Referat. Generalforsamling. Vår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Generalforsamling. Vår 2015"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Vår 2015 Dato: Sted: Tid: 19. mars 2015 Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlemmer av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 10.mars. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party og dåpsseremoni på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2014/2015: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig: Sosialt og kulturelt ansvarlig: HR: HR: HR: Jógvan Brimheim Gunnarsson Kenneth Aakernes Mikael Digre Endre Offerdal Trym Eriksen Kristoffer Saez Rebecca E. Arntsen Tina E. Beisland Niklas Bråthe Fredrik K. Hegdal 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 9 Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps 9 Sak 3: Saker til eventuelt 9 Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat 9 Sak 5: Orientering/ Styret og Ledelsens beretninger 10 Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi 10 Sak 7: Behandling/Regnskap/Økonomi 11 Sak 8: Behandling/Budsjett/Økonomi 11 Sak 9: Behandling/ Lokale vedtekter 11 Sak 10: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle 11 manglende tillitsverv Sak 11: Behandling/Valg av nye verv 12 Sak 12: Behandling/After GF Party 12 Sak 13: Eventuelt 12 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Referat Generalforsamling høsten 2014 Redegjørelse fra Styret og Ledelsen ved BIS Bergen 2014/2015 Regnskap for høsten 2014 Regnskap for 2014 Budsjett for høsten 2015 Lokale vedtekter 3

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 4

5 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 5

6 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS LA sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, samt hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest én - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS LAs Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver 6

7 Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Godkjenning av statusrapport fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i Styret, Ledelsen og HR- komitéen i BIS: Rekkefølge: Leder, Økonomi, Fag, Marked, Næringsliv, Kommunikasjon, Sosialt, HR Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved Høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert renskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse. 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest én - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager 7

8 før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

9 Saker Jogvan ønsker velkommen kl Sak 1: Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen v/ Leder Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Leder orienterer: Innkalling er gjort ihht vedtektene. Dagsorden følger vi slik det står i sakspapirene. Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 2: Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen v/ Leder Bakgrunn: Leder har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Andreas Fredriksen er ordstyrer. Christoffer Wathne er bisitter. Kristine Vevatne er referent. Godkjenning av tellekorps. Tellekorps: 124 og 152 Dobbelstemme: 112 Vedtak: Enstemmig godkjent Notat: Ordstyrer gjennomgår viktige punkter i forretningsorden. 9

10 Sak 3: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 13. HR gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Ingen saker til eventuelt. Sak 4: Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen v/ Leder Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling høsten 2014 Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling høsten Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 5: Behandling/ Redegjørelse fra BIS Bergen styret og ledelsen. Forslagsstiller: Styret og ledelsen i BIS Bergen v/ Leder Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin redegjørelse, og disse presenteres i korthet. Vedlegg: 2 Leder ved BIS Bergen Jógvan Brimheim Gunnarsson Side 43. Økonomiansvarlig ved BIS Bergen Kenneth Aakernes Side 47. Næringslivsansvarlig ved BIS Bergen Trym Eriksen Side 50. Kommunikasjonsansvarlig ved BIS Bergen Kristoffer Saez Side 52. Fagansvarlig ved BIS Bergen Mikael Digre Side 54. Markedsansvarlig ved BIS Bergen Endre Offerdal Side 57. Sosialt og kulturelt ansvarlig ved BIS Bergen Rebecca E. Arntsen Side

11 HR- ansvarlig ved BIS Bergen Tina Elise Beisland, Niklas Bråthe og Fredrik Hegdal Side 61. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styret og ledelsen sin redegjørelse. Notat: Ordstyrer inviterer hver enkelt opp til talerstolen. Ordstyrer: Dersom dere har spørsmål, vis stemmetegn. Spørsmål som går utenom redegjørelsene kuttes for å spare tid. Jógvan: Dere er snille! Da er det min tur til å holde redegjørelse/beretning. Nå er det ett år siden vi ble valgt inn. Jeg hadde ingen erfaring da jeg kom inn, og jeg kjente ingen av de andre i styret. Vi skulle ha en form for ledelsesfilosofi - uansett hva vi gjorde skulle det forankres i en setning (*leser visjon*). SiB: Samarbeid med NHH, Sjøkrigsskolen, Juristforening og psykologisk fakultet. For å være med i SiB, har vi representanter i Velferdstinget; Even Opsal og Mikael Digre har vært representanter. Stor applaus til dem! Her har vi fremmet våre meninger og fått velferdsmidler. Vi får SIB- kantine! Det blir utrolig gøy - flotte tiltak som varmretter, ordentlig bestikk (hehe), forbedret salatbar etc. Om sommeren er det uteservering. Lokaler: til sommeren er skolen 4 år. Vi har vokst mye i løpet av disse årene. Det vi har gjort: nytt møterom (til undergrupper og utvalg) og idrettslager. Forbedring av Rederiet: Izettle, X- box til torsdagsklubben og forbedret fasiliteter ellers. Vi har fått innvilget penger til ny innredning på Rederiet! Kommer kort tid etter påske. Digitale plattformer: Mye er blitt gjort på sosiale medier, vi har forsøkt å spisse hva vi bruker de ulike kanalene til. Kristoffer fikk innført Snapchat (jfr. appellen hans) - ser på dette som en «usminket hverdag». Vi får nytt Snapchat- filter (Snapchat geofilter), du får kun opp dette når du er på skolen. Bygger opp under campus- følelsen. *Viser utkast designet av Husby og Saez* Flere gode nyheter! Skjermene på skolen: Vi får en ny form for infokanal (lettere å få toveis- kommunikasjon): «BIS- veggen». *Viser eksempel* Denne jobbes med nå. Har ingen deadline, men håper å få til så fort som mulig. Det neste er nettsiden. Vi ønsket en mer optimal bruk. Forhåpentligvis klar til sommeren. Ikke bare utsiden som er viktig. «Maskineriet» er også viktig. En stor applaus til HR - som har jobbet på underflaten. Det neste er de engasjerte. Studentsamfunnet er ingenting uten dere. Vi fikk et luksusproblem: da førsteklassingene startet så vi hvor mye engasjement som er på skolen. Vi ønsker å skape merverdi ved å sette dette inn i et system: CRM- system. Her kan man legge inn info- opplysninger om alle de engasjerte ved skolen. Et system som kan gå i arv. Godt også til fremtidig bruk. En stor applaus til alle som en! Jeg vil minne alle på en ting: vi er alle studenter. Det inkluderer også oss i BIS. Husk dette når dere møter alle engasjerte, som ønsker å gi blod, svette og tårer. Folk kjøper ikke hva du 11

12 gjør, men hvorfor du gjør det! Alle står her pga sin hvorfor - fordi de vil gjøre studentsamfunnet bedre. En ting til *Tilbake til ledelsesfilosofien* Igjen, skolen er 4 år til sommeren. Det er ikke så mye plass, kontorene er på linje med bøttekott. Gjelder ikke bare BIS, men også NU, NLD, Slippen osv.. Noe av det jeg har jobbet mest med er å løse dette. Vi har vært i møte med BI Oslo, huseier osv.. Jeg kan endelig presentere at BI Studentsamfunn Bergen får nye lokaler! Eksisterende lokaler blir bygd om, men vi får også litt av nabobygget. BIS: eget lokale med egen inngang. Baard har lovet at dette muligens allerede kan skje til sommeren. Tusen hjertelig takk! Synd å gi seg, men, herregud, så stolt jeg er! Igjen, tusen takk! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Jogvan. Inviterer Kenneth. Kenneth: Jógvan oppsummerte det vi har jobbet med. Jeg tror jeg bare ønsker å takke for tilliten, takke for alle jeg har jobbet med. Innsatsen deres betyr utrolig mye! Viser til redegjørelsen. Takk for meg! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Kenneth. Inviterer Trym. Trym: Jeg vil takke for tilliten, alle dere som var på GF i fjor. Hadde ett mål: Gjøre Karrieredagene og NLD mye bedre - og åpne for alle studentene. Vi er godt på vei, med egne dager for hver linje. Resten fra mitt år, slik vi har gjort det, står i redegjørelsen. Takker for meg! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Trym. Inviterer Kristoffer. Kristoffer: Takk for tilliten! Året mitt har vært meget innholdsrikt. Skal ikke gå i detalj, men jeg kan trekke ut et par punkter: - Utviklet og restrukturert KU til å bli et skikkelig utvalg. Stor applaus til KU! - Har hatt ansvar for Slippen. De har vært vanvittig flinke! Gode artikler og mange utgaver. Lise, Camilla, Maria, alle dere Dere er konge! - Hatt ansvar for Care. Jentene har jobbet hardt. Har gjennomført en av to uker. Det kommer en til i april, sammen med MU. Applaus for dem! Da jeg ble valgt inn hadde jeg tre fanesaker: mer åpent studentsamfunn, forbedre hjemmesiden, og innføre Snapchat. Endelig får vi ny hjemmeside! Den nye siden blir mye mer oversiktlig, mer synlig info, og mer fokus på denne siden (istedenfor Facebook). Alt blir samlet på ett sted i en dokumentbank. Slik Jógvan nevnte: vi jobber med et nytt snapchat- filter. Blir forhåpentligvis klart rett etter påske. Woho! 12

13 Takk for all tillit, all tålmodighet. Jeg har jobbet mye i bakgrunnen og jobbet med hårete mål. Forhåpentligvis har jeg klart det på en god måte! Takk! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Kristoffer. Inviterer Mikael v/ Melissa Martens, Fagansvarlig SL. Melissa: Jeg viser til Mikaels redegjørelse. Takker for tilliten. *Latter fra salen* Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Mikael. Inviterer Endre. Endre: Kjekk gjeng! Tusen takk for tilliten! Vil takke MU, styret og dere. Dette har vært et kjekt år. Viser til redegjørelsen, men vil trekke ut et par ting. Har laget halvårsplaner slik at vi har jobbet mye individuelt innad i markedsutvalget. Vil takke Trym: har hatt mulighet til å kontakte større aktører. Om det ikke kommer på plass i min tid, bør det komme på plass for neste års MA! Kan informere om 100 prosent økning i direkte inntekter til dere! Om det er videre spørsmål, henviser jeg til redegjørelsen. Takk for meg! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. 29: Flott med 100 prosent økning, men i hva? Endre: 100 prosent økning i inntektene fra forrige år. Eksempel: For hver hundrelapp vi tjente i fjor, har vi tjent 200 i år. Notat: Inviterer Rebecca Rebecca: Vil takke for tilliten. Takke alle i styret jeg har jobbet med. Det har vært kjempegøy! Vil ta en ting som jeg har hørt i gangene de siste ukene. Hvorfor har vi ikke vist sport? Dette har med moms å gjøre. For å kunne ha film og sport, må vi ha moms på drikkevarene. Dette ønsket vi ikke for å holde prisene lave. I tillegg har vi fått bot før. Takk for meg! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til Rebecca. Inviterer HR- komiteen. HR: Fredrik: Vil først på vegne av meg og Niklas si takk for tilliten. Takk til Tina for en flott overlapping/innkjøringsperiode og et godt samarbeid! Niklas: Må takke for et eller annet. Vil takke alle dere som er her for at jeg fikk muligheten. Applaus til dere! 13

14 Tina: Takk for tilliten! Jeg sitter som første HR- ansvarlig. Jeg har jobber mye med å implementere vervet i BIS sin daglige drift. Vi har fått en ny fane på hjemmesiden. Denne er rettet mot dere studenter slik at dere vet hva vi kan gjøre for dere og hva dere kan bruke oss til. I tillegg har vi ryddet opp i vedtektene (de lokale std. vedtektene). Derfor har vi også forandret vedtektene lokalt i Bergen som skal legges frem i egen sak. I tillegg har vi fått i gang instrukser og handlingsregler samt spørreundersøkelser. Vi har også hatt stor fokus på film, brosjyrer og BIS dager under rekrutteringsprosessen. Takker for oss! Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål til HR. Vedtak: Enstemmig vedtatt Notat: Ordstyrer inviterer Jógvan. Jógvan: Konkurranse! Dagens premier er: - 2 billetter til Candyland - Flott Daniel Wellington- klokke (levert av MU) - 2 premier fra Bang & Olufsen: B&O Play headset/hodeklokker. Verdi 1800,- Vil gjerne utfordre 3 stykker fra salen. Notat: 3 stykker kommer opp: Sara, Erik og Hanne. *Videosnutt kommer opp på skjermen, deltakerne hermer etter videoen* Jógvan: Nå skal vi klappe frem hvem som får hvilken premie. 3. plass: Hanne (billetter) 2. plass: Sara (klokke) 1. plass: Erik (headset) Notat: 10 minutters pause. Jógvan: I løpet av kvelden kan dere bruke våre vanlige hashtags, i tillegg til #BEOBergen. Mot slutten av kvelden trekker vi det beste bildet, og vinneren får det siste head settet. Vi har også 6 stk. skinndeksel og plastikkdeksel. Vi trekker tilfeldige numre fortløpende. Gir ordet tilbake til ordstyrer. Notat: Ordstyrer fortsetter på dagsorden. Sak 6: Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen styret v/ Økonomiansvarlig 14

15 Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen og det presenteres på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Notat: Ordstyrer henviser til vedlegg 3 i sakspapirene og gir ordet til Kenneth. Kenneth: Bare en liten endring med tanke på Fadderuken. *Viser korrigert resultat* Enkelte av inntektene har kommet inn som salgsinntekter fra Rederiet. Salgsinntektene her har gått ned med 26 tusen. Korrigert resultat fra Fadderuken er dermed underskudd på ,05 kroner. Ikke et planlagt underskudd. Heldigvis ingen krise. *Latter fra salen* Dette kan vi ta med videre til neste års Fadderstyre. Viktig med god kommunikasjon mellom de som planlegger arrangementene og de som sitter med økonomien! Utenom dette er det ingen store endringer på resultatet fra dette semesteret. Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 7: Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen styret v/ Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen og det presenteres på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Notat: Ordstyrer henviser til vedlegg 4. Gir ordet til Kenneth. Kenneth: Her er resultatet for hele året (Januar 14 til januar 15). Årsresultat. på ,46. Utenom dette kan det være interessant å se på Rederiet: resultat. = underskudd på ,68. Tiltak: økte priser i baren og kutting av en del kostander. Nets- kostander blir borte, innføring av izettle. Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. 10: Hva er betaling for jobb på Rederiet? 15

16 Kenneth: DJ- er på Candyland. Kan være arrangement utenfor BIS, bachelorfester etc. Her har folk fått betalt for å stå i baren. 111: Ift. Fadderukens underskudd: de to siste årene har det vært kostnadsfokus på alle faglige arrangementer. Er det sammenheng mellom kostnadsinnstramming og at festene har fått mer frihet? Kenneth: Vi har satt opp priser i baren for å få bedre marging. Vi har kvittet oss med betalingsterminaler som sluker penger. Helst skal Rederiet gå i 0. Vi skal gjøre det billigst mulig for studentene. Pengene du ser her blir dekket av BIS. Sånn sett kan man se på det som støtte til Rederiet. 111, replikk: Men er det ikke egentlig et forebyggende tiltak her? Jeg ser penger som kunne vært sponset andre steder. Kenneth: Selvfølgelig, det handler om prioriteringer. Vi prøver å finne en god balanse. Den beste forbedringen vi har gjort er kutt av disse betalingsterminalene. Vi har også fått bedre avtaler med Hansa og andre. Det er første gang jeg presenterer et årsresultat. Tenker det kan være greit for studentene å se hele regnskapet. 14: Er det solgt for lite, eller vanskelig å forklare kostnaden? Kenneth: Dårlig dekningsbidrag. 181: De faglige arrangementene går i pluss. NLD og NU gjør det godt. Overskuddet fra utvalgene går direkte til BIS, bla til å dekke underskuddene. Er det vurdert om undergrupper og utvalg beholder større deler av sine respektive overskudd? Kenneth: Ting er blitt bokført på en spesiell måte tidligere i BIS. Eks.: NU står som en kostnadspost. Det er jo ikke en kostnad, men et kostnadssted. Dette vil bli vanskeligere å ha med seg som Ek til neste semester. Vil gi mer ansvar over på utvalgene, som sitter med egne økonomiansvarlige. Samtidig forandrer jeg mye av bokføringsrutinene. Forstår hva du mener, men vanskelig mtp overlapping og kontinuitet. Spesielt når utvalgene tar med seg enger inn i et nytt skoleår: lettere når en ØA begynner med blanke ark når skoleåret begynner. Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 8: Behandling/ Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen ledelsen v/ Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten Vedlegg: 5 16

17 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten Notat: Ordstyrer henviser til vedlegg 5. Gir ordet til Kenneth. Kenneth: Å sette budsjett er vanskelig fordi vi er en dynamisk organisasjon. Jeg har tatt utgangspunkt i hvordan høsten har vært., og har tenkt hvordan ting kan bli. Vanskelig å beregne, men åpner for spørsmål. Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 9: Behandling/ Vedtekter Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/ HR Bakgrunn: BIS Bergen sine lokale vedtekter har tidligere ikke vært optimale. HR har oppdatert og optimalisert både stillingsinstruksene og vedtektene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene og stillingsinstruksene. Vedlegg: 6 Notat: Ordstyrer henviser til vedlegg 6. Gir ordet til HR v/niklas. Niklas: Skal gå gjennom det nye settet, punkt for punkt. Neida, hehe. Få endringer, mye er likt. Gikk gjennom lokale standardiserte vedtektene under HR- weekend. Disse blir mest sannsynlig implementert denne våren, og endringene vi har gjort hos oss, i de lokale vedtektene, gjenspeiler i stor grad disse. Spørsmål kan vi ta etterpå. *Går gjennom de største endringene* Notat: Ordstyrer åpner for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 10: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret om å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen v/ HR 17

18 Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 11: Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen v/ HR Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Næringslivsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt og kulturelt ansvarlig - HR- ansvarlig - Politisk ansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger innstillingen. SAK 11: Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslag til vedtak: Følger innstillingen Notat: Ordstyrer opplyser om gjennomføringen av saken. Først appeller, deretter innstilling, så votering. Resultater blir presentert når alle verv og alle kandidater er presentert. Gir ordet til HR- komiteen. HR: Tina: Endelig skal vi velge inn ny ledelse! Praktisk info: noen som har kommet som ikke har delegatskilt? Vi må ta en opptelling for å sjekke at antall delegater stemmer overens med hva vi har notert oss. Ingen kan forlate lokalet nå - dette kan gjøres i neste pause. Vi tar hvert verv i den rekkefølgen som står i sakspapirene. Alle kandidater får 5 min appell og 5 min med spørsmål. Det er mulighet til å benke. Deretter blir innstilling presentert. Innstilling er HR sin anbefaling. Denne er utarbeidet på bakgrunn av intervju, CV og referansesjekk. Fredrik: Valget foregår elektronisk. Vi bruker Surveymonkey. Kandidatene kommer opp en etter en. Etter innstillingen blir det foretatt valg. Vi presenterer en link som dere må gå inn på via PC/nettbrett/mobil etc. Her stemmer dere på den dere ønsker skal bli valgt. 18

19 Resultatet blir ikke presentert før alle kandidatene har hatt appell. Siden dette foregår elektronisk, må alle ha nok batteri! Vi har enheter til overs hvis noen trenger det. Notat: HR tar en gjennomgang av antall delegater som er tilstede i salen. Antall stemmeberettigede tilstede på dette tidspunkt (kl ): 204 Leder: 3 kandidater Sondre Barkli: Hei alle sammen! Kult at så mange har tatt turen hit i dag. Jeg heter Sondre, er 21 år og kommer fra Stavanger, og går andre året Økonomi og administrasjon. Jeg er positiv, strukturert, ærlig og ambisiøs. Jeg ønsker å bidra til vekst i studentsamfunnet. Langsiktig mål for alle i salen: Innen åtte år skal alle kunne si at de har studert ved Norges beste høyskole. Vi må ta utgangspunkt i BIS sine fire grunnpilarer: VÅGE. Visjonær, Åpen, Grensesprengende, Engasjerende. Vi burde ha et eget studentcruise, flere bedriftspresentasjoner og en bedre sosial plattform. Blant annet ønsker jeg å vise film og idrettskamper på skolens område. Det å være åpen og grensesprengende i seg selv er bra, men vi må knytte tettere kontakt med andre studentsamfunn. Vi må bygge opp under undergruppene og ha tettere oppfølging. Vi trenger flere sosial plattform i form av arrangementer på Rederiet. Hvorfor velge meg? Jeg har erfaring, guts, og vilje til å oppnå resultater. Jeg vil jobbe hver dag for et bedre studentsamfunn ved å konkretisere og gjennomføre mål. Sammen skal vi VÅGE og sammen skal vi lykkes! Takk for meg Spørsmålsrunde: 3: Du nevner at du ønsker å innføre kamper på Rederiet. Det ble tatt opp at det ikke har lykkes til nå at ved å gjøre dette vil bevege oss inn i en annen næring som medfølger momsbelagt øl. Momspliktig utested krever betalte ansatte og høyere priser. Hvor vil du løse dette? Sondre: Jeg sa aldri å få det til på Rederiet. Vi må ikke låse oss til begrensinger og i stede se muligheter. Om det er et ønske på skolen kan vi få det til i et auditorium? Poenget er så se løsninger. 111: To korte spørsmål: 1. Masterlinje: I bergen i dag, hvis BI får master, blir det fire høyskoler som tilbyr master. Blir ikke det i overkant mye? 2. Åpenhet: Dette har vi sett på hvert eneste studentparlament som har valgkamp. Blir en valgt hører en aldri ordet åpen igjen. Jeg har mine tvil til en kortsiktig løsning på dette, hva tenker du om det? Sondre: Mange vil fortsette på masteren og dette må vi jobbe med. De som kjenner meg vet at jeg er åpen. Jeg tror det å være åpen må jobbes med på lang sikt. Tidligere styrer har jobbet mot dette. Jeg er fornøyd med åpenheten på GF i dag. Dette må vi videreføre. Jeg presenterer tiltak som vi kan ta videre. 19

20 10: Hvilke tidligere erfaring kan du ta med deg videre? Sondre: Leder for OD- dagen. Forskjellige lederverv. Drev et utested som 18 åring. Driver konsulentfirma i dag. På skolen har jeg vært skoleleder for UKEN. Jeg var arrangement- ansvarlig for fadderuken I tillegg er jeg nestleder for revyen og er med i SU. Mye erfaring fra forskjellige verv som gir meg innsikt og et bra fortrinn. 11: Stryk 12: Stryk 92: hvordan motiverer du? Sondre: Bidra til et bedre studentsamfunn og setter klare mål. Jeg har mye å gi og håper dere er enige i dette! Stian Husby Hei! Jeg er Stian Husby, 25 år fra Bergen. Jeg går i andre klasse på PR og markedskommunikasjon. Har vært engasjert siden starten av studietiden med blant annet NLD 2014 som var et fantastisk arrangement! I år har jeg vær med på å bygge opp KU og vært bartender på Rederiet. Jeg har god innsikt i det faglige og sosiale som følge av tidligere engasjement. Jeg har vært med på alle arrangementer. Jeg finner min hovedmotivasjon i et ordtak av sir Edmund Burke. Det handler om at alle skal gjøre litt, og på den måten gjør vi mye sammen! Hvis alle gjør en liten ting hver vil det sammen i et felleskap skape store ting. Kjerneverdier: Fellesskap (av, med og for studenter. Campus Marineholmen. SiB), politisk styrke (Samarbeid med andre. Påvirke utviklingen av nærområdet. Videreutvikle en stabil politisk grunnmur) og fremtiden. Vet ikke hva fremtiden bringer fordi den defineres av hva vi gjør i dag. Hva vi som felleskap klarer å oppnå og gjøre. Vi må fly slik at vi sammen kan nå nye høyder og jobbe sammen! Om ett år håper jeg at jeg kan stå her og forklare hva vi har gjort sammen. Spørsmålsrunde: 10: Du skal jobbe i et team. hvordan er du i et team? Stian: Jeg håper å innta rollen som teambuilder. Vil bygge opp andre og hjelpe andre med å nå målene sine. Vi er et felleskap med forskjellige mål og meninger. Felles for BIS er å gjøre det beste for studentene på BI. Jeg vil støtte opp de andre i ledelsen. 111: Du nevner at du vil jobbe mot politikerne i Bergen. BIS i helhet er ikke en politisk organisasjon. Hva tenker du om dette? Stian: BIS er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi kan likevel påvirke helheten og gi klare meninger om hva vi som studentene ønsker å oppnå! Ikke lett å få ting gjennom, men det kan gå! Politisk arbeid innebærer hva vi jobber opp mot for å klare innen de neste ti årene fordi politiske endringer skjer ikke over natten. Vi må se frem i tid og sette langsiktige mål. 20

21 129: Kan du ta for deg en av sakene du snakket om og nevne konkrete tiltak du tenker å iverksette for å oppnå disse? Stian: Jeg har ingen tiltak. Enkelt og greit. Jeg ønsker å få dere som studenter til å komme med forslag og påpekninger. Åpent BIS betyr for å være åpen for forslag hele veien. Det kommer mye opp i tankene mine, blant annet å sørge for bedre transport til og fra skolene. Prisene på studentkort osv. I all hovedsak er det felleskapet som skal finne ut av dette sammen. 92: Stryk 140: Hvilke egenskaper innehar du som gjør at du passer i en lederrolle? Stian: Kreativitet, stå- på- vilje og aldri gi opp håpet. Jeg har fokus på prosjektgruppe og komiteer, og er flink til å lytte til andre! Andre kan ha bedre innsikt enn meg på visse ting og kunnskapsutveksling er viktig! Tor Olav Madland Jeg heter Tor Olav, 21 år og kommer fra Stavanger. Jeg jobber som støttekontakt og utleiemegler ved siden av studiene. Mitt mål er få mest mulig ut av studietiden. Jeg har vært engasjert i BIS tidligere i stillingene HR i BIS Bergen og i BIS Sentralledelsen. HR- vervet er nærliggende til Leder fordi man må lytte, følge opp andre og veilede de rundt seg. Mine kjernesaker: Et åpent studentsamfunn, vokse mot studentsamfunnet i Bergen og et mer utstrakt studentsamfunn. Det er en skandale at dere kun har ett forum å fremme deres synspunkter og meninger om arbeidet Ledelsen! Jeg ønsker å forandre på dette noe som vil føre til mer åpenhet. Vi i BIS Ledelsen må oppsøke dere studentene i større grad enn i dag. Samarbeid ønsker jeg å oppnå ved å opprette workshops. Vi har vokst mye mot studentsamfunnet i Bergen og har kommet en lang vei, men vi må fortsette veksten politisk for å få større gjennomslagskraft i studentpolitiske saker. BI- studentene må ut i verv på Velferdstinget, AU osv. Et studentsamfunn skal være for alle! På NHH er over 70 prosent av studentene engasjerte og dette burde være et mål for oss å strekke oss mot. Vi må treffe flere slik at flere føler tilhørighet. Vi får økt inntekt i BIS i fremtiden noe som burde generere økt aktivitet. Jeg ønsker å tilføre større midler til BISI og undergruppene, i tillegg til å oppmuntre studenter til å starte nye undergrupper. Informasjon om oppstart av undergrupper må legges tilgjengelig på nettsidene til BIS. Til slutt vil jeg si at heg har erfaringen som skal til, og jeg mener at en leder ikke bare må motivere, men må også ha kompetansen slik at de rundt deg har tillit til deg. Jeg lover å gjennomføre mine kjernesaker om dere gir meg tilliten! Takk for meg! Spørsmålsrunde: 3: Du snaker om å starte workshops for å få flere undergrupper. Problemer er at det er for mye som skjer. Hvordan skal du løse konflikten vi har hatt i år med at det er for mye som skjer ved skolen samtidig som å treffe flere interesseområder? 21

22 Tor Olav: Jeg er uenig i det! Ikke alle trenger arrangement. Vi må ha en systematisk løsning. Jeg synes det er for få engasjerte og vi kan stoppe frafallet ved å få folk inn i grupper på workshoppen. 10: Hva blir det største utfordringen som leder av BIS Bergen? Tor Olav: Jeg har mye erfaring i BIS og har sett at ett år er lang tid. Motivasjonssvikt er en utfordring, men jeg vil forhindre dette ved å påpeke antall arrangementer, vi på toppen må være engasjerte. 6: Du vil starte nytt forum. Vi har GF i dag hvor omkring 10 % av studentene møter opp. Hvordan vil du få de resterende 90 % til å møte opp på workshops og GF? Tor Olav: Hvordan vi skal nå ut til de som ikke møter opp? Stian sitt eksempel om å utvide fadderordningen er et godt tiltak. Da kan vi dra med alle fra starten av og utvide engasjementet utover året. Hvordan får vi folk inn er et annet spørsmål, men mange føler lite åpenhet. 7: Har du noen konkrete tiltak til hvordan vi skal engasjere resten av studentmassen? Tor Olav: Jeg har erfaring med høye søkertall på undergrupper og idrettslag. Vi må finne plass andre steder til de som ikke får plass første gang de søker. Vi må ha lav terskel på å starte nye lag og undergrupper. Vi som engasjerte har dette ansvaret og vi må dra alle med oss. 111: Du sier at du vil ekspandere utover. Hvordan kan dette påvirke oss her på BI Bergen? Tor Olav: Hvis vi får studenter ut i eksterne verv kan vi få flere penger av VT fordi vår sak er bedre representert. Dette vil gi mer penger til idrett osv. Notat: HR presenterer innstillingen. Økonomiansvarlig: 1 kandidat (via Skype) Notat: Pga. tekniske problemer er deler av appellen uklar! Sindre Kommedal Hei! Takk for denne sjansen. Jeg setter veldig stor pris på dette. Jeg kommer fra Bryne og er en aktiv gladgutt med et stort nettverk. Jeg er aktiv innen fotball som er min store kjærlighet, og har tidligere gått på fotballskole. Jeg går andre året økonomi og administrasjon her på BI Bergen og har ikke angret ett sekund siden jeg begynte! Jeg er glad i finans og økonomiske problemstillinger. Jeg har tidligere erfaring i verv gjennom fadderstyret. Det er kanskje ikke det mest relevante vervet, men jeg lærte mye! Videre var det kjekt å være med i ØU hvor jeg lærte mye og fikk mange gode erfaringer. ØU har hjulpet Kenneth veldig mye og jeg har lært mye om vervet som Økonomiansvarlig! Det er i dag vanskelig for undergruppeansvarlig å gjøre noe som krever økonomiske midler, så 22

23 sannsynligvis blir det noen endringer her fremover. Jeg sitter nå som nestleder i BISI hvor jeg ble satt sent fordi vi ikke ble valgt inn før i høst. Det jeg har fått ut av alt dette er enda mer engasjement og vilje. Jeg er motivert og har gode erfaringer. Jeg føler selv jeg har gjort en god jobb i de verv jeg har hatt jeg er veldig motivert for nye utfordringer. Takk for meg! Spørsmålsrunde: 124: Det tar tid med et verv i BIS og når du ikke har tid til å være med på GF, hvordan vil du få tid til vervet? Vil du slutte med fotballen? Sindre: Jeg spiller i 3. Divisjon så det er ikke så seriøst. Det tar ikke mye tid. Jeg har sagt til trener at studier og BIS kommer først. Notat: HR presenterer innstillingen. Pause kl. 20:05. Oppstart kl. 20:34. Ny opptellingsrunde. Antall stemmeberettigede tilstede på dette tidspunktet: 195 Fagansvarlig: 2 kandidater Marthe Dotterud Hei! heter Marthe, er 21 år og kommer fra Bærum. Jeg flyttet til Bergen for to år siden hvor jeg bestemte meg for å jobbe. Jeg jobber på Sparkjøp og i en klesbutikk på Flesland. Handel og service er noe jeg kan, og BI Bergen passer meg derfor bra. Jeg har engasjert meg tidligere ved å være Klassekontakt for førsteåret på Retail her på BI, samt russestyret og revy på videregående skole. Jeg verdsetter ærlighet og fleksibilitet. Som Fagansvarlig skal man være tilgjengelig og det er en egenskap jeg har. Alle skal kunne komme til meg uansett. Det er viktig å være en person man kan spørre om ting, og i dette tilfellet gjelder det spesielt det faglige. Her vil jeg være! Jeg vil senke terskelen for å komme med saker. Det er ikke mye som skal til for at forelesningen blir bedre. Kahoot er et eksempel som gjør studietiden mer til fest og moro, men det faglige er også viktig. Studentene skal stå i fokus på BI Bergen. Jeg synes klassekontaktene som bindeledd er viktig. De gjør en god jobb og må kunne si i fra og observere studiehverdagen til studentene. FA er et viktig verv og kan avgjøre hva studentene sitter igjen med etter endt studium. Jeg vil være her for dere! Det skal være verdt å møte opp i forelesningene og det skal være verdt å være faglig engasjert. Mine hjertesaker er å opprette diskusjonsgrupper/klassens time. Kan være vanskelig å få frem sine meninger og et slikt forum er derfor bra. Gjerne én til to ganger per semester. En annen ting er flere samtaler mellom klassekontakter og forelesere. Dette for å få en kontinuitet i forbedringene studentene ønsker at foreleserne skal gjøre. Jeg vil også ha representanter i valgfag. I tillegg vil jeg understreke viktigheten ved å skrive kursevalueringer. Tillitsvalgte skal få god opplæring i disse områdene. Jeg er veldig motivert! Takk for oppmerksomheten! Spørsmålsrunde: 23

24 10: God tale! Jeg er selv tillitsvalg. Et problem er at tillitsvalgte ikke har kontaktet foreleser noe du vil øke. Hvordan vil du motivere tillitsvalgte? Marthe: Det handler om å vite hvor mye som kan gjøres på liten tid. Man må ikke bare fremme problemet, men også eventuelle løsninger. For eksempel møte med foreleser i organisasjonsatferd og ledelse, kan det bli foreslått Kahoot osv. Man må vite hva som kan bli gjort! 111: Hvis du ser på hvordan andre BI skoler er bygget opp ser du at klassekontaktene jobber med linjeforeningene. Kan dette være noe for BI Bergen? Marthe: Absolutt. Handler om kommunikasjon og samarbeid. Linjeforeninger har kanskje ikke samme informasjon, så det kan være en fordel! 6: Du skal sitte som delegat nummer to på VT. Hvordan vil du fronte BI og skolens muligheter? Marthe: Vi har gode muligheter på VT. Vi er en stor skole med mange engasjerte. Det handler om å få dette frem og kjempe vår sak slik at vi kan få en del av pakken! jeg skal kjempe hardt! 11: Hvordan vil du en konflikt om foreleser er vanskelig? Marthe: Vil ta med begge i samtale, og eventuelt invitere administrasjonen. Problem kan oppstå når flere føler det samme. Det handler om å vise respekt. Jeg er streng og bestemt, og skal kjempe begges sak. 134: Stryk 140: Du sa at det skal være verdt å få i forelesningene. Hva kan forandres? Marthe: I 1.klasse er det godt oppmøte, men i noen fag merkes et stadig større frafall. Man må gi det lille ekstra! Studentene må føle at de kan være med på å endre ting og si i fra. Handler om kommunikasjon mellom foreleser og studentene. 10: Hva mener du er de viktigste egenskapene til FA? Marthe: Upartisk og litt sta, men samtidig være blid og tilgjengelig. Bli tatt seriøst og se alle sider av en sak. Haakon Knudsen Hei! Heter Haakon og får første pret på Økonomi og administrasjon. Jeg er nok den eneste bergenser med sunnmørsk dialekt. Jeg har tidligere erfaring fra verv som elevrådsleder og deltaker, samt diverse veldedighetsarbeid, politisk arbeid og tillitsverv for sjøforsvarets 24

25 skoler. Dette er interessant arbeid hvor man jobber mye med HMS (ref. Helse, miljø og sikkerhet). Veldig likt fagansvarlig ved at det er et bindeledd mellom to parter, og dette er mye av grunnen til at jeg har søkt FA. Som klassekontakt har jeg fulgt opp klassen, fagene og foreleserne. Jeg har deltatt i studentpanelet, Wake- up og quiz- master her ved skolen. Jeg er valgt inn i budsjettkomiteen ved SiB og sitter med fot i studentsamfunnet i Bergen. Der sørger for at det man skal få det man har krav på. Jeg har ansvaret for en notatgruppe for medelever med særlige behov som fungerer veldig godt! Det synes jeg er topp! Jeg har flere mål, men vil fokusere på de lokale målene fordi man må fungere lokalt før man tar stedet opp nasjonalt. Jeg vil sørge for god overlapping og effektivitet. Man er en «kasteball» og jeg ønsker å finne de svarene vi søker. Bedre saksgangen for klassekontakter sørge for at de blir sett! Jeg ønsker at klassekontaktene skal være et talerør for BIS og SiB. De kan være med på å videreformidle helsetjenester og tannlegetjenester som studentmassen ikke vet om engang. I tillegg til større skolepolitisk bevissthet blant studentene. Jeg ønsker at flest mulig skal bli med i samarbeid med Politisk ansvarlig. Til slutt vil jeg si at jeg er snill, sympatisk og imøtekommende. Jeg ønsker å gjøre en forskjell. Takk for meg! Heisann sveisann! Spørsmålsrunde: 42: Hvem er denne personen som skal effektivisere prosess mellom administrasjonen og studentene? Skal det ansettes en ny person i administrasjonen? Haakon: Jeg har snakket med Sissel om dette og er fremmet et ønske om at administrasjonen ansetter en ny. Kontaktperson, som Sissel, som kan hjelpe oss å finne svar. 10: Hvordan vil du motivere tillitsvalgte til å jobbe? Haakon: Jeg ønsker å bruke gulrot i stede for ris. De tillitsvalgte må å få større spillerom til å gjøre det de ønsker. Det er kjekkere å være klassekontakt hvis man får igjen for jobben man gjør. Jeg ønsker en løs og ledig stemning, hvor de får prøve seg frem. Jeg ønsker flere på SiB! 11: Du sier at klassekontaktene skal være talerør for BIS. Kan du forklare dette? Haakon: Det er mye snakk om åpenhet her i dag. Det som er mitt ønske er at det er mulig å bruke klassekontaktene og klassens time til en arena for studentene til å få informasjon om arbeidet til Ledelsen i BIS. 111: I Nydalen ser vi at FA er knyttet mot linjer. Klassekontakt er knyttet mot hver linje for å skape bedre supplement. Hva tenker du om dette? Haakon: BI Bergen er en liten skole og klassekontaktene har nok å gjøre allerede. Kan du gjenta spørsmålet på en annen måte? 111: Stryk 6: Hvordan vil du gjøre VT attraktivt for studentene på BI bergen? 25

26 Haakon: Mikael så at jeg var aktiv på første GF. Da var det ikke plass i BIS Ledelsen, men han nevnte at VT kunne passe. Vi må finne de motiverte på skolen og fremme mulighetenen også på utsiden av skolen. 98: Hvordan skal du håndtere folk som ikke kommer i forelesning? Haakon: Dette er et gjengående problem. Kort: Gjøre det lukrativt å gå i forelesning! Notat: HR presenterer innstillingen. Markedsansvarlig: 2 kandidater Oda Rød Jeg er litt dårlig i stemmen i dag, men jeg snakke så høyt jeg kan. Først vil jeg takke HR i BIS for invitasjonen. Jeg er 22 år og går andre året på PR og markedskommunikasjon. Jeg er glad i mennesker rundt meg og liker å jobbe i grupper. Jeg startet mitt engasjement på videregående skole hvor jeg først satt som PR og sponsor i skolerevyen før jeg var ansvarlig andre året. Jeg lærte å jobbe i team og samarbeide med ulike personligheter. Jeg satt som MA i NLD 2014 og koordinator i fadderstyret samme året. Jeg har egenskaper som samarbeidsvillig, åpen og rettferdig. Jeg var nesteleder i NLD 2015 hvor stillingens hovedfokus lå på økonomi og samarbeid med Leder. Hvorfor står jeg her i dag og hvorfor skal jeg bli MA? Det er en tiltrekkende rolle hvor man lærer noe nytt hver eneste dag! Jeg vil gjøre deres studiehverdag bedre. Som MA står man for sponsormidler som gagner BIS og studentene. Vi må gjennomføre en undersøkelse for å få frem hva dere savner her på skolen og kartlegge hva det bør være mer av! Hva er dere fornøyde med og hva savner dere? Det andre tiltaket handler om synlighet. Vi har mange gode tiltak, men vi må få ut hva disse går ut på. Vi kan forbedre sponsorveggen/markedsveggen på skolen. Det kreative stuntet til Retro fikk masse oppmerksomhet, og noe vi kan lære av til fremtidig markedsføring. Vi kan lage et markedsblad med en bedrift på hver side. Dette kan sendes rundt på skolen og spre budskapet. Det siste tiltaket er det å få samarbeidet mellom ulike MA på skolen til å fungere bedre. Vi må skape en felles plattform for å gjøre det lettere for MA å vite hvem man kan kontakte og ikke. Som MA i BIS skal man studere både studenter og samarbeidspartnere. Jeg er utrolig motivertog ønsker å fremme viktigheten med gode mål resultater. Vi har et godt studentmiljø og dette synes jeg vi skal bygge videre på. Takk for meg! Spørsmålsrunde: 2: Er det noen konkrete bransjer du vil tilføre i porteføljen? Oda: Ja, det er det. Det er mye konfidensielt med dagens avtaler som gjør at jeg mangler litt innsikt i hva dagens avtaler innebærer, men jeg har sett på avtaler med en matbutikk. Ambisiøst, men en kul tanke! En annen ting et optikersamarbeid for linser og briller. Strøm, bredbånd og elektronikk er også områder jeg har sett på. 6: Hva tenker du om dagens avtaler? Hvilken er den svakeste/sterkeste? 26

27 Oda: Man må se på hvilken økonomisk gevinst det gir til BIS. Jeg personlig synes Sixt er unødvendig fordi jeg ikke har lappe. Actic- avtalen er kjempegod! 10: Prioriterer du kvalitet eller kvantitet når du skal utarbeide nye avtaler? Oda: Kvalitet er det viktigste! 11: Stryk 7: Her har du en tom Red Bull. Selg den til meg! Oda: Takk, jeg ventet på den! Denne Red Bullen drikkes av 99 prosent av dere. Red Bull burde inngå et samarbeid med BI fordi vi har 6 ulike studieretninger og fordi alle drikker denne. Haha, glem dette! 111: Hvis du ser på Lederkandidatene i dag vil alle styrke studentsamfunnet. Mye av byrden kan bli lagt på deg som MA med tanke på finansiering og gode avtaler. Hvordan ser du på denne utfordringen? Oda: Jeg ser det ikke som et problem, men mulighet! MA er en utsatt stilling, men det gir meg enda mer motivasjon. 10: Hvilken rolle tar du i Ledelsen? Oda: Jeg inntar ulike roller som er tilpasset situasjonen jeg befinner meg i. Jeg er flink til å holde humøret oppe og jeg tror jeg kan spre glede når motivasjonen i gruppen svikter. Madeleine Skoog Hei! Jeg heter Madeleine, er 20 år og kommer fra Oslo. Jeg flyttet til Bergen i høst og går første året på Markedsføring. Jeg jobber deltid på Waynes Coffee og sitter som nestleder i Markedsutvalget under Endre i tillegg til at jeg er klassekontakt. Da jeg kom til BI Bergen ble jeg overrasket og imponert over studentsamfunnet og omfanget av engasjementet som finnes her. Å delta i den engasjerte studiehverdagen er både gøy og givende. Jeg har som nestleder i MU hovedansvaret for gode avtaler og er ansvarlig for å fikse stands, og har opparbeidet meg en god relasjon til våre samarbeidspartnere. Jeg har bred erfaring innen forhandlinger og kontrakter, og disse erfaringene samlet gir meg et veldig godt utgangspunkt som MA. Mitt mål for året er å få i stand Markedsuken! Dette er en viktig ting for oss. Samarbeidspartnere kan komme utover uken, bli bedre kjent med studentene og promotere seg selv i høyere grad. Jeg ønsker å ha fokus på relasjoner og evalueringer. I tillegg vil jeg ha økt dialog med samarbeidspartnere og bedre konsepter (Bidra til å vise bedre hvem vi er og økt motivasjon for samarbeidspartnerne, som for eksempel månedens partner), forslagskonkurranser (kreativitet i valgene vi tar), flere evalueringer (er avtalene lønnsomme eller ikke?) og god oppfølging av samarbeidspartnerne! Vi må sørge for langsiktighet og stabilitet, samt kompetanse og merverdi. Som morgensdagens ledere er det viktig for oss å ta inn kompetanse på skolen. Det er mye vi er i gang med allerede, men jeg vil jobbe med 27

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen Referat Styremøte 24.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 74-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 75-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 76-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 29.04.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 108-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 109-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 110-14 -

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 17.15 01.09.14 Ikke tilstede: KVK, KOMMUNIKASJON Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: HR2, KA Sak 184 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 06.04.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 45-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 47-16 Behandlingssak:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Referat Generalforsamling Høst 16 Dato: 04.10.16 Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BISledelsen, undergrupper,

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer