Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014"

Transkript

1 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

2 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne Riksheim Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Leder 3 Nøkkeltall 4 KVARTALETS TEMA 2013 ble bedre enn ventet, men hva nå? 6 Leco 8 Gjeldsordning 10 PERSON Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14 AKSJESELSKAP Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

3 LINDORFFANALYSEN 3 LEDER: RISIKOEN FOR TAP ER ØKENDE Misligholdet i Norge økte både for privatpersoner og næringslivet i 2013, men det er fortsatt et stykke opp til nivåene vi så for noen år siden. Norske aksjeselskap hadde over 15 prosents økning i antall konkurser i løpet av fjoråret markerte i så måte et brudd i den fallende konkurstrenden for norske aksjeselskaper, og vi fikk for første gang etter finanskrisen en konkursøkning. Økningen var ventet, da vi i lengre tid har sett at stadig flere norske aksjeselskaper har slitt med å betale regningene sine. Lindorffanalysen viser at flere foretak har betalingsanmerkning enn under finanskrisen, og vi forventer å se en videre økning i Samtidig er det viktig å være klar over at Norge går bra, og på tross av sterk konkursøkning i fjor, ligger konkursandelen bare på 1,48 prosent. Norske konsumenter har også flere ubetalte regninger enn tidligere. Nordmenns mislighold var totalt sett moderat økende i 2013, men innenfor enkeltsegmenter ser man derimot en relativt kraftig økning. Misligholdsutviklingen for postordre, kredittkort og bilfinansiering er ofte gode indikatorer på hva vi har i vente for økonomien. Vi så et trendskifte for disse områdene ved inngangen til 2012, og siden har vi sett en økning i både antall saker og beløp. I 2013 fikk vi en økning i utviklingen i mislighold for norske privatpersoner, etter en sammenhengende bedring siden Utviklingen var ventet, og skjer på tross av en positiv kjøpekraftsutvikling for de fleste nordmenn de siste årene. Fremover forventer vi en noe strammere likviditet, og på sikt også en økning i arbeidsledighet og renter. I desember gjennomførte vi en undersøkelse mot finansdirektører i ulike europeiske land. De norske respondentene var samstemte i sine forventninger om at misligholdet både blant personer og foretak kommer til å øke moderat til neste år, og det samme forventer de for konkursutviklingen. Dette samsvarer godt med utviklingen vi ser. Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 4 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 TRENDER/NØKKELTALL PRIVATPERSONER ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER SUNKET MED: NÆRINGSDRIVENDE ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: AKSJESELSKAPER ANTALL KONKURSER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: 11,6 % 3,5 % 15,3 % Antall saker har holdt seg stabilt med økning på 0,7 % siden forrige kvartal. Vi ser en moderat økning i antall skyldnere med 5,7 % siste 12 måneder, og gjennomsnittlig utestående saldo har økt med 7,2 % i samme periode. Antall saker har holdt seg stabilt med en nedgang på -1,6 % siste kvartal. På antall næringsdrivende med inkassosak ser vi en nedgang på -2,7 % siste 12 måneder, og gjennomsnittlig utestående saldo har holdt seg stabil med en nedgang på -0,6 % i samme periode. Antall konkurser/tvangsavviklinger har økt med 4,8 % siden forrige kvartal. Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning har økt med 11,4 % siste 12 måneder, og antall betalingsanmerkninger har økt med 19,1 % i samme periode.

5 Kvartalets tema 2013 ble bedre enn ventet, men hva nå? 6 LECO 8 Gjeldsordning 10

6 6 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 KVARTALETS TEMA: 2013 BLE BEDRE ENN VENTET, MEN HVA NÅ? Misligholdet økte i 2013, men utviklingen ble ikke så ille som vi hadde fryktet. Norge fikk blant annet hjelp av en svekket krone og økt etterspørsel innen varehandel og eksportindustri. Samtidig er ikke fremtiden helt uten faretegn. Fjoråret ble generelt et godt år for både banker og finansieringsinstitusjoner. Utlånsvolumene fortsatte å vokse, mens tapene bare økte svakt fra et svært lavt utgangspunkt. KONKURSENE ØKTE, MEN IKKE SÅ MYE SOM VENTET Norsk næringsliv opplevde et foruroligende første halvår med en kraftig konkursøkning, men denne veksten dempet seg i andre halvår. Konkursveksten endte på 15,3 prosent for året, altså noe under våre forventninger som var på 17 prosent vekst. En svekket krone og god etterspørselsutvikling innenfor sektorer som varehandel og eksportindustri, er viktige grunner til denne utviklingen. NEGATIVE SIGNALER FOR NORSKE KONSUMENTER Misligholdet blant privatpersoner var moderat økende i 2013, men man ser samtidig en relativt kraftig økning i enkelte segmenter. Usikrede kreditter er et område som utpeker seg med en betydelig økning i beløpsstørrelsen på nye inkassosaker. Vi ser samtidig at antall inkassosaker innen de samme produktene også øker, selv om dette ikke skjer i samme takt. Misligholdsutviklingen for kredittkort, er ofte en god tidlig indikator på utvikling i den generelle betalingsevnen. Vi så et trendskifte ved inngangen til 2012, og gjennom hele 2012 og 2013 har vi sett en konsistent økning i både antall saker og beløp.

7 KVARTALETS TEMA 7 SVEKKET BETALINGSEVNE Fra finanskrisen i 2009 og frem til 2012, så vi en sammenhengende bedring i privatpersoners betalingsevne. Denne trenden er nå brutt, og vi forventer at misligholdsøkningen vil fortsette fremover. Utviklingen var ventet, og skjer på tross av en positiv kjøpekraftsutvikling for de fleste nordmenn de siste årene. Fremover forventer vi en noe strammere likviditet, og etter hvert også en økning i renter og arbeidsledighet. Konsekvensen blir trolig at norske konsumenter får en strammere likviditet. STERK NORSK ØKONOMI Norsk økonomi har vært svært sterk de senere årene. En realrente på under 1 prosent og nesten full sysselsetting, kombinert med en reallønnsvekst på over 30 prosent de siste 10 årene, har vært svært gunstig. Så lenge dette bildet ikke endrer seg, forventer vi bare en moderat økning i tapene fremover. UROVEKKENDE HØY GJELDSGRAD Siden kredittveksten er høy og gjeldsgraden har blitt urovekkende høy, så er vi i dag mer utsatt dersom det skulle komme et skift i norsk økonomi. Et negativt skift i økonomien eller i folks kjøpekraft vil resultere i at mange nordmenn vil få problemer med å betjene gjelden sin. Basert på historiske misligholdstall ser vi at man innen de mest konjunktursensitive produktområdene, kan vente bortimot dobbelt så høye inkassoandeler som vi har nå.

8 8 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 LECO: OPTIMISMEN HAR KJØLNET I NORGE Norske selskap var blant de mest optimistiske i starten av Ved utgangen av året hadde denne optimismen kjølnet betraktelig. I forhold til andre europeiske land, er det få av de spurte fra Norge som venter en markant økning i kredittap, konkurser og mislighold i Derimot er de norske respondentene samstemte om at misligholdet både blant personer og foretak kommer til å øke moderat til neste år. Det samme forventer de for konkursutviklingen. I hovedsak er nordmennene optimistiske til egen drift. De fleste tror omsetning og lønnsomhet i egen bedrift vil se bedre ut i Norske bedrifter er altså mer bekymret for hvordan markedet generelt skal utvikle seg i Norge, enn for hvordan egen virksomhet skal prestere. Når det gjelder kredittpolitikk, er meningene delte i Norge. 36 prosent mener det er sannsynlig at lånepraksisen vil bli strammet til i løpet av 2014, mens 48 prosent mener det er lite sannsynlig. GJENNOMSNITTLIG KREDITTID ØKER I MINDRE GRAD Nordmennene er stort sett enige om at kredittiden ikke vil endre seg nevneverdig i I øvrige europeiske land tror man at kredittiden vil fortsette å øke, men i mindre grad enn for ett år siden. Hele 64 prosent trodde at kredittiden ville øke i 2013, og for 2014 er denne andelen sunket til 24 prosent. Lindorff European Credit Outlook er en todelt analyse som består av en statusrapport på inkasso- og misligholdsutviklingen i flere land i Europa, og en undersøkelse av hvilken utvikling finansansvarlige i mellomstore og store selskaper i Europa forventer innen kredittrisiko og lønnsomhet i 2014.

9 KVARTALETS TEMA 9 TAPENE STAIBILISERER SEG I forrige LECO-analyse forventet en tredel av de spurte i Europa at kredittapene ville øke. For 2014 er det kun 14 prosent som forventer en tilsvarende utvikling. Nederland, UK, Spania og Danmark er mest optimistiske, mens Frankrike, Tyskland, Norge og Finland er mer pessimistiske. UENDRET KREDITTPOLITIKK I de fleste land er det lite sannsynlig at kredittpolitikken endres. Dette passer godt med forventningene som respondentene har til utviklingen for kredittapene. MISLIGHOLD OG KONKURSER ER FORTSATT EN BEKYMRING Det er mindre bekymring for konkurs- og misligholdsutviklingen i år enn i fjor, men det er fortsatt mange som er bekymret. 57 prosent av respondentene tror at misligholdet vil øke i I fjor trodde hele 63 prosent på en konkursøkning, mens i år har andelen sunket til 47 prosent. Frankrike, Italia, Norge og Finland er mest pessimistiske BLIR ET LØNNSOMT ÅR Med mindre bekymringer over mislighold og konkurser, har flere større tro på omsetning og lønnsomhet enn for et år siden. Mer enn halvparten av de spurte forventer økte inntekter, og nesten halvparten forventer økt lønnsomhet til neste år.

10 10 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 GJELDSORDNING: HVA ER EN GJELDSORDNING? En gjeldsordning gir privatpersoner med store økonomiske problemer mulighet til å bli kvitt gjelden. Dette skjer gjennom et offentlig tilrettelagt oppgjør med kreditorene. Gjeldsordningsloven inneholder en rekke vilkår som søkeren må oppfylle for å få en gjeldsordning. Skyldneren må: etter evne ha prøvd å komme frem til en ordning med kreditorene på egen hånd som hovedregel ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet ikke være under konkursbehandling være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser ikke på illojal måte ha forsøkt å tilpasse seg lovens vilkår ikke ha uavklarte formuesforhold som vesentlig vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene være bosatt i Norge på søknadstidspunktet som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere ikke være i en situasjon hvor åpning åpenbart vil virke støtende FRIVILLIG ELLER TVUNGEN GJELDSORDNING Gjeldsordningen kommer i stand ved avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning), eller ved en domstolsavgjørelse (tvungen gjeldsordning). Begge ordningene er i praksis en betalingsavtale som plikter skyldneren til å leve sparsommelig og innfri mest mulig av gjelden innenfor et visst tidsrom, normalt 5 år. Kun det mest nødvendige av inntekter og eiendeler kan beholdes under en gjeldsordning. Hvis ordningen fullføres, slettes normalt hele restgjelden når gjeldsordningsperioden er utløpt. Lindorff har 20 medarbeidere som på vegne av kreditorene behandler søknader om utenrettslige og offentlige gjeldsordninger fra skyldnere. Hvis en skyldner ikke aksepterer forslag til tvungen gjeldsordning, overtar Advokatselskapet T. H. Gjesdahl AS videre behandling i domstolen.

11 Person Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14

12 12 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 INKASSOSAKER: FÆRRE FÅR INKASSOSAK Nordmenn fikk færre nye inkassosaker i fjor, men størrelsen på kravene var derimot økende. Eldre aldersgrupper har den mest negative utviklingen. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall indekserte tall) 120 I 2013 var det 11,3 prosent færre nye inkassosaker enn i 2012, men i samme pe- 100 riode økte samtidig størrelsen på inkassobeløpene med 4,8 prosent. Når vi sammenligner siste kvartal i 2013 med siste kvartal i 2012, har antall saker økt med 80 0,7 prosent. Størrelsen på beløpene har imidlertid økt med hele 25 prosent. 60 DÅRLIGE BETALERE BLIR STADIG DÅRLIGERE Selv om færre personer pådro seg nye inkassosaker i fjor, ser vi altså at personer med forfalt gjeld pådrar seg stadig mer inkassogjeld og i mindre grad gjør opp for seg. Ved utgangen av året var det 4 prosent flere personer med inkassogjeld 40 Antall saker Hovedstol til Lindorff enn for ett år siden, og det utestående beløpet hadde økt med 5 KILDE: LINDORFF prosent. ELDRE ØKER MEST Det er fortsatt personer i aldergruppen over 66 år som har sterkest negativ UTVIKLING I MISLIGHOLD (Indekserte tall) 1,1 ANTALL INKASSOSAKER (Personer og næringsdrivende indekserte tall) 150 utvikling. Mens antall nye saker går ned for alle andre aldersgrupper, har den eldste aldersgruppen en økning på 4,2 prosent i forhold til i Størrelsen på 120 inkassosakene øker også mest blant de eldre. Summen av hovedstol og ytterli- 1,0 90 ger eksponering har i denne aldersgruppen økt med 12,7 prosent. 60 0,9 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Skyldnere med aktiv sak Utestående saldo Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

13 PERSON 13 GEOGRAFI: FINNMARKINGER SKYLDER MEST I 2013 hadde Sør Trøndelag, Finnmark og Hedmark flest inkassosaker per innbygger, mens Oslo, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal hadde Norges beste betalere. ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (4. kv. 2013) UTVIKLING ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) HØYEST SNITTBELØP I FINNMARK En person med inkassosak i Finnmark, pådro seg gjennomsnittlig 3567 kroner i ny inkassogjeld i Finnmark endte dermed opp som fylket med det høyeste inkassobeløpet per person, fulgt av Østfold og Akershus med henholdsvis 3189 og 2857 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Vest-Agder. I disse fylkene var beløpet per innbygger på henholdsvis 1239, 1448 og 1688 kroner. BEDRING I VEST I Sør-Trøndelag ble det registrert 4,7 prosent flere inkassosaker i 2013 enn i 2012, noe som er den største økningen av noe fylke. Sør-Trøndelag er, sammen med Hedmark og Oppland, de eneste fylkene med en økning i antallet nye inkassosaker i fjor. Nordland, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane fikk den største nedgangen i antall nye saker, med en reduksjon på over på over 25 prosent. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser Negativ Positiv Negativ Positiv en Svak rangering negativ basert Sterk på andel positiv personer med inkassosak per fylke Svak negativ og kartet til høyre Sterk viser positiv endring i antall personer Uforandret med inkassosak i forhold til samme kvartal i fjor. Uforandret

14 14 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 NÆRINGSDRIVENDE: UNGE OG ELDRE NÆRINGSDRIVENDE SLITER MEST Næringsdrivende fikk 3,5 prosent flere nye inkassosaker i 2013 enn i I samme periode falt imidlertid størrelsen på inkassobeløpene med 5,4 prosent. ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (4. kv. 2013) UTVIKLING ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av 2013 var det 1,6 prosent færre uoppgjorte inkassosaker enn ved samme tidspunkt i fjor. Beløpene er i samme tidsrom redusert med 7 prosent. DE YNGRE OG ELDRE SLITER MEST Blant næringsdrivende ser vi en større økning i antall inkassosaker blant de over 66 år, enn for landsgjennomsnittet. I denne aldersgruppen er økningen på hele 10,6 prosent. Til sammenligning er økningen kun på 3,5 prosent for de øvrige aldersgruppene. I motsetning til for privatpersoner, er det en større økning blant yngre næringsdrivende enn for hele populasjonen. Blant næringsdrivende under 30 år, har antallet nye inkassosaker økt med hele 15,3 prosent. BEST I OSLO OG VESTLANDET Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag kommer dårlig ut når det gjelder antall inkassosaker blant næringsdrivende i forhold til antall innbyggere. Oslo og Vestlandet kommer best ut. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet Negativ viser kredittverdigheten Positiv til norske næringsdrivende Negativ og utvikling fordelt Positivpå fylke. Kartet til venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel næringsdrivende med Svak negativ inkassosak per Sterk fylke positiv og kartet til høyre Uforandret Uforandret viser endring i antall næringsdrivende med betalingsanmerkning i forhold til samme kvartal i fjor.

15 Aksjeselskap Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

16 16 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 KREDITTVERDIGHET: NOE SVAKERE KREDITTVERDIGHET BLANT NORSKE AS Antall konkurser steg med 15,3 prosent i 2013, mens misligholdet økte med litt over 10 prosent i samme periode. Dette betyr at risikoen for tap når man gir kreditt, har økt det siste året. DECISION SCORE (Fordeling scorekort) Utlån med gjennomsnittlig risikonivå vil fremover merke at en større andel av kundene ikke betaler regningene på forfall og de vil få en høyere tapsandel. Samtidig er det viktig å understreke at selv om risikoen har økt, er den fortsatt ikke å betegne som stor i et historisk perspektiv FORDELING AV KREDITTRISIKO 0 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 69 prosent av selskapene med betalingsanmerkning hadde ved utgangen av 2013 status som ikke kredittverdig, noe som tilsvarer 7 prosent av alle aktive selskap. Ser man på fordelingen av antall anmerkninger og anmerket beløp, øker konsentrasjonen Andel aktive AS Andel AS med anmerkning ytterligere. HVA SKJER I 2014? Lavere konsum, ringvirkninger av konkursøkning, økt mislighold og høyere arbeidsledighet taler for at konkursøkningen skal fortsette. Makrotallene i norsk økonomi er imidlertid nokså stabile, og i så måte vil antakeligvis ikke konkursendringen svinge mye. RENTE OG KONKURSUTVIKLING (Tall i prosent) ,7 0,6 0,5 0,4 En mer fordelaktig kronekurs for eksportbedriftene, avskalling av allerede svake selskap, relativt lavt rentenivå og liten endring i utlånspraksisen taler for en lavere ,3 0,2 0,1 konkursandel. Lindorff mener det er sannsynlig at konkursene øker, men at økningen ikke blir like sterk som i Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) ,0 KILDE: NORGES BANK

17 AKSJESELSKAP 17 INKASSOSAKER: FLERE SAKER OG MINDRE BELØP Gjennomsnittlig inkassobeløp har vært fallende det siste året, mens antall aksjeselskaper med inkassosaker fortsatt er på et høyt nivå. I løpet av 2013 sank den utestående saldoen (opprinnelig forfalt beløp) med 5,8 prosent, mens det ble 10,6 prosent flere aksjeselskaper med uoppgjorte inkassosaker. I løpet av året ble det dessuten stadig flere rettslige inkassosaker, og antall uoppgjorte inkassosaker økte med 10,6 prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall aksjeselskap indekserte tall) INKASSOØKNING FOR OVERNATTING OG SERVERING prosent flere selskaper innenfor «Overnatting og servering» hadde en inkassosak ved utgangen av 2013, enn 12 måneder tidligere. «Overnatting og serve ring» fikk den sterkeste økningen i misligholdsfrekvens av alle bransjer, noe som signaliserer at kredittrisikoen for denne bransjen har økt. På årsbasis registrerte Aksjeselskap Lindorff hele 39,6 prosent flere saker i bransjen. KILDE: LINDORFF Til sammenligning økte antall selskaper med inkassosak i «Industri og varehandel» med 4 prosent, mens «Bygg og anlegg» økte med 9 prosent. UTVIKLING MISLIGHOLD (Indekserte tall) 1,5 ANTALL INKASSOSAKER (Foretak ekskl, næringsdrivende indekserte tall) 2,0 GJELDEN ØKER I INDUSTRIEN Det er stor variasjon i utviklingen på hvor stor den forfalte gjelden er i de ulike bransjene. Innenfor «Overnatting og servering» er størrelsen på gjelden uendret, mens i industrien øker den med 4,9 prosent i I «Varehandel» og «Bygg og anlegg» synker gjelden langt mer enn gjennomsnittet, med henholds- 1,2 0,9 0,6 0,3 1,5 1,0 0,5 vis 16,2 og 20,5 prosent. 0, , Utestående saldo Aksjeselskaper med aktiv sak Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

18 18 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 BETALINGSANMERKNINGER: FLERE AKSJESELSKAP MED BETALINGSANMERKNING Hele norske selskaper hadde betalingsanmerkning ved utgangen av Selskapenes forfalte gjeld utgjorde samtidig 4,56 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,1 prosent fra utgangen av ANMERKNINGER (Antall i 1 000) ANMERKET BELØP (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) Siden aksjeselskapene i mindre grad enn tidligere betaler regningene sine, ser vi naturlig nok et oppsving i antall betalingsanmerkninger. Ved slutten av 2013 hadde 11,6 prosent flere selskap en uoppgjort betalingsanmerkning enn i slutten av Økningen er kraftigere enn tidligere, men i gjennomsnitt skylder selskapene et mindre beløp % ,7 % % ,7 % STØRRE RISIKO FOR MANGLENDE BETALING Andelen selskap som har betalingsanmerkning er høy i forhold til tidligere, men stabiliteten i disse tallene er også høy. Risikoen for at norske selskap ikke betaler etter inkassostadiet øker litt, siden andelen med anmerkning har økt fra rundt 8,1 prosent til 8,6 prosent de siste to årene. STORE BRANSJEFORSKJELLER I «Overnatting og servering» har hele 21 prosent av selskapene uoppgjort betalingsanmerkning. Til sammenligning er andelen med betalingsanmerkning i «Varehandel», «Bygg- og anlegg» og «Industri» henholdsvis 13, 12 og 11 prosent. I bransjen med flest aktive aksjeselskap, «Omsetning og drift av fast eiendom», har kun 5 prosent av selskapene betalingsanmerkning. Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Totalt 4. kv kv kv Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Andel AS med betalingsanmerkning 8,60% 8,04% 8,14%

19 AKSJESELSKAP 19 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER: 15 PROSENT FLERE KONKURSER I 2013 I 2013 økte antall konkurser med 15,3 prosent, den største økningen siden I alt gikk selskap konkurs i løpet av fjoråret. Mellom 2009 og 2012 falt konkursantallet hvert år, og totalt ble nedgangen på 28,7 prosent. I 2013 snudde den fallende trenden, og ble erstattet av en sterk økning i antall konkurser. Siden 2009 har imidlertid antall aktive aksjeselskap økt kraftig. Konkursandelen viser dermed et mindre dramatisk bilde enn økningen i konkursantallet. 1,48 prosent av selskapene gikk konkurs i 2013, som er en økning fra 1,36 prosent i Til sammenlikning gikk 2,06 prosent av alle norske selskap konkurs i POSITIVT OG NEGATIVT FOR BRANSJENE På årsbasis økte konkursantallet med over 20 prosent innen både Bygge- og anleggsvirksomhet, Industri og Varehandel. Av disse er både konkursantallet og andelen høyest blant selskapene innenfor Varehandel, men veksten er størst i Bygg og anleggsvirksomhet. I øvrige sentrale bransjer er det bare mindre endringer. ØKNING I HEDMARK Det er spesielt to fylker som skiller seg ut det siste året. I Hedmark økte konkursantallet med 45 prosent, og man ser også at en større andel av konkursene var innen Industrien. Finnmark var derimot eneste fylke med en konkursnedgang, og her falt antall konkurser med hele 20 prosent. HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Antall AS som har gått konkurs i perioden ENDRING I KONKURS SENTRALE BRANSJER Gjennomsnitt Gjennomsnitt 3. kv. SISTE 12 MND Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt 2013 HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal) 1000 Bygge og anleggsvirksomhet 25 % Industri 23 % 800 Omsetning og drift av fast eiendom 6 % 600 Varehandel, rep. av motorvogner 20 % 400 Overnattings og serveringsvirksomhet 0 % Transport og lagring 41 % 200 Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting 25 % 0 1. kv 2. kv 3. kv Jordbruk, skogbruk og fiske 2 % AS Norge 15 % kv

20 20 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 BRANSJEANALYSE: ET UTFORDRENDE ÅR Antall konkurser økte innen de fleste bransjer i 2013, og størst var økningen i varehandelen. Overnatting og servering skilte seg ut med en bedring, men er fortsatt bransjen med den største risiko for mislighold og konkurs. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER 25 % 20 % Sannsynligheten for å overleve for INDUSTRI 15 % nyetablerte selskap har sunket noe de 10,6 prosent av selskapene innen In- 10 % siste årene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine analyser viser imidlertid at selskapene som overlever har langt flere dustri hadde betalingsanmerkning ved utgangen av 2013, men konkurssannsynligheten er relativt lav i bransjen. I 5 % 0 % ansatte enn tidligere. OVERNATTING OG SERVERING 2013 gikk 1,8 prosent av industriselskapene konkurs, opp 0,3 prosentpoeng fra Deler av industrien som ikke Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel Det er fremdeles store utfordringer er påvirket av olje og gass-virksomhet, i bransjen når det gjelder å drive lønnsomt. 1 prosent av foretakene sliter i konkurranse mot billigere produksjonsalternativer utenfor Norge. ANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURS i bransjen gikk konkurs i årets siste kvartal, og hele 21 prosent av selska- Av de sentrale bransjene har konkursbedriftene innen Industri den lengste 2 % pene hadde betalingsanmerkning ved levealderen. utgangen av året. På årsbasis endte konkursandelen på 4,3 prosent, som BYGG OG ANLEGG 1 % er 0,4 prosentpoeng lavere enn i Misligholdet økte litt innen Bygg og På den positive siden har økt turisme i Norge, spesielt i Nord-Norge, bidratt til at konkursantallet ikke økte i bransjen i anleggsvirksomhet i 2013, fra 10,7 til 11,6 prosent. I tillegg økte konkursantallet med hele 25 prosent i samme periode. Andelen som gikk konkurs i 2012 og 2013 var henholds- 0 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri 2012 Varehandel 2013 vis 1,9 prosent og 2,2 prosent. Siden

21 AKSJESELSKAP 21 byggeaktiviteten i Norge har sunket litt, og tilbudet av billigere utenlandsk arbeidskraft øker, kan resultatet bli økt risiko i bransjen. Kredittrisikoen varierer mellom undernæringene i bransjen. Selskapene som oppfører bygninger står for omtrent 1/4 av bransjen, og har høyest risiko. 3,6 prosent av disse selskapene gikk konkurs i I den største undernæringen, utvikling av byggeprosjekter, gikk kun 0,8 prosent av selskapene konkurs i Innen ferdiggjøring av bygninger gikk 3,2 prosent av selskapene konkurs. ANTALL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER ANTALL AKSJESELSKAPER KONKURS/TVANGSAVVIKLET Sentrale bransjer (" %" angir % endring siden...) 4. kv % 1-år rull 4. kv % 1-år rull Varehandel og reparasjon av motorvogner % % Bygge- og anleggsvirksomhet % % Omsetning og drift av fast eiendom % 63 6 % Overnatting og serveringsvirksomhet % 79 0 % Industri % % Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting % % Transport og lagring % % Informasjon og kommunikasjon % % Jordbruk Skogbruk og fiske % 5 2 % FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (4. kv. 2013) ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER BETALINGSANMERKNING OG KONKURS (4. kv. 2013) Venstre akse: Konkurs/tvangsavviklet Høyre akse: Med betalingsanmerkning VAREHANDEL 14% 12,2% 2,0 % 20 % Volumet i detaljhandelen utviklet seg flatt i Spareraten blant nordmenn har også økt, og dette er selvsagt en utfordring for varehan- 7,7% 23,8% 8,2% 4,6% 5,9% 4,6% 1,2% 1,5 % 1,0 % 0,5 % 15 % 10 % 5 % delen. 12,6 prosent av selskapene i bransjen hadde betalingsanmerkning 17,8% 0,0 % 0 % ved utgangen av 2013, men økningen i misligholdet var noe lavere enn for andre bransjer. Konkursantallet økte med 20 prosent på årsbasis, og kon- Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Informasjon og kommunikasjon Industri Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Overnattings- og serveringsvirksomhet Andre bransjer kursandelen endte på 2,7 prosent.

22 22 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 GEOGRAFI: FLEST DÅRLIGE BETALERE I OSLO, TROMS OG NORDLAND I 2013 økte antallet aksjeselskap med betalingsanmerkning i alle de 19 norske fylkene. Oslo, Troms og Nordland utmerker seg med høyest andel selskaper som betaler regningene svært sent. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNING (4. kv. 2013) UTVIKLING AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av 2013 hadde litt under 10 prosent av selskapene i Oslo og Troms betalingsanmerkning, mens andelen i Nordland var litt over 10 prosent. Økningen i mislighold var størst blant selskapene i Nordland og Oslo. LAVEST ØKNING I NORD Både i Troms og Finnmark var økningen i antall selskap som misligholder blant de laveste i landet, med en økning på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng. Bare Oppland, Hedmark og Telemark kunne måle seg med denne utviklingen. Fortsatt er andelen med betalingsanmerkning i de to nordligste fylkene på bortimot 10 prosent, men utviklingen over tid er bedre enn i mange andre fylker. ROGALAND I EGEN KLASSE På Sør- og Vestlandet finner man fortsatt selskapene som gjør opp for seg i størst grad. I Rogaland hadde 6,9 prosent av selskapene betalingsanmerkning, tett fulgt av Sogn og Fjordane. I disse fylkene er imidlertid veksten i antall selskap med anmerkning relativt høy. Størst mislligholdsøkning siste år ser man i Vest-Agder, med 0,9 prosentpoeng. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til norske aksjeselskaper og utvikling fordelt på fylke. Kartet til Negativ Positiv Negativ Positiv venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel aksjeselskaper med Svak betalingsanmerkning negativ Sterk positiv per fylke og kartet til Uforandret høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning Uforandret i forhold til samme kvartal i fjor.

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016 Lindorffanalysen 2. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer