Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Generalforsamling. Vår 2014"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlemmer av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 4. mars. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Even Opsal Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Kristine Langøe Vevatne Christoffer M. Wathne Charlotte Skibeli Mullins Tor Olav Madland 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Saker til eventuelt Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat Sak 5: Orientering/Ledelsens beretninger Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Sammenslåing av Kontroll- og Vedtektskomitéen og Valgkomitéen til HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 9: Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 10: Behandling/BIS Bergens makt over egne lokale vedtekter Sak 11: Behandling/Valg av nye verv Sak 12: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 13: Behandling/After GF Party Sak 14: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Referat Generalforsamling høst Vedlegg 2 Stillingsinstruks HR- ansvarlig ved BIS- Bergen 81 Vedlegg 3 Regnskap for høsten Vedlegg 4 Budsjett for høsten Vedlegg 5 Forslag til uttalelse 85 3

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 5

6 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

7 Saker Sak 1 Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Andreas Fredriksen er ordstyrer. André Skoog er bisitter. Silje Brattgjerd er referent. Godkjenning av tellekorps. Enstemmig vedtatt. Sak 3 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Ingen eventueltsaker ble meldt opp. Sak 4 Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Høst 2013 (se vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Høst Enstemmig vedtatt. 7

8 Sak 5 Behandling/ Ledelsens beretninger Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. Leder sin beretning, ved Torgeir Kjepso Saue: Det er nå et helt år siden jeg stod foran Generalforsamlingen og argumenterte for hvorfor akkurat jeg skulle bli valgt til leder for BIS Bergen i 2013/2014. Jeg er utrolig takknemlig for at Generalforsamlingen den gangen viste meg tillit og stemte meg frem. Ledervervet har vært en helt unik opplevelse. Det har til tider vært travelt, vanskelig og krevende, men desto mer lærerikt, givende og spennende. Da jeg stod i Auditorium 1 som potensiell påtroppende leder, hadde jeg en hel del tanker om hvordan jeg ville at BIS skulle være, og hva jeg som leder skulle gjennomføre. Fokuset har forandret seg etter hvert som året har gått, da en ser at gruppedynamikk, uforutsette hendelser og logistikk kan avgjøre mye av hvordan dagen blir. Det som ofte har tatt mest tid er situasjoner som har oppstått underveis, som jeg ikke visste om da jeg påbegynte vervet. Mange av de situasjonene har jeg lært mye av, men de har og gjort at jeg ikke har fått fokusert på det jeg opprinnelig ville arbeide mye med. Trivsel og engasjement på skolen har vært veldig viktig for meg og resten av ledelsen, og vi har gjort flere store investeringer som skal øke studentvelferden. Bordtennisbord, kjølerom, lysutstyr, prosjektor og lerret i Rederiet er på plass. Vi har nylig også søkt om midler til en datamaskin med Adobe og andre program som undergrupper og utvalg kan bruke til å redigere filmer, bilder, lage musikk og mer. BIS sin grunnleggende funksjon er å skape trivsel og godt miljø for studentene på skolen, og dette er en oppgave vi har tatt svært seriøst. Et av fokusområdene vi har jobbet målrettet med gjennom hele perioden, er å knytte bånd med andre skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi har for første gang deltatt på Studentkampen, i tillegg til flere møter med representanter fra andre styrer. Vi har og opprettet en undergruppe her på skolen som har som jobb å promotere for NHH sitt UKEN, et tiltak for å gjøre det til en festival for alle studenter i Bergen. Slikt arbeid er jeg er overbevist om at er viktig for skolen og studentene. At vi viser andre studenter at vi er der, at vi bryr oss, har en stemme og engasjerer oss. Neste år er det godt mulig BIS er med i SIB, det vil i tilfellet være et stort steg for integrering av BI i studentmiljøet i Bergen. Uavhengig av SIB- status tror jeg det er lurt for BIS neste år å delta mer i studentpolitikken og ta del i de større studentsakene. Det har vært veldig stort å få være leder for en organisasjon som BIS. Å representere så mange studenter har vært en enormt givende oppgave, og jeg håper at dere medstudenter er fornøyde med jobben jeg har gjort så langt. 8

9 Til slutt ønsker jeg å takke resten av ledelsen og alle de engasjerte for innsatsen, engasjementet og støtten. Benytter også sjansen til å ønske påtroppende leder lykke til. Takk for meg! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 Økonomiansvarlig sin beretning, ved Anne- Sofie Åmodt: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg fikk på Generalforsamling for ett år siden. Jeg har hatt et utrolig spennende, men også utfordrende, år som Økonomiansvarlig i BIS Bergen. Som Økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske siden ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komitéer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trening- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Som Økonomiansvarlig har jeg til slutt ansvar for at BIS Bergen sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Vi må ikke glemme at det bare er ett år siden resultatet for våren 2013 kom ut negativt, og hvor lett det kan være å havne der. Dette er noe vi har hatt i tankene gjennom året som er gått, og vi er derfor stolt av å presentere et sterkt og positivt resultatet for høsten Vi har i år vært heldige, da vi har flere betalende medlemmer enn noen gang. Vi har også fått høyere LNU- støtte enn tidligere, og vi har ikke minst fått innvilget momskompensasjon for første gang! Dette er helt klart de faktorene som i størst grad har styrket resultatet. Til tross for at det totale overskuddet er ganske høyt, er Rederiets resultat noe lavt i forhold til tidligere år. Hovedgrunnen til dette er at vi har utvidet barens sortiment og solgt varer med lavere fortjeneste enn tidligere. Rederiet har som eneste økonomiske krav at det skal finansiere seg selv, og vi har derfor ikke vært villige til å heve prisene i baren på bekostning av studentene bare av den grunn at baren skal være en større inntektskilde for BIS Bergen. Dette skoleåret har vi lagt fokus på at skolen være en sosial sone også på dagtid, i tillegg til på tidspunkt hvor alkohol ikke nødvendigvis er involvert. I forbindelse med dette har foretatt flere investeringer til Rederiet, blant annet bordtennisbord og prosjektor for å skape en plass hvor studentene kan føle seg hjemme, slappe av og være sosiale også på dagtid. Tilbakemeldingene vi har fått er over all forventning, og både administrasjonen og studenter har uttrykt at de er meget fornøyde med satsingen! Tidligere år har det dessverre vært mye uoppgjort og en del som har hengt igjen når man har 9

10 trådd inn i vervet. I tiden frem mot sommeren vil jeg derfor legge stort fokus på å ferdigstille de oppgaver som faller innenfor min periode før jeg tropper av. Jeg vil til slutt takke resten av styret og ledelsen for et helt uforglemmelig år, og det har ikke minst vært utrolig kjekt å bli kjent med så mange flotte, engasjerte og motiverte medstudenter! Med vennlig hilsen Anne- Sofie Åmodt Økonomiansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Fagansvarlig sin beretning, ved Andreas Skarsem Pedersen: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamlingen våren Det er en enorm tillitserklæring å få lov til å bidra ved å gi noe tilbake til studentene gjennom vervet som Fagansvarlig. Året som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Etter forrige Generalforsamling har jeg gjort mitt ytterste for at studentenes studiehverdag og studiekvalitet skal være så optimal som mulig. En av hjertesakene mine da jeg gikk inn i vervet var å få inn en ekstraordinær kontinuasjonsperiode i starten av høstsemesteret for fag på 3. året. Hensikten med dette er å la studentene få fullføre Bachelorgraden sin på normert tid dersom de har fag å ta opp. Vi har nå et tett samarbeid med studieadministrasjonen i Nydalen for å få realisert dette. Jeg har også i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomført samarbeidssamtaler med foreleserne, samt hatt kursevalueringer i alle fag. Disse tiltakene har jeg gjort for å optimalisere studentenes forelesninger og studiekvalitet. Videre har jeg vært på fagseminar hvor vi gjennomgikk evalueringene av alle kurs på BI. Fagseminaret var utrolig interessant, og her kom det til syne at vi som studenter virkelig kan få gjennomslag for endringer der det trengs. Som Fagansvarlig har jeg også hatt gleden av å skulle gjennomføre temakveld. Temaet i år var drømmejobben, hvor fokuset lå på hvordan en som student skal posisjonere seg for å nå karrieremålene og drømmejobben sin. Det å gjennomføre et slikt arrangement var spennende og læringsrikt. Mitt viktigste ansvar som Fagansvarlig går ut på å være bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med videre til direktør Elisabeth Seim, som er min kontaktperson her ved BI. Dersom dere som studenter skulle trenge hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, forelesere etc., er det bare å ta kontakt med meg eller med påtroppende Fagansvarlig. I tiden framover vil jeg fortsette å jobbe for å optimalisere studiehverdagen og studentmiljøet. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å forberede påtroppende Fagansvarlig til 10

11 vervet. Igjen, ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Andreas Skarsem Pedersen Fagansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Markedsansvarlig sin beretning, ved Helene Holth: Takker for tillitten som ble vist på Generalforsamlingen i fjor. Nå er det gått ett år siden jeg ble valgt inn i styret, og tiden har virkelig gått fort! Jeg har opplevd mye, lært masse og blitt kjent med veldig mange bra og inspirerende mennesker. Vervet mitt går ut på å skaffe gode samarbeidsavtaler og rabattordninger til fordel for BI- studentene. Jeg har også ansvar for å få inn inntekt til BIS gjennom bl.a. markedsstøtte. Under meg har jeg Markedsutvalget (MU) som er en gruppe på 7 personer; Pernille, Maria, Ida, Terese, Christine, Petter og Sturla. Sammen med meg jobber de med områdene som nevnt over. MU har også ansvar for å skaffe sponsorer og dugnader til de ulike utvalgene. Sammen har vi arrangert Markedskvelden som ble holdt på Kvarteret den 22. januar i år. Det ble en kjempesuksess! Markedskvelden er et arrangement hvor studentene kan bli kjent med de ulike samarbeidspartnerne vi har. Etter jul delte jeg utvalget inn i stillinger med egne stillingsinstrukser, noe som gjorde at arbeidet etter jul har vært mye mer effektivt, i tillegg til at MU har mer konkrete oppgaver som har gjort dem mer målrettet. Vi har ikke fått inn noen ny avtaler så langt dette semesteret, men det ser lyst ut med tanke på å få en avtale med klesbutikken Vrimmel. Jeg skal og på møte for å forhandle frem en ny avtale med bilutleien Sixt, som så langt dette skoleåret har vært under Sentralledelsen. Utenom dette har vi valgt å fokusere på å få inn stands og lignende for å skaffe mer inntekter til BIS Bergen frem til sommeren. Avtaler vi har hatt fra forrige semester er: Metro, SUMO, Tannklinikken 3-5, Wasteland, Molvik, Egon, E.T hårstudio, Actic, Bertoni, Big Bite og Netty. Med vennlig hilsen Helene Holth Markedsansvarlig BIS Bergen 2013/

12 Næringslivsansvarlig sin beretning, ved Even Opsal: Først vil jeg takke alle for et helt fantastisk år, og for muligheten til å inneha dette tillitsvervet. I rollen som Næringslivsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all næringslivskontakt som går ut fra studentsamfunnet. Som et ledd i BIS sine fokusområder ble Næringslivsansvarlig opprettet i Bergen og Trondheim i Dette er i tråd med fokusområdet om at BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet. Oppgavene i min hverdag består av å lede Næringslivsutvalget (NU), samt bistå linjeforeningene og undergruppene på skolen for å bedre deres kontakt mot næringslivet. Den definitivt viktigste oppgaven er å selge BI- studenter til næringslivet. Dette utføres ved å arrangere Karrieredagen, bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og stands. Som Næringslivsansvarlig har jeg også et overordnet ansvar for Næringslivsdagene (NLD). Prosjektutvalget har en egen komité, som består av åtte dyktige medlemmer, pluss leder Tora M. Årberg. Semesterets største begivenhet på skolen, Næringslivsdagene, går av staben i skrivende stund (6.mars). Konseptet fra i fjor har blitt utviklet videre og teller nå hele fire dager med faglige og inspirerende arrangementer. Bedriftene som har holdt bedriftsdate roser studentene som var der. Jentekvelden får ekstremt mye skryt fra jentene som var tilstede. Konseptet har blitt tatt til nye høyder i år, og tilbakemeldingene fra alle parter tilsier at det er en suksess. Et spennende tilslag i år er at Google Europa er tilstede på skolen. De har holdt en selektert workshop basert på CV- screening, i tillegg til en bedriftspresentasjon. Interessen fra studentmassen er imponerende, og Google skryter virkelig av oss! Hovedarrangement som går av staben om ikke så mange timer er resultatet av et imponerende arbeid fra NLD- komitéen! Alle som har fulgt med på arbeidet deres underveis kan ikke annet enn å skryte av dem, de fortjener all ros de kan få! Linjeforeningene har som i fjor blitt integrert mer inn mot NU, og det høster frukter også i år. Arrangementene er mer og mer imponerende og det kommer stadig flere større navn til skolen, noe som virkelig er med på å sette BI Bergen på kartet. Vi har også startet en linjeforening for økonomistudentene på skolen, noe som vi er sikre på at vil gi en merverdi til studentene. Arbeidet NU generelt har gjort i år fokuserer veldig mye merkevarebygging og kontakt mot alle sektorer i næringslivet. Dette gjør at vi fra høsten vil se en ekstrem økning i tilværelsen fra næringslivet. Arbeidet er tidkrevende, og alle i NU har lagt ned en formidabel innsats! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ta opp det samme teamet som min forgjenger Henrik Tønnessen tok opp i sin statusrapport ved Generalforsamlingen våren Studentene ved denne skolen må begynne å interessere seg tidligere og mer for næringslivsrelaterte arrangementer. Det er direkte flaut når samarbeidspartnerne våre bruker mye ressurser på å hente toppledere og spesialister til skolen, og kun en liten prosentandel av studentmassen møter opp. Som en påminnelse vil jeg si at minimum 70 % av alle stillinger i dette landet aldri blir lyst ut, og det å vise fjeset ditt på disse arrangementene kan gjøre til at akkurat du blir husket i en CV- screening eller når en stilling blir tilgjengelig. Det nærmer seg slutten av et fantastisk år, og jeg vil benytte anledningen til å takke BIS- 12

13 ledelsen for et fantastisk samarbeid, NU for alle timene dere har lagt ned, og alles pågangsmotet som til enhver tid har vært høyt! Det er så mange som har utmerket seg utenfor disse to gruppene også. Jeg er utrolig takknemlig for å blitt kjent med og jobbet sammen med dere. Til den påtroppende gjengen: LYKKE TIL! Med vennlig hilsen Even Opsal Næringslivsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Kommunikasjonsansvarlig sin beretning, ved Ingse Bergh Monsen: Først og fremst: Takk for et ufattelig spennende år i BIS! Jeg vil gjerne takke alle dere som har støttet meg og ikke minst bidratt til at dette året har vært så bra. Da jeg stod her på Generalforsamlingen i fjor hadde jeg et veldig sterkt ønske om at BIS skulle være åpent og for alle. Jeg mente at ledelsen skulle jobbe for og sammen med studentene i stedet for over dem. Jeg håper dere føler at dette er noe vi i BIS har klart å gjennomføre. Jeg vil gjerne bruke mine linjer til å fortelle litt om hva som er nytt i mitt verv: Jeg har nemlig startet et kommunikasjonsutvalg under Kommunikasjonsansvarlig i BIS! Dette er jeg veldig stolt av, og jeg gleder meg til å planlegge og legge til rette for at neste års utvalg kan bli enda større og bedre. Det er ingen tvil om at det vi kommuniserer både internt og eksternt fra BIS har mye å si for oss studenter når vi skal ut i næringslivet. At vi profilerer oss som aktive og engasjerte studenter i studietiden vil gjøre oss mer attraktive arbeidstakere når vi selv skal ut i markedet. Heldigvis har det ikke vært vanskelig å profilere BIS, når vi har så mange engasjerte og flinke studenter her! Men arbeidet blir større og derfor blir kommunikasjonsutvalget et vesentlig utvalg å legge til rette for de neste årene. Jeg er også stolt av samarbeidet vi har fått til med andre skoler, deriblant NHH med UKEN. Vi har vært veldig opptatt av å delta på arrangementer med andre skoler og bygge et godt sosialt nettverk i studentmiljøet. Dette håper jeg at neste års styre velger å fortsette med, da jeg tror studieinstitusjonene i Bergen står mye sterkere når vi samarbeider og spiller hverandre gode! Takk for meg, jeg håper dere sitter igjen av et bedre inntrykk av BIS i år enn i fjor, og jeg ønsker neste Kommunikasjonsansvarlig lykke til i vervet! J Med vennlig hilsen Ingse Bergh Monsen Kommunikasjonsansvarlig BIS Bergen 2013/

14 Sosialt ansvarlig sin beretning, ved Adrian Halvorsen: Nå er det ett år siden jeg satt i Auditorium 1, delvis ganske så nervøs og spent, men delvis også klar for å levere! Da det kom frem at jeg hadde flere konkurrenter til vervet, økte all nervøsitet og sceneskrekk. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag uten å angre et sekund på at jeg valgte å stille. Det har vært et utrolig givende år med mange utfordringer og kule opplevelser. Det å ha jobbet med Sosialutvalget har vært en reise i seg selv og da mener jeg en positiv reise. Det å kunne dele studiehverdagen med dem, og bli kjent med alle sammen, har vært en stor glede. Vi har gjennomført en uforglemmelig fadderuke og flere arrangementer gjennom året. Frem til nå har det virket som folk er tilfredse, og tilbakemeldingene har vært gjennomgående positive. Det skal også nevnes at Oktoberfesten ble utsolgt, og at målet om å selge 1000 billetter og fylle skolen til maks kapasitet, ble nådd! Av andre arrangementer kan jeg nevne Back2School, Quizklubben, Torsdagsdagsklubben, Oktoberfest, Siste sjanse, Studentkampene, Markedskveld, Fashionkveld, Bransjekvelder og NLD. På Rederiet ser vi stor fremgang i form av antallet studenter som har møtt opp på de ulike arrangementene. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de har gjort. Det skal også nevnes at Sosialutvalget har gjort en utrolig god jobb med gjennomføringen av kveldene! Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer med på laget; leder for Rederiet, Andreas Hafsaas, og nestleder og økonomiansvarlig, Rebecca Emelie Arntsen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats så langt dette året. Sammen har vi tre jobbet for å få til gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra systemer for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Struktur gjør det lettere for oss å ha oversikt over det økonomiske ved Rederiet. Til slutt vil jeg si at det er utrolig kjipt å se at min tid snart er over og en ny skal ta over jobben min. Men jeg kan også si at det er en glede å vite at den som tar over for meg kommer til å styre både studentsamfunnet og Rederiet i riktig retning! Med vennlig hilsen Adrian Halvorsen Sosialt- og kulturelt ansvarlig 2013/2014 KVK sin beretning, ved Kristine Langøe Vevatne & Christoffer M. Wathne: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor høst. Perioden frem til nå har vært spennende, utfordrende og veldig lærerik! Som Kontroll- og vedtektskomité (KVK) er man ansvarlig for å kontrollere og overvåke arbeidet som styret gjør, og dette blir gjort i henhold til vedtekter og retningslinjer satt på Generalforsamling. KVK skal i tillegg kvalitetssikre alle valgprosesser, og har til slutt 14

15 hovedansvar for Generalforsamlingen. Til nå har KVK fungert som BIS Bergens HR- ansvarlige, og dette er mye av grunnen til at vi ser det nødvendig å fusjonere KVK og VK sammen til ett verv: HR- ansvarlig. Dersom det oppstår saker vi i komitéen er usikre på, har vi to HR- ansvarlige i Sentralledelsen, samt de andre lokalavdelingene, vi kan spørre om hjelp. På Generalforsamlingen i fjor høst ble jeg valgt inn etter at Fridtjov Juhler gikk av som KVK. Jeg tok over Fridtjovs tidligere oppgaver, slik at arbeidsfordelingen mellom meg og Kristine er den samme som de to hadde. Vi har allikevel samarbeidet med mesteparten av arbeidet, noe som har fungert bra for å sikre god oversikt og informasjonsflyt. I løpet av skoleåret 2013/2014 har vi KVKer hatt veldig mye fokus på HR- delen av vervet vårt. Dette har innebært å etablere oss tydelig som personer man kan komme å snakke med om det er noe, samtidig som vi har tatt del i samtlige internsaker som har dukket opp underveis. Her vil jeg også presisere at vi har taushetsplikt, noe som betyr at alle henvendelser blir behandlet anonymt. Vi har også bistått i intervjurunder for de fleste ledd i BIS Bergen. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært svært utfordrende til tider, men det er slik man lærer noe! Jeg snakker for både Kristine og meg selv når jeg sier at vi setter stor pris på erfaringene vi tar med oss fra dette. På grunn av at KVK har en god del HR- ansvar er det naturlig at implementeringen av vervet HR- ansvarlig er en hjertesak for oss. Det er også naturlig at dette blir en fusjon av VK, som har hovedansvar for promotering og rekruttering, og KVK. Dette er for å få en mer definert rolle i BIS Bergen, og en tydeligere forståelse utad av hva ens funksjon i ledelsen er. Vi er derfor veldig spente på hva dere mener om saken! Kristine har sittet i komitéen i ett år nå, og det er derfor på tide å få inn et nytt medlem. Samarbeidet mellom Kristine og meg har gått veldig bra så langt, og jeg håper, tror og vet at det nye medlemmet, enten det blir KVK eller HR- ansvarlig, kommer til å gjøre en kjempejobb i skoleåret 2014/2015! Med vennlig hilsen Kristine Langøe Vevatne og Christoffer M. Wathne Kontroll- og vedtektskomité BIS Bergen 2013/2014 VK sin beretning, ved Charlotte Skibeli Mullins & Tor Olav Madland: Først vil jeg benytte muligheten til å takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor. Året har gått utrolig fort, og jeg sitter igjen med så mange inntrykk og erfaringer at ikke en gang jeg forstår det selv. Jeg har i løpet av året fått gleden av å arbeide tett med Linn, som var sittende VK da jeg ble satt. Hun var utrolig god både som samarbeidspartner og venninne. På høstens Generalforsamling ble Tor Olav valgt inn som hennes etterfølger, og både jeg og BIS- ledelsen er utrolig glade for å ha ham med. 15

16 Som Valgkomité har man ansvar for rekruttering til ledige stillinger til styret og ellers i ledelsen. Det innebærer å planlegge promotering av de ledige vervene, holde intervjuer og ta avgjørelsen om hvem som skal bli invitert til Generalforsamling. Det innebærer at man må ha evne til å skille person og sak, være rettferdig og på samme tid være utadvendt for å motivere studentene. Ettersom studentmiljøet på skolen ikke er så veldig preget av engasjement per dags dato, har vi måttet tenke nytt. Sammen har Tor Olav og jeg tenkt ut flere metoder og idéer for å engasjere og forsøke å nå ut til hele studentmassen. Av disse idéene er noen gjennomført, mensandre vil bli videreformidlet til min etterfølger. For å nevne noen vi har utført: skrevet artikkel om engasjement samt generelle innlegg på hjemmesiden, presentert Dagens verv, laget promo- film og gått til innkjøp av to bannere som sees på som en investering. Må også legge til en stor takk til Grafisk ansvarlig, Julie Ringås, for flott design! Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg har fått utrettet mye gjennom mitt år i BIS- ledelsen både for meg selv og for stillingen min. Vi nådde målet vi satte oss for antall søkere, og jeg liker å tro at vi plantet interessen for verv i senere tid hos flere. I tillegg har jeg fått vært med på prosessen av å muligens innføre HR- verv, noe jeg håper Generalforsamlingen ser samme nytteverdi i som oss. Til slutt vil jeg takke BIS- ledelsen og resten av de engasjerte i organisasjonen for et utrolig godt samarbeid. Vi satte oss allerede samme kvelden etter GF et mål som jeg mener vi har nådd: BIS for studentene! Sammen har vi jobbet mot dette, og jeg har inntrykk av at vi har gått frem som en ledelse studentene lett kan komme til hvis det skulle være noe. Videre har jeg stor tro på at alle som er invitert til å holde appell her i kveld vil gjøre en utmerket jobb, og jeg ønsker det neste styret lykke til. Jeg gleder meg til å se utviklingen! Med vennlig hilsen Charlotte Skibeli Mullins og Tor Olav Madland Valgkomité BIS Bergen 2013/2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner alle beretninger Enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/ Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten 2013 (se vedlegg 3). Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten

17 (Økonomiansvarlig redegjør for regnskapet høsten 2013). 92: Hva er det dere avskriver? Økonomiansvarlig: Betalingsterminal er ødelagt, tenker ikke på at ting faller i verdi. Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/ Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2014 (se vedlegg 4). Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren (Økonomiansvarlig redegjør for budsjettet for våren 2014). Enstemmig vedtatt. Sak 8 Behandling/ Sammenslåing av Kontroll- og vedtektskomitéen og Valgkomitéen til HR- ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/kvk Bakgrunn: Det 42. Landsmøtet besluttet å slå sammen KVK og VK til HR- ansvarlig i Sentralledelsen. Høsten 2013 fulgte BIS Trondheim etter og valgte dermed inn én HR- ansvarlig. Ledelsen i BIS Bergen ser nå at det er behov for endring i organisasjonsstrukturen. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner sammenslåing av KVK og VK til et HR- verv. KVK1: Viser til sakspapirene, bakgrunnen for dette er at HR vervet har som hensikt å være et HR- organ som har VK og KVKs arbeidsoppgaver. Styret ønsker en sammenslåing da det er tidsriktig og HR vervet vil bestå av 3 HR ansvarlige. Velges 1 på vårens GF og 2 på høstens GF. 107: Vil det være færre representanter, bra å ha flest mulig i styret? Svar: Er fire stk. pr. dags dato. Til tider er det ikke like mye å gjøre, for eksempel for VK som har ansvar for intervjuer og GF. Mer effektivt med 3 stk: mer kontinuerlig arbeid. 157: Kan du kort forklare hvor mange som blir stemt inn i dag og til høsten? Svar: 3 til sammen, én til våren og to til høsten. Den som velges på våren blir hovedansvarlig, 17

18 ( leder ). Greit at en har hovedansvar for gjengen selv om man skal samarbeide. 151: De som stiller til KVK og VK, er de informert om at dette kan skje? Svar: Ja, de er informert. Skulle dette gå gjennom så regner jeg med at appellene deres er så generelle at de vil passe en evt. HR- stilling. Enstemmig vedtatt. Sak 9 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for HR- ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av Sak 8. Stillingsinstruks ligger vedlagt (se vedlegg 2). Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstruksen (KVK redegjør for stillingsinstruksen). Enstemmig vedtatt. Sak 10 Behandling/ BIS Bergens makt over egne lokale vedtekter Forslagsstiller: Henrik C. Hernes og Leder v/bis Bergen Bakgrunn: Det stilles spørsmål ved BIS Bergens grad av makt over egne lokale vedtekter. Forslagstillere ønsker å stemme over hvorvidt Generalforsamlingen skal oppfordre Landsmøtet til å frigjøre de lokalene vedtektene og gi BIS Bergen muligheten til å styre mer over vår egen studiehverdag eller ei (se vedlegg 5). Forslag til vedtak: Generalforsamling stemmer over hvorvidt uttalelsen skal representere BIS Bergens synspunkt Henrik Hernes: Det vi skal stemme over skulle ligget ved i sakspapirene. Sånn som det er i dag er det et vedtekstsett som bestemmer alt vi gjør, GF, stillingsinstrukser. Hvis vi ønsker å gjøre endringer så må forslaget sendes til GF, deretter videre til LM hvor det er 7 delegater på LM fra Bergen som bestemmer om vi får lov til å gjøre det. (Hernes leser fra studentavisen, se vedlegg 5). Leder BIS Bergen: Vedtektene i dag er lik for alle skolene. I tillegg har vi sentrale vedtekter som er over disse igjen. Saken er at her i Bergen så står det en del for oss som sikrer en viss likhet mellom skolene. Folk i BIS nasjonalt, tidligere og nåværende er redde for at det skal skli ut og bli store ulikheter mellom skolene. Men: mtp. de lokale vedtektene blir ikke alt 18

19 gjort her som står der. Der står det for eksempel at NLD- leder skal bli stemt inn på GF, det gjør vi ikke her. Det fungerer godt for oss her i Bergen. Vi har konkludert med at det burde være forskjellig. Folk er også redd for at dokumentet bestemt for Bergen skal fade vekk, da det ikke er forankret nasjonalt. Da går det også an å sikre litt ved at SL har alle lokale vedtekter sentralt, og hele tiden oppdateres slik at det bevares. Jeg personlig mener at siden vi ikke gjør det som står i de standardiserte vedtektene og det er store forskjeller mellom skolene, er et argument for ulike lokale vedtekter. Dere stemmer det frem, dere er studentmassen som vi skal representere. På LM representerer vi dere, vi tar det kun med dit om dere stemmer det gjennom. Jobben min er å representere dere. 36: Hvis det blir vedtatt, vil SL ha myndighet til å overgå og endre vedtekter hvis LA drar ting for langt? Leder: Ja, må ha det. Vedtekter som sier at vi ikke kan stride mot hverandre. 148: Hvor mye motgang møter vi fra SL? Tror du det er noe sjanse for at det kan gå gjennom? Leder: Det er ting som vi har brutt nå også uten at det har blitt oppstyr, men det er et poeng at vi må følge de. LM består ikke av bare SL, men av alle skolene. De har egne BIS styrer med ledere osv som har stemmerett. Så min jobb er diskusjonen og debatten, hva dere sier. 115: Innstilling er noe som står i vedtektene. Per dags dato kan vi ikke gjøre noe med det, men det er en aktuell sak 155: SL har bare én stemme på LM. Mens det er totalt 20 stemmer. 158: En annen ting er hvordan GF foregår, sånn som når vi sitter til 01:30. Frigjør vi oss blir dette mer effektivt. Vedtatt v/ absolutt flertall. Sak 11 Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslagsstiller: Valgkomitéen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Næringslivsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialtansvarlig - HR- ansvarlig 19

20 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger innstilling VK redegjør: Kjekt å se at mange møtte opp, mange gode søkere og intervjuer og nå skal det endelig velges hvem som skal representere BIS. Vi er glade for at HR gikk gjennom, en god endring. Hele neste styret kommer til å gjøre det godt, alle som er invitert er god egnet. APPELLER Leder Even Opsal Hei alle sammen, takk for at jeg fikk komme i dag. Heter Even Opsal. 26år, Økad. Utenom skolen har jeg gjort mye annet, er i dag NU- ansvarlig. Utenom dette så har jeg jobbet med personalansvar, resultatansvar og prosjektledelse i Expert Norge. Ansvar for butikkåpninger. BIS : studentkampen, SiB, utviklingen av antall engasjerte og trivsel på skolen har økt. 3 fanesaker som ledelsen skal fokusere på og studentmassen skal være enige i. Speed date med studenter for å vite hva de er og ikke er fornøyd med Idrett og sosialt samarbeid med NHH og Jussen. Konkurrere på lag mot disse skolene. Alt mulig: kanonball, klatring, ++. Fest på skolene, invitere hverandre. Eie de på alle festene, bygge nettverk, disse skal vi jobbe med i fremtiden. Fortsette vår tråd som skal omhandle hele studentsamfunnet. SIB: velferdsting med 2 plasser. Påvirke studiehverdagen i hele Bergen. Flere studentboliger. Hvis BI blir med der får vi plass i NSO. Da kan vi påvirke studiestøtte og lån/stipend. Renovering av Nygårdsparken: bystyret: hva som skal være der: utearena, volleyball. Velferdspotten, 5,5millioner. Alt vil plutselig være tilgjengelig som vi kan bruke på risikofylte arrangementer. Trivsel, stolthet av alt som skjer. Uansett hva du er med på skal du kose deg. Fokusere på samarbeid mellom utvalgene. Lære mye av hverandre, nå konkurrerer vi. Styrke undergruppene, idretten: kunnskap og økonomisk. Mer inntekt, samarbeid, støtteværende at vi er med på evalueringer. August er med med flest nye studenter,. Vet ikke alltid hva som skjer, bruke august til å vise hva som skjer. Studentene finne sin plass. Takk for meg! Spørsmål: 38: Styrke idretten økonomisk, hvorfor foreslo du ikke endringer? Svar: ikke mitt område i dag, annet verv. Dugnadsånden gjør at vi kan revidere budsjettene. Lacrosse som eks. Dugnad øker inntekter. 20

21 148: samarbeid med Nydalen, hvordan og hvorfor? Svar: kommet lengre på kortere tid. Utviklet noe vi snakker om, regnskapsgruppe. Vi kan lære mye av de, de kan lære av oss. 153: Mange sakene omhandler andre verv, hva med ditt eget? Svar: Mitt er studentpolitisk og hjelpe andre. Være interessert i alle verv, tenke på alle og ha et lite øre som treffer alle. Jeg som leder må ha innsikt og ønske i alt. 115: Respekt og autoritet, hvordan skaffe det? Svar: vise tilgjengelighet og respekt, ikke overkjøre, med mindre det skjer en katastrofe. Da skal elder steppe inn. 157: SIB, hva er mest positivt og negativt? Svar: positivt: mer midler, plasser på velferdstinget. Negativt: tape økonomisk, ikke gjøre idrettsavtaler (trening på Actic). 36: Egen idrettscup, NHH og jussen. NHH har Bergen Challenge. Hva er forskjellen? Svar: Bergen challenge, åpent for hele Norge. Mitt arrangement er kun for tre skoler hvor alle arrangerer. En skole er med og en ønsker mer samarbeid. 62: tiden som NU, hva har du gjort? Svar: vært med å skape større samarbeidsavtaler, enkeltkontrakter, merkevarebygging, tettere samarbeid med linjeforeningene. 153: NHH og jus. Men mange andre skoler, hva med de? Svar: fortsette samarbeid som ligger der, studentkampene NHH og Jusen ikke tilgjengelige. Møtes på våre tre arenaer, de store må vi møte på fellesarenaer. 158: faglig tyngde, eksamensevalueringer. Hvordan? Svar: fag sitter med 3-6 på hver klasse som evaluerer fag. TID. Jògvan Gunnarson: Mitt navn er Jògvan Gunnarson, jeg er beæret å være her i kveld. Engasjement og få lov til å engasjere videre som leder. Fortelle litt om meg: Færøyene, 21 år, mer sauer enn folk, ikke tull. 2. året markedsføring. Minstemann av 6 søsken. Ja, søstrene er litt sure for dette bildet. Tingen med å være minst: du må ta rom for å få det, få viljen og komme fram men å ta et steg tilbake og ikke få det som en vil. La andre slippe til. Utenom å være meg er jeg leder for BIS Entertainment, kjekk sak og utfordring. Kreative folk er at de er forskjellige styre og 21

22 fostre kreativitet. Grenser for hva du kan kontrollere. 4 år klesbutikk, 5 år i Elkjøp. Har hatt profileringsansvar for klesbutikken, 60år gammel familiebedrift. Standup: 13 åring, selvstendig næringsdrivende. Thoms Giertsen, Linn Skåber. Underholde og inspirere. Beskrivelser av meg: Imøtekommende, ærlig, inspirerende, lærevillig, ydmyk. Når du skal tre fram, når du skal la ting gå for andre. Hvorfor stemme meg? The Golden Circle. Hva, hvordan, hvorfor? Vil begynne i midten, mangler hvorfor. Jeg vil gjøre den tydelig nok, alle skal vite det: Vi gir alt når det teller! Engasjement og driv på t høyt nivå, fantastisk skolemiljø. Hvordan: ide forum.. Inspirert: Martin Luther King. I have a dream, ikke I have a plan. Spørsmål: 152: Konkret, fanesaker? Svar: samarbeid med andre undergrupper, inspirasjon, gir til hverandre. Integrering av undergrupper, sunn konkurranse, lage temakvelder og aktivitetskvelder. Undergruppene i større grad møtes og får utfrodringer. Fostrer studentmiljø. 153: Studentmiljø, BIS ovenfor andre skoler i Bergen? Svar: NHH, litt uheldige er identitet. Kulturen innad må styrkes og det refleteres utover. Integreres utover, NHH og Uken. Det har alle satt pris på og sett hva det gir oss. Vi er ikke langt fra alle andre, selv om amnge ser på oss som skolen på akein. 21: er ikke alle lei av dette maset, hvordan fremme bachelor i jobbmarkedet? Svar: ikke alle har lyst til å ta master, forskjeller på oss alle. En måte å se det på, hva skal folk etterpå? Hva sjanser har man etterpå. KD og NLD. For mange har det blitt for snevert for linje de går på. Ser ikke mulighetene etterpå. Større fokus på bredde under store arrangementer, temakvelder for ulike linjer. Appellere på riktig måte, dine potensielle studenter, markedsførere, ansatte. 47: Hvordan få flere BI studenter til å bli engasjert? Svar: tilbake til å fange de tidlig. Samle alle tidlig, LEF sak tidlig, sunn utfordringskultur igjen. De som er engasjerte er på, ikke bruke 3 mnd på å komme i gang. Da tenker alle eksamen, ikke tid ta det etter jul. Innstilling: Valgkomitéen har i sin innstilling valgt å legge vekt på kandidatens evne til å kommunisere og representere studentmassen på BI, samt at han viser til gode samarbeidsegenskaper fra tidligere lederverv. Kandidaten viser god evne til å motivere, delegere og innehar egenskapen å kunne samarbeide mot et mål til tross for ulike syn. Under valgkampen har han stått aktivt på 22

23 stand, og svart godt på spørsmål om hans fremtidige drømmer for BIS Bergen. Referansene beskriver ham som en aktiv og målbevisst person, og anbefaler ham til vervet. Kandidaten har tidligere vært opptrådd som stand- up komiker og vært leder for revyen, hvor han allerede har gjort tiltak for å fremme sitt ønske om større samarbeid mellom undergruppene. Valgkomitéen har valgt å innstille Jògvan Brimheim Gunnarson til stillingen som Leder for BIS Bergen 2014/2015. Opptelling av stemmer: Jògvan får absolutt flertall. Økonomiansvarlig Sindre Kommedal: Hei, jeg heter Sindre, 21 år fra Ålgård. Litt utenfor Stavanger, der landstreffet blir arrangert. Dobbelt så mange innbyggere 1 gang i året. Født og oppvokst der, aktiv innen turn, langrenn og fotball, fotball den store kjærligheten. Bryne idrettslinje, trivdes godt. Bor med to kjekke kompiser. I fjor hadde han fri år i fysikk og matte, for å bli ingeniør. Matte likte han best, så søke øk.ad. på BI Bergen, går 1 året her nå. Ærlig sak, har ikke mye relevant erfaring for vervet. Men har gjennom fotballen opprettet andre gode egenskaper: spille på et lag, god til å samarbeide, lytte til andre, komme overens om fellesmål selv om man er ulike. Gi gode tilbakemelding, gi ros men også konstruktiv tilbakemelding. Søker på vervet da det passe meg: glad i tall, har et symbol, ikke så god i grammatikk. Grunnen til at han ikke har hatt med verv før er at han har ikke hatt tid til det. Vil gå inn for det 100%, ikke redusert, men så godt han kan. Motiverer han til å gjøre en god jobb for BIS og for fremtiden. Videre så vil jeg si at jeg er ekstremt motivert, ønsker å engasjere meg, bidra til en så god hverdag som mulig. Ikke mye erfaring, ærlig sak, så håper jeg at jeg får en sjanse. Lover å ta den. Spørsmål: 116: hva mener du er den største og mest utfordrende oppgaven til ØA? Svar: pengefordeling, hvem skal ha mest, hvem trenger mer. Kontroll på økonomi og følge opp undergruppene. 153: Kan du nevne noen tall i budsjettet som er nevneverdige? Svar: Fadderuken gikk veldig positivt, bruke mer penger på det. Økonomien er lagt et godt grunnlag : bruke det på idrett. 94: Stort verv, ikke har hatt tid før, hva har endret seg? 23

24 Svar: drømmen som de fleste som liten, fotballproff. Holdt kanskje på drømmen litt lenger enn andre. Trening her og der, mens nå er det en hobby og for å holde formen, har tid og vil prioritere dette. 136: Økonomiutvalg? Svar: positiv til det, to personer. Ville latt en ha kontroll på undergruppene og fornuftig pengebruk, sjekke tilbud. 151: Ofte være den som sier nei til de andre spesielt sosialtansvarlig med ville ideer. Hvordan takle det å bli den kjipe? Svar: ikke noe problem med, må si det som det er. Har sagt nei til andre ting før, ikke ifht penger. 155: Budsjettet for neste år, mer eller mindre til undergrupper, hvorfor? Svar: Gitt mer penger, vil gi mer. En ting er sosiale arrangementer. Men idretten må kobles sammen på en annen måte, får nære venner i det sosiale på BI. 160: mer penger, hvor skal de tas fra? Inntektskilder eller andre poster? Svar: Fadderuka har penger til overs, dugnadsarbeid. Kenneth Aakernes: Hei, takke for invitasjonen hit. Veldig hyggelig. Snart 20 år går 1.året øk.ad., fra Ålesund. Alltid likt å kunne være med å påvirke hva som skjer på skolen. VGS: fort engasjert, elevrådstyret. 2. året nestleder og fungerende leder. 3. året økonomiansvarlig og president i russestyret. Lært veldig mye, men et verv har gitt best erfaring: prosjekt Etiopia. Fri fra skolen en dag for å jobb, går til veldedig formål. Bygge skole i Etiopia kroner på skolen, pengene bygde klasserom til 800 elever. Forbedre hverdagen for så mange elever var unikt. Sette seg mål, jobbe med det og nå de det er en herlig driv. Savnet det 1 året nå og det er motivasjon for å søke nå. Søker økonomi fordi min kompetanse kommer best frem her. Jobbet mye og fått gode resultater. Sunnmøring = flink med penger, gnien og gjerrig. Viktig som ØA. Stereotypi, men det ligger noe i det. Fornuftig, og si nei. Må kunne si nei om det ikke er fornuftig. Velger dere meg som ØA vil jeg jobbe tett med undergruppene, se hvordan ting fungerer hva de driver med. Styrker relasjonen mellom undergruppene og ØA: styrke økonomien i BIS generelt, bedre kontroll på økonomiske situasjonen. Vil til slutt si: jeg er kjempemotivert, vet jeg har kompetansen, håper at alle sitter med den følelsen at jeg kan gjøre en god jobb. Takk for meg og godt valg! Spørsmål: 92: gutter er misunnelig på jentekvelden, midler til guttekveld? 24

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat 17.10.2013 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer