HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI

2 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID Tekst i kursiv er fra tidligere år, men er fortsatt aktuelt HANDLINGSPLAN I PERIODEN: Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Verneombudene må få også få god informasjon. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMS-kurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. KOST- NAD PRIOR./ RISIKO- VURD. Arbeidstid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS/kvalitetskoordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har i 2014 fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av foretaksverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon i verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tilegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne har deltatt på obligatorisk HMS kurs for ledere. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram. 2

3 3 En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMSdatablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid.

4 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm Dato: Mai 2014 HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. Mange arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Arbeidsstillinger for den enkelte ansatte må gjennomgås. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkesgrupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Belastningslidelser framkommer innen forskjellige poster og yrkesgrupper. Se de andre emnene i denne HMS-rapporten! Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp, særlig TILTAK Det lages interne rapporter, utarbeidet av interne arbeidsgrupper ved KK vedr. blant annet arbeidsforholdene ved de gynekologiske seksjonene, gynekologisk poliklinikk og føde/barselseksjonene. Det fremkommer av alle rapporter at en trenger å utvide arealene, samle disse og pusse opp. Det er stort behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpemidler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. Bruke «ammekrakker». De interne forbedringsrapportene oppdateres regelmessig. KOST- ANSVARLIG NAD HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte EVALUERING TIDS- FRIST En har lagt stor vekt på å utarbeide de tidligere omtalte interne rapporter, hvor en har tatt inn brukerundersøkelser og spørreundersøkelse hos ansatte. Alle rapportene er levert bl.a. til SUS' ledelse og er brukt i forbindelse med generalplanarbeidet om framtidig innredning og arealsituasjon for SUS og KK. Det er gitt opplæring i ammestillinger og ammehjelp generelt. Forsøker å kjøpe hensiktsmessige stoler etc. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet. Undervisning i rett bruk at fødeseng på u-dager. 4

5 eldre senger. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom.. I 2014 ble rapporten «Tilbudet ved gynekologisk seksjon 4A/C og gynekologisk poliklinikk» utarbeidet.. Prior. 1 /3 BARSELPOST 7G OG FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: 7G:Plassmangel ift. pasientgruppe. Arealene er ikke tilpasset dagens drift. Det er for lite kontorarbeidsplasser for b.pl/jmr/lege. En del vanskelige arbeids-stillinger. Spesielt ved ammeveiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. For få TV på rom for uforløste. Utarbeide planer for ombygging/omdisponering av arealene på 7G Se på løsninger for flere kontorarbeidsplasser. Bedre kunnskap om riktig arbeidsstilling Få på plass forflytningsveileder Omdisponering av kjøkken 7H: Behov for 5 TV til rom for uforløste, 2 nye ammestoler, 2 stk saccosekker, 2 stk lenestoler til føderom, 1 stk sofa til gang, for ventende gravide, sofa og bord til vaktrom Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning ift. hensiktsmessige arbeidsstillinger arrangeres. Behov for TV tas opp ifm planlegging av budsjett for. Det resterende inventar som det er behov for kan bestilles. Behov for ombygging tas opp ifm budsjettmøter for. Avd.jmr 7G har innhentet kostnadsoverslag på omdisponering av kjøkken. Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/C: Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. For få pc-er, trange arb.forhold.(lite benkeplass) Ønskelig med regulering av databord i forhold til høyde på skjerm og tastatur. Fortsatt fokus på riktige arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Kan evt. benytte andre rom for dokumentasjon på data. Opplæring/undervisning av bedriftshelsetjenesten ift. arbeidsstillinger Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. Låner heis til forflytning ved behov. 5

6 Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. De fleste rom er utan dagslys. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol. Prior. 1. FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre og sekretærer. For liten plass, småtrenger flere kontor(ctg,overtidsvurderinger, PND). FMF bør være tilgjengelig på alle pc-er Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Pausegymnastikk. Undersøke mulighet for tilgang til FMF på flere/alle pc-er. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Se på bedre utnyttelse av arealene til med.genetikk. Prior. 1. FØDEAVDELINGEN Lytt ut fra fødestuer. Problemer med å ivareta taushetsplikten. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. Glassluke/skyvglass ut mot korridor er utslitt, vanskelig å lukke. Stor slitasje på fødesenger Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt narkotikaskap Behov for nye stoler(kontorstoler og vanlige stoler). Ny elektronisk luke 2 stk. fødesenger bør byttes ut årlig. Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Elektronisk lås ble montert i Nytt narkotikaskap er bestilt. Tøyskap som var ramlet ble tettet igjen i 2014, det gjenstår fortsatt endel skap som trenger å tettes. Behov for : Kontorstoler er bestilt og mottatt. Stressless lenestoler til 6

7 Prior. 1. KONTOR Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede dataarb.plasser. Se også andre emner i denne planen. Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende. Avd.sjef Kontorfag/ den enkelte fødestuene(10 stk)+ 10 stk vanlige stoler. Elektronisk luke. 2 stk fødesenger. Behov for nytt inventar tas opp ifm planlegging av budsjett. Det er gjennomført undervisning av ergoterapeut, som også deltar ved utforming av arb.plasser. Prior. 1. Barsel 7I Behov for utskifting av kontorstoler Avd.jmr/avd.sjef Fikk ny sofa på vaktrommet i Utskifting av kontorstoler tas i forbindelse med planlegging av budsjett. 7

8 8

9 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. TILTAK Integrasjon av datasystemer. Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U- dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer.Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange nye, stor utfordring til opplæring/inkludering i arbeidsmiljøet. Mange forandringer i organisasjonen, mer Tema på U-dag. IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den Kollegastøttere. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det 9

10 dokumentasjon og overvåking. Det trengs nye datakunnskaper. Behov for integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus. Periodevis stort press på barnepleiere Interne kurs og opplæring. Tid til læring, det trengs flere personer på hver vakt. Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid i agresso. enkelte/ HS s administrasjon. er stadig forbedringspotensialer. Det stilles stadig nye krav. Det arrangeres regelmessig kurs, hvor undervisningsjordmor og ITkvalitets.jmr gjør en stor jobb. Det gis også støtte til eksterne kurs innenfor den økonomiske ramme KK/SUS har, imidlertid er rammen for liten. BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Ofte komplekse problemstillinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jmr og b.pl. Opplæring av dokumentasjon. HMS-opplæring. Samarbeid med 3D ift sondebarn. Ønske om mer sosialt, for eksempel fredagslunsj. Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Tilbud om medarbeider-samtaler. Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. Omdisponering av dataarb.plasser har gitt mer arb.ro. FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Stor arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Verneombud har hengt opp forslagskasse til forslag for forbedring av arbeidsmiljø. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Nyansatte /rullering ønsker mer opplæring. Ønske om nyansattskjema for barnepleiere/vikarer. Se på mulighet til å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Det er utarbeidet nyansattskjema for nyansatte og vikarer. Jmr-bemanningen ble styrket i 2011 og BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, oppdatering av prosedyrer, informasjon til Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg. Det arbeides med de foreslåtte tiltak. Det er utarbeidet sjekklister 10

11 og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Ung stab i små stillinger medfører stort opplæringsbehov. Det er en utfordring å få til god opplæring av nye bpl og jmr. I perioder belastende for de erfarne med mange nyansatte på samme vakt. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Utarbeide opplæringsprogram og ulike sjekklister for nyansatte. for opplæring av nyansatte, jordmødre og barnepleiere. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeids-mengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. I perioder pasienter som må vente 1,5 t. Vanskelig å sette av tid til undervisning av UL apparatene og div.rutiner. Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Behov for mer administrativ tid for ass.avd.jmr. Flere sosiale sammenkomster. Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Obs på å holde tiden, gi ny time ved langt ventetid. Sette opp fast struktur for undervisning. Benytte alternative møterom Seksjonsoverlege/ avd.jordmor./den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/ 4C: 4A og 4C ble slått sammen til en avdeling fom Utfordringer knyttet til endret drift ifm etablering av DK-Hillevåg. ROS-analyse ble utarbeidet ifm med dettet. Uro på vaktrom Generelt godt arbeidsmiljø på 4A og 4C. Kartlegging viser at personalet trives godt. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. Ønskelig med mer opplæring for nyansatte og ferievikarer. Generelt kan en lett få utbrenthet pga. at Medarbeidersamtaler. Bevisstgjøring av ansatte ift arbeidsro på vaktrommet. Oppfølging av foreslåtte tiltak i ROSanalyse Det er tilbud om sykepleiefaglig veiledning. Internundervisning gjennomføres. Arbeide for flere sykepleiere, kreftsykepleiere(4c) på sikt. Øke stillingsstørrelser. Se hver enkelt arbeidstaker og deres KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført. Det arbeides med tiltak som ble kartlagt ifm ROS-analyse. Tilbud om sykepleiefaglig veiledning, intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster 11

12 en behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider - samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter arrangeres. For ansatte > 62 år kan leder søke om tilretteleggingstilskudd via senioravtalen. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. For lite personalet ift stadig økende/endrede arbeidsoppgaver, og flere pasienter. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer Vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Samle Avdeling Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger. Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Helse Vest/Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/direktør En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Kontorfagleder / den enkelte. Felles fagdag for sykepleiere og kontorpersonell på gyn.pol Kontorfagleder/koordinator har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Fortsatt støy ved gyn.pol. til tross for forsøk på utbedring. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. LEGER: 12

13 /3 Godt kollegialt fellesskap, men slitasje tilskrives høy arb.belastning og frafall av nyutdannede. Presset mht. tempo og kvalitet og har økt siste år, og sykefravær har økt. Vaktbelastningen økt pga ny nasjonal rutine for overtidig sv.skap som krever mer overvåkning, samt flere samtidighetskonflikter (rapport fra legene). Pauser i arbeidet forsvinner. Stort press på ledere som må jobbe klinisk og overtid for å rekke over oppgavene. Medarbeidersamtaler har ikke latt seg gj.føre våren Utdanningsutvalg etc møter stadig utsatt pga klinisk arbeid. Avsatt tid til pas.adm. og kvalitetsarbeid. Fortsette nært samarbeid med Tv om arbeidsplaner med sikte på 4 sjiktet vaktsystem. Medarbeidersamtaler gjenopptas. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte 2014/ Tettere samarbeid med TV og ansatte om tj.planer og bemanningsproblemer er innført. Medarbeider samtaler gjennomført til sommer HMS er tema på personal-møter. Personalmøter avholdes. Risikov. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKANarbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdager/fagdager. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp oversikt over bestilt og utdelt A og B- preparater på postene, poliklinikkene evt. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av A og B-preparater som er vanedannende. Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. Fødeavdelingen har fått kortlås til med.rom FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud. Kontinuerlig Det er utarbeidet rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer 13

14 støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. representanter for disse med. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. Arb.gruppe «Tilbudet ved gyn.pol/4a/c» ble ferdigstilt i UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor beredskapsplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagen drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KKs kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMS-håndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og i divisjonens kvalitetsråd når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program. 14

15 15

16 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) Dato: Mai 2014 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1.. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssykefravær. Det er høy gjennomsnittsalder og det er stor arbeidsbelastning, både stillingsmessig og psykisk. TILTAK IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 5 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 5 kollegastøttere... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har ny ung stab, som har stort opplæringsbehov. Korttidsfravær er redusert. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egen-meldinger. Ledere og ansatte skal følge rutinene i IA-avtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel nattevaktsfrie turnuser. Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover. 16

17 Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Medarbeidersamtaler er gjennomført for omtrent alle. Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4AC Relativt stabil stab, lite turnover. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. Ønskelig med turnus tilrettelagt for seniorer HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler gjennomføres hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig og ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefraværet. Leie inn vikarer ved fravær. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov.. KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid. Medarbeidersamtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Avd.sjef kontor/ Den enkelte. Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. 17

18 Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er mer sykefravær blant legene nå enn tidligere, og flere som slutter når de er blitt spesialister. pga arbeidspress. Grunnbemanningen er for knapp, og arbeidsforholdene og vaktbelastningen er oftere uakseptabel i forb. med ferieavvikling, nødvendige kurs og oppgaver pålagt fra helsemyndigheter. Øke grunnbemanningen Mer støtte fra Personalavd. ved ansettelse, sykemelding og tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Forebygge belastningsskader ved pc-bruk, kirurgi og ultralyd HS s administrasjon / Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Bedret mht stillinger og bruk av vikar. Sykefraværet har økt. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER: Det er her et lavt sykefravær Sykefraværet totalt på KK var 4,57 % (GAT) og 4,4 % (Lønnskuben) i

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 4: KJEMIKALIER Dato: Mai 2014 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker viste flere gjennomsnittsverdier over normen. TILTAK De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Utbedring av ventilasjon for avsug av N 2 O Måling gjennomført høst Planlagt ny måling. Minst mulig bruk av N 2 O KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H,alle ansatte, TIDS- FRIST EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Fødeloftet/7H ønsker 1 stk. lystgassapparat. Låner et apparat fra føden. Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i 19

20 systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for. Risikov. 1 Gynekologisk seksjon 4AC Behov for å oppdatere kunnskap om stoffkartotek og bruk av aktuelle kjemikalier Gjennomgang av stoffkartotek og opplæring i bruk av aktuelle kjemikalier på fagdag 4AC. Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Ønske om opplæring ift cytostatika Avd.spl/fag.spl Gjennomgang på fagdag i 2014/ Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, utenom medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisningsdager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene oppbevares i låst skap. Intern revisjon på 7G fra intern service v/miljørådgiver i 2014 viste ingen avvik eller merknader. 20

21 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys TILTAK Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasientrommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Kontakte yrkeshygieniker for å måle temp. og vurdering av aktuelle tiltak, f.eks ytre persienner og oppgradering av ventilasjonsanlegg. Avtale årlig renhold av gardiner og ventilasjon med SUS og hotellet. Være flinkere å legge til rette for Avd.jmr Intern service Alle ansatte Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg, som ikke er dimensjonert for dagens aktivitet på rommene.. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Medarbeidersamtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. 21

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE Vernerunde 24. januar 2013 Det medisinske fakultetssekretariat, 2. etasje Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo I tiltaksplanen er det kun satt opp tiltak for forhold

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Tiltak/mål Ansvarlig Tidspunkt Status/kommentarer pr 9/ /dokumentasjon

Tiltak/mål Ansvarlig Tidspunkt Status/kommentarer pr 9/ /dokumentasjon A. Brannvern fokus på brannvern Det skal avholdes jevnlige brannøvelser. EA sentrum 2013 Dette er en kontinuerlig oppgave. Spesielt i DN, men også øvrige bygninger. Skilting av rømningsveier og rømningsplaner

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10. TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport fra vernerunde på TIKsenteret 10. oktober 20 Deltakere på vernerunden: Helge Ryggvik (verneombud) og Anne Cathrine

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Risikovurdering med forslag til tiltak

Risikovurdering med forslag til tiltak Side 1 av 6 skal Hørselsskadelig støy og helseskadelige vibrasjoner Lysforhold Uheldige arbeidsstillinger / tungt arbeid Maskiner og verktøy (fare for klemskader, kuttskader, påkjøringer, utforkjøringer

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05. HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2014 08.04.2014 Dato: 30.03.2014 Arkivsaksnr: 2013/2767-LAE Helse, miljø og

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger VELKOMMEN! VELKOMMEN TIL OSS! Jeg setter stor pris på at du har valgt Stavanger universitetssjukehus (SUS), landets tredje største akuttsykehus, som din nye arbeidsplass. Du betyr verdifull kunnskap, erfaring,

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Virkeområde: Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmetjeneste

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet Konsekvens Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3 1. Sikkerhet 2. Bruk av og kunnskap om 3. Eksterne avtaleparter 4. Økonomiske misligheter 5. Annet 2 1 Risiko Risikopunkt

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG Vernerunde - kartlegging ute Barnehage: Avdeling: Dato: Deltagere på vernerunde ute: Signatur verneombud: Signatur barnehageleder: Målsettingene er hentet fra «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer