FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010

2 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse forsikringer generelt vurderinger og anbefaling vurdering av rutiner andre vurderinger Vedlegg Forsikringer FORSAND KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Dette prosjektet er vedtatt i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon i kommunen, og vi skal vurdere kommunens forsikringsdekning og erstatningsriskiko, og hvordan kommunen arbeider med disse forholdende. Vi er spesielt bedt om å se på følgende forhold: Forsikring av eiendeler (bygg, inventar, utstyr, maskiner) - er kommunen tilstrekkelig dekket? Forsikringer med hensyn til ansatte (livsforsikring, ulykkesforsikring m.m.) - har kommunen de forsikringene den etter loven må ha? Forsikringer med hensyn til tredjemann (barn i barnehage, skoleelever) - har kommunen de forsikringene den trenger? Hva med sikkerhet og forsikring av utstyr på lekeplasser i barnehagen og på skolen? Skader der kommunen blir part i oppgjøret, for eksempel o Skader som følge arbeid som kommunen får utført o Skader som oppstår som følge av manglende arbeidsvedlikehold, for eksempel manglende vegvedlikehold o Skader på barn i barnehage og skole i oppholdstiden o Skade på pasienter o Andre skader Erstatningsskader der kommunen kan bli ansvarlig, blant annet: o Erstatninger som følge av at kommunen ikke har levert de tjenestene som de etter loven er pliktig til å levere. o Barnehjemssaker. Hvilke vurderinger har kommunen gjort seg omkring risiko på disse områdene? Vi har gått igjennom de avtalene kommunen har, og vært i kontakt med ansatt i kommunen og Waco forsikringsmegling som kommunen benytter. Vi finner at Forsand kommune har de forsikringer den er pålagt å ha etter lover og avtaler. Kommunen har tatt inn nødvendige tillegg i disse avtalene, for eksempel er barn i besøkshjem og fosterbarn dekket når det gjelder ulykker, i tillegg til det loven krever. Når det gjelder de andre forsikringene, er kommunen etter vår vurdering fornuftig dekket, og har en løpende vurdering av forsikringsavtalene sine. Et eksempel her er at kommunen har inngått reiseforsikring på døgnbasis for de som reiser for kommunen, ikke for den enkelte ansatte. Dette innebærer at de har en god forsikring når det gjelder reise, men at ikke alle ansatte er forsikret alltid. Kommunen har også utvidet skadeforsikring for eiendommer, i tillegg til at disse er fullverdiforsikret. Kommunen har avtale med Waco forsikringsmegling om å sørge for at kommunens forsikringer er i orden til en hver tid. Kommunens rutiner for gjennomgang og oppdatering av forsikringene anses som gode. Kommunen har jevnlig gjennomgang av alle forsikringsavtaler. Status på biler, eiendommer og ansattelister innrapporteres når end- Forsikringer FORSAND KOMMUNE

5 ringer foreligger. I tillegg blir alle skader gjennomgått med kommunens forsikringsmegler Waco. Rutinene er imidlertid ikke dokumentert skriftlig, og vi vil derfor anbefale at rutinene nedtegnes og dokumenteres som en del av kommunens internkonrollsystem. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

6 RÅDMANNENS KOMMENTAR Følgende uttalelse fra rådmannen i Forsand er datert Rådmannen tar til etterretning at kommunen har ei god forsikringsordning og at denne er i samsvar med lov og reglar. Rådmannen er samd i at rutinane må dokumenterast skriftleg og innarbeidast som ein del av kommunen sitt internkontrollsystem. Rådmannen har tidlegare nedsett ei administrativ gruppe som skal oppdatere HMS-planen for kommunen og det vert naturleg at forsikringsrutinane vert tatt med i dette arbeidet som ein del av internkontrollen. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

7 RAPPORTEN Forsikringer FORSAND KOMMUNE

8 1.1 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunnen for prosjektet er å vurdere Forsand kommunes forsikringsdekning og erstatningsrisiko i henhold til krav etter lov og avtaler, samt se på kommunens forsikringstilfeller og inngåelse av andre ikke lov- eller avtalepålagte forsikringer. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge kommunens eksisterende forsikringer og vurdere disse opp mot innholdet i lovpålagte forsikringer og se på om kommunen har gjort en tilstrekkelig risikovurdering. Vurderingstemaet er om kommunens forsikringer er tilstrekkelige, og hvordan kommunen vurderer dette. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Forsikring av eiendeler (bygg, inventar, utstyr, maskiner) er kommunen tilstrekkelig dekket? Forsikringer med hensyn til ansatte(livsforsikring, ulykkesforsikring m. m). Har kommunen de forsikringer de må ha etter loven? Forsikringer med hensyn til tredjemann (barn i barnehage, skoleelever). Har kommunen de forsikringer den trenger? Hva med sikkerhet og forsikring av utstyr på lekeplasser i barnehagen og på skolen? Skader der kommunen blir part i oppgjøret, for eksempel: o Skader som følge av arbeid som kommunen får utført o Skader som oppstår som følge av manglende arbeidsvedlikehold, for eksempel manglende vegvedlikehold o Skader på barn i barnehage og skole i oppholdstiden o Skade på pasienter o Andre skader Erstatningsskader der kommunene kan bli ansvarlig, blant annet: o Erstatninger som følge av at kommunen ikke har levert de tjenestene som de etter loven er pliktig til å levere o Barnehjemssaker Hvilke vurderinger har kommunen gjort seg omkring risiko på disse områdene? REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative Forsikringer FORSAND KOMMUNE

9 kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Lov om yrkesskade Opplæringsloven Bilansvarsloven Hovedtariffavtalen for kommuner og stat, kombinert med lov om obligatorisk pensjonsforsikring I tillegg ser vi på selve avtalene kommunen har inngått. Vi har i tillegg mottatt opplysninger om skadetilfeller og erstatning fra kommunen og forsikringsmegler, og rutinene de har når det gjelder forsikringsavtaler. Metodisk er forsikringsavtalene med vilkår og kommunens behandling av forsikringer vurdert opp mot de aktuelle problemstillingene. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

10 1.2 FAKTABESKRIVELSE FORSIKRINGER GENERELT Alle kommuner har både som arbeidsgiver, eier av kommunale eiendommer, drift av skole, barnehager, sykehjem og lignende, et økonomisk ansvar som blant annet utløses ved plutselige eller uforutsette hendelser. I tillegg er det avtalefestet spesiell økonomisk beskyttelse overfor ansatte eller utsatte grupper. Dette innebærer at kommunen må inngå flere avtaler om forsikring. Noen av disse avtalene er kommunen forpliktet til å inngå etter lov og hovedtariffavtaler, mens andre er inngått for å unngå store erstatningsutbetalinger og sikre en bedre forutsigbarhet for ikke å riskikere at kommunen får store, uforutsette utgifter. I tillegg til en inndeling mellom lov eller avtalepliktige forsikringer og frivillige forsikringer, er de forskjellige typer forsikringer delt inn i tre grupper: Personforsikring (livs, pensjons-, syke og ulykkesforsikring), tingsforsikring (brann-, tyveri-, naturskade-, motorvogn-, sjø- og transportforsikring osv.) og formuesforsikring (ansvars-, kredittforsikring osv.). Kommunen har forsikringer innen alle disse områdene. Forsand kommune har hatt følgende forsikringstilfeller de siste fem år når det gjelder personskade: Gruppeliv kommune Gruppeliv pedagoger Yrkesskade Barneulykke Statistikk fra og med 2005 til og med august 2010 Kilde KLP,Saga,Protector Forsand kommune har hatt følgende forsikringstilfeller de siste fem år når det gjelder skadeforsikringer Tjenestereise Kommune * 8 Auto Maskin Ansvar Statistikk fra og med 2005 til og med august 2010 Kilde KLP,Europeiske,Gjensidige,Gouda Her er reservert kr for endelig avklaring. Kommunen har ikke mange tilfeller, der den har blitt ansvarlig for skader eller uhell. Det går ikke frem av denne oversikten hvorvidt skader på bil er ansvars- eller kaskoskader. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

11 Forsikring, slik det vanligvis oppfattes, er definert slik: forsikring, ordning som har til oppgave å erstatte økonomisk tap som forårsakes av tilfeldige, uforutsette hendelser, eksempelvis tyveri, brann, bil- og flyulykker, forlis, naturskader 1. Grunntanken i all forsikring er at de mange som er utsatt for samme risiko, blir med i en sammenslutning, forsikringsselskap, for å fordele risikoen. Det er denne type forsikringstilfeller som først og fremst behandles i rapporten. Vi vil likevel si noen få ord om pensjonsavtalene, før de andre forsikringsavtalene omtales. I den videre gjennomgangen vil vi gjennomgå de lov- og avtalepålagte forsikringer kommunen må ha, og vurdere om disse er tilfredsstillende. Forsand kommune benytter forsikringsmegler for å inngå avtaler. Dette innebærer ikke at kommuneadministrasjonen og kommunestyret kan frasi seg ansvaret for å ha de forsikringer de skal ha. De har også ansvaret for å vurdere risiko mot kostnad når det gjelder de forsikringer kommunen kan velge å ha. Kommunen har pensjonsavtaler som i kommunal sektor er hjemlet i hovedtariffavtalen. I tillegg har Forsand kommune en rekke andre forsikringsavtaler, noen som de er forpliktet til å ha, og andre der kommunen står friere til å vurdere forsikring opp mot risikoen, og for å redusere et eventuelt tap hvis skader skulle skje LOV- OG TARIFFBESTEMTE PENSJONSAVTALER Ny lov fra 2006 om obligatorisk tjenestepensjon for foretak pålegger alle foretak å opprette tjenestepensjon for de ansatte, og det er krav om minsteinnskudd til ordningen. Kommunen har pensjonsavtaler som i kommunal sektor er hjemlet i hovedtariffavtalen. I kommunal og statlig sektor var dette i sin tid grunnlaget for opprettelse av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse Dette er en pensjonssparing som har lang tradisjon i stat og kommune, og som ikke medførte de store endringer da ordningen ble innført for alle foretak. Pensjonsavtalen er et tillegg til folketrygdens alderspensjon, og omfatter også pensjon til gjenlevende ved død. Når den ansatte når pensjonsalder, er dette en månedlig utbetaling, som fortsetter til rettighetshaverne dør. Forsand kommune har valgt Vital forsikring for de fleste ansatte i kommunen, dessuten KLP og Statens pensjonskasse. Det er en ytelsesbasert pensjon, og medlemmene betaler en andel (p.t. 2 %) av lønnen. Alle medlemmer med full opptjeningstid er garantert 66 % av lønn ved oppnådd alderspensjon. Det kan ikke opptjenes pensjon av lønn som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det vil i årene som kommer bli betydelige endringer i pensjonsordninger og pensjonsbetingelser, bl.a. som følge av det såkalte pensjonsforliket på Stortinget. 1 Definisjon på ABC-startsiden Forsikringer FORSAND KOMMUNE

12 Pensjonsforsikringer er ikke en forsikringsordning på samme måte som de som behandles nedenfor, men vi finner at Forsand kommune har en ordning som oppfyller kravene til lov og avtaler GRUPPELIVSFORSIKRING Denne innebærer en utbetaling ved dødsfall, og er en forsikring til fordel for avdødes gjenlevende etter bestemte regler. Beløpet reguleres etter grunnbeløpet i folketrygden, og justeres i henhold til alder ved dødsfall. Dette er en forsikring som kommuneansatte og statsansatte har forhandlet frem i hovedtariffavtaler (se 10.6 for kommunalt ansatte), og kommunen er forpliktet til å ha en gruppelivsforsikring. Forsand kommune har tegnet en slik forsikring for alle ansatte, inkludert ansatte i kommunale foretak og ansatte som for tiden er uføre, hos Saga forsikring. Den årlige premie er NOK for til sammen 172 personer som er inkludert i forsikringen. Denne forsikringen dekker forpliktelsen etter foreliggende tariffavtaler YRKESSKADEFORSIKRING I medhold av lov om yrkesskadeforsikring av , skal alle arbeidsgivere forsikre sine ansatte. Kommunen kan søke departementet om å få være selvassurandør, men dette er ikke gjort i Forsand kommune. Retten til yrkesskadeforsikring er også hjemlet i hovedtariffavtalen 11 i kommunal sektor. Hvilke skader som er yrkesskade defineres etter reglene som Rikstrygdeverket benytter. Denne forsikringen er slik at alle skader som er regnet som yrkesskader, skal erstattes fullt ut, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Denne forsikringen er en engangserstatning. Loven oppstiller krav over hva forsikringen skal omfatte: Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade). Yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade dersom sykdomsbildet er i samsvar med det den aktuelle påvirkningen kan fremkalle, dersom den yrkesaktive har vært utsatt på en slik måte at følgen er nærliggende og symptomene oppstår i rimelig tid etter påvirkningen. Det er også en vurdering at det ikke er annen sykdom eller påvirkning som er årsak til symptomene. Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Det er også sagt i loven at alle slike skader skal anses å ha skjedd i arbeid, og at det er forikringsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke har skjedd. Denne forsikringen er en trygghet for arbeidstakerne. I Forsand kommune er det inngått forsikringsavtale vedrørende yrkesskade med Protector forsikring. Forsikringen omfatter 160 ansatte, fordelt på til sammen 114,30 årsverk. Det er skilt mellom kommuneansatte og pedagogisk personell i avtalen, men det- Forsikringer FORSAND KOMMUNE

13 te er kun på grunnlag av forskjellig størrelse på beløp som kommunen er pliktig til å innberette som del av lønn for den enkelte arbeidstaker. Alle kommuneansatte er sikret både gjennom hovedtariffavtale og etter loven. Samlet premiebeløp for yrkesskadeforsikring for Forsand kommune i 2010 er NOK Hovedtariffavtalen gir de kommunalt ansatte bedre dekning enn yrkesskadeloven, idet forsikringen også omfatter yrkesskade på veg til og fra arbeid. Etter loven gjelder erstatningen i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen som Forsand kommune har innebærer at alle ansatte i Forsand kommune er forsikret. I selve avtalen er det i tillegg en klausul om at andre ansatte med forbindelse til kommunen, for eksempel midlertidig, eller andre som kommunen har forsikringsansvar overfor, skal være dekket i henhold til avtalen. Forskjellene i erstatning etter kommunal hovedtariffavtale og den forsikringsdekning som er oppstilt etter loven, skal tolkes til gunst for sikrede. Vilkårene oppstiller kravene både etter loven og hovedtariffavtalen, og Forsand kommunes forsikringsavtale på dette området er i samsvar med det loven krever. I tillegg har de sikret seg ved å inkludere elever i arbeidspraksis, de folkevalgte, og andre som ikke omfattes av andre ordninger. Forsikringene samordnes ved eventuell utbetaling ULYKKESFORSIKRING I medhold av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) fra , og forskrifter til denne har kommunen plikt til å forsikre elever i skoler og barnehager. Denne loven gjelder fra Dette er en ansvarsforsikring, og denne er lovpålagt, idet det erfaringsmessig oppstår en del skader på dette feltet. Forsikringen skal først og fremst dekke nødvendige utgifter til behandling, men også erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, dersom skaden ikke dekkes etter folketrygdloven eller lov om yrkesskadeforsikring. Hva som skal dekkes er regulert i forskrift til opplæringsloven 8-4, og denne forsikringen er ganske omfattende, idet forsikringen skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har skjedd: på opplæringsstedet i opplæringstiden på vei mellom hjem og opplæringssted under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringen, og på vei mellom hjem og arbeidsplass under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for under Operasjon dagsverk og andre lignende elevaktiviteter, og mellom hjemmet og det stedet der aktiviteten skjer Likestilt med hjem i denne oppregningen, er også annet oppholdssted. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

14 Forsikringen skal også ha dekning for behandling av enkelte følgeskader av ulykker i inntil to år etter ulykken. Permanente tannskader som oppstår utover dette tidspunkt, for eksempel utgifter til bro eller lignende, har ingen frist på to år dersom utgiftene til behandling er en direkte følge av ulykken. Forsand kommune har tegnet forsikringsavtale med Protector forsikring. Avtalen til kommunen er noe utvidet i forhold til lovens krav når det gjelder aktiviteter, for eksempel er dykking dekket for barn under 16 år. Likeså har kommunen forsikret fosterbarn og barn i avlastningshjem hele døgnet. Forsand kommune har forsikret til sammen 298 personer og kommunen betaler en premie på til sammen NOK per år. Når det gjelder denne forsikringen har kommunen forsikringsavtaler som gir bedre dekning enn kravene i loven BILANSVARSFORSIKRING Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova), datert , er en lovpålagt ansvarsforsikring som gjelder alle eiere av kjøretøy. Forsikringen skal være en trygghet for oppgjør av skader som kjøretøyet gjør på andre. Kommunen kan i særtilfelle søke om å være selvassurandør. Dette er ikke gjort i Forsand kommune. Forsand kommune har forsikret sine kjøretøy i KLP Skadeforsikring. Det er ansvarsforsikringen ved skade som er forsikringspliktig, men kommunen har i tillegg kasko på sine kjøretøy. Det fremgår ikke i oversikten over utbetaling ved skade på kjøretøy, hvorvidt det gjelder skade som kjøretøyet har forårsaket, eller om det er skade på kjøretøyet som kommunen eier som er dekket. Kommunen har en egenandel ved bruk av denne forsikringen på både ansvar og kasko. Egenandelen er NOK Administrasjonen er ansvarlig for å oppdatere forsikringselkapet om biler og maskiner som til enhver tid eies av kommunen ANSVARSFORSIKRINGER Lov om skaderstatning av innebærer et spesielt ansvar som arbeidsgiver. Dette gjelder både offentlige og private arbeidsgivere: 2-1. (arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. 2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste. 3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig Forsikringer FORSAND KOMMUNE

15 virksomhet, befal og menige under militærtjeneste og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l. 4. Om pasientskadeerstatning gjelder pasientskadeloven. Dette er ikke en lovbestemmelse om forsikring, men den sier noe om hvilket ansvar kommunen har. Det er med grunnlag i dette ansvaret at kommunen har behov for forsikringer ut over det som er lovbestemt. Kommunen har jo mange arbeidsplasser i en rekke forskjellig tjenester hvor skader kan oppstå, og hvor kommunen kan få et ansvar etter denne loven SKADE PÅ PASIENTER I henhold til 7 i pasientskadeloven er Staten, regionale helseforetak, fylkeskommuner og kommuner forpliktet til å yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for å dekke erstatning for pasientskader voldt i den offentlige helsetjenesten, samt bidrag til driften i samsvar med forskrift gitt av Kongen. I tillegg sier loven at kommunen og helseforetak med kommunale driftstilskudd eller med kommunalt oppdrag også omfattes av loven. Dette er en viktig ansvarsforsikring for kommunen dersom pasienter skulle komme til skade. Ordningen med pasientskadeerstatning gjelder selvsagt ikke, dersom en arbeidstaker skader pasienter forsettelig, men utover dette gjelder forsikringen fullt ut. Kommunens pliktige medlemsskap i pasientskaderstatningsordningen innebærer at kommunen ikke har tegnet ytterligere forsikring på dette området. Ansvaret kommunen måtte bli ilagt for skade på pasienter i kommunale institusjoner er dekket ved denne ordningen, og den fyller lovens krav SKADEFORSIKRINGER Ut over de nevnte ordninger i kap må kommunen vurdere hvilke hendelser det er behov for og anledning til å forsikre seg mot. Forsand kommune har tegnet følgende forsikringer når det gjelder formuesskade og ansvar: Bransje Forsikringssum Egenandel Kommunale bygninger med Fullverdiforsikret inventar og løsøre Verdigjenstander Fremgår av forsikringsavtalen Bedrifts- og produktansvar Formueskade Underslag Forsikringer FORSAND KOMMUNE

16 Slik den enkelte avtale fremstår, vurderer vi at kommunen har en god forsikringsordning for eventuelle formueskader av denne art. Erfaringsmessig er dette et område det oftest oppstår skader. Kommunen har forsikret sine ansatte på reise. Dette er gjort ved at kommunen har tegnet en reiseforsikring på døgnbasis, slik at den ansatte som er reisende er den som er forsikret, så lenge det ikke overskrider det antall døgn det er avtalt forsikring for. Kommunen har vurdert det slik at de reisende for kommunen skal være forsikret med god dekning når de reiser, men at alle ansatte ikke trenger å være forsikret til enhver tid. Ved større byggeprosjekt har kommunen en avtale med Waco om å vurdere å tegne byggherreansvarsforsikring, for å forsikre seg mot skader som kan oppstå i forbindelse med byggeprosjektet. Dette er et valg kommunen gjør ved gjennomgang forsikringene på jevnlig basis. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

17 1.3 VURDERINGER OG ANBEFALING VURDERING AV RUTINER Forsand kommune kjøper sine forsikringer gjennom Waco forsikringsmegling. Summen kommunen betaler for denne tjenesten per år, er i følge rådmannen på ca kr Det er inngått en løpende avtale som er datert og underskrevet av rådmannen tilbake fra Kjøp av forsikringsmeglingstjenester er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. I dette prosjektet er det ikke vurdert hvorvidt inngåelse av gjeldende avtale er i tråd med lovverket. Det er avtalefestet en gjensidige oppsigelse på tre måneder. Det er denne avtalen som fremdeles gjelder. Avtalen fremstår som om megler har fått hele ansvaret for alle sider ved kommunens forsikringer: Megleren skal på våre vegne forhandle, utrede, plassere og vedlikeholde våre forsikringer. Det fremgår ikke noe i avtalen om samhandlingen med kommunen når det gjelder hvilke forsikringer som skal forhandles og vedlikeholdes. Det viser seg at kommunen er klar over at de selv må være ansvarlig for forsikringsdekningen, og at bruken av megler er en del av rutinene kommunen har på dette området. Det er ingen dokumentasjon av hvilke rutiner kommunen har for å holde seg à jour på forsikringsområdet. Det er kun avtalen med megler og forsikringsmappen som viser noe om dette. Ved nærmere forespørsler, spesielt til forsikringsmegler, viser det seg at kommunen og forsikringsmegler har en ganske omfattende kontakt når det gjelder forsikringer. Vi stilte spørsmål om dette i e-post til megler og fikk følgende svar: Waco-forsikringsmegling og Forsand kommune har minst fire møter i året. I tillegg møtes de dersom det skulle være uforutsette hendelser som ekstra forsikring eller skader. To av møtene omhandler skade- og personforsikringer. Det første møtet skjer normalt i løpet av høsten i forbindelse med fornyelse av forsikringsavtalene og budsjettbehandling i kommunen. Deretter møtes de på ny, normalt i januar/februar i forbindelse med at de nye polisene blir levert, for å gå igjennom disse. Eventuelle skadetilfeller drøftes og forsikringspermene blir oppdatert dersom det er skader, utbetalinger eller annet. Waco forsikringsmegling har faste kontaktpersoner i kommunen når det gjelder skade- og personforsikring. Kommunen og forsikringsmegler møtes to ganger i året for å behandle de kollektive pensjonsforsikringene. I disse møtene er hensikten å ajourføre kontoføring ved å oppdatere medlemslister, ta inn lønnsreguleringer og revidert grunnbeløp av folketrygden, samt å gi premieprognose for neste år. Det er også en fast person i kommunen som ivaretar pensjonsforsikringene og har den løpende kontakten med forsikringsmegler om disse. Forsikringer FORSAND KOMMUNE

18 Det viser seg altså at kommunen har rutiner for gjennomgang og oppfølging av forsikringsavtaler, uten at dette er beskrevet noe sted. Det er også kommunen som er ansvarlig for å oppdatere alle oversikter over personal, bygninger, biler og annet. I dette ligger etter vår mening at kommunen, til tross for en avtale med forsikringsmegler som kan tyde på noe annet, har en svært tett oppfølging og vurdering av sine forsikringsavtaler, og tar ansvaret for disse. Revisjonen vil anbefale at rutiner for oppfølging av forsikringer nedtegnes og dokumenteres sammen med andre rutinebeskrivelser ANDRE VURDERINGER Kontrollutvalget har i sitt oppdrag til oss også bedt oss vurdere andre særlige tilfeller der kommunen kan pådra seg erstatningsansvar: Dersom kommunen for eksempel setter i verk større bygningsarbeider, blir det vurdert konkret av kommunen i samarbeid med forsikringsmegler, hvorvidt kommunen skal tegne byggherreforsikring, som skal dekke skader som kan oppstå på ting og personer under byggeperioden. En slik forsikring vil i det vesentlige være en kost-nytte vurdering kommunen må foreta. Dersom det dreier seg om andre typer arbeid, er det ikke alt det er mulig eller eventuelt lønnsomt å forsikre seg mot. For ikke å komme i erstatningsansvar er det viktig at kommunen handler etter gjeldende lover og regler, og at alt arbeid er sikret som foreskrevet. Hvis kommunen har handlet korrekt, har den ikke noe objektivt ansvar for enhver skade som oppstår, og blir ikke uten videre erstatningsansvarlig. Det vil i tilfelle være et skadetilfelle som må vurderes etter lov om skaderstatning, og det må bevises årsakssammenheng mellom kommunens forsømmelse og skaden. En kommune kan også bli erstatningsansvarlig dersom det oppstår skader på personer eller ting, og at skaden skyldes at kommunen ikke har vedlikehold bygninger, anlegg eller veg. Dersom bygninger og anlegg som eies av kommunen holder standarden i lov og forskrifter, er det ikke selvsagt at kommunen er ansvarlig for skader som kan oppstå. Det samme utgangspunkt gjelder ved vedlikehold av veier eller kommunalt eide lekeplasser når disse er slik forskriftene krever. Det kan ikke forventes at kommunen skal ha høyere standard enn kravene heller. Det blir vurdert konkret etter vanlige erstatningsrettige regler om kommunen er ansvarlig. Dersom kommunen har vært uaktsom, og ikke gjort det som lover og regler og vanlig vedlikehold eller sikring tilsier, vil også forsikringsselskapet kreve regress i en eventuell forsikringsutbetaling. Noen av disse forsikringene vil etter disse synspunkt, være ukloke når de vurderes konkret utfra et kost-nytte synspunkt, idet de kan bli svært kostbare. Det kan være at kommunen må betale uansett, enten tilbake til forsik- Forsikringer FORSAND KOMMUNE

19 ringsselskapet eller til skadelidte. Fordelen med forsikringsselapet er at erstatningsbeløpet her trolig er begrenset i avtalen. Erstatninger som gjelder at kommunen ikke har levert tjenster den er forpliktet til er den siste problemstilling. Dette kan gjelde på mange områder av en kommunes oppgaver, idet kommunen har svært mange lovpålagte oppgaver. Enkelte av disse pliktene kan kommunen forsikre seg mot, for eksempel at ansatte gir feil opplysninger, slik at innbyggere ikke får riktig behandling av kommunen. En slik forsikring har Forsand kommune inngått med Gjensidige forsikring. Denne forsikringen ligger tett opp til det pålagte arbeidsgiveransvaret som er omtalt tidligere. Ansvar for andre forsømmelser vurderes konkret. Heller ikke i disse tilfellene har kommunen uten videre erstatningsansvar. Forsand kommune har svært få forsikringstilfeller når vi ser på oppstillingen foran. Dette er forhold som må tas med i vurderingen når det skal avgjøres hvilke forsikringsavtaler kommunen skal inngå. Kommunen må ha forsømt seg, og dette er også kostbart eventuelt å forsikre seg mot. Kommunen har etter vår mening en god forsikringsordning. De har en jevnlig gjennomgang og endrer forsikringene etter behov. De har de forsikringer de er pålagt å ha etter lover og avtaler, og har gode rutiner på å vurdere behovet for andre typer forsikringer. Vi vil anbefale kommunen å dokumentere de rutinene for gjennomgang og etablering av forsikringer som de i realiteten har. Avtalen med forsikringsmegler, og selve forsikringsmappen viser ikke disse rutinene. Rutinene bør fremgå i kommunens internkontrollsystem Forsikringer FORSAND KOMMUNE

20 VEDLEGG Forsikringer FORSAND KOMMUNE

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer HALDEN KOMMUNE Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer 2012-2013 Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene 3 2. Tariffbestemt gruppeliv 4 3. Yrkesskade- og ulykke 5 4. Fritidsulykke

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE Er du ansatt i stat eller kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. En slik

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for,

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

KONGELIG RESOLUSJON. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27.

KONGELIG RESOLUSJON. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27. KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: Statsråd: Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1754 Dato: 27. oktober 2017 Erstatning til ansatte i staten ved skade på eller tap av private

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: Avtaleperiode: Kundenummer: Avtalenummer:

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: Avtaleperiode: Kundenummer: Avtalenummer: BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn Dato: 10.08.15 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161187 Avtalenummer: 5797322 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/ Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/11-2013 til 1/11-2014 Generell informasjon De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår og forsikringsavtaler er overordnet vedlagte orientering. Alle forsikringssummer

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2017 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Tjenestereise

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Håndtering av yrkeskadesaker Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret 8.-9. Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Innhald Definisjon på yrkesskade/yrkessjukdom Kvifor konstatere yrkesskade /yrkessjukdom?

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Verran Kommune 7790 Malm Dato: 10.12.15 Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter.

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter. Bilag 1 Kravspesifikasjon 1 Bakgrunn 1.1 Skadeforsikring Ski kommune 1. Driftsutgifter budsjett 2016: Brutto 2,1 mrd. norske kroner. ca 375 millioner norske kroner. 3. Gjeldende fullverdigrunnlag for kommunens

Detaljer

1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle.

1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle. 1. Kravspesifikasjon 1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle. Troms fylkeskommune er styrt av direkte folkevalgte

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer Hamar, 7. mai 2015 Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer I 2014 mottok personskadeavdelingen 1475 skademeldinger hvorav en stor andel viste seg å være meldt bare «for sikkerhets skyld»

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer