Storebrand år februar, Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1"

Transkript

1 ... Storebrand år februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat

2 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av lav finansavkastning i If og tapsavsetninger i Finansbanken Salg og flytting innen storkundemarkedet i liv preget av to store avganger God underliggende driftsutvikling, og fortsatt sterk vekst i kjernevirksomhet Viktigste nye vekstinitiativ: Innskuddspensjon, vekststrategi Storebrand Bank implementert og internasjonal fokusert ekspansjon Utbytte økt til NOK 1.10 pr aksje Årsresultat

3 ... Vekst i kjernevirksomheten ❽ ❽ ❽ ❽ Eksterne midler under forvaltning økte 22% til NOK 25 mrd Verdipapirfond økte 34% til NOK 14,7 mrd Unit linked premie økte 29% til NOK 1,6 mrd Sterkt salg og god tilflytting innen livsforsikringsmarkedet for små og mellomstore bedrifter ❽ Storebrand Bank har økt salgsvolumet med 20% ❽ Sterk vekst i provisjonsinntekter i Finansbanken til NOK 162 mill Årsresultat

4 ... Storebrands konkurransefortrinn ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Ledende livsforsikringsselskap med betydelige skalafordeler og ekspertise på produkter i bedriftsmarkedet Unikt posisjonert innenfor viktigste vekstområder Entydig fokus på sparemarkedet Ledelse som er fokusert på vekst og verdibasert styring. Implementerer nytt incentivprogram for alle ansatte Oppkjøp for å understøtte kjernevirksomhet Årsresultat

5 ... Utbytte og lønnsomhetsmål ❽ Styret foreslår et utbytte på 1,10 kr pr aksje for år 2000, som er 10% høyere enn i 1999 ❽ Langsiktighet er lagt til grunn for utbyttet, og styret vil arbeide for en stabil vekst i utbytte i årene fremover ❽ Storebrand målsetter i sin utbytte-politikk en årlig utbytteandel på 15% - 30% av resultat etter skatt ❽ Konsernet opprettholder et mål om avkastning på egenkapitalen på 15% Årsresultat

6 ... Lønnsomhets- og vekstmål Verdidrivere: 15% årlig vekst i midler til forvaltning Stabile nettomarginer RoE 15% 15 % 8-9% årlig vekst i kundemidler i livsforsikring. Finansavkastning på 7,5% p.a. Betydelig økning i salg av risikoprodukter til privatmarkedet (utenfor overskuddsdelingen) 10% 9% 11 % 11% 9 % Normalisert resultat* Tap på utlån i Finansbanken på 0,5% * Tap på utlån 0,5% i Finansbanken i 2000 og bokført avkastning på 7,5% i Liv Årsresultat

7 ... Storebrands forretningsområder Storebrand ASA Strategiske stabsfunksjoner (ca 30 ansatte) Konsernstrategi, Personal, Juridisk, Kommunikasjon, Økonomi- og finans Storebrand Liv Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Bank Finansbanken Skadeforsikring Forretningsvolum NOK 101,6 mrd i kundemidler NOK 150 mrd under forvaltning NOK 11 mrd forvaltningskapital NOK 20 mrd forvaltningskapital NOK 7 mrd forvaltningskapital Resultat Ant. ansatte* n.a. * Ikke inkludert ansatte i outsourcede tjenester og If Årsresultat

8 ... Storebrand Liv ❽ Stabil utvikling i embedded value til tross for turbulens i finansmarkedene Sterk utvikling i salg og flytting i markedet for små- og mellomstore bedrifter. Salg og flytting innen storkundemarkedet i liv preget av to store avganger ❽ ❽ Innskuddsbaserte produkter lansert små- og mellomstore bedrifter forventet å utgjøre størstedelen av salget Viktigste nye vekstinitiativ Euroben er operativ kraftig forbedret IT plattform som innebærer forbedret prising, B2B og B2C muligheter, og distribusjon via Internett løsninger for arbeidsplass-distribusjon er under implementering hos utvalgte kunder Årsresultat

9 ... Unit Linked Embedded value (EV) introdusert EV resultat NOK 80 mill vs. bokført resultat på NOK 3 mill. EV NAV NOK 331 mill, hvorav NOK 103 mill i egenkapital EV nysalg 66 mill (50) Storebrand Vital Skandia % Markedsandel Forfalt premier ,7 22,0 21,7 Sterk vekst i premie og midler under forvaltning Premievekst 29% til NOK 1,6 mrd Vekst i midler under forvaltning med 55% til NOK 3,0 mrd Gjensidige NOR K- Fondsforsikring Andre 12,9 12,0 11,7 Årsresultat

10 ... Storebrand Kapitalforvaltning Lønnsomhetsorientert vekststrategi ❽ ❽ ❽ ❽ Sterk lønnsomhetsvekst, resultat før skatt +91% til NOK 67 mill Midler til forvaltning økt til NOK 151 mrd Fortsatt vekst i kundebase innen diskresjonær forvaltning Internasjonal nisje-strategi Konsernmidler inkl. If* NOK 126 mrd Eksterne midler NOK 25 mrd 123,7 1,9 125,6 20,5 2,9 2,1-0,5 25, Vekst/ avkastning Netto vekst Delphi Avkastning 2000 *If NOK 13,9 mrd Årsresultat

11 ... Strategisk utvikling i kapitalforvaltning Strukturerte produkter Private Equity SRI produkter Strukturerte produkter Private Equity SRI produkter SRI produkter Tradisjonelle produkter Aktiv forvaltet aksje- og renteprodukter Aktivaallokering Verdipapirfond Distribusjon Årsresultat Norge Norden Europa Egen salgsstyrke Internett Partnere/konsulenter Nye nisjeprodukter Stockholmskontor Distribusjonsavtaler Kontor i London og Paris Distribusjonsavtaler

12 ... Distribusjonsstrategi i privatmarkedet Skreddersydde løsninger for hvert kundesegment Norske sparemarkedet HNWI Velstående Massemarked % 9.4% 25.0% 90.4% 42.0% 33.0% Kunder Finansielle eiendeler 100% = 3.4m 100% = NOK950m Internett og kundesenterløsninger. Arbeidsplassdistribusjon til ansatte hos Storebrands bedriftskunder En årlig vekst på 7,5% i finansielle eiendeler i løpet av siste tiår. 58% av finansielle eiendeler allokert til livsforsikring, aksjer og fond i 2000, mot 44% i 1990 Årsresultat

13 ... Storebrand Bank Vekststrategi implementert Bygger den ledende norske rådgivningsbanken Betjener alle Storebrands privatkunder med NOK 50mrd midler til forvaltning Sterk markedsposisjon med markedsandel på 32% i individuell livsforsikring (inkl. unit linked), 10% verdipapirfond og 22% unit linked 20 finansielle rådgivningssentre finansielle rådgivere Vekst i salg, resultat og finansielle sentre Salgsvekst på 20% for 2000 (inkl. alle spareprodukter) Driftsresultat (f. skatt) forbedret med NOK 48 mill til NOK 53 mill Årsresultat

14 ... Lansering av nye produkter ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Utviklet et unikt finansielt rådgivningskonsept med finansiell plan og systemstøtte Utviklet Storebrand Partner-program for velstående segmentet Lanserer en helt ny samlekonto for fondsprodukter (Fondskonto) Introdusert strukturerte produkter (aksjerelaterte) Ledende posisjon på Internett-løsninger Aksjehandel på nett i samarbeid med E*TRADE Norge Årsresultat

15 ... Finansbanken Solid plattform for å bli den ledende norske privatbank Private banking Prosjekt-finansiering Eier Selskap Betydelige tapsavsetninger i 2000 refokusering av strategi shippingutlån grundig gjennomgang av eksterne konsulenter dedikert team for å håndtere ikke-strategisk utlånsportefølje Sterk fremgang i kjernevirksomheten i 2000 driftsresultat før tap opp 30% til NOK 313 mill tiltross for betydelige investeringer sterk vekst i andre driftsinntekter, til NOK 162 mill ny merkevare og selskapsprofil lanseres i mars 2001 Årsresultat

16 ... Sterk fremgang i kjernevirksomheten Ny kjernevirksomhet Eksisterende kjernevirksomhet Ny kjernevirksomhet Private banking-konsept Den Københavnske Bank Delphi Finansbanken Index ASA Morningstar Norge (rating) og E*Trade Norge (35%) Kreditt knyttet mot private banking fast eiendom verdipapirfinansiering refokusert shippingportefølje Ikke kjerne Nedbygging ikke-strategisk shipping-portefølje Årsresultat

17 ... Kraftig forbedring i teknisk resultat Betydelige premieøkninger gjennomført Combined ratio forbedret fra 120% til 110%* Svak finansavkastning, men bedre enn indeks Q1-99 Q1-00 Q2-99 Q2-00 Q3-99 Q3-00 Q4-99 Q4-00 Driftsresultat basert på normalisert finansavkastning er SEK 1,5 mrd høyere enn i 1999 Kjøp av Volvia forsikringsportefølje Privat Bedrift Combined Ratio Storkunde Sjø og energi *ikke inkludert engangskostnader knyttet til lansering av If Årsresultat

18 ... Fokus på verdiøkning i skadeforsikring Storebrand er en aktiv eier i skadeforsikring og forventer betydelig verdivekst fra våre investeringer 44% andel i If er viktig for Storebrand Sterk forbedring i teknisk resultat i If Børsintroduksjon planlagt 1H 2001 Fortsatt nordisk konsolidering Oslo Re Markert bidrag år 2000 Moderate resulter fremover Storebrand Skadeforsikring AS, kapital realisert Oslo Re Storebrand Skade 44% men skadeforsikring er utenfor kjernevirksomheten Årsresultat

19 ... Storebrand i tiden fremover Godt posisjonert for vekst i økonomisk attraktive segmenter Transparent forretningsmodell Ledelse fokusert på aksjonærverdier Årsresultat

20 ... Årsregnskap 2000 Jan Erik Braathen Konstituert finansdirektør Årsresultat

21 ... Storebrand Hovedtrekk 2000 Driftsresultatet redusert med 16% og konsernresultatet redusert med 55% sammenlignet med 1999 Høye realiserte finansinntekter i livvirksomheten Høy rentenetto, men økte avsetninger til tap i shippingporteføljen til Finansbanken Godt salg, og økte utlån gir godt resultat for Storebrand Bank Økt forvaltning gir resultatfremgang for kapitalforvaltningen Forbedring i det tekniske resultat til If Styret foreslår utbytte på NOK 1,10 pr. aksje Årsresultat

22 ... Storebrand Konsern Driftsresultat 2000 med utskilt skadevirksomhet NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Resultat skadevirksomheten Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Årsresultat

23 ... Storebrand Konsern Konsernresultat NOK mill Livvirksomheten Storebrand Bank konsern 53 5 Finansbanken * Kapitalforvaltningsvirksomheten Skadevirksomheten Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Konsolidert fra Årsresultat

24 ... Storebrand Konsern Konsernresultat pr 4. kvartal 4. Kvartal NOK mill Livvirksomheten Storebrand Bank konsern Finansbanken * Kapitalforvaltningsvirksomheten 8 13 Skadevirksomheten Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Konsolideres fra Årsresultat

25 ... Storebrand Konsern Resultat etter skatt NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Gevinst ved salg av skadevirksomheten Resultat ordinær virksomhet Ekstraordinær oppskrivning eiendom (eiers andel) 82 Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet -1-2 Resultat for perioden Årsresultat

26 ... Storebrand Konsern Overskudd pr. aksje NOK mill Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger m.v. * Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje * 1,67 12,23 *) Sikkerhetsavsetninger m.v. etter skatt Årsresultat

27 ... Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill * Immaterielle eiendeler % 0 % Fast eiendom % 7 % Eierandel i tilknyttede selskaper % 3 % Utlån % 15 % Obligasjoner % 40 % Sertifikater % 2 % Aksjer og andeler % 26 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 4 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 7 % Minoritetens andel av EK 12 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Kursreguleringsfond % 6 % Forsikringstekniske avsetninger % 68 % Gjeld til kredittinstitusjoner % 2 % Innskudd fra og gjeld til kunder % 7 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer % 5 % Øvrige avsetninger og gjeld % 3 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Årsresultat

28 ... Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 74,6 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 12,0 % Storebrand Fondsforsikring AS ,2 % 8,2 % Storebrand Skadeforsikring ,2 % 34,2 % Storebrand Bank ,5 % 15,3 % Finansbanken ,7 % 11,3 % Storebrand Konsern ,7 % 14,0 % Årsresultat

29 ... Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader 7 2 Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Årsresultat

30 ... Storebrand Bank Konsern Resultat Mill.kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat 7-32 Tapsavsetninger Nedskrivning anleggsmidler -2 0 Resultat før skatt 52 4 Skattekostnad ordinært resultat Resultat etter skatt 38 3 Årsresultat

31 ... Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 2000 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler % Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % Driftskostnader Storebrand Livsforikring AS % Øvrige poster % Til/fra kursreguleringsfond % Driftsresultat % - herav resultat til eier før ekstraordinære poster % Ekstraordinære poster 234 Resultat til kunder % Resultat til eier inkl. ekstraordinære poster* % * inkl. ekstraordinær inntekt på 82 mill. i 1999 Årsresultat

32 ... Storebrand Konsern Kapitalforvaltningsvirksomhet NOK mill Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Fondene Storebrand Investment Management AS -2 1 Sum kapitalforvaltningsvirksomheten Årsresultat

33 ... If Group Results Highlights (MSEK) Group result highlights (MSEK) Q Q Premiums earned Claims incurred Operating expenses Underwriting result before Q2: launching expense Normalised investment result Operating result including normalised investment result One-time launching expenses Q Statutory investment result adjustment Statutory operating result Claims ratio 86.8% 95.6% 86.9% 108.5% Expense ratio 23.4% 24.4% 24.2% 20.8% Combined ratio 110.2% 120.0% 111.1% 129.3% Årsresultat

34 ... If Performance relative to benchmark Market weights and performance relative to index Asset class Weight (%) Return (%) Index (%) Fixed income 79% 7,1% 7,0% Sweden 25% 7,4% 7,6% Norway 25% 6,2% 6,0% Europe ex Sw, No & Fi 10% 5,9% 6,0% N America 17% 9,1% 8,9% Asia 3% 3,5% 3,6% Equities 21% -7,0% -9,8% Sweden 2% -23,1% -19,6% Norway 1% -1,2% -1,7% Europe ex Sw, No & Fi 6% 4,2% -1,5% N America 10% -8,8% -12,3% Asia 3% -18,5% -15,6% Subtotal 100% 3,6% 3,5% Run-off 5,9% Total 3,6% 3,5% Note: Individual asset class returns are based on performance numbers. Total return numbers are net of asset management fees, currency hedging costs and other investment related costs. Årsresultat

35 ... Finansbanken ASA Geir Andersen adm.direktør Årsresultat

36 ... Finansbanken Konsern Hovedtrekk Sterk volumvekst og godt resultat før tap Utlånsvekst på NOK 4,5 mrd, tilsvarende en vekst på 36% mot 1999, hovedsakelig innen eiendoms- og verdipapirfinansiering Vekst i innskudd fra kunder på NOK 2,8 mrd (+50%) sammenlignet med 1999 Sterk vekst i andre inntekter, NOK 162 mill mot NOK 42 mill i 1999 Høye tap i Shipping/Offshore. Spesifiserte tapskostnader på NOK 235 mill og uspesifiserte tapskostnader på NOK 60 mill Resultat før tap på NOK 313 mill og etter tap NOK 18 mill. Egenkapitalavkastning før skatt på 1,5%, og etter skatt på 0,4% Ny fokusert shippingstrategi, understøtter Private Banking satsingen Årsresultat

37 ... Finansbanken Konsern Resultatregnskap 4. kv. (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 1 031, ,7 415,4 Rentekostnader og lignende kostnader -702,5-992,6-306,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 329,2 401,1 109,0 Sum andre driftsinntekter 41,7 161,7 45,1 Sum driftskostnader -130,8-249,7-72,1 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 240,1 313,1 82,0 Tap på utlån, garantier mv. -72,5-294,9-148,8 Resultat av ordinær drift før skatt 167,6 18,2-66,8 Skatt*) -48,2-13,4 16,3 Resultat av ordinær drift 119,4 4,8-50,5 *) Høy skatt grunnet goodw ill avskrivninger og konsolidering av minoritetsinteresser ved EK-metoden Årsresultat

38 ... Finansbanken Konsern Nøkkeltall Endring Endring % Brutto utlån til kunder 12,447 16,925 4, % Innskudd og gjeld fra kunder 5,631 8,381 2, % Forvaltningskapital 13,929 20,097 6, % Rentemargin 2.33% 2.28% -0.05% -2.1% Kostnader/inntekter 35.3% 44.37% 9.1% 25.7% Andre inntekter/totale inntekter 11.2% 28,72% 17.52% 156.4% Driftsresultat før tap og nedskrivninger % Kjernekapitaldekning 8.52% 6.49% -2.03% -23,8% ROE før tap 24.5% 25.8% 1.3% 5.4% ROE etter skatt 12.2% 0.4% -11.8% -96.8% Ansatte % Årsresultat

39 ... Finansbanken Konsern Utlånsportefølje Utlånsportefølje ,9 mrd. kroner Tapsutsatte utlån og tapsavsetninger pr Netto utlån Tapsavsetning Fast eiendom 6,2 37% Totalt 0,9 0,5 NOK 1,4 mrd Shipping 4,2 24% Shipping 0,8 0,3 NOK 1,1 mrd Finansielle investeringer 2,9 17% Økte tapsavsetninger (resultat) Privat 2,8 17% Totalt Spesifisert Uspesifisert NOK 295 mill Øvrig 0,8 5% Shipping 244 NOK 244 mill Årsresultat

40 ... Finansbanken Konsern Utvikling i tapsutsatte og overtatte eiendeler (MNOK) Andre taps utsatte lån 586 Misligholdte ikke nullstilte lån Misligholdte, nullstilte lån Overtatte eiendeler Årsresultat

41 ... Finansbanken Konsern Fokusert strategi for shipping-porteføljen I et strategisk shipping-engasjement er enten sponsor, topp-ledelse eller hovedinvestor også en eksisterende eller potensiell Private Banking-kunde Shipping-portefølje Strategi Stor andel (60%) fortsatt vurdert som strategisk Økt tapsavsetning i ikke-strategisk portefølje Utvidet gjennomgang foretatt av uavhengige konsulenter NOK mrd. Tapsutsatte utlån 2,5 0,6 1,1 4,2 Fokus på strategiske kunder som bygger opp om private banking øke kryss-salg mot strategiske kunder ikke-strategisk portefølje håndteres av separat work-out team Mer konservative retningslinjer og prosesser kreditt mot sidesikkerhet til investeringer i likvide markeder forbedre markedsovervåkningen forbedre risikojustert prising ingen kredittutvidelser uten sidesikkerhet forbedre kontroll-systemer Strategisk Ikke-strategisk Totalt Årsresultat

42 ... Finansbanken Konsern Balanse (NOK mill.) Endring Sentralbanker/kredittinstitusjoner Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Rentebærende verdipapirer/aksjer Eierandeler i tilknyttede selskaper Driftsmidler/immaterielle eiendeler Andre fordringer Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld/påløpte kostnader/forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Årsresultat

43 ... Finansbanken Konsern Kapitaldekning (NOK mill. og prosent) Endring Kjernekapital 1 029, ,8 55,9 Tilleggskapital 344,3 542,8 198,5 Netto ansvarlig kapital 1 374, ,6 254,4 Eiendeler, øvrig portefølje , , ,9 Utenombalanseposter, øvrig portefølje 297,9 343,6 45,7 Valutarisiko og risiko i handelsporteføljen 73,5 264,4 190,9 Fradrag tapsavsetninger, kursreguleringskonto -226,2-456,5-230,3 Risikovektet beregningsgrunnlag , , ,2 Kapitaldekning 11,37 % 9,73 % -1,64 % Overskudd av ansvarlig kapital 407,5 289,5-118,1 Kjernekapitaldekning 8,52 % 6,49 % -2,04 % Årsresultat

44 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (I) Lansert digital plattform med god informasjon/rapportering mot nøkkelkunder Besluttet ny merkevare og profil lanseres 1. mars Lansert nytt high-end Finansbanken Platinum Card Morningstar Norge ASA i full virksomhet E*Trade Norge i full virksomhet Rekruttert 10 nye kundeforvaltere for Private Banking siste kvartal 2000 Fokusert strategi for eiendomsfinansiering/privat utlån. Balansert vekstambisjon med fokus på strategiske kunder Årsresultat

45 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (II) Den Københavnske Bank - status og planlagte aktiviteter Ny administrerende direktør ansatt Rekrutteringsprosess for senior Private Banking kundeforvaltere initiert Portefølje av ikke-strategiske kunder solgt ut Branding prosess initiert - navneskifte til Finansbanken 2. kvartal, 2001 Flytter til nye moderne lokaler 2. kvartal 2000 (MNOK) ) Rentenetto 28.3 Andre driftsinntekter 30.5 Sum driftskostnader 52.3 Resultat før tap 6.6 Resultat etter tap 5.3 Brutto utlån til kunder 363 Innskudd fra kunder 812 Forvaltningskapital ) Den Københavnske Bank (DKB) DKB konsolidert per Årsresultat

46 ... Finansbanken Konsern Vesentlige aktiviteter gjennomført i 2000 (III) Finansbanken Index ASA Tilrettelegger emisjoner av aksjeindekserte obligasjoner til det institusjonelle og private markedet. Offentlige og private emisjoner Først i Norge til å tilrettelegge et strukturert produkt knyttet til en kurv av hedge funds - Global Alpha Tilrettelagt volum av aksjeindekserte obligasjoner: Delphi Forvaltning AS Fondsforvaltning og diskresjonær aktiv forvaltning Forvaltet volum: NOK 2.1 mrd 2 fond blant de 5 beste norske aksjefond; Delphi Vekst og Delphi Norge Delphis distribusjons- og rådgivningsservice - integrert med Finansbanken Private Banking NOK 1.6 mrd (12 strukturer), hvorav 60% distribuert gjennom Storebrand Samtlige emisjoner med Finansbanken eller Storebrand Bank som debitor Årsresultat

47 ... Finansbanken Konsern Strategisk retning Private Banking Sterk satsning i Norge basert på den renommé plattform og kundebase Finansbanken har i dag Tre nye senior medlemmer i ledergruppen God respons fra nøkkelkunder på foreløpig gjennomførte markedsaktiviteter Fokuserte markedstiltak mot utvalgte Private Banking kunder starter i mars Årsresultat

48 ... Livvirksomheten Espen Klitzing Adm. direktør Årsresultat

49 ... Hovedtrekk 2000 Godt resultat for kunder og eier på tross av turbulent finansmarked Redusert tilflytting og negativ flyttebalanse, men fortsatt størst på nysalg (Q3) Redusert markedsandel bedrift, konstant i individual markedet Svekket risikoresultat for uføredekninger og tjenestegruppeliv Tilfredsstillende avkastning bokført og relativ til benchmarks God risikobærende evne til tross for turbulens på kapitalmarkedene Forbedret kostnadsprosent Ny overskuddsdelingsmodell er innført Godt posisjonert for fortsatt vekst Årsresultat

50 ... Netto avkastning til kundene ,9 % Kollektiv pensjon 7,7 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,0 % 7,6 % Individuell renteforsikring tradisjonelle produkter 7,3 % 7,1 % 6,8 % 6,1 % Storebrand Vesta Liv Vital Gjensidige Nor KLP Storebrand Gjensidige Nor Vital Nor Individuell renteforsikring - Livkonto 7,1 % Individuell kapitalforsikring tradisjonelle produkter 7,3 % Individuell kapitalforsikring - Livkonto 6,6 % 6,9 % 6,0 % 6,1 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,8 % 4,7 % 4,6 % Storebrand Vesta Liv Gjensidige Nor Storebrand Gjensidige Nor Kilde: FNH Årsresultat Nor Vital Storebrand Vesta Liv Gjensidige Nor Vital

51 ... Markedsandeler- Totalt, Nysalg* inkl. Unit Linked Total markedet (MNOK): 2,219 2,851 6,956 6,632 6,446 5,237 3,682 4,717 4,803 7,534 5,855 5, % 36 % 35 % 57 % 30 % 28 % 30 % 36 % 27 % 33 % 41 % 29 % Q2000 Privat inkl. Unit Linked Q2000 Bedrift Storebrand er størst på nysalg i både bedrifts- og privatmarkedet i år 2000 *Nysalg = tilflytting + netto nytegning. Tall per , hittil i år. Årsresultat

52 ... Storebrand Liv og Fondsforsikring Premie (inkl. tilflytting) NOK. mill Kollektiv herav tilflytting Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Unit Linked Sum herav tilflyttede reserver* * Eksklusive Unit Linked Årsresultat

53 ... Netto flytting Livvirksomheten Bokført verdi, MNOK Unit linked Livsfors % av IB kundefond Kundefond UB NOK Mrd -1,1% -3,3% -3,8% -0,9% 0,1% -1,8% -0,9% 1,1% 1,2% -1,6% * 103* *inkl. Unit Linked Årsresultat

54 ... Markedsandeler, ulike beregningsmåter Kollektiv pensjon - tradisjonelle livselskap MNOK Q Q Kroner Q Q Q Q Markedsandel Q Q Forfalt ÅP ,0 % 23,6 % Forfalt EP ,5 % 45,6 % Sum forfalt premie ,3 % 26,6 % Overført fra andre livselskap ,7 % 20,1 % Overført fra pensjonskasser ,9 % 15,4 % Sum overføringer ,2 % 18,9 % Sum forfalt og overført ,2 % 24,8 % Overført til andre livselskap ,7 % 24,8 % Overført til pensjonskasser ,0 % 97,7 % Sum overført til andre ,1 % 37,6 % Årsresultat

55 ... Markedsandeler - Totalt, Forfalt premie* inkl. Unit Linked Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta KLP Vital MNOK % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 10 % 3 % 3 % 4 % 2 % 6 % 3 % 8 % 6 % 10 % 7 % 19 % 19 % 19 % 19 % 20 % 16 % 19 % 17 % 17 % 19 % 17 % 18 % Gjensidige / NOR 22 % 24 % 20 % 18 % 17 % 17 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 27 % 31 % 26 % *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Merk at Skandia rapporterer egne tall for Unit Linked og ikke via FNH Q99-3Q00 Årsresultat

56 ... Markedsandeler - Privat, Totalt forfalt premie* inkl. Unit Linked Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta Vital MNOK % 3 % 4 % 3 % 4 % 5 % 9 % 11 % 4 1 % 3 % 1 21 % 21 % 22 % 2 % 3 18 % 17 % 2 % 5 9 % 7 % 2 % 2 % 10 % 12 % 19 % 22 % 21 % Gjensidige / NOR 31 % 31 % 25 % 27 % 22 % 21 % Storebrand 29 % 29 % 26 % 27 % 32 % 32 % Q99-3Q00 *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia (egne Unit Linked tall). Årsresultat

57 ... Markedsandeler - Bedrift, Totalt forfalt premie* MNOK Norske Liv VÅR Vesta KLP 1 % 2 % 3 3 % 2 % 2 % 2 % 3 4 % % 8 % 7 % 6 % 8 % 9 % 27 % 26 % 27 % 28 % 28 % 31 % Vital 18 % 15 % 16 % 19 % 15 % 17 % Gjensidige / NOR 18 % 22 % 16 % 13 % 14 % 15 % Storebrand 28 % 24 % 25 % 28 % 31 % 24 % Q99-3Q00 *Inkl. overført reserve Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Årsresultat

58 ... Risikoprodukter utenfor overskuddsdelingen Forfalt premie (MNOK) Årsresultat

59 ... Risikoresultat Kraftig økning i uførefrekvens, særlig innen offentlig sektor Svekket lønnsomhet innen tjenestegruppeliv Årsresultat

60 ... Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10,0 % 10,0 10,5 % 8,5 % 5,9 % 3,5 % 15,7 % 10,0 % ,7 % 3,1 % Realisert Verdijustert Årsresultat

61 ... Risikobærende evne Risikokapital i % av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 9,7 mrd. 11,6 mrd 9,8 mrd. 15,4 mrd. 8,7 mrd Tilleggsavsetninger K. reg. fond Kjernekapitalmargin Årsresultat

62 ... Totalkostnader i % av gj.snittlig kundefond 1,02 % 0,90 % 0,86 % 0,94 % 0,96 % 0,94 % Årsresultat

63 ... Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 364 Ek-betjening kundefond *) 376 Ek-betjening risiko 55 Øvrig 41 Ekstraordinære poster Sum 836 Årsresultat

64 ... Embedded value for Storebrands Livvirksomhet Nøkkeltall (NOKm) Embedded value Storebrand Livsforsikring Embedded value (før utbytte) 7,246 8,683 8,261 Fratrukket utbytte til aksjonærer (496) (643) (531) Embedded value ved slutten av året 6,750 8,040 7,730 hvorav verdi på nysalg Embedded value for Storebrand Fondsforsikring hvorav verdi på nysalg Embedded value Livsforsikring + Fondsforsikring 8,061 Nysalg Årlig premie Livsforsikring Engangspremier og overførte reserver Livsforsikring Årlig premie Fondsforsikring Engangspremier og overførte reserver Fondsforsikring 4, , ,250 2, ,610 Årsresultat

65 ... Embedded value for Storebrand Livsforsikring Embedded value resultat i år ,000 8,000 8, { 8,261 Utbytte 531 (NOKm) 6,000 4,000 7,730 2, Årsresultat

66 ... Embedded value utvikling Storebrand Livsforsikring AS, MNOK /1 Embedded value Rente effekt på IB Verdi av nytegning Avvik fra årets renteforutsetninger Øvrige avvik i året Endrede forutsetninger Utbytte /12 Embedded value Årsresultat

67 ... Embedded value for Storebrand Fondsforsikring Embedded value resultat i år 2000 (MNOK) { 331 Kapitalinnskudd Årsresultat

68 ... Embedded value for Storebrands Livvirksomhet Embedded value splitt (NOKm) 10,000 8,000 6,000 4,000 6,750 3,911 8, ,091 8, ,604 2,000 2,839 2, Aksjonærenes egenkapital Verdi av selskapets kundeportefølje Sum Storebrand Fondsforsikring Årsresultat

69 ... Verdi av nysalg for Storebrands Livvirksomhet MNOK Storebrand Livsforsikring Individuell Kollektiv Total Storebrand Livsforsikring Storebrand Fondsforsikring Totalt Livs- og Fondsforsikring Årsresultat

70 ... Oppsummering av de viktigste forutsetningene for EV-beregningene (%) Diskonteringsrente 8,50 9,30 9,15 Gjennomsnittlig vektet avkastning (før skatt) 6,00 7,00 6,80 Obligasjoner 5,34 6,15 6,00 Aksjer 7,84 8,65 8,50 Eiendom 6,84 8,15 8,00 Effektiv skattesats 10,00 10,00 13,00 Inflasjon 3,5 3,5 3,5 Avvik, dødelighet etc Beste estimat ut fra tilgjengelige data Årsresultat

71 ... Sensitivitetsanalyse av de viktigste forutsetningene for EV-beregningene MNOK A. 20 % redusert avgang +234 B. 1 % økt avkastning og inflasjon +633 C. Som B + 1 % diskonteringsrente +45 D. 3 % økt skatt -135 Årsresultat

72 ... Godt posisjonert for fortsatt vekst Nytt lovverk for tjenestepensjon muliggjør nye og mer fleksible produktløsninger, eksempelvis Innskuddspensjon Forventninger om fortsatt vekst i Unit Linked markedet Offensiv satsning for å utnytte Storebrands sterke posisjon i bedriftsmarkedet som en inngangsport til privatmarkedet Stort potensiale i markedet for offentlig sektor Årsresultat

73 ... Estimert totalmarked innskuddspensjon Fond under forvaltning mrd. NOK 24 Nysalg 19 Konvertering ,5 56% 44% Storebrand satser på å bli nr. 1 i markedet Antatt 20%, 15% og 10% konvertering etter 10 år for antall ansatte i hhv. små, mellomstore og store bedrifter Antatt 10%, 25% og 10% nysalg av totalmarkedet etter 10 år for antall ansatte i hhv. små, mellomstore og store bedrifter Antatt NOK i årlig sparing per ansatt i ytelsespensjon og NOK i innskuddspensjon. Årsresultat

74 ... Markedsandeler - forfalt premie* Unit Linked Vesta Sparebank1/VÅR Andre*** Handelsbanken** (Sparebank 1) K-Fondsforsikring (VÅR) Skandia** NOK mill % 2 % 10 % 30 % 0 % 1 % 6 % 3 0 % 2 % 4 7 % 2 % 1 % 27 % 23 % 2 % 4 % 2 % 4 % 12 % 20 % 28 % 22 % Vital 34 % 42 % 6 % 13 % Gjensidige / NOR Storebrand 8 % 7 % 13 % 13 % 29 % 22 % * Inkl. overførte reserver ** Selskapet rapporterer ikke til NFFs statistikk. Kilde for våre tall er selskapsinformasjon. *** SEB og Commercial Union Årsresultat

75 ... Sterk satsing på Storebrand Unit Linked Produktutvikling - bredere fondsutvalg: økning til 36 fond fra 9 ulike forvaltere - fire nye fond fra fire ledende forvaltere; Merrill Lynch, INVESCO, Schroders og Morgan Stanley Dean Witter Kundeservice - egen nett-tjeneste under stadig utvikling med bl.a. - totaloversikt over avtalens verdiutvikling, fondsbytte over nett Økt distribusjonskraft - satsing på eksterne salgskanaler - videreutvikling av støtteapparat Årsresultat

76 ... Total Compensation Management Synliggjøring av ansattegoder og salg på arbeidsplassen har et stort potensiale for Storebrand Lisensinntekter Verdi av solgte spare- og risikoprodukter Kick-back av andre salg Redusert avgang i bedriftsmarkedet Mulige white label leveranser til meglere etc. Storebrand er meget godt posisjonert Kjøp av Balzam gir tilgang til et operativt IT-system, betalende brukere og delte driftskostnader Stort potensielt marked blant egne bedriftskunder Løsningen er integrert i kommunikasjonsløsningene for innskuddspensjon Allerede ett års erfaring fra pilotkunder gir bedre treffsikkerhet i konseptvalg Årsresultat

77 ... Årsresultat

78 ... Offentlig Sektor 2000 Kommunale midler til forvaltning pr (eks KLP) MNOK Antall nye kommuner i Storebrand Gjensidige Vital Vår/SB1 Storebrand Gjensidige Vital Vår/SB1 Årsresultat

79 ... Storebrand Helseforsikring Opptjent premie f.e.r. i tusen kroner Sverige Norge Lav skadeprosent SHB og SPP som distributører i Sverige Nye produkter tilpasset bedriftsmarkedet lansert i februar Årsresultat

80 ... Storebrand Kapitalforvaltning 2000 Allan Åkerstedt Adm. direktør Årsresultat

81 ... Storebrand Kapitalforvaltning Overordnede fokusområder Utvikling totale midler under forvaltning. NOK mrd Kvalitet i investeringsprosessen Produktutvikling Kunder og investeringskonsulenter Internasjonal ekspansjon Lønnsomhet - resultatutvikling ,5 4,3 9,6 CAGR = 13 % ,0 9,5 10,3 151* 14,7 24,2 10,9 113,4 95,5 100, Verdipapirer konsernkunder Eksterne, diskresjonære Eiendom Verdipapirfond * Inkluderer Delphi Fondsforvaltning Årsresultat

82 ... Høy kvalitet i investeringsprosessen 2000 resultater i liv-porteføljen Meravkastning i alle aktivaklasser Taktisk aktivaallokering gav positivt resultat for 3. året på rad Total Aksjer Norge Faktisk Indeks -1,68-0,6 3,13 2,74 Meravkastning +0,39% +1,07% Videreutvikling av renteforvaltningen gav 63 bps meravkastning på internasjonale obligasjoner Aksjer Europa Aksjer Nord- Amerika -7,48-7,57-3,57 0,94 +4,51% +0,09% 43% avkastning på Private Equity porteføljen Aksjer Asia -28, ,91% Vektlegging av aktiv posisjonstagning Obligasjoner Norge 5,94 5,84 +0,10% Daglig performance attribution Obligasjoner Internasjonalt 11,36 10,73 +0,63% GIPS TM sertifisering Pengemarked 6,38 6,25 +0,13% Taktisk Aktivaallokering +40 mill Årsresultat

83 ... Produktutvikling Lansert 10 nye fond under året Storebrand International Private Equity II Premarketing av nye absolutte forvaltningsprodukter Fokus på unik SRI-screening Eksterne underleverandører, co-branding Antall verdipapirfond 5 Life Cycle funds 1 Money Market funds 2 Norw. Fixed Income funds 3 Norwegian Equity funds 11 Årsresultat Foreign & Colonial Emerging Markets Goldman European Small caps Storebrand WGA Health Care 5 SRI funds* 3 Fund-of-funds 5 Life Cycle funds 3 Money market funds 3 Fixed Incomefunds 19 International Equity funds 8 Norwegian Equity funds

84 ... Marked Kunder og investeringskonsulenter Total markedsandel verdipapirfond 9,5%*, og markedsandel netto nytegning 13,5%* SFO størst netto nytegning i aksjefond (23,6%) Utvikling eksterne midler NOK milliarder 10,7 CAGR = 91% CAGR = 53% 20, ,9 25, If Eksterne kanaler økt fra 3 til 15 Salgsstyrken økt med 49 eksterne rådgivere Brutto salg gjennom eksterne kanaler NOK millioner 385 Kundebetjening gjennom internett økt satsing i x Investeringskonsulenter får økt betydning * Inklusive Delphi Fondsforvaltning Årsresultat

85 ... Internasjonal ekspansjon I henhold til plan Kontorer i Stockholm, London og Paris operative fondsvalg i svenske PPM systemet gav NOK 70 millioner Lansering av fond i Sverige sammen med WWF Netto 340 millioner kroner fra kunder utenfor Norge i år 2000 Distribusjonsavtale i Storbritannia og Australia/New Zealand Short-listet av investeringskonsulenter i Sverige og Storbritannia Satsningen innenfor kostnadsbudsjett Årsresultat

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Storebrand 3. kvartal 2001

Storebrand 3. kvartal 2001 Storebrand 3. kvartal 2001 31. oktober 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør 1 Hovedtrekk Finansiell utvikling 3. kvartal 2001 Konsernresultat minus NOK 891 mill i 3.kvartal Bokført resultat påvirkes direkte

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

... ... Storebrand ASA. 1. halvår 2000. Åge Korsvold Adm. direktør. Analytikerpres.1.halvår 2000 1

... ... Storebrand ASA. 1. halvår 2000. Åge Korsvold Adm. direktør. Analytikerpres.1.halvår 2000 1 Storebrand ASA 1. halvår 2000 Åge Korsvold Adm. direktør Analytikerpres.1.halvår 2000 1 Storebrand vesentlig endret på seks år % EV 1994 1995-2000 2000 > Markedsverdi kr 4 mrd. Min-Max 5-20 Markedsverdi

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Storebrand Analytikerpresentasjon

Storebrand Analytikerpresentasjon Storebrand Analytikerpresentasjon 8. november 2000 Idar Kreutzer Konstituert administrerende direktør Analytikerpresentasjon 3.kv.2000 1 Dagens agenda Hovedtrekk i regnskapet og markedsutviklingen Status

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer