Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen. 4. utgave 2012"

Transkript

1 Lindorffanalysen 4. utgave 212

2 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Nina Syvertsen Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Aksjeselskap Kredittverdighet 13 Inkassosaker 14 Betalingsanmerkninger 15 Betalingsmoral 16 Næringsdrivende Kredittverdighet 18 Inkassosaker 19

3 Lindorffanalysen 3 Leder: Vil rentefesten gi misligholdsbakrus? Norges Bank beholdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent ved siste rentemøte. Hovedgrunnen til det lave rentenivået i Norge, er gjeldskrise i Europa og lavt rentenivå hos mange av våre handelspartnere. I dagens situasjon er en lav rente nødvendig for å hindre svekket konkurranseevne for norsk eksportindustri. Det er en utfordring at den norske kronen likevel kan bli styrket fremover, ettersom vi fortsatt har en høyere rente enn mange av våre handelspartnere. Nordmenn nyter godt av den lave renten. Vi betaler en svært lav rente på våre boliglån, billån, hyttelån og alt annet vi låner til. Problemet er at vi over tid har vent oss til et lavt rentenivå, og at vi lett glemmer at dagens nivå ikke er normalen. Mange nordmenn har lagt seg på et gjeldsnivå som tar utgangspunkt i hva de kan betjene i dag, og ikke hva den økonomiske bæreevnen er ved høyere rente. Resultatet er en sterk norsk gjeldsvekst, og svært høy gjeldsbelastning hos større befolkningsgrupper. Spørsmålet er om vi har fått for høy gjeld. Når renten øker, kommer alle med gjeld og flytende rente til å få en strammere likviditet. Vi ser allerede nå at enkelte grupper i samfunnet har en økning i misligholdet, til tross for at makrosituasjonen er uvanlig god for nordmenn. Utviklingstrenden innen mislighold er i endring. Det er en nedgang i mislighold blant de yngste gruppene, en moderat økning i etableringsfasen, og en markert vekst blant de over 65 år. Inkassodebutantene er dermed eldre og har mer gjeld når de går til inkasso. Foreløpig er utviklingen moderat, men vi mener det er grunn til å bli bekymret om denne utviklingen fortsetter. Hvis misligholdet til enkelte grupper øker på dagens lave rentenivå hva vil da skje når renten øker? Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6

5 Kvartalets tema 5 Boliglån: Norgesrekord i gjeldsbelastning Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at nordmenns gjeldsbelastning har nådd et nytt toppnivå. Gjennomsnittlig gjeldsbelastning i husholdningene er nå på over 2 prosent, en dobling sammenlignet med situasjonen for 4 år siden. Andel finansiering (Andel av boligens verdi som er lånefinansiert) 1 % 8 % Forrige gjeldsbelastningstopp hadde Høy gjeld og lite egenkapital aldersgruppen over 36 år derimot ikke 6 % vi rett før finanskrisen skylte innover Gruppen med både høy gjeldsgrad og har sunket. Vi mener aldersgruppen 4 % landet på slutten av 8-tallet. Den gangen lå gjeldsbelastningen rundt 16 prosent, før den falt mot et bunnivå på høy belåningsgrad har størst problemer. I dag er man usikker på om man har en boligboble, men vi kan anta at år har størst andel husholdninger med en allerede stresset økonomi, og disse har i mindre grad de unges 2 % % Under 85 % 85 1 % Over 1 % 13 prosent i Siden slutten av 8-tallet har vi hatt en svært svingende rente, og den er i dag på sitt laveste nivå i perioden. Gjeldsbelastningen et boligprisfall eller økt mislighold i enkelte segmenter raskt kan smitte og skape usikkerhet i markedet. Det var denne utviklingen vi fikk etter forrige fleksibilitet på kostnadssiden. Vi kommer til å følge de utsatte gruppene nøye, ettersom renten og sannsynligvis misligholdet her kommer til å øke Under 35 år Over 35 år KildE: Finanstilsynet liger samtidig på sitt høyeste nivå. Mange med høy gjeldsgrad Hele 17 prosent av norske husholdninger har en gjeld på mer enn tre ganger finanskrise, noe som kan skje igjen dersom trenden snur åringer er mest utsatt For å bremse risikoen i boligmarkedet, fremover. Lånegrad (Størrelse lån sammenlignet med inntekt) 1 % 8 % inntekten, og andelen er økende. An innførte man reglen om 15 prosent 6 % delen med over fire ganger inntekten i gjeld ligger, på 8 prosent. Videre ser vi at 2 prosent av personene over 35 år har en belåningsgrad på over 1 prosent, mens andelen under 35 år har sunket noe. egenkapital. Regelendringen gjør det mer krevende for unge med studielån å få boliglån, selv om dette er gruppen med antatt høyest fremtidig inntekt. Tallene viser at unge mennesker misligholder færre boliglån enn tidligere, mens antallet misligholdte boliglån for 4 % 2 % % ganger inntekt 4 5 ganger inntekt Over 5 ganger inntekt KildE: Finanstilsynet

6 6 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Selskap som ikke leverer årsregnskap: Ikke levert regnskap? Ikke gi kreditt! norske aksjeselskaper sendte ikke inn årsregnskaper innen 1. oktober, selv om de har fått påminnelse fra Regnskapsregisteret. Dette er svært risikable selskaper, som man bør være forsiktig med å gi kreditt til. Selskapene som ikke har levert regnskap har betydelig høyere konkurs sions soneinndeling, underbygger kre En analyse ved hjelp av Soliditet Deci og misligholdsandel enn de øvrige dittrisikoen blant selskapene som ikke selskapene. Hele 46,2 prosent av leverte regnskap. Hele 49 prosent av selskapene hadde uoppgjort gjeld gruppen var i sone 1 (per 1. oktober), per 1. oktober. noe som tilsier at sannsynlighet for konkurs innen 12 måneder er på 28,8 FORVENT FLERE KONKURSER prosent. Slår Soliditets konkursprognose til, vil ytterligere 1 81 BLANT SELSKAPENE SOM IKKE HAR LEVERT REGNSKAP aksjeselskaper gå konkurs innen tredje Konkursandelen i årets tredje kvartal kvartal 213. Dette tilsvarer 13,9 prosent av selskapene som ikke har levert var på 2,1 prosent for gruppen som ikke har levert regnskap, noe som regnskap. er 25 ganger høyere enn for øvrige selskap. Selskap som ikke har levert Selskapene som ikke har levert regnskap er også overrepresentert på regnskap, utgjorde hele 68,8 prosent av konkursene i tredje kvartal 212. misligholdsstatistikken. Av det totale utestående anmerkningsbeløpet på 3,8 milliarder kroner, stod selskap som ikke har levert regnskap for 65,4 prosent. I gjennomsnitt skyldte anmerkede selskaper som ikke har Antall Konkurs Anmerkning Regnskap Levert ,1 % 5,5 % Mangler Regnskap og nyoppstartet AS ,3 % 5,3 % Manglende Regnskap ,1 % 46,2 % Totalt ,2 % 7,8 % Kilde: AAA SOliditet 8 Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Sone 1 Sone 2 49 Sone 3 Ikke levert regnskap Sone 4 Sone 5 Ikke Ikke levert regnskap Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Kilde: AAA soliditet

7 Kvartalets tema 7 Bedrifter som ikke har levert regnskap % 1 % 8 % levert regnskap kroner, mens anmerkede selskaper som har levert regnskap skyldte kroner. Hvorvidt selskapene som ikke har levert regnskap, har revisor eller valgt bort revisor, har liten påvirkning på statistikken. OVERNATTING OG SERVERINGS- VIRKSOMHET I FINNMARK Grafene viser hvilken andel av aksjeselskaper som har levert regnskap på bransje og fylkesnivå. Forskjellen er størst på bransjenivå, hvor Overnatting og serveringsvirksomhet kommer dårligst ut med 9,2 prosent som ikke har levert regnskap. Blant aksjeselskaper i bransjen Helse og sosialtjenester var det bare 3,4 prosent som ikke hadde levert regnskap. Fylkene Finnmark, Hordaland og Oslo kommer dårligst ut på i statistikken over aksjeselskaper som leverer regnskapene sine. Aksjeselskaper fra sørlandsfylkene Aust-Agder, Vest- Agder og Telemark er best i klassen. Kombinerer man fylkes- og bransjetallene kommer «Overnatting og serveringsvirksomhet» i Finnmark dårligst ut og «Undervisning» i Vestfold best ut (basert på dårligste og beste gruppe med minimum 1 AS) Bedrifter som ikke har levert regnskap Østfold Akershus Oslo Omsetn. og drift fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forskningsvirksomhet Faglig, vitenskapelig og teknisk Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Antall bedrifter (v.akse, tall i 1 ) Hedmark Oppland Buskerud Antall bedrifter (v.akse, tall i 1 ) Vestfold Telemark Industri Transport og lagring Aust-Agder Overnatting og serveringsvirksomhet Vest-Agder Helse- og sosialtjenester Jordbruk, skogbruk og fiske Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Annen tjenesteyting Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Sør-Trøndelag Undervisning Elektrisitet-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyning Nord-Trøndelag Bergverksdrift og utvinning Andel bedrifter (h. akse) Nordland Vannforsyning, avløps og renovasjonsvirksomhet Troms Finnmark 6 % 4 % 2 % % Kilde: AAA SOliditet 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Andel bedrifter (h. akse) Kilde: AAA SOliditet

8 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11

9 Person 9 Kredittverdighet: Flere med god kredittverdighet Det siste året har vi sett en kraftig økning i andelen nordmenn med god kredittverdighet. Befolkningsandelen som tilhører de minst kredittverdige gruppene er veldig stabil, mens man har sett en reduksjon har kommet i mellomsjiktet. Utviklingen tyder på at de fleste i dag Totalt sett har det vært en marginal er i en bedre økonomisk situasjon enn vekst i antall personer med for ett år siden. Langt færre personer som scorer høyt i det generiske Gjennomsnittlig anmerket beløp per betalingsanmerkning det siste året. scorekortet til AAA Soliditet, har fått person med anmerkning har falt med betalingsanmerkning det siste kvartalet. For personer som scorer i Sone rundt 15 kroner. Vi ser samtidig 4,3 prosent det siste året, og er nå på 1 er det derimot en økning på,6 at gjennomsnittlig anmerket beløp har prosent, og andelen har økt med hele økt med 29 prosent de siste tre årene. 2,9 prosent siden forrige kvartal. Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Betalingsanmerkninger (Tall i 1 ) 25 38,84 5,74 5,83 12,1 11,78 27,56 3. kv. 211 Sone 1 Sone 2 15,76 Sone 3 Sone 4 4,37 32,5 3. kv. 212 Sone 5 9,52 Kilde: Soliditet decision Skyldnere med aktiv inkassosak (Andel, fordelt på sone) 8 % 6 % 4 % 2 % % Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: Lindorff kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 212 Snittbeløp, personer med anmerkning Personer med anmerkning Kilde: Soliditet decision

10 1 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Inkassosaker: Færre nye inkassosaker Det er færre nye inkassosaker i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal. Det er derimot bare en marginal nedgang i antall personer med løpende inkassosaker. Utvikling inkassoskyldnere (Antall i 1 ) 6 Sammenlignet med andre kvartal er nedgangen er noe større blant 5 det en kraftig nedgang både i antall personer med inkassosak og i nye in yngre aldersgrupper. Personer med lav inntekt har størst nedgang i 4 kassosaker. Beholdningen av løpende inkassostatistikken. 3 inkassosaker er bare svakt fallende ved utgangen av perioden. De siste 12 må FÆRRE INKASSOSAKER SISTE ÅR nedene har det vært en nedgang både 8 prosent færre personer har fått nye i antall nye saker og personer med ny sak, mens beholdningen av løpende inkassosaker i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i Personer saker har økt Antallet personer med løpende Kilde: Lindorff NEDGANG SISTE TRE MÅNEDER Det er 1,3 prosent færre nordmenn med en ny inkassosak i tredje kvartal 212, enn i andre kvartal. Antall inkassosaker faller med 1 prosent sammenlignet med 211, og antall løpende inkassosaker er også redusert med 1 prosent. Nedgangen i antallet nye saker kommer i all hovedvekt for Utvikling i mislighold (Tall i 1 ) personer med løpende inkassosaker aldersgruppene under 4 år, og det er 3 18 bare fikk en svak nedgang (,7 prosent) i samme periode. Ved utgangen av kvartalet er det rundt 193 personer med løpende inkassosak. Reduksjonen i antall nye saker er relativt jevnt fordelt blant aldersgruppene, men kun for inntektsgruppene over 4 kroner vi ser en økning Snittsaldo per åpen sak (NOK) Skyldnere med aktiv sak Kilde: Lindorff

11 Person 11 Betalingsmoral: Mest mislighold i Finnmark og østfold Finnmark og Østfold har Norges høyeste andel innbyggere med betalingsanmerkning, mens Hedmark har det høyeste misligholdte beløpet per person. Andel Personer med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Utvikling Personer med betalingsanmerkning (Endring siste 12 måneder) Finnmark har høyest andel med mislighold i landet. Hele 7,92 prosent av befolkningen i fylket er registrert med betalingsanmerkning, noe som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 5,4 prosent. Minst mislighold på Vestlandet Statistikken viser at vestlendinger fortsatt er Norges beste betalere. Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest mislighold, her er hhv 4,7 prosent, 4 prosent og 3,4 prosent av fylkets innbyggere registrert med betalingsanmerkning. Størst bedring i Trøndelag Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene, så har Trøndelagsfylkene og Troms hatt den mest positive utviklingen. Telemark, Oslo, Hedmark og Vestfold har derimot hatt den sterkeste økningen i andel personer med betalingsanmerkninger. Lavest misligholdt beløp i Vest-Agder Hedmark, Buskerud og Akershus har Norges høyeste snittbeløp på betalingsanmerkninger, og ligger godt over landsgjennomsnittet på kroner. I Hedmark skylder en person med betalingsanmerkning i snitt kroner, mens tilsvarende tall for Buskerud og Akershus er henholdsvis kroner og kroner. Vest-Agder kommer best ut, her skylder en person med betalingsanmerkning kroner. Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Norgeskartet Sterk negativ viser kredittverdigheten Svak positiv til personer og utvikling Sterk fordelt negativ på fylke. Kartet Svak positiv til venstre viser en Negativ Positiv Negativ Positiv rangering basert på andel personer med betalingsanmerkning per fylke og kartet til høyre viser endring Svak negativ Sterk positiv Svak negativ Sterk positiv i Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor. Kilde: AAA Soliditet

12 Aksjeselskap Kredittverdighet 13 Inkassosaker 14 Betalingsanmerkninger 15 Betalingsmoral 16

13 Aksjeselskap 13 Kredittverdighet: Konkursnedgangen flater ut Norske aksjeselskaper nyter godt av en sterk innenlandsøkonomi, men den fallende konkurstrenden stagnerer noe i tredje kvartal. Renteutviklingen tilsier imidlertid ikke noen forverring på kort sikt. Foretaksscore (Fordeling scorekort antall i 1 ) 8 Det ble registrert færre konkurser i tredje kvartal enn i andre kvartal, og konkursraten er nå svært lav. Siste 12 måneder har det vært en minimal nedgang i antall konkurser, noe som signaliserer at bunnen i konkursstatistikken kan være nådd. Misligholdet VENTER UENDRET RENTENIVÅ Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent den 29. august. Bakgrunnen for avgjørelsen var svak vekst og fortsatt lave rentenivåer internasjonalt. Den norske innenlandsøkonomien er fort Sone 1 -,8 % Sone 2-1,5 % +1,4 % Sone 3 +3,4 % Sone 4 +3,4 % Sone 5 synker litt i forhold til det foregående kvartalet, men er på et betydelig høy satt sterk, men kronekursens styrkelse mot Norges viktigste handelspartnere 1. kv kv. 212 ere nivå enn for 12 måneder siden. kombinert med en lavere inflasjon enn Kilde: AAA Soliditet Dette betyr at misligholdet foreløpig er på et stabilt høyt nivå. forventet i Norge har hatt betydning for vedtaket. Risikopremiene i kredittmarkedene har i tillegg falt noe i Rente og konkursutvikling (Tall i prosent) EN STADIG STØRRE ANDEL ER KREDITTVERDIGE Andelen kredittverdige selskaper økte fra 7 prosent, til 71 prosent i løpet av tredje kvartal. Den økende andelen kredittverdige selskap er et positivt signal, men endringen i konkurs- og misligholdsstatistikken gjenspeiles ved at den ikke-kredittverdige gruppen av aksjeselskaper ikke blir mindre. løpet av tredje kvartal, og dette betyr at en eventuell renteøkning ligger lenger frem i tid enn tidligere anslått. Renteutviklingen tilsier at konkurs og misligholdsstatistikken ikke burde forverres på kort sikt Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) Kilde: AAA Soliditett

14 14 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Inkassosaker: Nedgangen flater ut Norske aksjeselskaper pådrar seg færre inkassosaker enn tidligere, men nedgangen er svakere enn i forrige kvartal. Utviklingen er best blant de minst kredittverdige selskapene. Utvikling inkassoskyldnere (Aksjeselskap antall i 1 ) 1 De mest kredittverdige selskapene en nedgang innenfor Overnatting og 8 opplever en betydelig økning i antall inkassosaker. Siden tredje kvartal 211 har 15 prosent flere kredittverdige serveringsvirksomhet. Analysen for tredje kvartal 212 viser at det er 2,6 prosent færre selskaper med løpende 6 4 selskap fått inkassosak, og antall åpne inkassosaker har i samme tidsperiode inkassosak, sammenlignet med andre kvartal økt med hele 19 prosent. KONSENTRASJONEN AV Aksjeselskap 3,6 PROSENT FÆRRE INKasso- SAKER SISTE KVARTAL MISLIGHOLD ER FALLENDE I løpet av de siste 12 månedene har Kilde: Lindorff Det har kommet 18 6 nye inkassosaker i løpet av det siste kvartalet, det blitt 1,6 prosent færre selskap med inkassosaker, og det har i samme Utvikling mislighold noe som utgjør en nedgang på 3,6 prosent. Utviklingen er motsatt av hva man så i forrige kvartal, og det er de middels risikable selskapene som står periode vært en nedgang i antall inkassosaker på 3,8 prosent. Konsentrasjonen av mislighold er dermed på vei ned, og selskapene som misligholder for endringen. fikk i gjennomsnitt 1,6 prosent færre 6 6 Økningen i antall saker og skyldnere er størst innenfor bransjene Jord saker i løpet av det siste året. Nedgangen har i hovedsak kommet blant de minst kredittverdige selskapene bruk, skogbruk og fiske, mens det er Utestående saldo (venstre akse, MNOK) Skyldnere med aktiv sak (høyre akse, tall i 1 ) Kilde: Lindorff

15 Aksjeselskap 15 Betalingsanmerkninger: FÆRRE MEN MER RISIKABLE MISLIGHOLDERE Misligholdet blant norske aksjeselskaper har falt noe i tredje kvartal, men er fortsatt på et høyt nivå. Konsentrasjonen av mislighold forsterket seg derimot noe i løpet av kvartalet, da sakene hovedsakelig kommer fra tidligere misligholdere. I perioden 3. kv kv kv. 21 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 3,8 % 3,6 % 3,5 % Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning ,82 prosent av de norske aksjeselskapene fikk betalingsanmerkning i tredje kvartal, noe som er en nedgang fra 4,4 prosent i andre kvartal. Antallet anmerkninger som hvert misligholdende aksjeselskap pådro seg steg med 2,2 prosent, og vi må helt tilbake til andre kvartal 29 for å finne en høyere konsentrasjon av mislighold. Det totale misligholdte beløpet var i tredje kvartal på 4,1 mrd. kroner, noe som er 2,3 prosent lavere enn på samme tidspunkt i 211. Til sammenligning har det utestående beløpet per aksjeselskap falt med 6,5 prosent, og utestående beløp per registrert anmerkning har til sammenligning falt med hele 8,8 prosent. Totalt Sept 212 Sept 211 Sept 21 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Kilde: AAA Soliditet DET UOPPGJORTE BELØPET SYNKER VIDERE Antall uoppgjorte betalingsanmerkninger steg med 3,1 prosent i løpet av det siste kvartalet, noe som betyr at færre anmerkninger ble oppgjort. Til tross for lavere oppgjør av betalingsanmerkninger, blir kreditorenes eksponering mot misligholdende aksjeselskaper stadig mindre. I forrige kvartalsrapport kommenterte vi at likviditeten til selskap som misligholdt ikke forverrer seg selv om antall anmerkninger økte, en trend som ser ut til å ha fortsatt i tredje kvartal. Ettersom misligholdet avtar noe på kort sikt, er det grunn til å tro at den mer langsiktige negative trenden stagnerer noe. anmerkninger (Antall i 1 ) Antall AS med betalingsanmerkning i perioden Antall AS med betalingsanmerkning totalt Antall betalingsanmerkninger i perioden Anmerket beløp (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 ) % ,7 % 212 Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Kilde: AAA Soliditet Kilde: AAA Soliditet

16 16 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Betalingsmoral: misligholdet flytter østover Østlandet har høyest andel aksjeselskaper som misligholder, og har dermed passert Nord-Norge som værsting. På årsbasis er utviklingen negativ for alle fylker bortsett fra Hedmark, hvor antallet aksjeselskaper med betalingsanmerkning har gått ned. Andel Aksjeselskap med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Utvikling Aksjeselskap med betalingsanmerkning (Endring siste 12 måneder) Næringslivet i Hedmark fylke fortsetter den gode trenden hvor stadig færre aksjeselskaper pådrar seg betalingsanmerkning. I østlandsfylkene Oslo, Akershus og Østfold fikk 4,36 prosent av selskapene betalingsanmerkning i tredje kvartal 212. De tre nordligste fylkene har historisk sett har hatt høyest mislighold, men her endte andelen aksjeselskaper med betalingsanmerkning på 4,3 prosent. VEST-AGDER OG ROGALAND ER MEST KREDITTVERDIG Norges mest kredittverdige fylker i tredje kvartal var Vest-Agder og Rogaland, her fikk henholdsvis 3, prosent og 2,8 prosent av aksjeselskapene betalingsanmerkning. Økningen i antall aksjeselskaper som fikk betalingsanmerkning var likevel betydelig i de to fylkene, med 12,2 prosent økning for Vest-Agder og 11,7 prosent for Rogaland. ØSTLANDSFYLKENE HAR LANDETs HØYESTE MISLIHOLD I forrige Lindorffanalyse ble det kommentert at østlandsfylkene hadde en økende andel aksjeselskaper som misligholdt, og i dette kvartalet forsterkes denne utviklingen. I fylkene Østfold, Akershus og Oslo økte antallet aksjeselskaper med betalingsanmerkning med henholdsvis 25,7 prosent, 13,6 prosent og 18,5 prosent. Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Norgeskartet Sterk negativ viser kredittverdigheten Svak positiv til norske aksjeselskaper Sterk og negativ utvikling fordelt Svak på positiv fylke. Kartet til Negativ Positiv Negativ Positiv venstre viser en rangering basert på andel aksjeselskaper med betalingsanmerkning per fylke og kartet Svak negativ Sterk positiv Svak negativ Sterk positiv til Uforandret høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning Uforandret i forhold til samme kvartal i fjor. Kilde: AAA Soliditet

17 17 Næringsdrivende Kredittverdighet 18 Inkassosaker 19

18 18 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Kredittverdighet: Høyt antall betalingsanmerkninger Andelen norske næringsdrivende med betalingsanmerkninger ligger på et stabilt høyt nivå. Hele 9,5 prosent av alle næringsdrivende personer hadde betalingsanmerkning i tredje kvartal. Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Skyldnere med aktiv inkassosak (Andel, fordelt på sone) 8 % Konsentrasjonen av mislighold blant kroner de siste 12 månedene. Gjen 29,91 1,23 1,41 6 % næringsdrivende personer er langt høyere enn for den norske befolkningen totalt. Mens 5,4 prosent av pri nomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende person med anmerkning er på 248 kroner, mens 36,13 13,32 4 % 2 % vatpersonene i Norge har betalingsanmerkning, er det tilsvarende tallet tilsvarende beløp for alle nordmenn er 15 kroner. 3. kv. 212 % for næringsdrivende 9,5 prosent. Den høye andelen betalingsanmerkninger blant næringsdrivende personer, viser klart at gruppen er forbundet med Best i sør og vest I likhet med for personer generelt er det de nordligste fylkene sammen med Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Kilde: AAA soliditet Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: AAA Soliditet betydelig høyere risiko enn privatpersoner og aksjeselskaper. Østfold som har høyest andel næringsdrivende personer med registrert Gjennomsnittsbeløp anmerket (Beløp i 1 ) Høyere misligholdt beløp enn privatpersoner Det er en markant økning i antall næringsdrivende personer som har misligholdt betalingene sine i tredje kvartal 212, sammenlignet med situasjonen for 12 måneder siden. Det er betalingsanmerkning, mens Sogn- og Fjordane, Aust Agder, Vest Agder og Rogaland kommer best ut. Siste 12 måneder er det Troms, Sør-Trøndelag og Oppland som har den beste utviklingen, mens Østfold, Oslo og Telemark har mest negativ utvikling derimot ingen markant endring siste tre måneder. Det totale utestående beløpet har steget med 118 millioner AS Person Næringsdrivende Kilde: AAA Soliditet

19 Næringsdrivende 19 Inkassosaker: Kraftig fall i inkassosaker Norgeskartet viser en rangering basert på andel næringsdrivende med betalingsanmerkning per fylke. Antallet nye inkassosaker for næringsdrivende falt med 16 prosent i løpet av tredje kvartal. Det er en nedgang i antall innehavere Nedgangen er størst blant de under som får flere inkassosaker, og en nedgang i antall nye skyldnere i perioden. blant privatpersoner. Aldersgruppen 4, år, noe som er i tråd med trenden år har en nedgang i løpende FÆRRE INKASSOSAKER SISTE TRE saker på 5 prosent, og utestående MÅNEDER saldo er redusert med 6 prosent Det er 14 prosent færre innehavere med ny inkassosak i tredje kvartal enn BEDRE FOR YNGRE INNEHAVERE det foregående kvartalet. Antall nye Analysen av de første 9 månedene inkassosaker falt med 16 prosent i den av 212 viser en nedgang i antall samme perioden. Det er nå 48 8 innehavere med inkassosak på 9 prosent, sammenlignet med tilsvarende innehavere med løpende inkassosaker, en nedgang på 3,1 prosent i løpet periode i 211. Størst nedgang i antall av kvartalet. Totalt utestående saldo inkassosaker er det for aldersgruppene under 4 år, mens gruppen over har falt med 1,1 prosent, til i overkant av 9 milliarder. 65 har en økning. Lavtlønte (under 1 kroner) har en stor nedgang i antall nye saker, mens gruppen med over 7 i inntekt har en markant økning. Utvikling mislighold (Tall i 1 ) Utestående saldo (høyre akse) Skyldnere med aktiv sak (venstre akse) Kilde: AAA Soliditet Andel næringsdrivende med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Kilde: AAA Soliditet

20 KONTAKTINFORMASJON Analyse Nils Staib Tlf: Gjeldsforhandlinger Tlf: Salg Christian Aandalen Tlf: LindorffAnalyseN Stig Inge Eikemo Tlf: Låneadministrasjon Berit Løberg Wanvik Tlf: Utredning Einar Tønnesen Tlf: Fakturaadministrasjon Tlf: Internasjonal inkasso Tlf: Lindorff AS Postboks 283, 213 Skøyen Besøksadresse: Fyrstikkalleen 1, 661 Oslo Telefon: Faks:

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 Prosjektnotat nr. 4-2014 Torvald Tangeland Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 4 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer