Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag Klokken A1 Side 1

2 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Side 7 Sak 2, behandling: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Side 7 Sak 3: Oppføring av saker til eventuelt Side 7 Sak 4, behandling: Godkjenning av referat fra vårens generalforsamling. Side 8 Sak 5, behandling: Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2014 Side 8 Sak 6, behandling: Godkjenning av regnskap for våren Side 8 Sak 7, behandling: Godkjenning av revidert budsjett høst 2014 og budsjett vår 2015 Side 9 Sak 8, behandling: Godkjenning av vedtektsendringer Side 9 Sak 9, behandling: Godkjenning av kosmetiske vedtektsendringer for HR Side 9 Sak 10, behandling: Obligatorisk oppmøte for engasjerte i BIS Trondheim ved GF Side 10 Sak 11, behandling: Godkjenning av endring i stillingsinstruks for økonomiansvarlig NLD Side 10 Sak 12, behandling: Fjerning av stillingsinstruks for nestleder NLD Side 10 Sak 13, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for volleyballansvarlig Side 11 Sak 14, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for innebandyansvarlig Side 11 Sak 15, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for golfansvarlig Side 12 Sak 16, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for økonomiassistent Side 12 Sak 17, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for Bull Invest Side 12 Sak 18, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for Start BI Side 13 Sak 19, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for leder i Women at BI Side 13 Sak 20, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for nestleder i Women at BI Side 14 Sak 21, behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for utvalgsrepresentant i Women at BI Side 14 Sak 22, behandling: Godkjenning av endring i stillingsinstruks for fotoansvarlig Side 14 Sak 23, behandling: Fullmakt til sittende styre til å konstituere manglende tillitsverv Side 15 Sak 24, behandling: Valg av tillitsvalgte Side 15 Sak 25: Eventuelt Side 15 Side 2

3 Vedlegg Vedlegg 1: Referat GF vår 2014 Side 17 Vedlegg 2: Redegjørelse fra styret og ledelsen i BIS Trondheim 2014 Side 58 Vedlegg 3: Regnskap for vår 2014 Side 74 Vedlegg 4: Revidert budsjett for høst 2014 Side 83 Vedlegg 5: Budsjett vår 2015 Side 91 Vedlegg 6: Lokale vedtektsendringer Side 96 Vedlegg 7: Stillingsinstruks økonomiansvarlig NLD Side 98 Vedlegg 8: Stillingsinstruks volleyballansvarlig Side 100 Vedlegg 9: Stillingsinstruks innebandyansvarlig Side 101 Vedlegg 10: Stillingsinstruks golfansvarlig Side 102 Vedlegg 11: Stillingsinstruks økonomiassistent Side 103 Vedlegg 12: Stillinginstruks Bull Invest Side 104 Vedlegg 13: Stillingsinstruks Start BI Side 105 Vedlegg 14: Stillingsinstruks leder Women at BI Side 106 Vedlegg 15: Stillingsinstruks nestleder Women at BI Side 107 Vedlegg 16: Stillinginstruks utvalgsrepresentant Women at BI Side 108 Vedlegg 17: Stillingsinstruks fotoansvarlig Side 109 Side 3

4 Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Hentet fra de standardiserte lokale vedtektene ved BI Studentsamfunn ( Kapittel 4 ORGANISASJON 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS LA sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to -2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, samt hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest én -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS LAs Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to -2- uker etter Generalforsamlingen Side 4

5 Generalforsamling skal tre sammen senest ti -10- uker etter semesterstart. 4-2 Generalforsamlingens generelle oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Godkjenning av statusrapport fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i Styret, Ledelsen og HR-komitéen i BIS: Rekkefølge: Leder, Økonomi, Fag, Marked, Næringsliv, Kommunikasjon, Sosialt, HR Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett -1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved Høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert renskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse. Side 5

6 4-4 Valg Definisjon av flertallsformer: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer Simpelt flertall: Minimum én stemmes overvekt Ved forslag: Alle saker / forslag blir avgjort ved absolutt flertall dersom ikke vedtektene sier noe annet Ved valg: For å bli valgt kreves absolutt flertall. Dobbeltstemme benyttes ikke ved valg. Blank stemme regnes som avgitt stemme Stemmefordeling: Hver delegat har én stemme. Ved stemmelikhet benyttes dobbeltstemmen til det delegat som har fått denne gjennom loddtrekning ved møtets begynnelse. Denne kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv Valgprosedyrene: 1. Kandidater presenteres. Kandidater kan benke verv inntil innstilling er presentert. De vil få 5 min med apell og 5 min med spørsmål. 2. Kandidater avholder appell (5 min) 3. Kandidater får spørsmål (5 min) 4. Generalforsamlingen har anledning til å bestemme at dett skal foretas en ny presentasjonsrunde avkandidatene på maksimalt 5 minutter per kandidat, i tilfeller hvor én eller to kandidater gjenstår etter omvalg. 5. Innstilling presenteres 6. Skriftlig, hemmelig, valg avholdes umiddelbart etter at innstilling er gitt. Blank stemme regnes som avgitt stemme. 7. Kandidaten som får absolutt flertall velges. 8. Hvis ingen kandidater får absolutt flertall ved første valgomgang så går kandidaten med færrest stemmer ut. Deretter blir det omvalg mellom de resterende kandidater, inntil en av kandidatene oppnår flere enn absolutt flertall. 9. Dersom det er fortsatt stemmelikhet etter omvalg, foretas rangering av loddtrekning. 10. Hvis den siste kandidaten ikke oppnår absolutt flertall mot blanke stemmer, velges ikke kandidaten. 11. Feilaktig stemme skal ikke medregnes. 12. KVK og tellekorps teller opp stemmene og gir resultatet til dirigentbordet. Side 6

7 Sak 1, til behandling: Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2, til behandling: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer: Christian Hjort Bisitter: Per Joachim Kibsgaard-Petersen 2 person til å utgjøre referent: Simon Flatebø Selle, Ingrid Thomasgaard 3 personer til å utgjøre tellekorps: Aina Iversen Ervik, Malin Wemundstad og Kenneth Kopperud Andresen 2 personer til å undertegne protokollen: Sondre Jentoft og Niels Joachim Stang Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Sak 3: Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse framlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under sak 25. HR gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av generalforsamlingen. Side 7

8 Sak 4, til behandling: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling den Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra generalforsamling med eventuelle endringer. Sak 5, til behandling: Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2014/2015 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Sak 6, til behandling: Godkjenning av regnskap for våren 2014 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for våren Side 8

9 Sak 7, til behandling: Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2014 og forslag til budsjett for våren 2015 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har revidert budsjettet for inneværende halvår, og utarbeidet budsjett for kommende år. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret i BIS Trondheim for generalforsamlingen. Vedlegg: 4 og 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2014 og budsjett for våren Sak 8, til behandling: Godkjenning av lokale vedtekstendringer Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR Bakgrunn: Etter en grundig gjennomgang av lokale vedtekter har HR funnet unøyaktigheter i vedtektsettet. Vedlagt ligger all info om hvilke vedtekter som blir endret dersom sakene blir godkjent av Generalforsamlingen. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de lokale vedtektsendringene. Sak 9, til behandling: Godkjenning av kosmetiske endringer i vedtekter og stillingsinstrukser for HR Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR Bakgrunn: HR har sett at det er en del grammatiske feil i vedtektssettet og i stillingsinstruksene. HR ber generalforsamlingen om fullmakt til å gjøre kosmetiske endringer som ikke vil påvirke vedtektenes eller stillingsinstruksenes formål og hovedinnhold. Dersom generalforsamlingen godkjenner denne saken kan HR også gjøre slike endringer i fremtiden, istedenfor at man må ta det opp som sak på generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at HR kan utføre kosmetiske endringer i det lokale vedtektssettet og i stillingsinstruksene. Side 9

10 Sak 10, til behandling: Godkjenning av endring i samtlige stillingsinstrukser: Obligatorisk oppmøte for engasjerte i BIS Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder Bakgrunn: Styret og ledelsen mener at ettersom generalforsamlingen er det høyeste organet i BIS og den viktigste dagen i semesteret for studentene, vil deltakelse bli en obligatorisk del av det å ha et verv i BIS Trondheim. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget: Alle stillingsinstrukser skal inneholde et punkt under arbeidsoppgaver som lyder: Deltakelse på generalforsamling i høst- og vårsemesteret. Sak 11, til behandling: Godkjenning av endring i stillingsinstruks for økonomiansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR Bakgrunn: Leder NLD og HR har kommet frem til at vervene som nestleder for NLD og økonomiansvarlig for NLD overlapper hverandre på mange punkter og vil dermed slå de sammen til ett verv. Vedlegg: 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for økonomiansvarlig NLD. Sak 12, til behandling: Fjerning av stillingsinstruks for nestleder NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR Bakgrunn: Leder NLD og HR har kommet frem til at vervene som nestleder for NLD og økonomiansvarlig for NLD overlapper hverandre på mange punkter og vil dermed slå de sammen til ett verv. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fjerningen av stillingsinstruksen for nestleder NLD. Side 10

11 Sak 13, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for volleyballansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 8 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til volleyballansvarlig. Sak 14, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for innebandyansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til innebandyansvarlig. Sak 15, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for golfansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Side 11

12 Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til golfansvarlig. Sak 16, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for økonomiassistent Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 11 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til økonomiassistent. Sak 17, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for Bull Invest Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til Bull Invest. Side 12

13 Sak 18, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for prosjektmedarbeider i Start BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til prosjektmedarbeidere i Start BI. Sak 19, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for leder i Women at BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til leder i Women at BI. Sak 20, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for nestleder i Women at BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Side 13

14 Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til nestleder i Women at BI. Sak 21, til behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for utvalgsrepresentant i Women at BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 16 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner opprettelsen av stillingsinstruksen til utvalgsrepresentant i Women at BI. Sak 22, til behandling: Endring av stillingsinstruks for fotoansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringen av stillingsinstruksen til fotoansvarlig. Side 14

15 Sak 23, til behandling: Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Sak 24, til behandling: Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ HR Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: HR-ansvarlig (1 tillitsvalgt) Faddersjef (1 tillitsvalgt) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 25 Eventuelt Side 15

16 VEDLEGG Side 16

17 Vedlegg 1: Referat GF vår 2014 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A4 Side 17

18 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA HØSTENS GENERALFORSAMLING SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2014 SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2013 SAK 7 BEHANDLING/ENDRING ORGANISASJONSTRUKTUR SAK 8 BEHANDLING/GODKJENNING AV LOKALE VEDTEKSTENDRINGER SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR BIS U20 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR U20-UTVALG SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSTYRET SAK 12 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR REVYSJEF SAK 13 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR SOSIALUTVALGET SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR STUDENTAKSJONEN SAK 15 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR START BI SAK 16 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR UNDERGRUPPEANSVARLIG (UA) SAK 17 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL SAK 18 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL SAK 19 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER I NU SAK 20 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN SAK 21 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL SAK 22 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL SAK 23 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR CHEERLEADING SAK 24 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BEDRIFTSKONTAKT I NU SAK 25 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER NLD SAK 26 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG NLD SAK 27 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTANSVARLIG NLD SAK 28 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTGRUPPEN NLD SAK 29 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG NLD SAK 30 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSGRUPPEN NLD SAK 31 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSANSVARLIG NLD SAK 32 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSGRUPPEN NLD SAK 33 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSUTVALGET Side 18

19 SAK 34 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOTOUTVALGET SAK 35 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR KOMMUNIKASJONSASSISTENT SAK 36 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR GRAFISK ANSVARLIG SAK 37 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LINJEFORENINGSREPRESENTANT SAK 38 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR IDRETTSANSVARLIG SAK 39 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BULL INVEST SAK 40 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSJEF SAK 41 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) SAK 42 ORIENTERING/OPPRETTELSE AV VERVET STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 43 ORIENTERING/GODKJENNING AV STILLINGSINTRUKS FOR STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 44 BEHANDLING/FULLMAKT TIL SITTENDE STYRE TIL Å KONSTITUERE EVENTUELT MANGLENDE TILLITSVERV SAK 45 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE SAK 46 EVENTUELT VEDLEGG 1: REFERAT GF HØST 2013 VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM VEDLEGG 3: REGNSKAP FOR 2013 VEDLEGG 4: ORGANISASJONSKART VEDLEGG 5: LOKALE VEDTEKTSENDRINGER VEDLEGG 6: STILLINGSINSTRUKS LEDER BIS U20 VEDLEGG 7: STILLINGSINSTRUKS U20 UTVALG VEDLEGG 8: STILLINGSINSTRUKS FADDERSTYRET VEDLEGG 9: STILLINGSINSTRUKS REVYSJEF VEDLEGG 10: STILLINGSINSTRUKS SOSIALUTVALGET VEDLEGG 11: STILLINGSINSTRUKS STUDENTAKSJONEN VEDLEGG 12: STILLINGSINSTRUKS START BI VEDLEGG 13: STILLINGSINSTRUKS UNDERGRUPPEANSVARLIG(UA) VEDLEGG 14: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL VEDLEGG 15: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL VEDLEGG 16: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NU VEDLEGG 17: STILLINGSINSTRUKS LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN VEDLEGG 18: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL VEDLEGG 19: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL VEDLEGG 20: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR CHEERLEADING Side 19

20 VEDLEGG 21: STILLINGSINSTRUKS BEDRIFTSKONTAKT NU VEDLEGG 22: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NLD VEDLEGG 23: STILLINGSINSTRUKS ØKONOMIANSVARLIG NLD VEDLEGG 24: STILLINGSINSTRUKS EVENTANSVARLIG NLD VEDLEGG 25: STILLINGSINSTRUKS EVENTGRUPPEN NLD VEDLEGG 26: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSANSVARLIG NLD VEDLEGG 27: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSGRUPPEN NLD VEDLEGG 28: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSANSVARLIG NLD VEDLEGG 29: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSGRUPPEN NLD VEDLEGG 30: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSUTVALGET VEDLEGG 31: STILLINGSINSTRUKS FOTOANSVARLIG VEDLEGG 32: STILLINGSINSTRUKS KOMMUNIKASJONSASSISTENT VEDLEGG 33: STILLINGSINSTRUKS GRAFISK ANSVARLIG VEDLEGG 34: STILLINGSINSTRUKS LINJEFORENINGSREPRESENTANT VEDLEGG 35: STILLINGSINSTRUKS IDRETTSANSVARLIG VEDLEGG 36: STILLINGSINSTRUKS BULL INVEST VEDLEGG 37: STILLINGSINSTRUKS FADDERSJEF VEDLEGG 38: STILLINGSINSTRUKS NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) VEDLEGG 39: STUDENTPOLITISK ANSVARLIG VEDLEGG 40: STILLINGSINSTRUKS STUDENTPOLITISK ANSVARLIG Side 20

21 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Tid: 13:10 Hendelser: Leder oppfordrer til godkjenning av dagsorden. Opplyses om publisering av dagsorden. Sak godkjennes. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, vakter, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer Bisitter 1 person til å utgjøre referenter 3 personer til å utgjøre tellekorps 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner følgende kandidater Ordstyrer: Anders Eidberg Bisitter: Rune Presthus 1 person til å utgjøre referenter: Aleksander Øverby 3 personer til å utgjøre tellekorps: Kenneth Kopperud Andresen, Sebastian Ringseth, Tatjana Solvang Grova 2 personer til å undertegne protokollen: Stian Smedsrud, Sondre Jentoft Tid: 13:11 Hendelser: Anders Eidberg er ikke lenger ordstyrer. Side 21

22 Håkon Sæther kommer inn som ordstyrer. Trekking av dobbeltstemme foretas, delegat nr. 71 får tildelt dobbeltstemme. Leder oppfordrer til at sak godkjennes. Ordstyrer og bisitter introduseres. En åpningstale foretas av direktør ved BI Trondheim, Bjørn. Ordstyrer ønsker velkommen og presenterer selg selv og bisetter. Antall oppmøtte 118 på generalforsamling. Rettelse, 117 deltakere, et skilt er ubrukt. Opplyses om bruk av stemmesedler, kommentarer og innspill. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 46. Kontroll- og vedtektskomiteen og HR-ansvarlig gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Tid: 13:26 Hendelser: Oppfordres til bruk av sak. Nr. 57 har en oppføring av sak til eventuelt. Sak tillegges sakspapirer i spalten eventuelt. Sittende styre ønskes velkommen til podiet. Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med Side 22

23 eventuelle redaksjonelle endringer. Tid: 13:28 Hendelser: Leder presenterer referatet fra generalforsamling 2013 Leder oppfordrer til godkjenning av referatet Sak godkjennes Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Tid: 13:29 Hendelser: Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Ordstyrer oppfordrer til spørsmål rundt redegjørelse Leder takker for tilliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene Kommunikasjonsansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Økonomiansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Sosialansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Fagansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Næringslivsansvarlig henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Markedsansvarlig henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Undergruppesjef takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Ingen spørsmål til noen i styret Forslaget til vedtak godkjennes Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Side 23

24 Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for Tid: 13:34 Hendelser: Økonomiansvarlig oppfordrer til å studere oppsett av regnskap i sakspapirer. Økonomiansvarlig gjennomgår de viktigste punktene i sitt regnskap. Økonomiansvarlig viser at regnskapet gjelder for juli til desember og ikke fra juni. Note 1: Støtte fra DNB og Academic Work har ikke kommet inn før 2014, og fører til avvik Note 2: Standplasser inneholder tall fra juni Note 3: God jobb av NU fører til overskudd på 3000 Note 4: God jobb av markedsansvarlig til fadderuka Note 5: NLD kommer på våren, og er i hovedsak ikke del av dette dokumentet Note 9: Høyt LNU bidra dette semesteret Note 16: En feil av økonomiansvarlig fører til avvik, da saldobalanse har kommet inn grunnet overføring av økonomiprogram. Note 17: BIS har fått innvilget momskompensasjon Note 19: Kjøp og salg av alkohol til inngjøpspris Note 23: Sosialansvarlig har holdt kostnadene nede ved gratis lokaler og løsninger Note 24: Høye inntekter har ført til større kostnadsramme, dyre bussavtaler fører også til avvik Note 30: Bruk av LNU midler og avtale med økt bruk om vår har ført til avvik Note: 31DNB har ikke betalt for klær på dette tidspunktet Note 33: Julebord, dette dekkes administrasjonen. Note 43: Hovedsakelig NLD tur og manglende periodisering Note 46: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 47: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 55: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 59: Har ikke vært del av BIS økonomi tidligere og derfor ikke blitt budsjettert. Opplyses av resultatet ikke er rett, på grunn av periodiseringer. Momskompensasjon og fadderuke har likevel bidratt til et godt resultat, men ikke like godt som det fremkommer av dokumentet. Vedtak godkjennes Side 24

25 Sak 7 Behandling/Endring organisasjonsstruktur Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder Bakgrunn: Styret mener det er på tide å fornye organisasjonens struktur, og har utarbeidet et forslag til hvilke endringer som må til for å få en mer fornuftig, effektiv og ryddig struktur. Undertegnede vil presentere og forklare den nye strukturen. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene i organisasjonsstrukturen med de vedtektsendringer dette måtte medføre. Tid: 13:50 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt saken Leder viser til endringer foretatt denne perioden BIS friluft har blitt flyttet fra BIS idrett til interessegruppe U20 har blitt flyttet under sosialt ansvarlig Ingen spørsmål Vedtaket godkjennes. Sak 8 Behandling/ Godkjenning av lokale vedtekstendringer Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Etter en grundig gjennomgang av lokale vedtekter har KVK i samarbeid med HR og Leder funnet flere unøyaktigheter i vedtektsettet. Mye må også endres i forbindelse med stillingsintruksene som blir presentert i de kommende sakene. Vedlagt ligger all info om hvilke vedtekter som blir endret og hva som skjer med stillingsinstruksene om sakene blir godkjent av Generalforsamlinger. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de lokale vedtektsendringer og eventuelle redaksjonelle endringer dette vil medføre. Tid: 13:53 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt saken. KVK v/ Sondre orienterer rundt deres oppdagelser og forslag til endringer i vedtekter Ordstyrer oppfordrer til å stole på KVK. Ingen spørsmål Side 25

26 Vedtak godkjennes. Sak 9 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for Leder BIS U20 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed er det gjort to små endringer i instruksen til Leder U20, blant annet er U20 flyttet fra å ligge under undergruppeansvarlig(ua) til å ligge under sosialt ansvarlig(sa), som vises i vedlegget. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Leder BIS U20. Tid: 13:55 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt sakene om stillingsinstrukser og KVK oppfordrer om at alle saker vedrørende stillingsinstruks, vedlegg 6-37 og sak 9-41, skal behandles som en sak. KVK v/sondre orienterer om bakgrunn for ønsket om stillingsinstrukser. Alexander Moberg stillers spørsmål om stillingsinstruks for fadderukeansvarlig Nr. 56 spør om tilgjengelighet og logistikk rundt disse instruksene. Svar: KVK ønsker publisering av instrukser på BIS sine nettsider og en oversikt hos kontoret til BIS. Alle saker godkjennes Sak 10 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for U20 utvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for U20 utvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 7 Side 26

27 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for U20 utvalget. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fadderstyret Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for fadderstyret i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 8 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for fadderstyret. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 12 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Revysjef Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for revysjef, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for revysjef. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Side 27

28 Sak 13 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Sosialutvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for sosialutvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for sosialutvalget. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 14 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Studentaksjonen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for studentaksjonen, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 11 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for studentaksjonen Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Side 28

29 Sak 15 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Start BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruks for Start BI i BIS Trondheim, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Start BI. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 16 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Undergruppeansvarlig(UA) Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed gjøres det en endring i UA sin stillingsinstruks. BISSI fjernes, da dette ikke lengre er i drift i BIS Trondheim. Om det skulle falle tilbake i drift vil det igjen falle under UA. Vedlegg: 13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Undergruppeansvarlig(UA). Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 17 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS herrefotball Side 29

30 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS herrefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS herrefotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 18 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS kvinnefotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS kvinnefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS kvinnefotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 19 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder i NU Side 30

31 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 16 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder i NU. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 20 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Leder for friluftsgruppen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for leder for friluftsgruppen i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for leder for friluftsgruppen. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 21 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for kvinnehåndball Side 31

32 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnehåndball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 18 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for kvinnehåndball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 22 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for amerikansk fotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for amerikansk fotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 19 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for amerikansk fotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 23 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for cheerleading Side 32

33 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for cheerleading i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 20 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for cheerleading. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 24 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Bedriftskontakt i NU. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 25 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder NLD Side 33

34 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 22 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 26 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 23 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 27 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD Side 34

35 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 24 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 28 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 25 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventgruppen NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 29 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Side 35

36 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 26 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 30 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 27 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsgruppen NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 31 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Foredragsansvarlig NLD Side 36

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16

Referat. Generalforsamling Høst 16. Dato: Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Referat Generalforsamling Høst 16 Dato: 04.10.16 Sted: Aud 1 Tid: 16:16 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BISledelsen, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer