RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen og arbeidsplassen. De som ansettes må identifisere seg med kommunens visjon- inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende og Vi i Gran vår arbeidsgiverpolitikk med verdiene rause, proffe og praktiske. God oppfølging og veiledning i arbeidet skal bidra til dette. En god introduksjon skal sikre at den nyansatte blir integrert i arbeidsmiljøet ved at det gis god opplæring og innsikt i arbeidsoppgavene. Dette vil tjene både arbeidstakerne og Gran kommune. Introduksjonen skal knyttes til prøvetiden, og ende opp med evaluering før prøvetidens utløp. 2. Planlegging og forberedelse Introduksjonen må tilpasses både den personen som er ansatt og den stillingen som skal besettes og må derfor variere fra arbeidssted til arbeidssted. Før tiltredelse må følgende være klart fra lederen: 1. Hvilke informasjon vil den nyansatte ha behov for? 2. Hvem skal utpekes som fadder? 3. Hvem har ansvaret for de forskjellige ledd i introduksjonen? Jf. sjekkliste, vedlegg 1 3. Oppfølging og evaluering. Skal introduksjonen virke etter hensikten, er det viktig med kontinuerlig oppfølging, og sjekklisten vil her være et nyttig hjelpemiddel. I tillegg til kontakten i det daglige, skal det avsettes tid til mer strukturerte oppfølgingssamtaler. Første samtale skal foretas etter 1-2 måneder. Samtalene skal være avtalt i god tid i forveien slik at begge parter har hatt anledning til å forberede seg. Det er utarbeidet egne skjemaer til hjelp ved samtalene, jfr. vedlegg 2 og 3. Arbeidstaker skal også foreta egen vurdering etter 4-5 måneder, jfr. vedlegg 4. Dersom det i løpet av oppfølgingssamtalene avdekkes at den ene eller begge partene ikke er fornøyd med hvorledes introduksjonen fungerer, er det viktig at man forsøker å finne fram til hva som svikter, og hva som eventuelt bør gjøres for å rette på dette. Det er den nyansattes nærmeste leder som har ansvaret for samtalene og at skjemaene behandles konfidensielt. Personalsjefen skal kontaktes før andre oppfølgingssamtale avholdes i de tilfelle den ansette ikke fungerer som forventet.

2 4. Hvem har ansvaret for introduksjonen? Ansvaret for introduksjonsarbeidet er tredelt personalavdelingen, lederen og fadderen. Personalavdelingen: At retningslinjer for introduksjon av nyansatte ligger på intranettet. Arrangere introduksjonsdag ved behov, minimum en gang årlig for alle nyansatte. Lederen: Lederen har personalansvaret og introduksjonen er en del av dette ansvaret. I praksis innebærer dette innføring og opplæring i det arbeidet den nyansatte skal utføre. Introduksjonsarbeidet vil i de fleste tilfeller være fordelt på flere personer i virksomheten, hovedansvaret ligger hos nærmeste leder. Nærmeste leder har ansvaret for å makulere sjekklister og vurderingsskjemaer i de tilfelle det er greit med fast ansettelse. I de tilfelle det er aktuelt med spesielle tiltak, skal sjekkliste og vurderingsskjema returneres personalsjefen. Fadderen: Fadderen skal være et fast holdepunkt for den nyansatte i introduksjonstiden. En meget viktig del av fadderens oppgave er den sosiale delen av introduksjonen. Som vedlegg til retningslinjene følger: Vedlegg 1: Sjekkliste for introduksjon av nyansatte. Vedlegg 2: Skjema for 1. oppfølgingssamtale Vedlegg 3: Skjema for 2. oppfølgingssamtale Vedlegg 4: Skjema for egen vurdering Vedlegg 5: Rettledning for utfylling og behandling av vurderingsskjemaene

3 Vedlegg 1 SJEKKLISTE FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE Navn: Stilling: Tjenestested: Tiltredelsesdato: Nærmeste leder: (som er ansvarlig for gjennomføring hvis ikke annet er anført) Kontaktperson/fadder som er delansvarlig for introduksjonen: Forberedelse Ansvar Gj.ført dato/sign Arbeidsplass i orden (eks. kontor, telefon) Andre praktiske forhold som garderobeplass, posthylle, navnemerking, arbeidstøy etc. Nøkler/ID kort i orden Tilganger til data/fagprogrammer avklart og klargjort Informasjon til kolleger, kommunetorget evt. andre interne og eksterne Gj.ført Første arbeidsdag Ansvar dato/sign Vise rundt på tjenestested og presentere kolleger Orientere om: Introduksjonsprogrammet Taushetsplikt evt. skrive under Arbeidstid (pauser, fleksitid, turnus) Arbeidsoppgaver Rutiner på arbeidsplassen Post/interne rutiner Regler for røyking Egenmeldinger Gran kommune som IA-bedrift Utlevere utstyr/introduksjon i bruk/rutiner Nøkler/ID-kort Arbeidstøy Telefon Datautstyr Biler Annet utstyr (spesifiser) Ikke relevant Ikke relevant I løpet av de to første ukene: Ansvar Gj.ført Dato/sign Utfyllende orientering om faste rutiner og gjøremål Ikke relevant

4 Informasjon om arbeidsplassens hovedoppgaver Utfyllende informasjon om de oppgaver som ligger til stillingen: Innkjøp/attestasjon/anvisning Orientering om brann og beredskapsrutiner/planer Gran kommune - hjemmeside Intranett Opplæring i dataprogram, sikkerhetsrutiner m.m Opplæring/instruksjon i andre hjelpemidler Opplæring i politisk saksbehandling Gran kommunes administrative organisering Gran kommunes politiske organisering Din rolle som ansatt i Gran kommune: Arbeidsreglement Arbeidsavtalen Etiske retningslinjer Tjenestevei Kommunikasjon, informasjon og varsling Info om hvem som er tillitsvalgt Vi i Gran Frisk og Glad Personal- og velferdsordninger: Lønnsutbetaling og prosedyrer knyttet til lønn Forsikringer og pensjonsordninger Bedriftshelsetjeneste Permisjonsreglement Opplæring og kompetansehevingstiltak Helse- miljø og sikkerhet: HMS håndbok Verneombudsordningen Arbeidsmiljøutvalget Rutiner ved sykefravær Prosedyrer knyttet til skade/avvik Medarbeidersamtaler

5 Introduksjon for ledere med lederavtale ansvar overordnet leder. Den nyansatte lederen bringer selv med seg skjemaet til alle opplæringsansvarlige, og krysser av etter endt opplæring. Deretter leveres det avkryssede skjema til den nyansattes egen leder. Opplæringen tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, forsikringsavtaler og lokale, kommunale vedtak, håndbøker, reglement og planer. Gjennomføres minimum annen hver mnd. Opplæring/introduksjon Tidsbruk Ansvarlig Utført Kommunens organisering Delegasjonsreglement Lederutvikling Lederavtaler Årshjul «Vi i Gran» LEAN Nærmeste leder Lønnsutbetalinger a) Frister b) Bruk av meldingsskjemaer c) Opplæring i Visma Enterprise 2 t Personalavd. Personalreglement Oppfølging sykemeldte IA-avtalen HMS-håndbok Personaldatabasen-KF-infoserie 3 t Personalavd. Ansettelsesrutiner arbeidsavtaler Ansiennitetsberegning HTA - hovedtariffavtalen HA - hovedavtalen Disiplinære forføyninger Oppsigelse Dataverktøyer - kompetanse og rekruttering 5 t Personalavd. Introduksjon av nyansatte Lærlingeordningen ½ t Personalavd.

6 Kommunens forsikringsordning (ikke person) Målstyring Økonomireglement Rapportering Budsjett Regnskap Kostra Fakturabehandling Kommunikasjonsstrategi Post/Arkiv Internett Intranett Kommunetorgets rolle IT- verktøy: 1. Informasjonssikkerhet 2. E- post 3. Kalender 4. Telefon arkivprogram 6. Enterprise-kompetanse-rekruttering, økonomi 7. Fagsystemer Eiendomsavdelingen organisering Samarbeidsavtaler -Vaktmester -Renhold Boligkontor Prosjekt/byggeledelse Internkontroll Rådmann/kommunalsjef Økonomiavd. Informasjonsavd. Informasjonsavd. IKT- avd./systemeier Usikker på dette punktet! 2 t Eiendomsavdelingen

7 Vedlegg 2. Konfidensielt! Skjema 1 Første oppfølgingssamtale (holdes i løpet av de første 1-2 månedene) Arbeidstakers navn. Virksomhet. Stilling:.Tiltredelsesdato:. 1. Har arbeidstakeren fått den foreskrevne introduksjon? 2. Har arbeidstakeren de kunnskaper/ferdigheter som forutsatt? 3. Er arbeidsinnsatsen tilfredsstillende? (kunnskaper, ferdigheter, holdninger) 4. Har arbeidstakeren behov for spesiell opplæring 5. Andre forhold som bør ha oppmerksomhet? Samtale er avholdt den Arbeidstakeren er gjort kjent med vurderingen.

8 . Overordnedes navn og stilling Vedlegg 3 Konfidensielt! Skjema 2 Andre oppfølgingssamtale (holdes etter 5 mnd. ansettelse) Arbeidstakers navn. Virksomhet. Stilling:.Tiltredelsesdato:. 1. Er arbeidsinnsats og arbeidsutførelse slik som forventet? 2. Er det behov for spesiell opplæring? 3. Er det andre forhold som bør ha spesiell oppmerksomhet? 4. Kan det være aktuelt å gi arbeidstakeren andre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetsområdet? 5. Bør arbeidstakeren gis fast ansettelse? Samtale er avholdt den Arbeidstakeren er gjort kjent med vurderingen..

9 Overordnedes navn og stilling Vedlegg 4 Skjema 3 Konfidensielt! Arbeidstakerens vurdering etter 4-5 måneders ansettelse Arbeidstakers navn. Virksomhet. Stilling:.Tiltredelsesdato:. 1. Hva synes du om den introduksjonen som er gitt? 2. Har opplæringen/introduksjonen vært tilfredsstillende? 3. Hvordan er kontakten og samarbeidet med kollegaene? 4. Er arbeidsmiljøet tilfredsstillende? (lys, støy, arbeidsstillinger, stress, arbeidstid m.v.) 5. Savner du spesielle hjelpemidler? 6. Er du tilfreds med de arbeidsoppgaver du har fått? 7. Er det noen spesiell opplæring du kunne ønske deg? 8. Andre kommentarer:

10 Om ønskelig kan arbeidstaker sende kopi av dette vurderingsskjemaet til personalavdelingen. Vedlegg 5. Rettledning for utfylling og behandling av vurderingsskjemaene 1. Skjema 1 og 2 fylles ut av den nyansattes overordnede. 2. Skjema 3 fylles ut av den nyansatte for oppfølgingssamtale nr. 2 Ved 2. oppfølgingssamtale kan arbeidstakerens tillitsvalgte delta. Den tillitsvalgte kan også bistå ved utfyllingen av arbeidstakers eget vurderingsskjema. 3. Om ønskelig kan arbeidstaker sende kopi av vurderingsskjemaet til personalavdelingen. 4. Skjemaene er konfidensielle og vil bli makulert så snart de er ferdigbehandlet. 5. De forskjellige spørsmål skal begrunnes dersom svaret er negativt.

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Livsfaseorientert personalpolitikk

Livsfaseorientert personalpolitikk 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_4 Livsfaseorientert personalpolitikk April 2005 - ISBN 82-90811-51-9 Design: ABD/Ashley Booth Design AS 1971 riksrev_korr_3 30-06-06 16:16 Side o_2 Informasjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer