Storebrand år februar, Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1"

Transkript

1 ... Storebrand år februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat

2 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av lav finansavkastning i If og tapsavsetninger i Finansbanken Salg og flytting innen storkundemarkedet i liv preget av to store avganger God underliggende driftsutvikling, og fortsatt sterk vekst i kjernevirksomhet Viktigste nye vekstinitiativ: Innskuddspensjon, vekststrategi Storebrand Bank implementert og internasjonal fokusert ekspansjon Utbytte økt til NOK 1.10 pr aksje Årsresultat

3 ... Vekst i kjernevirksomheten ❽ ❽ ❽ ❽ Eksterne midler under forvaltning økte 22% til NOK 25 mrd Verdipapirfond økte 34% til NOK 14,7 mrd Unit linked premie økte 29% til NOK 1,6 mrd Sterkt salg og god tilflytting innen livsforsikringsmarkedet for små og mellomstore bedrifter ❽ Storebrand Bank har økt salgsvolumet med 20% ❽ Sterk vekst i provisjonsinntekter i Finansbanken til NOK 162 mill Årsresultat

4 ... Storebrands konkurransefortrinn ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Ledende livsforsikringsselskap med betydelige skalafordeler og ekspertise på produkter i bedriftsmarkedet Unikt posisjonert innenfor viktigste vekstområder Entydig fokus på sparemarkedet Ledelse som er fokusert på vekst og verdibasert styring. Implementerer nytt incentivprogram for alle ansatte Oppkjøp for å understøtte kjernevirksomhet Årsresultat

5 ... Utbytte og lønnsomhetsmål ❽ Styret foreslår et utbytte på 1,10 kr pr aksje for år 2000, som er 10% høyere enn i 1999 ❽ Langsiktighet er lagt til grunn for utbyttet, og styret vil arbeide for en stabil vekst i utbytte i årene fremover ❽ Storebrand målsetter i sin utbytte-politikk en årlig utbytteandel på 15% - 30% av resultat etter skatt ❽ Konsernet opprettholder et mål om avkastning på egenkapitalen på 15% Årsresultat

6 ... Lønnsomhets- og vekstmål Verdidrivere: 15% årlig vekst i midler til forvaltning Stabile nettomarginer RoE 15% 15 % 8-9% årlig vekst i kundemidler i livsforsikring. Finansavkastning på 7,5% p.a. Betydelig økning i salg av risikoprodukter til privatmarkedet (utenfor overskuddsdelingen) 10% 9% 11 % 11% 9 % Normalisert resultat* Tap på utlån i Finansbanken på 0,5% * Tap på utlån 0,5% i Finansbanken i 2000 og bokført avkastning på 7,5% i Liv Årsresultat

7 ... Storebrands forretningsområder Storebrand ASA Strategiske stabsfunksjoner (ca 30 ansatte) Konsernstrategi, Personal, Juridisk, Kommunikasjon, Økonomi- og finans Storebrand Liv Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Bank Finansbanken Skadeforsikring Forretningsvolum NOK 101,6 mrd i kundemidler NOK 150 mrd under forvaltning NOK 11 mrd forvaltningskapital NOK 20 mrd forvaltningskapital NOK 7 mrd forvaltningskapital Resultat Ant. ansatte* n.a. * Ikke inkludert ansatte i outsourcede tjenester og If Årsresultat

8 ... Storebrand Liv ❽ Stabil utvikling i embedded value til tross for turbulens i finansmarkedene Sterk utvikling i salg og flytting i markedet for små- og mellomstore bedrifter. Salg og flytting innen storkundemarkedet i liv preget av to store avganger ❽ ❽ Innskuddsbaserte produkter lansert små- og mellomstore bedrifter forventet å utgjøre størstedelen av salget Viktigste nye vekstinitiativ Euroben er operativ kraftig forbedret IT plattform som innebærer forbedret prising, B2B og B2C muligheter, og distribusjon via Internett løsninger for arbeidsplass-distribusjon er under implementering hos utvalgte kunder Årsresultat

9 ... Unit Linked Embedded value (EV) introdusert EV resultat NOK 80 mill vs. bokført resultat på NOK 3 mill. EV NAV NOK 331 mill, hvorav NOK 103 mill i egenkapital EV nysalg 66 mill (50) Storebrand Vital Skandia % Markedsandel Forfalt premier ,7 22,0 21,7 Sterk vekst i premie og midler under forvaltning Premievekst 29% til NOK 1,6 mrd Vekst i midler under forvaltning med 55% til NOK 3,0 mrd Gjensidige NOR K- Fondsforsikring Andre 12,9 12,0 11,7 Årsresultat

10 ... Storebrand Kapitalforvaltning Lønnsomhetsorientert vekststrategi ❽ ❽ ❽ ❽ Sterk lønnsomhetsvekst, resultat før skatt +91% til NOK 67 mill Midler til forvaltning økt til NOK 151 mrd Fortsatt vekst i kundebase innen diskresjonær forvaltning Internasjonal nisje-strategi Konsernmidler inkl. If* NOK 126 mrd Eksterne midler NOK 25 mrd 123,7 1,9 125,6 20,5 2,9 2,1-0,5 25, Vekst/ avkastning Netto vekst Delphi Avkastning 2000 *If NOK 13,9 mrd Årsresultat

11 ... Strategisk utvikling i kapitalforvaltning Strukturerte produkter Private Equity SRI produkter Strukturerte produkter Private Equity SRI produkter SRI produkter Tradisjonelle produkter Aktiv forvaltet aksje- og renteprodukter Aktivaallokering Verdipapirfond Distribusjon Årsresultat Norge Norden Europa Egen salgsstyrke Internett Partnere/konsulenter Nye nisjeprodukter Stockholmskontor Distribusjonsavtaler Kontor i London og Paris Distribusjonsavtaler

12 ... Distribusjonsstrategi i privatmarkedet Skreddersydde løsninger for hvert kundesegment Norske sparemarkedet HNWI Velstående Massemarked % 9.4% 25.0% 90.4% 42.0% 33.0% Kunder Finansielle eiendeler 100% = 3.4m 100% = NOK950m Internett og kundesenterløsninger. Arbeidsplassdistribusjon til ansatte hos Storebrands bedriftskunder En årlig vekst på 7,5% i finansielle eiendeler i løpet av siste tiår. 58% av finansielle eiendeler allokert til livsforsikring, aksjer og fond i 2000, mot 44% i 1990 Årsresultat

13 ... Storebrand Bank Vekststrategi implementert Bygger den ledende norske rådgivningsbanken Betjener alle Storebrands privatkunder med NOK 50mrd midler til forvaltning Sterk markedsposisjon med markedsandel på 32% i individuell livsforsikring (inkl. unit linked), 10% verdipapirfond og 22% unit linked 20 finansielle rådgivningssentre finansielle rådgivere Vekst i salg, resultat og finansielle sentre Salgsvekst på 20% for 2000 (inkl. alle spareprodukter) Driftsresultat (f. skatt) forbedret med NOK 48 mill til NOK 53 mill Årsresultat

14 ... Lansering av nye produkter ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Utviklet et unikt finansielt rådgivningskonsept med finansiell plan og systemstøtte Utviklet Storebrand Partner-program for velstående segmentet Lanserer en helt ny samlekonto for fondsprodukter (Fondskonto) Introdusert strukturerte produkter (aksjerelaterte) Ledende posisjon på Internett-løsninger Aksjehandel på nett i samarbeid med E*TRADE Norge Årsresultat

15 ... Finansbanken Solid plattform for å bli den ledende norske privatbank Private banking Prosjekt-finansiering Eier Selskap Betydelige tapsavsetninger i 2000 refokusering av strategi shippingutlån grundig gjennomgang av eksterne konsulenter dedikert team for å håndtere ikke-strategisk utlånsportefølje Sterk fremgang i kjernevirksomheten i 2000 driftsresultat før tap opp 30% til NOK 313 mill tiltross for betydelige investeringer sterk vekst i andre driftsinntekter, til NOK 162 mill ny merkevare og selskapsprofil lanseres i mars 2001 Årsresultat

16 ... Sterk fremgang i kjernevirksomheten Ny kjernevirksomhet Eksisterende kjernevirksomhet Ny kjernevirksomhet Private banking-konsept Den Københavnske Bank Delphi Finansbanken Index ASA Morningstar Norge (rating) og E*Trade Norge (35%) Kreditt knyttet mot private banking fast eiendom verdipapirfinansiering refokusert shippingportefølje Ikke kjerne Nedbygging ikke-strategisk shipping-portefølje Årsresultat

17 ... Kraftig forbedring i teknisk resultat Betydelige premieøkninger gjennomført Combined ratio forbedret fra 120% til 110%* Svak finansavkastning, men bedre enn indeks Q1-99 Q1-00 Q2-99 Q2-00 Q3-99 Q3-00 Q4-99 Q4-00 Driftsresultat basert på normalisert finansavkastning er SEK 1,5 mrd høyere enn i 1999 Kjøp av Volvia forsikringsportefølje Privat Bedrift Combined Ratio Storkunde Sjø og energi *ikke inkludert engangskostnader knyttet til lansering av If Årsresultat

18 ... Fokus på verdiøkning i skadeforsikring Storebrand er en aktiv eier i skadeforsikring og forventer betydelig verdivekst fra våre investeringer 44% andel i If er viktig for Storebrand Sterk forbedring i teknisk resultat i If Børsintroduksjon planlagt 1H 2001 Fortsatt nordisk konsolidering Oslo Re Markert bidrag år 2000 Moderate resulter fremover Storebrand Skadeforsikring AS, kapital realisert Oslo Re Storebrand Skade 44% men skadeforsikring er utenfor kjernevirksomheten Årsresultat

19 ... Storebrand i tiden fremover Godt posisjonert for vekst i økonomisk attraktive segmenter Transparent forretningsmodell Ledelse fokusert på aksjonærverdier Årsresultat

20 ... Årsregnskap 2000 Jan Erik Braathen Konstituert finansdirektør Årsresultat

21 ... Storebrand Hovedtrekk 2000 Driftsresultatet redusert med 16% og konsernresultatet redusert med 55% sammenlignet med 1999 Høye realiserte finansinntekter i livvirksomheten Høy rentenetto, men økte avsetninger til tap i shippingporteføljen til Finansbanken Godt salg, og økte utlån gir godt resultat for Storebrand Bank Økt forvaltning gir resultatfremgang for kapitalforvaltningen Forbedring i det tekniske resultat til If Styret foreslår utbytte på NOK 1,10 pr. aksje Årsresultat

22 ... Storebrand Konsern Driftsresultat 2000 med utskilt skadevirksomhet NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Resultat skadevirksomheten Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Årsresultat

23 ... Storebrand Konsern Konsernresultat NOK mill Livvirksomheten Storebrand Bank konsern 53 5 Finansbanken * Kapitalforvaltningsvirksomheten Skadevirksomheten Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Konsolidert fra Årsresultat

24 ... Storebrand Konsern Konsernresultat pr 4. kvartal 4. Kvartal NOK mill Livvirksomheten Storebrand Bank konsern Finansbanken * Kapitalforvaltningsvirksomheten 8 13 Skadevirksomheten Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Konsolideres fra Årsresultat

25 ... Storebrand Konsern Resultat etter skatt NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Gevinst ved salg av skadevirksomheten Resultat ordinær virksomhet Ekstraordinær oppskrivning eiendom (eiers andel) 82 Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet -1-2 Resultat for perioden Årsresultat

26 ... Storebrand Konsern Overskudd pr. aksje NOK mill Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger m.v. * Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje * 1,67 12,23 *) Sikkerhetsavsetninger m.v. etter skatt Årsresultat

27 ... Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill * Immaterielle eiendeler % 0 % Fast eiendom % 7 % Eierandel i tilknyttede selskaper % 3 % Utlån % 15 % Obligasjoner % 40 % Sertifikater % 2 % Aksjer og andeler % 26 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 4 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 7 % Minoritetens andel av EK 12 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Kursreguleringsfond % 6 % Forsikringstekniske avsetninger % 68 % Gjeld til kredittinstitusjoner % 2 % Innskudd fra og gjeld til kunder % 7 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer % 5 % Øvrige avsetninger og gjeld % 3 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Årsresultat

28 ... Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 74,6 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 12,0 % Storebrand Fondsforsikring AS ,2 % 8,2 % Storebrand Skadeforsikring ,2 % 34,2 % Storebrand Bank ,5 % 15,3 % Finansbanken ,7 % 11,3 % Storebrand Konsern ,7 % 14,0 % Årsresultat

29 ... Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader 7 2 Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Årsresultat

30 ... Storebrand Bank Konsern Resultat Mill.kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat 7-32 Tapsavsetninger Nedskrivning anleggsmidler -2 0 Resultat før skatt 52 4 Skattekostnad ordinært resultat Resultat etter skatt 38 3 Årsresultat

31 ... Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 2000 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler % Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % Driftskostnader Storebrand Livsforikring AS % Øvrige poster % Til/fra kursreguleringsfond % Driftsresultat % - herav resultat til eier før ekstraordinære poster % Ekstraordinære poster 234 Resultat til kunder % Resultat til eier inkl. ekstraordinære poster* % * inkl. ekstraordinær inntekt på 82 mill. i 1999 Årsresultat

32 ... Storebrand Konsern Kapitalforvaltningsvirksomhet NOK mill Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Fondene Storebrand Investment Management AS -2 1 Sum kapitalforvaltningsvirksomheten Årsresultat

33 ... If Group Results Highlights (MSEK) Group result highlights (MSEK) Q Q Premiums earned Claims incurred Operating expenses Underwriting result before Q2: launching expense Normalised investment result Operating result including normalised investment result One-time launching expenses Q Statutory investment result adjustment Statutory operating result Claims ratio 86.8% 95.6% 86.9% 108.5% Expense ratio 23.4% 24.4% 24.2% 20.8% Combined ratio 110.2% 120.0% 111.1% 129.3% Årsresultat

34 ... If Performance relative to benchmark Market weights and performance relative to index Asset class Weight (%) Return (%) Index (%) Fixed income 79% 7,1% 7,0% Sweden 25% 7,4% 7,6% Norway 25% 6,2% 6,0% Europe ex Sw, No & Fi 10% 5,9% 6,0% N America 17% 9,1% 8,9% Asia 3% 3,5% 3,6% Equities 21% -7,0% -9,8% Sweden 2% -23,1% -19,6% Norway 1% -1,2% -1,7% Europe ex Sw, No & Fi 6% 4,2% -1,5% N America 10% -8,8% -12,3% Asia 3% -18,5% -15,6% Subtotal 100% 3,6% 3,5% Run-off 5,9% Total 3,6% 3,5% Note: Individual asset class returns are based on performance numbers. Total return numbers are net of asset management fees, currency hedging costs and other investment related costs. Årsresultat

35 ... Finansbanken ASA Geir Andersen adm.direktør Årsresultat

36 ... Finansbanken Konsern Hovedtrekk Sterk volumvekst og godt resultat før tap Utlånsvekst på NOK 4,5 mrd, tilsvarende en vekst på 36% mot 1999, hovedsakelig innen eiendoms- og verdipapirfinansiering Vekst i innskudd fra kunder på NOK 2,8 mrd (+50%) sammenlignet med 1999 Sterk vekst i andre inntekter, NOK 162 mill mot NOK 42 mill i 1999 Høye tap i Shipping/Offshore. Spesifiserte tapskostnader på NOK 235 mill og uspesifiserte tapskostnader på NOK 60 mill Resultat før tap på NOK 313 mill og etter tap NOK 18 mill. Egenkapitalavkastning før skatt på 1,5%, og etter skatt på 0,4% Ny fokusert shippingstrategi, understøtter Private Banking satsingen Årsresultat

37 ... Finansbanken Konsern Resultatregnskap 4. kv. (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 1 031, ,7 415,4 Rentekostnader og lignende kostnader -702,5-992,6-306,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 329,2 401,1 109,0 Sum andre driftsinntekter 41,7 161,7 45,1 Sum driftskostnader -130,8-249,7-72,1 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 240,1 313,1 82,0 Tap på utlån, garantier mv. -72,5-294,9-148,8 Resultat av ordinær drift før skatt 167,6 18,2-66,8 Skatt*) -48,2-13,4 16,3 Resultat av ordinær drift 119,4 4,8-50,5 *) Høy skatt grunnet goodw ill avskrivninger og konsolidering av minoritetsinteresser ved EK-metoden Årsresultat

38 ... Finansbanken Konsern Nøkkeltall Endring Endring % Brutto utlån til kunder 12,447 16,925 4, % Innskudd og gjeld fra kunder 5,631 8,381 2, % Forvaltningskapital 13,929 20,097 6, % Rentemargin 2.33% 2.28% -0.05% -2.1% Kostnader/inntekter 35.3% 44.37% 9.1% 25.7% Andre inntekter/totale inntekter 11.2% 28,72% 17.52% 156.4% Driftsresultat før tap og nedskrivninger % Kjernekapitaldekning 8.52% 6.49% -2.03% -23,8% ROE før tap 24.5% 25.8% 1.3% 5.4% ROE etter skatt 12.2% 0.4% -11.8% -96.8% Ansatte % Årsresultat

39 ... Finansbanken Konsern Utlånsportefølje Utlånsportefølje ,9 mrd. kroner Tapsutsatte utlån og tapsavsetninger pr Netto utlån Tapsavsetning Fast eiendom 6,2 37% Totalt 0,9 0,5 NOK 1,4 mrd Shipping 4,2 24% Shipping 0,8 0,3 NOK 1,1 mrd Finansielle investeringer 2,9 17% Økte tapsavsetninger (resultat) Privat 2,8 17% Totalt Spesifisert Uspesifisert NOK 295 mill Øvrig 0,8 5% Shipping 244 NOK 244 mill Årsresultat

40 ... Finansbanken Konsern Utvikling i tapsutsatte og overtatte eiendeler (MNOK) Andre taps utsatte lån 586 Misligholdte ikke nullstilte lån Misligholdte, nullstilte lån Overtatte eiendeler Årsresultat

41 ... Finansbanken Konsern Fokusert strategi for shipping-porteføljen I et strategisk shipping-engasjement er enten sponsor, topp-ledelse eller hovedinvestor også en eksisterende eller potensiell Private Banking-kunde Shipping-portefølje Strategi Stor andel (60%) fortsatt vurdert som strategisk Økt tapsavsetning i ikke-strategisk portefølje Utvidet gjennomgang foretatt av uavhengige konsulenter NOK mrd. Tapsutsatte utlån 2,5 0,6 1,1 4,2 Fokus på strategiske kunder som bygger opp om private banking øke kryss-salg mot strategiske kunder ikke-strategisk portefølje håndteres av separat work-out team Mer konservative retningslinjer og prosesser kreditt mot sidesikkerhet til investeringer i likvide markeder forbedre markedsovervåkningen forbedre risikojustert prising ingen kredittutvidelser uten sidesikkerhet forbedre kontroll-systemer Strategisk Ikke-strategisk Totalt Årsresultat

42 ... Finansbanken Konsern Balanse (NOK mill.) Endring Sentralbanker/kredittinstitusjoner Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Rentebærende verdipapirer/aksjer Eierandeler i tilknyttede selskaper Driftsmidler/immaterielle eiendeler Andre fordringer Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld/påløpte kostnader/forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Årsresultat

43 ... Finansbanken Konsern Kapitaldekning (NOK mill. og prosent) Endring Kjernekapital 1 029, ,8 55,9 Tilleggskapital 344,3 542,8 198,5 Netto ansvarlig kapital 1 374, ,6 254,4 Eiendeler, øvrig portefølje , , ,9 Utenombalanseposter, øvrig portefølje 297,9 343,6 45,7 Valutarisiko og risiko i handelsporteføljen 73,5 264,4 190,9 Fradrag tapsavsetninger, kursreguleringskonto -226,2-456,5-230,3 Risikovektet beregningsgrunnlag , , ,2 Kapitaldekning 11,37 % 9,73 % -1,64 % Overskudd av ansvarlig kapital 407,5 289,5-118,1 Kjernekapitaldekning 8,52 % 6,49 % -2,04 % Årsresultat

44 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (I) Lansert digital plattform med god informasjon/rapportering mot nøkkelkunder Besluttet ny merkevare og profil lanseres 1. mars Lansert nytt high-end Finansbanken Platinum Card Morningstar Norge ASA i full virksomhet E*Trade Norge i full virksomhet Rekruttert 10 nye kundeforvaltere for Private Banking siste kvartal 2000 Fokusert strategi for eiendomsfinansiering/privat utlån. Balansert vekstambisjon med fokus på strategiske kunder Årsresultat

45 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (II) Den Københavnske Bank - status og planlagte aktiviteter Ny administrerende direktør ansatt Rekrutteringsprosess for senior Private Banking kundeforvaltere initiert Portefølje av ikke-strategiske kunder solgt ut Branding prosess initiert - navneskifte til Finansbanken 2. kvartal, 2001 Flytter til nye moderne lokaler 2. kvartal 2000 (MNOK) ) Rentenetto 28.3 Andre driftsinntekter 30.5 Sum driftskostnader 52.3 Resultat før tap 6.6 Resultat etter tap 5.3 Brutto utlån til kunder 363 Innskudd fra kunder 812 Forvaltningskapital ) Den Københavnske Bank (DKB) DKB konsolidert per Årsresultat

46 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (III) Finansbanken Index ASA Tilrettelegger emisjoner av aksjeindekserte obligasjoner til det institusjonelle og private markedet. Offentlige og private emisjoner Først i Norge til å tilrettelegge et strukturert produkt knyttet til en kurv av hedge funds - Global Alpha Tilrettelagt volum av aksjeindekserte obligasjoner: Delphi Forvaltning AS Fondsforvaltning og diskresjonær aktiv forvaltning Forvaltet volum: NOK 2.1 mrd 2 fond blant de 5 beste norske aksjefond; Delphi Vekst og Delphi Norge Delphis distribusjons- og rådgivningsservice - integrert med Finansbanken Private Banking NOK 1.6 mrd (12 strukturer), hvorav 60% distribuert gjennom Storebrand Samtlige emisjoner med Finansbanken eller Storebrand Bank som debitor Årsresultat

47 ... Finansbanken Konsern Strategisk retning Private Banking Sterk satsning i Norge basert på den renommé plattform og kundebase Finansbanken har i dag Tre nye senior medlemmer i ledergruppen God respons fra nøkkelkunder på foreløpig gjennomførte markedsaktiviteter Fokuserte markedstiltak mot utvalgte Private Banking kunder starter i mars Årsresultat

48 ... Livvirksomheten Espen Klitzing Adm. direktør Årsresultat

49 ... Hovedtrekk 2000 Godt resultat for kunder og eier på tross av turbulent finansmarked Redusert tilflytting og negativ flyttebalanse, men fortsatt størst på nysalg (Q3) Redusert markedsandel bedrift, konstant i individual markedet Svekket risikoresultat for uføredekninger og tjenestegruppeliv Tilfredsstillende avkastning bokført og relativ til benchmarks God risikobærende evne til tross for turbulens på kapitalmarkedene Forbedret kostnadsprosent Ny overskuddsdelingsmodell er innført Godt posisjonert for fortsatt vekst Årsresultat

50 ... Netto avkastning til kundene ,9 % Kollektiv pensjon 7,7 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,0 % 7,6 % Individuell renteforsikring tradisjonelle produkter 7,3 % 7,1 % 6,8 % 6,1 % Storebrand Vesta Liv Vital Gjensidige Nor KLP Storebrand Gjensidige Nor Vital Nor Individuell renteforsikring - Livkonto 7,1 % Individuell kapitalforsikring tradisjonelle produkter 7,3 % Individuell kapitalforsikring - Livkonto 6,6 % 6,9 % 6,0 % 6,1 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,8 % 4,7 % 4,6 % Storebrand Vesta Liv Gjensidige Nor Storebrand Gjensidige Nor Kilde: FNH Årsresultat Nor Vital Storebrand Vesta Liv Gjensidige Nor Vital

51 ... Markedsandeler- Totalt, Nysalg* inkl. Unit Linked Total markedet (MNOK): 2,219 2,851 6,956 6,632 6,446 5,237 3,682 4,717 4,803 7,534 5,855 5, % 36 % 35 % 57 % 30 % 28 % 30 % 36 % 27 % 33 % 41 % 29 % Q2000 Privat inkl. Unit Linked Q2000 Bedrift Storebrand er størst på nysalg i både bedrifts- og privatmarkedet i år 2000 *Nysalg = tilflytting + netto nytegning. Tall per , hittil i år. Årsresultat

52 ... Storebrand Liv og Fondsforsikring Premie (inkl. tilflytting) NOK. mill Kollektiv herav tilflytting Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Unit Linked Sum herav tilflyttede reserver* * Eksklusive Unit Linked Årsresultat

53 ... Netto flytting Livvirksomheten Bokført verdi, MNOK Unit linked Livsfors % av IB kundefond Kundefond UB NOK Mrd -1,1% -3,3% -3,8% -0,9% 0,1% -1,8% -0,9% 1,1% 1,2% -1,6% * 103* *inkl. Unit Linked Årsresultat

54 ... Markedsandeler, ulike beregningsmåter Kollektiv pensjon - tradisjonelle livselskap MNOK Q Q Kroner Q Q Q Q Markedsandel Q Q Forfalt ÅP ,0 % 23,6 % Forfalt EP ,5 % 45,6 % Sum forfalt premie ,3 % 26,6 % Overført fra andre livselskap ,7 % 20,1 % Overført fra pensjonskasser ,9 % 15,4 % Sum overføringer ,2 % 18,9 % Sum forfalt og overført ,2 % 24,8 % Overført til andre livselskap ,7 % 24,8 % Overført til pensjonskasser ,0 % 97,7 % Sum overført til andre ,1 % 37,6 % Årsresultat

55 ... Markedsandeler - Totalt, Forfalt premie* inkl. Unit Linked Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta KLP Vital MNOK % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 10 % 3 % 3 % 4 % 2 % 6 % 3 % 8 % 6 % 10 % 7 % 19 % 19 % 19 % 19 % 20 % 16 % 19 % 17 % 17 % 19 % 17 % 18 % Gjensidige / NOR 22 % 24 % 20 % 18 % 17 % 17 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 27 % 31 % 26 % *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Merk at Skandia rapporterer egne tall for Unit Linked og ikke via FNH Q99-3Q00 Årsresultat

56 ... Markedsandeler - Privat, Totalt forfalt premie* inkl. Unit Linked Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta Vital MNOK % 3 % 4 % 3 % 4 % 5 % 9 % 11 % 4 1 % 3 % 1 21 % 21 % 22 % 2 % 3 18 % 17 % 2 % 5 9 % 7 % 2 % 2 % 10 % 12 % 19 % 22 % 21 % Gjensidige / NOR 31 % 31 % 25 % 27 % 22 % 21 % Storebrand 29 % 29 % 26 % 27 % 32 % 32 % Q99-3Q00 *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia (egne Unit Linked tall). Årsresultat

57 ... Markedsandeler - Bedrift, Totalt forfalt premie* MNOK Norske Liv VÅR Vesta KLP 1 % 2 % 3 3 % 2 % 2 % 2 % 3 4 % % 8 % 7 % 6 % 8 % 9 % 27 % 26 % 27 % 28 % 28 % 31 % Vital 18 % 15 % 16 % 19 % 15 % 17 % Gjensidige / NOR 18 % 22 % 16 % 13 % 14 % 15 % Storebrand 28 % 24 % 25 % 28 % 31 % 24 % Q99-3Q00 *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Årsresultat

58 ... Risikoprodukter utenfor overskuddsdelingen Forfalt premie (MNOK) Årsresultat

59 ... Risikoresultat Kraftig økning i uførefrekvens, særlig innen offentlig sektor Svekket lønnsomhet innen tjenestegruppeliv Årsresultat

60 ... Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10,0 % 10,0 10,5 % 8,5 % 5,9 % 3,5 % 15,7 % 10,0 % ,7 % 3,1 % Realisert Verdijustert Årsresultat

61 ... Risikobærende evne Risikokapital i % av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 9,7 mrd. 11,6 mrd 9,8 mrd. 15,4 mrd. 8,7 mrd Tilleggsavsetninger K. reg. fond Kjernekapitalmargin Årsresultat

62 ... Totalkostnader i % av gj.snittlig kundefond 1,02 % 0,90 % 0,86 % 0,94 % 0,96 % 0,94 % Årsresultat

63 ... Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 364 Ek-betjening kundefond *) 376 Ek-betjening risiko 55 Øvrig 41 Ekstraordinære poster Sum 836 Årsresultat

64 ... Embedded value for Storebrands Livvirksomhet Nøkkeltall (NOKm) Embedded value Storebrand Livsforsikring Embedded value (før utbytte) 7,246 8,683 8,261 Fratrukket utbytte til aksjonærer (496) (643) (531) Embedded value ved slutten av året 6,750 8,040 7,730 hvorav verdi på nysalg Embedded value for Storebrand Fondsforsikring hvorav verdi på nysalg Embedded value Livsforsikring + Fondsforsikring 8,061 Nysalg Årlig premie Livsforsikring Engangspremier og overførte reserver Livsforsikring Årlig premie Fondsforsikring Engangspremier og overførte reserver Fondsforsikring 4, , ,250 2, ,610 Årsresultat

65 ... Embedded value for Storebrand Livsforsikring Embedded value resultat i år ,000 8,000 8, { 8,261 Utbytte 531 (NOKm) 6,000 4,000 7,730 2, Årsresultat

66 ... Embedded value utvikling Storebrand Livsforsikring AS, MNOK /1 Embedded value Rente effekt på IB Verdi av nytegning Avvik fra årets renteforutsetninger Øvrige avvik i året Endrede forutsetninger Utbytte /12 Embedded value Årsresultat

67 ... Embedded value for Storebrand Fondsforsikring Embedded value resultat i år 2000 (MNOK) { 331 Kapitalinnskudd Årsresultat

68 ... Embedded value for Storebrands Livvirksomhet Embedded value splitt (NOKm) 10,000 8,000 6,000 4,000 6,750 3,911 8, ,091 8, ,604 2,000 2,839 2, Aksjonærenes egenkapital Verdi av selskapets kundeportefølje Sum Storebrand Fondsforsikring Årsresultat

69 ... Verdi av nysalg for Storebrands Livvirksomhet MNOK Storebrand Livsforsikring Individuell Kollektiv Total Storebrand Livsforsikring Storebrand Fondsforsikring Totalt Livs- og Fondsforsikring Årsresultat

70 ... Oppsummering av de viktigste forutsetningene for EV-beregningene (%) Diskonteringsrente 8,50 9,30 9,15 Gjennomsnittlig vektet avkastning (før skatt) 6,00 7,00 6,80 Obligasjoner 5,34 6,15 6,00 Aksjer 7,84 8,65 8,50 Eiendom 6,84 8,15 8,00 Effektiv skattesats 10,00 10,00 13,00 Inflasjon 3,5 3,5 3,5 Avvik, dødelighet etc Beste estimat ut fra tilgjengelige data Årsresultat

71 ... Sensitivitetsanalyse av de viktigste forutsetningene for EV-beregningene MNOK A. 20 % redusert avgang +234 B. 1 % økt avkastning og inflasjon +633 C. Som B + 1 % diskonteringsrente +45 D. 3 % økt skatt -135 Årsresultat

72 ... Godt posisjonert for fortsatt vekst Nytt lovverk for tjenestepensjon muliggjør nye og mer fleksible produktløsninger, eksempelvis Innskuddspensjon Forventninger om fortsatt vekst i Unit Linked markedet Offensiv satsning for å utnytte Storebrands sterke posisjon i bedriftsmarkedet som en inngangsport til privatmarkedet Stort potensiale i markedet for offentlig sektor Årsresultat

73 ... Estimert totalmarked innskuddspensjon Fond under forvaltning mrd. NOK 24 Nysalg 19 Konvertering ,5 56% 44% Storebrand satser på å bli nr. 1 i markedet Antatt 20%, 15% og 10% konvertering etter 10 år for antall ansatte i hhv. små, mellomstore og store bedrifter Antatt 10%, 25% og 10% nysalg av totalmarkedet etter 10 år for antall ansatte i hhv. små, mellomstore og store bedrifter Antatt NOK i årlig sparing per ansatt i ytelsespensjon og NOK i innskuddspensjon. Årsresultat

74 ... Markedsandeler - forfalt premie* Unit Linked Vesta Sparebank1/VÅR Andre*** Handelsbanken** (Sparebank 1) K-Fondsforsikring (VÅR) Skandia** NOK mill % 2 % 10 % 30 % 0 % 1 % 6 % 3 0 % 2 % 4 7 % 2 % 1 % 27 % 23 % 2 % 4 % 2 % 4 % 12 % 20 % 28 % 22 % Vital 34 % 42 % 6 % 13 % Gjensidige / NOR Storebrand 8 % 7 % 13 % 13 % 29 % 22 % * Inkl. overførte reserver ** Selskapet rapporterer ikke til NFFs statistikk. Kilde for våre tall er selskapsinformasjon. *** SEB og Commercial Union Årsresultat

75 ... Sterk satsing på Storebrand Unit Linked Produktutvikling - bredere fondsutvalg: økning til 36 fond fra 9 ulike forvaltere - fire nye fond fra fire ledende forvaltere; Merrill Lynch, INVESCO, Schroders og Morgan Stanley Dean Witter Kundeservice - egen nett-tjeneste under stadig utvikling med bl.a. - totaloversikt over avtalens verdiutvikling, fondsbytte over nett Økt distribusjonskraft - satsing på eksterne salgskanaler - videreutvikling av støtteapparat Årsresultat

76 ... Total Compensation Management Synliggjøring av ansattegoder og salg på arbeidsplassen har et stort potensiale for Storebrand Lisensinntekter Verdi av solgte spare- og risikoprodukter Kick-back av andre salg Redusert avgang i bedriftsmarkedet Mulige white label leveranser til meglere etc. Storebrand er meget godt posisjonert Kjøp av Balzam gir tilgang til et operativt IT-system, betalende brukere og delte driftskostnader Stort potensielt marked blant egne bedriftskunder Løsningen er integrert i kommunikasjonsløsningene for innskuddspensjon Allerede ett års erfaring fra pilotkunder gir bedre treffsikkerhet i konseptvalg Årsresultat

77 ... Årsresultat

78 ... Offentlig Sektor 2000 Kommunale midler til forvaltning pr (eks KLP) MNOK Antall nye kommuner i Storebrand Gjensidige Vital Vår/SB1 Storebrand Gjensidige Vital Vår/SB1 Årsresultat

79 ... Storebrand Helseforsikring Opptjent premie f.e.r. i tusen kroner Sverige Norge Lav skadeprosent SHB og SPP som distributører i Sverige Nye produkter tilpasset bedriftsmarkedet lansert i februar Årsresultat

80 ... Storebrand Kapitalforvaltning 2000 Allan Åkerstedt Adm. direktør Årsresultat

81 ... Storebrand Kapitalforvaltning Overordnede fokusområder Utvikling totale midler under forvaltning. NOK mrd Kvalitet i investeringsprosessen Produktutvikling Kunder og investeringskonsulenter Internasjonal ekspansjon Lønnsomhet - resultatutvikling ,5 4,3 9,6 CAGR = 13 % ,0 9,5 10,3 151* 14,7 24,2 10,9 113,4 95,5 100, Verdipapirer konsernkunder Eksterne, diskresjonære Eiendom Verdipapirfond * Inkluderer Delphi Fondsforvaltning Årsresultat

82 ... Høy kvalitet i investeringsprosessen 2000 resultater i liv-porteføljen Meravkastning i alle aktivaklasser Taktisk aktivaallokering gav positivt resultat for 3. året på rad Total Aksjer Norge Faktisk Indeks -1,68-0,6 3,13 2,74 Meravkastning +0,39% +1,07% Videreutvikling av renteforvaltningen gav 63 bps meravkastning på internasjonale obligasjoner Aksjer Europa Aksjer Nord- Amerika -7,48-7,57-3,57 0,94 +4,51% +0,09% 43% avkastning på Private Equity porteføljen Aksjer Asia -28, ,91% Vektlegging av aktiv posisjonstagning Obligasjoner Norge 5,94 5,84 +0,10% Daglig performance attribution Obligasjoner Internasjonalt 11,36 10,73 +0,63% GIPS TM sertifisering Pengemarked 6,38 6,25 +0,13% Taktisk Aktivaallokering +40 mill Årsresultat

83 ... Produktutvikling Lansert 10 nye fond under året Storebrand International Private Equity II Premarketing av nye absolutte forvaltningsprodukter Fokus på unik SRI-screening Eksterne underleverandører, co-branding Antall verdipapirfond 5 Life Cycle funds 1 Money Market funds 2 Norw. Fixed Income funds 3 Norwegian Equity funds 11 Årsresultat Foreign & Colonial Emerging Markets Goldman European Small caps Storebrand WGA Health Care 5 SRI funds* 3 Fund-of-funds 5 Life Cycle funds 3 Money market funds 3 Fixed Incomefunds 19 International Equity funds 8 Norwegian Equity funds

84 ... Marked Kunder og investeringskonsulenter Total markedsandel verdipapirfond 9,5%*, og markedsandel netto nytegning 13,5%* SFO størst netto nytegning i aksjefond (23,6%) Utvikling eksterne midler NOK milliarder 10,7 CAGR = 91% CAGR = 53% 20, ,9 25, If Eksterne kanaler økt fra 3 til 15 Salgsstyrken økt med 49 eksterne rådgivere Brutto salg gjennom eksterne kanaler NOK millioner 385 Kundebetjening gjennom internett økt satsing i x Investeringskonsulenter får økt betydning * Inklusive Delphi Fondsforvaltning Årsresultat

85 ... Internasjonal ekspansjon I henhold til plan Kontorer i Stockholm, London og Paris operative fondsvalg i svenske PPM systemet gav NOK 70 millioner Lansering av fond i Sverige sammen med WWF Netto 340 millioner kroner fra kunder utenfor Norge i år 2000 Distribusjonsavtale i Storbritannia og Australia/New Zealand Short-listet av investeringskonsulenter i Sverige og Storbritannia Satsningen innenfor kostnadsbudsjett Årsresultat

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer