HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI 2015

2 2

3 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID Tekst i kursiv er fra tidligere år, men er fortsatt aktuelt HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ KARTLEGGING MED RISIKO- PROBLEMSTILLING VURD. Risikov.1 HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året Undervisningsjordmor har lagt til rette for og undervist i bruk av kompetanseportalen for registrering/dokumentasjon av utførte kurs i forbindelse med for eksempel brann og Grønt sykehus. Arbeider fortsatt for at disse listene skal bli mer brukervennlige, og for at det skal bli lettere å få oversikt over hvem som har utført opplæringen og hva de har fått opplæring i. TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. HMS er også tema på undervisningsdager/fagdager og inkluderes med ulike tema i årshjulet. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMSkurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. Gyn.pol: Ny avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier skal ta kurset i 2015/16. KOST- NAD Arbeids-tid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS/kvalitetskoordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av foretaksverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon om verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tillegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne skal delta ved obligatorisk HMS kurs i 2015/16. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram. En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMS-datablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid. Lederne må være obs på at leger, 3

4 Ultralyd pol.: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. 7H: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. 7I: Avdelingsjordmor skal repetere kurset og ny assisterende skal ta kurs 2015/16. 4AC: Assisterende avdelingssykepleier skal ta kurset 2015/16. FA: Avdelingsjordmor og assisterende avdelingsjordmor skal ta kurset 2015/16. Nye verneombud gjennomfører nå kurset. Leger: legene har nå ikke eget verneombud. Aktuelle tema blir ivaretatt gjennom årlige vernerunder og via tillitsvalgte. Det skal igjen drøftes med legene om de ønsker et verneombud. Avdelingssjef: prioritere at ny avdelingssjef som ansettes får gå på obligatoriske kurs. Kontorpersonell: ny leder for kontor skal ta kurset 2015/16. Avd.overlegen tar dette opp med legene. kontorpersonalet og avdelingssjefens stab sitter spredd rundt på flere poster. Det er derfor viktig at de inkluderes i aktuell undervisning og informasjon ift for eksempel brann og grønt sykehus. Vi trenger fortsatt fokus på opplæring i bruk av kompetanseportalen og dokumentasjon av utført opplæring. 4

5 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ KARTLEGGING MED RISIKO- PROBLEMSTILLING VURD. Prior. 1. Risikov. 2 5 GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. En del arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkes-grupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom. TILTAK Det er behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpe-midler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. Bruke «ammekrakker». De interne forbedringsrapportene oppdateres regelmessig. Ny versjon av «Fødeblomsten» utarbeides i 2015/16, - denne inkluderer plan for fremtidig utforming av føde/barsel seksjonen og fødepoliklinikkene ved KK. (i 2015 revideres tilbudet ved føde/barsel og fødepol/ultralyd. I revideres tilbudet ved gyn 4AC og gyn poliklinikk.) KOST- NAD ANSVARLIG HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte TIDS- FRIST EVALUERING Det skal utføres brukerundersøkelse i forbindelse med at ny versjon av fødeblomsten utarbeides. Fødeblomsten skal omhandle fremtidig utforming av KK. Det er gitt opplæring i amme-stillinger og ammehjelp generelt. Det blir gitt tilbud om kurs i forflytningsteknikk. Kjøper hensiktsmessige stoler/møbler, og har fokus på ergonomi ved anskaffelse av nytt utstyr. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet.

6 Prior. 1 Risikov. 2 BARSELPOST 7G: 7G:Plassmangel ift. pasientgruppe. Arealene er ikke tilpasset dagens drift. Vanskelige arbeidstillinger ved ammeveiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. 7G: Kontorarbeidsplasser er flyttet fra 7G til gyn ekspedisjon. Plass er frigjort til barnestue, og bedre arbeidsareal for jordmor/barnepleier/lege. Det er fokuset på ergonomi og gode arbeidsforhold for ny løsning. Fokus på arbeidsstilling og undervisning på personalmøter. Bruke ergoterapeut ved behov for tilrettelegging. Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning ift. hensiktsmessige arbeidsstillinger arrangeres. 7G: Ombygging/utvidelse av barnestuen er utført våren Prior. 1 Risikov. 2 FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Obs på arbeidsstillinger ved fødsel og ammeveiledning. Trenger TV på alle rom for uforløste. Fokus på arbeidsstilling og undervisning på personalmøter. Behov for TV til rom for uforløste. Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Prior. 1 Risikov. 2 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. Ønskelig med regulering av alle databord i forhold til høyde på skjerm og tastatur. Fortsatt fokus på riktig arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Opplæring/undervisning av bedriftshelsetjenesten ift. Arbeidsstillinger Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. Veiledere går på kurs i forflyttingsteknikk, har kontaktperson for forflyttningsteknikk på 4AC Låner heis til forflytning ved behov. 6

7 Prior. 1 Risikov. 2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. De fleste rom er uten dagslys. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte. Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol Prior. 1. Risikov. 2 FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi, på ultralydrommene og på CTG rommet. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre. For liten plass, trenger flere kontorer(ctg,overtidsvurderinger, PND). Gode arbeidsstillinger og pausegymnastikk er tema på personalmøter. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Fokus på ergonomi på personalmøter. Prior. 1. Risikov. 2 FØDEAVDELINGEN Dårlig lydisolering fødestuer, som fører til at det er vanskelig å ivareta taushetsplikten. Stor slitasje på fødesenger. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. For at fødestue med isolat skal fungere godt må rommet oppgraderes. Medisinrommet er slitt og lite praktisk. Skrivebord med pc på mottakene og fødestuene er upraktiske og ikke ergonomisk tilpasset. Burde hatt hev/senk funksjon og eventuelt kunne Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt medisinrom 2 stk. fødesenger bør byttes ut årlig. Ønsker i 2015 å prioritere en ny blærescanner framfor en av disse. Avdelingsjordmor sjekker pris og vurderer aktuelle møbler i samråd med ergoterapeut. Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Avdelingsjordmor har vært i kontakt med apotek for utforming av medisinrom. Apoteket har foreløpig ingen standard for medisinrom, men arbeider med å få dette til. Ønsker revisjon fra apoteket på fødeavdelingen. Elektronisk lås ble montert i ny lås på narkotikaskap. Tøyskap som var ødelagt ble tettet igjen i 2014, det gjenstår fortsatt endel skap som trenger å tettes. Behov for nytt inventar tas opp ifm planlegging av 7

8 flytte skrivebordet på hjul. budsjett. Har nå malt korridor og skiftet gulvbelegg der. Isolat med skyllerom gjenstår. Prior. 1. Risikov. 2 KONTOR: Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede data arb.plasser. Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende. Kontorfagleder/ den enkelte Ergoterapeut deltar ved tilpasning av arbeidsplasser. Prior. 1. Risikov. 2 BARSEL 7I: Trange rom/forhold ved PC for barnepleier. Det er liten plass til å utføre alle oppgaver, som opplæring, telefoner, pauserom. Mye foregår på samme rom. Personalet får ikke arbeidsro og situasjonen er svært krevende. Flytte kopimaskin for å få bedre plass til arbeidsoppgaver som utføres av barnepleier ved pc. Bruke hotellrom 133 til pauserom for å frigjøre areal til å utføre arbeidsoppgaver. Glassdør mellom pauserom og arbeidsrom. Avd.jmr tar kontakt med ansvarlige på hotellet Avdelingsjordmor tar kontakt med ansvarlig på hotellet for å utrede muligheter for å bruke rom 133. Avdelingssjefen støtter dette tiltaket. Tiltak i forhold til hotellrom 133 støttes av avdelingssjefen. Tilbakemelding fra jordmødre er at arbeidssituasjonen er svært krevende og at arbeidsoppgavene ikke kan utføres på en tilfredsstillende måte. Prior. 1. Risikov. 2 LEGER: Mange kontorer som benyttes av leger er slitte og har ødelagte kontorstoler. Kontorplassene trenger tilpasning med større skjermer/to skjermer og hev/senk funksjon for pulten. Kontakte ergoterapeut for å få tilpasset arbeidsplass med hev/senk funksjon og gode stoler. Avd.sjef/Avd.overlege sender liste over aktuelle kontorer som trenger nye møbler og hvor det er nødvendig med oppussing. HMSkoordinator viderefomidler til ergoterapeut. Behov for møbler og nødvendig oppussing kan iverksettes via avd.sjef fortløpende. 8

9 Prior. 1. Risikov. 2 AVDELINGSSJEFENS STAB: Kontoret for undervisningsjordmor og undervisningskoordinator er dårlig egnet; rommet er lite, dårlig temperaturregulering og er for langt unna aktuelle samarbeidspartnere. Ensformig arbeid for pasientkoordinator, mye arbeid ved pc. Trenger nytt kontor i nærhet til avdelingssjefens kontor og føde- og barsel postene. Ta jevnlige pauser for å unngå belastningsskader. Obs på arbeidsstilling Avdelingssjefen/den enkelte ansatte 9

10 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK 10 HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. IKT-løsninger mangler integrasjoner og er i mange tilfeller tungvinte. Dette fører til unødig tidsbruk og er en stressfaktor for den ansatte. Fokus på tverrfaglig arbeidsmiljø, spesielt for sekretærer som har sin faste arbeidsstasjon på de forskjellige avdelingene. Det har også vært en stressfaktor at det er vanskelig og tidkrevende å bestille brukertilganger for studenter og nyansatte. Ledere bruker mye unødvendig tid pga lite brukervennlige løsninger og veiledning fra helse-vest-ikt som ikke er god nok. Nye ikt løsninger må være preget Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler Fokus på forenkling og forbedring av ikt løsninger. Nye systemer bør ikke tas i bruk før integrasjonsløsninger er på plass. Systemene skal være tilpasset nødvendige arbeidsprosesser. Det er viktig at kontorpersonalet inkluderes i aktuelle avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon, både i forhold til selve arbeidsoppgaven og i forhold til HMS. Skal delta på undervisnings/fagdager for aktuell avdeling når det er aktuelt, f.eks. tema; KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U-dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer. Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Fokus også på nødvendige integrasjoner i forhold til ny regional løsning for kurve. Nye systemer skal være tilpasset nødvendige arbeidsprosesser, og skal være arbeidsbesparende. For eksempel er det nasjonale systemet: NISSY/pasientreiser svært tidkrevende og krever mye opplæring. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Når en ringer helse vest ikt for hjelp til tilgangsbestilling får en kontakt med personer som ikke selv kan utføre bestillingen. En blir satt inn i et ventesystem som administreres med mange mailer og tar flere dager, i stedet for å bruke tid på dette må de som tar telefonen i første omgang læres opp til å løse problemet. Alternativt bør løsningene som tilbys være gode nok til at lederne selv kan bestille og avbestille tilgang via brukervennlige dataprogrammer.

11 av at de er tilpasset bruker og arbeidsprosess. brann, AKAN, arbeidsmiljø Bestilling av brukertilganger som ikke fungerer meldes i synergi. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange nyansatte er utfordring i forhold til opplæring/inkludering i arbeidsmiljøet. Manglende integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus, fører til tungvindt/tidkrevende system for dokumentasjon. Det er i flere år fremmet behov for integrasjon av CTG/STAN mellom disse systemene. Kompetanseportalen er nødvendig verktøy, men trenger forbedring. Kompetanseportalen kan også bli et godt verktøy ved gjennomføring av medarbeidersamtaler. Tema på undervisningsdager og personalmøter. IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Interne kurs og opplæring. Det er tatt opp med personalavdelingen at kompetanseportalen ikke fungerer optimalt. Den ansatte som rullerer til flere poster bør kunne velge mer enn en leder, også pga at både avdelingsleder og assisterende leder skal kunne utføre og dokumentere samtaler. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den enkelte/ HS s administrasjon. Kollegastøttere gått på kurs og er presentert på peronalmøter. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det er stadig forbedringspotensialer. Det arrangeres regelmessig undervisning av undervisningsjordmor og it/kvalitetskoordinator. Det gis også støtte til eksterne kurs. Nyansatte jordmødre går 6 uker i opplæring og har kontaktperson. Integrasjon CTG/STAN er nødvendig i forhold til risiko og vurdering i akutte situasjoner, og vil være svært tidsbesparende. Det skal avholdes medarbeidersamtaler for alle ansatte. Dette settes i system slik at samtalen avholdes hvert år for jordmødre og barnepleiere, men på den avdeling der den ansatte har rulling til. Ønsker å benytte kompetanseportalen, men både avdelingsjordmor og assisterende avd jm må ha tilgang. (Må evt ta ut papirkopi og legge inn i etterkant.) Prior. 1 BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Ofte komplekse problemstillinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal Opplæring i dokumentasjon. HMS-opplæring. Sosiale sammenkomster, Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. 11

12 sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jmr og b.pl. for eksempel felleslunsj, med fokus på å fremme samarbeid. Prior. 1 FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ønsker å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Ønsker glasskjerming som forebygging mot fall. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Utfører medarbeidersamtaler. Prior. 1 BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, oppdatering av prosedyrer, informasjon til og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Små stillinger medfører stort opplæringsbehov. Det er en utfordring å få til god opplæring av nye bpl og jmr. Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg. 12

13 Prior. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeidsmengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. I perioder pasienter som må vente 1,5 t. Vanskelig å sette av tid til undervisning av UL apparatene og div.rutiner. Delt arbeidsted gjør at det er en utfordring å opprettholde kompetanse i ultralyd. Må være obs på legedekning og opprettholdelse av kompetanse i avdelingen i forhold til ferie og kurs. (Obs på at det er mange LIS-leger.) Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Obs på å holde tiden, gi ny time ved lang ventetid. Sette opp fast struktur for undervisning. Benytte alternative møterom. Avdelingssjef tar spørsmål om opprettholdelse av kompetanse og stillingsstørrelse opp i møte med avdelingsjordmødrene for å vurdere best mulig løsning. Avdelingssjef, seksjonsoverlege/ avd.jordmor./den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp Setter av tid til undervisning før nye apparater tas i bruk. Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: 4A og 4C ble slått sammen til en avdeling fom Generelt godt arbeidsmiljø på 4AC. Kartlegging viser at personalet trives godt, men at arbeidsbelastning oppleves økt etter sammenslåing. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. I tillegg er det lav bemanning i helger særlig kveld Har fokus på at en skal lære av hverandre og gå mer i tospann. Medarbeidersamtaler. Bevisstgjøring av ansatte ift arbeidsro på vaktrommet. Internundervisning gjennomføres; tirsdagsforum og fagdager. Arbeide for flere sykepleiere. Se hver enkelt arbeidstaker KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført. Intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster arrangeres. 13

14 lørdag/søndag. Ønskelig med mer opplæring for ferievikarer. Generelt kan en lett få utbrenthet pga. at en behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. og deres arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider -samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter, konkretisere hva HMS innebærer slik at de ansatte opplever det som aktuelt i deres arbeidssituasjon. Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Endring i arbeidsoppgaver og arbeidstid. Konsultasjonene varer frem til 1530, arbeidstid slutter for de fleste kl Dette har ført til at en del går overtid. Flere synes det blir en travel avslutting på dagen, og at en ikke får ordne opp etter seg. Endring i turnus for sykepleiere har ført til færre fridager. Samle Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger. Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager. Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Det dokumenteres nå hvor ofte en må gå overtid grunnet denne endringen, slik at en kan se på reelle tall. Skal ha personalmøte for å belyse hvordan en kan fordele oppgavene på en bedre måte(spesielt mot slutten av dagen.) Helse Vest/Helse Stavanger/ KK savd.sjef/direktør/avd..s ykepleier/den ansatte En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte Medarbeidersamtaler gjennomføres Prior. 1 Risikov. 1 AVDELINGSJEFENS STAB: Det har vært felles lunsj for staben i gyn ekspedisjon før Lunsj avholdes i kantinen eller i de aktuelle pauserom nær nåværende arbeidssted. Avd.sjef/kontorfagleder/sta bsansatte De ansatte finner seg til rette på de ulike arbeidssteder. 14

15 omorganisering av kontorplasser. Prior. 1 KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Kontorpersonalet er plassert på mange ulike kontorer/avdelinger. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Det er viktig at kontorpersonalet inkluderes i aktuelle avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon, både i forhold til selve arbeidsoppgaven og i forhold til HMS. Skal delta på undervisnings/fagdager for aktuell avdeling når det er aktuelt, f.eks. tema; brann, AKAN, arbeidsmiljø Avd. sjef/kontorfagleder / den enkelte./avdelingsjordmødre og avdelingssykepleiere Kontorfagleder/koordinator har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. Kontorpersonalet deltar på aktuelle kurs og personalmøter som avholdes på avdelingene der de har sin arbeidsplass. Prior. 1 LEGER: Godt kollegialt fellesskap, men slitasje tilskrives høy arb.belastning og frafall av nyutdannede de siste årene. Presset på vakt er nå mindre, det er mindre sykefravær i år enn forrige år. Grunnbemanningen er bedret med 4 overlegestillinger. Men det er fortsatt stort press på ledere som må jobbe klinisk og overtid for å rekke over oppgavene. Medarbeidersamtaler har ikke latt seg gjennomføre våren 2015 Utdanningsutvalg etc Avsatt tid til pas.adm. og kvalitetsarbeid. Medarbeidersamtaler gjenopptas. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte Tettere samarbeid med TV og ansatte om tj.planer og bemanningsproblemer er innført. HMS er tema på personal-møter. Personalmøter avholdes. 15

16 møter stadig utsatt pga klinisk arbeid. Det har vært vanskelig å finne tid til oppdatering av skriftlige rutiner i EQS, og behandling av synergisaker. Det legges stor vekt på at rutiner skal være oppdaterte og arbeidet i kvalitetsutvalget verdsettes som viktig for å kunne drive kontinuerlig kvalitetssikring. Fokus på tverrfaglig samarbeid for å fremme trygghet i arbeidssituasjonen og trivsel på jobb. Prior. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKAN-arbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdag/fagdag. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp oversikt over bestilt og utdelt A og B-preparater på postene, poliklinikkene evt. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av A og B-preparater som er vanedannende. Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. Fødeavdelingen har fått kortlås til med.rom Prior. 1 FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært representanter for disse med. HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud Kontinue rlig Det er utarbeidet rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. 16

17 støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. Prior. 1 UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor beredskapsplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagens drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Fokus på at synergi er en hjelp til å synligjøre områder en ser at kan endres/gjøres bedre. Også saker som angår andre klinikker og spesielt saker som angår Grønt-sykehus skal også meldes i synergi. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KKs kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMShåndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Gyn.pol: vil fokusere på synergi som et kvalitetsystem hvor en har fokus på hva som kan gjøres bedre. 4AC har god tradisjon med å melde saker i synergi. 7I er aktive i forhold til å melde i synergi og prioriterer at den som melder skal få konstruktive Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og i divisjonens kvalitetsråd når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program. Det har vært tema ved alle HMS runder og ved undervisning/fag-dager at saker som angår Grønt sykehus skal meldes i synergi. 17

18 18 tilbakemeldinger. Stabsansatte hos avdleingssjefen er informert om at saker som angår HMS og Grønt sykehus kan/bør meldes i synergi. Fødeavdelingene har god tradisjon for å melde i syneri, brukes for å rette fokus på områder for opplæring og endring av rutiner. Leger bruker synergi aktivt, er også informert om at saker som angår Grøntsykehus og andre klinikker kan meldes.

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Prior. 1.. FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssykefravær. Det er mange nyansatte i avdelingen. Ansvaret hviler på de som har vært en stund, kan oppleves som ekstra arbeidsbelastning. IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 4 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 4 kollegastøttere, - ønsker å melde flere på kurs... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOS T 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har de siste år en del barnepleiere som har gått av pga alder. Ellers stabil stab. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egenmeldinger. 7G utarbeider årsturnus for Ledere og ansatte skal følge rutinene i IAavtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. 7H kan ikke ha nattevaktsfrie turnuser pga medfører tung vaktbelastning. 19

20 barnepleierne. Det er laget 2 stillinger for barnepleiere uten netter som skal være som en tilpasning ift alder/helse. nattevaktsfrie turnuser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4AC Relativt stabil stab, lite turnover. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler gjennomføres hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. Seniorpolitikk vil angå flere ansatte. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig å ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefravær. Leie inn vikarer ved fravær. Tiltak i forhold til seniorpolitikk tas opp på personalmøter og medarbeidersamtaler. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov. 20

21 . KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid. Medarbeider-samtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Leder av kontotjenesten/ Den enkelte. Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. Fokus på varierte oppgaver; fødepol/4ac/helsesekretærer trives med prøvetaking. Ved fødepoliklinikken assisterer sekretær lege Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er etablert et fjerde vaktskift slik at arbeidspresset på vakt er mindre. Mindre sykefravær i år enn i fjor. Grunnbemanningen er bedret med fire overlegestillinger. Det er bedre muligheter for å gå på kurs. Avvikling av overlegepermisjon henger etter. Mer støtte fra Personalavd. ved ansettelse, sykemelding og tilrettelegging. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Forebygge belastningsskader ved pc-bruk, kirurgi og ultralyd HS s administrasjon / Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Bedret mht stillinger og bruk av vikar. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne Prior. 1. Risikov. 1 AVDELINGSSJEFENS STAB: Liten turnover. Fokus på riktig arbeidsstilling og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidersamtaler Avdelingssjefen og den enkelte ansatte. Det er avholdt medarbeidersamtaler. 21

22 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 4: KJEMIKALIER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker viste flere gjennomsnittsverdier over normen. Vurdere bruk av kjemikalier ved innkjøp av nytt utstyr, kjemikalier kan inngå i selve bruken av utstyret eller i renhold av utstyr. Verneombudet ved FA har laget system for behandling av avfall som inneholder rester av Syntocinon. Håndtering av Formalin. De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Utbedring av ventilasjon for avsug av N2O Måling gjennomført høst Planlagt ny måling Minst mulig bruk av N2O. Har hatt fokus på praktisk bruk av N2O. Bruke stoffkartoteket og aktuelle rutiner i EQS når nye kjemikalier skal tas i bruk i forbindelse med nye innkjøp. Informert om behandling av Syntocinon som avfall. Oppdatere og sette seg inn i EQS for riktig håntering av Formalin. Bruke hansker og munnbind ved håndtering på skyllerommet, ellers gå bort på operasjon under avtrekk. KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H,alle ansatte, TIDS- FRIST EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for Bruk av stoffkartoteket er del av vernerunder og blir tatt opp ved undervisningsdager. Stoffkartoteket er revidert/risikovurdert våren

23 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Behov for å oppdatere kunnskap om stoffkartotek og bruk av aktuelle kjemikalier Gjennomgang av stoffkartotek og opplæring i bruk av aktuelle kjemikalier på fagdag 4AC. Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Avd.spl/fag.spl Gjennomgang på fagdager Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, utenom medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Avd.sp/fag.spl Den enkelte ansatte. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisnings-dager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene oppbevares i låst skap. Gynekologisk poliklinikk har fått hjelp av Atrid Porten til å oppdatere stoffkartoteket.. 23

24 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Risikov. 1 FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys Medisinrommet er upraktisk møblert og slitt. Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt Ny «fødeblomst 5» utarbeides. Avdelingsjordmor setter medisinrommet på kommende budsjett. KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasient-rommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig lydisolering i veggene på avd.jmrs kontor. Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Yrkeshygieniker skal gjennomføre tp-måling på pasientrommene og kontor i sommer. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Avd.jmr Intern service Alle ansatte Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg, som ikke er dimensjonert for dagens aktivitet på rommene.. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Medarbeidersamtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. 24

25 Ventilasjonsanlegg avd.jmrs kontor fungerer dårlig på varme dager med mer enn en person på kontoret. Forstyrrende med telefonsamtaler på vaktrom. Arbeidsplassene er for små ift aktiviteten i avdelingen. Se også punktet om ergonomi for 7I. BARSELPOST 7G og FØDELOFTET/SPESIALP OST 7H: Ved 7H trenger en solskjerming inndelt i soner. Luften føles fortsatt tørr på 7G. 7G:Varierende kvalitet på renhold i helgene. Trenger grundig vask i hele avdelingen etter ombygging. Ombygging av tomannsrom(stue 7008) til enerom med bad/toalett. Renovering av alle dusjer og toalett er startet. Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Ytterligere bedre ventilasjonsanlegg/- temperaturregulering. Kontroll ventilasjonsanlegg fra driftsteknisk 7G: Avdelingsjordmor bestiller nedvask av avdelingen. Avdelingsjordmor videreformidler behov for ombygging av tomannsrom. Intern service, HS s administrative ledelse Eiendomsavdelin g Avd.jmr/ HMS/kvalitetskoo rdinator Det ønskes sonestyring slik at en kan styre solskjermingen fra hvert rom Det er kommet nytt og bedre ventilasjonsanlegg i sydbygget, men luften kan fortsatt føles tørr, særlig når en må ha varmen på. Tas opp ifm budsjettarbeidet for. FØDEPOLIKLINIKKEN Dårlig luft i alle ultralyd-rom Får små areal ift drift Støy fra ul-app. Spesielt på stue 5. Sitter mye i mørket. Røyk/eksos fra inngangsparti siver inn fra lastebiler og røykere. Ta kontakt med leder for renhold. Lufte før ny pasient tas inn. Røyk siver inn i fra lastebiler og røykere ved inngang 6. Verneombud kontakter interncervice for bestilling av skilt ved inngang. Den enkelte/ eiendomsavdeling Avd.jmr/verneom bud En vil se på muligheten for å overta arealene til brystdiagnostisk senter ifm at de flytter til eksterne lokaler. Det lages praktisk skisse for kjøkken på spiserommet. Endring på spiserom ok ved avdelingssjef. (Kostansoverslag foreligger.) 25

26 Trenger nytt CTG rom; eventuelt utnytte det store genetiske rommet i avdelingen. Trenger arbeidsplass for studenter. Sjekke vent.anlegg. Større areal Kveldspoliklinikk Avdelingsleder undersøker om rom i etasjen over kan benyttes for genetisk. Skal innrede kjøkken på pauserommet med arbeidsplass for studenter. Trenger også ny oppvaskmaskin. Prior. 1. Risiko 3. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC: Bra inneklima på 4C-delen etter renovasjon av avdelingen, men varmt om sommeren pga manglende ytre solskjerming. På 4A-delen er det innestengt og tørr luft.vanskelig å regulere temp. Støy på vaktrom pga mange arbeidsoppgaver/mange ansatte på lite areal Alle rom på 4C trenger ytre solskjerming. Lufte ofte Bevisstgjøring i forhold til bruk av andre rom. Telefonhenvendelser må kobles riktig. Intern service/avd.spl/av.sjef den enkelte Fremme ønske om ytre solskjerming, spesielt på rom 411. Ta dette opp ifm. budsjettarbeidet for Tas opp på personalmøte Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For lite areal som ikke er tilpasset dagens drift. Rom 3 og beh. rom har dårlig luft/ventilasjon. Rom 3 mangler temp.reg. Støy fra ventilasjonsanlegg og printer i ekspedisjonen. Se også Bedre temp. regulering, redusere støy i ventilasjonsanlegg. Nye lokaler for hele poliklinikken, evt. inkludere lokalene til uro.pol. Temp.reg på rom 3. Helse Vest. HS s adm.ledelse. Intern service, avd.spl/seksjonso verlege Problemet med å utvide arealene og samle poliklinikken er påpekt siden Fortsatt støy fra ventilasjonen, forverret i ekspedisjonen. Støymåling viste normale forhold. Støy er subjektiv opplevelse Det er ingen termostat som tilhører rom nr.3 etter ombygning. 26

27 under kontorpersonell. For få rom bl.a. til å informere pasienter og til ø- hj. som skal ligge til observasjon Ønskelig med egen plass til blodprøvetaking. Lytt fra us.rom ut mot gangen der pasienter sitter- obs ift. taushetsplikt. KONTORPERSONELL KK: I perioder er det svært varmt og trangt og vanskelig å regulere temperaturen på 4Adelen Ved gyn. poliklinikk er der fortsatt støy fra ventilasjonsanlegget. Vanskelig å regulere temperatur, er ofte veldig kaldt. Utvide og samle alle arealer for Avdeling Kvinneklinikken, Viser til tidligere internt utarbeidede rapporter og innspill til arealplan. Kontorleder kontakter WWS pga temperaturregulering som ikke fungerer, samt fortsatt noe støy fra ventilasjon. SUS' administrasjon / driftsteknisk avdeling / KK s ledelse. Fortsatt dårlig ventilasjon på sekretærrommet 4A. Ønskelig med samling og utvidelse av alle arealer ved KK. Risikov.2 LEGER KK: Legene arbeider på alle avdelinger og får problemer med tørr luft, vanskelig temp. regulering etc. Mye støv, spesielt ved pc-er På postrom for leger ved gyn. eksp. føles luften tett. Noen kontorer har heldekkende teppe på gulvet Oppgradering av kontorer. Annen romfordeling på gyn.pol/fødepol. Dele dag eller ø.hj. på rom med vindu. HMS-koordinator får liste over kontorer som har pc som trenger støvsuging fra avdelingsoverlegen. Driftsteknisk avd. Divisjonsdirektør / avd.sjef/ avd.overlege/den enkelte Mange leger deler kontor. Sette opp utskifting av tepper og generell oppgradering av flere kontorer på budsjettet for. Etterlyser system for støvtørking på us-rom og felles arb.stasjoner 27

28 28

29 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2015 Sjekkliste 7:Smittevern HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING TILTAK Prior. 1 Risikov.1 HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN Alle ansatte må oppdateres og bevisstgjøres ift smittespredning Alle kvinner skal ha oppdaterte blodprøvesvar i svangerskapet ved risiko for smitte. Tema på nyansattprogram og fagdager/ undervisnings dager Hygienekontakter Det skal sendes informasjonsskriv når aktuelle prøver ikke er tatt i svangerskapet. KOST- NAD ANSVARLIG Alle ansatte Hygienekontakte r/ HMS/kvalitetskoordinator KK TIDS- FRIST EVALUERING Alle avdelinger har hygiene-kontakter. Ikke hygienekontakt blant legene. Hygiene er et av temaene på nyansatt program, og er jevnlig tema på undervisningsdager/fagdager. Risikov.2 FØDEAVDELINGEN: Fødeavdelingen har nå fått nytt gulvbelegg i korridor og på de fleste fødestuer og fremstår nå mer hygienisk. Avdelingen har fortsatt rom som slitte og trenger oppussing. Lokalene er små og upraktiske i forhold til arbeidsoppgavene som utføres. Det kan lett bli mye søl av blod og fostervann ifm med forløsninger. Det er behov for ny fødeseng og ny undersøkelsebenk i begge mottak. (Det er hull i trekket som gjør renhold vanskelig.) Personalet må oppdatere seg ift rutiner mht Smittevern i EQS, F.eks. MRSA. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre holdninger for å unngå søl av kroppsvæsker. Smittevern som tema på personalmøter og u-dager. Ønsker at de deler av fødeavdelingen som ikke er pusset opp får utført dette i løpet av 2015/16. Oppussing av bad/dusj ved isolatet (152-N), dette er prikært og må prioriteres. Avdelingsleder sender intern behovsmelding. HS s administrasjon / Kvinne-og barnedivisjonen s direktør KKs avd.sjef/ avd.jmr / den enkelte. Aktiv hygienekontakt, tema på personalmøter. Stadig fokus på håndhygiene, årshjulet og undervisningsdager. Rutiner for smittevern i EQS er vist på personal-møte. Oppgradering av bad/dusj og med.rom settes opp på budsjettet for. 29

30 Risikov.2 BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/ SPESIALPOST 7H Forebygge smitte mellom personalet og mor og barn. 7G/7H:Uhygieniske forhold på bad/toalett(luktproblemer) og melkekjøkken(se pkt 1 og 6) Fortsatt en del av personalet som bruker ringer og klokker. Trenger å repetere rutiner om smitteisolering. Adgangsbegrensning for andres barn under 10 år. 7G ønsker undervisning fra hygienesykepleier om smitteisolering. Ønsker også å fremme bruken av rutiner i EQS, - både globale og lokale. Dette videreformidles til undervisningsjordmor. Avdelingsledere har daglig fokus på at ringer og klokker ikke skal brukes på jobb. Bevisstgjøre av personalet og pasientene om god håndhygiene. Få på plass oversikt over Hep.B vaksinert personell. Barnepleiere på 7H får tilbud om Hep. B vaksine. Det er for få personaltoalett. Spritdispensere på alle rom. Kunnskap om smittevernrutiner. På ny anmode primærlege om testing Skrive i Praksisnytt. Aktuelt med vaksine mot Kikhoste Behov for revaksinering/påfyll Avd.jordmor/av. sjef/den enkelte Allmennleger/K K s personale skriver/informer er Intern service Eiendomsavdeli ngen Det er en betydelig bevissthet blant de ansatte om betydningen av god håndhygiene og en har fått gode rutiner for smittevask. En har også påminning ovenfor pasientene om betydningen av god håndhygiene. Alle barnepleierne på 7H har fått tilbud om Hep.B vaksine. Avd.sjef kontakter avd. for smittevern vedr. kikhostevaksine og vedr. revaksinering/påfyll. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKK: Det er for få toalett. Eksisterende toalett er gamle og slitte og av dårlig hygienisk standard. Fokus på bruk av ringer og klokker. Oppussing av gamle toaletter. Oftere rengjøring Avdelingsleder tar opp med den ansatte at klokke og ringer ikke skal brukes sammen med uniform HS s administrasjon / Intern service/kk s avd.sjef/direktør avd.jordmor. Rengjøring bedret de siste årene Ta kontakt med eiendomsavd. ift oppussing av gammelt toalett. Tas opp ifm budsjettarbeidet for. GYNEKOLOGISK SEKSJON Repetisjon av rutiner vedr Avd.spl/den Ansatte opptatt av smitteprofylakse. Aktive hygiene -kontakter. 30

31 Risikov.2 4AC: Noe usikkerhet rundt rutiner imf smitte. smittervern. Fremme bruk av globale og lokale EQS-rutiner. Info/gjennomgang av sykdomsliste Avdelingssykepleier kontakter hygienesykepleier angående ønske om Hep B vaksine. Har nå en hygienekontakt, skal ha to. enkelte Smittevern er tema på fagdag. Risikov.2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Det er for få toaletter til pasienter og personalet. Desinfeksjonsmidler tilgjengelig på toalettene. Større areal med dertil tilpassede toalett forhold. HS s administrasjon/ KK s avd.sjef/direktør /avd.spl Gode rutiner for ivaretakelse av de hygieniske forholdene. Risikov.1 LEGER KK: Legene er utsatt for smitte gjennom sitt arbeid. Viktig at alle har kjennskap til kirurgisk teknikk som reduserer risiko for stikk, rutiner for smittevern generelt og spesielt ift. strakstiltak og oppfølging ved risiko for blodsmitte. Bevisstgjøre av legene og følge opp hepatittvaksinen. Hygiene som tema på personalmøte/undervisning. Spesielt fokus på håndhygiene. Økt involvering av verneombud Delta på nyansattprogram Den enkelte/ KK s direktør/avd.sjef / avdelingsoverle ge/ seksjonsoverlege r Rutiner vedr. smittevern bør igjen gjennomgås på personalmøte. Fokus på korrekt arb.antrekk og at det ikke skal brukes klokker/ smykker. Det er oppslag om rutiner ifm blodsmitte på konferanserommet ved 7H. Sjekke evt behov revaksinering hepatitt. 31

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10. TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport fra vernerunde på TIKsenteret 10. oktober 20 Deltakere på vernerunden: Helge Ryggvik (verneombud) og Anne Cathrine

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE Vernerunde 24. januar 2013 Det medisinske fakultetssekretariat, 2. etasje Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo I tiltaksplanen er det kun satt opp tiltak for forhold

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05. HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Sted/dato Forbedringsområder Tiltak Ansvarlig Frist Evaluering RMN 1 Sikkerhetskultur Gjennomført møte med oppfølging av undersøkelsen (få tilstede).

Detaljer

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig?

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Behovet for sykehustjenester vil øke med 30% som følge av at andelen eldre øker vesentlig mer enn resten av befolkningen. Vi er i da færre unge

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer