Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014"

Transkript

1 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

2 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap Kredittverdighet 12 Inkassosaker 13 Betalingsanmerkninger 14 Konkurser og tvangsavviklinger 15 Bransjeanalyse 16 Betalingsmoral 18 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo, Nils Staib, Øyvind Rød, Kjetil Knudsen, Tom Robin Nilsen, James Etokebe og Andreas Nyheim Design: Markus Design AS Trykk: Idé AS

3 LEDER Litt vanskeligere å få betalt Misligholdet i Norge fortsetter å øke, men økningen er ikke like sterk som for ett år siden. En god norsk økonomi gjør det samtidig sannsynlig at misligholdet vil ligge på et relativt lavt nivå også fremover, selv om noen segmenter skiller seg negativt ut. Vi ser en økning i norske konsumenters mislighold, men økningen er moderat på overordnet nivå. Hovedbildet viser at vi fikk et trendskifte for rundt to år siden, etter det har vi sett en moderat økning i både antall saker og beløp til inkasso. Utviklingen sammenfaller i tid med både utflating i varekonsumet, og økt usikkerhet rundt boligpriser fremover. Videre ser vi at finansieringsprodukter har en kraftigere økning i misligholdet enn de fleste andre segmenter. Tidligere har økt mislighold innenfor finansieringsprodukter vært et forvarsel på en kommende økning i misligholdet innenfor andre områder. Vi har i denne Lindorffanalysen også sett etter geografiske ulikheter. Østlandet skiller seg ut med den største inkassoøkningen det siste året, og dette gjelder både antall saker og beløp som har gått til inkasso. Det er fremdeles lavest kreditt risiko på Vestlandet, men også i denne regionen har det vært en stor økning innenfor enkelte finansieringsprodukter. Vi forventer en svakere konkursøkning for norske aksjeselskaper i 2014, enn det vi så i Dagens konkursandel vil derfor være relativt stabil fremover, samtidig som antall inkasso saker trolig vil øke videre. Usikkerheten fremover går mye på hva en oppbremsing i konsumet kan medføre. Moderat etterspørsel fra konsumentene, økende bruk av netthandel og feriereiser i utlandet, kan gi merkbare konsekvenser for en del norske feriedestinasjoner og for varehandelen. 18. og 19. september arrangerer Lindorff sin årlige Lindorffkonferanse, denne gangen i Bergen. Vi vil i løpet av konferansen se nærmere på trender innenfor mislighold både for forbrukere og bedrifter, og vi håper dere har mulighet til å være sammen med oss disse dagene. Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS 3 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

4 Kvartalets tema KONSUMENTMISLIGHOLDET ØKER 5 GJØR USIKRE FORDRINGER OM TIL SIKRE PENGER 6

5 KVARTALETS TEMA Konsumentmisligholdet øker Svært gunstige makroøkonomiske forhold har i flere år ført til både høyt konsum og lavt misligholdsnivå for norske konsumenter. Dette er nå i endring, og vi har de siste to årene sett en utflating av konsumet og en vekst i misligholdet. Fra 1. kvartal 2010 og frem til rundt midten av 2012 var det sterk vekst i boligpriser, lønninger, konsum og gjeld, samtidig som misligholdet falt. Den norske konsumveksten har vært drevet av en gunstig kombinasjon av lav lånekostnad, høy lønnsvekst og høy boligprisvekst, som mange husholdninger har tatt ut i form av økt konsum. En økende trend Misligholdstrenden har snudd og vi ser nå en moderat vekst igjen, dette sammenfaller med at konsumet har flatet ut. Misligholdet har økt uavbrutt siden 2012, og trenden ser ut til å fortsette fremover. Veksten i beløp siden 2. kvartal 2012 ligger på om lag det dobbelte av veksten i antall saker. Når vi ser på inkassosaker for produkter som er sammenlignbare over tid, ser vi kraftigst økning i beløp for Buskerud og Aust-Agder. Disse ligger høyest i forhold til hva vi har sett i de samme fylkene tidligere. I den andre enden av skalaen ser vi Vestfold og Oppland. Detaljene viser et sprikende bilde Innen mislighold av kredittkort så øker antallet misligholdte engasjementer på Vestlandet, mens Østlandet og Nord-Norge foreløpig har en dempet vekst. Vi ser videre at det er stor likhet mellom atferden til konsumentene i fylker som grenser til hverandre. Eksempelvis ser vi at det fra Aust-Agder og oppover Vestlandet er en tydelig økning i antall kredittkort som har gått til inkasso det siste året. Misligholdsutvikling Misligholdet øker, men ikke i alle produktsegmenter. Vi ser en tydelig økning i antall misligholdte bilsaker; men vi vet samtidig at antall finansierte biler har økt kraftig i løpet av de siste årene. Dette gjør at misligholdsandelen ikke nødvendigvis er så unormal. Vi har derfor fokusert på kredittkort- mobiltelefon- og forsikringspremiekrav, siden disse produktene henvender seg til et bredt lag av konsumentene. Når vi ser en økning i misligholdet innen alle disse tre produktene, kan vi si at det i stor grad speiler en generell risikoøkning hos konsumentene. Pilene peker oppover Antallet misligholdte kredittprodukter øker tydeligst. Vi ser en kontur av økning innen forsikring, men enda ingen tydelig vekst i antall saker på telekom. Sist gang vi så en lignende utvikling, fulgte telekom og forsikringspremiesakene ett år etter misligholdsøkningen i finansieringsproduktene. Vi er på vakt når slike tidligindikatorer øker kraftig, og følger med på om det også denne gangen er et forvarsel på en generell økning i misligholdet. 5 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

6 KVARTALETS TEMA Gjør usikre fordringer om til sikre penger Gjennom salg av misligholdte fordringer kan risikoen reduseres, samtidig som kapital frigjøres. Lindorffanalysen viser at den den norske kredittrisikoen har økt det siste året, selv om den fortsatt er relativt moderat i de fleste segment. Økt usikkerhet gjør at tiden kan være inne for å redusere risikoen gjennom salg av misligholdte porteføljer. Økt innfordring og høyere nåverdi Mange kunder får økt innfordring og høyere nåverdi ved salg av misligholdte porteføljer, i tillegg til at det reduserer risikoen i kundeporteføljen. Gjennom reduserte kostnader, mindre administrasjon og en umiddelbar resultateffekt, frigjøres ressurser som kan satses på kjernevirksomheten. Flere mulige løsninger Det er mulig å inngå avtale om engangssalg eller løpende salg, ut fra hva som passer din virksomhet best. Engangssalg: Én enkelttransaksjon, hvor man setter sammen en portefølje av utvalgte saker. Lindorff vurderer så den konkrete porteføljen, og beregner pristilbud basert på de faktiske kravene i porteføljen. Løpende salg: Repeterende rekke av transaksjoner, eks. månedlig eller kvartalsvis. Selger forplikter seg til å levere serier av misligholdte lån av forhåndsdefinert kvalitet (alder, størrelse, kredittpolicy) og volum, mens Lindorff forplikter seg til å kjøpe misligholdte lån fra selger til en forhåndsdefinert pris/ prisområde innenfor et gitt volum. Lindorff Capital er en av Europas største kjøpere av fordringsporteføljer. Vi inndriver fordringene i henhold til selgers policy og standarder, og er opptatt av god kundebehandling. Lindorff har en omfattende database som gir oss mulighet for avanserte analyser og scoring av porteføljen. Dette gir en mest mulig korrekt verdivurdering. Ta kontakt for å få en presentasjon av Lindorff Capital, og hvordan du kan realisere din portefølje. Det er enklere enn du tror. 6 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

7 Person INKASSOSAKER 8 BETALINGSMORAL 9 NÆRINGSDRIVENDE 10

8 INKASSOSAKER PERSON Nå snur trenden Nordmenn fikk færre inkassosaker å stri med i fjor. Totalt for året falt antall saker med over en prosent sammenlignet med i Nå ser trenden ut til å bli brutt. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall indekserte tall) KILDE: LINDORFF Tallene for første kvartal i 2014 viser en økning på 11,8 prosent i antall 90 inkassosaker, sammenlignet med samme kvartal året før, for norske privatpersoner. Denne utviklingen forsterker en påbegynt trend fra kvartalet før. Da viste statistikken en svak økning i antall saker på kvartalsbasis. FLERE SKYLDNERE I forrige utgave av Lindorffanalysen skrev vi at det var flere personer som hadde fått inkassogjeld enn det var ett år tidligere. Da hadde antall Antall saker Hovedstol UTVIKLING I MISLIGHOLD (Indekserte tall) ANTALL INKASSOSAKER (Personer og næringsdrivende indekserte tall) skyldnere økt med fire prosent, og det utestående beløpet med fem prosent. 1, Første kvartal i 2014 bekrefter denne trenden. Nå har antall skyldnere økt 1,0 80 3,9 prosent, og det utestående beløpet med 3,8 prosent, sammenlignet med for ett år siden. 60 0, Skyldnere med aktiv sak Utestående saldo Antall saker Hovedstol 8 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014 KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

9 GEOGRAFI PERSON Mest inkasso i Finnmark Andelen inkassosaker per innbygger er uendret fra forrige kvartal, med Finnmark i toppen. Bruker mer tid Vi har målt hvilket fylke som i snitt bruker lengst tid på å betale en inkassosak innenfor 90 dager fra saken kommer til inkasso. Sør-Trøndelag, Aust- og Vest-Agder er de fylkene som har hatt størst økning i tiden de bruker på å betale en inkassosak. Fra 2012 til 2013 har snitt-tiden økt med 6,8 prosent. Sammenlignet ligger Finnmark på 4,9 prosent. ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (1. kv. 2014) UTVIKLING ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Løser færre saker Agder-fylkene opplever en bekymringsfull utvikling når det gjelder antall saker som blir gjort opp innenfor 90 dager. Fra 2012 til 2013 har andelen løste saker blitt redusert med 16,2 prosent i Aust-Agder og 13,3 prosent i Vest-Agder. I motsatt ende av skalaen finner vi Hedmark, Oppland og Hordaland, der utviklingen for øyeblikket er positiv. Det er interessant å se at Hedmark er et av fylkene med høyest mislighold, men en av de fylkene med mest positiv utvikling på tid og andelen løste saker. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt KILDE: LINDORFF Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv viser Negativ en rangering Positiv basert på andel personer med inkassosak Negativper fylke og Positiv kartet til høyre viser endring Svak negativ i antall personer Sterk positiv med inkassosak i forhold til samme Svak negativ kvartal i fjor. Sterk positiv Uforandret Uforandret 9 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

10 NÆRINGSDRIVENDE PERSON Tyngst i Hedmark og Oppland Hedmark og Oppland har over tid vært blant fylkene med flest inkassosaker blant næringsdrivende, om man sammenligner med antall innbyggere i fylkene. Slik er det fortsatt. ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (1. kv. 2014) UTVIKLING ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Innlandsfylkene topper denne statistikken sammen med Sør-Trøndelag. De næringsdrivende i disse tre fylkene klarer imidlertid å gjøre opp for seg når sakene kommer til inkasso. Selv om antallet saker fortsatt er høyt, så viser statistikken en bedring når det gjelder andelen betalte saker innen 90 dager etter inkassoregistrering. Også i Hordaland er det en positiv utvikling blant de næringsdrivende. Andelen betalte inkassosaker innenfor 90 dager økte med 14 prosent i 2013, sammenlignet med Motsatt er utviklingen blant de næringsdrivende i Agder-fylkene. Andelen betalte saker innenfor 90 dager har falt med 12 prosent i Vest-Agder og 10 prosent i Aust-Agder. Disse fylkene har også en bekymringsfull utvikling om man teller antall dager de næringsdrivende bruker på å gjøre opp for seg etter å ha mottatt inkassokrav (innenfor 90 dager). Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt KILDE: LINDORFF Norgeskartet Sterk negativ viser Svak kredittverdigheten positiv til norske næringsdrivende Sterk negativog utvikling Svak positiv fordelt på fylke. Kartet Negativ til venstre viser Positiv en rangering basert på andel næringsdrivende Negativ med Positiv inkassosak per fylke Svak negativ Sterk positiv Svak negativ Sterk positiv og kartet til høyre viser endring i antall næringsdrivende med betalingsanmerkning i forhold til Uforandret Uforandret samme kvartal i fjor. 10 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

11 Aksjeselskaper KREDITTVERDIGHET 12 INKASSOSAKER 13 BETALINGSANMERKNINGER 14 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER 15 BRANSJEANALYSE 16 BETALINGSMORAL 18

12 KREDITTVERDIGHET AKSJESELSKAPER Ingen dramatikk i næringslivet Antall konkurser øker ikke lenger like raskt. Lave renter og en stabil økonomisk utvikling taler for at 2014 totalt sett kan by på færre konkurser enn i Sammenlignet med første kvartal i 2013 er økningen i antall konkurser på 2,3 prosent etter tre måneder i Det betyr at veksten er mer moderat enn i 2013, da antall konkurser steg 15,3 prosent. UTSATT GRUPPE Misligholdet blant bedriftene fortsetter, og økningen er større enn for ett kvartal siden. Sammenlignet med samme kvartal i 2013 er det 11,4 prosent flere selskaper med betalingsanmerkning. Disse selskapene har til sammen 22 prosent flere betalingsanmerkninger. Hvis man studerer alle selskaper med betalingsanmerkning, var det 73 prosent som hadde status ikke kredittverdig ved utgangen av Dette tilsvarer syv prosent av alle aktive selskaper. Denne gruppen har den høyeste økningen i mislighold. DECISION SCORE (Fordeling scorekort) RENTE OG KONKURSUTVIKLING (Tall i prosent) 7 6 Sone 1 Andel aktive AS Andel AS med anmerkning Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 0,7 0,6 KILDE: BISNODE KILDE: NORGES BANK DRAMATIKKEN UTEBLIR Utviklingen i norsk økonomi er stabil med tanke på arbeidsledighet, kronekursutvikling og prisnivå. Det lave rentenivået vil trolig vare, noe som gir en ,5 0,4 0,3 0,2 fordelaktig kronekurs for eksportbedriftene. Det har vært en avskalling av svake selskaper og en økning i antall nye selskaper. Til sammen medfører dette ,1 0,0 at andelen konkurser trolig vil synke noe i Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) 12 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

13 INKASSOSAKER AKSJESELSKAPER Vanskeligere å løse saker Flere uoppgjorte inkassosaker enn tidligere havner i retten. Antallet selskaper med ny registrert sak hos Lindorff økte i årets første kvartal. Antallet med aktiv sak ved utgangen av perioden økte også. Dette er en tydelig indikasjon på at hver enkelt sak blir vanskeligere å løse. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall aksjeselskap indekserte tall) KILDE: LINDORFF 100 Poenget blir ytterligere forsterket av at saksfordelingen i større grad 80 er rettslige inkassosaker, mens volumet av saker på det tidligere misligholdstadiet holder seg stabilt Lyspunktet er at det totale utestående beløpet i sakene synker, i likhet med det som var trenden i Hver enkelt sak blir med andre ord mindre i beløp. Denne utviklingen samsvarer med utviklingen vi ser for betalingsanmerkninger. Bakgrunnen for utviklingen er at flere mindre selskaper sliter mer med å betale regningene, og at inkassokravene mot dem er mindre. Aksjeselskap ANTALL INKASSOSAKER (Foretak ekskl, næringsdrivende indekserte tall) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF 13 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

14 BETALINGSANMERKNINGER AKSJESELSKAPER Verre nå enn under krisen Hele norske selskaper stod oppført med en eller flere betalingsanmerkninger ved utgangen av første kvartal i Andelen har økt fra 8,2 prosent til nærmere 8,7 prosent i løpet av det siste året. TOTALT 1. KV KV KV Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Andel AS med betalingsanmerkning 8,7 % 8,2 % 8,1 % KILDE: BISNODE Samtidig som antall selskaper med betalingsanmerkning øker, har også hvert enkelt selskap pådratt seg flere anmerkninger. Totalt utgjorde selskapenes forfalte gjeld 4,47 milliarder kroner fordelt på anmerkninger. Dette er 22 prosent flere tilfeller enn på samme tid i fjor. HØYERE ENN KRISETOPPEN Det er nå en høyere andel norske selskaper som har betalingsanmerkning enn det var under finanskrisen i Finanskrisen ga riktignok små utslag på norsk økonomi. Andelen har ligget stabilt mellom 8 og 8,7 prosent de siste fem årene. Likevel er det noe bekymringsfullt at misligholdet øker i en tid med stabile makrotall og et ekstremt lavt rentenivå. Beløpene blir imidlertid lavere. Hver betalingsanmerkning er nå i gjennomsnitt 13 prosent lavere enn for ett år siden. ANMERKNINGER (Antall i 1 000) % ,7 % Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) KILDE: BISNODE ANMERKET BELØP (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) % ,7 % Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) 10 KILDE: BISNODE Risikoen for mislighold øker i takt med selskapenes omsetning, derimot er det slik at risikoen for konkurs synker. Med andre ord er ikke mislighold en like god konkursindikator for de store selskapene, som for mindre selskaper. 14 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

15 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER AKSJESELSKAPER Stabilt antall konkurser Etter en kraftig økning i 2013, har antall konkurser stabilisert seg i starten av I årets tre første måneder gikk 898 aksjeselskaper konkurs. Oppblomstringen av konkurser har vært et av faresignalene i norsk økonomi den siste tiden. Antall konkurser falt jevnt og trutt i perioden , før det igjen skjøt i været i Foreløpig ser det ikke ut til at vi opplever noen ytterligere forverring i I første kvartal gikk 0,35 prosent av alle selskaper konkurs. Dette var en svak økning fra første kvartal året før. Ser vi på de siste 12 årene er konkursandelen nå noe lavere enn det historiske gjennomsnittet, både om vi ser på første kvartal og på alle enkeltkvartalene. Forskjellene er imidlertid for små til at vi kan kalle dette for signifikante utslag. GRUNN TIL OPTIMISME Lindorff anslår at konkursandelen blant norske selskaper vil bli rundt 1,44 prosent i En nedgang fra 2013-nivået på 1,48 prosent. UTSATT INNEN TJENESTEYTELSER Bransjer som opplever flere konkurser er bygg og anlegg samt diverse tjenesteytelser. Innen overnatting og serveringsvirksomhet, samt omsetning og drift av fast eiendom, er det færre selskaper enn tidligere som har gått konkurs. 15 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014 HISTORISK UTVIKLING (Indekserte tall) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Antall AS som har gått konkurs i perioden ENDRING I KONKURS SENTRALE BRANSJER 2006 SISTE 12 MND Bygge og anleggsvirksomhet 39 % Industri 18 % Omsetning og drift av fast eiendom -5 % Varehandel, rep. av motorvogner 13 % Overnattings og serveringsvirksomhet -1 % Transport og lagring 34 % Faglig, vitenskaplig og teknisk 54 % tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske -28 % AS Norge 17 % 2007 Gjennomsnitt Gjennomsnitt 4. kv. KILDE: BISNODE Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal) kv 2. kv 3. kv 4. kv KILDE: BISNODE KILDE: BISNODE

16 BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER Kontrastfylt mellom bransjer Innen bygg og anlegg er konkursutviklingen klart negativ. Innen eiendom, overnatting og servering er man derimot inne i en god periode med lavere kredittrisiko. OVERNATTING OG SERVERING 1,2 prosent av selskapene i bransjen gikk konkurs i første kvartal og 21,3 prosent av selskapene hadde betalingsanmerkning ved utgangen av kvartalet. Bransjen har altså fortsatt sine utfordringer, men den relative utviklingen er langt bedre enn for landsgjennomsnittet. INDUSTRI Konkursutviklingen er omtrent som for landsgjennomsnittet, men antall selskaper med betalingsanmerkning øker mindre. Ved utgangen av første kvartal hadde 11 prosent av selskapene betalingsanmerkning, mens bare 0,4 prosent av industriselskapene konkurs. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % ANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURS 2 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri 2012 Varehandel KILDE: BISNODE KILDE: BISNODE BYGG OG ANLEGG De siste 12 månedene har konkursandelen økt med hele 39 prosent. Risikoen er foreløpig ikke å regne som høy sammenlignet med andre 1 % bransjer (0,6 prosent i kvartalet), men det er verdt å merke seg at misligholdet også øker (19 prosent på årsbasis). Ved utgangen av første kvartal hadde 11,8 prosent av bransjens selskaper en eller flere betalingsanmerkninger. 0 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri 2012 Varehandel LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

17 AKSJESELSKAPER VAREHANDEL Flere selskaper i bransjen fikk betalingsanmerkning og gikk konkurs i første kvartal. Utviklingen er likevel bedre enn for gjennomsnittet av Norske AS. 12,8 prosent av selskapene i bransjen hadde registrert en betalingsanmerkning ved utgangen av første kvartal. Dette står for over 26 prosent av alle betalingsanmerkninger. Bransjen har nest høyest konkursrisiko med en andel på 0,7 prosent. TJENESTEYTING Utviklingen innenfor tjenesteyting har vært svak det siste året. Innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting har det vært en økning på 20 prosent i antall konkurser det siste året, og 54 prosent flere selskaper fikk betalingsanmerkning i perioden. Innen forretningsmessig tjenesteyting var tilsvarende økning henholdsvis 10 og 40 prosent. ANTALL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER ANTALL AKSJESELSKAPER KONKURS/TVANGSAVVIKLET Sentrale bransjer (" %" angir % endring siden...) 1. kv % 1-år rull 1. kv % 1-år rull Varehandel og reparasjon av motorvogner % % Bygge- og anleggsvirksomhet % % Omsetning og drift av fast eiendom % 52-5 % Overnatting og serveringsvirksomhet % 98-1 % Industri % % Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting % % Transport og lagring % % Informasjon og kommunikasjon % 24 3 % Jordbruk Skogbruk og fiske 246 3% 4-28 % FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (1. kv. 2014) 11,2% 26,1% 7,7% 11,8% 6,2% 1% 20,9% 3,5% 6,3% 5,2% ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER BETALINGSANMERKNING OG KONKURS (1. kv. 2014) 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Venstre akse: Konkurs/tvangsavviklet Høyre akse: Med betalingsanmerkning 0,0 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % KILDE: BISNODE KILDE: BISNODE Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Informasjon og kommunikasjon Industri Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Overnattings- og serveringsvirksomhet Andre bransjer 17 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

18 GEOGRAFI AKSJESELSKAPER Få fylker er på rett vei Bare Hedmark, Troms og Nord-Trøndelag kan skilte med en nedgang i antall betalingsanmerkninger for sine bedrifter det siste året. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGS- ANMERKNING (1. kv. 2014) UTVIKLING AKSJESELSKAPER MED BETALINGS- ANMERKNING (Endring siste 12 måneder) Utviklingen betyr at Troms fortsetter den positive utviklingen, og fylket kan i løpet av kort tid bevege seg bort fra den røde misligholdsstatusen. VERST I NORD ØKNING I SØR I motsatt ende sliter Agder-fylkene. Bedriftene i Aust-Agder og Vest- Agder har riktignok færre betalingsanmerkninger enn landsgjennomsnittet, henholdsvis 7,6 og 7,5 prosent. Men det er disse fylkene som har økt mest i løpet av det siste året. I Vest-Agder øker andelen med 0,8 prosentpoeng og tilsvarende økning i Aust-Agder er 0,7 prosentpoeng. Verst er situasjonen for bedriftene i Finnmark, der hele 10,5 prosent hadde en eller flere betalingsanmerkninger ved utgangen av første kvartal. STORE FYLKESMESSIGE FORSKJELLER I Oslo hadde 10,1 prosent av selskapene en eller flere betalingsanmerkninger. Oslo har dermed landets tredje dårligste betalere, etter Nordland og Finnmark. Til sammenlikning var andelen med betalingsanmerkning i Rogaland og Sogn og Fjordane på kun 6,8 prosent. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt KILDE: BISNODE Norgeskartet viser kredittverdigheten til norske aksjeselskaper og utvikling fordelt på fylke. Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Kartet Negativtil venstre viser Positiv en rangering basert på andel aksjeselskaper Negativ med betalingsanmerkning Positiv per Svak fylke negativ og kartet Sterk til høyre positiviser endring i antall aksjeselskaper Svak negativ med betalingsanmerkning Sterk positiv i forhold Uforandret til samme kvartal i fjor. Uforandret 18 LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2014

19

20 Kontaktinformasjon LINDORFFANALYSEN Stig Inge Eikemo Tlf: LÅNEADMINISTRASJON Berit Løberg Wanvik Tlf: UTREDNING Einar Tønnesen Tlf: Lindorff er et av de ledende selskapene innen betalingsoppfølging og relaterte tjenester i Europa. Vi tilbyr tjenester innen hele verdikjeden fra kundeutvelgelse, ANALYSE Nils Staib Tlf: FAKTURAADMINISTRASJON Torkel Sør-Reime Tlf: INTERNASJONAL INKASSO Rune Ohlgren Tlf: kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. Lindorff Norge har om lag 750 ansatte. Netto omsetning i 2012 var i SALG Christian Aandalen Tlf: GJELDSFORHANDLINGER Tlf: CAPITAL Endre Solvin-Witzø Tlf: overkant av 1 milliard kroner. Lindorff er eid 50 prosent av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 prosent av Investor AB. Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge. LINDORFF AS BESØKSADRESSE: Telefon: Postboks 283, Hoffsveien 70B, Smestad Faks: Skøyen 0377 Oslo

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013 Lindorffanalysen 2. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016 Lindorffanalysen 3. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016 Lindorffanalysen 2. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2017

Lindorffanalysen. 1. utgave 2017 Lindorffanalysen 1. utgave 2017 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer