Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014"

Transkript

1 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

2 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne Riksheim Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Leder 3 Nøkkeltall 4 KVARTALETS TEMA 2013 ble bedre enn ventet, men hva nå? 6 Leco 8 Gjeldsordning 10 PERSON Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14 AKSJESELSKAP Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

3 LINDORFFANALYSEN 3 LEDER: RISIKOEN FOR TAP ER ØKENDE Misligholdet i Norge økte både for privatpersoner og næringslivet i 2013, men det er fortsatt et stykke opp til nivåene vi så for noen år siden. Norske aksjeselskap hadde over 15 prosents økning i antall konkurser i løpet av fjoråret markerte i så måte et brudd i den fallende konkurstrenden for norske aksjeselskaper, og vi fikk for første gang etter finanskrisen en konkursøkning. Økningen var ventet, da vi i lengre tid har sett at stadig flere norske aksjeselskaper har slitt med å betale regningene sine. Lindorffanalysen viser at flere foretak har betalingsanmerkning enn under finanskrisen, og vi forventer å se en videre økning i Samtidig er det viktig å være klar over at Norge går bra, og på tross av sterk konkursøkning i fjor, ligger konkursandelen bare på 1,48 prosent. Norske konsumenter har også flere ubetalte regninger enn tidligere. Nordmenns mislighold var totalt sett moderat økende i 2013, men innenfor enkeltsegmenter ser man derimot en relativt kraftig økning. Misligholdsutviklingen for postordre, kredittkort og bilfinansiering er ofte gode indikatorer på hva vi har i vente for økonomien. Vi så et trendskifte for disse områdene ved inngangen til 2012, og siden har vi sett en økning i både antall saker og beløp. I 2013 fikk vi en økning i utviklingen i mislighold for norske privatpersoner, etter en sammenhengende bedring siden Utviklingen var ventet, og skjer på tross av en positiv kjøpekraftsutvikling for de fleste nordmenn de siste årene. Fremover forventer vi en noe strammere likviditet, og på sikt også en økning i arbeidsledighet og renter. I desember gjennomførte vi en undersøkelse mot finansdirektører i ulike europeiske land. De norske respondentene var samstemte i sine forventninger om at misligholdet både blant personer og foretak kommer til å øke moderat til neste år, og det samme forventer de for konkursutviklingen. Dette samsvarer godt med utviklingen vi ser. Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 4 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 TRENDER/NØKKELTALL PRIVATPERSONER ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER SUNKET MED: NÆRINGSDRIVENDE ANTALL INKASSOSAKER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: AKSJESELSKAPER ANTALL KONKURSER HAR SISTE 12 MÅNEDER ØKT MED: 11,6 % 3,5 % 15,3 % Antall saker har holdt seg stabilt med økning på 0,7 % siden forrige kvartal. Vi ser en moderat økning i antall skyldnere med 5,7 % siste 12 måneder, og gjennomsnittlig utestående saldo har økt med 7,2 % i samme periode. Antall saker har holdt seg stabilt med en nedgang på -1,6 % siste kvartal. På antall næringsdrivende med inkassosak ser vi en nedgang på -2,7 % siste 12 måneder, og gjennomsnittlig utestående saldo har holdt seg stabil med en nedgang på -0,6 % i samme periode. Antall konkurser/tvangsavviklinger har økt med 4,8 % siden forrige kvartal. Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning har økt med 11,4 % siste 12 måneder, og antall betalingsanmerkninger har økt med 19,1 % i samme periode.

5 Kvartalets tema 2013 ble bedre enn ventet, men hva nå? 6 LECO 8 Gjeldsordning 10

6 6 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 KVARTALETS TEMA: 2013 BLE BEDRE ENN VENTET, MEN HVA NÅ? Misligholdet økte i 2013, men utviklingen ble ikke så ille som vi hadde fryktet. Norge fikk blant annet hjelp av en svekket krone og økt etterspørsel innen varehandel og eksportindustri. Samtidig er ikke fremtiden helt uten faretegn. Fjoråret ble generelt et godt år for både banker og finansieringsinstitusjoner. Utlånsvolumene fortsatte å vokse, mens tapene bare økte svakt fra et svært lavt utgangspunkt. KONKURSENE ØKTE, MEN IKKE SÅ MYE SOM VENTET Norsk næringsliv opplevde et foruroligende første halvår med en kraftig konkursøkning, men denne veksten dempet seg i andre halvår. Konkursveksten endte på 15,3 prosent for året, altså noe under våre forventninger som var på 17 prosent vekst. En svekket krone og god etterspørselsutvikling innenfor sektorer som varehandel og eksportindustri, er viktige grunner til denne utviklingen. NEGATIVE SIGNALER FOR NORSKE KONSUMENTER Misligholdet blant privatpersoner var moderat økende i 2013, men man ser samtidig en relativt kraftig økning i enkelte segmenter. Usikrede kreditter er et område som utpeker seg med en betydelig økning i beløpsstørrelsen på nye inkassosaker. Vi ser samtidig at antall inkassosaker innen de samme produktene også øker, selv om dette ikke skjer i samme takt. Misligholdsutviklingen for kredittkort, er ofte en god tidlig indikator på utvikling i den generelle betalingsevnen. Vi så et trendskifte ved inngangen til 2012, og gjennom hele 2012 og 2013 har vi sett en konsistent økning i både antall saker og beløp.

7 KVARTALETS TEMA 7 SVEKKET BETALINGSEVNE Fra finanskrisen i 2009 og frem til 2012, så vi en sammenhengende bedring i privatpersoners betalingsevne. Denne trenden er nå brutt, og vi forventer at misligholdsøkningen vil fortsette fremover. Utviklingen var ventet, og skjer på tross av en positiv kjøpekraftsutvikling for de fleste nordmenn de siste årene. Fremover forventer vi en noe strammere likviditet, og etter hvert også en økning i renter og arbeidsledighet. Konsekvensen blir trolig at norske konsumenter får en strammere likviditet. STERK NORSK ØKONOMI Norsk økonomi har vært svært sterk de senere årene. En realrente på under 1 prosent og nesten full sysselsetting, kombinert med en reallønnsvekst på over 30 prosent de siste 10 årene, har vært svært gunstig. Så lenge dette bildet ikke endrer seg, forventer vi bare en moderat økning i tapene fremover. UROVEKKENDE HØY GJELDSGRAD Siden kredittveksten er høy og gjeldsgraden har blitt urovekkende høy, så er vi i dag mer utsatt dersom det skulle komme et skift i norsk økonomi. Et negativt skift i økonomien eller i folks kjøpekraft vil resultere i at mange nordmenn vil få problemer med å betjene gjelden sin. Basert på historiske misligholdstall ser vi at man innen de mest konjunktursensitive produktområdene, kan vente bortimot dobbelt så høye inkassoandeler som vi har nå.

8 8 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 LECO: OPTIMISMEN HAR KJØLNET I NORGE Norske selskap var blant de mest optimistiske i starten av Ved utgangen av året hadde denne optimismen kjølnet betraktelig. I forhold til andre europeiske land, er det få av de spurte fra Norge som venter en markant økning i kredittap, konkurser og mislighold i Derimot er de norske respondentene samstemte om at misligholdet både blant personer og foretak kommer til å øke moderat til neste år. Det samme forventer de for konkursutviklingen. I hovedsak er nordmennene optimistiske til egen drift. De fleste tror omsetning og lønnsomhet i egen bedrift vil se bedre ut i Norske bedrifter er altså mer bekymret for hvordan markedet generelt skal utvikle seg i Norge, enn for hvordan egen virksomhet skal prestere. Når det gjelder kredittpolitikk, er meningene delte i Norge. 36 prosent mener det er sannsynlig at lånepraksisen vil bli strammet til i løpet av 2014, mens 48 prosent mener det er lite sannsynlig. GJENNOMSNITTLIG KREDITTID ØKER I MINDRE GRAD Nordmennene er stort sett enige om at kredittiden ikke vil endre seg nevneverdig i I øvrige europeiske land tror man at kredittiden vil fortsette å øke, men i mindre grad enn for ett år siden. Hele 64 prosent trodde at kredittiden ville øke i 2013, og for 2014 er denne andelen sunket til 24 prosent. Lindorff European Credit Outlook er en todelt analyse som består av en statusrapport på inkasso- og misligholdsutviklingen i flere land i Europa, og en undersøkelse av hvilken utvikling finansansvarlige i mellomstore og store selskaper i Europa forventer innen kredittrisiko og lønnsomhet i 2014.

9 KVARTALETS TEMA 9 TAPENE STAIBILISERER SEG I forrige LECO-analyse forventet en tredel av de spurte i Europa at kredittapene ville øke. For 2014 er det kun 14 prosent som forventer en tilsvarende utvikling. Nederland, UK, Spania og Danmark er mest optimistiske, mens Frankrike, Tyskland, Norge og Finland er mer pessimistiske. UENDRET KREDITTPOLITIKK I de fleste land er det lite sannsynlig at kredittpolitikken endres. Dette passer godt med forventningene som respondentene har til utviklingen for kredittapene. MISLIGHOLD OG KONKURSER ER FORTSATT EN BEKYMRING Det er mindre bekymring for konkurs- og misligholdsutviklingen i år enn i fjor, men det er fortsatt mange som er bekymret. 57 prosent av respondentene tror at misligholdet vil øke i I fjor trodde hele 63 prosent på en konkursøkning, mens i år har andelen sunket til 47 prosent. Frankrike, Italia, Norge og Finland er mest pessimistiske BLIR ET LØNNSOMT ÅR Med mindre bekymringer over mislighold og konkurser, har flere større tro på omsetning og lønnsomhet enn for et år siden. Mer enn halvparten av de spurte forventer økte inntekter, og nesten halvparten forventer økt lønnsomhet til neste år.

10 10 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 GJELDSORDNING: HVA ER EN GJELDSORDNING? En gjeldsordning gir privatpersoner med store økonomiske problemer mulighet til å bli kvitt gjelden. Dette skjer gjennom et offentlig tilrettelagt oppgjør med kreditorene. Gjeldsordningsloven inneholder en rekke vilkår som søkeren må oppfylle for å få en gjeldsordning. Skyldneren må: etter evne ha prøvd å komme frem til en ordning med kreditorene på egen hånd som hovedregel ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet ikke være under konkursbehandling være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser ikke på illojal måte ha forsøkt å tilpasse seg lovens vilkår ikke ha uavklarte formuesforhold som vesentlig vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene være bosatt i Norge på søknadstidspunktet som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere ikke være i en situasjon hvor åpning åpenbart vil virke støtende FRIVILLIG ELLER TVUNGEN GJELDSORDNING Gjeldsordningen kommer i stand ved avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning), eller ved en domstolsavgjørelse (tvungen gjeldsordning). Begge ordningene er i praksis en betalingsavtale som plikter skyldneren til å leve sparsommelig og innfri mest mulig av gjelden innenfor et visst tidsrom, normalt 5 år. Kun det mest nødvendige av inntekter og eiendeler kan beholdes under en gjeldsordning. Hvis ordningen fullføres, slettes normalt hele restgjelden når gjeldsordningsperioden er utløpt. Lindorff har 20 medarbeidere som på vegne av kreditorene behandler søknader om utenrettslige og offentlige gjeldsordninger fra skyldnere. Hvis en skyldner ikke aksepterer forslag til tvungen gjeldsordning, overtar Advokatselskapet T. H. Gjesdahl AS videre behandling i domstolen.

11 Person Inkassosaker 12 Betalingsmoral 13 Næringsdrivende 14

12 12 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 INKASSOSAKER: FÆRRE FÅR INKASSOSAK Nordmenn fikk færre nye inkassosaker i fjor, men størrelsen på kravene var derimot økende. Eldre aldersgrupper har den mest negative utviklingen. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall indekserte tall) 120 I 2013 var det 11,3 prosent færre nye inkassosaker enn i 2012, men i samme pe- 100 riode økte samtidig størrelsen på inkassobeløpene med 4,8 prosent. Når vi sammenligner siste kvartal i 2013 med siste kvartal i 2012, har antall saker økt med 80 0,7 prosent. Størrelsen på beløpene har imidlertid økt med hele 25 prosent. 60 DÅRLIGE BETALERE BLIR STADIG DÅRLIGERE Selv om færre personer pådro seg nye inkassosaker i fjor, ser vi altså at personer med forfalt gjeld pådrar seg stadig mer inkassogjeld og i mindre grad gjør opp for seg. Ved utgangen av året var det 4 prosent flere personer med inkassogjeld 40 Antall saker Hovedstol til Lindorff enn for ett år siden, og det utestående beløpet hadde økt med 5 KILDE: LINDORFF prosent. ELDRE ØKER MEST Det er fortsatt personer i aldergruppen over 66 år som har sterkest negativ UTVIKLING I MISLIGHOLD (Indekserte tall) 1,1 ANTALL INKASSOSAKER (Personer og næringsdrivende indekserte tall) 150 utvikling. Mens antall nye saker går ned for alle andre aldersgrupper, har den eldste aldersgruppen en økning på 4,2 prosent i forhold til i Størrelsen på 120 inkassosakene øker også mest blant de eldre. Summen av hovedstol og ytterli- 1,0 90 ger eksponering har i denne aldersgruppen økt med 12,7 prosent. 60 0,9 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Skyldnere med aktiv sak Utestående saldo Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

13 PERSON 13 GEOGRAFI: FINNMARKINGER SKYLDER MEST I 2013 hadde Sør Trøndelag, Finnmark og Hedmark flest inkassosaker per innbygger, mens Oslo, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal hadde Norges beste betalere. ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (4. kv. 2013) UTVIKLING ANDEL PERSONER MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) HØYEST SNITTBELØP I FINNMARK En person med inkassosak i Finnmark, pådro seg gjennomsnittlig 3567 kroner i ny inkassogjeld i Finnmark endte dermed opp som fylket med det høyeste inkassobeløpet per person, fulgt av Østfold og Akershus med henholdsvis 3189 og 2857 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Vest-Agder. I disse fylkene var beløpet per innbygger på henholdsvis 1239, 1448 og 1688 kroner. BEDRING I VEST I Sør-Trøndelag ble det registrert 4,7 prosent flere inkassosaker i 2013 enn i 2012, noe som er den største økningen av noe fylke. Sør-Trøndelag er, sammen med Hedmark og Oppland, de eneste fylkene med en økning i antallet nye inkassosaker i fjor. Nordland, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane fikk den største nedgangen i antall nye saker, med en reduksjon på over på over 25 prosent. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser Negativ Positiv Negativ Positiv en Svak rangering negativ basert Sterk på andel positiv personer med inkassosak per fylke Svak negativ og kartet til høyre Sterk viser positiv endring i antall personer Uforandret med inkassosak i forhold til samme kvartal i fjor. Uforandret

14 14 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 NÆRINGSDRIVENDE: UNGE OG ELDRE NÆRINGSDRIVENDE SLITER MEST Næringsdrivende fikk 3,5 prosent flere nye inkassosaker i 2013 enn i I samme periode falt imidlertid størrelsen på inkassobeløpene med 5,4 prosent. ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (4. kv. 2013) UTVIKLING ANDEL NÆRINGSDRIVENDE MED INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av 2013 var det 1,6 prosent færre uoppgjorte inkassosaker enn ved samme tidspunkt i fjor. Beløpene er i samme tidsrom redusert med 7 prosent. DE YNGRE OG ELDRE SLITER MEST Blant næringsdrivende ser vi en større økning i antall inkassosaker blant de over 66 år, enn for landsgjennomsnittet. I denne aldersgruppen er økningen på hele 10,6 prosent. Til sammenligning er økningen kun på 3,5 prosent for de øvrige aldersgruppene. I motsetning til for privatpersoner, er det en større økning blant yngre næringsdrivende enn for hele populasjonen. Blant næringsdrivende under 30 år, har antallet nye inkassosaker økt med hele 15,3 prosent. BEST I OSLO OG VESTLANDET Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag kommer dårlig ut når det gjelder antall inkassosaker blant næringsdrivende i forhold til antall innbyggere. Oslo og Vestlandet kommer best ut. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet Negativ viser kredittverdigheten Positiv til norske næringsdrivende Negativ og utvikling fordelt Positivpå fylke. Kartet til venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel næringsdrivende med Svak negativ inkassosak per Sterk fylke positiv og kartet til høyre Uforandret Uforandret viser endring i antall næringsdrivende med betalingsanmerkning i forhold til samme kvartal i fjor.

15 Aksjeselskap Kredittverdighet 16 Inkassosaker 17 Betalingsanmerkninger 18 Konkurser og tvangsavviklinger 19 Bransjeanalyse 20 Betalingsmoral 22

16 16 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 KREDITTVERDIGHET: NOE SVAKERE KREDITTVERDIGHET BLANT NORSKE AS Antall konkurser steg med 15,3 prosent i 2013, mens misligholdet økte med litt over 10 prosent i samme periode. Dette betyr at risikoen for tap når man gir kreditt, har økt det siste året. DECISION SCORE (Fordeling scorekort) Utlån med gjennomsnittlig risikonivå vil fremover merke at en større andel av kundene ikke betaler regningene på forfall og de vil få en høyere tapsandel. Samtidig er det viktig å understreke at selv om risikoen har økt, er den fortsatt ikke å betegne som stor i et historisk perspektiv FORDELING AV KREDITTRISIKO 0 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 69 prosent av selskapene med betalingsanmerkning hadde ved utgangen av 2013 status som ikke kredittverdig, noe som tilsvarer 7 prosent av alle aktive selskap. Ser man på fordelingen av antall anmerkninger og anmerket beløp, øker konsentrasjonen Andel aktive AS Andel AS med anmerkning ytterligere. HVA SKJER I 2014? Lavere konsum, ringvirkninger av konkursøkning, økt mislighold og høyere arbeidsledighet taler for at konkursøkningen skal fortsette. Makrotallene i norsk økonomi er imidlertid nokså stabile, og i så måte vil antakeligvis ikke konkursendringen svinge mye. RENTE OG KONKURSUTVIKLING (Tall i prosent) ,7 0,6 0,5 0,4 En mer fordelaktig kronekurs for eksportbedriftene, avskalling av allerede svake selskap, relativt lavt rentenivå og liten endring i utlånspraksisen taler for en lavere ,3 0,2 0,1 konkursandel. Lindorff mener det er sannsynlig at konkursene øker, men at økningen ikke blir like sterk som i Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) ,0 KILDE: NORGES BANK

17 AKSJESELSKAP 17 INKASSOSAKER: FLERE SAKER OG MINDRE BELØP Gjennomsnittlig inkassobeløp har vært fallende det siste året, mens antall aksjeselskaper med inkassosaker fortsatt er på et høyt nivå. I løpet av 2013 sank den utestående saldoen (opprinnelig forfalt beløp) med 5,8 prosent, mens det ble 10,6 prosent flere aksjeselskaper med uoppgjorte inkassosaker. I løpet av året ble det dessuten stadig flere rettslige inkassosaker, og antall uoppgjorte inkassosaker økte med 10,6 prosent. UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Antall aksjeselskap indekserte tall) INKASSOØKNING FOR OVERNATTING OG SERVERING prosent flere selskaper innenfor «Overnatting og servering» hadde en inkassosak ved utgangen av 2013, enn 12 måneder tidligere. «Overnatting og serve ring» fikk den sterkeste økningen i misligholdsfrekvens av alle bransjer, noe som signaliserer at kredittrisikoen for denne bransjen har økt. På årsbasis registrerte Aksjeselskap Lindorff hele 39,6 prosent flere saker i bransjen. KILDE: LINDORFF Til sammenligning økte antall selskaper med inkassosak i «Industri og varehandel» med 4 prosent, mens «Bygg og anlegg» økte med 9 prosent. UTVIKLING MISLIGHOLD (Indekserte tall) 1,5 ANTALL INKASSOSAKER (Foretak ekskl, næringsdrivende indekserte tall) 2,0 GJELDEN ØKER I INDUSTRIEN Det er stor variasjon i utviklingen på hvor stor den forfalte gjelden er i de ulike bransjene. Innenfor «Overnatting og servering» er størrelsen på gjelden uendret, mens i industrien øker den med 4,9 prosent i I «Varehandel» og «Bygg og anlegg» synker gjelden langt mer enn gjennomsnittet, med henholds- 1,2 0,9 0,6 0,3 1,5 1,0 0,5 vis 16,2 og 20,5 prosent. 0, , Utestående saldo Aksjeselskaper med aktiv sak Purresaker Inkasso rettslig Inkasso småkrav KILDE: LINDORFF KILDE: LINDORFF

18 18 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 BETALINGSANMERKNINGER: FLERE AKSJESELSKAP MED BETALINGSANMERKNING Hele norske selskaper hadde betalingsanmerkning ved utgangen av Selskapenes forfalte gjeld utgjorde samtidig 4,56 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,1 prosent fra utgangen av ANMERKNINGER (Antall i 1 000) ANMERKET BELØP (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000) Siden aksjeselskapene i mindre grad enn tidligere betaler regningene sine, ser vi naturlig nok et oppsving i antall betalingsanmerkninger. Ved slutten av 2013 hadde 11,6 prosent flere selskap en uoppgjort betalingsanmerkning enn i slutten av Økningen er kraftigere enn tidligere, men i gjennomsnitt skylder selskapene et mindre beløp % ,7 % % ,7 % STØRRE RISIKO FOR MANGLENDE BETALING Andelen selskap som har betalingsanmerkning er høy i forhold til tidligere, men stabiliteten i disse tallene er også høy. Risikoen for at norske selskap ikke betaler etter inkassostadiet øker litt, siden andelen med anmerkning har økt fra rundt 8,1 prosent til 8,6 prosent de siste to årene. STORE BRANSJEFORSKJELLER I «Overnatting og servering» har hele 21 prosent av selskapene uoppgjort betalingsanmerkning. Til sammenligning er andelen med betalingsanmerkning i «Varehandel», «Bygg- og anlegg» og «Industri» henholdsvis 13, 12 og 11 prosent. I bransjen med flest aktive aksjeselskap, «Omsetning og drift av fast eiendom», har kun 5 prosent av selskapene betalingsanmerkning. Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Totalt 4. kv kv kv Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Andel AS med betalingsanmerkning 8,60% 8,04% 8,14%

19 AKSJESELSKAP 19 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER: 15 PROSENT FLERE KONKURSER I 2013 I 2013 økte antall konkurser med 15,3 prosent, den største økningen siden I alt gikk selskap konkurs i løpet av fjoråret. Mellom 2009 og 2012 falt konkursantallet hvert år, og totalt ble nedgangen på 28,7 prosent. I 2013 snudde den fallende trenden, og ble erstattet av en sterk økning i antall konkurser. Siden 2009 har imidlertid antall aktive aksjeselskap økt kraftig. Konkursandelen viser dermed et mindre dramatisk bilde enn økningen i konkursantallet. 1,48 prosent av selskapene gikk konkurs i 2013, som er en økning fra 1,36 prosent i Til sammenlikning gikk 2,06 prosent av alle norske selskap konkurs i POSITIVT OG NEGATIVT FOR BRANSJENE På årsbasis økte konkursantallet med over 20 prosent innen både Bygge- og anleggsvirksomhet, Industri og Varehandel. Av disse er både konkursantallet og andelen høyest blant selskapene innenfor Varehandel, men veksten er størst i Bygg og anleggsvirksomhet. I øvrige sentrale bransjer er det bare mindre endringer. ØKNING I HEDMARK Det er spesielt to fylker som skiller seg ut det siste året. I Hedmark økte konkursantallet med 45 prosent, og man ser også at en større andel av konkursene var innen Industrien. Finnmark var derimot eneste fylke med en konkursnedgang, og her falt antall konkurser med hele 20 prosent. HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Antall AS som har gått konkurs i perioden ENDRING I KONKURS SENTRALE BRANSJER Gjennomsnitt Gjennomsnitt 3. kv. SISTE 12 MND Standardavvik over gjennomsnitt 2 Standardavvik over gjennomsnitt 2013 HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal) 1000 Bygge og anleggsvirksomhet 25 % Industri 23 % 800 Omsetning og drift av fast eiendom 6 % 600 Varehandel, rep. av motorvogner 20 % 400 Overnattings og serveringsvirksomhet 0 % Transport og lagring 41 % 200 Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting 25 % 0 1. kv 2. kv 3. kv Jordbruk, skogbruk og fiske 2 % AS Norge 15 % kv

20 20 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 BRANSJEANALYSE: ET UTFORDRENDE ÅR Antall konkurser økte innen de fleste bransjer i 2013, og størst var økningen i varehandelen. Overnatting og servering skilte seg ut med en bedring, men er fortsatt bransjen med den største risiko for mislighold og konkurs. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER 25 % 20 % Sannsynligheten for å overleve for INDUSTRI 15 % nyetablerte selskap har sunket noe de 10,6 prosent av selskapene innen In- 10 % siste årene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine analyser viser imidlertid at selskapene som overlever har langt flere dustri hadde betalingsanmerkning ved utgangen av 2013, men konkurssannsynligheten er relativt lav i bransjen. I 5 % 0 % ansatte enn tidligere. OVERNATTING OG SERVERING 2013 gikk 1,8 prosent av industriselskapene konkurs, opp 0,3 prosentpoeng fra Deler av industrien som ikke Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri Varehandel Det er fremdeles store utfordringer er påvirket av olje og gass-virksomhet, i bransjen når det gjelder å drive lønnsomt. 1 prosent av foretakene sliter i konkurranse mot billigere produksjonsalternativer utenfor Norge. ANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURS i bransjen gikk konkurs i årets siste kvartal, og hele 21 prosent av selska- Av de sentrale bransjene har konkursbedriftene innen Industri den lengste 2 % pene hadde betalingsanmerkning ved levealderen. utgangen av året. På årsbasis endte konkursandelen på 4,3 prosent, som BYGG OG ANLEGG 1 % er 0,4 prosentpoeng lavere enn i Misligholdet økte litt innen Bygg og På den positive siden har økt turisme i Norge, spesielt i Nord-Norge, bidratt til at konkursantallet ikke økte i bransjen i anleggsvirksomhet i 2013, fra 10,7 til 11,6 prosent. I tillegg økte konkursantallet med hele 25 prosent i samme periode. Andelen som gikk konkurs i 2012 og 2013 var henholds- 0 % 2009 Bygg og anlegg Overnatting og servering Omsetning og drift av fast eiendom Industri 2012 Varehandel 2013 vis 1,9 prosent og 2,2 prosent. Siden

21 AKSJESELSKAP 21 byggeaktiviteten i Norge har sunket litt, og tilbudet av billigere utenlandsk arbeidskraft øker, kan resultatet bli økt risiko i bransjen. Kredittrisikoen varierer mellom undernæringene i bransjen. Selskapene som oppfører bygninger står for omtrent 1/4 av bransjen, og har høyest risiko. 3,6 prosent av disse selskapene gikk konkurs i I den største undernæringen, utvikling av byggeprosjekter, gikk kun 0,8 prosent av selskapene konkurs i Innen ferdiggjøring av bygninger gikk 3,2 prosent av selskapene konkurs. ANTALL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER ANTALL AKSJESELSKAPER KONKURS/TVANGSAVVIKLET Sentrale bransjer (" %" angir % endring siden...) 4. kv % 1-år rull 4. kv % 1-år rull Varehandel og reparasjon av motorvogner % % Bygge- og anleggsvirksomhet % % Omsetning og drift av fast eiendom % 63 6 % Overnatting og serveringsvirksomhet % 79 0 % Industri % % Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting % % Transport og lagring % % Informasjon og kommunikasjon % % Jordbruk Skogbruk og fiske % 5 2 % FORDELING ANTALL BETALINGSANMERKNINGER (4. kv. 2013) ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER BETALINGSANMERKNING OG KONKURS (4. kv. 2013) Venstre akse: Konkurs/tvangsavviklet Høyre akse: Med betalingsanmerkning VAREHANDEL 14% 12,2% 2,0 % 20 % Volumet i detaljhandelen utviklet seg flatt i Spareraten blant nordmenn har også økt, og dette er selvsagt en utfordring for varehan- 7,7% 23,8% 8,2% 4,6% 5,9% 4,6% 1,2% 1,5 % 1,0 % 0,5 % 15 % 10 % 5 % delen. 12,6 prosent av selskapene i bransjen hadde betalingsanmerkning 17,8% 0,0 % 0 % ved utgangen av 2013, men økningen i misligholdet var noe lavere enn for andre bransjer. Konkursantallet økte med 20 prosent på årsbasis, og kon- Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Informasjon og kommunikasjon Industri Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Overnattings- og serveringsvirksomhet Andre bransjer kursandelen endte på 2,7 prosent.

22 22 LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2014 GEOGRAFI: FLEST DÅRLIGE BETALERE I OSLO, TROMS OG NORDLAND I 2013 økte antallet aksjeselskap med betalingsanmerkning i alle de 19 norske fylkene. Oslo, Troms og Nordland utmerker seg med høyest andel selskaper som betaler regningene svært sent. ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNING (4. kv. 2013) UTVIKLING AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNING (Endring siste 12 måneder) Ved utgangen av 2013 hadde litt under 10 prosent av selskapene i Oslo og Troms betalingsanmerkning, mens andelen i Nordland var litt over 10 prosent. Økningen i mislighold var størst blant selskapene i Nordland og Oslo. LAVEST ØKNING I NORD Både i Troms og Finnmark var økningen i antall selskap som misligholder blant de laveste i landet, med en økning på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng. Bare Oppland, Hedmark og Telemark kunne måle seg med denne utviklingen. Fortsatt er andelen med betalingsanmerkning i de to nordligste fylkene på bortimot 10 prosent, men utviklingen over tid er bedre enn i mange andre fylker. ROGALAND I EGEN KLASSE På Sør- og Vestlandet finner man fortsatt selskapene som gjør opp for seg i størst grad. I Rogaland hadde 6,9 prosent av selskapene betalingsanmerkning, tett fulgt av Sogn og Fjordane. I disse fylkene er imidlertid veksten i antall selskap med anmerkning relativt høy. Størst mislligholdsøkning siste år ser man i Vest-Agder, med 0,9 prosentpoeng. Svært negativt Negativt Litt negativt Uforandret Litt positivt Positivt Svært positivt Sterk negativ Svak positiv Sterk negativ Svak positiv Norgeskartet viser kredittverdigheten til norske aksjeselskaper og utvikling fordelt på fylke. Kartet til Negativ Positiv Negativ Positiv venstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel aksjeselskaper med Svak betalingsanmerkning negativ Sterk positiv per fylke og kartet til Uforandret høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning Uforandret i forhold til samme kvartal i fjor.

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013 Lindorffanalysen 2. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016 Lindorffanalysen 3. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

Usikker etterspørselsside bremser investeringene RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Usikker etterspørselsside bremser investeringene INDEKSEN NÅR NYTT BUNNIVÅ Alle underindeksene til resultatindeksen trekker ned, men det

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016

Lindorffanalysen. 2. utgave 2016 Lindorffanalysen 2. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer