HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI 2013

2 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA Dato: Mai 2013 POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID HANDLINGSPLAN I PERIODEN: Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Verneombudene må få også få god informasjon. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMS-kurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. KOST- NAD PRIOR./ RISIKO- VURD. Arbeidstid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS-koordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har i 2013 fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av hovedverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon i verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tilegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne har deltatt på obligatorisk HMS kurs for ledere. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram.

3 En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMSdatablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid..

4 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm Dato: Mai 2013 HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. Mange arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Arbeidsstillinger for den enkelte ansatte må gjennomgås. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkesgrupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Belastningslidelser framkommer innen forskjellige poster og yrkesgrupper. Se de andre emnene i denne HMS-rapporten! Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp, særlig TILTAK Vi har tidligere sendt 3 interne rapporter, utarbeidet av interne arbeidsgrupper ved KK vedr. blant annet arbeidsforholdene ved de gynekologiske seksjonene, gynekologisk poliklinikk og føde/barselseksjonene. I 2008 ble også rapporten Nye Kvinnebarneklinikken utarbeidet. Det fremkommer av alle rapporter at en trenger å utvide arealene, samle disse og pusse opp. Det er stort behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpemidler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. De 3 interne rapportene oppdateres KOST- ANSVARLIG NAD HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte EVALUERING TIDS- FRIST En har lagt stor vekt på å utarbeide de tidligere omtalte interne rapporter, hvor en har tatt inn brukerundersøkelser og spørreundersøkelse hos ansatte. Alle rapportene er levert bl.a. til SUS' administrasjon og er brukt i forbindelse med generalplanarbeidet om framtidig innredning og arealsituasjon for SUS og KK. Det er gitt opplæring i ammestillinger og ammehjelp generelt. Forsøker å kjøpe hensiktsmessige stoler etc. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet. Undervisning i rett bruk at fødeseng på u-dager.

5 eldre senger. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom. På enkelte poster for få PC-er. regelmessig. I 2013 arbeides det med rapporten «Tilbudet ved gynekologisk seksjon 4A/C og gynekologisk poliklinikk». Prior. 1. Risiko. 2 BARSELENHET 7I/ HOTELLET Avd.jmrs kontor(rom.nr 101) har for liten arb.plass til 2 personer, har dårlig ventilasjon samt dårlig temp.regulering. Medfører helseplager, hodepine og uhensiktsmessige arb.stillinger Benytter polikl.rom i 7 etg. Intern service, hotellet, avd.jmr, HMS-avd. Avd.jmr benytter kontor i 7 etg. ved behov. HMS-avd./ergoterapeut har bistått ifm utarbeidelse av ny arb.plass for b-pl. Tunge dører fikses fortløpende av vaktmester på hotellet. Prior. 1 BARSELPOST 7G OG FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: En del vanskelige arbeids-stillinger. Spesielt ved amme-veiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. Behov for 6 tv/flatskjerm på rom for uforløste. Bedre kunnskap om riktig arbeidsstilling Få på plass forflytningsveileder 7H:Behov for 3 nye ammestoler, en fødekrakk. Omdisponering av kjøkken Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning arrangeres. 7H: Matter, 3 rammemadrasser og 1 fødekrakk ble kjøpt inn i stoler settes opp på budsjettet for. Avd.jmr 7H sjekker pris på Tv til pasientrom, tar dette opp ifm budsjettmøte for. Avd.jmr 7G innhenter kostnadsoverslag på omdisponering av kjøkken Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A OG 4C: Fremdeles ikke optimale arb.forhold, men mye har blitt bedre etter flytting til arealer på 4A i nov.09. Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. For få pc-er, trange arb.forhold.(benkeplass) Fortsatt fokus på riktige arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Kan evt. benytte andre rom for dokumentasjon på data. 4A har behov for nytt lagersystem(aktiv forsyning) Ekstra pc til samtalerom på 4A Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. 4C renovert. Åpning februar Fortsatt trangt. Låner heis til forflytning ved behov.

6 Nyoppussede arealer på 4C i 2012, men rommene er små og det kan være vanskelig å utføre arbeid i gode arbeidsstillinger. Avd.spl 4A bestiller pc til samtalerom Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Flere pc-er SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte Behov for flere pc-er settes opp på budsjettet for. Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol. Prior. 1. FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre og sekretærer. For liten plass, trenger flere kontor(ctg,overtidsvurderinger, PND). FMF bør være tilgjengelig på alle pcer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Pausegymnastikk. Trenger 2 nye benker som kan heves/senkes. Undersøke mulighet for tilgang til FMF på flere/alle pc-er. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Ny skranke for sekretærene ble kjøpt inn i G har hev/senk benk som fødepol kan overta. Se på bedre utnyttelse av arealene til med.genetikk. Headset kan benyttes på pc-uten høytaler. Prior. 1. FØDEAVDELINGEN Lytt ut fra fødestuer. Problemer med å ivareta taushetsplikten. Medisinrom/legemiddellageret er i dårlig stand, behov for ny dørlås/nøkkelkort. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt/oppgradering av medisinrom(se revisjonsrapport fra apoteket 11/2-11) Behov for nye stoler(kontorstoler og vanlige stoler). Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Lager med aktiv forsyning på plass våren Fikk nytt inventar, stoler/sofa på vaktrom i 2012.

7 Prior. 1. KONTOR Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede dataarb.plasser. Se også andre emner i denne planen. Ønske om hev/senk skrivebord for kontorpersonell Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende Ca Avd.sjef Kontorfag/ den enkelte Det er gjennomført undervisning av ergoterapeut, som også deltar ved utforming av arb.plasser. Behov for nytt utstyr settet opp på budsjettet for. Nye stoler og lampe er på plass på føden. Gyn.pol ekspd har fått større skjermer, info om blodsmitte ifm blodprøvetaking er gjennomført.

8

9 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2013 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Ubesatte stillinger gir økt krav til å ta ekstravakter. Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. TILTAK Integrasjon av datasystemer. Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING Det ble tildelt flere stillinger for jordmødre og leger i 2011 og HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U- dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer.Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange forandringer i organisasjonen, mer dokumentasjon og overvåking. Det trengs IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den 5 nye kollegastøttere. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det

10 nye datakunnskaper. Behov for integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus. Periodevis stort press på barnepleiere Interne kurs og opplæring. Tid til læring, det trengs flere personer på hver vakt. Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid i agresso. enkelte/ HS s administrasjon. er stadig forbedringspotensialer. Det stilles stadig nye krav. Det arrangeres regelmessig kurs, hvor undervisningsjordmor og ITkvalitets.jmr gjør en stor jobb. Det gis også støtte til eksterne kurs innenfor den økonomiske ramme KK/SUS har, imidlertid er rammen for liten. BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Jordmorbemanningen er for lav, mye innleie pga ledige jmr.stillinger. Ofte komplekse problemstilinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jms og b.pl. Opplæring av dokumentasjon. HMS-opplæring. Samarbeid med 3D ift sondebarn. Ønske om mer sosialt, for eksempel fredagslunsj. Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Tilbud om medarbeider-samtaler. Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. Omdisponering av dataarb.plasser har gitt mer arb.ro. FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Stor arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Verneombud har hengt opp forslagskasse til forslag for forbedring av arbeidsmiljø. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Nyansatte /rullering ønsker mer opplæring. Ønske om nyansattskjema for barnepleiere/vikarer. Se på mulighet til å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Styrket jmr-bemanning på N-vakt i Fom også styrket på D/A. BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg.

11 oppdatering av prosedyrer, informasjon til og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten men kan ikke dokumentere i dips da det ikke er jmr.notat i Dips. Ass-legene må stole på jmr. og ikke gjøre us. om igjen. Mangelfull opplæring i bruk av ULapparat. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeids-mengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Avd.jmr. kontakter EPJ-senteret ift behov for jmr.notat i Dips. Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Behov for mer administrativ tid for ass.avd.jmr. Flere sosiale sammenkomster. Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Seksjonsoverlege/ avd.jordmor../den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Faglige prosedyrer er utarbeidet og lagt i EQS. Medarbeidersamtaler gjennomføres. HMS-avdelingen hatt innlegg på personalmøte ift arbeidsmiljø. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/ 4C: Generelt godt arbeidsmiljø på 4A og 4C Kartlegging viser at personalet trives godt. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. Usikkerhet i avd. pga. endret drift/ omorganisering. Ønskelig med mer opplæring for nyansatte og ferievikarer. Generelt kan en ved 4C lett få utbrenthet pga. at en her behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Det er tilbud om sykepleiefaglig veiledning. Internundervisning gjennomføres. Arbeide for flere sykepleiere, kreftsykepleiere(4c) på sikt. Øke stillingsstørrelser. Se hver enkelt arbeidstaker og deres arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider - samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter Kan evt. benytte samtalerom og usrom til dokumentasjon i ulike KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet 2013/ Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Tilbud om sykepleiefaglig veiledning, intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster arrangeres. For ansatte > 62 år kan leder søke om tilretteleggingstilskudd via senioravtalen. Fått info-tavle på vaktrommet på 4C.

12 Vanskelig å nå frem med info til alle. 4A: Mye støy, vanskelig å få arbeidsro på vaktrommet. datasystem. Bedre samarbeid mellom lege/spl på N. Mobiltelefon til sykepleier God informasjon om arbeidet med omorganiseringsprosessen. Avd.spl 4A bestiller mobiltelefon. Ledere informerer fortløpende om planer ifm. endret drift. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. For lite personalet ift stadig økende/endrede arbeidsoppgaver, og flere pasienter. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer Vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Samle Avdeling Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger(både sykepleiere og sekretærer) Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Helse Vest/Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/direktør En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte Fått 1 ny spl-stilling i KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Kontorfagleder / den enkelte. Innført felles fagdag for sykepleiere og kontorpersonell på gyn.pol Kontorfagleder/1.sekretærer har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Fortsatt støy ved gyn.pol., til tross for forsøk på utbedring. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. LEGER: Legene gir uttrykk for at de trives godt på KK. Godt kollegialt felleskap. Ledere blir dratt mellom ulike arbeidsoppgaver. Lite tid til planlegging/adm. Ikke avsatt tid til talegjenkjenning. Flere stillinger. Bedre struktur og reduksjon av arbeidsoppgaver. Avspasering bør avvikles mer systematisk. Revidere arbeidsplan. Personalmøte, med bl.a. HMS som tema. Større aktivitet tillitsvalgt/verneombud. Medarbeidersamtaler. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte Det er tilført 4 st.hjemler de siste årene. Bemannning på opplæringsvakter er doblet på vakt(3mndr) TV og VO mer involvert enn før. Medarbeider samtaler gjennomføres.

13 Bedre/strukturere opplæring av nyansatte Fortsatt arbeide for tid avsatt til adm. og fordypning, spesielt for ledere. HMS er tema på personal-møter Utdannings-utvalg fungerer bedre.-skal utarbeide utd.plan. Risikov. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKAN-arbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdager/fagdager. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp medikamentforbruket på postene, poliklinikkene evt. Ønskelig med nøkkelkort som adgangskontroll til medisinrom på alle poster. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er tidligere gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. Regelmessige fortegnelser fra Apoteket om medikamentrekvirering. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av B-preparater som er vanedannende. Fødeavdelingen og 4A mangler kortlås til med.rom Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært representanter for disse med. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud. Kontinuerlig Det er utarbeidet i alt 3 rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Nå pågår arb.gruppe «Tilbudet ved gyn.pol/4a/c» på 4A/C» I 2012 ble det utarbeidet en intern rapport med kartlegging av forholdene på Føde-og barselseksjonen og fødepoliklinikk/ ul.lab. Fødeblomsten 4

14 Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor katastrofeplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagen drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KK s kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMS-håndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og/eller Skadeutvalget ved SUS når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Helt siden 1989 har en påpekt den vanskelige arealsituasjonen ved avdeling Kvinneklinikken, som også kan ha betydning for uhell, nestenulykker og skader. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program.

15

16 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1.. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssyke-fravær. Det er høy gjennomsnittsalder og det er stor arbeidsbelastning, både stillingsmessig og psykisk. TILTAK IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 5 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 5 nye kollegastøttere... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har høy gjennomsnittsalder, og flere som ikke tar nattevakter. Korttidsfravær er redusert. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egen-meldinger. Ledere og ansatte skal følge rutinene i IA-avtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel nattevaktsfrie turnuser. Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover.

17 Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Medarbeidersamtaler er gjennomført for omtrent alle. Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4A/4C Relativt stabil stab, lite turnover. Flere i permisjon på 4A medfører mange vikarer. Kartlegging viste at 1spl ønsker å øke st. str. Endre arbeidsrutinene. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. Ønskelig med turnus tilrettelagt for seniorer HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler holdes hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig og ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefraværet. Leie inn vikarer ved fravær. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov.. KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Redusert sykefravær for kontorpersonell i Kvinne-og barnedivisjonen. I 2012 var sykefraværet 7%, mot 10,3 i Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid, leie inn vikarer ved fravær, medarbeidersamtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Øke grunnbemanningen Avd.sjef kontor/ Den enkelte. HS s administrasjon / Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. 4 stillinger er tilført de siste årene.

18 Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er lite sykefravær blant legene generelt. Det er liten turnover, selv om det til en hver tid er noen som endrer arbeidsforhold. Grunnbemanningen med antall stillingshjemler er knapp, slik at arbeidsforholdene og vaktbelastningen forverres hvis noen av legene er borte pga. kurs, permisjoner og ferier. Samarbeid med personalavdeling ift langtidssykemeldte og ansatte med nedsatt arbeidsevne. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Sykefraværet fortsatt lavt, fortrinnsvis pga graviditet. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER: Det er her et lavt sykefravær Sykefraværet totalt på KK var 4,43 % (GAT) og 4,77 % (Lønnskuben) i 2012.

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 4: KJEMIKALIER Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker høsten 2009 viste flere gjennomsnittsverdier over normen. TILTAK De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Målinger gjennomført 5/7-11. Utbedring av ventilasjon for avsug av N 2 O Ny måling vil bli gjennomført sommer/høst KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H TIDS- FRIST 2013/ EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Fødeloftet/7H ønsker 1 stk. lystgassapparat. Låner et apparat fra føden. Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i

20 systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: I perioder vond lukt på skyllerom og personalrom. Kontakte HMS-avd og intern service Avd.spl/verneombud 2013/ Intern service finner ikke årsak til lukten. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, uten om medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Ønske om opplæring ift cytostatika Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisningsdager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Avtrekksvifte på 4A kontrollert og ordnet april Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene holdes innelåst.

21 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2013 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys TILTAK Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasientrommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig lydisolering på avd.jmrs kontor i Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Intern service Avd.jmr Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Konf.samtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. Nye røyking forbudt skilt, info på

22 veggene. Ventilasjonsanlegg avd.jmrs kontor fungerer dårlig på varme dager med mer enn 1 person på kontoret. Ansatte røyker like ved luftinntaket for ventilasjonssystemet til vaktrommet. Dette fører til røykelukt og at ansatte blir utsatt for passiv røyking. Fjerne container som de røykende skjuler seg bak Flere røyking forbudt skilter og muntlige beskjeder Se på mulighet for alternativ plassering av luftinntak intranett samt gjentatte muntlige beskjeder til de røykende har hjulpet noe. Intern service mener at det ikke er mulig med alternativ plassering av luftinntak. BARSELPOST 7G og FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Ytre solskjerming er ikke inndelt i soner. Luften føles fortsatt tørr (7G), men mindre plagsom (7H). Støy fra vifte på nytt samtalerom (7H). Trekk fra vent.anlegg ved vinduer på vaktrom på 7G. 7G:Pas.har mye bagasje. Noe som vanskeliggjør renholdet. Dusj og toalett trenger renovering. Barnestuen er for liten og ikke tilpasset dagens drift. Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Ytterligere bedre ventilasjonsanlegg/- temperaturregulering. Kontakte driftsteknisk for støy. Kontroll ventilasjonsanlegg fra driftsteknisk Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Info på intranett/internettvedr:henstille pas.om å ta med minst mulig baggasje pga plassmangel. Intern service, HS s administrative ledelse Eiendomsavdeling Avd.jmr/ Kommunikasjons-avdelingen/ HMS/kvalitetskoordinator 2013/ Det ønskes sonestyring slik at en kan styre solskjermingen fra hvert rom Det er kommet nytt og bedre ventilasjonsanlegg i sydbygget, men luften kan fortsatt føles tørr, særlig når en må ha varmen på. Lite muligheter til å redusere støy Arbeider med foreslåtte tiltak FØDEPOLIKLINIKKEN Dårlig luft i alle ultralyd-rom Dårlig punktbelysning Får små areal ift drift Støy fra ul-app. Spesielt på stue 5. GYNEKOLOGISK SEKSJON Lufte mellom pasientene. Sjekke vent.anlegg. Arb.lamper/bordlamper kan bestilles Større areal Kveldspoliklinikk Ytre solskjerming Den enkelte/ eiendomsavdeling Avd.jmr Intern service/avd.spl/den 2013/ Arb.lamper/bordlamper er på plass. En vil se på muligheten for å overta arealene til brystdiagnostisk senter ifm at de flytter til eksterne lokaler.

23 4A / 4C: Bra inneklima på 4C etter renovasjon av avdelingen, men varmt om sommeren pga manglende ytre solskerming. På 4A er det innestengt og tørr luft.vanskelig å regulere temp. Alle rom på 4C trenger ytre solskjerming. Støy på vaktrom pga mange arbeidsoppgaver/mange ansatte på lite areal Lufte ofte Kontroll av vent.anlegg 4A Bevisstgjøring av ansatte enkelte Fremme ønske om ytre solskjeming Vent.anlegg 4A kontrollert og funnet i orden. Prior. 1. Risiko 3. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For lite areal som ikke er tilpasset dagens drift. Rom 3 og beh. rom har dårlig luft/ventilasjon. Rom 3 mangler temp.reg. Støy fra ventilasjonsanlegg og printer i ekspedisjonen. Se også under kontorpersonell. For få rom bl.a. til å informere pasienter og til ø-hj. som skal ligge til observasjon Ønskelig med egen plass til blodprøvetaking. Dårlig sug på beh.rom ifm vaporisering. Lytt fra us.rom ut mot gangen der pasienter sitter- obs ift. taushetsplikt. Bedre temp. regulering, redusere støy i ventilasjonsanlegg. Nye lokaler for hele poliklinikken, evt. inkludere lokalene til uro.pol. Temp.reg på rom 3. Vurdere bruk av diatermi. Helse Vest. HS s adm.ledelse. Intern service, avd.spl/seksjonsoverlege Tas opp på personalmøte Problemet med å utvide arealene og samle poliklinikken er påpekt siden Fortsatt støy fra ventilasjonen, forverret i ekspedisjonen. Støymåling viste normale forhold. Støy er subjektiv opplevelse Avd.spl sjekker mulighet for bruk av diatermi. Prior. 1 KONTORPERSONELL KK: Se diverse poster. I perioder er det svært varmt og trangt og vanskelig å regulere temperaturen på 4A. Ved gyn. poliklinikk er der fortsatt Utvide og samle alle arealer for Avdeling Kvinneklinikken, Viser til tidligere internt utarbeidede rapporter og innspill til arealplan. Flytte printer til postrom for leger. SUS' administrasjon / driftsteknisk avdeling / KK s ledelse. Kontorpersonell v/gyn.eksp.

24 Risikov.2 støy fra ventilasjons-anlegget. Støy fra printer på gyn.eksp. LEGER KK: Legene arbeider på alle avdelinger og får problemer med tørr luft, vanskelig temp. regulering etc. Mye støv, spesielt ved pc-er På postrom for leger ved gyn. eksp. føles luften tett. Noen kontorer har heldekkende teppe på gulvet Bytte ut tepper med gulvbelegg(skaffe oversikt over på hvilke kontorer dette er aktuelt.) Oppgradering av legekontorer Fjerne unødvendige støvkilder/holde orden på postrom for leger ved gyn.eksp. Annen romfordeling på gyn.pol/fødepol. Dele dag eller ø.hj. på rom med vindu. Driftsteknisk avd. Divisjonsdirektør/ avd.sjef/ avd.overlege/den enkelte Fortsatt dårlig ventilasjon på sekretærrommet 4A. Støyproblemene på gyn. pol., ikke blitt bedre. Ønskelig med samling og utvidelse av alle arealer ved KK. Det er lite å gjøre, men postrommet er ikke ment som kontor. Alle legene har egne kontor til kontorarbeid. Noen legekontor er oppgradert de siste årene. Fortsatt flere som trenger oppgradering i 5 etg. østbygg. Mange leger deler kontor. Sette opp utskifting av tepper og generell oppgradering av flere kontorer på budsjettet for. Etterlyser system for støvtørking på us-rom og felles arb.stasjoner.

25 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 7:Smittevern Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1 Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN Alle ansatte må oppdateres og bevisstgjøres ift smittespredning Obs ift forebygging av stikkskader TILTAK Tema på nyansattprogram og fagdager/ undervisnings dager Hygienekontakter KOST- NAD ANSVARLIG Alle ansatte Hygienekontakter/ HMS/kvalitets-koordinator KK TIDS- FRIST EVALUERING Alle avdelinger har hygienekontakter. Ikke hygienekontakt blant legene. Hygiene er et av temaene på nyansatt program, og er jevnlig tema på undervisningsdager/ fagdager. Risikov.2 FØDEAVDELINGEN: Fødeavdelingen er generelt nedslitt og uhygienisk. Det kan lett bli mye søl av blod og fostervann ifm med forløsninger. Det er behov for 1 stk. ny fødeseng. Personalet må oppdatere seg ift rutiner mht Smittevern i EQS. BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/ Generell oppussing av arealene og utvidelse, spesielt med.rom. og bad/dusj. På kort sikt håper en at en kan få malt opp hele avdelingen. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre holdninger for å unngå søl av kroppsvæsker. Det er sterkt ønskelig med nye fødesenger, 2 stk per år.smittevern som tema på personalmøter og u-dager. Bevisstgjøre av personalet og HS s administrasjon / Kvinneog barnedivisjonens direktør KKs avd.sjef/ avd.jmr / den enkelte. Avd.jordmor/den enkelte Det er påpekt gjennom mange år. Personalet er stadig bevisst på å unngå søl. Aktiv hygienekontakt, tema på personalmøter. Rutiner for smittevern i EQS er vist på personal-møte. Oppgradering av bad/dusj og med.rom settes opp på budsjettet for. Det er en betydelig bevissthet

26 Risikov.2 SPESIALPOST 7H Forebygge smitte mellom personalet og mor og barn. 7G/7H:Uhygieniske forhold på bad/toalett(luktproblemer) og melkekjøkken(se pkt 1 og 6) pasientene om god håndhygiene. Få på plass oversikt over Hep.B vaksinert personell. Barnepleiere på 7H får tilbud om Hep. B vaksine. Det er for få personaltoalett. Spritdispensere på alle rom. Kunnskap om smittevernrutiner. På ny anmode primærlege om testing Skrive i Praksisnytt. Allmennleger/KK s personale skriver/informerer Intern service Eiendomsavdelingen blant de ansatte om betydningen av god håndhygiene og en har fått gode rutiner for smittevask. En har også påminning ovenfor pasientene om betydningen av god håndhygiene. Alle barnepleierne på 7H har fått tilbud om Hep.B vaksine. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKK: Det er for få toalett. Eksisterende toalett er gamle og slitte og av dårlig hygienisk standard. Oppussing av gamle toaletter. Oftere rengjøring Desinfeksjonsmiddel tilgjengelig på toalettet HS s administrasjon / Intern service/kk s avd.sjef/direktør avd.jordmor. Rengjøring bedret de siste årene Ta kontakt med eiendomsavd. ift oppussing av gammelt toalett. Settes også opp på budsjettet for. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Risikov.2 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A OG 4C: 4A mangler enerom med sluse. Sykdomsliste er ukjent for personalet. Noe usikkerhet rundt rutiner imf smitte. Repetisjon av rutiner vedr smittervern. Info/gjennomgang av sykdomsliste Ønskelig med Hep. B vaksine. Avd.spl/den enkelte Ansatte opptatt av smitteprofylakse. Aktive hygiene- kontakter. Smittevern er tema på fagdag. Risikov.2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Det er for få toaletter til pasienter og personalet. Desinfeksjonsmidler tilgjengelig på toalettene. Større areal med dertil tilpassede toalett forhold. HS s administrasjon/ KK s avd.sjef/direktør/avd.spl Gode rutiner for ivaretakelse av de hygieniske forholdene. Risikov.1 LEGER KK: Legene er mye utsatt for smitte gjennom sitt arbeid. Viktig at alle har kjennskap til rutiner for smittevern generelt og spesielt ift. strakstiltak og oppfølging ved risiko for blodsmitte. Bevisstgjøre av legene og følge opp hepatittvaksinen. Hygiene som tema på personalmøte/undervisning. Spesielt fokus på håndhygiene. Økt involvering av verneombud Den enkelte/ KK s direktør/avd.sjef/ avdelingsoverlege/ seksjonsoverleger 2013/ Rutiner vedr. smittevern og hvor disse finnes i EQS er gjennomgått på personal-møte Fokus på korrekt arb.antrekk og at det ikke skal brukes klokker/ smykker.

27 Delta på nyansattprogram Det er oppslag om rutiner ifm blodsmitte på konferanserommet ved 7H. Den enkelte lege er svært bevisst på unngå smitterisiko. Følge opp hepatittvaksinering..

28 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, Stavanger Universitetssjukehus HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 9: Elektromedisinsk utstyr Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Avdeling Kvinneklinikken følger Helse Stavangers retningslinjer for utstyr, slik det fremkommer EQS. Det er et problem at utstyr som skal jevnlig ettersees og støvsuges fra medisinsk-teknisk avd. ikke får nødvendig støvsuging. Dette gjelder f.eks. PCer og ultralydapparater. Det er også et problem at utstyrsparken enkelte steder er svært gammel, og en får ikke nok eksterne økonomiske midler til utskifting av utstyr. TILTAK Oppnevning av utstyrsansvarlige, gjennomgang av alt utstyr. Påse at utstyret blir oppdatert og vedlikeholdt. Jevnlige undervisningsmøter /selvsertifiseringer Utarbeide MTU-rutiner. Legge brukerveiledninger i EQS. Oppdatere dokumentasjon av opplæring i utstyr. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Vest, Helse Stavangers administrative ledelse, Avdeling Kvinneklinikkens direktør, avdelingsledere og den enkelte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Det er oppnevnt utstyrsansvarlige. En har årlig undervisning og gjennomgang av eksisterende utstyr på postene. En fører årlig opp på budsjettet behovet for nytt utstyr, utskifting av eksisterende utstyr, men det er ikke nok økonomiske midler til utstyr. Medisinsk-teknisk avdeling følger ikke regelmessig opp med rengjøring av PC er og ultralydapparater, bortsett fra gyn.poliklinikk hvor en har hatt god oppfølgning med ultralydapparatene. Det holdes kurs i gjenopplivning, også av nyfødte. Utstyret gjennomgås jevnlig. De fleste seksjonene har lagt inn brukerveiledninger og dokumentasjon av gjennomført opplæring i EQS. Det arbeides med bedring av sertifiseringsordning vedr. MTU for leger.

29 Prior. 1 FØDEPOLIKLINIKK UL-apparat er en sentral del av aktiviteten og det er viktig med oppdaterte apparater. Det er for liten tid til opplæring. Alle dataene trenger rens(tastatur). Det er behov for renhold av prober /utstyr. Sette av tid til opplæring i nytt utstyr for å få bedre utnyttelse av utstyret. UL-apparatene bør jevnlig oppgraderes. Bestille renhold av pc-er hos IT-avd. Avd.jmr/utstyrsansvarlig/vern eombud Trenger flere apparater Brukerveiledninger er lagt inn i EQS. Intern opplæring i ul.app. planlegges høsten Verneombud bestiller renhold av pc-er. Prior. 1 Risikov. 1 FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/7H BARSEL 7G OG BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I Gode forhold. Opplæring av utstyr er satt i system. Gjennomgang av utstyr på U-dager. Brukerveiledninger og dokumentasjon av gjennomført opplæring i EQS. Utstyrsansvarlig. Årlig gjennomgang og ved nyansettelser eller ved behov. Dokumentasjon på opplæring i EQS Avd.jmr/ass.avd.jmr/ den enkelte ansatte Gjennomgang av MTU gjennomføres på U-dager for føde-og barselseksjonen. Brukerveiledninger og dok. på opplæring er lagt inn i EQS. Forbedringsmulighet ift egenlæring. Prior. 1 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/4C Gode forhold. Lett tilgjengelige bruksanvisninger ieqs Opplæring satt i system og dokumentert. Gjennomgang av utstyr på fagdager Avd.spl/ass.avd.spl Gjennomgang av MTU på fagdager gjennomføres. Brukerveiledninger er lagt inn i EQS. Årlig gjennomgang og ved nyansettelser eller ved behov. Prior. 1 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Gode forhold. Brukerveiledninger tilgjengelig, Opplæring på fagdager Brukerveiledninger bør legges inn i EQS Gjennomgang på fagdager Avd.spl/MTU-ansvarlig 2013/ MTU gjennomgås på fagdager. Opplæring er dokumentert. Prior. 1 LEGER Forbedringsmulighet ift systematisk opplæring av utstyr. Gjennomgang av MTU på uv-møter. Dokumentasjon av opplæring i EQS. Opplæring fra leverandør v/nytt utstyr. Avd.overlege/seksjonsoverleger/den enkelte 2013/ Det er gjennomført opplæring av MTU ifm. internundervisning. I tillegg gis opplæring som mester/svenn. Opplæring er dok. i EQS.

30 Fortsatt en del som ikke har vært på årlig gjennomgang.

31 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 10: SIKKERHET / BRANNVERN Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO -VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Alle ansatte og vikarer skal ha oppdaterte kunnskaper om brannvern. Elektrisk utstyr og annet utstyr skal rengjøres (støvsugest) slik at det ikke oppstår brannrisiko. Ansatte skal sikres mot skader fra besøkende TILTAK Brannvern er tema på obligatoriske undervisningsdager/ fagdager for pleiepersonell. Verneombud og avdelingsledere er delegert ansvar for oppmelding til eksterne kurs og interne brannøvelser. Alle ansatte må sette seg inn i SUS retningslinjer og individuelle postvise brannplaner for KK, SUS i EQS. Brannvern er tema på klinikkens nyansatt program. Vikarer må også sette seg inn i SUSretningslinjer. 2 brannøvelser arrangeres på postene årlig. I tillegg må alle ansatte ha gjennomgått et felles brannkurs eksternt se retningslinjer for SUS. Katastrofelister oppdateres regelmessig i EQS. Aktuelt utstyr må rengjøres for støv, for eksempel PC er og ventiler, dette bør også KOST- NAD ANSVARLIG Avdeling Kvinneklinikkens direktør / avdelingsspl/jmr/overlege / verneombud / HS s adm.ledelse / den enkelte. IT-avdelingen/ med.teknisk avd/intern TIDS- FRIST EVALUERING Ved KK arrangeres det brannøvelser 2 ganger i året på hver post. Legene anmodes om å delta på disse øvelsene. Kontorpersonalet deltar på den avdelingen de tilhører. De fleste ansatte har satt seg godt inn i de postvise planene for brann og deltar i øvelser. Brannvern er tema på obligatoriske fagdag /undervisningsdager for personalet på 4A, 4C og føde/ barselseksjonen. Brannvern er også tema på klinikkens nyansatt program. Vikarer og studenter får opplæring i brannvern. Det må arrangeres nok eksterne brannkurs, for det er ikke alltid slik at alle som har behov for kurs som nyansatt eller som trenger oppfriskning får anledning til å delta. E- læringskurs blir benyttet. Sikkerhetsrutinene på SUS, utenom brannvern, bør også gås igjennom, slik at de ansattes sikkerhet blir best mulig. Utarbeide tiltakskort for vold/trusler på hver

32 gjelde intern apparatur som for eksempel ultralydapparat. Kontakte IT-avd mht. støvsuging. Ønsker opplæring i sikkerhet ang. elektriske apparater (PC etc) En bør fra portens side være mer restriktive med hvem de slipper opp på postene. Hvis det er besøkende utenom besøkstiden, bør en, ved henvendelser i informasjonen, ringe opp til posten og spørre om det er i orden av vedkommende kommer opp. Avdeling Kvinneklinikken ønsker å konsentrere de interne brannøvelsene rundt ukene 46 og 47 om høsten og uke 22 og 23 om våren. Ønskelig med nøkkelkort som adgangskontroll til medisinrom på alle poster. service/den enkelte avd. seksjon (del av beredskapsplan). Det er mangelfull støvsuging av PCer og TVer. Den enkelte seksjon må selv bestille støvsuging av elektroniske apparater. 4A og fødeavdelingen har ikke kortlås til medisinrom Bedring siste år ift deltakelse av leger på brannkurs. Fortsatt forbedringspotensiale. Brannplaner og dokumentasjon er overført fra ephorte til EQS. Sjekkliste 10, risikovurdering ved brannvern er utfylt elektronisk for alle seksjoner samt for legene i EQS. Risikov. 1 BARSELENHET 7I/ HOTELLET Noen rom tilhører SUS, andre tilhører St Ssvithun Hotel. Viktig med oppdaterte brannrutiner ift dette. Personalet på 7I deltar på brannøvelser i regi av både SUS/ KK ifm undervisningsdager og i regi av St. Svithun Hotell. Hotellet/avd.ledelse/ verneombud Gode forhold, deltakelse på brannkurs er dokumentert. FØDEAVDELINGEN Barnesenger/senger i gangene blokkerer noen ganger branndører/ rømningsveier. Ny fødeavdeling med større og mer hensiktsmessige areal. HS s adm.ledelse Avd.jmr/verneombud Ønsker ny organisering av fødebarseltilbudet, for eksempel i forhold til arealer er bl.a. beskrevet i rapportene Fødeblomsten 4 og Nye kvinnebarneklinikken Det ble sendt innspill om behov til arealplanarbeidet på SUS våren TV-og pc-ble støvsugd i Brannvernopplæring ifm U-dager. Dokumentasjon på opplæring i EQS. LEGER For liten deltakelse på brannøvelser på post og Delta ved praktiske øvelser på sengepostene Årlig gjennomgang av brannteori Dokumentasjon av deltakelse på brannkurs i Den enkelte/ avd.overlege Samarbeid med postene for å trekke legene med på praktiske øvelser. Flere har deltatt i 2012/2013.

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Årsrapport 2008 Universitetet i Bergen Sammendrag Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2008 vært preget av engasjement og god utvikling.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer