Generalforsamling Vår Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30"

Transkript

1 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid:

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 3 Mars. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Kristiansand ønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Da vil BIS Kristiansand ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen styret og ledelsen ved BIS Kristiansand Leder: Økonomiansvarlig: Marked og NLD: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Hr-Ansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Simen Ravndal Daniel Eilevstad Ina C. Kreutz Pauli Alen Gold Coralic Therese Wittenberg Lie Bjørn Emil Arctander Kjetil Sollie 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 8 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 8 Sak 3: Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling. 8 Sak4: Oppføring av saker til eventuelt. 8 Sak 5: Redegjørelse fra styret. 9 Sak 6: Behandling og godkjenning av revidert regnskap for siste periode. 13 Sak 7: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende periode. 13 Sak 8: Behandling av fullmakt til å konstituere eventuelt manglende verv 13 Sak 9 Behandling/ Valg av styret og ledelsen BIS Kristiansand Vedlegg: Vedlegg 1 Referat GF Høsten Vedlegg 2 Budsjett for våren Vedlegg 3 Regnskap Høsten Vedlegg 4 Noter regnskap Høsten

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Kristiansand 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Kristiansand, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Kristiansand. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Kristiansand som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Kristiansand sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Kristiansand sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Kristiansand må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS Kristiansands Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI Kristiansand sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 2

6 4-2 Høstens Generalforsamling Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. (KVK og VK velges ved behov) - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. - Behandle, og eventuelt endre egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Kristiansand, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av Generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. 4-4 Vårens generalforsamling Vårens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter vårens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon siden forrige skoleårs Generalforsamling på våren, samt de stillinger som eventuelt er fratrådt i perioden fra forrige generalforsamling. Styret, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. - Velge representant(er) for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK). - Velge representant(er) til Valgkomiteen (VK) - Godkjenning av årsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - Årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester. - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/ redegjørelse. 4-6 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene 3

7 ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en 1 - uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to 2 - dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

8 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden Forslagsstiller: HR-Ansvarlig Bakgrunn: HR-Ansvarlig orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: HR-Ansvarlig Bakgrunn: HR-Ansvarlig har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Simen Ravndal er ordstyrer Kjetil Sollie er referent Godkjenning av tellekorps Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Vedlegg: 1 Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene blir gått gjennom under Sak 13. Hr-Ansvarlig gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen 5

9 Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Styret og ledeslen i BIS Kristiansand har skrevet sin beretning. Hvert enkelt verv informerer. Leders redegjørelse, ved Simen Ravndal: Nå er det ca. et år siden jeg ble valgt inn som leder for BI Studentsamfunn. Det har vært et utrolig spennende, krevende og lærerikt år. Under appellen min i fjor så nevnte jeg flere fanesaker som jeg ønsket å iverksette som leder hvis jeg ble valgt inn. Det første og viktigste var å opprettholde et godt tilbud til studentene i form av sosiale- og faglige arrangementer. Vi skulle være så aktivitetsskapende som overhode mulig. Dett skulle vi gjøre gjennom en god og tett dialog med studentene og administrasjonen på skolen. Jeg ønsket også å sette krav til BI og sørge for at studentene sine interesser ble opprettholdt i forbindelse med nedleggelsen. Min siste fanesak var at jeg ønsket å eksponere studentene for næringslivet gjennom stands på skolen. Jeg synes vi har klart å gi studentene et godt tilbud i form av ulike aktiviteter/arrangementer og håper dere sitter igjen med det samme inntrykket. Vi har for eksempel hatt ulike fester, fotballag, aksjeklubb, fagdager, NLD og mye annet. Vi er også nesten rekordmange engasjerte i BIS i år, prosentvis så knuser vi de tidligere årene. Det er mange år siden vi har vært så sterkt representert i SIA, der vi i dag har BI studenter i alle styrene. Dette gjør at vi har god innflytelse i studentpolitiske saker som angår Vest-Agder. I STA sitter jeg som leder for arbeidsutvalget. Dette er et organ som består av lederne for de ulike studentorganisasjonene med tilhørighet til SIA. Her har jeg jobbet for å gjøre valgprosessen deres mer profesjonell og rettferdig, slik at de mindre skolene kan ha enda større sjanser på å få delegater. Det har vært viktig å ha en god dialog med administrasjonen. Spesielt når det kom ganske brått på alle at vi skulle flytte til nye lokaler på nyåret. De har vært flinke til å inkludere meg i flytteprosessen og jeg håper dere er fornøyd med de nye lokalene. Jeg har hatt flere dialoger med ledelsen i Nydalen, og har for eksempel sikret NLD økonomisk til neste år. Når det kommer til eksponering av bedrifter så må jeg dessverre innrømme at dette har blitt nedprioritert. Det har vært så mange andre ting å ta tak i som jeg har måttet prioritere. Dette beklager jeg virkelig, men heldigvis så har Norge på Nytt komiteen gjort en fantastisk jobb, så her var det mange bedrifter å treffe. Den siste tiden har det gått mye tid til forberedelser i forhold til generalforsamlingen. For meg har det vært viktig å få inn gode kandidater til styret Jeg har vært aktivt rundt å pratet med ulike studenter angående et engasjement i BIS. Jeg er sikker på at kandidatene som stiller i dag vil kunne gjøre en fantastisk jobb til neste år. Til slutt vil jeg avslutte med å ønske det nye styret lykke til, og håper at de som ikke har søkt styreverv velger å engasjere seg i undergrupper til høsten. 6

10 Økonomiansvarlig sin redegjørelse, ved Daniel Eilevstad: - Har satt opp budsjett for Vår Har satt opp regnskap for Høst Delt erfaringer og utfordringer med de økonomiansvarlige på de andre lokalavdelingene. - Hatt det overordnede ansvaret for Agora Aksjeklubb. - Bokført. - Satt meg inn i og lært meg et nytt regnskapsprogram. - Vært på økonomiseminar. - Deltatt på diverse arrangementer i regi av BI og BIS. Fagansvarlig sin redegjørelse, ved Therese Wittenberg Lie: Her er en oversikt over hva jeg har gjort siden forrige generalforsamling: - Vært på studentpanel i Oslo i oktober og 28.februar - Holdt temakveld/fagdag med oppgaveskriving og bachelorskrivingskurs - Hatt møter med klassekontaktene - Hatt møter med administrasjonen - Skriver ukesmailer med de andre fagansvarlige i BIS - Deltatt på LMUmøter, sist 12.februar - Gjennomført formative evalueringer - Gjennomført kursevalueringer for Deltatt på fagseminar 28.februar- 2.mars Dette planlegges fremover: - Holde temakveld - Sende inn søknad om støtte til LNU - Følge opp klassekontaktene - Fortsette møter med LMU for læringsmiljøet på skolen - Lære opp eventuell ny fagansvarlig Marked og næringslivsansvarlig sin redegjørelse, ved Ina Kreutz Pauli: Siden sist redegjørelse fra generalforsamlingen har jeg jobbet med litt forskjellig. Dette er det første året med marked og næringslivsansvarlig som et kombinert verv på BIS Kristiansand, og jeg føler det har vært en vellykket periode så langt. Det å sammenslå dette vervet har fungert bra. Verdien av å engasjere seg utenom studiene, har for meg vist seg å være uvurderlig. Jeg er så ufattelig glad for at jeg tok denne beslutningen for et år siden. Jeg har lært utrolig mye og gleder meg til overlapping med personen som skal overta vervet mitt. Det blir spennende å se alt det nye styret vil få til, og sammen skal vi fortsette å vise Nydalen at en nedleggelse ikke stopper engasjementet til studentene ved BI Kristiansand. Marked - Fornyelse av kontrakter - Markedsmøter - Flere samarbeidspartnere enn i fjor - Økonomisk støtte fra forskjellige samarbeidspartnere 7

11 - Jobber med å planlegge Passion For Fashion i april - Leter hele tiden etter potensielle samarbeidspartnere Næringslivskonferansen (NLD) Gjennom hele høst og vinter har NLD-styret jobbet nøye med planleggingen av næringslivskonferansen. Det har vært mange styremøter og dager på stand, møter med hovedsamarbeidspartner, Kilden og andre nøkkelpersoner/bedrifter. Vi har vært mer i kontakt med Grimstadstudentene i år for et mulig samarbeid i fremtiden, vi har kontaktet bedrifter til å stå på stand, jobbet nøye med sosiale medier og mediedekking og veiledet styret gjennom hele perioden. 18. Februar sto konferansen for tur og jeg kunne ikke vært mer fornøyd! Tilbakemeldinger, oppmøte, gjennomføring og konferansen i sin helhet er noe jeg er veldig stolt av. Det har vært en utrolig fin erfaring og jeg føler jeg har bygget et solid nettverk med næringslivet i Kristiansand, som forhåpentligvis vil hjelpe meg i min fremtidige karriere. Sosialtansvarlig sin redegjørelse, ved Alen Coralic: Vil først og fremst starte med å takke alle som har deltatt på høstens arrangement, både store og små, uten dere ville arbeidet bak ikke vært like gøy! Tiden etter jeg tok over vervet har vært ufattelig morro, krevende, givende og ikke minst lærerikt. Vervet har bydd på store utfordringer i form av å klare å tenke kreativt og nyskapende, men også det å klare å engasjere så få studenter til å være med på ting vi setter opp. Å gå fra det enorme antallet studenter vi hadde midtveis i 2013, til å kun være 1/3 bare uker etterpå har bydd på mer enn én søvnløs natt i forhold til forventingene mine da jeg gikk inn i vervet med mål om å skape det største, gøyeste og beste arrangementene i BIS Kristiansand sin historie. Det har også vært en utfordring å få tid til å lage ting, på et veldig kort høstsemester ble det ikke rom til mye før eksamensperioden slo til selvkritikk på dårlig planlegging og delegering der. Selvkritikk også på lite involvering av Sosialutvalget, det ble et kort semester og stressnivået på undertegnede var kanskje litt høyt og følte alt måtte gjøres selv håper å bli tilgitt for det men lover samtidig å inkludere det fantastiske sosialutvalget mer fra våren av. Men trass i utfordringene som har vært føler jeg at vervet, og sosialkomitéen som ett har kommet styrket ut av det og om vi ser på våren aktivitetsplan så ser vi et kjempehøyt aktivitetsnivå med masse spennende arrangement og stort spenn i tema og kreativitet, og jeg er hundre prosent overbevist om at oppmøte på vårens arrangement blir bedre og større enn noensinne! I kort trekk har jeg gjort følgende siden høstens Generalforsamling; Gjennomført Damenes og Herrenes Aften på Bakgården. Gjennomført Ølympiaden 14 MEGET morro! Gjennomført Filmkveld på skolen. Skal gjennomføre Curlingdag sammen med Idrettsansvarlig på fredag møt opp! ;) Søkt diverse støtte, Sørbok, LNU Vært Kristiansands representant på VL14 både i forkant og ettertid. Utarbeidet aktivitetsplan for våren 14 sammen med SU. Løpende kontakt med SL og PK i forhold til aktivitetsnivået på skolen. Planlegging av sosialt til LM. Planlegging av vårball og sommeravslutning som skal bli tidenes. Takk for et hittil fantastisk år nå avslutter vi med stil. 8

12 HR-Ansvarlig sin redegjørelse, ved Bjørn Emil Arctander: Siden forrige generalforsamling har jeg deltatt på diverse arrangementer i regi av BIS og administrasjonen. Som for eksempel damenes og herrenes aften og innflytningsfest. Har gjort en del HR relatert arbeid med styret og ledelsen. Internevalueringer og samtaler Har deltatt på HR-Seminar i Stavanger, der ble vi bedre kjent og utvekslet erfaringer på tvers av skolene. Satt også i en vedtektskomitee som gikk gjennom endringsforslag i vedtektssettet. En veldig lærerik prosess å være med på. I den seneste tiden har jeg jobbet mye med generalforsamling, utarbeidet stillingsannonser og promotert GF, samt at jeg har lyst ut stillinger og hatt intervjuer. Sist men ikke minst har jeg skrevet innstillinger på kandidater som har søkt BIS 2014/2015. Neste jeg skal gjøre er å gjennomføre GF, noe jeg forhåpentligvis klarer i dag Idrettsansvarlig sin redegjørelse, ved Christian Bråmo: Jeg har siden sist generalforsamling holdt på med fotballaget, hvor vi har våres siste kamp i bedrift ligaen nå i slutten av mars. Skal arrangere en curling dag i løpe av mars måned. Og et par andre arrangementer er planlagt den nærmeste fremtid. Har også deltatt på diverse arrangementer i regi av BIS Kristiansand Kommunikasjonsansvarlig sin redegjørelse, ved Kjetil Sollie: Jeg ble valgt inn som kommunikasjonsansvarlig senere enn resterende styret. Dermed ble overlappingen minimal. Men jeg vil benytte anledningen til å takke Styret som var tålmodig med meg i startet. Mine oppgaver dette året: - Publisering av referater fra styremøter. - Publisere arrangementer for studentene. - Publisere Bilder fra arrangementer. - Sørge for god kommunikasjon mellom vervene. Jeg har også prøvd å samle inn penger til BIS-CARE, som er en veldedig organisasjon som BIS samarbeider med. Dette ble avsluttet i desember, og vi klarte å samle inn 160,- Nye initiativ jeg har satt i gang er Snapchat og Instagram for BIS Kristiansand. Dette har vært en suksess, som påtroppende kommunikasjonsansvarlig kan benytte seg av. 9

13 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for høsten Vedlegg: 2 regnskap Vedlegg 3 Noter/regnskap Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren Sak 8 Behandling/godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagstiller: Styret BIS Kristiansand Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Sak 9 Behandling/ Valg av styret og ledelsen BIS Kristiansand Forslagsstiller: HR-Ansvarlig Bakgrunn: Det skal velges inn nytt styre og ledelse for BIS Kristiansand Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstillinger og voterer inn nytt styre og ledelse i BIS Kristiansand HR-Ansvarlig informerer om hvordan valgprosessen vil foregå. Det er mulig å benke til hvert verv, dette må skje før innstillingen leses opp. Følgende verv skal velges inn: Leder Økonomiansvarlig Marked og NLD Sosialtansvarlig Fagansvarlig HR-Ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig 10

14 Vedlegg 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid:

15 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt 16 September. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Kristiansand ønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Da vil BIS Kristiansand ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen styret og ledelsen ved BIS Kristiansand Leder: Økonomiansvarlig: Marked og NLD: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: KVK: Simen Ravndal Daniel Eilevstad Ina C. Kreutz Pauli Alen Coralic Therese Wittenberg Lie Bjørn Emil Arctander 12

16 Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 7 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 7 Sak 3: Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling. 7 Sak4: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 5: Redegjørelse fra styret. 7 Sak 6: Behandling og godkjenning av revidert regnskap for siste periode. 10 Sak 7: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende periode. 11 Sak 8 Behandling/ av navnskifte for Kontroll og vedtektskomite 11 Sak 9 Behandling/ Konstituering av nytt styreverv/kommunikasjon 11 Sak 10 Valg av nytt styreverv/ Kommunikasjonsansvarlig 11 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat GF Våren Vedlegg 2 Budsjett for høsten Vedlegg 3 Regnskap våren Vedlegg 4 Noter regnskap våren

17 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Kristiansand 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Kristiansand, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Kristiansand. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Kristiansand som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 14

18 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Kristiansand sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Kristiansand sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Kristiansand må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS Kristiansands Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI Kristiansand sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 4-2 Høstens Generalforsamling 14

19 4-2-1 Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. (KVK og VK velges ved behov) - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. - Behandle, og eventuelt endre egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Kristiansand, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av Generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. 4-4 Vårens generalforsamling Vårens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter vårens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon siden forrige skoleårs Generalforsamling på våren, samt de stillinger som eventuelt er fratrådt i perioden fra forrige generalforsamling. Styret, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. - Velge representant(er) for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK). - Velge representant(er) til Valgkomiteen (VK) - Godkjenning av årsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - Årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester. - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/ redegjørelse. 4-6 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det. 15

20 4-6-2 Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en 1 - uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to 2 - dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

21 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Godkjent Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Simen Ravndal er ordstyrer Godkjent Therese Wittenberg Lie er referent Godkjent Godkjenning av tellekorps Godkjent (Marthe og Henrik ble tellekorps) Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Vår Vedlegg: 1 Godkjent Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene blir gått gjennom under Sak 13. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Saker meldt: Kontefag + temakveld Meldt opp av Henrik Kabbe Sak 5 Orientering/Styrets beretning 17

22 Bakgrunn: Styret og ledeslen i BIS Kristiansand har skrevet sin beretning. Hvert enkelt verv informerer. Leders statusrapport, ved Simen Ravndal: Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å takke for tilliten dere viste meg på vårens generalforsamling. Som leder har man ikke på samme måte en konkret arbeidsoppgave jeg jobber mot. Arbeidsområdet mitt er veldig varierende, men i hovedsak er min oppgave å få medlemmene i styret til å arbeide for å ivareta studentenes interesser, og dette ved at de jobber sammen for å nå disse målene. Jeg skal ikke bare passe på at de gjør oppgavene sine, men også motivere og være en støttespiller for styremedlemmene når dette trengs. BI Kristiansand er som alle vet i en spesiell situasjon, derfor er ikke fokusområdene våre i like stor grad rettet langsiktig. Et av hovedfokusområdene våres i år er derfor å være så aktivitetskapende som overhodet mulig, og bidra til at studentene får en fantastisk avslutning på skoleårene sine. Så her håper vi at dere studenter er ivrige og kommer med innspill på hva dere måtte ønske. Mine arbeidsoppgaver til nå som leder for BIS Kristiansand har vært en del organisatorisk/administrativt arbeid. Jeg må vite hva styret og ledelsen jobber med for å kunne fungere som en støttespiller der det måtte være behov. Jeg har også hatt en jevnlig og god dialog med administrasjonen på BI. Dette er noe som er veldig viktig for BIS, men også for administrasjonen. Ellers har jeg sammen med resten av styret i BIS Kristiansand og styrene fra de andre lokalavdelingene samt sentralledelsen vært på Nasjonalt Styreforum, som i år ble avholdt i Drammen. Dette er en helg hvor vi fokuser på opplæring og samhold. Der var jeg også med i styringsgruppe møte som består av lederne fra alle lokalavdelingene. Vi legger strategier for BIS nasjonalt og arbeider for å gjøre BIS bedre og effektive. I den forbindelse har de aller fleste lokalavdelingene opprettet Google Disk. Dette er et filbanksystem som skal gjøre det enklere for oss i styret å følge med på hverandre. Samtidig skal overlappingen være lettere for neste års styre. Jeg er også i dialog med veldferdstinget der jeg skal være med i styret. Vi er enda i startfasen, men håper dere er fornøyd med jobben vi har gjort så langt! Så håper jeg at dere alle tar kontakt om det skulle være noe. Enten ris/ros eller ideer. Mvh Simen Ravndal Leder BIS Kristiansand 13/14 OK 18

23 OK Økonomiansvarlig sin statusrapport, ved Daniel Eilevstad: - Har satt opp budsjett for høsten Har satt opp regnskap for våren Delt erfaringer og utfordringer med de økonomiansvarlige på de andre lokalavdelingene på NSF. - Satt regnskap for fadderuken. - Har hatt ansvaret for LNU-søknadene. - Vært med å planlegge videre drift av Agora aksjeklubb. - Bokført. - Fakturert samarbeidspartnere Fagansvarlig sin statusrapport, ved Therese Wittenberg Lie: Deltatt på fagseminar 17. og 18.juni Deltatt på fagseminar + NSF september Hatt møte med administrasjonen og fagansvarlig sentralt Vurdert og sendt inn kursevalueringene til fagansvarlig sentralt Skriver ukesmail med de andre fagansvarlige i BIS Gjennomført valg av klassekontakter i hver klasse Gjennomført opplæring og presentasjonsteknikkurs for klassekontaktene Hatt møter med klassekontaktene og «satt de i gang» Sendt søknad om støtte til LNU Dette planlegges fremover: - Delta på studentpanel i Oslo i oktober - Samle inn de formative evalueringene så fort de er gjort - Holde temakveld - Holde akademisk oppgaveskrivingskurs og bachlorskrivingskurs OK Marked og næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Ina Kreutz Pauli: Jeg har brukt tiden frem til nå på å sette meg inn i vervene nøye. Tidligere har det ikke vært en sammenslåing av vervene næringsliv (NLD) og marked, så dette er en spennende utfordring. Jeg har fått god overlapping fra tidligere ansvarlige i begge vervene og føler jeg har fått mye ut av dette. Jeg har også deltatt på NSF, der jeg fikk mye motivasjon og inspirasjon til å ta med meg videre. Marked - Fornyelse av kontrakter - Jobber med å sette et markedsteam på 2-3 personer - Avtale møter med nye samarbeidspartnere - Har smått begynt å planlegge markedsdag/kveld (Passion for Fashion 2014) - Deltatt på NSF 19

24 Næringsliv (NLD) NLD Næringslivskonferansen Norge på Nytt er i full gang. Styret er satt, vi har hatt vårt første styremøte og engasjementet er på topp! Foredragsholdere planlegges og konferansier og tema blir nøye planlagt. Markedsvervet har i år økt fra to til tre personer, og dette er noe vi ser svært positivt på. Flere hoder gir oss større mulighet til å jobbe enda hardere enn før. Datoen for arrangementet er satt og Kilden er booket. Vi har også fått med oss Agder Energi som hovedsamarbeidspartner. I år vil vi ha to hovedsamarbeidspartnere og satser på en bank eller et bemanningsbyrå. Norge på Nytt 2014 skal bli større, bedre og enda mer innholdsrikt - så gled dere! OK Sosialtansvarlig sin statusrapport, ved Alen Coralic: Overtok vervet offisielt Kjørte overlapping med tidligere sosialansvarlig i Juni. Begynte planlegging av fadderuke før vervet ble overtatt, booking av standup, lokale etc. Gjennomførte en fin fadderuke alt tatt i betraktning, fin feedback fra oppmøtte og generelt stor engasjement rundt det sosiale på skolen for året som kommer. Vært på NSF i Drammen og møtt resten av lokalavdelingene, snakket mye om hvordan året skal bli, hvordan Vinterlekene skal bli bedre enn noensinne og samarbeidet mellom de forskjellige LA. Fått inspirasjon for events og hvordan gjennomføre arrangement med en liten vri. Har satt sammen sosialkomité, mye engasjement og mange som ønsket å være med. Gått igjennom høsten arrangement sammen satt datoer for gjennomføring av de ulike og første store fest blir 26. september! I dialog med markedsføring linjen på UIA om samarbeid å inkludering av hverandre på sosiale arrangement, god respons der og veldig ivrig styre og linje. Håper på å kunne gi et stort sosialt tilbud til studentene våre det kommende året, jobber intenst med våren 2014s program personlig gleder jeg meg enormt! Vil til slutt takke for tilliten vist ved å velge meg inn som Sosialtansvarlig på forrige GF. OK KVK sin statusrapport, ved Bjørn Emil Arctander: Jeg har overtatt et nytt verv, så det var en del å sette seg inn i. Men føler jeg har fått greit oversikt. Har informert styret om min stilling, og at jeg gjerne vil bli flittig brukt. Jeg har deltatt på fadderuken der jeg var behjelpelig på diverse ting. Jeg har også vært på Nasjonalt styreforum med resten av BIS Kristiansand. Dette var veldig lærerikt og selvfølgelig en god dose sosialt. Ellers har jeg jobbet med diverse ting frem mot GF. OK 20

25 Idrettsansvarlig sin statusrapport, ved Christian Bråmo: Jeg har startet opp et fotball lag, som er meldt på Bedrift ligaen (Umbro-Ligaen) som starter Vi har også startet opp med fotball trening. Søkt og fått innvilget midler til bedrift ligaen, samt midler til draktsett og annet utsyr fra NORLI fondet. Søker nå midler til andre aktiviteter som bordtennisutstyr og annet idrettsutstyr som skal ligge på skolen, søker også om en «Curling-dag», fra LNU. OK Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Leder presenterer regnskapet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren Vedlegg: 3 Vedlegg 4 Noter/regnskap Daniel er ikke tilstede, Simen går igjennom regnskap Godkjent/ikke godkjent regnskap: godkjent Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Kristiansand Styret Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for Høsten Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for Høsten Vedlegg: 2 Simen går igjennom budsjett Godkjent Sak 8 Behandling/ av navneskift for Kontroll og vedtektskomite Forslagsstiller: Kontroll og vedtektskomite Bakgrunn: KVK presenterer forslag Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner navneskift for KVK. Godkjent Absolutt flertall 21

26 Sak 9 Behandling/ Konstituering av nytt styreverv/kommunikasjon Forslagsstiller: Styre BIS Kristiansand Bakgrunn: Leder presenterer forslag Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner konstitusjon av nytt styreverv, kommunikasjonsansvarlig. Se vedlegg 2 for stillingsinstruks Godkjent Absolutt flertall Sak 10 Behandling/ valg av kommunikasjonsansvarlig Forslagsstiller: Styre BIS Kristiansand Bakgrunn: Leder presenterte i sak 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger VK s innstilling og voterer inn nytt styreverv, Kommunikasjonsansvarlig KVK informerer om hvordan valgprosessen vil foregå. Det er mulig å benke til vervet før innstillingen leses opp Kandidater har 5 minutter apell, og 5 minutter spørsmål fra salen Kjetil Solli ble valgt som kommunikasjonsansvarlig Absolutt flertall 22

27 Vedlegg 2 Regnskap Høst 2013 IB ,07 Inntekter Noter Tilskudd LNU ,00 1 Støtte Sørbok Kulturfond ,00 2 SiA ,00 3 Medlemskontigent 7 910,00 4 Momskompansasjon ,00 5 BIS Sentralt ,00 6 Støtte BI ,00 7 Andre inntekter 14,10 8 Renteinntekter 507,00 9 Sum inntekter ,10 Utgifter Sommeravslutning ,45 10 Bacheloravslutning 8 043,75 11 Tilbakeførsel LNU ,00 12 Fadderuke ,45 13 Teambuilding 4 300,00 14 BIS-gensere 3 500,00 15 Temadag 7 504,75 16 Telefontjeneste (Pling) 1 767,06 17 Fotballlaget ,50 18 GF 2 142,60 19 Damenes og herrenes aften 9 927,80 20 Diverse kostnader 2 571,18 21 Sjenkebevilgning 380,00 22 Bankkostnader 390,50 23 Sum utgifter ,04 Periodens resultat ,06 UB ,13 23

28 Vedlegg 3 Noter regnskap høst 2013 Inntekter 1. Penger øremerket diverse arrangementer. 2. Penger øremerket diverse arrangementer. 3. Penger til gode hos SiA. 4. Innbetalt medlemskontigent. 5. Penger tilbakeført, moms. 6. Mottatt fra BI Sentralledelsen. 7. Støtte BI Kristiansand. Fadderuke. 8. Penger refundert. 9. Renteinntekter ved å bruke handelsbanken. Utgifter 10. Kostnader sommeravslutning. Blant annet Stand up + MS Maarten. 11. Sponset deler av bacheloravslutning (juni 2013). 12. Tildelte LNU-midler som ikke ble brukt. 13. Kostnader fadderuke Stand up + lokaler, buss, grillmat osv. 14. Teambuilding nye BIS. 15. Gensere til BIS. 16. Temadag med Anders Alknes. 17. Felles SMSer. 18. Nye drakter og bedriftsligaen. 19. Pizza og brus til generalforsamling. 20. Kostnader ved leie av lokaler og goodiebags. 21. Bordtennis + diverse kostnader. 22. Sjenkebevilgning. 23. Kostnader ved å bruke Handelsbanken. Velegg 4 24

29 Budsjett vår 2014 Inntekter Samarbeidsinntekter ,00 Støtte Sørbok Kulturfond ,00 Støtte BI til Norge på Nytt ,00 Støtte BI Norlifond ,00 Vårball 5 000,00 Medlemskontigent 7 000,00 Sum inntekter ,00 Utgifter Temakveld ,00 Curling 3 000,00 Vårball ,00 Sommerfest ,00 Diverse sosiale arrangementer 1 500,00 Passion for Fashion ,00 Overlapping 8 000,00 Agora Aksjeklubb ,00 Norge på Nytt ,00 Landsmøte ,00 Telefontjeneste (Pling) 3 000,00 Bevertning styre 1 500,00 LEF ,00 Generalforsamling 2 000,00 Divers kostnader ,00 Finanskostnader 200,00 Sum utgifter ,00 Periodens resultat ,00 25

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer