Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling"

Transkript

1 NORSKOG-rapport Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling En sammenlikning av skattesystemer i utvalgte europeiske land Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tormod Dale, Fredrik Lindemann, Tomas Thuresson - NORSKOG- Mai

2 NORSKOG Postboks 123, Lilleaker, N-0216 OSLO Tlf: Fax: NORSKOG-rapport TITTEL Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling FORFATTERE Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tormod Dale, Fredrik Lindemann, Tomas Thuresson UTGIVER NORSKOG Referanse: ANTALL SIDER 79 DATO ISBN: SAMMENDRAG/ Dette er en rapport som har sett på skattesystemet i ulike europeiske land, spesielt med fokus på skogbeskatning. Rapporten viser stor ulikhet i regelverk og nivå for skattlegging av skogbruk. STIKKORD Skogbeskatning Næringsutvikling Arveavgift Formueskatt Kjøp og salg av skog Eiendomsskatt ABSTRACT This is a report that has mainly looked at the tax system in various European countries, especially with focus on forest taxation. The report shows significant variation in system and level for forest taxation. KEYWORDS Forest Taxation Economic Development Inheritance tax Wealth Tax Purchase and sale of forest Property tax Forsidefoto: NORSKOG 2

3 Prosjektpartnerne: PB. 123 Lilleaker 0216 Oslo Tlf: Fax: E-post: 3

4 1 Forord Prosjektet har blitt gjennomført med god støtte fra fagpersoner i de ulike landene. Uten disse personene ville informasjonen om skattesystemet og kontroll av opplysninger vært betydelig mer utfordrende å innhente. Vi retter en stor takk til følgende personer som har bidratt med informasjon og svart på spørsmål. Personer som har bidratt med informasjon/støtte til prosjektet: Norge NORSKOG Sverige NORSKOG Danmark Hans M. Hedegaard - DANSK SKOVFORENING Finland Erno Järvinen - Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) Latvia Arnis Muiznieks - Latvian Forest Owner`s Association Storbritannia Jane Karthaus - Confederation of Forest Industries UK Ltd (Confor) Frankrike Nicolas Rondeau - Forestiers Privés de France Østerrike Martin Höbarth - Landwirtschaftskammer Oberösterreich Prosjektet har blitt utført av en prosjektgruppe fra NORSKOG. Vi har forsøkt så langt det er mulig å beskrive landene etter samme mal/oppsett. Imidlertid har vi opplevd til tider store forskjeller i skattesystemet og hvordan informasjonen er fremskaffet har medført at det er noen forskjeller i beskrivelsene. Sverige har en beskrivelse på svensk, noe som kan være en utfordring å lese. Dersom noe er uklart i beskrivelsen, eller dersom det er spørsmål til teksten er det bare å ta kontakt. Det er alltid en viss risiko ved å benytte informasjon fra enkeltpersoner der subjektive holdninger kan fremkomme og påvirke beskrivelsen av landet. Vi har så langt det er mulig forsøkt å kontrollere informasjonen med andre kilder. Vi retter også en takk til Skogtiltaksfondet for del-finansiering av dette prosjektet. 4

5 2 Sammendrag Skattesystemet er en av de viktigste rammebetingelser for utvikling av skogeiendom, generelt aktivitetsnivå, investeringsnivå, samt evne til omstilling og satsing utover tradisjonelt skogbruk. Skattesystemer vil til enhver tid ha behov for forbedringer, oppdateringer og justeringer opp mot nåtidssituasjonen. Skal man få aksept hos myndighetene for endringer i systemet, er det en fordel å ha dokumentert kunnskap om hvordan skattesystemer fungerer i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det ble derfor besluttet å søke om midler til å gjennomføre en sammenlikning av skattesystemer i utvalgte europeiske land. Følgende land er undersøkt i dette prosjektet: Norge, Sverige, Finland og Danmark, Skottland, Latvia, Østerrike og Frankrike. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på kr , hvorpå Skogtiltaksfondet har støttet prosjektet med 50 %, mens den resterende andelen egenfinansiert av NORSKOG. Informasjonen om de forskjellige skattesystemene har i hovedsak blitt fremskaffet via telefon og e-post til skogeierorganisasjoner, bondeorganisasjoner og myndighetsinstitusjoner. En del av informasjonen ligger også tilgjengelig på de ulike organisasjonenes hjemmesider. I tillegg finnes informasjon som oftest på offisielle myndighetssider, som for eksempel skattedirektoratet i landet. Vi har også så langt det er mulig søkt å få bekreftet informasjonen fra flere kilder i landene. Undersøkelsen har fokusert på tema som inntektsskatt, formuesskatt, eiendomsskatt, og utbyttebeskatning, systemer for inntektsutjevning, avskrivningsregler og fondsordninger. Skattesystemets plass i virkemiddelbruken er også belyst der denne informasjonen har blitt fremskaffet. Systemene for beskatning av næringsinntekt fra skogbruk er svært ulike, og med svært ulik betydning eller stimulerende effekt. Det ene ytterpunkt er representert av England med 0-skatt på skoginntekt og Frankrike meden tilvekstbasert skoginntekt. I begge tilfeller får vi en marginalskatt på økt avvirkning på 0. Et system for inntektsutjevning er fanget opp i Norge og Sverige. Systemene er noe ulikt bygget opp, men dekker samme formål. Ved reelt flat skatt som i Latvia og Finland, eller 0- skatt på marginalen som i Storbritannia og Frankrike er ikke slike behov til stede. Alle de analyserte land med unntak av Frankrike har en form for gevinstbeskatning ved salg av skog. Norge og Østerrike har redusert gevinstbeskatning ved generasjonsskifter innen familie. Sverige og Finland har gunstige ordninger som stimulerer skogeiers mulighet for å finansiere skogskjøp med avvirkning. I Sverige har en både mulighet for å samle opp kapital i ekspansjonsfond på som kun beskattes som foreløpig kapital, og skrive ned 50 % av kjøpesummen til tilkjøpt skog med inntil 50 % (Skogsavdrag) Dokumentavgiften er en ren skatt på eiendomstransaksjoner. Dette er en nokså kritisert beskatning i Norge, men når en ser på de øvrige land vi har i utvalget, så er dokumentavgift eller tilsvarende ordninger relativt vanlig, og ligger i intervallet 0 5,09 %. 5

6 Av gjennomgangen fremgår at eiendomsskatt i skog ikke er uvanlig. Halvparten av de utvalgte land har eiendomsskatt. Vanlig nivå er størrelsesorden 1 %. Prosentsatsen her sier likevel ikke alt, ettersom prinsippene for verdsettingen blir minst like vesentlig. Formuesskatt derimot er langt mer uvanlig. Kun Norge av landene i utvalget har fortsatt formuesskatt. Arveavgift er heller ikke uvanlig, selv om en del land blant annet Sverige og Østerrike har avviklet dette. Nivået på formuesskatt i Norge er sett i forhold til de øvrige land i utvalget, relativt moderat. Det er bare Sverige Finland og Storbritannia, som verken har eiendomsskatt eller formuesskatt for skog. Bortsett fra generelle ønsker om lavere skatt, så er det spesielt interessant å se på erfaringer fra andre lands systemer i forhold til politisk langt på vei omforente ønsker om økt avvirkning og utvikling av eiendomsstrukturen i Norge. I denne sammenheng er det spesielt interessant å peke på de svenske og finske erfaringer med «Skogsavdrag», som innebærer mulighet for nedskriving av kjøpesummen ved kjøp av skog, og ytterligere favorisering av kjøp av tilleggsskog. Dette virker både stimulerende på kjøp, og avvirkningsfremmende. Det samme vil den svenske ordningen med avsetning til ekspansjonsfond. Denne ordningen vil i tillegg bidra til å redusere den skattemessige forskjellsbehandlingen av aksjeselskap og personlig næringsdrivende. 6

7 3 Innhold 1 Forord Sammendrag Innledning Bakgrunn for prosjektet Prosjektmål Metode: Informasjonsinnhenting og beskrivelse av skattesystemene for privat skogbruk i utvalgte land Systematisere og tilgjengeliggjøre denne informasjonen Innhenting av informasjon om erfaringer med skattesystemene Gjennomføre en sammenliknende vurdering av skattesystemene Forholdet til eksisterende kunnskap Norge Direkte skatter og avgifter Skatt på inntekt/utbytte fra eiendom eller tjenester i tilknytning til eiendommen, utover skog Skatt/avgift på eiendom/skog Skatt på formue og/eller arv/gaver Gevinstbeskatning Regler for avskrivning og utgiftsføring Arveavgift følger av egen lov Andre avgifter Del 2 eksterne prisregulerende faktorer Gjennomsnittslikningen Skatt som virkemiddel skogfond Sverige Kort beskrivelse av Svenske skogressurser Skatt på Skog i Sverige sammanfattande beskrivning Bakgrund hur skattesystemet kring skog och skogsägaren fungerar års skattereform: tre inkomstslag och lägre skattesatser Tjänst Näringsverksamhet Kapital Lägre skattesatser från Skatt på förvärvsinkomst Skatt på kapitalinkomst Egenavgifter eller särskild löneskatt

8 års kompletteringar avseende räntefördelning, expensionsmedel och periodiseringsfonder Skogsavdrag Räntefördelningsfond Skogskonto och skogsskadekonto Ersättningsfond Expansionsmedel Betalningsplan Avsättning till framtida återväxtåtgärder Avskrivning Pensionssparavdrag Realisationsvinstbeskattning Förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattning Andra incitament eller inkomst- eller förmögenhetspåverkande faktorer Jordförvärvslagen Lagändringar 1987 och Svar på generella frågor om skogsbruk (basert på kommentarer fra Urban Rydin - Skatteansvarig Lantbrukarnas Riksförbund) Danmark Kort beskrivelse av danske skogressurser Generelle skatteregler i skogbruket Beskattes skog eller inntekt fra skog som kapital eller personinntekt? Skatt på inntekt/utbytte fra eiendom eller tjenester i tilknytning til eiendommen, utover skog hvis forskjellig fra punkt 2. Eks. skattlegges jaktinntekter forskjellig fra skog? Skatt/avgift på eiendom/skog Skatt på formue og/eller arv/gaver Tilskudd til skogtiltak/ overføringer fra EU? Omsetning av eiendom - prissetting? Selskapsformer Erfaringer med skattesystemet Hvordan fungerer skattesystemet i landet? Er systemet stimulerende eller pasifiserende for avvirkning og investeringer i skogbruket? Er det forhold som er spesielt bra/dårlig med systemet? Er det forhold som du/dere kunne ønsket endret umiddelbart? Finland Oversikt over skogsektoren Skatte- og avgiftssystemet generelt

9 8.3 Skatter og avgifter i skogbruket Andre økonomiske virkemidler Erfaringer med skattesystemet i Finland Latvia Kort beskrivelse av hvordan skattesystemet er bygget opp i landet Beskattes skog eller inntekt fra skog som kapital eller personinntekt? Skatt på inntekt/utbytte fra eiendom eller tjenester i tilknytning til eiendommen, utover skog hvis forskjellig fra punkt 2. Eks. skattlegges jaktinntekter forskjellig fra skog? Skatt/avgift på eiendom/skog Skatt på formue og/eller arv/gaver Andre avgifter Spesielle forhold Øvrige kommentarer: Storbritannia Skogsektoren i Storbritannia Skottland Institusjoner Skattesystemet i UK (generelt) Skogbruksskatten Andre aktivitetsfremmende virkemidler Erfaring med skogskattesystemet i Storbritannia Frankrike Kort beskrivelse av hvordan skattesystemet er bygget opp i landet Inntektsskatt på skog Inntektsskatt på jakt og fiske Eiendomsskatt Eiendomsskatt Skatt ved salg av eiendom Skatt ved generasjonsskifte og gaver Formueskatt Finnes det systemer/ordninger som påvirker skogeier spesielt i forhold til skatt? Hvordan fungerer skattesystemet i Frankrike? Spesielle forhold Østerrike Skogen i Østerrike Generelt om skattesystemet Skatt i skogbruket

10 12.4 Skatt/avgift på eiendom/skog Skatt på formue og/eller arv/gaver Andre forhold Erfaringer med systemet Oppsummering Kjøp og salg av skog og eller eiendom Inntektsskatt Arveavgift/Eiendomsskatt/formueskatt System for inntektsutjevning og eller flat skatt i landet Investeringer i skog og skogtiltak Økt avvirkning Konklusjon/oppsummering kort Referanser

11 4 Innledning 4.1 Bakgrunn for prosjektet Skattesystemet er en av de viktigste rammebetingelser for utvikling av skogeiendom, aktivitetsnivå generelt, investeringsnivå, samt evne til omstilling og satsing ut over tradisjonelt skogbruk. Forbedringer i skattesystemet vil med andre ord være et viktig bidrag til næringsutvikling, aktivitet og lønnsomhet i norsk skogbruk. Skal man få aksept for endringer så er det en fordel å ha dokumentert kunnskap om hvordan skattesystemer fungerer i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Styrket kunnskap om andre systemer og erfaringer med disse vill både gi ideer til forbedringer, dokumentasjon av potensielle nytteverdier og informasjon om løsninger vi bør unngå. Det ble derfor søkt om midler til å gjennomføre en slik sammenlikning av skattesystemer. Skogtiltaksfondet har støttet prosjektet med 50 % (kr ,-) og resterende andel er finansiert av NORSKOG. I dette prosjektet har det vært gjennomført en systematisk innsamling av informasjon om regimer for skogbeskatning i et utvalg av land det er naturlig å sammenlikne seg med, samt innhentet erfaringer med disse regimene. Det har blitt samlet inn informasjon om selve skattesystemet i det enkelte land, både hovedtrekk og detaljer, samt erfaringer og basisinformasjon om skognæringen slik at en får et grunnlag for å vurdere system og erfaringer opp i mot. De landene som er valgt til denne undersøkelsen er: de nordiske landene; Norge, Sverige, Finland og Danmark, i tillegg til 4 øvrige europeiske land; Skottland, Latvia, Østerrike og Frankrike. 4.2 Prosjektmål Hovedmål Fremskaffe økt kunnskap om skogbeskatning i sammenlignbare land, som grunnlag forbedring av næringens rammebetingelser i Norge. Delmål/oppgaver a) Innhente informasjon og beskrive skattesystemene for privat skogbruk i et utvalg av land det er naturlig å sammenlikne seg med. b) Systematisere og tilgjengeliggjøre denne informasjonen. c) Innhente informasjon om erfaringer med skattesystemene fra de samme land. d) Gjennomføre en sammenliknende vurdering av skattesystemene. 4.3 Metode: Informasjonsinnhenting og beskrivelse av skattesystemene for privat skogbruk i utvalgte land. Informasjonen om skattesystemene i de enkelte land er i størst mulig grad innhentet fra ulike kilder. Vi har kontaktet skogeierorganisasjoner, bondeorganisasjoner og myndighetsinstitusjoner. Kontakten har basert seg på e-post og telefon. Vi har fokusert på tema som inntektsskatt, formuesskatt, eiendomsskatt, og utbyttebeskatning, systemer for 11

12 inntektsutjevning, avskrivningsregler og fondsordninger. Skattesystemets plass i virkemiddelbruken er også belyst der denne informasjonen har blitt fremskaffet Systematisere og tilgjengeliggjøre denne informasjonen. Vi har identifisert kriterier og hovedtrekk som beskriver systemene i de ulike landene, deres likheter og ulikheter i et oppsummeringskapittel i denne rapporten. Resultater fra prosjektet vil også spres via NORSKOGs nyhetsbrev «Årringer» og som nyhet på våre nettsider og evt. Andre nyhetskilder innen skogbransjen Innhenting av informasjon om erfaringer med skattesystemene. Denne informasjon har så langt det er mulig blitt innhentet samtidig som informasjon om systemene (deloppgave a). I første omgang har denne informasjonen blitt innhentet pr. e-post men også gjennom telefonsamtaler Gjennomføre en sammenliknende vurdering av skattesystemene. Det er skrevet en oppsummerende analyse om systemene. Det er forsøkt å systematisere informasjonen innenfor ulike temaer, men skattesystemene har vist seg å være relativt forskjellige. Dette har gjort at en enkel oversikt som beskriver systemene har vist seg å være vanskelig å utarbeide, en slik oversikt er derfor ikke satt opp Forholdet til eksisterende kunnskap Vi er kjent med at det er gjennomført prosjekter som har til en viss grad hatt samme fokusområde som dette prosjektet, men vi er ikke kjent med at dette er gjort systematisk i noe større omfang, spesielt ikke i den senere tid. Noen beskrivelser og analyser av skattesystemene i naboland er gjort i ulike offentlige utredninger om skattepolitikken blant annet: NOU 1999: 7 Flatere skatt. NOU 2000: 8 Arveavgift NOU 2003: 9 Skatteutvalgets innstilling Stortingsmelding nr. 29 ( ) Om skattereformen NOU 2005: 2. Skattlegging av personlig næringsdrivende ved utdeling. I påfølgende kapitler vil hvert enkelt land blir presentert hver for seg, før vi i siste kapittel har sammenstilt informasjonen fra landene etter definerte temaer. Vi har også skrevet en kort konklusjon/vurdering av systemene i forhold til hva Norge bør kunne dra nytte av. 12

13 5 Norge 5.1 Direkte skatter og avgifter Inntektsbeskatningen i Norge beregnes noe ulikt avhengig av organisasjons- eller eierform. Det skilles mellom følgende eierformer: Enkeltmannsforetak Deltakerliknet selskap (Sameie, ANS, DA) Aksjeselskap Stiftelser Den desidert vanligste eierform i Norge er enkeltmannsforetak. Den innebærer at skogen eies personlig av en enkelt person. I beskrivelsen her vil vi ha hovedfokus på denne eierformen. Eierform kan ikke velges fritt. Konvertering fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap krever konsesjon. Aksjeselskap har innenfor gjeldende landbrukspolitikk vært oppfattet som en lite ønsket eierform, og konsesjon for omdanning til aksjeselskap har vært vanskelig å oppnå. Et deltakerliknet selskap kan i noen situasjoner opprettes uten krav til konsesjon, så fremt personer som trekkes inn i selskapet (sameiet) ikke trenger konsesjon. Vi går ikke nærmere inn på problemkomplekset valg av eierform i dette dokumentet, da det anses å være noe på siden av prosjekt-oppgaven. Skattesystemet i Norge ble etter revisjonen i 2005 basert på et prinsipp om at lønnsinntekt og kapitalinntekt skulle beskattes likt. Dette til forskjell fra den gamle delingsmodellen vi hadde fra 1992 og fram til 2005, hvor lønnsinntekt ble skattlagt vesentlig hardere enn kapitalinntekt. Under delingsmodellen som varte fram til 2005 ble det meste av skoginntekt i Norge beskattet som kapitalinntekt med flat beskatning på 28 %. Etter endringene i 2005 beregnes skatten for enkeltmannsforetak etter en skjermingsmetode. Dette innebærer at kun den andelen av inntekten som kan betraktes som risikofri avkastning på kapital som er bundet i virksomheten, som skjermes fra beskatning som arbeidsinntekt. Hensikten med metoden er altså å skjerme risikofri avkastning av den investerte kapitalen (Skjermingsgrunnlaget) fra beskatning ut over ordinær skatt på alminnelig inntekt. Det skilles her ikke mellom avkastning på arbeid og avkastning på investert kapital. Selve beregningen er nærmere forklart nedenfor. Reelt sett blir det alt vesentlige av skoginntekten beskattet som personinntekt, og kommer da i tillegg til annen lønnsinntekt skogeier måtte ha. Utgangspunktet for skatteberegningen er overskuddet fra skogbruket etter gjennomsnittsberegning (alminnelig inntekt). Fra dette beløp trekkes: - Beregnet skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag X skjermingsrenten (2,1 % for 2011)) - Diverse andre mindre reduksjoner. - Ubenyttet negativ personinntekt fra tidligere år Resultatet blir skatteyters personinntekt fra skogbruk, som beskattes som personinntekt, og kommer i tillegg til eventuell annen lønnsinntekt. 13

14 Skattesatser: Skatt på alminnelig inntekt 28 % Dette omfatter skatt på all inntekt uansett om dette er kapitalinntekt eller arbeidsinntekt. Tilleggsbeskatning på lønnsinntekt/personinntekt: Trygdeavgift (Fra og med 2012) 11,0 % Toppskatt Sats 1.trinn (fra kr) 9,0 % Sats 2.trinn (fra kr) 12,0 % Fram til og med 2011 er trygdeavgiften i skogbruk 7,8 %. Skjermingsrenten blir fastsatt av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2011 først blir fastsatt i januar Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler. Skjermingsrenten har de siste årene vært: Enkeltperson foretak AS og deltakerliknet selskap ,8 % 1,3 % ,2 % 1,6 % ,1 % 1,5 % Tabellen over viser skjermingsrenten for årene 2009 og Som det fremgår av figuren er skjermingsrenten ulik for enkeltpersonforetak og andre selskapsformer. Dette er en nominell rente, som ligger marginalt over inflasjonsnivået. Sammenliknet med avkastningskravet ved erstatningsutmåling eller konsesjonsverdivurdering hvor rentene ligger på henholdsvis 5 og 4 % reelt, blir forskjellen betydelig. Skjermingsgrunnlaget beregnes etter følgende oppsett: Avskrivbare eiendeler: skattemessig verdi + Ikke-avskrivbare eiendeler som skog: det høyeste av historisk kostpris og ligningsverdi = Totalkapital - Gjeld til finansinst. og mengdegjeldsbrev - Eiendeler av privat karakter - Levrandørkreditter og forskuddsbetaling fra kunder = Skjermingsgrunnlaget Case: En skogeiendom kjøpt i år 1995 for kr 1,0 mill. kr. Eiendommen er på 2000 da og har en skattemessig formuesverdi på kr. Skogeier har en gjeld på til Landkreditt. Det er ingen eiendeler som inngår i eiendomsverdien, som kan hevedes å være av privat karakter. På eiendommen har en traktor som har vært innkjøpt for kr , og som er nedskrevet til kr. 14

15 Beregning av skjermingsgrunnlag: Avskrivbare eiendeler (traktoren, verdsatt til nedskrevet verdi) Kr + Ikke avskrivbare eiendeler (skogeiendommen til historisk kostpris.) kr - Gjeld til finansinstitusjon kr - Eiendeler av privat karakter 0 = Skjermingsgrunnlaget kr Konsekvens: Skoginntekt beskattes i nivå % Skogeiere som har annen inntekt får hoveddelen av skoginntekten lagt på sin lønnsinntekt. Mange skogeiere har marginal skatt for sin skoginntekt på nivå ca. 48 % Figuren over viser utviklingen i skattenivå for skoginntekten avhengig av utviklingen av skoginntektens størrelse. Marginalskatt på skoginntekt får som en ser 4 nivåer: Opp til skjermingsfradraget er beskatningen 28 %. I området fra skjermingsgrunnlaget er fylt opp from til første nivå på toppskatt slår inn blir marginalskatten ( ) 39 %. Etter første nivå for toppskatt og fram til øverste nivå for toppskatt blir marginalskatten ( ) 48 %. Ut over dette nivå blir marginalskatten ( ) 52 %. 5.2 Skatt på inntekt/utbytte fra eiendom eller tjenester i tilknytning til eiendommen, utover skog. Inntekter fra jakt, utleie av hytter med flere kan inngå i skoginntekten, så fremt dette ikke har et omfang som gjøre det naturlig at det skilles ut som egen næring. 5.3 Skatt/avgift på eiendom/skog Norge har ikke eiendomsskatt som rammer selve skogeiendommen. Den enkelte kommune har myndighet til å vedta eiendomsskatt for bygninger, inklusive hytter og bolighus, samt industri-anlegg. 15

16 Eiendomsskatten kan vedtas innenfor intervallet 0,2 0,7 % av eiendomsverdien, eller verdien av den del av eiendommen som skattlegges. Jord- og skogbrukseiendommer er fritatt, hva gjelder mulig skatt på grunneiendom som er i landbruksmessig bruk. Bolig- og hyttedel av en landbrukseiendom kan inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. Kun driftsbygning som brukes til landbruksformål omfattes av fritaket. Med dagens regler er eiendomsskatten av underordnet betydning for skogbruk. Eiendomsskatt er først og fremst et potensielt problem om den blir gjort mer generell, og omfatter selve skogeiendommene. Eiendomsskatt skiller seg fra formuesskatt særlig som følge av den ikke skiller på gjeldsbelastet og gjeldfri eiendom. 5.4 Skatt på formue og/eller arv/gaver Norge har formuesskatt, som også omfatter skog. For skogbruk som er en kapitalintensiv næring blir formuesskatten en vesentlig del av beskatningen. Bunnfradraget er kr. Skattesats er 1,1 % av netto formue. Formuesverdien av skog beregnes særskilt, basert på en sjablonmessig beregning av optimal årlig inntekt, som kapitaliseres med en faktor som p.t. er 5. Dette innebærer at den sjablonmessig kalkulerte optimale årlige skoginntekten multipliseres med 5, som tilsvarer en kalkulasjonsrente på 20. Årsaken til den relativt lave faktorene, er at formuesverdiene steg mer enn antatt av skattedirektoratet etter siste omlegging av beregningsregelen. Slik ble en justering av faktoren en enkel måte å korrigere seg ned på. Formuesskatt utgjør for mange skog-eiendommer størrelsesorden 20 % av samlet skogbeskatning. Her er det imidlertid store variasjoner. 5.5 Gevinstbeskatning. Gevinst ved salg av en skogeiendom fremkommer når eiendommen selges for et større beløp enn den er anskaffet for. Differensen blir i skattemessig forstand gevinst. Salg av skogeiendom utenfor nær familie som gir gevinst, medfører full skatteplikt for gevinsten. Den skattepliktige gevinsten legges til skoginntekten og ender opp som tillegg på personinntekten. Gevinsten er helt eller delvis skattefri ved salg av ordinær landbrukseiendom innenfor nær familie, forutsatt at selger har eiet eiendommen i mer enn 10 år og at det er lagt til grunn åsetestakst. Dette innebærer at verdien ikke må overstige 75 % av antatt markedsverdi. Realisasjon må finne sted eller avtales ti år eller mer etter at eiendomsretten ble ervervet. Er eiertiden mindre enn 10 år men minst 6 år, kan gevinsten være delvis skattefri. Regelen om skattefritak gjelder selv om det bare realiseres en del av grunneiendommen, eller en ideell andel av gårdsbruket. 16

17 Tidligere var salg av landbrukseiendom fritatt for gevinstbeskatning. Det generelle fritaket ble fjernet i 2005, og ble erstattet av en overgangsregel som innebærer at andel av gevinst som ble etablert før 2005 er skattefri ved salg før utgangen av Tomtesalg har alltid vært skattepliktig. Gevinst etter erstatning for vern i medhold av Lov om naturmangfold er også skattefri, for den del som gjelder tap av fremtidig inntekt. Rentekompensasjon for forsinket utbetaling i forhold til vernevedtak er derimot skattepliktig. Fram til 2005 var all gevinst fra salg av skogeiendom skattefri uansett hvem en solgte til, så fremt selger hadde eiet eiendommen i minst 10 år og salget skjedde til skogverdi. Ble salgspris satt ut i fra tomteverdi, var gevinsten uansett skattepliktig. Innføringen av generell skatteplikt for salgsgevinst ser ut til å ha bidratt til redusert salgsinteresse og forsinket utvikling i en ellers ønsket strukturutvikling for skogeiendommer. 5.6 Regler for avskrivning og utgiftsføring. Selve skogeiendommen gir i Norge ikke grunnlag for avskrivning. Eventuelle driftsbygninger på eiendommen kan avskrives. Årlig avskrivning beregnes etter saldo-prinsippet. Avskrivningssats på driftsbygninger er 4 %. Eventuelle maskiner kan tilsvarende årlig avskrives med 20 % Utgifter til veibygging og skogkultur kan utgiftsføres direkte. 5.7 Arveavgift følger av egen lov. I Norge er arv eller gaver som mottas fra slektninger ikke skattepliktig inntekt, men arv og forskudd på arv eller gave er avgiftspliktig når det samlede omfang fra samme giver går ut over et definert nivå (opp til trinn 1), jfr. tabellen nedenfor: Satser for arveavgift (2010): Innslagspunkt Trinn Trinn Barn/foreldre Trinn 1 6 % Trinn 2 10 % Andre mottakere Trinn 1 8 % Trinn 2 15 % Aksjerabatt 40 % 17

18 Arveavgiften er omdiskutert men det er pr januar 2012 ingen konkrete utsikter til at arveavgiften skal fjernes. Satsene for avgift på arv innen familie har de siste år blitt senket. Arveavgiften beregnes for hver mottaker fra hver giver. => Dersom foreldrene har særeie før en eiendomsoverdragelse kan det være lønnsomt å oppheve dette før overdragelsen av en landbrukseiendom, om det vil ha et vesentlig gaveelement. Mottatt arv/gave fra samme giver til samme mottaker akkumuleres i avgiftsberegningen. Ved nye gaver gjennomføres full ny beregning for alle gaver som er mottatt fra samme giver, og det trekkes fra for tidligere betalt arveavgift. Årlig kan det nå gis et beløp tilsvarende 0,5 G uten innrapportering. 5.8 Andre avgifter En skogeier er som andre næringsdrivende i Norge pliktig til å bli registrert for betaling av merverdiavgift, ved omsetning ut over kr ,- pr år. 5.9 Del 2 eksterne prisregulerende faktorer Spesielle forhold ved norsk skogbeskatning er særlig: Gjennomsnittslikningen. Skogfondsordningen 5.10 Gjennomsnittslikningen Skoginntekt beskattes med utgangspunkt i gjennomsnittet av siste 5 års netto skoginntekter, forutsatt at skogeier avvirker nok til å oppfylle kravene til gjennomsnitslikning. Skattepliktig skoginntekt (gjennomsnittsinntekten) vil følgelig normalt ikke være tilsvarende årets overskudd. Gjennomsnittslikning er innført for å øke skogeiers frihet til å kunne variere årlig avvirkningsnivå ut fra økonomiske og naturgitte forhold, uten å bli rammet skattemessig av den progressive toppskatten. Dette medfører at skattepliktig skoginntekt ofte vil fravike vesentlig fra faktisk overskudd det enkelte år. Over flere år vil dette jevne seg ut. 18

19 Inntektsforløp Kr Faktisk inntekt Gjennomsnittsinntekt For skogeiere som har skog i flere kommuner, beregnes gjennomsnittsinntekten særskilt for hver kommune. For sameier beregnes gjennomsnittsinntekten særskilt for hver eier. Gjennomsnittsligningen innebærer at skogeier bygger opp en skattekreditt i år han/hun får en inntekt som er større enn siste års gjennomsnitt. Skattekreditten må tilbakebetales med like store andeler de etterfølgende 4 år. I utgangspunktet er dette en gunstig ordning men krever bevisst og langsiktig likviditetsstyring. Det er laget egne regler for oppstart og avslutning av gjennomsnittsinntekten. En ny skogeier i en kommune, må starte opp gjennomsnittsinntekten senest det 8 hele kalenderår personer er skogeier i kommunen. En skogeier kan imidlertid fritt velge å starte gjennomsnittsligning tidligere. Inntil gjennomsnittligning startes, blir skogeier direkte liknet for årets overskudd (netto resultat). De 4 siste år før en skogeier starter gjennomsnittsinntekten vil følgelig først bli direkte liknet, og i tillegg være med å påvirke nivået for skattepliktig inntekt første året med gjennomsnittsinntekt. Dette gir risiko for dobbeltbeskatning, om skogeier ikke tilpasser seg denne situasjonen. Ved salg av all skog i en kommune vil det blir foretatt en avbruddsberegning for gjennomsnittsligningen. Regelen er at for de 4 siste hele kalenderår skogeier har skog i kommunen, så vil skogeier bli etterliknet for differensen, om summen av den faktiske netto inntekt for disse år overskrider summen av gjennomsnittsinntektene som det er betalt skatt på grunnlag av, for samme periode. Også i denne situasjon bør skogeier tilpasse seg regelverket, for ikke å komme uheldig ut. 19

20 5.11 Skatt som virkemiddel skogfond Skogfond er en tvungen fondsavsetning for å sikre finansiering av fremtidige investeringer på eiendommen. Den årlige avsetning er valgfri innenfor en sats 4 % -40 % av årlig brutto tømmerinntekt. Avsetningen til Skogfond er fradragsberettiget i skatteregnskapet når den avsettes. Når skogfond benyttes til å finansiere ulike investeringer blir for mange investeringsformål bare 15 % av anvendt beløp inntektsført. Anvendelsen av de resterende 85 % er skattefri. Investeringstiltak som gir skattefordel: Skogkultur Forhåndsrydding Opprusting av skogsbilvei Miljøtiltak Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer. Forsikring mot stormskader og brann på skog Kompetansehevende tiltak Oppmerking av eiendomsgrenser og håndtlangerutgifter ved jordskifte av skog Sommervedlikehold av skogsbilvei Bioenergitiltak Tiltak hvor en kan benytte skogfond, men som ikke medfører skattefordel (anvendt beløp må inntektsføres i sin helhet). Eksempler på dette kan være: Forsikring av skogshusvær Merverdiavgift, selv om tiltaket mva er beregnet fra har skattefordel. Regneeksempel som viser hvordan skogfondsordningen fungerer. 20

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Sammendrag... 3 3 Motiver for å ta jobb i et annet land... 4 4 Skattemessige motiver for arbeidspendling i Norden...

Detaljer

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen 110 SOSIALOKONOMEN Nr. 9. 1979 årgang 33 Redaksjon: Svein Gjedrem Michael Hoel Arne Jon Isachsen Knut Arild Larsen Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen Jan

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer TØI rapport 1311/2014 Jan Usterud Hanssen Åsa Aretun Nils Fearnley Robert Hrelja Petter Christiansen Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer