Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen. 1. utgave 2013"

Transkript

1 Lindorffanalysen 1. utgave 2013

2 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets tema Årets trender 6 Kundecase: Eidsiva Bredbånd 8 Kvartalets tema 9 Lindorff European Credit Outlook 10 Person Inkassosaker 13 Betalingsmoral 14 Næringsdrivende 15 Aksjeselskap Kredittverdighet 17 Inkassosaker 18 Betalingsanmerkninger 19 Konkurser og tvangsavviklinger 20 Betalingsmoral 21 Bransjeanalyse 22

3 Lindorffanalysen 3 Leder: De gode tidene varer ikke evig Finanskrisen har satt tydelige spor i Europa. Flere land opplever svært høy arbeidsledighet, kraftige offentlige innstramminger og et høyt mislighold. Norge har derimot blitt lite påvirket av denne negative utviklingen, og de fleste av oss møter derfor finanskrisen bare gjennom nyhetene ser ut til å bli et godt år for Norge. De fleste sektorer i næringslivet går bra, det blir stadig færre konkurser og arbeidsledigheten er lav. Fire år med lav rente kombinert med høy lønnsvekst, har gitt oss mulighet til å betjene stadig større lån. Vi har derfor kunnet holde tritt med boligprisveksten, kostet på oss ekstra oppussing, kjøpt nye biler og feriert i utlandet. Høy sysselsetting, romslige velferdsordninger og lav rente, gir på tross av dagens høye gjeldsnivå, en behagelig likviditetssituasjon for de fleste. i økonomien kan komme raskt og uventet. Dersom en eller flere av de viktigste drivere i norsk økonomi skulle svikte, kan vi raskt gå inn i en nedkjølingsperiode i økonomien. En negativ utvikling i økonomien kan utløses av at renten stiger tidligere enn ventet, oljeprisen faller, offshoreinvesteringene avtar eller optimismen daler. Resultatet kan da bli økt rentebelastning, fall i boligprisene eller økt arbeidsledighet. De negative konsekvensene for utsatte grupper vil bli store, og mange av disse har kredittforpliktelser overfor våre kunder. prioriterer forbruk fremfor å betale ned på gammel gjeld, en del alderssegmenter har fått en svært høy belåningsgrad og antall personer med forfalte betalingsforpliktelser øker stadig. Utfordringen er at dette skjer i en situasjon med svært lav rente, som ikke vil vedvare over tid. Vi mener det er viktig at våre kunder bruker de gode tidene til å øke forutsigbarheten rundt tap og mislighold, slik at man kan redusere de potensielle tapene som følge av en eventuell nedkjøling av økonomien. Hvor lenge den sterke økonomiske utviklingen vil fortsette er uvisst, men historien viser at negative endringer Selv om vi fortsatt er inne i en høykonjunktur, ser vi noen grunner til en gryende bekymring. Stadig flere Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 4 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Trender/Nøkkeltall Antall inkassosaker hos privatpersoner har i gått ned med: Antall inkassosaker hos Næringsdrivende har i gått ned med: Antall konkurser hos AKSJESELSKAPER har i gått ned med: 9,8 % 8,7 % 16,5 % Samtidig ser vi at antall personer med aktiv sak har økt med 5,6 % og den utestående saldoen har økt med 8,2 %. Vi ser altså færre saker, men flere skyldnere og høyere beløp. Vi ser også en positiv trend i antall næringsdrivende med aktiv sak, som har sunket med 3,1 % og utestående beløp på inkassosakene, som har sunket med 3,4 %. Det er positivt at færre går konkurs, men vi ser samtidig at antall AS med betalingsanmerkninger har økt med 15,8 % og antall anmerkninger har økt med 24,2 %.

5 Kvartalets tema Årets trender 6 Kundecase: Eidsiva Bredbånd 8 Kvartalets tema 9 Lindorff European Credit Outlook 10

6 6 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Årets trender: Misligholdet øker mest blant de eldre Antall aktive inkassosaker økte med 5,6 prosent i, mens utestående saldo har en økning på 8,2 prosent. Dette viser at stadig flere misligholder, og at mange gjengangere stadig pådrar seg ny gjeld. Tall for viser at de eldre øker misligholdet, mens de yngre aldersgruppene reduserer sitt. Økning antall personer med betalingsanmerkning (Fordelt på alder) 25 % 20 % 15 % Det er interessant å se at det er de FORBRUK FREMFOR 10 % eldre, spesielt de mellom 60 og 70 år, som har den største økningen i ubetalte inkassosaker de siste to NEDBETALING Norges befolkning sin samlede inkassogjeld økte med 8 prosent siste 12 5 % 0 % 2010 årene. For aldersgruppen 67+ er gjeldsbelastningen i hovedsak mode- måneder, mens aldersgruppen år økte sin inkassogjeld med hele år år rat, men det er personer med over 2 millioner kroner i gjeld i denne 15,2 prosent. Tall hentet fra SSB viser at dette er en følge av at de eldre har Kilde: Lindorff gruppen. Inntektsveksten for 67+ er lavere enn for de som er yngre, og har de mye gjeld blir de derfor langt mer sensitive for renteøkninger. prioritert forbruk fremfor nedbetaling av gjeld. Dette har gitt seg utslag i at kredittrisikoen blant eldre har økt. Til sammenligning fikk aldersgruppen under 30 år sin inkassogjeld redusert Total sum uoppgjorte betalingsanmerkninger (Tall i milliarder kroner) med 4,1 prosent kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv år år Kilde: Lindorff

7 Kvartalets tema 7 HISTORIEN VIL GJENTA SEG Det har blitt rundt 10 prosent flere ØKNING I BETALINGS ANMERKNINGER Rente og gjeldsbelastning nye skyldnere i løpet av i aldersgruppene opptil midten av 50-årene. Norske privatpersoner har ved utgangen av betalingsanmerkninger 12 % 200 % De eldre aldersgruppene har hatt en større økning i nye skyldnere, og for nesten 35 milliarder kroner, en økning på 2,1 prosent fra forrige år. 10 % 8 % 150 % verst er utviklingen for de over 70 Også her ser vi at mens aldersgrup- 6 % 100 % år med en økning på over 25 prosent. Rundt forrige misligholdstopp (fra 2008 til 2009) så vi at økningen i nye skyldnere var lavest i de høye pen under 30 år har redusert sine anmerkningsbeløp med 6,3 prosent, så har aldersgruppen økt gjelden med 8,2 prosent. 4 % 2 % 0 % % 0 % aldersgruppene, og størst blant de helt unge og personer mellom 45 til STORE KJØNNSFORSKJELLER Rentebelastning (v. akse) Gjeldsbelastning (h. akse) 60 år. Denne historikken forteller oss at dersom renten går opp og vi får et Vi ser en viss utjevning mellom kjønnene. Fra 2008 til 2009 var det Kilde: SSB tilbakeslag i norsk økonomi, vil vi tro- kvinner som stod for den kraftigste lig se en økning i nye inkassokunder i veksten i nye inkassoskyldnere. I gruppen 45 til 60 år. perioden til var det menn som hadde den kraftigste nedgangen i nye skyldnere. Når det gjelder tilgang hovedstol var også veksten størst blant kvinner etter finanskrisen. I løpet av det siste året har faktisk tilgang hovedstol for menn blitt kraftig redusert, mens den har økt marginalt for kvinner.

8 8 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Kundecase Eidsiva Bredbånd: Fra ordre til pengene på bok Eidsiva bredbånd valgte nylig Lindorff som innfordrings- og fakturapartner, etter en omfattende prosess med flere leverandører. God elektronisk samhandling og sterk kompetanse var utslagsgivende faktorer for at valget falt på Lindorff. Målsettingen for både Eidsiva og Lindorff er felles verdiskapning gjennom et tett samarbeid. Sentralt i dette arbeidet står utvikling av markedets beste faktura- og fordringsadministrasjon. I tillegg skal rutiner og kunnskap videreutvikles i fellesskap for å sikre en god kundebehandling. Kravspesifikasjonen fra Eidsiva bredbånd baserte seg på forventninger i endrings- og forbedringsprosesser: Eksisterende kvalitet, effektivitet, kundeopplevelse og totale økonomiske betingelser skal minst opprettholdes eller forbedres. Det ble dessuten lagt stor vekt på å etablere en utstrakt, elektronisk samhandling. I anskaffelsesprosessen presenterte vi et behov, og utfordret leverandørene til å utarbeide en løsning som omfattet alle steg i prosessen, fra elektronisk fakturagrunnlag til pengene er på bok, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva bredbånd. FORBILLEDLIG AV LINDORFF Skjellerud forteller at Lindorff utarbeidet en oversiktlig modell som omfattet både inntekter og kostnader, og at Eidsiva bredbånd fikk et attraktivt tilbud som inkluderte alle steg i prosessen. Vi fikk en omvisning i Lindorff sitt kundesenter på Røyken, noe som ga et solid inntrykk. Kompetansenivå, struktur og oppfølging av både kunde og skyldnere opplevdes som god, og profesjonaliteten til de ansatte vi møtte var etter vårt skjønn meget høy, sier Skjellerud. Lindorff er fleksible på løsning innenfor en god struktur, og evner å bidra til gjensidig forretnings- og lønnsomhetsutvikling. Eidsiva bredbånd er i dag Norges sjette største bredbåndsleverandør, og vi har forventninger til at Lindorff kan bidra til vår videre utvikling, sier han. Så langt har innsparinger først og fremst kommet som følge av at Lindorff har overtatt en rekke oppgaver fra Eidsiva bredbånd. I tiden fremover forventer Eidsiva bredbånd en stor forbedring i lønnsomheten. Trond Skjellerud, Adm. dir. i Eidsiva bredbånd

9 Kvartalets tema 9 kvartalets Tema: Små Aksjeselskaper er mest sensitive Finanskrisen slapp taket på norsk økonomi i løpet av 2009, og konkursandelen blant norske aksjeselskap har siden gått ned. Det er tydelige forskjeller mellom store og små selskapers sensitivitet til konjunkturendringer. Utvikling konkursandel 0.8 % 0.7 % Grafen viser at de små selskapene har den høyeste konkursandelen gjennom hele måleperioden, tett etterfulgt av de mellomstore selskapene. De største selskapene går sjeldnere konkurs, og utviklingen viser også at konkursandelen blant de store selskapene er stabil gjennom en periode med makroøkonomiske endringer. De små og mellomstore selskapene er tydelig mer sensitive til konjunkturendringer da konkursandelen går kraftig ned. I og med at små og mellomstore selskap er mer sensitive til konjunkturer er det sannsynlig at de også vil være mer konkursutsatt dersom konjunkturen endrer seg til det verre i løpet av de neste årene. Til en viss grad kan dette forklares med at de små og mellomstore selskapene ofte er nyetablerte. Fra en tidligere analyse fant vi at nærmere halvparten av konkursene er selskap som har eksistert i mindre enn fem år, og har mindre enn kroner i egenkapital. 0.6 % 0.5 % 0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 2. kv Mellom 0 og 10 mill Mellom 10 og 40 mill 40 mill eller mer 4. kv kv kv kv. 4. kv. 2. kv. 4. kv. Grafen viser hvordan konkursandelen har endret seg siden andre kvartal 2009 for små, mellomstore og store aksjeselskap. Grupperingene på størrelse er basert på årsomsetning.

10 10 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorff european credit outlook: FORTSATT UTFORDRINGER, MEN LYSERE TIDER I SIKTE De makroøkonomiske utfordringene i Europa er store, og de er forventet å fortsette inn i Positive endringer i arbeidsledighetstall fra de nordiske landene, Nederland og Baltikum viser imidlertid tegn på at innsatsen for å snu utviklingen etter finanskrisen begynner å bære frukter. Norge viser seg å være landet som er minst påvirket av finanskrisen. Oljeog gassvirksomheten har skapt store ringvirkninger i fastlandsøkonomien, og beskytter i stor grad norsk økonomi mot internasjonal uro. Både personer og foretak har sett egen økonomi forbedre seg, selv om utfordringer som sterk kronekurs og lavere eksport har vært til stede. Desemberutgaven av Lindorff European Credit Outlook er todelt og består av analyser basert på makroøkonomiske nøkkeltall fra Lindorffs egne misligholdsdata, og en undersøkelse av hvordan respondentene, finansansvarlige i europeiske foretak, forventer at 2013 blir i forhold til kreditt risiko og lønnsomhet. For å øke positive impulser i Europa har styringsrenter over tid vært historisk lave. Dette har vært helt nødvendig i håndteringen av de makroøkonomiske utfordringene som blant annet økende betalingsproblemer og konkurser i flere europeiske land. Antall inkassosaker for foretak økte med 5,3 prosent i første halvdelen av, målt mot samme periode i. Blant privatpersoner er det derimot en nedgang i misligholdet på 3,9 prosent, noe som igjen er en indikasjon på bedre tider. GJENNOMSNITTLIG KREDITTID VIL ØKE Selv om Late Payment -direktivet som trer i kraft mars 2013 har som mål å redusere kredittid i EU, forventer hele 36 prosent av respondentene at DSO (Days Sales Outstanding) vil øke i Landene der størst andel forventer økt kredittid er Forecast 2013 Værvarselet er en forenklet visualisering av de forskjellige landenes forventninger til kredittrisiko og lønnsomhet i Måleparameterene inkluderte forventning til ledende indikatorer som kredittap, kredittpolitikk, kredittid, sannsynlighet for betaling, konkurser, omsetning, lønnsomhet og kostnader.

11 Kvartalets tema 11 Norge, England og Tyskland. I mange av de LITEN TRO PÅ BEDRING AV 60 prosent tror at antall konkurser vil øke i inntektsøkning og økt lønnsomhet. Over øvrige landene er det overvekt av respon- KREDITTAP OG KONKURSER Sør-Europa, med Frankrike, Italia og 40 prosent av respondentene tror inn- denter som ikke forventer noen endring. I flere land har konkurs og kredittap økt Spania, utpeker seg som mest pessimis- tektene og lønnsomheten vil øke i betydelig de siste årene. Forventningene tiske. Det er også negative forventninger Optimismen rundt lønnsomhet samsvarer Analysen viser at 27 prosent av responden- for 2013 er at denne utviklingen ikke vil i Nederland. Norge, Danmark og spesielt godt med forventningene til kredittsitua- tene forventer en økning i kredittap, og en snu. Opp mot 60 prosent av respondente- Baltikum forventer ikke like dystre konkur- sjonen. I Norge, Storbritannia, Tyskland, enda større andel har planer om å stramme ne tror kredittap for personer vil øke, hvor stall i Danmark og Baltikum forventer bedrif- inn kredittpolitikken. Det er de spanske, bri- Frankrike, Finland, Italia, Spania og Sverige tene bedre tider i 2013, mens i Frankrike, tiske og tyske bedriftene som i størst grad er de mest pessimistiske. Kun 8 prosent STORE FORVENTNINGER TIL EGEN Nederland, Italia og Spania forventes liten regner med å stramme inn kredittpolitikken tror kredittapene vil minske. Baltikum er LØNNSOMHET eller negativ endring. i Dette gjelder spesielt bransjene mest positive, men også norske og danske Til tross for ventet økning i kredittap og finans- og forsikringsvirksomhet. bedrifter tror på bedre tider. konkurser, forventer en stor andel også lindorff credit forecast (Resultater spørreundersøkelse) Do you think your company's DSO will decrease or increase in 2013? How do you see your company's credit losses (%) will develop in 2013 compared to this year? How likely is your company to tighten its credit policy in issuing credit or payment time in 2013? Compared to, do you believe your customers will be more or less likely to pay on time in 2013? Do you believe corporate bankruptcies will increase or decrease in 2013 compared to? Do you believe consumer's payment defaults will increase or decrease in your country in 2013 compared to? How do you expect your company's net revenues to change in 2013, compared to? How do you expect your company's profitability to change in 2013, compared to? Do you expect your company's financial costs to increase or decrease in 2013? Do you need to put more resources to debt collection in 2013? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Decrease significantly / Very unlikely / Much less likely Decrease moderately / Unlikely / Less likely Remains as is Increase moderately / Likely / More likely Increase significantly / Very likely / Much more likely Kilde: Lindorff

12 Person Inkassosaker 13 Betalingsmoral 14 Næringsdrivende 15

13 Person 13 Inkassosaker: Er de gode tidene over? Det er vesentlig færre nye inkassosaker blant norske privatpersoner i. Tilgangen av saker og hovedstol er 10 prosent lavere enn hva tilfellet var året før. Fjerde kvartal viser imidlertid en økning på 6,5 prosent i forhold til forrige kvartal, noe som kan tyde på at de gode tidene kan være på vei til å snu. Utvikling inkassoskyldnere (Antall indekserte tall) Antall personer med nye inkassosaker har gått ned 4 prosent sammenlignet DE ELDRE ØKER MEST Tallene viser en klar tendens til at de med fjoråret. Samtidig er det en nedgang i nye saker på 9,8 prosent. Antall eldre, primært de over 60 år, har den største økningen. De yngre blir stadig personer med løpende inkassosaker øker derimot med 5,6 prosent det siste bedre betalere, og personer med lav inntekt viser den mest positive tren- Personer året, og antall løpende inkassosaker den. Kilde: Lindorff stiger med tre prosent. ØKNING I SISTE KVARTAL Selv om hovedbildet for er Norske privatpersoner har ved utgangen av betalingsanmerkninger for nesten 35 milliarder kroner, en økning Utvikling i mislighold (Indekserte tall) 1.5 Oppdrag (Personer og næringsdrivende indekserte tall) 1.5 positivt, viser siste kvartal en økning i på 2,1 prosent fra i fjor. Aldersgruppen antall personer med nye inkassosaker på 5,4 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Totalt antall nye saker har i samme periode økt med 6,5 prosent, under 30 år har redusert sine anmerkninger med 6,3 prosent, mens aldersgruppen øker sin gjeld med 8,2 prosent mens antall personer med løpende inkassosaker kun har en svak oppgang. Ved utgangen av kvartalet har nordmenn en løpende inkassosak Utestående saldo Skyldnere med aktiv sak Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav 2010 Kilde: Lindorff Kilde: Lindorff

14 14 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Betalingsmoral: Best i vest Nok en gang er misligholdet lavest i vest. Det gjør vestlendingene til Norges beste betalere for andre år på rad. Andel Personer med betalingsanmerkning (4. kv. ) Utvikling Personer med betalingsanmerkning (Endring siste 12 måneder) Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest mislighold. Henholdsvis 4,8 prosent, 4,2 prosent og 3,6 prosent av fylkets innbyggere er registrert med betalingsanmerkning. Utviklingen de siste 12 månedene viser at Hordaland er et av fylkene som har best utvikling innen mislighold. Lavest misligholdt beløp i Vest-Agder Hedmark, Buskerud og Akershus har Norges høyeste snittbeløp på betalingsanmerkninger, og ligger godt over landsgjennomsnittet på kroner. I Hedmark skylder en person med betalingsanmerkning i snitt kroner, mens for Buskerud og Akershus er tallet henholdsvis kroner og kroner. Vest- Agder kommer best ut. Her skylder en person med betalingsanmerkning kroner. Størst bedring i Trøndelag Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene, har Trøndelagsfylkene og Hordaland den beste utviklingen. Telemark, Hedmark, og Finnmark har derimot den sterkeste økningen i andel personer med betalingsanmerkninger. Verst i nord og sør Finnmark og Østfold er de to norske fylkene der høyest andel innbyggere har mislighold, mens Hedmark har det høyeste misligholdte beløpet per person. Finnmark har høyest andel med mislighold i landet. Hele 8,3 prosent av befolkningen i fylket er registrert med betalingsanmerkning, noe som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 5,5 prosent. Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en Negativ Positiv Negativ Positiv rangering Svak negativ basert på Sterk andel positiv personer med betalingsanmerkning Svak per negativ fylke og kartet Sterk til høyre positivviser endring i Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor.

15 Kvartalets tema 15 Næringsdrivende: Kraftig fall i antall inkassosaker Norgeskartet viser en rangering basert på andel næringsdrivende med betalingsanmerkning per fylke. Antall nye inkassosaker for næringsdrivende faller kraftig i i forhold til. Antall skyldnere har også en betydelig nedgang i. Antall nye inkassosaker for næringsdrivende faller med 11 prosent i forhold 9,6 prosent av næringsdrivende er ved BETALINGSMORALEN FORVERRES til året før, mens antall nye skyldnere er årets slutt registrert med betalingsanmerkning, en økning fra 9,1 prosent i 8 prosent færre enn i. Ved utgangen av perioden er antallet skyldnere. Til sammenligning er 5,5 prosent med en aktiv sak og totalt utestående av befolkningen registrert med betalingsanmerkning. Totalt utestående beløp redusert med 3 prosent. beløp har steget med 385 millioner TRENDEN SNUR kroner siste året. Gjennomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende I løpet av siste kvartal er imidlertid trenden i ferd med å snu. I forhold til med anmerkning er kroner, forrige kvartal øker tilgangen i saker og mens beløpet er kroner for hovedstol med henholdsvis 4 prosent nordmenn. og 16,5 prosent, og det er registrert 2,4 prosent flere inkassoskyldnere. De nordligste fylkene samt Østfold og Vestfold har høyest andel næringsdrivende med registrert betalingsanmerk- MEST POSITIVT FOR DE YNGRE I likhet med privatpersoner, er det den ning. Sogn og Fjordane, Aust-Ager, yngre aldersgruppen næringsdrivende Vest-Ager og Rogaland kommer best som har mest positiv utvikling. De ut. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag eldre, spesielt de over 60, har minst og Oppland har best utvikling, mens positiv utvikling. De med høy inntekt Østfold, Aust-Agder og Telemark har har en mer negativ utvikling enn de mest negativ utvikling. med lavere inntekt. Utvikling mislighold (Indekserte tall) Utestående saldo Skyldnere med aktiv sak Gjennomsnittsbeløp anmerket (Beløp i 1 000) AS Person Næringsdrivende Kilde: Lindorff Andel næringsdrivende med betalingsanmerkning (4. kv. ) Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv

16 Aksjeselskap Kredittverdighet 17 Inkassosaker 18 Betalingsanmerkninger 19 Konkurser og tvangsavviklinger 20 Betalingsmoral 21 Bransjeanalyse 22

17 Aksjeselskap 17 Kredittverdighet: Godt rustet for usikre tider Norske aksjeselskap nyter gode tider takket være en sterk og stabil innenlandsøkonomi. Men både renteoppgang og et nytt EU-direktiv kan føre til endringer i Foretaksscore (Fordeling scorekort) 80 % Økningen i antall konkurser i fjerde kvartal var ubetydelig, og andelen norske aksjeselskaper som går konkurs forblir svært lav. Med hele 13 prosent færre konkurser totalt i mot, ser vi en god innen- VARSLET RENTEOPPGANG I desember bestemte Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Begrunnelsen var ytterligere svekkelser i vekstutsiktene i Europa, og fortsatt lavt rentenivå in- 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sone 1 1,2 % Sone 2 3,4 % 2,2 % Sone 3 Sone 4-1,6 % -0,9 % Sone 5 landsøkonomi. Misligholdet øker litt i forhold til forrige kvartal, og året sett ternasjonalt. I tillegg viser innenlandsøkonomien ingen tegn til forverring, 3. kv. 4. kv. under ett viser en tydelig svekket betalingsvilje blant norske aksjeselskap. og bankenes utlånsrenter er uendret. De er imidlertid helt klare på at det STABIL OG LAV KREDITTRISIKO kommer renteøkninger i Rente og konkursutvikling (Tall i prosent) I fjerde kvartal var det en liten økning i antall aksjeselskap som ikke var kredittverdige. Antallet har imidlertid vært stabilt de siste to årene, og LATE PAYMENT DIRECTIVE I mars endres inkassolovgivningen i alle land tilknyttet EU gjennom direktivet Late Payment. Målet andelen har sunket fra rundt 7 til rundt med direktivet er å bekjempe svak prosent siden samme kvartal Dette er i tråd med konkurstrenden, og er en indikasjon på lav kredittrisiko betalingsvilje og lang kredittid blant næringsdrivende i Europa, og bedre kortsiktig likviditet for mindre konkur blant norske aksjeselskap. ranseutsatte selskap. I tillegg skal det fungere til å øke flyten av produkter og tjenester mellom selskaper. Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) t

18 18 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Inkassosaker: de mest kredittverdige misligholder mer Norske aksjeselskaper pådrar seg litt flere inkassosaker enn ved forrige kvartal, men beløpet som registreres til inkasso blir betydelig lavere. Utvikling inkassoskyldnere (Antall aksjeselskap indekserte tall) 1.5 På årsbasis er det registrert en like stor oppgang i antall nyregistrerte inkassosaker som nedgang i hovedstol, MINDRE MISLIGHOLD I EIENDOMSBRANSJEN Blant de sentrale bransjene er det men endringene er små. store endringer fra til. In- 0.3 MISLIGHOLDET ØKER BLANT DE dustri har en ubetydelig økning i antall inkassosaker, men betydelig nedgang MEST KREDITTVERDIGE De minst kredittverdige selskapene i registrert hovedstol. Bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og trans- Aksjeselskap opplever en noe mindre økning i antall inkassosaker enn de mer kreditt- port og lagring har en liten økning i både antall saker og hovedstol, mens Kilde: Lindorff verdige selskapene fra til. Dette gjelder også antall skyldnere, overnatting og serveringsvirksomhet har en nedgang i antall inkassosaker Utvikling mislighold (Indekserte tall) Oppdrag (Foretak ekskl. næringsdrivende indekserte tall) men i forhold til hovedstol er det en økning blant de kredittverdige selskapene og en nedgang blant de ikke- kredittverdige. uten at hovedstol har endret seg. Omsetning og drift av eiendom har størst nedgang i både antall inkassosaker og hovedstol Utestående saldo Skyldnere med aktiv sak Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav Kilde: Lindorff Kilde: Lindorff

19 Aksjeselskap 19 Betalingsanmerkninger: ØKT MISLIGHOLD OG SVEKKET BETALINGSVILJE Misligholdet blant norske aksjeselskap øker i siste kvartal av, og økningen er større i enn i. Vi ser fortsettelsen av en langsiktig trend, og en betalingsvilje som virker å være ytterligere svekket. I perioden 4. kv. 4. kv. 4. kv Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 3,9 % 3,6 % 3,7 % Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning ,9 prosent av norske aksjeselskap får betalingsanmerkning i fjerde kvartal, en økning fra 3,8 prosent i forrige kvartal. Antallet anmerkninger som hvert misligholdende aksjeselskap pådrar seg stiger minimalt, og konsentrasjonen av mislighold bedrer seg derfor heller ikke i årets siste kvartal. STOR ÅRSØKNING Ved utgangen av fjerde kvartal har aksjeselskap til sammen uoppgjorte betalingsanmerkninger. I forhold til forrige kvartal, registreres det 5 prosent flere uoppgjorte betalingsanmerkninger. Økningen totalt i i forhold til er 14 prosent. Det totale misligholdte beløpet var i fjerde kvartal på 4,1 milliarder kroner, noe som er én prosent lavere enn på samme tidspunkt i. Til sammenligning har det utestående beløpet per aksjeselskap falt med 5,6 prosent, noe som betyr at eksponering er blitt litt mer spredt blant selskapene i løpet av det siste året. FORVERRES IKKE I 2013 Selv om betalingsviljen synker i løpet av er det ingen grunn til å tro at denne trenden forsterkes i EU-direktivet Late Payment har som mål å senke kredittiden for næringsdrivende, og ettersom foretak får betalingsanmerkning raskt etter forfall, kan direktivet bety at færre selskaper pådrar seg betalingsanmerkning. Det gjenstår å se hvor raskt og i hvilken grad direktivet blir implementert og hvilken effekt det vil ha for norske foretak. Totalt Des Des Des 2010 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning anmerkninger (Antall i 1 000) Antall AS med betalingsanmerkning i perioden Antall AS med betalingsanmerkning totalt Antall betalingsanmerkninger i perioden Anmerket beløp (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) % ,7 % Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse)

20 20 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Konkurser og tvangsavviklinger: Lav konkursandel Antall konkurser øker litt fra forrige kvartal, men andelen norske aksjeselskap som går konkurs eller blir tvangsavviklet er fortsatt svært lav. Endringene i løpet av de siste tre årene viser en klart fallende trend. Historisk utvikling (Antall aksjeselskap per måned) 1500 I fjerde kvartal gikk 714 norske aksjeselskaper konkurs. Det er en økning på 1,7 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor er nedgangen på hele 16,5 prosent. Etter en betydelig økning i antall konkurser totalt for årene 2008 og 2009, har nedgangen i 2010, og vært på henholdsvis 15 prosent, 4 prosent og 13 prosent. KONKURSRATEn HOLDER SEG LAV Konkursraten er på 0,3 prosent. Det er samme som ved forrige kvartalsanalyse, og andelen har ikke vært lavere siden tredje kvartal Gjennomsnittet er stabilt. Antall konkurser i fjerde kvartal ligger omtrent på kvartalsgjennomsnittet for samme kvartal siden 2002 og noe under gjennomsnittet for alle kvartal i tilsvarende periode. ØKNING I DE FLESTE BRANSJER Antall konkurser øker i de fleste bransjer sett i forhold til forrige kvartal. For overnatting og servering øker også konkursene sett mot samme kvartal i. Innen bransjene bygg og anlegg og omsetning og drift av fast eiendom går antall konkurser ned både på kvartals- og årsbasis. FØLGER RENTENIVÅET Etter en sterk økning i antall konkurser mellom 2007 og 2009 har vi hatt en lang periode med lave renter. I denne perioden ser vi et stadig synkende antall konkurser. Dette viser en sterk sammenheng mellom rentenivå og konkursutvikling, og er samtidig en indikasjon på en styrket innenlandsøkonomi Antall AS som har gått konkurs i perioden Sentrale Bransjer 2006 Siste 3 siste 12 mnd mnd Bygge og anleggsvirksomhet -6 % -24 % Industri 6 % -30 % Omsetning og drift av fast -9 % -32 % eiendom Varehandel, rep. av 15 % -2 % motorvogner Overnattings og serveringsvirksomhet 17 % 33 % Transport og lagring 33 % -18 % Faglig, vitenskaplig 17 % -31 % og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske 67 % -23 % AS Norge 2 % -16 % 2007 Gjennomsnitt Gjennomsnitt 4. kv Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt Historisk utvikling (Antall konkurser og tvangsavvikl. per kvartal) kv 2. kv 3. kv kv

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer