Generalforsamling. Høst 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Høst 2013"

Transkript

1 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten er fristen satt til 8. oktober. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår bare å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: Næringslivsansvarlig KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Even Opsal Kristine Langøe Vevatne Fridtjov Antoni Amundsen Juhler Linn Viktoria Jonasson Leidal Charlotte Mullins 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat Sak 4: Saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Styrets beretning Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 9: Behandling/Medlemskap i SiB Sak 10: Behandling/Valg av nye verv Sak 11 Behandling/After GF Party Sak 12: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Referat Generalforsamling vår

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 5

6 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

7 Saker Sak 1 Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Maren Sofie Sivertsen er ordstyrer. Silje Brattgjerd er bisitter. Ingse Bergh Monsen er referent. Godkjenning av tellekorps. Sak 3 Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Vår 2013 (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Vår Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 5 Orientering/ Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. 7

8 Leders statusrapport, ved Torgeir Kjepso Saue: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamling våren Jeg kan med hånden på hjertet si at det er et sterkt og godt styre dere valgte inn den gang, og sammen har vi hatt en utrolig spennende start på dette skoleåret. Siden forrige Generalforsamling har vi i styret blitt godt kjent og samarbeidet mellom de ulike vervene blir bare bedre og bedre. Det er en gjeng som virkelig står på og gjør sitt beste for at studiehverdagen skal bli så god som mulig på BI Bergen, og som leder er det en fryd å se på hvor dyktige og arbeidsvillige samtlige er. Mye av min hverdag går med på å motivere, engasjere og hjelpe alle i styret. Det er mye å følge med på, og en av mine viktigste arbeidsoppgaver er kontinuerlig oppfølging av alles arbeid. Dette er enormt lærerikt, da alle har sin måte å jobbe på, og det er ulike ting som får det beste ut av hver enkelt. Semesteret startet godt med en veldig bra gjennomført fadderuke. Det har bare vært gode tilbakemeldinger både fra studenter og administrasjon. Det var praktisk, men uheldig, at vi fikk en brannøvelse midt i uken, men det var ikke mye vi fikk gjort med det. I etterkant har det vært arrangert flere vellykkede sosiale og faglige arrangement, og flere er under planlegging. Et av mine store mål for min tid som leder er å øke engasjementet på skolen. Både i fadderuken og i senere tid har det vært mye fokus på viktigheten bak engasjement. Det vi ser nå er at flere av utvalgene og undergruppene får veldig høyt søkertall og at mange engasjerte sjeler ikke får de vervene de søker. Dette er naturligvis ikke en ønskelig situasjon. Skolen vokser seg større for hvert år og flere studenter burde bety flere grupper og utvalg. Vi i BIS gjør vårt for å hjelpe både eksisterende og nystartede undergrupper, men en vekst i studentsamfunnet krever også at den enkelte student tar initiativ, drar frem entreprenøren i seg og skaper noe nytt. En av ballene jeg overtok fra forrige leder er saken om medlemskap i SIB. Jeg har vært i jevn dialog med SIB gjennom semesteret, og endelig skal studentene ved BI Bergen få stemme over om de ønsker et medlemskap eller ikke. Å gå inn under SIB vil forandre en hel del av studenttilværelsen her på skolen, så det er viktig å tenke gjennom alle sider ved saken før en stemmer. Fremover skal vi i styret fortsette å jobbe hardt for at alle studenter skal ha det godt på skolen. Som leder er det mange beslutninger å ta til tider og jeg kan dessverre ikke garantere at samtlige er positive til alle beslutninger som blir tatt. Det jeg kan garantere er at alt som blir gjort, blir gjort i forsøk på å gjøre det beste for studentmassen i sin helhet. Jeg håper dere studenter er fornøyd med jobben vi i BIS har lagt ned så langt, og at dere som går første trinn har fått et godt inntrykk av studiehverdagen på BI Bergen. Jeg gleder meg til de neste månedene sammen med dere, det er mye gøy i vente! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 8

9 Økonomiansvarlig sin statusrapport, ved Anne- Sofie Åmodt: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på vårens Generalforsamling. Jeg har hatt noen utrolig spennende og utfordrende måneder etter at jeg steppet inn som økonomiansvarlig i BIS. I år, som tidligere år, har det dessverre vært mye uoppgjort og en del som har hengt igjen fra forrige semester og forrige styre. BI Studentsamfunn har vokst både betydelig og hurtig de siste årene, og arbeidsmengden til de engasjerte har vokst derav. I forbindelse med dette ønsker jeg i år og få i gang et økonomiutvalg på totalt 3 personer, i håp om å bryte den onde sirkelen og å få innført bedre rutiner når det kommer til økonomien i BIS. Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komiteer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trenings- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Til nå har arbeidet mitt gått i å prøve å få best mulig oversikt over økonomien til BIS Bergen, i tillegg til å få satt opp resultat for våren Heldigvis har fjorårets styre levert et veldig positivt resultat, noe vi studenter kan nyte godt av i år! Dette er noe vi ønsker å levere til neste års styre også. Jeg har også brukt tid på å sette meg inn i SIB- saken. Det blir veldig spennende, og ikke minst viktig, for mitt ansvarsområde å se om studentene ønsker at BIS skal inngå et samarbeid med SIB. Etter møter med alle undergrupper, prosjektutvalg og sammen med resten av styret, har vi kommet frem til et revurdert budsjett for høsten Vi har også satt budsjett for våren Vi har her valgt å fortsette å budsjettere oss i pluss. Dette er fordi vi ser det som nødvendig at BIS opparbeider seg en bufferkonto slik at vi kan takle eventuelle uforutsette hendelser og er klar til nyinvesteringer om et par år når dette blir nødvendig. Jeg har hele tiden stort fokus på å følge opp prosjektutvalg og undergrupper, i tillegg til å utbetale alt av refusjoner så fort som mulig. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Til nå har det vært en utfordrende periode med mange nye problemstillinger både for meg personlig og BIS. Jeg synes at styret jobber fantastisk bra sammen, og samtlige har vært veldig behjelpelig i de tider jeg har hatt veldig mye å gjøre. Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi slapp å hente inn alt arbeidet som hang igjen fra i fjor og heller kunne fokusere 100 % på dette skoleåret. Jeg gleder meg derfor til endelig å være up to date og kunne besvare alle økonomiske spørsmål raskere og mer presist! Med vennlig hilsen Anne- Sofie Åmodt Økonomiansvarlig BIS Bergen 2013/2014 9

10 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Andreas Skarsem Pedersen: Innledningsvis ønsker jeg å takke for tilliten som ble vist meg på vårens Generalforsamling. Mitt navn er Andreas Skarsem Pedersen og jeg er nå inne på mitt andre år på studiet økonomi og administrasjon her på BI Bergen. Jeg vil med dette gå inn på hva mitt verv går ut på, samt hvilke forventninger dere kan ha til meg det kommende året. Jeg har siden Generalforsmalingen i mars forberedt meg på å tre inn i vervet. Jeg har vært på fagseminar i Oslo med de avtroppende og påtroppende fagansvarlige fra alle lokalavdelingene, samt hatt en overlappingsperiode med tidligere fagansvarlig Henrik Hernes. Dette gjorde at jeg følte meg godt forberedt til å gjøre en god jobb for BIS og alle studentene gjennom året. Som fagansvarlig har jeg ansvaret for at det faglige på skolen, kursene, pensumslitteraturen, arbeidskrav, eksamensform, forelesere, fysiologiske faktorer etc. er optimalisert slik at studentene får en best mulig studiehverdag. Dette gjøres primært ved å være et direkte bindeledd mellom studentmassen og administrasjonen. Jeg har det overordnede ansvaret for de tillitsvalgte her på skolen, og sammen tar vi de saker som er ønskelig videre til administrasjonen. Som fagansvarlig skal jeg gjennom kvalitetssikring optimalisere studiehverdagen for studentene. Jeg har til nå samlet alle tillitsvalgte og informert dem om deres oppgaver og ansvar som klassekontakt. Vi har hatt presentasjonsteknikkurs og startet med samarbeidssamtaler med foreleserne. Jeg har vært på fagseminar i Oslo i september hvor vi har gått gjennom alle kursevalueringer fra vårsemesteret Samtidig planlegger jeg temakveld som blir lagt til januar Dere kan forvente at jeg følger opp de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver, hvor blant annet et viktig område vil være at samarbeidssamtaler med forelesere utføres slik at dere får best mulig forelesninger. Samtidig vil jeg være kritisk til kursevalueringene av pensumslitteraturen, arbeidskrav og eksamensform. Jeg vil kontinuerlig jobbe for at studentenes studiehverdag skal være så god som mulig gjennom faglig trivsel! Jeg håper at dere studenter tar kontakt dersom det skulle være noe. Uten tilbakemeldinger får verken BIS eller administrasjonen satt i gang tiltak for å forbedre studiehverdagen. Med vennlig hilsen Andreas Skarsem Pedersen Fagansvarlig BIS Bergen 2013/

11 Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Helene Holth: Nå begynner det å bli en stund siden fristen for å søke de ulike vervene til Generalforsamling 2013 gikk ut, og jeg var da helt sikker på at jeg skulle søke Markedsansvarlig etter et år i Markedsutvalget. Jeg er så glad og takknemlig for at jeg ble stemt igjennom til årets styre! De største oppgavene mine er å sikre økonomien til BIS ved å få inn markedsstøtte fra bedrifter og skaffe gunstige rabattavtaler til studentene. Jeg har også ansvaret for Markedsutvalget, som i år består av 7 personer; Pernille Rossing, Terese Hafstad, Ida Bjørnstad Vrangen, Maria Friis Thorsen, Petter Blom, Christine Bentzen og Sturla Vangsnes. Disse skal bistå meg med å skaffe markedsavtaler, få inn markedsstøtte og generelt få til studentrabatter for studentene ved BI Bergen. De har ikke signeringsmakt til å opprette avtaler, men fungerer i praksis som stedfortredere for meg. Fremover er det blant annet Markedskvelden som står for tur; den vil bli holdt i januar. Jeg er sikker på at det blir en veldig bra kveld hvor studentene har mulighet til å bli kjent med de ulike samarbeidspartnerne våre! Siden jeg tok over vervet har jeg fornyet en del av avtalene vi har hatt og gått inn i noen nye. Jeg er også i kontakt med noen mulige samarbeidspartnere nå om dagen. Et av mine mål for året har vært å finne noen hovedsamarbeidspartnere. Næringslivsansvarlig, Even Opsal, og jeg skal i møte med DnB snart, og håper det blir noe bra ut av dette. Noen av de andre lokalavdelingene har klart dette, og det ønsker jeg at vi skal også her i Bergen! Utenom dette ønsker vi å få til avtaler som dere studentene ønsker. Derfor kommer det til å holdes flere runder med forslagskonkurranser. Vi hadde dette på Aktivitetskvelden, med god respons! Vi har også tatt i bruk markedstavlen som er nede utenfor kontorene i 1.etasje. Her blir alle avtalene hengt opp. Inntektene til BIS vil bli sikret i form markedsstøtte, salg av standplasser og reklame på infoskjermene på skolen, samt via bis.no og sosiale medier. Avtalene for skoleåret 2013/2014: Metro: Fri entré ved Metro Nattklubb for alle studenter ved BI. Aldersgrense 20 år. Gyldig studentbevis sammen med gyldig legitimasjon MÅ fremvises. Det tas forbehold om endring i skjenketider. Søndag fredag: hele kvelden. Lørdag: før kl BI- studenter har også mulighet til å leie noen av deres lokaler, forbeholdt at det ikke er opptatt. Det gis også god støtte til diverse arrangementer. Sumo: Du får 25% rabatt i restauranten i tidsrommet mandag til fredag. Du får også 25% rabatt på takeaway alle dager, hele døgnet. Rabattene gjelder ikke røde dager. Actic: Hos Actic får du som BI- student 25% av ordinærpris, noe som tilsier at du betaler kr. 269,- i måneden. Det er ingen innmeldingsavgift, og du får gratis veiledning når du begynner. Du har også tilgang på svømmehallen. Egon: Du får 15% på hele menyen, hele uken. Dette gjelder ikke drikke. Sixt: Vi har gode prisen på leiebiler, de ulike prisene finner du på markedstavlen utenfor 11

12 kontorene i 1. etasje. Molvik: Tilbyr alle BI- studenter 25% rabatt på diverse trykksaker: 8 A5- sider: 500 stk. kr 4200,- (eks. mva), 1000 stk. Kr 4800,- (eks. mva). Visittkort: 1 person kr 900,- (eks. mva), 2 personer kr 1200,- (eks. mva). Bachelor- oppgave kr 1,9,- per side eks. mva. Oppstart kr 250,- (eks.mva). E.T hårstudio: 30% på all behandling, utenom hair extensions. Tannklinikken 5-3: Førstegangskonsultasjon med bilde for kr. 490,-. Videre får du som BI- student 10% på all behandling. Har du tannlegeskrekk og får dette dokumentert av legen, vil deler av regningen bli dekket. Vi har også en del avtaler som vi jobber med for øyeblikket, så jeg velger å ikke ta med disse nå. De kommer på markedstavlen, skjermer og bis.no/sosiale medier fortløpende! Med vennlig hilsen Helene Holth Markedsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Kommunikasjonsansvarlig sin statusrapport, ved Ingse Bergh Monsen: Jeg vil først benytte anledningen til å takke for tilliten jeg ble vist under Generalforsamlingen i vår! Vervet mitt startet brått, da det ikke hadde vært en kommunikasjonsansvarlig i BIS det siste halve året før jeg ble med på laget. I første omgang var hovedoppgaven å få hjemmesiden til å fungere. Med nytt design og layout var det nok å ta tak i! Siden fadderuken har jeg styrt med mye forskjellig. Det som er litt spesielt med mitt verv er at en må være tilstede hele tiden! Et av mine mål som kommunikasjonsansvarlig var og er at det skal være enkelt å få tak i meg, og jeg skal være tidlig ute med det som skjer og med bilder i etterkant av arrangementer. Jeg føler dette er noe jeg har behersket så langt. Saken som ligger mitt hjerte nærmest er at BIS skal være åpent. Det skal aldri være vanskelig å komme innom kontoret for å hilse på, si sin mening eller få hjelp dersom det skulle trengs. Jeg har også som mål å fronte undergruppene enda mer gjennom sosiale medier. Som jeg sa på forrige Generalforsamling vi gjør fantastisk mye kult på denne skolen, vi engasjerer oss og står på. Dette syns jeg vi skal være stolt av å vise fram! Jeg har vært med på å sette sammen to fantastiske styrer; BIScare og Slippen. Ellers har jeg ansatt en grafisk ansvarlig og et video- team. Jeg ser også på muligheten for å utvide kommunikasjonsutvalget mot sommeren, når neste kommunikasjonsansvarlig tar over. 12

13 Planen her er å få et eget PR- team, som kun vil jobbe med å skaffe kontakter med ulike medier, slik at vi får en bedre dekning under store og små arrangementer ved BI Bergen. Det er viktig at vi vokser og blir bedre i takt med antall dyktige elever på skolen. Ellers har jeg kjøpt et kamera til BIS! Hurra, nå blir det kvalitet! Takker igjen for tilliten; jeg er stolt av å være en del av et engasjert studentmiljø med så mange flotte personligheter. Med vennlig hilsen Ingse Bergh Monsen Kommunikasjonsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Sosialt ansvarlig sin statusrapport, ved Adrian Halvorsen: Nå er det et halvt år siden jeg satt i Auditorium 1, delvis nervøs og spent, men klar for å levere! Da det kom frem at jeg hadde flere konkurrenter til vervet, økte all nervøsitet og sceneskrekk. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag og angrer ikke et sekund på at jeg valgte å stille til valg. Vi har nå gjennomført en uforglemmelig fadderuke og flere arrangementer. Frem til nå har det virket som folk er tilfredse, og tilbakemeldingene har vært gjennomgående positive. Av andre arrangement har vi hatt: Back2School Aktivitetskveld Quizklubben Torsdagsdagsklubben. Videre har vi: Oktoberfest Torsdagklubben Siste sjangse Det skal også nevnes at Oktoberfesten er utsolgt og at målet om å selge 1000 billetter herved er nådd! På Rederiet ser vi stor fremgang på antallet som har møtt opp på de ulike arrangementene. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de ble. Det skal også nevnes at Sosialutvalget på 18 personer har gjort en god jobb så langt med gjennomføringen av kveldene! Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer med på laget; leder for Rederiet, Andreas Hafsaas, og nestleder og økonomiansvarlig, Rebecca Emelie Arntsen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats så langt dette året. Sammen har vi tre jobben for 13

14 å få til gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra systemer for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Struktur gjør det lettere for oss å ha oversikt over det økonomiske ved Rederiet. Med vennlig hilsen Adrian Halvorsen Sosialt- og kulturelt ansvarlig 2013/2014 Næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Even Opsal: Først vil jeg starte med å takke for tilliten som ble vist meg av det tidligere BIS- styret. Dette er andre året at Næringslivsansvarlig sitter i studentstyret i Bergen. Vi så en stor forskjell på skolen i fjor ved at dette tiltaket ble satt i gang, deriblant i form av besøk fra bedrifter. Næringslivsansvarlig sine hovedoppgaver er blant annet å sørge for at næringslivet er sterkt representert ut mot studentmassen. Mitt fokus så langt i vevert har vært å profesjonalisere dette arbeidet enda mer, og lete etter forbedringspotensialer i hvert eneste hjørne. Dette er gjort i samarbeid med ledergruppen i NU. Nå stiller vi sterkere enn noen gang før og er klare for å gjøre en enda bedre jobb for den store studentmassen på skolen! Så langt i år er det kontaktet et mye høyere antall bedrifter enn tidligere og responsen er mye bedre enn forventet. Fremover vil en derfor merke bedriftene sin tilstedeværelse mye mer enn før. Jeg har også stått hardt på med å lande en samarbeidsavtale med NOR PR for å bedre kommunikasjonen utad mot næringslivet ved større arrangementer, noe vi får skryt for av bedriftene! Kontakten med viktige personer i næringslivet har også vært en del av arbeidet mitt. Det at noen av Bergen sine mest fremstående personer deltar på ulike arrangementer, i tillegg til at disse står til disposisjon ved eventuelle behov for rådgivning, er viktig for oss. Uten å nevne navn går denne prosessen også sterkt fremover, og jeg håper å snart få dannet en ressursgruppe underlagt NA- vervet som kan disponeres i oppstarten av planlegging til Karrieredagen og Næringslivsdagen. Linjeutvalgene har gjort mye så langt dette semesteret. Nå er det Eiendomsutvalget som har fått utført mest på høstsemesteret. De har hatt fullsatte auditorier på arrangementene sine, og planene fremover gjør til at jeg ikke kan annet enn å glede meg til å se hva de oppnår! Retail Management har planer om et større arrangement til våren dette virker veldig lovende. BIS Marketing har nettopp fått en veldig ivrig leder, og har mange planer som kan gjøre det utrolig spennende for markedsføringsstudentene fremover! Fremover kommer jeg sammen med NU til å jobbe mye med vårt mål om å booke 15 bedriftspresentasjoner for vårsemesteret, i tillegg til å skaffe rekordoppmøte fra næringslivet til NLD. I år sitter det en fantastisk gjeng personer i NLD. Jeg har stor tiltro til at disse folkene kommer å gjøre dette til et arrangement som vil bli husket i lang tid fremover. 14

15 Sammen med det utrolig velfungerende NU- team kommer studentmassen til å ha mye å glede seg til fremover! Med vennlig hilsen Even Opsal Næringslivsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 KVK sin statusrapport, ved Kristine Langøe Vevatne: Som Kontroll- og vedtektskomité er man ansvarlig for å kontrollere og overvåke arbeidet som styret gjør (på mange måter kan man beskrive oss som BIS Bergens HR- ansvarlige), og dette blir gjort i henhold til vedtekter og retningslinjer satt på Generalforsamling. KVK skal i tillegg kvalitetssikre alle valgprosesser, og har til slutt hovedansvar for Generalforsamlingen. Dersom det oppstår saker vi i komitéen er usikre på, har vi to HR- ansvarlige i Sentralledelsen, samt de andre lokalavdelingene, vi kan spørre om hjelp. Komitéen har hatt en aktiv rolle så langt dette semesteret, og vi har lagt særlig vekt på en mer åpen kommunikasjon og et bedre samarbeid mellom de ulike vervene og undergruppene på skolen. I tillegg er vi i BIS Bergen i år veldig opptatt av organisasjonens synlighet ut mot dere studentene. Vi skal være tilgjengelige for dere! Og her spiller KVK en ekstra viktig rolle: skulle det være noe dere lurer på, er misfornøyd med eller rett og slett skikkelig fornøyd med, er det bare å ta kontakt. Vi ønsker å være til så god hjelp som mulig! Her vil vi også presisere at vi har taushetsplikt, noe som betyr at alle henvendelser blir behandlet anonymt. Høstens semester startet med et supert søkertall til masse ledige verv i diverse undergrupper og utvalg. En av KVKs oppgaver er å delta som en objektiv part under intervjuer dette for å sørge for at alle får samme behandling og at alle stiller på lik linje under utvelgelsesprosessen. Fridtjov og jeg har stilt på de fleste intervjuene, og vi er begge imponerte og stolte over at så mange studenter ønsker å engasjere seg i det som skjer på skolen vår! Fridtjov har sittet i komitéen i ett år nå, og det er derfor på tide å få inn et nytt medlem. Samarbeidet mellom Fridtjov og meg har gått veldig bra så langt, og jeg håper, tror og vet at det nye medlemmet kommer til å gjøre en kjempeinnsats i sitt arbeid! Igjen: ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe! Lykke til med semesteret J Med vennlig hilsen Kristine Langøe Vevatne og Fridtjov Juhler Kontroll- og vedtektskomité BIS Bergen 2013/

16 VK sin statusrapport, ved Linn Viktoria Jonasson Leidal: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor. Det er nå gått ett år siden jeg stod og holdt appell og ble valgt inn i Valgkomitéen. Å ha et verv betyr at du går inn for å lære noe nytt, utfordrer deg selv og samarbeider med andre om å nå felles mål. Jeg er utrolig glad for alt jeg har fått muligheten til å være en del av det siste året. Vervet har gjort at første året mitt på BI har vært fantastisk. Det å sitte i Valgkomitéen byr på mange spennende oppgaver. Hovedoppgavene er å promotere utlyste stillinger og motivere studentene til å søke BIS, samt oppfordre alle til å delta på Generalforsamlingen. Du vil være nødt til å sette deg inn i alle vervene i BIS, avholde intervjuer på en objektiv måte og innstille de kandidatene som egner seg best på bakgrunn av søknad, CV og intervju. I tillegg til dette er Valgkomiteen endel av Ledelsen i BIS, og man må være tilgjengelig til å bistå de andre i sine verv i perioder det er mindre å gjøre for Valgkomitéen. Arbeidet mot vårens Generalforsamling startet i desember 2012 med daværende medlem av Valgkomitéen, Trine- Elise Vestvik. I januar var vi på valgkomitéseminar i Trondheim med alle Valgkomitéene i BIS. Her ble vi enige om å jobbe mot flere felles mål: å få søkertallene opp og få flest mulig med på Generalforsamlingen, samt teste ut forskjellige promoteringsmåter. Her valgte vi blant annet å lage en promoteringsfilm, trykke opp flyers, snakke med studentene og stå på stand med hele BIS- styret. Vi hadde nok kanskje håpet på et høyere søkertall, men vi slo i hvert fall antall oppmøtte på Generalforsamlingen fra fjoråret! På Generalforsamling ble Charlotte Mullins valgt inn i Valgkomitéen. Charlotte og jeg har i forkant av høstens Generalforsamling startet tidlig (allerede i fadderuken!) med å promotere BIS og de ulike vervene. Vi har deltatt på mange andre intervjuer enn de til selve BIS- styret, noe som har gitt oss mulighet til å oppfordre flere til å søke BIS etter at de andre utvalgene er blitt satt. Vi har promotert BIS på de fleste arrangementene som har vært på skolen dette halvåret, stått på stand og hatt et godt samarbeid med resten av styret. Dette har resultert i at BIS Bergen aldri har hatt så høyt søkertall til Valgkomitéen og Kontroll- og vedtektskomitéen noen sinne! Jeg er veldig glad for at det har vært en så positiv utvikling det siste året, i tillegg til å vite at BIS er i trygge hender. Intervjuprosessen har foregått på en objektiv måte, der Kontroll- og vedtektskomitéen, Fridtjov og Kristine, har vært tilstede under hele prosessen for å sørge for at alle har fått lik behandling. Der det har vært behov har jeg stilt meg inhabil og informert kandidatene om dette. Vi har også hatt god kontakt med Elin og Andreas fra HR Sentralledelsen på de punkter vi har vært usikre. Vi har skrevet en innstilling basert på søknad, CV og intervju, hvor vi har vært kritiske for at innstillingen skal være til studentorganisasjonens beste. Jeg håper at så mange som mulig deltar på Generalforsamlingen. Det er her de viktige beslutningene avgjøres. I år skal vi jo blant annet stemme om BI skal bli endel av SIB eller ikke. Det er derfor viktig at du deltar og stemmer, slik at hele studentmassen er med på å videreutvikle studentorganisasjonen sammen! 16

17 Tilslutt vil jeg takke både BIS 2012/2013 og BIS 2013/2014 for en fin tid, samt å ønske de nye medlemmene hjertelig velkommen inn i BIS. Håper styret får et fantastisk lærerikt år! Med vennlig hilsen Charlotte Skibeli Mullins og Linn Victoria Jonasson Leidal Valgkomité BIS Bergen 2013/2014 Sak 6 Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for våren Regnskap presenteres på Generalforsamlingen. Sak 7 Behandling/ Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten Budsjett presenteres på Generalforsamlingen. Sak 8 Behandling/ Fullmakt til det sittende styret om å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/ KVK Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget. 17

18 Sak 9 Behandling/ Medlemskap i SIB Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: Leder orienterer om hva et eventuelt medlemskap i SIB vil innebære for den enkelte student, så vel som studentmassen i sin helhet. Representanter fra SIB vil komme på Generalforsamlingen og legge frem sitt tilbud. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner tilbud fra SIB. Sak 10 Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslagsstiller: Valgkomitéen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: - Kontroll- og vedtektskomité - Valgkomité Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger innstilling Sak 11 Behandling/ After GF Party Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: Generalforsamlingen skal alltid avsluttes med en skikkelig fest i Rederiet. Forslag til vedtak: Leder foreslår 3 priser på øl for After GF Party, forsamlingen stemmer over forslagene. Sak 12 Eventueltsaker 18

19 VEDLEGG 1 Generalforsamling Referat

20 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Per Olav Myhre er Ordstyrer. Andre Skoog er bisitter. Eva Wefre er referent. Godkjenning av tellekorps. Tellekorps er delegater nummer 62, 51, 22, 61, 32 og 52. Dobbelstemme går til delegat 65. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 13: Per Olav, kan du ta på mikrofon sånn at vi hører deg bedre? Ordstyrer: Hører du meg dårlig? 13: Nei, ikke så dårlig, men vær så snill? Ordstyrer: Nei, gidder ikke. Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst (Vedlegg nr. 2). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Vedtak: Enstemmig vedtatt 20

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat 17.10.2013 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer