Jegkanogsåsteppeinntaenpratåsehvasom gjelder.menvilbrukehraktivtdadetteorganeterobjektivt. Delegat65:Hvordanvilduengasjerestudentene? Svar:Høremermedstudentenehvadeønsker.Detteerenstorjobbinnenforkommunikasjon. Delegat77:Hvordanvilduløseproblemetiforholdtilatstudenterfølersegpressettilåkjøpebilletter? Svar:taetneiforetnei.Studenteneskalikkefølesegpresset. Markedsansvarlig$1$benkning:$ JensRedSørensen Tidligereerfaringfraelevråd VarusikkerpåomjegskalsioppjobbenvelgerågjøredetteforåbrukemeravmintidtilBIS Sosial Positiv Arbeidsjern Vilfortsetteåjobbemeddealleredeavtalene Ønskeråfinneenbedremåteånåuttilstudentene Spørsmål:$$ Delegat45:HarduengasjertdegtidligereiBIS?Oghvilkeformforpromoteringønskerduå gjennomføre? Svar:jegharværtmedimarkedsgruppenundergruppentilErik.Vilværeraskereutmedinfoiforholdtil avtaler.skulleværtmeruteåsnakketiforelesningerønskerhellerikketvingefolktilågåpå arrangementer. 7

8 8 Delegat57:Duvilsitteistyretåhaenundergruppehvordanserdupådegselvsomenleder? Svar:Harerfaringsomlederframilitæretoghåndtertstressendesituasjonerbra. Delegat18:Noenspesielleavtalerduønsker? Svar:VilselvfølgeligfortsettemeddetsomErikhargjorterikke100%inneidetteendamenhåperpå godveiledning. Delegat75:Hvavilbedresi? Svar:Hovedfokuspåågjørepromoteringenbedre. Delegat31:Hvoraggressiverdupålederrollensomtidligereerfaringerframilitæret? Svar:Istressetsituasjonermåduværerolig. Delegat22:Hvordanvildugåfremforåfåfremavtalersomeriboks. Svar:Vilskapeengoddialogikkeforstiv. Fagansvarlig$1$søker.$Sissel$Aarsvold$ $ 22årfraSandnesgårinternasjonalmarkedsføring. HarfagbrevikontorogadministrasjonfraConocoPhilips Somperson:selvstendigengasjertstrukturert.Ikkereddforåsiminmening. Erklassekontaktdeltattpåstudentpanel UngdomstillitsvalgtfagforeningfraConocoPhillips.Ansvarfor200stk. OpprettholdedetgodearbeidetKristinahargjort. Væresynligogengasjereklassekontaktene ErmediPRNteamethargoddialogmedadministrasjoneniBI. Spørsmål: Delegat2:HvordanserdupååtaengasjementetiheleBIS? Svar:Detjegønsker. Delegat77:HvorfortrakkdudinsøknadsomlederforLIM? Svar:Detstilteikkehelttilmineforventningerharalltidønsketvervetsomfagansvarlig. Delegat57:Harduegentligtid? Svar:jadetharjeg. Delegat74:HvavilduendreforbedregenereltmedBIS? Svar:jegsynesKristinahargjortenveldiggodjobb.Likeråværemedpåmyeerengasjertvilmer. Delegat45:SynesikkedeterrettferdigatsøkerblirspurtomdettespørsmåletiforholdtilLIM. Delegat2:Hvilkenrolletardu? Svar:Jegstårpåminemeninger. Økonomiansvarlig$1$søker:$Silje$Egeli$ 20årfraRandaberg Går2.klasseøkonomiogadm DeltidsjobbiSRNBank Håndball Gikklinjensamfunnogøkonomipåvideregående StyretforEcona Sosialgruppen Likeråengasjeremegviltastegetvideretilstyret. Goderfaringbådeøkonomiogsosialt Erinteressertiøkonomigodforståelsefordet. Harbeininesaåsierifradersomjegikkeerenig Ermotivertforvervet Spørsmål:$$ Delegat62:ErduforberedtpååtastandpunktiforholdtilheleøkonomientilBIS. Svar:Serpådettesomenavfordelene. Kommunikasjonsansvarlig$3$søkere.$$ $ ErikNilsen BoriSandnesutdannetelektriker. Erinteressertisosialeaktiviteter Kommunikasjonsteknologi Haralltidmassegalneideer ErnåKVKiBIS Ønskeråblimersynlig

9 9 Harmassesterkemeninger Viljobbeforåfåbedrekommunikasjonuttilstudentene Harmyeledigtid Hvaønskerstudentenedetteerviktigformeg Myetekniskekunnskaper Spørsmål: Delegat65:HvordanvildutilførtnyttkreativttilskuddtilBISVASpånettet? Svar:detsomskjerpåBIskalpånett Delegat67:Hvordanerdusomenleder? Svar:jegerenrettferdigperson.Fordelerarbeid. Delegat65:Hvordanvilduholdeengasjementetoppeidinundergruppe? Svar:jegønskeråmotivereheleledelsenavBIS. Delegat31:Hvorsynligblirdu? Svar:Kommertilåaktivtsnakkemedstudentene.Jobbemedkommunikasjonutmotnæringslivet. Delegat62:Hardutankeromhvordanduvilhåndterepromotering? Svar:ønskeråhaetgodtsamarbeidogdiskuterepromoteringinnadigruppen. Delegat18:Hvamenerdumedrettferdigfordeling? Svar:Deskalgjøresineoppgaver. Søker$nummer$2$Irene$Økland$ 23årfraStavanger 2barn tidligereerfaringfrasosialgruppen Lystpåflereutfordringerogmeransvar SynliggjøreBISmer HvaBISgjøroghvadettegårutpå Engasjerestudenteneendamer BISVASutpånettoftere Undergruppesomkanhjelpemegånåmålene Spørsmål: Delegat21:Dunevnteatduhar2barnpåvirkerdettetidenogfleksibilitetendin? Svar:neidethandleromprioriteringer. Delegat65:Hvordanerdusomleder? Svar:Godlederstamenpositiv. Delegat40:NoedusynesharværtdårligmedBISVAS? Svar:Harikkekommetutsåoftesomjegønsker.Vilsepåhvastudenteneønsker. Delegat65:HardunoenkunnskaperinnenWordpress? Svar:neimenjegervilligtilålæreoglærerfort.Harogsåenundergruppe. Delegat62:Hvilkerolleønskerduiforholdtilpromotering? Svar:Samarbeidemedstyretogpromotere. Søker$nummer$3$Kristian$$ 24årandreåretmarkedsføring. Studertkommunikasjonogmediatidligereharegentligenbachelorinnendette. Godeerfaringer Pernåsitterjegsomgrafiskansvarligisentralledelsen Relevanterfaring. JegvilmedBIblibedremedkommunikasjon Praksisfungererbedreennteori Fungererbraunderpresserdisiplinertdetteframilitæret Ermotivertklareåfinnemotivasjon Ertilgjengelig Åpenforendringer Likeråprøvenyeting Erdetaljstyrt Måværeperfekt Arbeiderbraiteamogalene FåttmyetipsogrådfraMartine(sentralt) Merinteressertpågrunnavdette Spørsmål:$$ Delegat65:Hvordanvildutakledinundergruppedersomdetteikkeerperfekt? Svar:kommertilåfølgeoppminundergruppeogatdeterenvissstandardpådetsomblirgjort. Delegat65:Kommerdutilåladinkommunikajsonsgruppeværekreativkandusettedegselvtilsidefor atdeskalfåkommeutmedsineideer? Svar:jaabsoluttjegeråpenfornyeideer.

10 10 Delegat57:Hvordanvilleduatsamarbeidetmedsosialtansvarligskalvære? Svar:Serpositivtpådette Delegat62:hardunoentankeromendringavBISsomikkeharmedkommunikasjonågjøreendringerav organisasjonen? Svar:harikkesåmyeerfaringfralokaltmenønskeråfokuserepådette. Delegat2:Tankerommediaellerplattformerforånåuttilstudentene. Svar:Vianettsosialemedier. Sosialtansvarlig$2$søkere$1$benker.$2$kandidater$totalt$på$GF.$ $ ToneStorhoug 22år førsteåretmarkedsføring har1datterpå3år tidligereerfaringfrasosialgruppen vokstsomperson goderfaring erfaringsomassisterendebutikksjef delegereoppgavertilminundergruppe tameransvar lederstilling væremedvidereibisbrukeminstemmeistyret varpåinfomøtetåføltedetvirketspennendesomsosialtansvarlig Bidratiletgodtstudentmiljø Flereaktiveogengasjertestudenter Forbedrepromotering Sosialemedierogplakater Standoggåinniklasserom Bedresamarbeidmedkommunikasjonsanvarlig Spørsmål:$$ Delegat40:Hvordanskaldufåtilatstudenteneblirmeraktive? Svar:Merfagligeogsosialearrangementer Delegat57:Hvordanserdupådetåhasåmangeunderdeg? Svar:Godoverlappingoglæremegåtaansvar. Delegat56:Tidligereerfaringerfraåarrangere? Svar:jafrasosialgruppen. 53:Vildetatduermorpåvirkestillingendin? Svar:Handleromprioritering. 62:HvordanvildusammenmedeneventueltkroNansvarligfåfleretilåstilleopp? Svar:Godearrangementergodepriserpromotering. 75:Hvavildugjøremeddetdårligeoppmøtet? Svar:viharikkepromotertnokkfåutmerplakaterfåutinfotidligere. Delegat21:Hvordanvildustilledegtilsamarbeidetmedøkonomiansvarlig? Svar:etbudsjetteretbudsjettfåtiletgodtsamarbeid. 1$Benker$til$Sosialtansvarlig$ AndreaMeister 24år 1.åretinternasjonalmarkedsføring Begyntealleredeifadderukenåtenkepåsosialtansvarlig ØnskeråbliendelavBIS Jobbetsombartender Godenettverkåbrukeiforholdtilarrangementer Sterkeresamarbeidmedutelivsbransjen Jobbernåmindreåvilsetteavtidtildette Spørsmål:$ Delegat2:Hardutankeromarrangementersomikkebaregårutpåfest? Svar:jahartenktoverdetteoghartidligereerfaringerfraLIM.Skalblimyemerennbarefest. Delegat62:TenktpånoemersågårutoverdetsosialeiforholdtilBIS? Svar:Stavangerkangjøresåmyemerennhvasomgjøresnå.Hvakangjøresbedre?Vierattraktivei forholdtiloljenosv. Delegat57:Hvordanserdudegselvsomlederogdelegere? Svar:Harjobbetsombutikkansvarligogsjef.Hartidligereerfaringsomleder. Delegat57:hvordanvildubrukesosialgruppensomfordel? Svar:Brukedemestmuligoghjelpetilhengeoppmerplakater. Delegat65:Hvilkekanalerhardutenktåbruke?

11 11 Svar:Leggeutbilderoglignendefraevents. Søker$VK/KVK$verv HR$N$ansvarlig$ $ Hege$Maldal$ $ Førsteåretinternasjonalmarkedsføring 2jobberblakundeleder prnteampåbi Jegvilleutfordremegselvblimerintegrertiskolenogdetsosiale Goderfaringvidere Erimøtekommendesomperson Kanjobbeiteamogværeobjektiv Målbevisst Ønskeråfåfleretilåengasjereseg ØkekjennskapentilBIS Spøromhvastudenteneønsker Spørsmål:$ 62:Hardutankeromhvordandetåfåfolktilåbliengasjertkangjøresbedre? Svar:Snakkemermedstudentene. 57:Hvordanerduienintervjusituasjon? Svar:Vilhørehvasøkerenharåsimerennaturligsamtalemåsedetanhvemdetteegentliger. 18:HvordanstillerdudegtilKVKdelenogdetansvarsområdet? Svar:Enekstrautfordring. 18:Hvordanvilduhåndtereenkonflikt? Svar:Snakkeomdettefinneuthvaproblemetegentliger. Martine$Pedersen$søker$VK$ 20årfraRandaberg DeltidsansattforParfymelle Værtmedisosialgruppen Erklarforåtapåmegendameransvar Følerjegharderetteegenskapene Ikkeproblemmedåtaavgjørelser Byggestørrenettverk FronteBISutmotstudentene Promotering Størrekjennskap Vilatstudenteneskalhaengodopplevelse Stolepåatjegholdermintaushetsplikt Harmangegodeegenskaper Strukturert Selvstendigjobbergodtiteam Nokkbeininesen Spørsmål:$$ 2:GjortdegnoentankeromvervetsomKVK? Svar:merutfordringerblirengodoverlapping.Jegvilbrukemyetid. 18:Iforholdtilkonflikterhvordanvilduhåndteredette? Svar:Forholdemegobjektiv. Bekning$NLD$ $ LineOtten 24årfraÅlgård engasjert sykepleier sponsoransvarligtidligere værtmedimarkedsgruppeninld tenktmyefremogtilbake alleredebegyntåtenkeplanfornld2014 ønskeråknyttebedresamarbeidmeduis Viktigoppgaveåfåstudentenetilåbliengasjert SeminarermedandreskolerBITrondheimogBIBergen Merpersonligforholdtilbedriftenehabedriftenemediplanleggingen Utlysestillingerderjegharintervju BrukefolkfraUIS KjennerveldiggodttilprosesseniNLD

12 12 Erløsningsorientert Serpåmegselvsomengodleder Forstårmennesker Gruppeleder Motiveredesomjobbermedmegstyrkehverandresometlag Byttepårolleneinnadistyret Spørsmål:$$ 75:Hvordanvildunåfrempersonlig? Svar:snakkemeddevialleredeharetsamarbeidmed. 62:Hvordanforholderdudegtilatfolksynesdeterdyrt?Vilduøkekvalitetellersenkebillettprisen. Svar:Ønskeråkjørebraoppleggi2dagerkontra4dager.Kanskjedettevilblibilligere. 57:Hvordanvilledumotivertdinundergruppedersomdereskullefåmyenei. Svar:detviktigsteeråikkestressedadetteerbarenegativitet.Synesdeterviktigmedrulleringogteam building. 18:iårvardetingensomsøktehvordanvildupromotereogutlysestillinger? Svar:KreveratHRskalutlysestillingerkommertilåbrukeHRaktivt. 74:HvordanvildufåoljebedriftenetilåinnseatdemådeltapåNLD? Svar:Væreaggressivepådestoreoljekonsernene. 77:Blirdetikkelittmangepersoneråforholdesegtilforbedriftene? Svar:Neihverpersonharsinegenoppgave. Innstilling:SisselAarsvoldfagansvarlig. Innstilling:SiljeEgeliøkonomiansvarlig. Innstilling:IreneØklandKommunikasjonsansvarlig. Innstilling:ToneStorhougsosialtansvarlig. LederErikTaranger Stemmer:64av65 Blank: ØkonomiansvarligSiljeEgeli Stemmer:63av65 Blank: SosialtansvarligAndreaMeister Stemmer:37av65 Blank: SosialtansvarligToneStorhoug Stemmer:27av65 Blank: MarkedsansvarligJensReedSørensen Stemmer:49av65 Blank: KommunikasjonIreneØkland Stemmer:29av65 Blank: KommunikasjonKristianStorli Stemmer:16av65 Blank: KommunikasjonErikNilsen Stemmer:22av65 Blank: SisselAarsvoldfagansvarlig Stemmer:60av65 MartineHR

13 13 Stemmer:58av65 HegeMaldalHR Stemmer:40av65 LineOttenNLD: Stemmer:61av65 Kommunikasjonsansvarlig IreneØkland:32ogflertallavstemmene ErikNilsen Sak$15:$Behandling/Godkjennelse$av$fullmakt$til$det$sittende$styret$for$å$konstituere$ eventuelle$manglende$verv$ Forslagsstiller:StyretBISStavanger Bakgrunn:Styretønskergodkjennelsetilåkonstituereeventuellemanglendeverv Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengirstyretfullmakttilåkonstituereeventuellemanglendeverv. Enstemmigvedtattgodkjent. Sak$16:$Eventuelt$saker$ $ Eventueltsakertasopp. Ingeneventueltsaker. Generalforsamlingavsluttet.

14 Vedlegg$1:$ Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 14

15 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet både fremmet av BIS styret undergrupper komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 27. September. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken https://docs.google.com/file/d/0b6rrnjmal0rpqljyv0i1zvbirfk/edit?usp=sharing der du vil finne de liggende vedtektene. Dette er et relativt nytt konsept først tatt i bruk ved forrige ekstraordinære generalforsamling. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Charlotte Kleming Økonomiansvarlig: Tommy Tran Markedsansvarlig: Erik Taranger Sosialt ansvarlig: Melissa Martens Fagansvarlig: Kristina Botngård Kommunikasjonsansvarlig: Elma Radoncic Kontroll- og vedtektskomité: Henrik Johansen / Andreas Fredriksen Valgkomité: Kathrine Hausken / Astrid Eggum 15

16 Leder for NLD: Fredrik Brekke Redaktør: Susanne Reinertsen Leder for LIM: Andreas Auklend Leder for EMG: Rune Rusdal Leder for ØAF: Sine Horve Idrettsansvarlig: Kenth Stian Paulsen Leder for aksjeklubben: Simen Bjerkelund Faddersjef: Erik Frøiland Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden Generalforsamling BIS LA 4 Sak 1: Godkjenning av innkallelse Dagsorden og Forretningsorden. 6 Sak 2: Valg av ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 6 Sak 3: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling. 6 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling (26/04/13). 6 Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret. 7 Sak 7: Behandling: Vedtektsendring av kroas vedtekter. 7 Sak 8: Behandling og godkjenning av regnskap 7 Sak 9: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 7 Sak 10: Behandlingssak - Fjerne vervet Leder aksjeklubben fra Ledelsesverv. 8 Sak 11: Behandling/ Valg av nye tillitsverv 8 Sak 12: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere 8 Sak 13: Eventuelt 8 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat vårens Generalforsamling Vedlegg 2 Referat ekstraordinær GF (26/04/2013) 21 Vedlegg 3 Redegjørelser 28 16

17 Vedlegg 4 Regnskap 34 Vedlegg 5 Budsjett høst 35 Vedlegg 6 Budsjett vår 35 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer bisitter referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg á to -2- minutter samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 17

18 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 18

19 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer referent bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: 15: tellekorps 18: Dobbeltstemme Vedtak: Enstemmig godkjent. Andreas Fredriksen er Ordstyrer Astrid Eggum / Melissa Martens er Referent Kristina Botngård er Bisitter Henrik Johansen + 1 er tellekorps Dobbeltstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Generalforsamling vår 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2013 Forslag til vedtak: Referat Fra vårens Generalforsamling godkjennes Vedlegg 1: Vedtak: Enstemmig godkjent. 19

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer