Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern"

Transkript

1 Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved beregning av kapitaldekning på selskapsnivå, skal trekke fra i ansvarlig kapital investeringer i forsikringsselskaper (datterselskaper og tilnyttede selskaper ). Når det gjelder investeringer i andre finansinstitusjoner skal det kun gjøres fradrag for investeringer i selskaper som ikke skal konsolideres. Ved konsolidert kapitaldekningsberegning skal pengeinstitutters investeringer i forsikringsselskaper også trekkes fra ved beregning av ansvarlig kapital, mens andre datterselskaper og tilknyttede selskaper konsolideres inn (regnskapsmessig konsolidering). Det følger av gjeldende 139 i lov om finansiel virksomhet at pengeinstitutters investeringer i forsikring skal trekkes fra i samlet ansvarlig kapital ("basiskapitalen'). Iht. nytt regelverk basert på Basel II/CRD (gjeldende Ø ) skal det gjøres fradrag 50 % i kjernekapital og 50 % i tilleggskapital (i samsvar med direktivkravet). I henhold til det danske regelverket er det ikke den bokførte verdien av investeringen i datterforsikringsselskap som skal trekkes fra, men minstekravet til solvenskapital i forsikringsselskapet justert for forskjellen mellom ansvarlig kapital i forsikringsselskapet og den bokførte verdien av investeringen, jf. 139 stk. 1, 1) nedenfor. Danske myndigheter har videre valgt å underlegge alle blandede finanskonsern, uavhengig av størrelse, et samlet kapitalkrav som er i samsvar med kravene i EUs konglomeratdirektiv. De mest sentrale bestemmelsene i lov om finansiel virksomhed vil fra lyde:» 131. Kernekapitalen reduceres med 1) foreslået udbytte, 2) immaterielle aktiver og 3) skatteaktiver, jf. dog 130, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. For pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber fradrages ud over de i stk. 1 nævnte fradrag l)..., 2) halvdelen of fradragene efter 139, stk. 1, nr. 1-3, ff og videre FN}i Finansnæringens Hovedorganisasjon

2 " 139. Ved opgørelse af basiskapitalen [samlet ansvarlig kapital] i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber fradrages halvdelen af følgende beløb: 1) Den andel af kapitalkravet i et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab, som svarer til den direkte eller indirekte ejede andel af forsikringsselskabets aktie- og garantikapital.... Fradraget efter 1. pkt. reduceres med et beløb svarende til forskellen mellem a) et beløb svarende til den andel af et datterforsikringsselskabs eller en associeret forsikringsvirksomheds basiskapital, som svarer til den ejede andel af selskabskapitalen, og b) den værdi, den pågældende ejerandel indgår med i balancen med tillæg af værdien af ansvarlig lånekapital, herunder ansvarlig lånekapital fra andre koncernvirksomheder, til datterforsikringsselskabet eller den associerede forsikringsvirksomhed, når ansvarlig lånekapital medregnes i datterforsikringsselskabets eller den associerede forsikringsvirksomheds basiskapital efter 135, stk. 1, nr. 1. [dvs. bestemmelsene om "supplerende kapital", dvs. tilleggskapital] 2) Kapitalandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der udgør mere end 10 pct. af disses aktie-, garanti- eller andelskapital, som ikke er omfattet af stk. 2, nr. 1, jf dog stk. 7 og 8. Endvidere fradrages pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets og investeringsforvaltningsselskabets efterstillede kapitalindskud i de nævnte institutter. 3) Det beløb, der svarer til summen af kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i andre kredit- og finansieringsinstitutter, som ikke er omfattet af nr. 2 eller stk. 2, nr. 1, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag efter nr. 1 og 2 og stk. 2, jf. dog stk. 7 og 8. Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte fradrag, fradrages følgende: 1) Direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og finansieringsinstitutter, jf. dog 2. pkt. og stk. 7 og Stk. 8. Kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter, som sammen med pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet er omfattet af konsolidering, jf. kapitel 12, skal ikke fradrages i basiskapitalen. Dette gælder ligeledes for efterstillede kapitalindskud i kredit- og finansieringsinstitutter omfattet af konsolideringen. FNN Finansnæringens Hovedorganisasjon FinansnæringensServicekontor

3 2. Sverige Kapitaltakningslagen (1994:2004) Denne loven gjelder for kredittinstitusjoner bank som konsernspiss). og finansiell fdretaggrupp (konsern med G'eldende bestemmelse: Investeringer i forsikringsselskaper (bokført verdi) skal trekkes fra i samlet ansvarlig kapital (summen av kjernekapital og tilleggskapital) ved beregning av kapitaldekning. Som grenseverdier benyttes 5 % av mottakende institusjons ansvarlig kapital og 10 % av egen ansvarlig kapital i institusjonen, jf. det norske regelverket hvor grenseverdiene er hhv. 2% og 10 %. Fradrag i samlet ansvarlig kapital skal ikke gjøres i beregningen på selskapsnivå for investeringer i kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper mv. som "omfattas av gruppbaserad redovisning" eller som omfattes av lagen (2006:531) om sårskild tillsyn over finansiella konglomerat". N t ka italdeknin sre elverk basert å Basel II/EU: Den svenske regjeringen legger opp til å videreføre dagens praksis for fradrag i samlet ansvarlig kapital for investeringer i forsikringsselskaper i overgangsperioden som direktivet åpner for (dvs. ut 2012). Deretter innføres fradrag 50 % i kjernekapital og 50 % i tilleggskapital. Lettelsene i kravene ift. EUs hovedregel skal gjelde både ved beregning av kapitalkrav på selskapsnivå (i de tilfeller fradrag skal gjøres) og på konsolidert nivå (hvor alle slike investeringer skal trekkes fra i ansvarlig kapital). I tillegg forhøyer man grenseverdien knyttet til mottakende institusjons ansvarlige kapital fra 5 % til 10 %; i tråd med direktivbestemmelsen. Regulering av blandede finanskonsern Konglomeratdirektivet ble gjennomført i svensk rett sommeren 2006, jf. Lag (2006:531) om sårskild tillsyn over finansiella konglomerat (se: htt ://rixlex.riksda en.se/htbin/thw?%24%7boohtml%7d=sfst DOK&%24%7BSNHT ML%7D=SFSR ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=2006%3A531 &%24%7BTRIPSH OW%%7D=format%3DTHW. Finansinspektionen har videre fastsatt fireskrifter och allmanna råd - FFFS 2006:6, (se h ://www.fi.se/tem lates/re ulationpa e 6204.as x) Regelverket vil i utgangspunktet omfatte de syv største finanskonsernene i Sverige. Følgende regler om kapital og kapitalkrav følger av ovennevnte lag (2006 :531) for konglomerat under svensk tilsyn: Finansnæringens Servicekontur

4 "2 For ett finansiellt konglomerat skall det finnas en kapitalbas som uppfyller ett for finansiella konglomerat sårskilt kapitalkrav. Institut och forsåkringsforetag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall ha en kapitalbas som år tillråckligt stor med hånsyn till kapitalkravet for det finansiella konglomeratet. 3 Kapitalbasen och kapitalkravet for ett fmansiellt konglomerat skall beråknas på grandval av sektorsbeståmmelserna om hur kapitalbasen och kapitalkravet beståms. 4 Om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett institut etter ett forsåkringsforetag, skall kapitalbasen och kapitalkravet for det fmansiella konglomeratet beråknas enligt sammanlåggnings- och avråkningsmetoden (metod 2 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet). Om det finns skål, får kapitalbasen och kapitalkravet i ståltet beråknas enligt konsolideringsmetoden (metod I enligt bilaga I till konglomeratdirektivet) eller enligt en kombination av de angivna metoderna. Forsta stycket skall tillåmpas åven i fråga om andra finansiella konglomerat ån sådana som har ett institut eller ett fdrsåkringsfdretag i toppen om Finansinspektionen år den enda relevanta behoriga myndigheten. 5 I andra fall ån som avses i 4 skall Finansinspektionen, efter att ha hort ovriga relevanta behoriga myndigheter och det fmansiella konglomeratet, besluta vilken av foljande metoder som skall anvåndas for beråkning av kapitalbasen och kapitalkravet for det fmansiella konglomeratet: 1. sammanlåggnings - och avråkningsmetoden, 2. konsolideringsmetoden, 3. kravavråkningsmetoden (metod 3 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet), eller 4. en kombination av dessa metoder." Fra Finansinspektionens utfyllende regler hitsettes også noen sentrale bestemmelser (fra "3 kap. Kapitalbas och kapitalkrav") : "7 Vid beråkning av ett finansiellt konglomerats kapitalbas far poster inte utnyttjas dubbelt. 8 Ar en post i kapitalbasen i ett foretag inom ett finansiellt konglomerat enbart tillåten enligt beståmmelserna i den finansiella sektor som foretaget tillhor, far posten endast anvåndas for att tåcka den sektoros kapitalkrav, beråknat enligt den sektorns beståmmelser. Om sådana poster overstiger sektoros kapitalkrav ska det gåras ett avdrag från det finansiella konglomeratets kapitalbas motsvarande det overstigande beloppet. 9 Når en beståmmelse i en finansiell sektor begrånsar storleken på en post i kapitalbasen for ett foretag eller en grupp inom ett finansiellt konglomerat, ska

5 begrånsningen beaktas åven vid beråkning av det fmansiella konglomeratets kapitalbas. År begrånsningen en procentsats av ett underlag ska begrånsningen beaktas med det belopp som beråknats enligt sektorsbeståmmelserna. Om en post som år tillåten enligt båda fmansiella sektorers beståmmelser år delvis utnyttjad for att tåcka kapitalkravet i en sektor, på grand av en sektorsspecifik begrånsning, kan dock den outnyttjade delen efter Finansinspektionens medgivande fa anvåndas for att tåcka ett underskott på nivån finansiellt konglomerat."

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Etableringsadgang og ytelse av tjenester over landegrensene.

Etableringsadgang og ytelse av tjenester over landegrensene. Innledning eglene i EF-direktiv som var del av EOSavtalen, har nødvendiggjort tilpasning av våre lover og forskrifter på det finansielle området Dette har skjedd i to trinn. I 1992 ble det vedtatt en rekke

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012 Nr. 9 1 Aktuell kommentar Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål Av Bjørne Dyre Syversten, Norges Bank Finansiell stabilitet* *Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked

Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked Desember 2005 Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked Grensehindringer Beskatning Offentlige investeringsmandater Forfatter: Bjørn I. Tiller, Nordisk InnovationsCenter Deltakere: Arbeidsgruppen

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Innst. O. nr. 78. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 66 (2003-2004)

Innst. O. nr. 78. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Innst. O. nr. 78 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Innstilling frå finanskomiteen om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK... 3

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013 2013 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Mysen, 14.06.2011 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKOSTYRING OG KAPITALSTYRING...4 2.1 INNLEDNING...4

Detaljer

Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov

Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov KM 11.1/15 Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov I NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Side 92 94: 5.4.3 Kirkelovgivning

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2010 3 PILAR 3 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer