Generalforsamling. Høst 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Høst 2013"

Transkript

1 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten er fristen satt til 8. oktober. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår bare å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: Næringslivsansvarlig KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Even Opsal Kristine Langøe Vevatne Fridtjov Antoni Amundsen Juhler Linn Viktoria Jonasson Leidal Charlotte Mullins 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat Sak 4: Saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Styrets beretning Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 9: Behandling/Medlemskap i SiB Sak 10: Behandling/Valg av nye verv Sak 11 Behandling/After GF Party Sak 12: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Referat Generalforsamling vår

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 5

6 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

7 Saker Sak 1 Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Maren Sofie Sivertsen er ordstyrer. Silje Brattgjerd er bisitter. Ingse Bergh Monsen er referent. Godkjenning av tellekorps. Sak 3 Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Vår 2013 (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Vår Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 5 Orientering/ Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. 7

8 Leders statusrapport, ved Torgeir Kjepso Saue: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamling våren Jeg kan med hånden på hjertet si at det er et sterkt og godt styre dere valgte inn den gang, og sammen har vi hatt en utrolig spennende start på dette skoleåret. Siden forrige Generalforsamling har vi i styret blitt godt kjent og samarbeidet mellom de ulike vervene blir bare bedre og bedre. Det er en gjeng som virkelig står på og gjør sitt beste for at studiehverdagen skal bli så god som mulig på BI Bergen, og som leder er det en fryd å se på hvor dyktige og arbeidsvillige samtlige er. Mye av min hverdag går med på å motivere, engasjere og hjelpe alle i styret. Det er mye å følge med på, og en av mine viktigste arbeidsoppgaver er kontinuerlig oppfølging av alles arbeid. Dette er enormt lærerikt, da alle har sin måte å jobbe på, og det er ulike ting som får det beste ut av hver enkelt. Semesteret startet godt med en veldig bra gjennomført fadderuke. Det har bare vært gode tilbakemeldinger både fra studenter og administrasjon. Det var praktisk, men uheldig, at vi fikk en brannøvelse midt i uken, men det var ikke mye vi fikk gjort med det. I etterkant har det vært arrangert flere vellykkede sosiale og faglige arrangement, og flere er under planlegging. Et av mine store mål for min tid som leder er å øke engasjementet på skolen. Både i fadderuken og i senere tid har det vært mye fokus på viktigheten bak engasjement. Det vi ser nå er at flere av utvalgene og undergruppene får veldig høyt søkertall og at mange engasjerte sjeler ikke får de vervene de søker. Dette er naturligvis ikke en ønskelig situasjon. Skolen vokser seg større for hvert år og flere studenter burde bety flere grupper og utvalg. Vi i BIS gjør vårt for å hjelpe både eksisterende og nystartede undergrupper, men en vekst i studentsamfunnet krever også at den enkelte student tar initiativ, drar frem entreprenøren i seg og skaper noe nytt. En av ballene jeg overtok fra forrige leder er saken om medlemskap i SIB. Jeg har vært i jevn dialog med SIB gjennom semesteret, og endelig skal studentene ved BI Bergen få stemme over om de ønsker et medlemskap eller ikke. Å gå inn under SIB vil forandre en hel del av studenttilværelsen her på skolen, så det er viktig å tenke gjennom alle sider ved saken før en stemmer. Fremover skal vi i styret fortsette å jobbe hardt for at alle studenter skal ha det godt på skolen. Som leder er det mange beslutninger å ta til tider og jeg kan dessverre ikke garantere at samtlige er positive til alle beslutninger som blir tatt. Det jeg kan garantere er at alt som blir gjort, blir gjort i forsøk på å gjøre det beste for studentmassen i sin helhet. Jeg håper dere studenter er fornøyd med jobben vi i BIS har lagt ned så langt, og at dere som går første trinn har fått et godt inntrykk av studiehverdagen på BI Bergen. Jeg gleder meg til de neste månedene sammen med dere, det er mye gøy i vente! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 8

9 Økonomiansvarlig sin statusrapport, ved Anne- Sofie Åmodt: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på vårens Generalforsamling. Jeg har hatt noen utrolig spennende og utfordrende måneder etter at jeg steppet inn som økonomiansvarlig i BIS. I år, som tidligere år, har det dessverre vært mye uoppgjort og en del som har hengt igjen fra forrige semester og forrige styre. BI Studentsamfunn har vokst både betydelig og hurtig de siste årene, og arbeidsmengden til de engasjerte har vokst derav. I forbindelse med dette ønsker jeg i år og få i gang et økonomiutvalg på totalt 3 personer, i håp om å bryte den onde sirkelen og å få innført bedre rutiner når det kommer til økonomien i BIS. Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komiteer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trenings- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Til nå har arbeidet mitt gått i å prøve å få best mulig oversikt over økonomien til BIS Bergen, i tillegg til å få satt opp resultat for våren Heldigvis har fjorårets styre levert et veldig positivt resultat, noe vi studenter kan nyte godt av i år! Dette er noe vi ønsker å levere til neste års styre også. Jeg har også brukt tid på å sette meg inn i SIB- saken. Det blir veldig spennende, og ikke minst viktig, for mitt ansvarsområde å se om studentene ønsker at BIS skal inngå et samarbeid med SIB. Etter møter med alle undergrupper, prosjektutvalg og sammen med resten av styret, har vi kommet frem til et revurdert budsjett for høsten Vi har også satt budsjett for våren Vi har her valgt å fortsette å budsjettere oss i pluss. Dette er fordi vi ser det som nødvendig at BIS opparbeider seg en bufferkonto slik at vi kan takle eventuelle uforutsette hendelser og er klar til nyinvesteringer om et par år når dette blir nødvendig. Jeg har hele tiden stort fokus på å følge opp prosjektutvalg og undergrupper, i tillegg til å utbetale alt av refusjoner så fort som mulig. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Til nå har det vært en utfordrende periode med mange nye problemstillinger både for meg personlig og BIS. Jeg synes at styret jobber fantastisk bra sammen, og samtlige har vært veldig behjelpelig i de tider jeg har hatt veldig mye å gjøre. Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi slapp å hente inn alt arbeidet som hang igjen fra i fjor og heller kunne fokusere 100 % på dette skoleåret. Jeg gleder meg derfor til endelig å være up to date og kunne besvare alle økonomiske spørsmål raskere og mer presist! Med vennlig hilsen Anne- Sofie Åmodt Økonomiansvarlig BIS Bergen 2013/2014 9

10 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Andreas Skarsem Pedersen: Innledningsvis ønsker jeg å takke for tilliten som ble vist meg på vårens Generalforsamling. Mitt navn er Andreas Skarsem Pedersen og jeg er nå inne på mitt andre år på studiet økonomi og administrasjon her på BI Bergen. Jeg vil med dette gå inn på hva mitt verv går ut på, samt hvilke forventninger dere kan ha til meg det kommende året. Jeg har siden Generalforsmalingen i mars forberedt meg på å tre inn i vervet. Jeg har vært på fagseminar i Oslo med de avtroppende og påtroppende fagansvarlige fra alle lokalavdelingene, samt hatt en overlappingsperiode med tidligere fagansvarlig Henrik Hernes. Dette gjorde at jeg følte meg godt forberedt til å gjøre en god jobb for BIS og alle studentene gjennom året. Som fagansvarlig har jeg ansvaret for at det faglige på skolen, kursene, pensumslitteraturen, arbeidskrav, eksamensform, forelesere, fysiologiske faktorer etc. er optimalisert slik at studentene får en best mulig studiehverdag. Dette gjøres primært ved å være et direkte bindeledd mellom studentmassen og administrasjonen. Jeg har det overordnede ansvaret for de tillitsvalgte her på skolen, og sammen tar vi de saker som er ønskelig videre til administrasjonen. Som fagansvarlig skal jeg gjennom kvalitetssikring optimalisere studiehverdagen for studentene. Jeg har til nå samlet alle tillitsvalgte og informert dem om deres oppgaver og ansvar som klassekontakt. Vi har hatt presentasjonsteknikkurs og startet med samarbeidssamtaler med foreleserne. Jeg har vært på fagseminar i Oslo i september hvor vi har gått gjennom alle kursevalueringer fra vårsemesteret Samtidig planlegger jeg temakveld som blir lagt til januar Dere kan forvente at jeg følger opp de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver, hvor blant annet et viktig område vil være at samarbeidssamtaler med forelesere utføres slik at dere får best mulig forelesninger. Samtidig vil jeg være kritisk til kursevalueringene av pensumslitteraturen, arbeidskrav og eksamensform. Jeg vil kontinuerlig jobbe for at studentenes studiehverdag skal være så god som mulig gjennom faglig trivsel! Jeg håper at dere studenter tar kontakt dersom det skulle være noe. Uten tilbakemeldinger får verken BIS eller administrasjonen satt i gang tiltak for å forbedre studiehverdagen. Med vennlig hilsen Andreas Skarsem Pedersen Fagansvarlig BIS Bergen 2013/

11 Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Helene Holth: Nå begynner det å bli en stund siden fristen for å søke de ulike vervene til Generalforsamling 2013 gikk ut, og jeg var da helt sikker på at jeg skulle søke Markedsansvarlig etter et år i Markedsutvalget. Jeg er så glad og takknemlig for at jeg ble stemt igjennom til årets styre! De største oppgavene mine er å sikre økonomien til BIS ved å få inn markedsstøtte fra bedrifter og skaffe gunstige rabattavtaler til studentene. Jeg har også ansvaret for Markedsutvalget, som i år består av 7 personer; Pernille Rossing, Terese Hafstad, Ida Bjørnstad Vrangen, Maria Friis Thorsen, Petter Blom, Christine Bentzen og Sturla Vangsnes. Disse skal bistå meg med å skaffe markedsavtaler, få inn markedsstøtte og generelt få til studentrabatter for studentene ved BI Bergen. De har ikke signeringsmakt til å opprette avtaler, men fungerer i praksis som stedfortredere for meg. Fremover er det blant annet Markedskvelden som står for tur; den vil bli holdt i januar. Jeg er sikker på at det blir en veldig bra kveld hvor studentene har mulighet til å bli kjent med de ulike samarbeidspartnerne våre! Siden jeg tok over vervet har jeg fornyet en del av avtalene vi har hatt og gått inn i noen nye. Jeg er også i kontakt med noen mulige samarbeidspartnere nå om dagen. Et av mine mål for året har vært å finne noen hovedsamarbeidspartnere. Næringslivsansvarlig, Even Opsal, og jeg skal i møte med DnB snart, og håper det blir noe bra ut av dette. Noen av de andre lokalavdelingene har klart dette, og det ønsker jeg at vi skal også her i Bergen! Utenom dette ønsker vi å få til avtaler som dere studentene ønsker. Derfor kommer det til å holdes flere runder med forslagskonkurranser. Vi hadde dette på Aktivitetskvelden, med god respons! Vi har også tatt i bruk markedstavlen som er nede utenfor kontorene i 1.etasje. Her blir alle avtalene hengt opp. Inntektene til BIS vil bli sikret i form markedsstøtte, salg av standplasser og reklame på infoskjermene på skolen, samt via bis.no og sosiale medier. Avtalene for skoleåret 2013/2014: Metro: Fri entré ved Metro Nattklubb for alle studenter ved BI. Aldersgrense 20 år. Gyldig studentbevis sammen med gyldig legitimasjon MÅ fremvises. Det tas forbehold om endring i skjenketider. Søndag fredag: hele kvelden. Lørdag: før kl BI- studenter har også mulighet til å leie noen av deres lokaler, forbeholdt at det ikke er opptatt. Det gis også god støtte til diverse arrangementer. Sumo: Du får 25% rabatt i restauranten i tidsrommet mandag til fredag. Du får også 25% rabatt på takeaway alle dager, hele døgnet. Rabattene gjelder ikke røde dager. Actic: Hos Actic får du som BI- student 25% av ordinærpris, noe som tilsier at du betaler kr. 269,- i måneden. Det er ingen innmeldingsavgift, og du får gratis veiledning når du begynner. Du har også tilgang på svømmehallen. Egon: Du får 15% på hele menyen, hele uken. Dette gjelder ikke drikke. Sixt: Vi har gode prisen på leiebiler, de ulike prisene finner du på markedstavlen utenfor 11

12 kontorene i 1. etasje. Molvik: Tilbyr alle BI- studenter 25% rabatt på diverse trykksaker: 8 A5- sider: 500 stk. kr 4200,- (eks. mva), 1000 stk. Kr 4800,- (eks. mva). Visittkort: 1 person kr 900,- (eks. mva), 2 personer kr 1200,- (eks. mva). Bachelor- oppgave kr 1,9,- per side eks. mva. Oppstart kr 250,- (eks.mva). E.T hårstudio: 30% på all behandling, utenom hair extensions. Tannklinikken 5-3: Førstegangskonsultasjon med bilde for kr. 490,-. Videre får du som BI- student 10% på all behandling. Har du tannlegeskrekk og får dette dokumentert av legen, vil deler av regningen bli dekket. Vi har også en del avtaler som vi jobber med for øyeblikket, så jeg velger å ikke ta med disse nå. De kommer på markedstavlen, skjermer og bis.no/sosiale medier fortløpende! Med vennlig hilsen Helene Holth Markedsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Kommunikasjonsansvarlig sin statusrapport, ved Ingse Bergh Monsen: Jeg vil først benytte anledningen til å takke for tilliten jeg ble vist under Generalforsamlingen i vår! Vervet mitt startet brått, da det ikke hadde vært en kommunikasjonsansvarlig i BIS det siste halve året før jeg ble med på laget. I første omgang var hovedoppgaven å få hjemmesiden til å fungere. Med nytt design og layout var det nok å ta tak i! Siden fadderuken har jeg styrt med mye forskjellig. Det som er litt spesielt med mitt verv er at en må være tilstede hele tiden! Et av mine mål som kommunikasjonsansvarlig var og er at det skal være enkelt å få tak i meg, og jeg skal være tidlig ute med det som skjer og med bilder i etterkant av arrangementer. Jeg føler dette er noe jeg har behersket så langt. Saken som ligger mitt hjerte nærmest er at BIS skal være åpent. Det skal aldri være vanskelig å komme innom kontoret for å hilse på, si sin mening eller få hjelp dersom det skulle trengs. Jeg har også som mål å fronte undergruppene enda mer gjennom sosiale medier. Som jeg sa på forrige Generalforsamling vi gjør fantastisk mye kult på denne skolen, vi engasjerer oss og står på. Dette syns jeg vi skal være stolt av å vise fram! Jeg har vært med på å sette sammen to fantastiske styrer; BIScare og Slippen. Ellers har jeg ansatt en grafisk ansvarlig og et video- team. Jeg ser også på muligheten for å utvide kommunikasjonsutvalget mot sommeren, når neste kommunikasjonsansvarlig tar over. 12

13 Planen her er å få et eget PR- team, som kun vil jobbe med å skaffe kontakter med ulike medier, slik at vi får en bedre dekning under store og små arrangementer ved BI Bergen. Det er viktig at vi vokser og blir bedre i takt med antall dyktige elever på skolen. Ellers har jeg kjøpt et kamera til BIS! Hurra, nå blir det kvalitet! Takker igjen for tilliten; jeg er stolt av å være en del av et engasjert studentmiljø med så mange flotte personligheter. Med vennlig hilsen Ingse Bergh Monsen Kommunikasjonsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Sosialt ansvarlig sin statusrapport, ved Adrian Halvorsen: Nå er det et halvt år siden jeg satt i Auditorium 1, delvis nervøs og spent, men klar for å levere! Da det kom frem at jeg hadde flere konkurrenter til vervet, økte all nervøsitet og sceneskrekk. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag og angrer ikke et sekund på at jeg valgte å stille til valg. Vi har nå gjennomført en uforglemmelig fadderuke og flere arrangementer. Frem til nå har det virket som folk er tilfredse, og tilbakemeldingene har vært gjennomgående positive. Av andre arrangement har vi hatt: Back2School Aktivitetskveld Quizklubben Torsdagsdagsklubben. Videre har vi: Oktoberfest Torsdagklubben Siste sjangse Det skal også nevnes at Oktoberfesten er utsolgt og at målet om å selge 1000 billetter herved er nådd! På Rederiet ser vi stor fremgang på antallet som har møtt opp på de ulike arrangementene. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de ble. Det skal også nevnes at Sosialutvalget på 18 personer har gjort en god jobb så langt med gjennomføringen av kveldene! Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer med på laget; leder for Rederiet, Andreas Hafsaas, og nestleder og økonomiansvarlig, Rebecca Emelie Arntsen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats så langt dette året. Sammen har vi tre jobben for 13

14 å få til gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra systemer for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Struktur gjør det lettere for oss å ha oversikt over det økonomiske ved Rederiet. Med vennlig hilsen Adrian Halvorsen Sosialt- og kulturelt ansvarlig 2013/2014 Næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Even Opsal: Først vil jeg starte med å takke for tilliten som ble vist meg av det tidligere BIS- styret. Dette er andre året at Næringslivsansvarlig sitter i studentstyret i Bergen. Vi så en stor forskjell på skolen i fjor ved at dette tiltaket ble satt i gang, deriblant i form av besøk fra bedrifter. Næringslivsansvarlig sine hovedoppgaver er blant annet å sørge for at næringslivet er sterkt representert ut mot studentmassen. Mitt fokus så langt i vevert har vært å profesjonalisere dette arbeidet enda mer, og lete etter forbedringspotensialer i hvert eneste hjørne. Dette er gjort i samarbeid med ledergruppen i NU. Nå stiller vi sterkere enn noen gang før og er klare for å gjøre en enda bedre jobb for den store studentmassen på skolen! Så langt i år er det kontaktet et mye høyere antall bedrifter enn tidligere og responsen er mye bedre enn forventet. Fremover vil en derfor merke bedriftene sin tilstedeværelse mye mer enn før. Jeg har også stått hardt på med å lande en samarbeidsavtale med NOR PR for å bedre kommunikasjonen utad mot næringslivet ved større arrangementer, noe vi får skryt for av bedriftene! Kontakten med viktige personer i næringslivet har også vært en del av arbeidet mitt. Det at noen av Bergen sine mest fremstående personer deltar på ulike arrangementer, i tillegg til at disse står til disposisjon ved eventuelle behov for rådgivning, er viktig for oss. Uten å nevne navn går denne prosessen også sterkt fremover, og jeg håper å snart få dannet en ressursgruppe underlagt NA- vervet som kan disponeres i oppstarten av planlegging til Karrieredagen og Næringslivsdagen. Linjeutvalgene har gjort mye så langt dette semesteret. Nå er det Eiendomsutvalget som har fått utført mest på høstsemesteret. De har hatt fullsatte auditorier på arrangementene sine, og planene fremover gjør til at jeg ikke kan annet enn å glede meg til å se hva de oppnår! Retail Management har planer om et større arrangement til våren dette virker veldig lovende. BIS Marketing har nettopp fått en veldig ivrig leder, og har mange planer som kan gjøre det utrolig spennende for markedsføringsstudentene fremover! Fremover kommer jeg sammen med NU til å jobbe mye med vårt mål om å booke 15 bedriftspresentasjoner for vårsemesteret, i tillegg til å skaffe rekordoppmøte fra næringslivet til NLD. I år sitter det en fantastisk gjeng personer i NLD. Jeg har stor tiltro til at disse folkene kommer å gjøre dette til et arrangement som vil bli husket i lang tid fremover. 14

15 Sammen med det utrolig velfungerende NU- team kommer studentmassen til å ha mye å glede seg til fremover! Med vennlig hilsen Even Opsal Næringslivsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 KVK sin statusrapport, ved Kristine Langøe Vevatne: Som Kontroll- og vedtektskomité er man ansvarlig for å kontrollere og overvåke arbeidet som styret gjør (på mange måter kan man beskrive oss som BIS Bergens HR- ansvarlige), og dette blir gjort i henhold til vedtekter og retningslinjer satt på Generalforsamling. KVK skal i tillegg kvalitetssikre alle valgprosesser, og har til slutt hovedansvar for Generalforsamlingen. Dersom det oppstår saker vi i komitéen er usikre på, har vi to HR- ansvarlige i Sentralledelsen, samt de andre lokalavdelingene, vi kan spørre om hjelp. Komitéen har hatt en aktiv rolle så langt dette semesteret, og vi har lagt særlig vekt på en mer åpen kommunikasjon og et bedre samarbeid mellom de ulike vervene og undergruppene på skolen. I tillegg er vi i BIS Bergen i år veldig opptatt av organisasjonens synlighet ut mot dere studentene. Vi skal være tilgjengelige for dere! Og her spiller KVK en ekstra viktig rolle: skulle det være noe dere lurer på, er misfornøyd med eller rett og slett skikkelig fornøyd med, er det bare å ta kontakt. Vi ønsker å være til så god hjelp som mulig! Her vil vi også presisere at vi har taushetsplikt, noe som betyr at alle henvendelser blir behandlet anonymt. Høstens semester startet med et supert søkertall til masse ledige verv i diverse undergrupper og utvalg. En av KVKs oppgaver er å delta som en objektiv part under intervjuer dette for å sørge for at alle får samme behandling og at alle stiller på lik linje under utvelgelsesprosessen. Fridtjov og jeg har stilt på de fleste intervjuene, og vi er begge imponerte og stolte over at så mange studenter ønsker å engasjere seg i det som skjer på skolen vår! Fridtjov har sittet i komitéen i ett år nå, og det er derfor på tide å få inn et nytt medlem. Samarbeidet mellom Fridtjov og meg har gått veldig bra så langt, og jeg håper, tror og vet at det nye medlemmet kommer til å gjøre en kjempeinnsats i sitt arbeid! Igjen: ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe! Lykke til med semesteret J Med vennlig hilsen Kristine Langøe Vevatne og Fridtjov Juhler Kontroll- og vedtektskomité BIS Bergen 2013/

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer