Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013"

Transkript

1 Lindorffanalysen 4. UTGAVE

2 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Leder 3 Nøkkeltall 4 KVARTALETS TEMA Skattelistene 6 Nord-Norge 8 Bilinkasso 9 Kundecase Falck 10 PERSON Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14 AKSJESELSKAP Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

3 LINDORFFANALYSEN 3 LEDER: TØFFERE FOR NÆRINGSLIVET Lindorffanalysen viser at misligholdet fortsatt øker, men at veksten er noe mer moderat. Samtidig har vi det siste året sett en stor konkursøkning for norske aksjeselskaper. Så lenge renten, arbeidsmarkedet og boligprisene ligger stabilt på et nivå som gir en gunstig likviditetssituasjon for konsumenter flest, forventer vi ikke noen store misligholdsøkninger på overordnet nivå. Når vi graver litt dypere i skyldnermassen, ser vi imidlertid at det er stor forskjell på det som går bra og det som utvikler seg i mindre heldig retning. Norske bedrifter har hatt en markant økning i størrelsen på misligholdt beløp, etter at den fallende trenden ble brutt for ett år siden. Vi ser at det er en sterk sammenheng mellom bransjer med høyt mislighold og konkursutviklingen i de samme bransjene. Hittil i har vi sett en konkursøkning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret og samlet for forventer vi en økning på mellom 17 og 20 prosent. Det fortsatt store geografiske ulikheter i misligholdet til privatpersoner. Mens misligholdte beløp synker kraftig i de nordligste fylkene og i Akershus, øker det i Oslo, Vestfold og Telemark. Totalt økte gjennomsnittlig inkassobeløp for privatpersoner med 3,6 prosent i tredje kvartal, mot 1,7 prosent for det siste året. Misligholdet blant eldre personer har økt langt sterkere enn for resten av befolkningen de siste fem årene. Det siste året har vi fått 6 prosent flere personer over 60 år med inkassosak, samtidig som inkassobeløpet har vokst med hele 10 prosent. De yngre aldersgruppene skiller seg mest positivt ut. Personer i starten av trettiårene har hatt den største økningen i misligholdt beløp siste år. Aldersgruppen har mange førstegangsetablerere og høy gjeldsgrad, og en videre misligholdsøkning kan derfor resultere i tap for bank- og finansieringsselskapene. Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 4 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE TRENDER/NØKKELTALL PRIVATPERSONER ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: NÆRINGSDRIVENDE ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE KVARTAL SUNKET MED: AKSJESELSKAPER ANTALL KONKURSER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: 6,4 % 20,8 % 15 % Antall saker har sunket med 14,9 % siden forrige kvartal, men sett opp mot de siste 12 måneder ser vi allikevel en forverring. Den gjennomsnittlige utestående saldoen har de siste 12 måneder økt med 5,8 %. Selv om vi vanligvis ser en nedgang i 3. kvartal hvert år, har også antall saker siste 12 måneder gått ned med 4,7 %. Allikevel ser vi en økning siste kvartal på 3,7 % i utestående beløp, og økningen er på 5,8 % siste 12 måneder. Antall konkurser/tvangsavviklinger har sunket med 28,8 % siden forrige kvartal, men sett opp mot de siste 12 måneder ser vi allikevel en forverring. Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning har sunket med 7,4 % siste kvartal, men økt med 12,9 % siste 12 måneder.

5 Kvartalets tema Skattelistene 6 Nord-Norge 8 Bilinkasso 9 Kundecase Falck 10

6 6 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE SKATTELISTENE: MISLIGHOLD FØLGER INNTEKT OG ALDER Med skattelistene offentliggjort kan vi se etter sammenhenger mellom ligningsdata og inkassodata. Mens de med lavere inntekt har flest inkassosaker, er det blant de med høy inntekt at veksten i nye saker er størst. Det er også store geografiske ulikheter i misligholdet. Generelt sett er misligholdet ulikt fordelt i landet. For eksempel har kun 1,3 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane fått ny inkassosak i forrige kvartal, mens andelen er hele 3 prosent i Finnmark. I Troms og særlig Nordland er andelen nye inkassoskyldnere kraftig redusert i løpet av de to siste årene, mens Agderfylkene får stadig flere inkassodebutanter. Økningen er også tydelig i områdene med mange innbyggere, som i Akershus og Oslo. Andelen som har gått til inkasso i løpet av de siste fire årene er høyest i Hedmark, Nord Trøndelag, Nordland og Finnmark, mens relativ økning i andelen de siste tolv månedene er høyest i Rogaland, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. ENDRING ANTALL ÅPNE INKASSOSAKER (Fordelt på inntekt) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder ENDRING ANTALL PERSONER MED AKTIV INKASSOSAK (Fordelt på inntekt) og over KILDE: LINDORFF INKASSODEBUTANTER ØKER I TAKT MED INNTEKT Den høyeste andelen inkassosaker per innbygger finner vi blant personer med 40 % 30 % en inntekt mellom til kroner. Blant personer med en inntekt 20 % på over kroner, er andelen like over 1 prosent. Andelen er rundt 2 prosent for de med en inntekt på mellom og en million kroner. Aller høyest er andelen blant personer med en inntekt på mellom og kroner. 10 % 0 % -10 % og over Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder KILDE: LINDORFF

7 KVARTALETS TEMA 7 Antall inkassosaker har gått ned med 12 prosent siden forrige kvartal. Dette er en kjent sesongeffekt som vi kjenner igjen fra tidligere år. Til sammenligning var nedgangen fra andre til tredje kvartal i fjor på 10 prosent. Det som derimot er nytt i år, er en økning i antall inkassodebutanter på nesten 5 prosent i løpet av siste år. Økningen er størst blant de som har høyest inntekt, og avtar med lavere inntekt. Nøyaktig samme mønster finner vi for endringen siden forrige kvartal. DE ELDSTE MISLIGHOLDER MEST Andelen med inkassosak siste fire år er på rundt 25 prosent blant de som er mellom 30 og 45 år, mens nivået for de som er over 70 år er på rundt 5 prosent. Samtidig ser vi at det er de yngste og de eldste som relativt sett har den raskeste økningen i mislighold, til tross for svært lave nivåer. Alle alderssegmenter har hatt en økning i antall personer med inkassosaker i alle kvartal siden begynnelsen av, med unntak av i siste kvartal. ENDRING ANTALL ÅPNE INKASSOSAKER (Fordelt på alder) Aldersgruppe Endring siste kvartal Endring siste 12 måneder ,5 % 1,5 % ,7 % 2,1 % ,5 % 1,0 % ,6 % 5,5 % ,0 % 1,0 % ,5 % 5,7 % ,1 % 8,1 % ,5 % 9,7 % ,0 % 9,2 % ,3 % 7,0 % ,4 % 13,7 % 71 og over 6,9 % 12,5 % KILDE: LINDORFF

8 8 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE NORD-NORGE: MOT LYSERE TIDER I NORD NORGE De siste årene har den økonomiske aktiviteten økt i Nord-Norge, særlig innenfor offshore og turisme. Veksten har hatt positive ringvirkninger for personer og foretak i området. Siden 2006 har veksten i antall aktive selskap vært størst utenfor Nord-Norge, men siden 2011 har de nordligste fylkene hatt omtrent lik vekst som resten av landet. Mye av veksten i nyetableringer siden 2011 kan forklares med nye regler for aksjekapital for nystartede aksjeselskap og mulighet til å velge bort revisjon. ANDEL MED INKASSOSAKER (1. halvår ) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Norge Nord-Norge NÆRMER SEG LANDSGJENNOMSNITTET Konkursandelen i de nordligste fylkene har utviklet seg likt som i resten av landet, med unntak av Finnmark som hadde høy konkursandel under finanskrisen i % Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Faglig. vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Industri Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnatting og serveringsvirksomhet Resten av landet har historisk hatt lavere konkursandel enn alle de tre nordligste fylkene. Nord-Norge har derimot nærmet seg nivået til resten av landet de siste årene, og det er lite konkurser i Troms. I Nord-Norge er det bare Troms som har lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. KONKURSANDEL (Hittil i år, ) 4 % KILDE: LINDORFF Norge Nord-Norge STØRST MISLIGHOLDSVEKST UTENFOR NORD-NORGE De tre nordligste fylkene har historisk hatt høyere misligholdsnivå enn resten av Norge, men utviklingen i samme periode viser at veksten i mislighold har vært størst utenfor Nord-Norge. Statistikken viser at dette særlig gjelder de siste årene. 3 % 2 % 1 % Konkursandelene i de ulike bransjene er likt fordelt i Nord-Norge som i resten av landet, med ett klart unntak. Selskapene innenfor Overnatting- og serveringsvirksomhet i Nord-Norge har omtrent halvparten så høy konkursandel så langt i sammenlignet med resten av landet. 0 % Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Faglig. vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Industri Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnatting og serveringsvirksomhet KILDE: LINDORFF

9 KVARTALETS TEMA 9 BILINKASSO: STADIG FLERE BILER OVER GRENSEN Det siste året har Lindorff hatt en kraftig økning i saker med biler som blir tatt med på flyttelasset ut av landet. For noen år siden var det eksotisk hvis vi fikk et oppdrag utenfor landets grenser. Nå får vi slike oppdrag hver uke, sier avdelingsleder Einar Tønnesen i Lindorff. Lindorff mottar 50 slike oppdrag i året, og ofte løses disse med hjelp av lokalt politi. De mest vanlige sakene Lindorff er involvert i, er nordmenn som flytter utenlands og tar med seg bilen på flyttelasset til Sverige, Danmark eller Spania. Andre saker dreier seg om utenlandske statsborgere som har jobbet i Norge en periode, og flytter til hjemlandet når arbeidsforholdet avsluttes. SVINDELSAKENE ØKER MEST Den største økningen finner vi i klare svindelsaker. I disse tilfellene tar utenlandske statsborgere opp flere billån før de flytter tilbake til hjemlandet, som ofte er i Midtøsten eller Nord-Afrika, og frakter bilene ut av landet. Billånet er aldri betalt, og det har heller aldri vært hensikten. Disse sakene er vanskelige å løse fordi bilene ofte har ankommet hjemlandet før Lindorff får saken fra kreditor. I år har Lindorff hentet inn biler i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Ungarn, Tyrkia, Spania, Romania, Portugal. To av tre oppdrag som er avsluttet i år har resultert i innhenting av bil. Det er tidkrevende saker, men vi lykkes som oftest med å få bilene hjem. Akkurat nå venter vi på to biler fra Tyskland som var på vei i en container til Jordan, avslutter Tønnesen.

10 10 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE KUNDECASE FALCK: EN PARTNER I TIDEN Falck var på jakt etter en inkassopartner med teknologisk forsprang som kunne ta selskapet i front av utviklingen, og valget falt på Lindorff. Falck stod ved et veiskille. Nå skulle de ta steget fra papirbaserte til elektroniske purre- og inkassorutiner. Rutinene og kundebehandlingen måtte bli mer effektiv, og ikke minst måtte løsningsgraden opp og kredittiden ned. Vi brukte altfor mye ressurser på tunge rutiner som var lite effektive og krevde mye arbeidskraft. Vi måtte ha noe som var kjappere, bedre og billigere, sier økonomidirektør Jørn Sæbø i Falck. Teknologi var derfor et av hovedkriteriene når de skulle velge inkassopartner. Vi ville ha en partner som kan sørge for å holde oss oppdatert på det siste i utviklingen. Lindorff kunne tilby den beste teknologien som vil gjøre at vi henger med i tiden, sier Sæbø. EN PARTNER IKKE EN LEVERANDØR Falck la også vekt på at de ønsket seg en partner ikke en leverandør. Vi ville ha en partner som kan være en god rådgiver for oss, og som virkelig kan utvikle oss videre. Ikke kun en leverandør, sier Sæbø. I realiteten var det få aktuelle kandidater for Falck, og de gikk derfor ikke bredt ut. Fra starten var vi klare på at vi ønsket en stor og tung partner både i størrelse, markedsposisjon og merkevare. Lindorff er en stor merkevare i det norske markedet, og var et naturlig valg, sier Sæbø.

11 Person Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14

12 12 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE INKASSOSAKER: SESONGEFFEKTEN SLÅR INN Antallet nye inkassosaker så langt i år ligger på samme nivå som for fjorårets ni første måneder. Siste 12 måneder har vi derimot sett en økning på fire prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall indekserte tall) 0.6 Mens antall saker økte kraftig i første halvår, sank antallet tilsvarende i tredje kvartal. Denne svingningen skyldes sesongeffekten som slår inn etter hver sommerfe- 0.5 rie. Norske privatpersoner har ved utgangen av tredje kvartal en inkassogjeld som er 5,8 prosent høyere enn for ett år siden. Selv om antallet inkassosaker har flatet 0.4 ut, ser vi altså at nordmenn misligholder for stadig mer og utsetter betalingen stadig lenger ELDRE ØKER MEST Det er fortsatt personer i aldergruppen over 60 år som har størst inkassoøkning. I løpet av de siste tolv månedene har eldre med aktiv sak økt med 6,8 prosent. Økningen er enda større når vi ser på størrelsen til gjelden til de eldre under ett. Antall personer mellom 18 til 30 år med aktiv inkassosak har i motsetning økt med kun 2,4 prosent siste tolv måneder. Forskjellen er imidlertid enda større sett mot landsgjennomsnittet. Gjelden til nordmenn økte med 5,8 prosent, mens tilsvarende tall for eldre er 10, 7 prosent og 2,6 prosent for personer under 30 år. UTVIKLING I MISLIGHOLD (Indekserte tall) Personer KILDE: LINDORFF ANTALL INKASSOSAKER (Personer og næringsdrivende indekserte tall) kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. Skyldnere med aktiv sak Utestående saldo Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

13 PERSON 13 BETALINGSMORAL: SLITER MEST I NORD OG ØST Finnmark, Østfold og Hedmark har høyest andel innbyggere som sliter med å betale regningene, mens det er innbyggerne i Akershus og Aust-Agder som har det høyeste gjennomsnittlige misligholdte beløpet. ANDEL PERSONER MED BETALINGSANMERKNING (3. kv. ) UTVIKLING PERSONER MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) I utgangen av tredje kvartal var personer registrert med betalingsanmerkning. Dette utgjør 5,4 prosent av den kredittaktive befolkningen. Finnmark, Østfold og Hedmark hadde høyest andel innbyggere med betalingsanmerkning, med henholdsvis 8,0, 7,1 og 6,9 prosent. HØYEST SNITTBELØP I AKERSHUS En person med betalingsanmerkning i Norge, skylder i snitt kroner. For Akershus og Aust Agder er disse tallene henholdsvis kroner og kroner. På den andre siden av skalaen finner vi Vest-Agder og Telemark som har gjennomsnittlige betalingsanmerkninger på og kroner. MINST MISLIGHOLD PÅ VESTLANDET Statistikken viser at vestlendinger fortsatt er Norges beste betalere. Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest mislighold. Her er henholdsvis 4,6, 4,1 og 3,4 prosent av fylkets innbyggere registrert med betalingsanmerkning. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt BEDRE I OSLO OG AKERSHUS Ser vi på utviklingen de siste tolv månedene, har Oslo og Akershus en liten nedgang i andel personer med betalingsanmerkning. Telemark, Vest-Agder, og Finnmark er de fylkene med størst vekst i misligholdsandelen. Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en Negativ Positiv Negativ Positiv rangering Svak negativ basert på Sterk andel positiv personer med betalingsanmerkning Svak per negativ fylke og kartet Sterk til høyre positivviser endring i Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor.

14 14 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE NÆRINGSDRIVENDE: MISLIGHOLDET SYNKER Betalingsviljen til næringsdrivende har steget i hele år. I tredje kvartal har 3 prosent færre næringsdrivende pådratt seg en ny inkassosak enn i samme kvartal i fjor. ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED BETALINGSANMERKNING (3. kv. ) UTVIKLING NÆRINGSDRIVENDE MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av tredje kvartal er det 4,7 prosent færre næringsdrivende med inkassosak enn det var for ett år siden. Beløpet som næringsdrivende skylder, har også gått ned med 3 prosent. Hittil i år har 1 prosent færre næringsdrivende ny inkassosak, enn i samme periode i fjor. DE YNGRE ER BEST I likhet med for privatpersoner har den yngre aldersgruppen den mest positive utviklingen. Den eldre aldersgruppen, og spesielt de over 60 år, har den mest negative utviklingen. For personer under 30 år er det en nedgang i antall personer med inkassosak på 10 %, mens for de over 60 er det en marginal økning. HØYERE RISIKO BLANT NÆRINGSDRIVENDE Mot slutten av tredje kvartal er 9,3 prosent av næringsdrivende registrert med betalingsanmerkning. Det er en nedgang på 0,4 prosent fra forrige kvartal. Til sammenligning er 5,4 prosent av Norges befolkning registrert med betalingsanmerkning. Gjennomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende med anmerkning er på kroner, mens tilsvarende beløp for alle nordmenn er kroner. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt BEST I VEST Det er de nordligste fylkene sammen med Østfold og Vestfold som har høyest andel næringsdrivende med betalingsanmerkning, mens Sogn- og Fjordane og Rogaland kommer best ut. Siste tolv måneder har Østfold og Hedmark den beste utviklingen, mens Troms og Finnmark har den mest negative utviklingen. Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet Negativ viser kredittverdigheten Positiv til norske næringsdrivende Negativ og utvikling fordelt Positivpå fylke. Kartet til venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel aksjeselskaper med Svak betalingsanmerkning negativ Sterk per positiv fylke og kartet Uforandret Uforandret til høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning i forhold til samme kvartal i fjor.

15 Aksjeselskap Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

16 16 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE KREDITTVERDIGHET: FORVENTER AVTAGENDE KONKURSØKNING Stadig flere norske aksjeselskaper går konkurs, men misligholdsøkningen er samtidig svakere enn tidligere. Konsekvensen er trolig en avtagende konkursøkning fremover. FORETAKSSCORE (Antall i 1 000) 80 Antallet konkurser øker med 15 prosent mot samme kvartal i fjor, selv om den på grunn av sesongeffekter faller noe sammenlignet med sist kvartal. Den økende konkurstrenden som vi har sett tidligere i år fortsetter, og ligger derfor an til å bli det første året med konkursøkning siden finanskrisen i En svakere øk ,5 % -2,2 % 3,3 % 4,0 % ning i misligholdet peker samtidig i retning av at vi ikke vil se en like sterk økning i konkursene fremover Sone 1-0,4 % Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 TO AV TRE VELGER BORT REVISOR Siden aksjeselskap fikk mulighet til å velge bort revisor i mai 2011, har nyetableringen tatt seg kraftig opp. Selskapene som har etablert seg fra 2011 har i økende grad valgt bort revisor, og de to siste årene har hele to av tre selskaper gjort dette. 2. kv. 3. kv. RENTE OG KONKURSUTVIKLING (Tall i prosent) Vi ser at det ikke er nevneverdig forskjell i konkurs- og misligholdsandel mellom selskaper som har valgt bort revisor og de som fortsatt har revisor. 9 av 10 selskap med revisoranmerkning fanges dessuten opp i et scorecort ved hjelp av andre karakteristikker, noe som gjør at regelendringen totalt sett bidrar til å redusere kredittrisikoen Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) KILDE: NORGES BANK

17 AKSJESELSKAP 17 INKASSOSAKER: SKYLDER LAVERE BELØP Så langt i år har antall inkassosaker økt markant for norske aksjeselskaper, mens vi i tredje kvartal så en sesongavhengig nedgang. Beløpet som misligholdes blir imidlertid stadig lavere. På årsbasis økte antall inkassosaker med 14 prosent, mens antall aksjeselskaper med inkassosak økte med 13 prosent. Til nå i år har vi omtrent samme økning i saker og skyldnere som vi hadde for samme periode i fjor. Ved utgangen av tredje kvartal var skyldnernes utestående saldo derimot 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor. STOR VARIASJON BLANT BRANSJENE Innen de største bransjene er det bygg- og anleggsvirksomhet og overnattingog serveringsvirksomhet som har den sterkeste misligholdsøkningen. I bygg og anlegg har antall saker økt med 23 prosent siden samme kvartal i fjor, mens økningen er på hele 28 prosent for overnatting og servering. Hittil i år har transport og lagring opplevd sterkest økning, med hele 20 prosent flere saker enn i samme periode i fjor. ØKNING BLANT DE MINST OG MEST KREDITTVERDIGE 38 prosent av inkassosakene i tredje kvartal ble registrert på de minst kredittverdige selskapene. Blant disse selskapene har antall saker økt med 14 prosent hittil i år, og antall skyldnere har økt omtrent like mye. Blant de mest kredittverdige har antall saker har økt med 19 prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall aksjeselskap indekserte tall) UTVIKLING MISLIGHOLD (Indekserte tall) Aksjeselskap Utestående saldo Aksjeselskaper med aktiv sak KILDE: LINDORFF ANTALL INKASSOSAKER (Foretak ekskl, næringsdrivende indekserte tall) kv. 2. kv. Purresaker Inkasso rettslig 3. kv. 4. kv. 1. kv. Inkasso småkrav 2. kv. 3. kv. KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

18 18 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE BETALINGSANMERKNINGER: ØKNINGEN I MISLIGHOLD AVTAR Misligholdsveksten flater ut i årets tredje kvartal. Men siden en stor andel av norske aksjeselskap fikk ny betalingsanmerkning i kvartalet, er andelen selskap med forfalt gjeld fortsatt på et høyt nivå aksjeselskap fikk til sammen betalingsanmerkninger i tredje kvartal. Dette tilsvarer 4,1 prosent av alle selskap, og er en nedgang fra 4,5 prosent i forrige kvartal. På tross av nedgangen det siste kvartalet, er andelen selskaper med anmerkning blant det høyeste vi har sett de siste årene. TOTALT UOPPGJORT MISLIGHOLD ØKER IGJEN Løsningsgradene har sunket litt blant aksjeselskap, ettersom total uoppgjort anmerket andel øker. Antall selskap med uoppgjort anmerkning var ved utgangen av tredje kvartal , som er en økning på 10 prosent siden samme kvartal i fjor. ANMERKNINGER (Antall i 1 000) Antall betalingsanmerkninger i perioden Antall AS med betalingsanmerkning i perioden Antall AS med betalingsanmerkning totalt ANMERKET BELØP (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) % ,7 % 0 Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Gjelden til selskapene med uoppgjort betalingsanmerkning øker imidlertid enda mer. Beløpet har økt 14 prosent siste 12 måneder, til 4,7 milliarder kroner. ØKNINGEN STØRST BLANT MELLOMSTORE SELSKAP I tredje kvartal fikk 4,4 prosent av små selskap betalingsanmerkning, en økning fra 4,3 prosent for tredje kvartal i. I samme periode økte andel mellomstore selskap med betalingsanmerkning fra 4,7 til 5,4 prosent. Blant større selskap er endringen omtrent som for de små selskapene. I perioden 3. kv. 3. kv. 3. kv Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 4,1 % 3,8 % 3,6 % Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning Totalt Sept, Sept, Sept, 2011 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning

19 AKSJESELSKAP 19 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER: KONKURSØKNINGEN FORTSETTER Hittil i år har konkursantallet steget med 14 prosent mot samme periode i fjor. Ikke siden 2009 har vi hatt et høyere konkursantall enn i tredje kvartal. HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 0.8 % 0.7 % I tredje kvartal gikk 807 aksjeselskap konkurs, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Siste kvartal ser vi en nedgang på 29 prosent, men dette er hovedsakelig sesongeffekter som gir denne utviklingen. Konkurstrenden fortsetter dermed å øke, og på årsbasis er vi nå på det 0.6 % 0.5 % 0.4 % 0.3 % 0.2 % høyeste nivået siden % 0.0 % Det viktig å understreke at konkursnivået totalt sett er på et normalt nivå, på tross av økningen det siste året. Vi forventer vi at konkursandelen i år blir omtrent 1,5 prosent, som er en økning fra fjorårets andel på 1,4 prosent. Til sam- Antall AS som har gått konkurs i perioden Gjennomsnitt Gjennomsnitt 3. kv. 1 Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt menligning hadde vi i 2009 en konkursandel på 2,1 prosent. SMÅ SELSKAP GÅR KONKURS 87 prosent av selskapene som gikk konkurs i tredje kvartal hadde mindre enn 10 millioner i omsetning. Konkursrisikoen over tid er også størst blant disse små selskapene som har en konkursandel på 0,36 prosent i tredje kvartal. Til sammenlikning gikk 0,25 prosent av de mellomstore selskapene konkurs, mens bare 0,12 prosent av de store selskapene led samme skjebne. ENDRING I KONKURS SENTRALE BRANSJER SISTE 3 SISTE 12 MND MND Bygge og anleggsvirksomhet -36 % 22 % Industri -37 % 21 % Omsetning og drift av fast -55 % -22 % eiendom Varehandel, rep, av -21 % 22 % motorvogner Overnattings og serveringsvirksomhet -19 % -12 % Transport og lagring -34 % 67 % Faglig, vitenskaplig -15 % 97 % og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske -44 % 50 % AS Norge -29 % 15 % HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal) kv 2. kv 3. kv kv

20 20 LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE BRANSJEANALYSE: TO AV NI SENTRALE BRANSJER MED KONKURSNEDGANG Siste 12 måneder har de fleste bransjer opplevd en økning i antall konkurser. Industri, varehandel og bygg og anlegg har hatt den sterkeste økningen, mens overnatting og servering er en av få bransjer som opplever en nedgang. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER 15 % 12 % OVERNATTING OG SERVERING INDUSTRI 9 % I tredje kvartal gikk 0,92 prosent av 21 prosent flere industriselskap gikk 6 % bedriftene innen overnatting og servering konkurs, mens 10,3 prosent fikk ny betalingsanmerkning. Sett mot samme konkurs i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. I perioden er imidlertid misligholdsveksten for 3 % 0 % kvartal i fjor, har bransjen opplevd en nedgang både i konkurs og misligholdsandel. bransjen kun halvparten så sterk som veksten for norske aksjeselskaper totalt. I tredje kvartal var konkursandelen i Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel bransjen på 0,38 prosent, som er under Hoteller og restauranter utgjør hovednæringene i bransjen, og forskjellene gjennomsnittet for bransjen siden ANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURS mellom disse undernæringene er store. Mens hotellene har en konkursandel BYGG OG ANLEGG 0,45 prosent av selskapene innenfor 2 % på 1,6 prosent hittil i år, er tilsvarende bygg og anleggsvirksomhet gikk kon- konkursandel for restaurantene på hele 4,1 prosent. Hotellene har i tillegg hatt kurs i tredje kvartal. I forhold til samme kvartal i fjor har antallet konkurser økt 1 % en nedgang i konkursraten så langt i år med 22 prosent. Misligholdsnivået i sammenlignet med samme periode i fjor. Restaurantene opplever derimot en økning i konkursraten, selv om denne er under gjennomsnittet for Norge. bransjen har vært blant de høyeste de siste årene. Siden tredje kvartal i fjor har antall selskap med anmerkninger økt med 22 prosent, mens økningen fra forrige kvartal er på 1 prosent. 0 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel

21 AKSJESELSKAP 21 TRANSPORT OG LAGRING I tredje kvartal fikk 5,4 prosent av selskapene i bransjen en ny betalingsanmerkning. Dette en økning på 13 prosent i antall selskap fra samme kvartal i fjor. Konkursandelen i bransjen på 0,39 prosent, som er litt over gjennomsnittet i Norge. VAREHANDEL Varehandel er bransjen med nest høyest konkursandel i Norge. I tredje kvartal gikk 0,57 prosent av selskapene i bransjen konkurs. Til sammenligning gikk 22 prosent færre selskap konkurs i tredje kvartal. Antall selskap med anmerkning har økt i takt med resten av selskapene i Norge, og i tredje kvartal var andelen i bransjen som fikk ny anmerkning på 6,3 prosent. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER ANDEL AKSJESELSKAPER KONKURS/TVANGSAVVIKLET Sentrale bransjer (" %" angir % endring siden...) 3. kv. % 3. kv. % 2. kv. 3. kv. % 3. kv. % 2. kv. Varehandel, reparasjon av motorvogner % -6 % % -21 % Bygge- og anleggsvirksomhet % 1 % % -36 % Omsetning og drift av fast eiendom % -19 % % -55 % Overnattings- og serveringsvirksomhet % -15 % % -19 % Industri % -3 % % -37 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting % -4 % % -15 % Transport og lagring % -14 % % -34 % Informasjon og kommunikasjon % -2 % % 14 % Jordbruk, skogbruk og fiske % -20 % 9 50 % -44 % FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (3. kv. ) 10% 12,4% 7,0% 6,4% 0,9% 3,9% 6,8% 5,3% ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER BETALINGSANMERKNING OG KONKURS (3. kv. ) 1.5 % 1.2 % 0.9 % 0.6 % Venstre akse: Konkurs/tvangsavviklet Høyre akse: Med betalingsanmerkning 15 % 12 % 9 % 6 % 26,9% 20,6% 0.3 % 3 % 0.0 % 0 % Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Informasjon og kommunikasjon Industri Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Overnattings- og serveringsvirksomhet Andre bransjer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016 Lindorffanalysen 2. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide Nyetableringer i Telemark Av Knut Vareide Arbeidsrapport 17/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 17/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: 35 06 15 00

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer