Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013"

Transkript

1 Lindorffanalysen 4. UTGAVE

2 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Leder 3 Nøkkeltall 4 KVARTALETS TEMA Skattelistene 6 Nord-Norge 8 Bilinkasso 9 Kundecase Falck 10 PERSON Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14 AKSJESELSKAP Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

3 LINDORFFANALYSEN 3 LEDER: TØFFERE FOR NÆRINGSLIVET Lindorffanalysen viser at misligholdet fortsatt øker, men at veksten er noe mer moderat. Samtidig har vi det siste året sett en stor konkursøkning for norske aksjeselskaper. Så lenge renten, arbeidsmarkedet og boligprisene ligger stabilt på et nivå som gir en gunstig likviditetssituasjon for konsumenter flest, forventer vi ikke noen store misligholdsøkninger på overordnet nivå. Når vi graver litt dypere i skyldnermassen, ser vi imidlertid at det er stor forskjell på det som går bra og det som utvikler seg i mindre heldig retning. Norske bedrifter har hatt en markant økning i størrelsen på misligholdt beløp, etter at den fallende trenden ble brutt for ett år siden. Vi ser at det er en sterk sammenheng mellom bransjer med høyt mislighold og konkursutviklingen i de samme bransjene. Hittil i har vi sett en konkursøkning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret og samlet for forventer vi en økning på mellom 17 og 20 prosent. Det fortsatt store geografiske ulikheter i misligholdet til privatpersoner. Mens misligholdte beløp synker kraftig i de nordligste fylkene og i Akershus, øker det i Oslo, Vestfold og Telemark. Totalt økte gjennomsnittlig inkassobeløp for privatpersoner med 3,6 prosent i tredje kvartal, mot 1,7 prosent for det siste året. Misligholdet blant eldre personer har økt langt sterkere enn for resten av befolkningen de siste fem årene. Det siste året har vi fått 6 prosent flere personer over 60 år med inkassosak, samtidig som inkassobeløpet har vokst med hele 10 prosent. De yngre aldersgruppene skiller seg mest positivt ut. Personer i starten av trettiårene har hatt den største økningen i misligholdt beløp siste år. Aldersgruppen har mange førstegangsetablerere og høy gjeldsgrad, og en videre misligholdsøkning kan derfor resultere i tap for bank- og finansieringsselskapene. Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 4 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE TRENDER/NØKKELTALL PRIVATPERSONER ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: NÆRINGSDRIVENDE ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE KVARTAL SUNKET MED: AKSJESELSKAPER ANTALL KONKURSER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: 6,4 % 20,8 % 15 % Antall saker har sunket med 14,9 % siden forrige kvartal, men sett opp mot de siste 12 måneder ser vi allikevel en forverring. Den gjennomsnittlige utestående saldoen har de siste 12 måneder økt med 5,8 %. Selv om vi vanligvis ser en nedgang i 3. kvartal hvert år, har også antall saker siste 12 måneder gått ned med 4,7 %. Allikevel ser vi en økning siste kvartal på 3,7 % i utestående beløp, og økningen er på 5,8 % siste 12 måneder. Antall konkurser/tvangsavviklinger har sunket med 28,8 % siden forrige kvartal, men sett opp mot de siste 12 måneder ser vi allikevel en forverring. Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning har sunket med 7,4 % siste kvartal, men økt med 12,9 % siste 12 måneder.

5 Kvartalets tema Skattelistene 6 Nord-Norge 8 Bilinkasso 9 Kundecase Falck 10

6 6 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE SKATTELISTENE: MISLIGHOLD FØLGER INNTEKT OG ALDER Med skattelistene offentliggjort kan vi se etter sammenhenger mellom ligningsdata og inkassodata. Mens de med lavere inntekt har flest inkassosaker, er det blant de med høy inntekt at veksten i nye saker er størst. Det er også store geografiske ulikheter i misligholdet. Generelt sett er misligholdet ulikt fordelt i landet. For eksempel har kun 1,3 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane fått ny inkassosak i forrige kvartal, mens andelen er hele 3 prosent i Finnmark. I Troms og særlig Nordland er andelen nye inkassoskyldnere kraftig redusert i løpet av de to siste årene, mens Agderfylkene får stadig flere inkassodebutanter. Økningen er også tydelig i områdene med mange innbyggere, som i Akershus og Oslo. Andelen som har gått til inkasso i løpet av de siste fire årene er høyest i Hedmark, Nord Trøndelag, Nordland og Finnmark, mens relativ økning i andelen de siste tolv månedene er høyest i Rogaland, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. ENDRING ANTALL ÅPNE INKASSOSAKER (Fordelt på inntekt) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder ENDRING ANTALL PERSONER MED AKTIV INKASSOSAK (Fordelt på inntekt) og over KILDE: LINDORFF INKASSODEBUTANTER ØKER I TAKT MED INNTEKT Den høyeste andelen inkassosaker per innbygger finner vi blant personer med 40 % 30 % en inntekt mellom til kroner. Blant personer med en inntekt 20 % på over kroner, er andelen like over 1 prosent. Andelen er rundt 2 prosent for de med en inntekt på mellom og en million kroner. Aller høyest er andelen blant personer med en inntekt på mellom og kroner. 10 % 0 % -10 % og over Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder KILDE: LINDORFF

7 KVARTALETS TEMA 7 Antall inkassosaker har gått ned med 12 prosent siden forrige kvartal. Dette er en kjent sesongeffekt som vi kjenner igjen fra tidligere år. Til sammenligning var nedgangen fra andre til tredje kvartal i fjor på 10 prosent. Det som derimot er nytt i år, er en økning i antall inkassodebutanter på nesten 5 prosent i løpet av siste år. Økningen er størst blant de som har høyest inntekt, og avtar med lavere inntekt. Nøyaktig samme mønster finner vi for endringen siden forrige kvartal. DE ELDSTE MISLIGHOLDER MEST Andelen med inkassosak siste fire år er på rundt 25 prosent blant de som er mellom 30 og 45 år, mens nivået for de som er over 70 år er på rundt 5 prosent. Samtidig ser vi at det er de yngste og de eldste som relativt sett har den raskeste økningen i mislighold, til tross for svært lave nivåer. Alle alderssegmenter har hatt en økning i antall personer med inkassosaker i alle kvartal siden begynnelsen av, med unntak av i siste kvartal. ENDRING ANTALL ÅPNE INKASSOSAKER (Fordelt på alder) Aldersgruppe Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder ,5 % 1,5 % ,7 % 2,1 % ,5 % 1,0 % ,6 % 5,5 % ,0 % 1,0 % ,5 % 5,7 % ,1 % 8,1 % ,5 % 9,7 % ,0 % 9,2 % ,3 % 7,0 % ,4 % 13,7 % 71 og over 6,9 % 12,5 % KILDE: LINDORFF

8 8 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE NORD-NORGE: MOT LYSERE TIDER I NORD NORGE De siste årene har den økonomiske aktiviteten økt i Nord-Norge, særlig innenfor offshore og turisme. Veksten har hatt positive ringvirkninger for personer og foretak i området. Siden 2006 har veksten i antall aktive selskap vært størst utenfor Nord-Norge, men siden 2011 har de nordligste fylkene hatt omtrent lik vekst som resten av landet. Mye av veksten i nyetableringer siden 2011 kan forklares med nye regler for aksjekapital for nystartede aksjeselskap og mulighet til å velge bort revisjon. ANDEL MED INKASSOSAKER (1. halvår ) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Norge Nord-Norge NÆRMER SEG LANDSGJENNOMSNITTET Konkursandelen i de nordligste fylkene har utviklet seg likt som i resten av landet, med unntak av Finnmark som hadde høy konkursandel under finanskrisen i % Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Faglig. vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Industri Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnatting og serveringsvirksomhet Resten av landet har historisk hatt lavere konkursandel enn alle de tre nordligste fylkene. Nord-Norge har derimot nærmet seg nivået til resten av landet de siste årene, og det er lite konkurser i Troms. I Nord-Norge er det bare Troms som har lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. KONKURSANDEL (Hittil i år, ) 4 % KILDE: LINDORFF Norge Nord-Norge STØRST MISLIGHOLDSVEKST UTENFOR NORD-NORGE De tre nordligste fylkene har historisk hatt høyere misligholdsnivå enn resten av Norge, men utviklingen i samme periode viser at veksten i mislighold har vært størst utenfor Nord-Norge. Statistikken viser at dette særlig gjelder de siste årene. 3 % 2 % 1 % Konkursandelene i de ulike bransjene er likt fordelt i Nord-Norge som i resten av landet, med ett klart unntak. Selskapene innenfor Overnatting- og serveringsvirksomhet i Nord-Norge har omtrent halvparten så høy konkursandel så langt i sammenlignet med resten av landet. 0 % Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Faglig. vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Industri Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnatting og serveringsvirksomhet KILDE: LINDORFF

9 KVARTALETS TEMA 9 BILINKASSO: STADIG FLERE BILER OVER GRENSEN Det siste året har Lindorff hatt en kraftig økning i saker med biler som blir tatt med på flyttelasset ut av landet. For noen år siden var det eksotisk hvis vi fikk et oppdrag utenfor landets grenser. Nå får vi slike oppdrag hver uke, sier avdelingsleder Einar Tønnesen i Lindorff. Lindorff mottar 50 slike oppdrag i året, og ofte løses disse med hjelp av lokalt politi. De mest vanlige sakene Lindorff er involvert i, er nordmenn som flytter utenlands og tar med seg bilen på flyttelasset til Sverige, Danmark eller Spania. Andre saker dreier seg om utenlandske statsborgere som har jobbet i Norge en periode, og flytter til hjemlandet når arbeidsforholdet avsluttes. SVINDELSAKENE ØKER MEST Den største økningen finner vi i klare svindelsaker. I disse tilfellene tar utenlandske statsborgere opp flere billån før de flytter tilbake til hjemlandet, som ofte er i Midtøsten eller Nord-Afrika, og frakter bilene ut av landet. Billånet er aldri betalt, og det har heller aldri vært hensikten. Disse sakene er vanskelige å løse fordi bilene ofte har ankommet hjemlandet før Lindorff får saken fra kreditor. I år har Lindorff hentet inn biler i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Ungarn, Tyrkia, Spania, Romania, Portugal. To av tre oppdrag som er avsluttet i år har resultert i innhenting av bil. Det er tidkrevende saker, men vi lykkes som oftest med å få bilene hjem. Akkurat nå venter vi på to biler fra Tyskland som var på vei i en container til Jordan, avslutter Tønnesen.

10 10 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE KUNDECASE FALCK: EN PARTNER I TIDEN Falck var på jakt etter en inkassopartner med teknologisk forsprang som kunne ta selskapet i front av utviklingen, og valget falt på Lindorff. Falck stod ved et veiskille. Nå skulle de ta steget fra papirbaserte til elektroniske purre- og inkassorutiner. Rutinene og kundebehandlingen måtte bli mer effektiv, og ikke minst måtte løsningsgraden opp og kredittiden ned. Vi brukte altfor mye ressurser på tunge rutiner som var lite effektive og krevde mye arbeidskraft. Vi måtte ha noe som var kjappere, bedre og billigere, sier økonomidirektør Jørn Sæbø i Falck. Teknologi var derfor et av hovedkriteriene når de skulle velge inkassopartner. Vi ville ha en partner som kan sørge for å holde oss oppdatert på det siste i utviklingen. Lindorff kunne tilby den beste teknologien som vil gjøre at vi henger med i tiden, sier Sæbø. EN PARTNER IKKE EN LEVERANDØR Falck la også vekt på at de ønsket seg en partner ikke en leverandør. Vi ville ha en partner som kan være en god rådgiver for oss, og som virkelig kan utvikle oss videre. Ikke kun en leverandør, sier Sæbø. I realiteten var det få aktuelle kandidater for Falck, og de gikk derfor ikke bredt ut. Fra starten var vi klare på at vi ønsket en stor og tung partner både i størrelse, markedsposisjon og merkevare. Lindorff er en stor merkevare i det norske markedet, og var et naturlig valg, sier Sæbø.

11 Person Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14

12 12 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE INKASSOSAKER: SESONGEFFEKTEN SLÅR INN Antallet nye inkassosaker så langt i år ligger på samme nivå som for fjorårets ni første måneder. Siste 12 måneder har vi derimot sett en økning på fire prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall indekserte tall) 0.6 Mens antall saker økte kraftig i første halvår, sank antallet tilsvarende i tredje kvartal. Denne svingningen skyldes sesongeffekten som slår inn etter hver sommerfe- 0.5 rie. Norske privatpersoner har ved utgangen av tredje kvartal en inkassogjeld som er 5,8 prosent høyere enn for ett år siden. Selv om antallet inkassosaker har flatet 0.4 ut, ser vi altså at nordmenn misligholder for stadig mer og utsetter betalingen stadig lenger ELDRE ØKER MEST Det er fortsatt personer i aldergruppen over 60 år som har størst inkassoøkning. I løpet av de siste tolv månedene har eldre med aktiv sak økt med 6,8 prosent. Økningen er enda større når vi ser på størrelsen til gjelden til de eldre under ett. Antall personer mellom 18 til 30 år med aktiv inkassosak har i motsetning økt med kun 2,4 prosent siste tolv måneder. Forskjellen er imidlertid enda større sett mot landsgjennomsnittet. Gjelden til nordmenn økte med 5,8 prosent, mens tilsvarende tall for eldre er 10, 7 prosent og 2,6 prosent for personer under 30 år. UTVIKLING I MISLIGHOLD (Indekserte tall) Personer KILDE: LINDORFF ANTALL INKASSOSAKER (Personer og næringsdrivende indekserte tall) kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. Skyldnere med aktiv sak Utestående saldo Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

13 PERSON 13 BETALINGSMORAL: SLITER MEST I NORD OG ØST Finnmark, Østfold og Hedmark har høyest andel innbyggere som sliter med å betale regningene, mens det er innbyggerne i Akershus og Aust-Agder som har det høyeste gjennomsnittlige misligholdte beløpet. ANDEL PERSONER MED BETALINGSANMERKNING (3. kv. ) UTVIKLING PERSONER MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) I utgangen av tredje kvartal var personer registrert med betalingsanmerkning. Dette utgjør 5,4 prosent av den kredittaktive befolkningen. Finnmark, Østfold og Hedmark hadde høyest andel innbyggere med betalingsanmerkning, med henholdsvis 8,0, 7,1 og 6,9 prosent. HØYEST SNITTBELØP I AKERSHUS En person med betalingsanmerkning i Norge, skylder i snitt kroner. For Akershus og Aust Agder er disse tallene henholdsvis kroner og kroner. På den andre siden av skalaen finner vi Vest-Agder og Telemark som har gjennomsnittlige betalingsanmerkninger på og kroner. MINST MISLIGHOLD PÅ VESTLANDET Statistikken viser at vestlendinger fortsatt er Norges beste betalere. Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest mislighold. Her er henholdsvis 4,6, 4,1 og 3,4 prosent av fylkets innbyggere registrert med betalingsanmerkning. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt BEDRE I OSLO OG AKERSHUS Ser vi på utviklingen de siste tolv månedene, har Oslo og Akershus en liten nedgang i andel personer med betalingsanmerkning. Telemark, Vest-Agder, og Finnmark er de fylkene med størst vekst i misligholdsandelen. Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en Negativ Positiv Negativ Positiv rangering Svak negativ basert på Sterk andel positiv personer med betalingsanmerkning Svak per negativ fylke og kartet Sterk til høyre positivviser endring i Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor.

14 14 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE NÆRINGSDRIVENDE: MISLIGHOLDET SYNKER Betalingsviljen til næringsdrivende har steget i hele år. I tredje kvartal har 3 prosent færre næringsdrivende pådratt seg en ny inkassosak enn i samme kvartal i fjor. ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED BETALINGSANMERKNING (3. kv. ) UTVIKLING NÆRINGSDRIVENDE MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av tredje kvartal er det 4,7 prosent færre næringsdrivende med inkassosak enn det var for ett år siden. Beløpet som næringsdrivende skylder, har også gått ned med 3 prosent. Hittil i år har 1 prosent færre næringsdrivende ny inkassosak, enn i samme periode i fjor. DE YNGRE ER BEST I likhet med for privatpersoner har den yngre aldersgruppen den mest positive utviklingen. Den eldre aldersgruppen, og spesielt de over 60 år, har den mest negative utviklingen. For personer under 30 år er det en nedgang i antall personer med inkassosak på 10 %, mens for de over 60 er det en marginal økning. HØYERE RISIKO BLANT NÆRINGSDRIVENDE Mot slutten av tredje kvartal er 9,3 prosent av næringsdrivende registrert med betalingsanmerkning. Det er en nedgang på 0,4 prosent fra forrige kvartal. Til sammenligning er 5,4 prosent av Norges befolkning registrert med betalingsanmerkning. Gjennomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende med anmerkning er på kroner, mens tilsvarende beløp for alle nordmenn er kroner. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt BEST I VEST Det er de nordligste fylkene sammen med Østfold og Vestfold som har høyest andel næringsdrivende med betalingsanmerkning, mens Sogn- og Fjordane og Rogaland kommer best ut. Siste tolv måneder har Østfold og Hedmark den beste utviklingen, mens Troms og Finnmark har den mest negative utviklingen. Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet Negativ viser kredittverdigheten Positiv til norske næringsdrivende Negativ og utvikling fordelt Positivpå fylke. Kartet til venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel aksjeselskaper med Svak betalingsanmerkning negativ Sterk per positiv fylke og kartet Uforandret Uforandret til høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning i forhold til samme kvartal i fjor.

15 Aksjeselskap Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

16 16 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE KREDITTVERDIGHET: FORVENTER AVTAGENDE KONKURSØKNING Stadig flere norske aksjeselskaper går konkurs, men misligholdsøkningen er samtidig svakere enn tidligere. Konsekvensen er trolig en avtagende konkursøkning fremover. FORETAKSSCORE (Antall i 1 000) 80 Antallet konkurser øker med 15 prosent mot samme kvartal i fjor, selv om den på grunn av sesongeffekter faller noe sammenlignet med sist kvartal. Den økende konkurstrenden som vi har sett tidligere i år fortsetter, og ligger derfor an til å bli det første året med konkursøkning siden finanskrisen i En svakere øk ,5 % -2,2 % 3,3 % 4,0 % ning i misligholdet peker samtidig i retning av at vi ikke vil se en like sterk økning i konkursene fremover Sone 1-0,4 % Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 TO AV TRE VELGER BORT REVISOR Siden aksjeselskap fikk mulighet til å velge bort revisor i mai 2011, har nyetableringen tatt seg kraftig opp. Selskapene som har etablert seg fra 2011 har i økende grad valgt bort revisor, og de to siste årene har hele to av tre selskaper gjort dette. 2. kv. 3. kv. RENTE OG KONKURSUTVIKLING (Tall i prosent) Vi ser at det ikke er nevneverdig forskjell i konkurs- og misligholdsandel mellom selskaper som har valgt bort revisor og de som fortsatt har revisor. 9 av 10 selskap med revisoranmerkning fanges dessuten opp i et scorecort ved hjelp av andre karakteristikker, noe som gjør at regelendringen totalt sett bidrar til å redusere kredittrisikoen Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) KILDE: NORGES BANK

17 AKSJESELSKAP 17 INKASSOSAKER: SKYLDER LAVERE BELØP Så langt i år har antall inkassosaker økt markant for norske aksjeselskaper, mens vi i tredje kvartal så en sesongavhengig nedgang. Beløpet som misligholdes blir imidlertid stadig lavere. På årsbasis økte antall inkassosaker med 14 prosent, mens antall aksjeselskaper med inkassosak økte med 13 prosent. Til nå i år har vi omtrent samme økning i saker og skyldnere som vi hadde for samme periode i fjor. Ved utgangen av tredje kvartal var skyldnernes utestående saldo derimot 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor. STOR VARIASJON BLANT BRANSJENE Innen de største bransjene er det bygg- og anleggsvirksomhet og overnattingog serveringsvirksomhet som har den sterkeste misligholdsøkningen. I bygg og anlegg har antall saker økt med 23 prosent siden samme kvartal i fjor, mens økningen er på hele 28 prosent for overnatting og servering. Hittil i år har transport og lagring opplevd sterkest økning, med hele 20 prosent flere saker enn i samme periode i fjor. ØKNING BLANT DE MINST OG MEST KREDITTVERDIGE 38 prosent av inkassosakene i tredje kvartal ble registrert på de minst kredittverdige selskapene. Blant disse selskapene har antall saker økt med 14 prosent hittil i år, og antall skyldnere har økt omtrent like mye. Blant de mest kredittverdige har antall saker har økt med 19 prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall aksjeselskap indekserte tall) UTVIKLING MISLIGHOLD (Indekserte tall) Aksjeselskap Utestående saldo Aksjeselskaper med aktiv sak KILDE: LINDORFF ANTALL INKASSOSAKER (Foretak ekskl, næringsdrivende indekserte tall) kv. 2. kv. Purresaker Inkasso rettslig 3. kv. 4. kv. 1. kv. Inkasso småkrav 2. kv. 3. kv. KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

18 18 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE BETALINGSANMERKNINGER: ØKNINGEN I MISLIGHOLD AVTAR Misligholdsveksten flater ut i årets tredje kvartal. Men siden en stor andel av norske aksjeselskap fikk ny betalingsanmerkning i kvartalet, er andelen selskap med forfalt gjeld fortsatt på et høyt nivå aksjeselskap fikk til sammen betalingsanmerkninger i tredje kvartal. Dette tilsvarer 4,1 prosent av alle selskap, og er en nedgang fra 4,5 prosent i forrige kvartal. På tross av nedgangen det siste kvartalet, er andelen selskaper med anmerkning blant det høyeste vi har sett de siste årene. TOTALT UOPPGJORT MISLIGHOLD ØKER IGJEN Løsningsgradene har sunket litt blant aksjeselskap, ettersom total uoppgjort anmerket andel øker. Antall selskap med uoppgjort anmerkning var ved utgangen av tredje kvartal , som er en økning på 10 prosent siden samme kvartal i fjor. ANMERKNINGER (Antall i 1 000) Antall betalingsanmerkninger i perioden Antall AS med betalingsanmerkning i perioden Antall AS med betalingsanmerkning totalt ANMERKET BELØP (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) % ,7 % 0 Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Gjelden til selskapene med uoppgjort betalingsanmerkning øker imidlertid enda mer. Beløpet har økt 14 prosent siste 12 måneder, til 4,7 milliarder kroner. ØKNINGEN STØRST BLANT MELLOMSTORE SELSKAP I tredje kvartal fikk 4,4 prosent av små selskap betalingsanmerkning, en økning fra 4,3 prosent for tredje kvartal i. I samme periode økte andel mellomstore selskap med betalingsanmerkning fra 4,7 til 5,4 prosent. Blant større selskap er endringen omtrent som for de små selskapene. I perioden 3. kv. 3. kv. 3. kv Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 4,1 % 3,8 % 3,6 % Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning Totalt Sept, Sept, Sept, 2011 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning

19 AKSJESELSKAP 19 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER: KONKURSØKNINGEN FORTSETTER Hittil i år har konkursantallet steget med 14 prosent mot samme periode i fjor. Ikke siden 2009 har vi hatt et høyere konkursantall enn i tredje kvartal. HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 0.8 % 0.7 % I tredje kvartal gikk 807 aksjeselskap konkurs, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Siste kvartal ser vi en nedgang på 29 prosent, men dette er hovedsakelig sesongeffekter som gir denne utviklingen. Konkurstrenden fortsetter dermed å øke, og på årsbasis er vi nå på det 0.6 % 0.5 % 0.4 % 0.3 % 0.2 % høyeste nivået siden % 0.0 % Det viktig å understreke at konkursnivået totalt sett er på et normalt nivå, på tross av økningen det siste året. Vi forventer vi at konkursandelen i år blir omtrent 1,5 prosent, som er en økning fra fjorårets andel på 1,4 prosent. Til sam- Antall AS som har gått konkurs i perioden Gjennomsnitt Gjennomsnitt 3. kv. 1 Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt menligning hadde vi i 2009 en konkursandel på 2,1 prosent. SMÅ SELSKAP GÅR KONKURS 87 prosent av selskapene som gikk konkurs i tredje kvartal hadde mindre enn 10 millioner i omsetning. Konkursrisikoen over tid er også størst blant disse små selskapene som har en konkursandel på 0,36 prosent i tredje kvartal. Til sammenlikning gikk 0,25 prosent av de mellomstore selskapene konkurs, mens bare 0,12 prosent av de store selskapene led samme skjebne. ENDRING I KONKURS SENTRALE BRANSJER SISTE 3 SISTE 12 MND MND Bygge og anleggsvirksomhet -36 % 22 % Industri -37 % 21 % Omsetning og drift av fast -55 % -22 % eiendom Varehandel, rep, av -21 % 22 % motorvogner Overnattings og serveringsvirksomhet -19 % -12 % Transport og lagring -34 % 67 % Faglig, vitenskaplig -15 % 97 % og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske -44 % 50 % AS Norge -29 % 15 % HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal) kv 2. kv 3. kv kv

20 20 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE BRANSJEANALYSE: TO AV NI SENTRALE BRANSJER MED KONKURSNEDGANG Siste 12 måneder har de fleste bransjer opplevd en økning i antall konkurser. Industri, varehandel og bygg og anlegg har hatt den sterkeste økningen, mens overnatting og servering er en av få bransjer som opplever en nedgang. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER 15 % 12 % OVERNATTING OG SERVERING INDUSTRI 9 % I tredje kvartal gikk 0,92 prosent av 21 prosent flere industriselskap gikk 6 % bedriftene innen overnatting og servering konkurs, mens 10,3 prosent fikk ny betalingsanmerkning. Sett mot samme konkurs i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. I perioden er imidlertid misligholdsveksten for 3 % 0 % kvartal i fjor, har bransjen opplevd en nedgang både i konkurs og misligholdsandel. bransjen kun halvparten så sterk som veksten for norske aksjeselskaper totalt. I tredje kvartal var konkursandelen i Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel bransjen på 0,38 prosent, som er under Hoteller og restauranter utgjør hovednæringene i bransjen, og forskjellene gjennomsnittet for bransjen siden ANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURS mellom disse undernæringene er store. Mens hotellene har en konkursandel BYGG OG ANLEGG 0,45 prosent av selskapene innenfor 2 % på 1,6 prosent hittil i år, er tilsvarende bygg og anleggsvirksomhet gikk kon- konkursandel for restaurantene på hele 4,1 prosent. Hotellene har i tillegg hatt kurs i tredje kvartal. I forhold til samme kvartal i fjor har antallet konkurser økt 1 % en nedgang i konkursraten så langt i år med 22 prosent. Misligholdsnivået i sammenlignet med samme periode i fjor. Restaurantene opplever derimot en økning i konkursraten, selv om denne er under gjennomsnittet for Norge. bransjen har vært blant de høyeste de siste årene. Siden tredje kvartal i fjor har antall selskap med anmerkninger økt med 22 prosent, mens økningen fra forrige kvartal er på 1 prosent. 0 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel

21 AKSJESELSKAP 21 TRANSPORT OG LAGRING I tredje kvartal fikk 5,4 prosent av selskapene i bransjen en ny betalingsanmerkning. Dette en økning på 13 prosent i antall selskap fra samme kvartal i fjor. Konkursandelen i bransjen på 0,39 prosent, som er litt over gjennomsnittet i Norge. VAREHANDEL Varehandel er bransjen med nest høyest konkursandel i Norge. I tredje kvartal gikk 0,57 prosent av selskapene i bransjen konkurs. Til sammenligning gikk 22 prosent færre selskap konkurs i tredje kvartal. Antall selskap med anmerkning har økt i takt med resten av selskapene i Norge, og i tredje kvartal var andelen i bransjen som fikk ny anmerkning på 6,3 prosent. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER ANDEL AKSJESELSKAPER KONKURS/TVANGSAVVIKLET Sentrale bransjer (" %" angir % endring siden...) 3. kv. % 3. kv. % 2. kv. 3. kv. % 3. kv. % 2. kv. Varehandel, reparasjon av motorvogner % -6 % % -21 % Bygge- og anleggsvirksomhet % 1 % % -36 % Omsetning og drift av fast eiendom % -19 % % -55 % Overnattings- og serveringsvirksomhet % -15 % % -19 % Industri % -3 % % -37 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting % -4 % % -15 % Transport og lagring % -14 % % -34 % Informasjon og kommunikasjon % -2 % % 14 % Jordbruk, skogbruk og fiske % -20 % 9 50 % -44 % FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (3. kv. ) 10% 12,4% 7,0% 6,4% 0,9% 3,9% 6,8% 5,3% ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER BETALINGSANMERKNING OG KONKURS (3. kv. ) 1.5 % 1.2 % 0.9 % 0.6 % Venstre akse: Konkurs/tvangsavviklet Høyre akse: Med betalingsanmerkning 15 % 12 % 9 % 6 % 26,9% 20,6% 0.3 % 3 % 0.0 % 0 % Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Informasjon og kommunikasjon Industri Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Overnattings- og serveringsvirksomhet Andre bransjer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer