HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI

2 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID Tekst i kursiv er fra tidligere år, men er fortsatt aktuelt HANDLINGSPLAN I PERIODEN: Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Verneombudene må få også få god informasjon. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMS-kurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. KOST- NAD PRIOR./ RISIKO- VURD. Arbeidstid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS/kvalitetskoordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har i 2014 fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av foretaksverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon i verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tilegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne har deltatt på obligatorisk HMS kurs for ledere. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram. 2

3 3 En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMSdatablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid.

4 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm Dato: Mai 2014 HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. Mange arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Arbeidsstillinger for den enkelte ansatte må gjennomgås. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkesgrupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Belastningslidelser framkommer innen forskjellige poster og yrkesgrupper. Se de andre emnene i denne HMS-rapporten! Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp, særlig TILTAK Det lages interne rapporter, utarbeidet av interne arbeidsgrupper ved KK vedr. blant annet arbeidsforholdene ved de gynekologiske seksjonene, gynekologisk poliklinikk og føde/barselseksjonene. Det fremkommer av alle rapporter at en trenger å utvide arealene, samle disse og pusse opp. Det er stort behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpemidler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. Bruke «ammekrakker». De interne forbedringsrapportene oppdateres regelmessig. KOST- ANSVARLIG NAD HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte EVALUERING TIDS- FRIST En har lagt stor vekt på å utarbeide de tidligere omtalte interne rapporter, hvor en har tatt inn brukerundersøkelser og spørreundersøkelse hos ansatte. Alle rapportene er levert bl.a. til SUS' ledelse og er brukt i forbindelse med generalplanarbeidet om framtidig innredning og arealsituasjon for SUS og KK. Det er gitt opplæring i ammestillinger og ammehjelp generelt. Forsøker å kjøpe hensiktsmessige stoler etc. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet. Undervisning i rett bruk at fødeseng på u-dager. 4

5 eldre senger. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom.. I 2014 ble rapporten «Tilbudet ved gynekologisk seksjon 4A/C og gynekologisk poliklinikk» utarbeidet.. Prior. 1 /3 BARSELPOST 7G OG FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: 7G:Plassmangel ift. pasientgruppe. Arealene er ikke tilpasset dagens drift. Det er for lite kontorarbeidsplasser for b.pl/jmr/lege. En del vanskelige arbeids-stillinger. Spesielt ved ammeveiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. For få TV på rom for uforløste. Utarbeide planer for ombygging/omdisponering av arealene på 7G Se på løsninger for flere kontorarbeidsplasser. Bedre kunnskap om riktig arbeidsstilling Få på plass forflytningsveileder Omdisponering av kjøkken 7H: Behov for 5 TV til rom for uforløste, 2 nye ammestoler, 2 stk saccosekker, 2 stk lenestoler til føderom, 1 stk sofa til gang, for ventende gravide, sofa og bord til vaktrom Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning ift. hensiktsmessige arbeidsstillinger arrangeres. Behov for TV tas opp ifm planlegging av budsjett for. Det resterende inventar som det er behov for kan bestilles. Behov for ombygging tas opp ifm budsjettmøter for. Avd.jmr 7G har innhentet kostnadsoverslag på omdisponering av kjøkken. Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/C: Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. For få pc-er, trange arb.forhold.(lite benkeplass) Ønskelig med regulering av databord i forhold til høyde på skjerm og tastatur. Fortsatt fokus på riktige arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Kan evt. benytte andre rom for dokumentasjon på data. Opplæring/undervisning av bedriftshelsetjenesten ift. arbeidsstillinger Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. Låner heis til forflytning ved behov. 5

6 Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. De fleste rom er utan dagslys. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol. Prior. 1. FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre og sekretærer. For liten plass, småtrenger flere kontor(ctg,overtidsvurderinger, PND). FMF bør være tilgjengelig på alle pc-er Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Pausegymnastikk. Undersøke mulighet for tilgang til FMF på flere/alle pc-er. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Se på bedre utnyttelse av arealene til med.genetikk. Prior. 1. FØDEAVDELINGEN Lytt ut fra fødestuer. Problemer med å ivareta taushetsplikten. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. Glassluke/skyvglass ut mot korridor er utslitt, vanskelig å lukke. Stor slitasje på fødesenger Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt narkotikaskap Behov for nye stoler(kontorstoler og vanlige stoler). Ny elektronisk luke 2 stk. fødesenger bør byttes ut årlig. Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Elektronisk lås ble montert i Nytt narkotikaskap er bestilt. Tøyskap som var ramlet ble tettet igjen i 2014, det gjenstår fortsatt endel skap som trenger å tettes. Behov for : Kontorstoler er bestilt og mottatt. Stressless lenestoler til 6

7 Prior. 1. KONTOR Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede dataarb.plasser. Se også andre emner i denne planen. Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende. Avd.sjef Kontorfag/ den enkelte fødestuene(10 stk)+ 10 stk vanlige stoler. Elektronisk luke. 2 stk fødesenger. Behov for nytt inventar tas opp ifm planlegging av budsjett. Det er gjennomført undervisning av ergoterapeut, som også deltar ved utforming av arb.plasser. Prior. 1. Barsel 7I Behov for utskifting av kontorstoler Avd.jmr/avd.sjef Fikk ny sofa på vaktrommet i Utskifting av kontorstoler tas i forbindelse med planlegging av budsjett. 7

8 8

9 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. TILTAK Integrasjon av datasystemer. Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U- dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer.Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange nye, stor utfordring til opplæring/inkludering i arbeidsmiljøet. Mange forandringer i organisasjonen, mer Tema på U-dag. IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den Kollegastøttere. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det 9

10 dokumentasjon og overvåking. Det trengs nye datakunnskaper. Behov for integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus. Periodevis stort press på barnepleiere Interne kurs og opplæring. Tid til læring, det trengs flere personer på hver vakt. Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid i agresso. enkelte/ HS s administrasjon. er stadig forbedringspotensialer. Det stilles stadig nye krav. Det arrangeres regelmessig kurs, hvor undervisningsjordmor og ITkvalitets.jmr gjør en stor jobb. Det gis også støtte til eksterne kurs innenfor den økonomiske ramme KK/SUS har, imidlertid er rammen for liten. BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Ofte komplekse problemstillinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jmr og b.pl. Opplæring av dokumentasjon. HMS-opplæring. Samarbeid med 3D ift sondebarn. Ønske om mer sosialt, for eksempel fredagslunsj. Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Tilbud om medarbeider-samtaler. Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. Omdisponering av dataarb.plasser har gitt mer arb.ro. FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Stor arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Verneombud har hengt opp forslagskasse til forslag for forbedring av arbeidsmiljø. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Nyansatte /rullering ønsker mer opplæring. Ønske om nyansattskjema for barnepleiere/vikarer. Se på mulighet til å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Det er utarbeidet nyansattskjema for nyansatte og vikarer. Jmr-bemanningen ble styrket i 2011 og BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, oppdatering av prosedyrer, informasjon til Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg. Det arbeides med de foreslåtte tiltak. Det er utarbeidet sjekklister 10

11 og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Ung stab i små stillinger medfører stort opplæringsbehov. Det er en utfordring å få til god opplæring av nye bpl og jmr. I perioder belastende for de erfarne med mange nyansatte på samme vakt. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Utarbeide opplæringsprogram og ulike sjekklister for nyansatte. for opplæring av nyansatte, jordmødre og barnepleiere. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeids-mengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. I perioder pasienter som må vente 1,5 t. Vanskelig å sette av tid til undervisning av UL apparatene og div.rutiner. Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Behov for mer administrativ tid for ass.avd.jmr. Flere sosiale sammenkomster. Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Obs på å holde tiden, gi ny time ved langt ventetid. Sette opp fast struktur for undervisning. Benytte alternative møterom Seksjonsoverlege/ avd.jordmor./den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/ 4C: 4A og 4C ble slått sammen til en avdeling fom Utfordringer knyttet til endret drift ifm etablering av DK-Hillevåg. ROS-analyse ble utarbeidet ifm med dettet. Uro på vaktrom Generelt godt arbeidsmiljø på 4A og 4C. Kartlegging viser at personalet trives godt. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. Ønskelig med mer opplæring for nyansatte og ferievikarer. Generelt kan en lett få utbrenthet pga. at Medarbeidersamtaler. Bevisstgjøring av ansatte ift arbeidsro på vaktrommet. Oppfølging av foreslåtte tiltak i ROSanalyse Det er tilbud om sykepleiefaglig veiledning. Internundervisning gjennomføres. Arbeide for flere sykepleiere, kreftsykepleiere(4c) på sikt. Øke stillingsstørrelser. Se hver enkelt arbeidstaker og deres KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført. Det arbeides med tiltak som ble kartlagt ifm ROS-analyse. Tilbud om sykepleiefaglig veiledning, intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster 11

12 en behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider - samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter arrangeres. For ansatte > 62 år kan leder søke om tilretteleggingstilskudd via senioravtalen. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. For lite personalet ift stadig økende/endrede arbeidsoppgaver, og flere pasienter. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer Vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Samle Avdeling Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger. Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Helse Vest/Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/direktør En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Kontorfagleder / den enkelte. Felles fagdag for sykepleiere og kontorpersonell på gyn.pol Kontorfagleder/koordinator har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Fortsatt støy ved gyn.pol. til tross for forsøk på utbedring. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. LEGER: 12

13 /3 Godt kollegialt fellesskap, men slitasje tilskrives høy arb.belastning og frafall av nyutdannede. Presset mht. tempo og kvalitet og har økt siste år, og sykefravær har økt. Vaktbelastningen økt pga ny nasjonal rutine for overtidig sv.skap som krever mer overvåkning, samt flere samtidighetskonflikter (rapport fra legene). Pauser i arbeidet forsvinner. Stort press på ledere som må jobbe klinisk og overtid for å rekke over oppgavene. Medarbeidersamtaler har ikke latt seg gj.føre våren Utdanningsutvalg etc møter stadig utsatt pga klinisk arbeid. Avsatt tid til pas.adm. og kvalitetsarbeid. Fortsette nært samarbeid med Tv om arbeidsplaner med sikte på 4 sjiktet vaktsystem. Medarbeidersamtaler gjenopptas. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte 2014/ Tettere samarbeid med TV og ansatte om tj.planer og bemanningsproblemer er innført. Medarbeider samtaler gjennomført til sommer HMS er tema på personal-møter. Personalmøter avholdes. Risikov. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKANarbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdager/fagdager. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp oversikt over bestilt og utdelt A og B- preparater på postene, poliklinikkene evt. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av A og B-preparater som er vanedannende. Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. Fødeavdelingen har fått kortlås til med.rom FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud. Kontinuerlig Det er utarbeidet rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer 13

14 støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. representanter for disse med. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. Arb.gruppe «Tilbudet ved gyn.pol/4a/c» ble ferdigstilt i UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor beredskapsplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagen drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KKs kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMS-håndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og i divisjonens kvalitetsråd når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program. 14

15 15

16 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) Dato: Mai 2014 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1.. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssykefravær. Det er høy gjennomsnittsalder og det er stor arbeidsbelastning, både stillingsmessig og psykisk. TILTAK IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 5 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 5 kollegastøttere... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har ny ung stab, som har stort opplæringsbehov. Korttidsfravær er redusert. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egen-meldinger. Ledere og ansatte skal følge rutinene i IA-avtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel nattevaktsfrie turnuser. Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover. 16

17 Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Medarbeidersamtaler er gjennomført for omtrent alle. Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4AC Relativt stabil stab, lite turnover. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. Ønskelig med turnus tilrettelagt for seniorer HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler gjennomføres hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig og ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefraværet. Leie inn vikarer ved fravær. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov.. KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid. Medarbeidersamtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Avd.sjef kontor/ Den enkelte. Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. 17

18 Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er mer sykefravær blant legene nå enn tidligere, og flere som slutter når de er blitt spesialister. pga arbeidspress. Grunnbemanningen er for knapp, og arbeidsforholdene og vaktbelastningen er oftere uakseptabel i forb. med ferieavvikling, nødvendige kurs og oppgaver pålagt fra helsemyndigheter. Øke grunnbemanningen Mer støtte fra Personalavd. ved ansettelse, sykemelding og tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Forebygge belastningsskader ved pc-bruk, kirurgi og ultralyd HS s administrasjon / Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Bedret mht stillinger og bruk av vikar. Sykefraværet har økt. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER: Det er her et lavt sykefravær Sykefraværet totalt på KK var 4,57 % (GAT) og 4,4 % (Lønnskuben) i

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 4: KJEMIKALIER Dato: Mai 2014 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker viste flere gjennomsnittsverdier over normen. TILTAK De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Utbedring av ventilasjon for avsug av N 2 O Måling gjennomført høst Planlagt ny måling. Minst mulig bruk av N 2 O KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H,alle ansatte, TIDS- FRIST EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Fødeloftet/7H ønsker 1 stk. lystgassapparat. Låner et apparat fra føden. Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i 19

20 systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for. Risikov. 1 Gynekologisk seksjon 4AC Behov for å oppdatere kunnskap om stoffkartotek og bruk av aktuelle kjemikalier Gjennomgang av stoffkartotek og opplæring i bruk av aktuelle kjemikalier på fagdag 4AC. Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Ønske om opplæring ift cytostatika Avd.spl/fag.spl Gjennomgang på fagdag i 2014/ Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, utenom medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisningsdager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene oppbevares i låst skap. Intern revisjon på 7G fra intern service v/miljørådgiver i 2014 viste ingen avvik eller merknader. 20

21 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2014 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys TILTAK Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasientrommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Kontakte yrkeshygieniker for å måle temp. og vurdering av aktuelle tiltak, f.eks ytre persienner og oppgradering av ventilasjonsanlegg. Avtale årlig renhold av gardiner og ventilasjon med SUS og hotellet. Være flinkere å legge til rette for Avd.jmr Intern service Alle ansatte Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg, som ikke er dimensjonert for dagens aktivitet på rommene.. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Medarbeidersamtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. 21

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer