HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI 2015

2 2

3 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID Tekst i kursiv er fra tidligere år, men er fortsatt aktuelt HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ KARTLEGGING MED RISIKO- PROBLEMSTILLING VURD. Risikov.1 HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året Undervisningsjordmor har lagt til rette for og undervist i bruk av kompetanseportalen for registrering/dokumentasjon av utførte kurs i forbindelse med for eksempel brann og Grønt sykehus. Arbeider fortsatt for at disse listene skal bli mer brukervennlige, og for at det skal bli lettere å få oversikt over hvem som har utført opplæringen og hva de har fått opplæring i. TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. HMS er også tema på undervisningsdager/fagdager og inkluderes med ulike tema i årshjulet. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMSkurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. Gyn.pol: Ny avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier skal ta kurset i 2015/16. KOST- NAD Arbeids-tid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS/kvalitetskoordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av foretaksverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon om verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tillegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne skal delta ved obligatorisk HMS kurs i 2015/16. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram. En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMS-datablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid. Lederne må være obs på at leger, 3

4 Ultralyd pol.: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. 7H: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. 7I: Avdelingsjordmor skal repetere kurset og ny assisterende skal ta kurs 2015/16. 4AC: Assisterende avdelingssykepleier skal ta kurset 2015/16. FA: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. Nye verneombud gjennomfører nå kurset. Leger: legene har nå ikke eget verneombud. Aktuelle tema blir ivaretatt gjennom årlige vernerunder og via tillitsvalgte. Det skal igjen drøftes med legene om de ønsker et verneombud. Avdelingssjef: prioritere at ny avdelingssjef som ansettes får gå på obligatoriske kurs. Kontorpersonell: ny leder for kontor skal ta kurset 2015/16. Avd.overlegen tar dette opp med legene. kontorpersonalet og avdelingssjefens stab sitter spredd rundt på flere poster. Det er derfor viktig at de inkluderes i aktuell undervisning og informasjon ift for eksempel brann og grønt sykehus. Vi trenger fortsatt fokus på opplæring i bruk av kompetanseportalen og dokumentasjon av utført opplæring. 4

5 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ KARTLEGGING MED RISIKO- PROBLEMSTILLING VURD. Prior. 1. Risikov. 2 5 GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. En del arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkes-grupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom. TILTAK Det er behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpe-midler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. Bruke «ammekrakker». De interne forbedringsrapportene oppdateres regelmessig. Ny versjon av «Fødeblomsten» utarbeides i 2015/16, - denne inkluderer plan for fremtidig utforming av føde/barsel seksjonen og fødepoliklinikkene ved KK. (i 2015 revideres tilbudet ved føde/barsel og fødepol/ultralyd. I revideres tilbudet ved gyn 4AC og gyn poliklinikk.) KOST- NAD ANSVARLIG HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte TIDS- FRIST EVALUERING Det skal utføres brukerundersøkelse i forbindelse med at ny versjon av fødeblomsten utarbeides. Fødeblomsten skal omhandle fremtidig utforming av KK. Det er gitt opplæring i amme-stillinger og ammehjelp generelt. Det blir gitt tilbud om kurs i forflytningsteknikk. Kjøper hensiktsmessige stoler/møbler, og har fokus på ergonomi ved anskaffelse av nytt utstyr. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet.

6 Prior. 1 Risikov. 2 BARSELPOST 7G: 7G:Plassmangel ift. pasientgruppe. Arealene er ikke tilpasset dagens drift. Vanskelige arbeidstillinger ved ammeveiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. 7G: Kontorarbeidsplasser er flyttet fra 7G til gyn ekspedisjon. Plass er frigjort til barnestue, og bedre arbeidsareal for jordmor/barnepleier/lege. Det er fokuset på ergonomi og gode arbeidsforhold for ny løsning. Fokus på arbeidsstilling og undervisning på personalmøter. Bruke ergoterapeut ved behov for tilrettelegging. Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning ift. hensiktsmessige arbeidsstillinger arrangeres. 7G: Ombygging/utvidelse av barnestuen er utført våren Prior. 1 Risikov. 2 FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Obs på arbeidsstillinger ved fødsel og ammeveiledning. Trenger TV på alle rom for uforløste. Fokus på arbeidsstilling og undervisning på personalmøter. Behov for TV til rom for uforløste. Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Prior. 1 Risikov. 2 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. Ønskelig med regulering av alle databord i forhold til høyde på skjerm og tastatur. Fortsatt fokus på riktig arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Opplæring/undervisning av bedriftshelsetjenesten ift. Arbeidsstillinger Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. Veiledere går på kurs i forflyttingsteknikk, har kontaktperson for forflyttningsteknikk på 4AC Låner heis til forflytning ved behov. 6

7 Prior. 1 Risikov. 2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. De fleste rom er uten dagslys. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte. Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol Prior. 1. Risikov. 2 FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi, på ultralydrommene og på CTG rommet. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre. For liten plass, trenger flere kontorer(ctg,overtidsvurderinger, PND). Gode arbeidsstillinger og pausegymnastikk er tema på personalmøter. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Fokus på ergonomi på personalmøter. Prior. 1. Risikov. 2 FØDEAVDELINGEN Dårlig lydisolering fødestuer, som fører til at det er vanskelig å ivareta taushetsplikten. Stor slitasje på fødesenger. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. For at fødestue med isolat skal fungere godt må rommet oppgraderes. Medisinrommet er slitt og lite praktisk. Skrivebord med pc på mottakene og fødestuene er upraktiske og ikke ergonomisk tilpasset. Burde hatt hev/senk funksjon og eventuelt kunne Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt medisinrom 2 stk. fødesenger bør byttes ut årlig. Ønsker i 2015 å prioritere en ny blærescanner framfor en av disse. Avdelingsjordmor sjekker pris og vurderer aktuelle møbler i samråd med ergoterapeut. Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Avdelingsjordmor har vært i kontakt med apotek for utforming av medisinrom. Apoteket har foreløpig ingen standard for medisinrom, men arbeider med å få dette til. Ønsker revisjon fra apoteket på fødeavdelingen. Elektronisk lås ble montert i ny lås på narkotikaskap. Tøyskap som var ødelagt ble tettet igjen i 2014, det gjenstår fortsatt endel skap som trenger å tettes. Behov for nytt inventar tas opp ifm planlegging av 7

8 flytte skrivebordet på hjul. budsjett. Har nå malt korridor og skiftet gulvbelegg der. Isolat med skyllerom gjenstår. Prior. 1. Risikov. 2 KONTOR: Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede data arb.plasser. Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende. Kontorfagleder/ den enkelte Ergoterapeut deltar ved tilpasning av arbeidsplasser. Prior. 1. Risikov. 2 BARSEL 7I: Trange rom/forhold ved PC for barnepleier. Det er liten plass til å utføre alle oppgaver, som opplæring, telefoner, pauserom. Mye foregår på samme rom. Personalet får ikke arbeidsro og situasjonen er svært krevende. Flytte kopimaskin for å få bedre plass til arbeidsoppgaver som utføres av barnepleier ved pc. Bruke hotellrom 133 til pauserom for å frigjøre areal til å utføre arbeidsoppgaver. Glassdør mellom pauserom og arbeidsrom. Avd.jmr tar kontakt med ansvarlige på hotellet Avdelingsjordmor tar kontakt med ansvarlig på hotellet for å utrede muligheter for å bruke rom 133. Avdelingssjefen støtter dette tiltaket. Tiltak i forhold til hotellrom 133 støttes av avdelingssjefen. Tilbakemelding fra jordmødre er at arbeidssituasjonen er svært krevende og at arbeidsoppgavene ikke kan utføres på en tilfredsstillende måte. Prior. 1. Risikov. 2 LEGER: Mange kontorer som benyttes av leger er slitte og har ødelagte kontorstoler. Kontorplassene trenger tilpasning med større skjermer/to skjermer og hev/senk funksjon for pulten. Kontakte ergoterapeut for å få tilpasset arbeidsplass med hev/senk funksjon og gode stoler. Avd.sjef/Avd.overlege sender liste over aktuelle kontorer som trenger nye møbler og hvor det er nødvendig med oppussing. HMSkoordinator viderefomidler til ergoterapeut. Behov for møbler og nødvendig oppussing kan iverksettes via avd.sjef fortløpende. 8

9 Prior. 1. Risikov. 2 AVDELINGSSJEFENS STAB: Kontoret for undervisningsjordmor og undervisningskoordinator er dårlig egnet; rommet er lite, dårlig temperaturregulering og er for langt unna aktuelle samarbeidspartnere. Ensformig arbeid for pasientkoordinator, mye arbeid ved pc. Trenger nytt kontor i nærhet til avdelingssjefens kontor og føde- og barsel postene. Ta jevnlige pauser for å unngå belastningsskader. Obs på arbeidsstilling Avdelingssjefen/den enkelte ansatte 9

10 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK 10 HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. IKT-løsninger mangler integrasjoner og er i mange tilfeller tungvinte. Dette fører til unødig tidsbruk og er en stressfaktor for den ansatte. Fokus på tverrfaglig arbeidsmiljø, spesielt for sekretærer som har sin faste arbeidsstasjon på de forskjellige avdelingene. Det har også vært en stressfaktor at det er vanskelig og tidkrevende å bestille brukertilganger for studenter og nyansatte. Ledere bruker mye unødvendig tid pga lite brukervennlige løsninger og veiledning fra helse-vest-ikt som ikke er god nok. Nye ikt løsninger må være preget Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler Fokus på forenkling og forbedring av ikt løsninger. Nye systemer bør ikke tas i bruk før integrasjonsløsninger er på plass. Systemene skal være tilpasset nødvendige arbeidsprosesser. Det er viktig at kontorpersonalet inkluderes i aktuelle avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon, både i forhold til selve arbeidsoppgaven og i forhold til HMS. Skal delta på undervisnings/fagdager for aktuell avdeling når det er aktuelt, f.eks. tema; KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U-dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer. Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Fokus også på nødvendige integrasjoner i forhold til ny regional løsning for kurve. Nye systemer skal være tilpasset nødvendige arbeidsprosesser, og skal være arbeidsbesparende. For eksempel er det nasjonale systemet: NISSY/pasientreiser svært tidkrevende og krever mye opplæring. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Når en ringer helse vest ikt for hjelp til tilgangsbestilling får en kontakt med personer som ikke selv kan utføre bestillingen. En blir satt inn i et ventesystem som administreres med mange mailer og tar flere dager, i stedet for å bruke tid på dette må de som tar telefonen i første omgang læres opp til å løse problemet. Alternativt bør løsningene som tilbys være gode nok til at lederne selv kan bestille og avbestille tilgang via brukervennlige dataprogrammer.

11 av at de er tilpasset bruker og arbeidsprosess. brann, AKAN, arbeidsmiljø Bestilling av brukertilganger som ikke fungerer meldes i synergi. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange nyansatte er utfordring i forhold til opplæring/inkludering i arbeidsmiljøet. Manglende integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus, fører til tungvindt/tidkrevende system for dokumentasjon. Det er i flere år fremmet behov for integrasjon av CTG/STAN mellom disse systemene. Kompetanseportalen er nødvendig verktøy, men trenger forbedring. Kompetanseportalen kan også bli et godt verktøy ved gjennomføring av medarbeidersamtaler. Tema på undervisningsdager og personalmøter. IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Interne kurs og opplæring. Det er tatt opp med personalavdelingen at kompetanseportalen ikke fungerer optimalt. Den ansatte som rullerer til flere poster bør kunne velge mer enn en leder, også pga at både avdelingsleder og assisterende leder skal kunne utføre og dokumentere samtaler. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den enkelte/ HS s administrasjon. Kollegastøttere gått på kurs og er presentert på peronalmøter. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det er stadig forbedringspotensialer. Det arrangeres regelmessig undervisning av undervisningsjordmor og it/kvalitetskoordinator. Det gis også støtte til eksterne kurs. Nyansatte jordmødre går 6 uker i opplæring og har kontaktperson. Integrasjon CTG/STAN er nødvendig i forhold til risiko og vurdering i akutte situasjoner, og vil være svært tidsbesparende. Det skal avholdes medarbeidersamtaler for alle ansatte. Dette settes i system slik at samtalen avholdes hvert år for jordmødre og barnepleiere, men på den avdeling der den ansatte har rulling til. Ønsker å benytte kompetanseportalen, men både avdelingsjordmor og assisterende avd jm må ha tilgang. (Må evt ta ut papirkopi og legge inn i etterkant.) Prior. 1 BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Ofte komplekse problemstillinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal Opplæring i dokumentasjon. HMS-opplæring. Sosiale sammenkomster, Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. 11

12 sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jmr og b.pl. for eksempel felleslunsj, med fokus på å fremme samarbeid. Prior. 1 FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ønsker å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Ønsker glasskjerming som forebygging mot fall. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Utfører medarbeidersamtaler. Prior. 1 BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, oppdatering av prosedyrer, informasjon til og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Små stillinger medfører stort opplæringsbehov. Det er en utfordring å få til god opplæring av nye bpl og jmr. Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg. 12

13 Prior. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeidsmengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. I perioder pasienter som må vente 1,5 t. Vanskelig å sette av tid til undervisning av UL apparatene og div.rutiner. Delt arbeidsted gjør at det er en utfordring å opprettholde kompetanse i ultralyd. Må være obs på legedekning og opprettholdelse av kompetanse i avdelingen i forhold til ferie og kurs. (Obs på at det er mange LIS-leger.) Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Obs på å holde tiden, gi ny time ved lang ventetid. Sette opp fast struktur for undervisning. Benytte alternative møterom. Avdelingssjef tar spørsmål om opprettholdelse av kompetanse og stillingsstørrelse opp i møte med avdelingsjordmødrene for å vurdere best mulig løsning. Avdelingssjef, seksjonsoverlege/ avd.jordmor./den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp Setter av tid til undervisning før nye apparater tas i bruk. Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: 4A og 4C ble slått sammen til en avdeling fom Generelt godt arbeidsmiljø på 4AC. Kartlegging viser at personalet trives godt, men at arbeidsbelastning oppleves økt etter sammenslåing. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. I tillegg er det lav bemanning i helger særlig kveld Har fokus på at en skal lære av hverandre og gå mer i tospann. Medarbeidersamtaler. Bevisstgjøring av ansatte ift arbeidsro på vaktrommet. Internundervisning gjennomføres; tirsdagsforum og fagdager. Arbeide for flere sykepleiere. Se hver enkelt arbeidstaker KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført. Intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster arrangeres. 13

14 lørdag/søndag. Ønskelig med mer opplæring for ferievikarer. Generelt kan en lett få utbrenthet pga. at en behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. og deres arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider -samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter, konkretisere hva HMS innebærer slik at de ansatte opplever det som aktuelt i deres arbeidssituasjon. Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Endring i arbeidsoppgaver og arbeidstid. Konsultasjonene varer frem til 1530, arbeidstid slutter for de fleste kl Dette har ført til at en del går overtid. Flere synes det blir en travel avslutting på dagen, og at en ikke får ordne opp etter seg. Endring i turnus for sykepleiere har ført til færre fridager. Samle Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger. Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager. Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Det dokumenteres nå hvor ofte en må gå overtid grunnet denne endringen, slik at en kan se på reelle tall. Skal ha personalmøte for å belyse hvordan en kan fordele oppgavene på en bedre måte(spesielt mot slutten av dagen.) Helse Vest/Helse Stavanger/ KK savd.sjef/direktør/avd..s ykepleier/den ansatte En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte Medarbeidersamtaler gjennomføres Prior. 1 Risikov. 1 AVDELINGSJEFENS STAB: Det har vært felles lunsj for staben i gyn ekspedisjon før Lunsj avholdes i kantinen eller i de aktuelle pauserom nær nåværende arbeidssted. Avd.sjef/kontorfagleder/sta bsansatte De ansatte finner seg til rette på de ulike arbeidssteder. 14

15 omorganisering av kontorplasser. Prior. 1 KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Kontorpersonalet er plassert på mange ulike kontorer/avdelinger. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Det er viktig at kontorpersonalet inkluderes i aktuelle avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon, både i forhold til selve arbeidsoppgaven og i forhold til HMS. Skal delta på undervisnings/fagdager for aktuell avdeling når det er aktuelt, f.eks. tema; brann, AKAN, arbeidsmiljø Avd. sjef/kontorfagleder / den enkelte./avdelingsjordmødre og avdelingssykepleiere Kontorfagleder/koordinator har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. Kontorpersonalet deltar på aktuelle kurs og personalmøter som avholdes på avdelingene der de har sin arbeidsplass. Prior. 1 LEGER: Godt kollegialt fellesskap, men slitasje tilskrives høy arb.belastning og frafall av nyutdannede de siste årene. Presset på vakt er nå mindre, det er mindre sykefravær i år enn forrige år. Grunnbemanningen er bedret med 4 overlegestillinger. Men det er fortsatt stort press på ledere som må jobbe klinisk og overtid for å rekke over oppgavene. Medarbeidersamtaler har ikke latt seg gjennomføre våren 2015 Utdanningsutvalg etc Avsatt tid til pas.adm. og kvalitetsarbeid. Medarbeidersamtaler gjenopptas. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte Tettere samarbeid med TV og ansatte om tj.planer og bemanningsproblemer er innført. HMS er tema på personal-møter. Personalmøter avholdes. 15

16 møter stadig utsatt pga klinisk arbeid. Det har vært vanskelig å finne tid til oppdatering av skriftlige rutiner i EQS, og behandling av synergisaker. Det legges stor vekt på at rutiner skal være oppdaterte og arbeidet i kvalitetsutvalget verdsettes som viktig for å kunne drive kontinuerlig kvalitetssikring. Fokus på tverrfaglig samarbeid for å fremme trygghet i arbeidssituasjonen og trivsel på jobb. Prior. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKAN-arbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdag/fagdag. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp oversikt over bestilt og utdelt A og B-preparater på postene, poliklinikkene evt. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av A og B-preparater som er vanedannende. Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. Fødeavdelingen har fått kortlås til med.rom Prior. 1 FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært representanter for disse med. HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud Kontinue rlig Det er utarbeidet rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. 16

17 støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. Prior. 1 UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor beredskapsplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagens drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Fokus på at synergi er en hjelp til å synligjøre områder en ser at kan endres/gjøres bedre. Også saker som angår andre klinikker og spesielt saker som angår Grønt-sykehus skal også meldes i synergi. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KKs kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMShåndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Gyn.pol: vil fokusere på synergi som et kvalitetsystem hvor en har fokus på hva som kan gjøres bedre. 4AC har god tradisjon med å melde saker i synergi. 7I er aktive i forhold til å melde i synergi og prioriterer at den som melder skal få konstruktive Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og i divisjonens kvalitetsråd når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program. Det har vært tema ved alle HMS runder og ved undervisning/fag-dager at saker som angår Grønt sykehus skal meldes i synergi. 17

18 18 tilbakemeldinger. Stabsansatte hos avdleingssjefen er informert om at saker som angår HMS og Grønt sykehus kan/bør meldes i synergi. Fødeavdelingene har god tradisjon for å melde i syneri, brukes for å rette fokus på områder for opplæring og endring av rutiner. Leger bruker synergi aktivt, er også informert om at saker som angår Grøntsykehus og andre klinikker kan meldes.

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Prior. 1.. FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssykefravær. Det er mange nyansatte i avdelingen. Ansvaret hviler på de som har vært en stund, kan oppleves som ekstra arbeidsbelastning. IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 4 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 4 kollegastøttere, - ønsker å melde flere på kurs... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOS T 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har de siste år en del barnepleiere som har gått av pga alder. Ellers stabil stab. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egenmeldinger. 7G utarbeider årsturnus for Ledere og ansatte skal følge rutinene i IAavtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. 7H kan ikke ha nattevaktsfrie turnuser pga medfører tung vaktbelastning. 19

20 barnepleierne. Det er laget 2 stillinger for barnepleiere uten netter som skal være som en tilpasning ift alder/helse. nattevaktsfrie turnuser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4AC Relativt stabil stab, lite turnover. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler gjennomføres hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. Seniorpolitikk vil angå flere ansatte. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig å ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefravær. Leie inn vikarer ved fravær. Tiltak i forhold til seniorpolitikk tas opp på personalmøter og medarbeidersamtaler. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov. 20

21 . KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid. Medarbeider-samtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Leder av kontotjenesten/ Den enkelte. Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. Fokus på varierte oppgaver; fødepol/4ac/helsesekretærer trives med prøvetaking. Ved fødepoliklinikken assisterer sekretær lege Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er etablert et fjerde vaktskift slik at arbeidspresset på vakt er mindre. Mindre sykefravær i år enn i fjor. Grunnbemanningen er bedret med fire overlegestillinger. Det er bedre muligheter for å gå på kurs. Avvikling av overlegepermisjon henger etter. Mer støtte fra Personalavd. ved ansettelse, sykemelding og tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Forebygge belastningsskader ved pc-bruk, kirurgi og ultralyd HS s administrasjon / Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Bedret mht stillinger og bruk av vikar. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne Prior. 1. Risikov. 1 AVDELINGSSJEFENS STAB: Liten turnover. Fokus på riktig arbeidsstilling og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidersamtaler Avdelingssjefen og den enkelte ansatte. Det er avholdt medarbeidersamtaler. 21

22 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 4: KJEMIKALIER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker viste flere gjennomsnittsverdier over normen. Vurdere bruk av kjemikalier ved innkjøp av nytt utstyr, kjemikalier kan inngå i selve bruken av utstyret eller i renhold av utstyr. Verneombudet ved FA har laget system for behandling av avfall som inneholder rester av Syntocinon. Håndtering av Formalin. De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Utbedring av ventilasjon for avsug av N2O Måling gjennomført høst Planlagt ny måling Minst mulig bruk av N2O. Har hatt fokus på praktisk bruk av N2O. Bruke stoffkartoteket og aktuelle rutiner i EQS når nye kjemikalier skal tas i bruk i forbindelse med nye innkjøp. Informert om behandling av Syntocinon som avfall. Oppdatere og sette seg inn i EQS for riktig håntering av Formalin. Bruke hansker og munnbind ved håndtering på skyllerommet, ellers gå bort på operasjon under avtrekk. KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H,alle ansatte, TIDS- FRIST EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for Bruk av stoffkartoteket er del av vernerunder og blir tatt opp ved undervisningsdager. Stoffkartoteket er revidert/risikovurdert våren

23 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Behov for å oppdatere kunnskap om stoffkartotek og bruk av aktuelle kjemikalier Gjennomgang av stoffkartotek og opplæring i bruk av aktuelle kjemikalier på fagdag 4AC. Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Avd.spl/fag.spl Gjennomgang på fagdager Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, utenom medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Avd.sp/fag.spl Den enkelte ansatte. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisnings-dager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene oppbevares i låst skap. Gynekologisk poliklinikk har fått hjelp av Atrid Porten til å oppdatere stoffkartoteket.. 23

24 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Risikov. 1 FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys Medisinrommet er upraktisk møblert og slitt. Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt Ny «fødeblomst 5» utarbeides. Avdelingsjordmor setter medisinrommet på kommende budsjett. KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasient-rommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig lydisolering i veggene på avd.jmrs kontor. Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Yrkeshygieniker skal gjennomføre tp-måling på pasientrommene og kontor i sommer. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Avd.jmr Intern service Alle ansatte Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg, som ikke er dimensjonert for dagens aktivitet på rommene.. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Medarbeidersamtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. 24

25 Ventilasjonsanlegg avd.jmrs kontor fungerer dårlig på varme dager med mer enn en person på kontoret. Forstyrrende med telefonsamtaler på vaktrom. Arbeidsplassene er for små ift aktiviteten i avdelingen. Se også punktet om ergonomi for 7I. BARSELPOST 7G og FØDELOFTET/SPESIALP OST 7H: Ved 7H trenger en solskjerming inndelt i soner. Luften føles fortsatt tørr på 7G. 7G:Varierende kvalitet på renhold i helgene. Trenger grundig vask i hele avdelingen etter ombygging. Ombygging av tomannsrom(stue 7008) til enerom med bad/toalett. Renovering av alle dusjer og toalett er startet. Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Ytterligere bedre ventilasjonsanlegg/- temperaturregulering. Kontroll ventilasjonsanlegg fra driftsteknisk 7G: Avdelingsjordmor bestiller nedvask av avdelingen. Avdelingsjordmor videreformidler behov for ombygging av tomannsrom. Intern service, HS s administrative ledelse Eiendomsavdelin g Avd.jmr/ HMS/kvalitetskoo rdinator Det ønskes sonestyring slik at en kan styre solskjermingen fra hvert rom Det er kommet nytt og bedre ventilasjonsanlegg i sydbygget, men luften kan fortsatt føles tørr, særlig når en må ha varmen på. Tas opp ifm budsjettarbeidet for. FØDEPOLIKLINIKKEN Dårlig luft i alle ultralyd-rom Får små areal ift drift Støy fra ul-app. Spesielt på stue 5. Sitter mye i mørket. Røyk/eksos fra inngangsparti siver inn fra lastebiler og røykere. Ta kontakt med leder for renhold. Lufte før ny pasient tas inn. Røyk siver inn i fra lastebiler og røykere ved inngang 6. Verneombud kontakter interncervice for bestilling av skilt ved inngang. Den enkelte/ eiendomsavdeling Avd.jmr/verneom bud En vil se på muligheten for å overta arealene til brystdiagnostisk senter ifm at de flytter til eksterne lokaler. Det lages praktisk skisse for kjøkken på spiserommet. Endring på spiserom ok ved avdelingssjef. (Kostansoverslag foreligger.) 25

26 Trenger nytt CTG rom; eventuelt utnytte det store genetiske rommet i avdelingen. Trenger arbeidsplass for studenter. Sjekke vent.anlegg. Større areal Kveldspoliklinikk Avdelingsleder undersøker om rom i etasjen over kan benyttes for genetisk. Skal innrede kjøkken på pauserommet med arbeidsplass for studenter. Trenger også ny oppvaskmaskin. Prior. 1. Risiko 3. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Bra inneklima på 4C-delen etter renovasjon av avdelingen, men varmt om sommeren pga manglende ytre solskjerming. På 4A-delen er det innestengt og tørr luft.vanskelig å regulere temp. Støy på vaktrom pga mange arbeidsoppgaver/mange ansatte på lite areal Alle rom på 4C trenger ytre solskjerming. Lufte ofte Bevisstgjøring i forhold til bruk av andre rom. Telefonhenvendelser må kobles riktig. Intern service/avd.spl/av.sjef den enkelte Fremme ønske om ytre solskjerming, spesielt på rom 411. Ta dette opp ifm. budsjettarbeidet for Tas opp på personalmøte Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For lite areal som ikke er tilpasset dagens drift. Rom 3 og beh. rom har dårlig luft/ventilasjon. Rom 3 mangler temp.reg. Støy fra ventilasjonsanlegg og printer i ekspedisjonen. Se også Bedre temp. regulering, redusere støy i ventilasjonsanlegg. Nye lokaler for hele poliklinikken, evt. inkludere lokalene til uro.pol. Temp.reg på rom 3. Helse Vest. HS s adm.ledelse. Intern service, avd.spl/seksjonso verlege Problemet med å utvide arealene og samle poliklinikken er påpekt siden Fortsatt støy fra ventilasjonen, forverret i ekspedisjonen. Støymåling viste normale forhold. Støy er subjektiv opplevelse Det er ingen termostat som tilhører rom nr.3 etter ombygning. 26

27 under kontorpersonell. For få rom bl.a. til å informere pasienter og til ø- hj. som skal ligge til observasjon Ønskelig med egen plass til blodprøvetaking. Lytt fra us.rom ut mot gangen der pasienter sitter- obs ift. taushetsplikt. KONTORPERSONELL KK: I perioder er det svært varmt og trangt og vanskelig å regulere temperaturen på 4Adelen Ved gyn. poliklinikk er der fortsatt støy fra ventilasjonsanlegget. Vanskelig å regulere temperatur, er ofte veldig kaldt. Utvide og samle alle arealer for Avdeling Kvinneklinikken, Viser til tidligere internt utarbeidede rapporter og innspill til arealplan. Kontorleder kontakter WWS pga temperaturregulering som ikke fungerer, samt fortsatt noe støy fra ventilasjon. SUS' administrasjon / driftsteknisk avdeling / KK s ledelse. Fortsatt dårlig ventilasjon på sekretærrommet 4A. Ønskelig med samling og utvidelse av alle arealer ved KK. Risikov.2 LEGER KK: Legene arbeider på alle avdelinger og får problemer med tørr luft, vanskelig temp. regulering etc. Mye støv, spesielt ved pc-er På postrom for leger ved gyn. eksp. føles luften tett. Noen kontorer har heldekkende teppe på gulvet Oppgradering av kontorer. Annen romfordeling på gyn.pol/fødepol. Dele dag eller ø.hj. på rom med vindu. HMS-koordinator får liste over kontorer som har pc som trenger støvsuging fra avdelingsoverlegen. Driftsteknisk avd. Divisjonsdirektør / avd.sjef/ avd.overlege/den enkelte Mange leger deler kontor. Sette opp utskifting av tepper og generell oppgradering av flere kontorer på budsjettet for. Etterlyser system for støvtørking på us-rom og felles arb.stasjoner 27

28 28

29 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 7:Smittevern HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Prior. 1 Risikov.1 HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN Alle ansatte må oppdateres og bevisstgjøres ift smittespredning Alle kvinner skal ha oppdaterte blodprøvesvar i svangerskapet ved risiko for smitte. Tema på nyansattprogram og fagdager/ undervisnings dager Hygienekontakter Det skal sendes informasjonsskriv når aktuelle prøver ikke er tatt i svangerskapet. KOST- NAD ANSVARLIG Alle ansatte Hygienekontakte r/ HMS/kvalitetskoordinator KK TIDS- FRIST EVALUERING Alle avdelinger har hygiene-kontakter. Ikke hygienekontakt blant legene. Hygiene er et av temaene på nyansatt program, og er jevnlig tema på undervisningsdager/fagdager. Risikov.2 FØDEAVDELINGEN: Fødeavdelingen har nå fått nytt gulvbelegg i korridor og på de fleste fødestuer og fremstår nå mer hygienisk. Avdelingen har fortsatt rom som slitte og trenger oppussing. Lokalene er små og upraktiske i forhold til arbeidsoppgavene som utføres. Det kan lett bli mye søl av blod og fostervann ifm med forløsninger. Det er behov for ny fødeseng og ny undersøkelsebenk i begge mottak. (Det er hull i trekket som gjør renhold vanskelig.) Personalet må oppdatere seg ift rutiner mht Smittevern i EQS, F.eks. MRSA. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre holdninger for å unngå søl av kroppsvæsker. Smittevern som tema på personalmøter og u-dager. Ønsker at de deler av fødeavdelingen som ikke er pusset opp får utført dette i løpet av 2015/16. Oppussing av bad/dusj ved isolatet (152-N), dette er prikært og må prioriteres. Avdelingsleder sender intern behovsmelding. HS s administrasjon / Kvinne-og barnedivisjonen s direktør KKs avd.sjef/ avd.jmr / den enkelte. Aktiv hygienekontakt, tema på personalmøter. Stadig fokus på håndhygiene, årshjulet og undervisningsdager. Rutiner for smittevern i EQS er vist på personal-møte. Oppgradering av bad/dusj og med.rom settes opp på budsjettet for. 29

30 Risikov.2 BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/ SPESIALPOST 7H Forebygge smitte mellom personalet og mor og barn. 7G/7H:Uhygieniske forhold på bad/toalett(luktproblemer) og melkekjøkken(se pkt 1 og 6) Fortsatt en del av personalet som bruker ringer og klokker. Trenger å repetere rutiner om smitteisolering. Adgangsbegrensning for andres barn under 10 år. 7G ønsker undervisning fra hygienesykepleier om smitteisolering. Ønsker også å fremme bruken av rutiner i EQS, - både globale og lokale. Dette videreformidles til undervisningsjordmor. Avdelingsledere har daglig fokus på at ringer og klokker ikke skal brukes på jobb. Bevisstgjøre av personalet og pasientene om god håndhygiene. Få på plass oversikt over Hep.B vaksinert personell. Barnepleiere på 7H får tilbud om Hep. B vaksine. Det er for få personaltoalett. Spritdispensere på alle rom. Kunnskap om smittevernrutiner. På ny anmode primærlege om testing Skrive i Praksisnytt. Aktuelt med vaksine mot Kikhoste Behov for revaksinering/påfyll Avd.jordmor/av. sjef/den enkelte Allmennleger/K K s personale skriver/informer er Intern service Eiendomsavdeli ngen Det er en betydelig bevissthet blant de ansatte om betydningen av god håndhygiene og en har fått gode rutiner for smittevask. En har også påminning ovenfor pasientene om betydningen av god håndhygiene. Alle barnepleierne på 7H har fått tilbud om Hep.B vaksine. Avd.sjef kontakter avd. for smittevern vedr. kikhostevaksine og vedr. revaksinering/påfyll. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKK: Det er for få toalett. Eksisterende toalett er gamle og slitte og av dårlig hygienisk standard. Fokus på bruk av ringer og klokker. Oppussing av gamle toaletter. Oftere rengjøring Avdelingsleder tar opp med den ansatte at klokke og ringer ikke skal brukes sammen med uniform HS s administrasjon / Intern service/kk s avd.sjef/direktør avd.jordmor. Rengjøring bedret de siste årene Ta kontakt med eiendomsavd. ift oppussing av gammelt toalett. Tas opp ifm budsjettarbeidet for. GYNEKOLOGISK SEKSJON Repetisjon av rutiner vedr Avd.spl/den Ansatte opptatt av smitteprofylakse. Aktive hygiene -kontakter. 30

31 Risikov.2 4AC: Noe usikkerhet rundt rutiner imf smitte. smittervern. Fremme bruk av globale og lokale EQS-rutiner. Info/gjennomgang av sykdomsliste Avdelingssykepleier kontakter hygienesykepleier angående ønske om Hep B vaksine. Har nå en hygienekontakt, skal ha to. enkelte Smittevern er tema på fagdag. Risikov.2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Det er for få toaletter til pasienter og personalet. Desinfeksjonsmidler tilgjengelig på toalettene. Større areal med dertil tilpassede toalett forhold. HS s administrasjon/ KK s avd.sjef/direktør /avd.spl Gode rutiner for ivaretakelse av de hygieniske forholdene. Risikov.1 LEGER KK: Legene er utsatt for smitte gjennom sitt arbeid. Viktig at alle har kjennskap til kirurgisk teknikk som reduserer risiko for stikk, rutiner for smittevern generelt og spesielt ift. strakstiltak og oppfølging ved risiko for blodsmitte. Bevisstgjøre av legene og følge opp hepatittvaksinen. Hygiene som tema på personalmøte/undervisning. Spesielt fokus på håndhygiene. Økt involvering av verneombud Delta på nyansattprogram Den enkelte/ KK s direktør/avd.sjef / avdelingsoverle ge/ seksjonsoverlege r Rutiner vedr. smittevern bør igjen gjennomgås på personalmøte. Fokus på korrekt arb.antrekk og at det ikke skal brukes klokker/ smykker. Det er oppslag om rutiner ifm blodsmitte på konferanserommet ved 7H. Sjekke evt behov revaksinering hepatitt. 31

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer