Referat. Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45"

Transkript

1 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

2 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 27. September. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken der du vil finne de liggende vedtektene. Dette er et relativt nytt konsept, først tatt i bruk ved forrige ekstraordinære generalforsamling. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig, samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Charlotte Kleming Økonomiansvarlig: Tommy Tran Markedsansvarlig: Erik Taranger Sosialt ansvarlig: Melissa Martens Fagansvarlig: Kristina Botngård Kommunikasjonsansvarlig: Elma Radoncic Kontroll- og vedtektskomité: Henrik Johansen / Andreas Fredriksen Valgkomité: Kathrine Hausken / Astrid Eggum Leder for NLD: Fredrik Brekke

3 3 Redaktør: Susanne Reinertsen Leder for LIM: Andreas Auklend Leder for EMG: Rune Rusdal Leder for ØAF: Sine Horve Idrettsansvarlig: Kenth Stian Paulsen Leder for aksjeklubben: Simen Bjerkelund Faddersjef: Erik Frøiland Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden Generalforsamling BIS LA 4 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 6 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 6 Sak 3: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling. 6 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling (26/04/13). 6 Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret. 7 Sak 7: Behandling: Vedtektsendring av kroas vedtekter. 7 Sak 8: Behandling og godkjenning av regnskap 7 Sak 9: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 7 Sak 10: Behandlingssak - Fjerne vervet "Leder aksjeklubben" fra Ledelsesverv. 8 Sak 11: Behandling/ Valg av nye tillitsverv 8 Sak 12: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere 8 Sak 13: Eventuelt 8 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat vårens Generalforsamling Vedlegg 2 Referat ekstraordinær GF (26/04/2013) 21 Vedlegg 3 Redegjørelser 28 Vedlegg 4 Regnskap 34 Vedlegg 5 Budsjett høst 35 Vedlegg 6 Budsjett vår 35

4 4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de

5 5 stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

6 6 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: 15: tellekorps 18: Dobbeltstemme Andreas Fredriksen er Ordstyrer Astrid Eggum / Melissa Martens er Referent Kristina Botngård er Bisitter Henrik Johansen + 1 er tellekorps Dobbeltstemme avgjøres ved loddtrekning Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Generalforsamling vår 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2013 Forslag til vedtak: Referat Fra vårens Generalforsamling godkjennes Vedlegg 1: Vedtak: Enstemmig godkjent.

7 7 Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat ekstraordinær Generalforsamling 2013 (26/04/13) Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra ekstraordinær generalforsamling (26/04/13) Forslag til vedtak: Referat Ekstraordinær generalforsamling godkjennes Vedlegg 2: Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 5 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Må komme inn skriftlig. 9: ( fagansvarlig), 1 eventuelt sak Sak 6 Behandling/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 3: Leder/ ved Økonomi: Viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Økonomi: viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Markedsansvarlig: ikke til stede, HR viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Kommunikasjon: viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Sosialansvarlig, viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Fagansvarlig, viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Kontroll og vedtekts komiteen, viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Valg komiteen, viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Leder til linjeforening Eiendomsmegling ikke til stede, HR viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Leder for linjeforeningen til Markedsførere ikke til stede, HR viser til redegjørelsen i vedlegg 3. Leder til linjeforening for Økonomi og administrasjon, viser til redegjørelsen i vedlegg 3.

8 8 Delegat nr 1: Lurer på hvorfor det mangler så mange ledelsesverv. Delegat nr 10: Svar delegat nr 1: Så det som nødvendig at den standardiserte ledelsen + leder for linjeforeningene var de som skulle levere redegjørelse. Delegat 1: Hvorfor tok dere med linjeforeningene siden de har egen Generalforsamling? Replikk 10: Siden linjeforeningene bare har 1 GF i året, og derfor mente vi det var nødvendig at de skulle fremme en redegjørelse på denne GF. De står også veldig nærme studentene. HR: Minner om at det er en kosmetisk feil, skulle vært en behandlingssak, ikke orienteringssak. Ønsker at dette skal stemmes over. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 7 Behandling: Vedtektsendring: Bytte av organisasjonsnummer Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret v/ Økonomiansvarlig Bakgrunn: Grunnet regskapsmessige grunner, ser BIS-styret det som nødvendig å få BIkroa under samme organisasjonsnummer som BIS. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner bytte av organisasjonsnummer. Erstatte 2: Krovedtekter: Kroa er underlagt samme organisasjonsnummer som BIS, som er registrert i registeret til Brønneysundregisteret Legge til: 10-1-c: Krovedtekter: Hvis Kro-ledelsen ikke klarer å sette en økonomiansvarlig, faller dette ansvaret over til Økonomiansvarlig i BIS-styret. Kro- Økonomiansvarlig har rapporteringsansvar til økonomiansvarlig i BIS-styret. Økonomiansvarlig: Redegjør for saken. HR: Leser opp forslag til vedtak og orienterer om saken. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 8 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren Se vedlegg 4: Økonomiansvarlig: Redegjør for regnskapet vår Vedtak: Enstemmig godkjent.

9 9 Sak 9 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2013 og våren 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten 2013 og våren Se vedlegg 5 og 6: Ordstyrer: Orienterer om endringsforslag med nytt budsjett. Økonomi: Redegjør for tekniske feil ( danske kroner). Presenterer budsjettet for høsten 2013 og våren Orienterer om endringer i budsjettet. Ordstyrer: Redegjør for at styret stiller seg bak endringer og anbefaler at samlingen forholder seg rolig. Vedtak: Enstemmig vedtatt at endringsforslaget skal stemmes over. Vedtak: Endringsforslaget blir enstemmig godkjent, med notat at det er i NOK, ikke DKK. Sak 10: Behandlingsak - Fjerne vervet "Leder aksjeklubben" fra Ledelsesverv og endre det til undergruppeverv. Forslagsstiller: BIS Stavanger Bakgrunn: BI Studentsamfunn har en struktur som skiller seg fra de andre lokalavdelingene. Dette ved å ha betydelig flere verv inkludert i ledelsen. Vi ser det hensiktsmessig å endre strukturen og fjerne noen verv fra ledelsen. Vi ønsker å fjerne ledelsesvervet "Leder aksjeklubben" og la det bli et undergruppeverv av styrevervet Økonomiansvarlig. Forslag til vedtak: Vervet "Leder aksjeklubben" blir fjernet som ledelsesverv og lagt i økonomiansvarlig undergruppe. Ordstyrer: Redegjør for endringsforslag, og at styret stiller seg bak denne saken som nedstemt. Ønsker å ta dette opp igjen til våren ved andre premisser. Vedtak: Enstemmig nedstemt. Notat: Pause, 5 min. Notat: Delegat nr 13 og 14 har forlatt samlingen. Stemmeberettigete: 19 Sak 11: Behandling/ Valg av nye tillitsverv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling.

10 10 - Kro-ansvarlig: 1 søknad, ingen benkere. - Leder for studentaksjonen: 1 søknad, ingen benkere. - Kontroll og vedtektskomité [KVK] : 1 søker, ingen benkere. - Faddersjef: Ingen benkere Tekniske problemer: Møtet foreløpig utsatt minutter pause. KVK Erik Nilsen - 21 år - bor i Sandnes - 1. Året økonomi - ønsker master i økonomi - Fritiden: teoretiske interesser og fysiske interesser - Liker matte - Driver med IT- teknikk - Hvorfor søker jeg? Ønsker å bidra til studentsamfunnet, har mye tid på fritiden. - Liker å jobbe sammen med andre - Ser positivt på utfordringer og liker å teste meg selv. - Relevant for fremtidig jobb og utdanning - Jobbet tidligere i borettslag og har fått gode erfaringer i forhold til problemløsning. - Her møter jeg mange forskjellige personer og - Stor arbeidskapasitet - Ser saker fra flere synspunkt Spørsmål 11: Hva slags arbeidsfunksjon hadde du i borettslaget? Assisterte driftsleder med praktisk arbeid. Kommunisere med aktiviteter og beboere. 18: Hvorfor valgte du økonomi og ikke ingeniør? Jeg har stor interesse for begge, men størst for økonomi 20: Hvordan forholder du deg til strenge avgjørelser? Jeg er objektiv, hører på folk når de snakker, begge synspunkter og deretter trekker en 10: Tror du folk kan forholde seg til deg? Ja, jeg er ganske objektiv og åpen som person. Faddersjef Ingen benkning Kro-ansvarlig: Ikke innstilling 8: Må nevne hvorfor han ikke er innstilt. 7: Ikke innstilt på bakgrunn av for sen søknad og kan derfor ikke innstilles. Studentaksjonen: Ikke innstilling Kontroll og vedtekts komité: Innstilling av valg komiteen ved Erik Nilsen.

11 11 Avstemming Tellekorps samler inn stemmer. Resultat: Kro- ansvarlig: 10 av 19 stemmer, absolutt flertall og er valgt inn. Kristian Håvarstein er ny kro-ansvarlig. Studentaksjonen: 2 av 19 stemmer. Ingen er valgt til dette vervet. KVK: 17 av 19 stemmer. Erik Nilsen er ny KVK. Sak 12: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 13: Eventuelt saker Eventuelt saker behandles. Fagansvarlig: Klassekontakt for 1. Markedsføring har trukket seg. Fagansvarlig etterlyser ny klassekontakt. Generalforsamlingen er hevet: kl: 16.18

12 12 Vedlegg 1: Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

13 13 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 5. februar. Sakenesom gjennomgås er gitt av vedtektene, samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn førsaken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dettekrever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavangerønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Kro-ansvarlig: Redaktør: Idrettsansvarlig: Studentaksjonsleder: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Thomas Elgar Sine Horve Charlotte Kleming Thomas Habtay Stine Hamarsland Tora Vaage Fanny Kongevold Fjermeros / Andreas Fredriksen Erlend Landheim / Hege Skadsem Vegard Bringsjord Eili Tjørhom Elma Radoncic Tommy Tran Ann Kristin Nordgaard Anna Rødstøl Christel Byberg Kristine Høiland

14 14 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. 1. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. 2. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. 3. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt.

15 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 15

16 16 Saker Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbelstemme Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: tilfeldig trekking Thomas Elgar (Leder LA) er ordstyrer Anna Rødstøl (EMG) er referent Stine Hamarsland (Fag) referent Sine Horve (ØA) er bisitter Fanny Kongevold Fjermeros (KVK) Andreas Fredriksen (KVK) og siste ved Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning (nr. 42) Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under sak XX Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 64: Kan melde inn saker frem til klokken 13:00. Gir beskjed til Leder. Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg 2 Sak 6: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn:Styringsgruppen har godkjent endringer i de lokale vedtektene.

17 17 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner nye vedtekter. Se vedlegg 3 KVK: Kun et lite tillegg til de eksisterende vedtekter. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye retningslinjer Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn: I de lokale standardiserte vedtektene har ikke Kro-leder, redaktør og idrettsansvarlig egne retningslinjer. Se vedlegg 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner saken. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye ølpriser på kro Øl-pris på kroa den (bare den aktuelle dagen Forslagstiller: Kroansvalrig, ved Eili Tjørhom Bakgrunn : i tradisjonens tro avsluttes generalforsamlingen på kroa. Vi ønsker derfor å tilby to for en mellom kl 2000 og Pris 32,- kr Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget 64: kan vi ka kr. 30,-? 63: Gjelder det cider? 1: Gjelder bare øl. 62: Kroa er en non-profit organisasjon, som ikke går med tap, men heller ikke noe kraftig overskudd. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2012 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Se vedlegg 5 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 10: Behandling/Godkjenning av budsjett høsten 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presentere budsjettet for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2013 Se vedlegg 6 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2013

18 18 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjettet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren Se vedlegg 7 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 12: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Redaktør Kro-ansvarlig Idrettsansvarlig Leder for Valgkomité Kontroll- og vedtektskomité Leder for Næringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialt ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Studentaksjonen Leder for aksjeklubben Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. 2: Bedre å ta ett og ett verv, så innstilling, så resultat? Altså at vi stemmer mellom hvert verv. 63: Det blir mange lapper som skal tas inn for hver gang, og det tar lang tid. 18: Et verv, valgkommite sier hvem som er innstilt, og stemmer helt til slutt etter alle verv? KVK: GF enig i det som ble sagt? Saksgang vedtatt som følger: Ett verv blir presentert først, så sier valgkomiteen sin innstilling, og deretter neste verv. Helt til slutt stemmes alle vervene over i én prosess. GF har 55 stemmeberettiget. Redaktør: Ingen benker. 1 søker: Susanne Reinertsen 1. Året internasjonal markedsføring Jobber på IKEA Fritid: Venner og skole Vil bli redaktør fordi hun vil jobbe i bransjen senere. Motivert for vervet. Alltid vært glad i å skrive samt kreative oppgaver. Sosialt å være i BIS. Erfaring: Journalist i BisVas fra januar. Vært med på flere saker i avisen. Vil ha mer ansvar. Ønsker: o Skrive om det studentene ønsker o Engasjere folk til å lese avisen o Øke kjennskapen og engasjere elevene o Har mange ideer o God miks av seriøst og useriøst. o Mulig nettavis: Lett tilgjengelig osv. Vil få det gjennom. Spørsmål: KVK: Tid til jobben Søker: Vil sette av tid, men jobber litt på deltid. 27: Verdiøking i avisen, hva skal til for å øke kvaliteten? Søker: Vil skrive om ting som engasjerer studentene. Ha med mye bilder og gjøre det til den beste studentavisen jeg kan. 62: Stor kostnad med studentavis. Annonseplass må til. Kunne du ordnet dette? Søker: Ja, vil gjøre mest mulig for at det skal gå best. 65: Nettavis?

19 19 Søker: Blir en prosess. Vil fortsette å prøve å få det gjennom. Vil gjøre det jeg kan for at det skal skje. Valgkomité har valgt å innstille :Susanne Reinertsen Kro-ansvarlig: 1 benker. 0 søkere. Marcela Har en sønn på 3,5 år som heter Markus Har en del tid til overs Synes det virker spennende å drive butikk Har erfaring innenfor administrasjon og har vært leder før. Har lyst å 62: Leder, men i hva? Søker: i administrasjon i hotell. Hadde ansvar for kontantstrøm. Hadde mye ansvar det. I Stavanger jobbet jeg som teamleder i Western Union. Jobbet der i 2 år. 7: Kro-ansvarlig bør delta på Kroene. Har du tid på kvelden? Søker: Ja, kan gå bra, spesielt annenhver torsdag. 5: Er du fleksibel på å bytte om slik du kommer på Kroene? Søker: Ja 27: Hvordan skal du engasjere folk? Samarbeid med Sosialt ansvarlig. Idrettsansvarlig: Ingen benker. 0 søkere. Leder for valgkomité: 1 benker. 0 søkere. Kathrine Hausken 20 år fra Tastad 1. Pret internasjonal markedsføring Glad i trening, men det er fleksibelt Glad i gode venner Jobber på Tastad hjemmebaserte tjenester. Hvorfor meg? o Engasjert for vervet o Ser på det som en stor og viktig oppgave o Vil promotere skikkelig. Jo flere som søker, jo bedre kandidater får vi. o Synes intervjuer er kjekt, men vil gjerne sitte på andre siden o Ser på det som en kjekk og lærerik utfordring. 64: Klarer du å være objektiv? Søker: Det trenger ikke være kun positivt om man er venner for eksempel. Man vet ting fra begge kanter, men må se ting fra flere sider. Jeg kommer til å være objektiv. 18: Hvorfor ikke stille ordentlig? Søker: Respekt over de som har søkt og vært gjennom søknadsprosessen 4: Hvordan er du i forhold til taushetsplikt? Søker: Jeg klarer å holde det. Jeg har taushetsplikt i jobben uansett, så har erfaring med det. 65: Takle uenigheter? Søker: Argumentere for og imot, og bli enige. 64: Hvordan skiller du de gode fra de beste? Søker: Erfaring, evner og engasjement. Kontroll- og vedtekts komité: Ingen benker. 1 søker Henrik Haneberg Johansen 21 år fra Oslo Trosterud Interesser: Språk, lærer spansk for tiden, kan også litt fransk og litt tysk. Vil ta enda flere. Liker å trene, fotball og styrketrening. Er også interessert i historie og geografi. Søker KVK fordi: o Vil få meg engasjert til å gjøre det bedre på skolen o Nyttig erfaring i arbeidslivet o Tror jeg passer for jeg er en problemløsing. Går inn, ser etter problem, og handler etter det. o Alltid objektiv uansett, og handler deretter. o Tenker meg alltid om flere ganger før jeg velger å si hva jeg mener. Både negativt og positivt. Har ingen erfaring nå, men vil søke i SR- bank. Håper det vil være med på å påvirke mine avgjørelser. 6: Du skal søke i ny jobb. Har du tid til vervet? Søker: Ja, jeg har alt for mye tid egentlig. 65: Hvorfor akkurat dette vervet?

20 20 Søker: Følte det passer til meg 64: Som KVK må du ta mange upopulære valg og være streng. Føler du at du kan gjøre det? Søker: Ja, absolutt. 65: Kan du beskrive den viktigste delen av vervet? Søker: Se over at folk har gjort ting riktig og oppfører seg slik de skal etter vedtekter. 63: Kontrollere budsjettet er en del av jobben. Hvordan blir din stilling der? Søker: Har ikke så mye erfaring. Jeg kan være en rask lærer. KVK: I en søkeprosess er det mange som har søkt om verv, og mange som er nysgjerrige? Søker: Ja, jeg klarer å holde meg. 22: Linje? Søker: Økonomi og administrasjon. Innstilling: Valgkomité velger å ikke innstille kandidaten. Leder for Næringslivsdagen: 1 benker. 0 søkere. Fredrik Brekke Bergen 2. Året økonomi og administrasjon Var med på NLD i år. Mye bra, og noe jeg vil gjøre annerledes 3 jobber for tiden. 1 skal jeg slutte med, 1 deltid og 1 annen. Startet eget AS i sommer: Pirate Thinking Vil: o Få bedre kontakt med UiS o Har satt i styret i Econa på UiS o Dette er å foretrekke fordi BI er en liten skole som kan ha store fordeler med et samarbeid med en skole med samme studieretninger. Tid: NLD er ett stort arrangement, mens Econa er mer småarrangementer rundt om i året. o Skal gå bra om man bruker tiden riktig. Vil også engasjere studentene mer, og få det til så bra som mulig. 6: Hva vil du forbedre? Søker: Oppmøtte på kveldsarrangementet. Engasjere de. 6: Hvordan vi du gjøre det? Søker: Bedre tid til å promotere blant annet 15: Har du tid? Søker: Har støttespiller, så regner med det skal gå bra. 27: Hvordan holde folk på NLD-dagen på dagtid? Søker: Må få noe bra på kveldsarrangementet som får folk til å bli. Er det noe bra der, vil folk bli. 6: Hvordan vil du få folk til å komme? Søker: Synes det var litt mye hemmelighold i år, vil være mer åpen. 4: Hvordan vil økte sponsorinntekter påvirke studentene? Søker: Prisen på NLD vil bli lavere for studenter. 63: Hvordan ser du for deg samarbeid med ØA? Søker: Sette opp budsjett, og samarbeide tett, siden ØA kan mest. Faddersjef: Ingen benker. 1 søker. Erik Frøiland 2. Året markedsføring Tidligere: Fadderuken 2012, og erfaring fra NLD i Dette er ting jeg vil ta med videre. Tidligere arrangement: Ta kontakt med bedrifter, utesteder og god erfaring med å få inn artister. Dersom jeg blir valgt: o Gjøre Fadderuken bedre enn i fjor o Vil gjøre fadderuken til den beste fadderuken noen sinne. o Har bygd opp nettverk fra NLD og Fadderuken. Jeg er motivert og arbeidsvillig Innstilling Faddersjef: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Frøiland. Leder: Ingen benker. 1 søker. Charlotte Kleming Kunne ikke stille selv i dag, for jeg er i Krakow på en lenge planlagt firmatur. 23 år Bor på Hundvåg med samboer og hund Fra Kjelta 2. Året markedsføring, og trives på skolen Utenom skolen: Jobber i rekrutteringsfirma Glad i turer, liker å holde meg i aktivitet Søker fordi: o Har erfaring som markedserfaring o Dette har vært veldig kjekt og jeg kan bruke erfaringene videre

21 21 o Jeg har utfordret meg selv, og gjort ting jeg ellers ikke kunne jort o Vært gjennom oppturer og nedturer o Vil ta det neste steget. Er dessuten interessert i ledelses-fag, så det virket naturlig. Jeg har personlige egenskaper som passer til vervet. Organisert i mitt arbeid og er ikke redd for å ta en beslutning. Kan kommunisere bra. Vil bruke mye tid på å sette meg inn i vervene og personene i ledelsen. Ser på vervet som en støttefunksjon. Lede og instruere. Hvis jeg blir leder er dette noe jeg vil jobbe hardt med hver dag. Innstilling Leder: Valgkomité har valgt å innstille: Charlotte Kleming Fag: Ingen benker. 0 søkere. Markedsansvarlig: Ingen benker. 2 søkere. Søker 1 Kristoffer Fernando Lærdal Oppvokst på Sola Er klassekontakt for 2. Klasse markedsføring Jobber på Jysk og Extra Leker Sitter i styre for Norsk Colombianos Medeier i bedrift som heter Tomt & Forvaltning Motivasjon: Er sta og ønsker å få med alle. Har livserfaring, og er evig optimist. Jeg vil at alle skal få det til. Strategi: Stammekultur som er på BI, holde på den! Skape felles historie. Hvordan? o Ønsker å få i gang gode avtaler 6: Kva vil du gjøre? Mål for stillingen? Søker: Få gode avtaler som kan være elevenes utbytte, både med uteliv og arrangementer. Stå på. VI skal ha det kjekt, men også faglig kjekt. 63: Din alvorlige side? Det stilles krav til vervet. Søker: Liker å ha humor, men liker å få ting gjort. Man må ta ansvar og gjøre det man får beskjed om. 62: Har du egentlig tid? Søker: 20% stilling i lekebutikk, og jobber litt på jysk. Men prioriterer skole. 64: Markedsansvarlig er et ganske stort verv, og trenger undergruppe. Hvordan er du som leder å motivere i motgang? Søker: Jeg har tro på meg selv og tro på andre. Skal klare det sammen. 13: Kan du delegere arbeid: Søker: Liker å følge med på det som blir delegert ut. Er et A4-menneske. 64: Veldig viktig å være strukturert. Hvordan er du med oppfølging? Søker: Jeg er strukturert, og har erfaring med å slutte å røyke. Ting generelt i livet også. Lett å sette i gang, vanskelig å oppfølge. Søker 2: Erik Taranger 91-modell fra Tananger 2. Året økonomi, og flytter til Stavanger i juni Jobber som basearbeider Hvorfor stemme på meg? o Stilte som idrett i fjor, men flyttet til Trondheim. o Erfaringer o Tidlige resultater. Jeg skaffet inn kroner i sponsorpenger i tidligere idrettsverv. o Stå-på vilje. Kan ikke gi opp o Nye synspunkt: Tar med meg mye fra Trondheim i BIS der, og skal prøve å integrere det på skolen. Tid: Har en jobb som jeg kun jobber i hver 4. Helg, så det skal gå bra. Ambisjoner: Inkludere, opplyse: ønsker en tavle med avtaler el., en god gruppe: ønsker det sterkt, personlig lærdom. Det er sosialt og vil jo også ha det på CV. 64: Når du har fått en avtale i boks, er det ofte et problem med oppfølging. Hvordan er du med det? Søker: Kommer an på avtalen. Noen varer lenge, og noen for et visst arrangement. 64: Du har et samarbeid. Hvordan er du med videre kontakt? Mange bedrifter samtidig? Søker: Viktig å ha god oversikt og godt system. Gjøre det enkelt for deg selv. 62: Hva vil du ta med deg fra Trondheim? Søker: For eksempel en avtale som viser alle avtalene skolen har. Handler også om å opplyse. 64: Hvordan klarer du å holde orden på de individuelle avtalene i undergrupper osv.? Søker: Må ha oversikt, og må ha kontroll over hvem de forskjellige har snakket med. Virker også uprofesjonelt om alle kontakter samme. Innstilling: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Taranger

22 22 Økonomiansvarlig: Ingen benker. 1 søker Tommy Tran, 24 år Født i Thailand men har to Vietnamesiske foreldre. Oppvokst i Stavanger og bor i Sandnes 1. Klasse økonomi Glad i fotball, venner og familie, og litt fest og moro Hvorfor økonomiansvarlig? o Fikk god karakter i økonomi. Ikke fordi jeg jobbet mest med det, men det var mest logisk og kom naturlig for meg. o Teori til praksis. Vil føre teorien ut i praksis, og vil ligge steget foran andre studenter. o Tror jeg kommer til å få mye ut av vervet i videre studie Hvorfor stemme på meg? o Har jobbet på Hewlett Packard og fått budsjett fra sjefer. o Jobber i dag som prosjektleder inne markedsføring. o Har vært idrettsansvarlig i BIS i år, og kjenner til BIS som organisasjon. Både sosialt og faglig. o Har jobbet litt med budsjett i vervet. o Vært med å arrangert Sørlandets Idrettsfestival 65: Har du tid? Søker: Den stillingen jeg har nå, er en fleksibel jobb. Jeg bestemmer selv når jeg vil jobbe, så ja. 63: prokura. Hvordan ser du på det ansvaret? Handle på vegne av organisasjonen? Søker: Det er en mulighet jeg har, sammen med leder. Det vil ikke kun ligge på meg, men også i møter. 63: Hvordan vil du tenke når du vil handle alene? Søker: Dialog med ØA og Leder. Må ta hensyn til det økonomiske aspektet ved en sak. Fordeler mot ulemper. 64: Du skal alltid spørre hva kostnadene er. 63: God regnskapsskikk? Søker: Andre enn meg skal kunne skjønne og lese det. Strukturert og ordentlig måte. Jeg skal også kunne forklare meg. 65: Noen har kjøpt noe, og ikke fortalt det. Hva gjør du? Søker: Må se det litt an i forhold til hvem som har handlet og om den gruppen/vervet har budsjett til det. Innstilling Økonomiansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille Tommy Tran. Sosialt ansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Melissa Martens 20 år, 1. Året internasjonal markedsføring Hvorfor dette vervet? o Har erfaring fra sosialt gruppen. Vil nå være leder o Vil fokusere på BI-Kroa. Det er en plass hvor BI-studentene kan møtes og bli bedre kjent o Jeg gjør dette for studentene. Det er min fritid, og jeg setter høyt det jeg gjør. Jeg vil at studentene skal få det like kjekt når de begynner som jeg hadde det. Hva vil jeg gjøre med vervet? o Vise meg og sosialgruppen frem o Idrett på Storskjerm. Vil jobbe tett med idrettsansvarlig og få til dette o Temafester. Tema på Kroene. Ikke kun utkledning, men tema FOR Kroene. 2: Hvordan vil du få folk til Kroa? Søker: Viktig å gå til klasserommene og få de engasjerte. Ønsker å få en sosialgruppe som er fra alle trinnene. 18: Hvor mange ganger vil du ha Kroa åpen? Søker: Kanskje annenhver torsdag. Heller planlegge og promotere bra de gangene det er. 63: Du er og med i styret i BIS. Hvordan er det med BIS organisasjonen i styret? Søker: Jeg ser positivt på det. Sosialt ansvarlig kan ha det veldig kjekt, men jeg har også en seriøs side 28: Utenom Kro, hvilke aktiviteter vil du arrangere? Søker: Utflukter, fotball, håndball og lignende. Trenger ikke alltid være alkohol i bildet. Vil planlegge nærmere om jeg blir valgt. 6: Hvordan er du som leder? Søker: En som er flink å delegere, men å vise at jeg er en som klarer å ta i et tak. Vi er et team. 27: Champions League. Her på skolen? Søker: Enten Auditorium, På Champs, på Kroa, det er mange muligheter. 63: Du har jo et budsjett å holde deg til. Hvordan takler du det? Søker: Vil få sponsorer slik at arrangementene blir bedre. Om ikke det går, må man jo forholde seg til det budsjettet men har. Innstilling Sosialt ansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille: Melissa Martens. Kommunikasjonsansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Elma Radoncic 21 år, 1. Klasse markedsføring

23 23 Har gått på NKF, uteksaminert i sommer 2012 Utdannet Markedskommunikatør Har vært Redaktør i BisVas i år Har prøvd å fokusere mer på studentene i avisen Tett samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig. Har merket i BIS at det er vanskelig å engasjere studentene. o Gode kommunikasjonsverktøy er viktig. Saker jeg vil jobbe med: o Studentavis på nett o Få inn mer sponsorer enn det vi har hatt i dag. o Nettavis vil åpne for større mulighet for sponsorer enn det som er i dag o Vil ha et tett samarbeid med de andre vervene i BIS. o Vil gjerne få til en BisVas-app eller lignende app. o Å gjøre BIS mye mer synlig. Ikke alle som vet hvem i BIS er, og hvilke stillinger de forskjellige har. o Åpne kontoret mer enn det som er i dag. Hvorfor meg? o Utdannet markedskommunikatør o Har studert markedskommunikasjon, og det motiverer meg til å fortsette o Har vært med i BIS i år, og vet hvordan organisasjonen fungerer. o Har vært stedfortreder for Kommunikasjonsansvarlig i år, og har innsikt i vervet. 18: Du vil skaffe sponsorer. Vil du gjøre det selv eller Markedsansvarlig? Søker: Jeg vil ha et tett samarbeid med Markedsansvarlig, men også være med på det selv. 64: Det kan komme mye jobb på en gang. Hvordan takler du å ha mye å gjøre på en gang? Søker: Som Redaktør har jeg deadline, og har erfaring med det. Det har gått fint med korte frister tidligere også. Innstilling Redaktør: Valgkomité har valgt å innstille: Elma Radoncic Studentaksjonen. Ingen benker. 0 søkere. Leder for aksjeklubben. 1 benker. 0 søkere Simen Bjerkelund 91-modell Begynte å jobbe litt med aksjer, og begynte med økonomi 1. Året økonomi og administrasjon London School of Economics i sommer, og lærte mye der om aksjer. Har vært leder av aksjeklubben i år, hvor jeg organiserte et aksjekurs med mange oppmøtte. Vil gjøre fremover mot sommer: Vil åpne grupper og jobbe sammen. Neste år vil jeg skape en gruppe, og få inn kule forelesere innen aksjer. 2: Hvorfor benker du? Søker: Har vært bortreist mye, og glemte av det. 7: Aksjeklubben er nytt. Hvordan vil du vise deg frem? Søker: Vil prøve å forbedre meg på leder-rollen med promotering og annet. 27: Hvordan er ditt nettverk med å få tak i folk utenfra? Søker: Ingenting. Prøvde å komme litt i kontakt med Skagen, og Aksjenorge. 4: Hvordan gikk arrangementet du arrangerte i år? Søker: Gikk veldig bra, ca. 50 stk. Oppmøtte. Stemmene fordelte seg slik: Verv Stemmer Blank Redaktør Susanne: 48 1 KVK Henrik: Fadder Erik: 49 0 Leder Charlotte: 45 4 Marked Erik: 36, Fernando: 13 0 Økonomi Tommy: 47 2 Sosialt Melissa: 48 1 Kommunikasjon Elma: 49 0 Leder aksjeklubben Simen: 49 0 VK Kathrine: 48 1 NLD Fredrik: 48 1 Kro-ansvarlig Marcela: Sak 13: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv

24 24 Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes Sak 14: Eventueltsaker Eventueltsaker tas opp.

25 25 Vedlegg 2: Referat Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

26 26 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF ). GF er lokalavdelingenes høyeste organ. Her tar vi opp saker som fremmer BI-studentenes fremste interesser. Vi henviser til linken http ://www. bis.no/st avange r/f ile s/2012 /01/Lokale- ve dte kte r- offe ntlige pdf der du vil finne de liggende vedtektene. Dette er et nytt konsept som vi i BIS-Stavanger har valgt å ta i bruk som prøveprosjekt denne ekstraordinære GF. Dette hjelper med å redusere papirforbruken kraftig, samt kostnadene som ligger rundt en GF. Hvis(!) det oppstår at én student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få ferdigprintede vedtektssett i nødstilfelle.

27 27 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling BI- 4 Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter Ved Ekstraording Generalforsamling 5 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og 6 Forretningsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps 6 Sak 3 Behandling/Godkjenning av Budsjett 2013 høst Linjeforeningen for 6 Økonomistudenter Sak 4: Behandling / Godkjenning av referat ØAF GF vår Sak 5: Saker til eventuelt 6 Sak 6: Behandling /Godkjenning av budsjett og resultat BI-Kroa. Sak 7: Behandling / forandring av Vedtekter 7 BI-Kroa Sak 8: Eventueltsaker 7 Vedlegg:1 8 Vedlegg: 2 9 Vedlegg: 3 2 0

28 24 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er:

29 25 a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. Vedtekter Ved Ekstraording Generalforsamling 4-6 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en 1 - uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to 2 - dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

30 26 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden, og forretningsorden. Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Ordstyrer: Thomas Elgar Referent: Tora Vaage Bisitter: Stine Hamarsland Tellekorps: KVK og én tilfeldig utvalgt. Dobbeltstemme: Én tilfeldig utvalgt Enstemmig vedtatt. Sak 3 Behandling/Godkjenning av Budsjett 2013/14 Linjeforeningen for Økonomistudenter. Forslagsstiller: BIS Stavanger bakgrunn: BIS Stavanger orienterer. Forslag til vedtak: B IS GF Godkjenner budsjett høst Vedlegg: 1 Foreliggende budsjett ble ikke godkjent på Linjeforeningen for Økonomistudenter sin Generalforsamling. Det legges nå frem et revurdert forslag til nytt budsjett. Enstemmig vedtatt. Sak 4: Behandling / Godkjenning av referat ØAF GF vår2012 Forslagsstiller: BIS Stavanger Bakgrunn: Grunnet glemsel før Generalforsamlingen til økonomistudentene, var ikke dette med i saksbehandlingen. Forslag til vedtak: BIS GF godkjenner referatet. Vedlegg: 2 Enstemmig vedtatt. Sak 5 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene blir gått gjennom under Sak 16. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen. Ingen saker meldes opp. Sak 6 Behandling /Godkjenning av budsjett 2013 og resultat BI-Kroa. Forslagsstiller: BIS Stavanger Bakgrunn: BI Stavanger redegjør for budsjett og resultat. Forslag til vedtak: BIS Generalforsamlingen godkjenner budjett 2013 og resultat 2012

31 27 Vedlegg: 3 Enstemmig vedtatt. Sak 7: Behandling / forandring av Vedtekter BI-Kroa Forslagsstiller: BIS Stavanger Bakgrunn: BIS Stavanger foreslår at vi legger 10-1-C Stillingsinstrukser for økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig må fremme budsjett for neste semester, samt vise resultat fra forrige semester på hver Generalforsamling, med unntak av ekstraordinære Generalforsamlinger som ikke krever dette. Forslag til vedtak: BIS Generalforsamlingen godkjenner forslaget som det ligger. Enstemmig vedtatt. Sak 8: Eventueltsaker Bakgrunn: KVK orienterer om at saker som kommer opp til eventuelt ikke kan godkjennes av generalforsamlingen, men vil bli tatt til betraktning. Ingen saker meldt opp.

32 28 Vedlegg 3: Redegjørelser: Redegjørelse Leder v/charlotte Kleming Allerede flere måneder før generalforsamlingen hadde jeg gjort meg tanker om at ledervervet var noe som virket veldig spennende, og jeg var lenge sikker på at jeg skulle søke. Det å få beskjeden om at jeg var valgt inn som påtroppende leder var utrolig kjekt, men samtidig var jeg veldig nervøs for tiden som kom. Jeg ønsker å takke for tilliten fra generalforsamlingen våren 2013, og også for god støtte fra medstudenter og andre engasjerte på skolen. Fra 1.juli tredde jeg offisielt inn i vervet som leder. Overgangen fra det å være markedsansvarlig til ledervervet var fra starten en utfordring. Jeg måtte omstille meg og begynne å tenke annerledes. Arbeidsoppgavene mine endret seg drastisk, og fra å være en del av et team, var jeg nå ansvarlig for et team. Tiden fra jeg ble valgt inn til i dag har vært krevende, men utrolig spennende. Jeg har lært mye, og lærer fortsatt den dag i dag. Det å være leder kan ofte være et veldig ensomt verv. Mye av arbeidet du gjør er lite synlig og det er du som må ta de avgjørelsene andre gjerne vegrer seg for å ta. Jeg har akseptert at alle ikke alltid er enige i de valgene jeg gjør, men prøver samtidig alltid og inkludere styret, ledelsen og andre engasjerte på skolen i valg som tas og alle aktiviteter som skjer på skolen. Arbeidsoppgavene mine er å være en støttefunksjon, min jobb er å tilrettelegge, støtte og å være tilstede om noen trenger det. Jeg ønsker også å treffe studentene på skolen, og å snakke med så mange som mulig. Dette er noe jeg i dag ikke har vært flink nok til, men ønsker å jobbe med fremover,et av målene jeg har satt meg for året som leder er tilgjengelighet. Ikke bare skal jeg være så tilgjengelig som overhode mulig, men det er også slik jeg ønsker at studentene skal oppleve BI Studentsamfunn. Jeg oppfordrer stadig studentene til å si ifra om de er misfornøyd med det vi gjør. Ris, ros og kommentarer er hjertelig velkommen, bare da kan vi bli bedre. Avslutningsvis ønsker jeg å takke de som velger å engasjere seg ved skolen. Jeg er utrolig takknemlig for det arbeidet dere legger ned. Uten gode ressurser klarer vi ikke gjennomføre alt det vi ønsker å få til, og vi er avhengig av energiske sjeler for å få dagene til å gå rundt. Skoleåret er bare så vi begynt, og jeg gleder meg til å se hva som skjer i de kommende månedene. MvH Charlotte Kleming Redegjørelse Markedsansvarlig v/erik Taranger Fra 1 juli til i dag har BIS stavanger fått inn avtale nesten kr i inntekter i markedsstøtte og stands. Vi har signert avtale med adecco på 1 år med planer om forlengelse. De sponser BIS med 3 foredragsholdere i året som de flyr inn og betaler alt av kostnader på. De vil også sitte på skolen en gang annen hver måned og hjelpe studenter med CV, søknad og intervju tips. Vi har også fått en rabatt avtale med gratis inngang og billig drikke på Ittepå nattklubb og Sportscafeen. Og fått studentkort med som gir gratis inngang til nattklubb Alf og Werner. Vi arrangerte skagenlekene 31. August. Dette var et dags og kveldsarrangement i samarbeid med økonomi på uis, BIS og Skagenfondene. Dette ble et midt på treet vellykket arrangement pga

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 13/03/2014 Sted: Orre Tid: 12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 06.04.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 45-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 47-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 20.04.2016 Kl. 12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 53-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 54-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-16

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer