Hva dekker forsikringen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva dekker forsikringen?"

Transkript

1 Hva dekker forsikringen?

2 Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører: Kommunen, eller ulike kommunale foretak /IKS Private aktører, organisasjoner, selskap og lignende (idrettslag, skolekorps etc.) Egne ansatte Privatpersoner (brukere, utøvere, publikum etc.) Roller: Eier / leier Driver / arrangør Bruker / utøver / publikum / funksjonær / besøkende

3 Hva forsikringen omfatter Aktuelle forsikringsbare risikoer er i hovedsak knyttet til tre hovedområder: Ansvar: At man gjennom sin rolle kan holdes ansvarlig for at andre blir påført en skade på sin person eller sine eiendeler Personskade: Erstatning ved en fysisk skade på person Tingskade: Erstatning ved skade på selve anlegget/installasjonen Utgangsregel fra et forsikringssynspunkt: Enhver sikrer/forsikrer sin egen risiko, seg selv og sine egne verdier!

4 Hva forsikringen omfatter - Ansvar En ansvarsforsikring er en forsikring som dekker den sikrede sitt rettslig erstatningsansvar ved fysisk skade på person eller ting To forutsetninger må være oppfylt for at en skade eller et økonomisk tap skal dekkes under en ansvarsforsikring: q Erstatningsvilkårene må være oppfylt Det må foreligge et økonomisk tap Det må foreligge et ansvarsgrunnlag Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og det økonomiske tapet q Skaden eller tapet må være inkludert i forsikringen (virksomhet etc.) Er skaden/tapet dekningsmessig, behandler forsikringsselskapet saken såfremt skaden antas å være over egenandel 4

5 Ansvarsforsikring ansvarsgrunnlag Ansvarsgrunnlag i form av skyld deles i 4 kategorier: Forsett - påfører ansvar, men dekkes ikke av forsikringen Grov uaktsomhet - påfører ansvar og dekkes av forsikringen (Simpel/vanlig) uaktsomhet - påfører ansvar og dekkes av forsikringen Hendelig uhell - påfører ikke ansvar og dekkes ikke av forsikringen Lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar (dvs. ansvar uten skyld) dekkes av forsikringen NB! Aktsomhetsnormen: Hvordan ville en normal, fornuftig borger handlet i en gitt situasjon I tillegg blant annet følgende forhold viktige: Er lover, regler, forskrifter, sikkerhetsbestemmelser etc. overholdt? Risiko/påregnelighet for skade kontra utvist aktsomhet?

6 Ansvarsforsikring partene: Skadevolder/ forsikringstaker eller sikrede Forsikringsavtalen Erstatningsretten Forsikringsselskapet Skadelidte Forsikringsavtaleloven Viktig: Klare avtalereguleringer mellom de ulike aktører (definere ansvarsområder)

7 Hva forsikringen omfatter - Personskade Personskade = en fysisk skade på person som medfører en varig invaliditet eller et mén. Hovedpunkter: Eier, driver eller arrangør har normalt ingen forsikring som dekker personskade på andre enn egne ansatte/funksjonærer. Egne ansatte dekning i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring Funksjonærer/frivillige Yrkesskade eller ulykkesforsikring (varierer) Unntak: i skoletid/barnehagetid ulykkesforsikring barn (kan utvides til å omfatte all kommunal virksomhet) fysisk skade på person som man er rettslig ansvarlig for, ref. ansvarsforsikring. 7

8 Hva forsikringen omfatter - Personskade Skade på person på øvrige aktører, utøvere, brukere, publikum etc.: egne private forsikringsordninger fellesordninger via lag/organisasjoner, eksempelvis Medlemskap i Norges Idrettsforbund gir en obligatorisk barneulykke- og idrettsskade-forsikring på barn under utøvelse Videre har enkelte særforbund inkludert ulykkesdekning på utøvere. Merk! Dekker kun under organisert utøvelse Behandlingsutgifter inngår normalt i forsikringen Ulykkesforsikringene dekker i all hovedsak ulykkesskader. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet. 8

9 Hva forsikringen omfatter - tingskade Tingskade er en forsikringsordning som dekker direkte skade på eiendom og/eller eiendeler (anlegg). Eier (leier eller driver) har i utgangspunktet ikke noe krav på seg om å tegne forsikring for tingskade, men de fleste anleggseiere velger å forsikre sine anlegg som en økonomisk sikring mot en eventuell skade De mest vanlige skadeårsakene på utendørsanlegg er: Brann Hærverk Naturskade Ikke alle anlegg/installasjoner lar seg forsikre. Det norske forsikringsmarkedet er fortsatt relativt konservativt, og eks. infrastruktur (veier, stier, steinfyllinger etc.) kan være vanskelig å få dekket tilfredsstillende. Naturskade får man i utgangspunktet kun dekket hvis objektet kan brannforsikres, dvs. at det må være brennbart.

10 Hva forsikringen omfatter - tingskade Forsikringer knyttet til eiendom (klubbhus, garderober og lignende) er ofte mer omfattende enn dekninger på utendørs anlegg/installasjoner. En eiendomsforsikring dekker normalt skade som har ytre årsak og som plutselig og uforutsett rammer bygning, maskiner, inventer og løsøre, herunder: Brann; ild som er kommet løs Direkte lynnedslag og elektriske fenomenskader Eksplosjon eller implosjon Vannskade, herunder utstrømming av væske eller gass fra bygningens rørledninger lekkasje fra utstyr montert i bygning overvann direkte fra terrenget væske som trenger inn i bygning fra vann-, kloakk- og overvannsledning etc. Innbruddstyveri og hærverk Annen plutselig skade Naturskade; skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

11 Viktige punkter forsikring Påse at alle relevante lover, regler, forskrifter og retningslinjer for virksomheten er kjent og blir etterlevd (HMS, Internkontroll etc.) Ha klare avtaler mellom eier, leier, drifter og arrangør viktig for definisjon av hvem som har ansvar for hva Obs! Egne juridiske enheter Still krav om at den som eventuelt leier, drifter eller arrangerer har gyldig ansvarsforsikring for aktuell virksomhet Gjør deg kjent med gjeldende sikkerhetsforskrifter knyttet til forsikringene

12 Sikkerhetsforskrifter De fleste forsikringsavtaler inneholder et sett av sikkerhetsforskrifter gitt i henhold til Lov om forsikringsavtaler (FAL) 1-2. Det er særdeles viktig at forsikringstaker er kjent med disse En sikkerhetsforskrift = Et påbud i forsikringsavtalen om: at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er egnet til å forebygge eller begrense skade. Overtredelse av en sikkerhetsforskrift kan medføre avslag eller avkorting av et eventuelt skadeoppgjør ( Ref. Lov om forsikringsavtaler 4-8) Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er overtrådt. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom det ikke er noe eller bare lite å legge sikrede til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om selskapet etter denne bestemmelse kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan det likevel pålegges delvis ansvar under hensyn til arten av den sikkerhetsforskrift som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers.

13 Takk for oppmerksomheten!

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer