Doc. Dr Ivan Jovanović g.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doc. Dr Ivan Jovanović g."

Transkript

1 Doc. Dr Ivan Jovanović g. Unutrašnja kost potkolenice. Duga kost na kojoj se opisuju dva okrajka i telo. Okrajci: Gornji Donji Gornji okrajak: Oblika zarubljene četvorostrane piramide čija je šira baza okrenuta naviše, a uža baza okrenuta naniže i nastavlja se telom golenjače. Sastoji se iz dva koštana ispupčenja, spoljašnjeg (condylus lateralis) i unutrašnjeg (condylus medialis). Opisuju mu se gornja, prednja, zadnja, spoljašnja i unutrašnja strana Gornja strana (baza): Zglobne površine kondilusa koje daju facies articularis superior tibiae Eminentia intercondylaris između zglobnih površina: Tuberculum intercondylare laterale Tuberculum intercondylare mediale Area intercondylaris anterior za koju se pripajaju idući od spreda put pozadi: Meniscus medialis prednji rog Lig. cruciatum anterius Meniscus lateralis prednji rog Area intercondylaris posterior za koju se pripajaju idući od spreda put pozadi: Meniscus lateralis zadnji rog Meniscus medialis zadnji rog Lig. cruciatum posterius Prednja strana: Tuberositas tibiae pripaja se lig. patellae Zadnja strana: Pripoj m. popliteus-a Spoljašnja strana: Napred i dole pripoj tractus iliotibialis fasciae latae (m. tensor fasciae latae) Pozadi i dole facies articularis fibularis Unutrašnja strana: Horizontalni žleb za pripoj m. semimembarnosus-a Donji okrajak Oblika zarubljene četvorostrane piramide sa širom bazom okrenutom naniže, a užom bazom okrenutom naviše na koju se nastavlja telo. Prednja strana: Pružaju se tetive idući od spolja prema unutra: M. extensor digitorum longus M. extensor hallucis longus M. tibialis anterior Unutrašnja strana: Malleolus medialis, kome se opisuju: Prednja ivica Zadnja ivica Sulcus malleolaris za prolaz tetive m. tibialis posterior-a Unutrašnja strana Spoljašnja strana: malleoli medialis

2 Zadnja strana: Klize tetive m. flexor digitorum longus-a i spolja od nje m. flexor hallucis longus-a Spoljašnja strana: Incisura fibularis Donja strana (baza): inferior Telo (corpus tibiae): Trostrano prizmatičnog oblika, pa mu se opisuju tri strane i tri ivice: Ivice: Prednja (margo anterior) tuberositas tibiae na gornjem kraju Unutrašnja (margo medialis) Dole se nastavlja zadnjom ivicom malleolus medialisa Pripoji: Fascia cruris M. soleus Spoljašnja (margo lateralis): Pripoji: Membrana interossea cruris Strane: Unutrašnja (facies medialis) između margo anterior i margo medialis Spoljašnja (facies lateralis) između margo anterior i margo lateralis: Pripoji: Facies medialis Lig. collaterale tibiale Pes anserinus: M. sartorius M. semitendinosus M. gracilis Facies lateralis: M. tibialis anterior Zadnja (facies posterior) između margo lateralis i margo medialis: Linea musculi solei koštani greben na kome se pripajaju: M. soleus (donji deo) M. tibialis posterior (gornji deo) M. popliteus (iznad linea m. solei) M. tibialis posterior (ispod linea m. solei spoljašnje polje) M. flexor digitorum longus (ispod linea m. solei unutrašnje polje) Spoljašnja kost potkolenice. Gornji okrajak Donji okrajak Telo (corpus fibulae) Gornji okrajak: Caput fibulae: Okrenuta prema unutra, koso postavljena zglobna glačica glave fibule (facies articularis capitis fibulae) Pozadi zglobne glačice koštani nastavak apex capitis fibule Collum fibulae Preko spoljašnje strane prelazi n. peroneus (fibularis) communis M. biceps femoris apex capitis fibulae M. soleus zadnja strana glave i vrata fibulae Donji okrajak (malleolus lateralis): Poseduje spoljašnju i unutrašnju stranu, prednju i zadnju ivicu malleoli lateralis zglobna glačica za talus na unutrašnjoj strani, trouglastog oblika sa bazom okrenutom naviše, vrhom naniže Fossa malleoli lateralis jamica pozadi zglobne glačice na unutrašnjoj strani za pripoj lig. talofibulare posterius Sulcus malleolaris žleb na zadnjoj ivici za prolaz tetive m. peroneus longus et brevis

3 Unutrašnja (facies medialis) između margo anterior i margo interosseus M. extensor digitorum longus M. extensor hallucis longus M. peroneus tertius Zadnja (facies posterior) između margo interosseus i margo posterior Koštani greben crista medialis deli facies posterior na spoljašnje polje (bliže margo anterior) i unutrašnje polje (bliže margo posterior); crista medialis i margo interosseus polaze distalno od zajedničkog koštanog grebena, koji daje prednju granu (margo interosseus) i zadnju granu (crista medialis) M. tibialis posterior unutrašnje polje M. flexor hallucis longus spoljašnje polje Podela: Kosti nožja (ossa tarsi) Kosti donožja (ossa metatarsi) Kosti prstiju (ossa digitorum pedis) Ossa tarsi: Podela: Zadnji red: Skočna kost (talus) Petna kost (calcaneus) Prednji red: Kockasta kost (os cuboideum) Čunasta kost (os naviculare) Klinaste kosti: Unutrašnja (os cuneiforme mediale) Srednja (os cuneiforme intermedium) Spoljašnja (os cuneiforme laterale) Telo (corpus) Vrat (collum) Glava (caput) Spoljašnji izgled opisuju joj se šest strana: Prednja Zadnja Gornja Donja Spoljašnja Unutrašnja Gornja strana: Kolotur (trochlea tali) Facies superior zglobna glačica za facies articularis inferior tibiae Gornja strana vrata ispred trochlea tali Donja strana (od pozadi prema napred): calcanea posterior zadnja glačica za kalkaneus Sulcus tali calcanea anterior et media prednja i srednja glačica za kalkaneus Spoljašnja: Processus lateralis tali glačica za spoljašnji gležanj (facies malleolaris lateralis) Unutrašnja: Facies malleolaris medialis Prednja poseduje zglobne glačice idući odozgo naniže: navicularis ligamenti calcaneonavicularis plantaris partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati Zadnja: Processus posterior tali žlebom za tetivu m. flexor hallucis longus-a je podeljen na dve kvržice: Spoljašnju tuberculum laterale Unutrašnju - tuberculum mediale

4 Ima oblik kvadra i opisuju joj se šest strana: Prednja Zadnja Gornja Donja Spoljašnja Unutrašnja Gornja (idući od pozadi prema napred): Zadnja zglobna glačica za talus (facies articularis talaris posterior) najveća i zakošena Sulcus calcanei talaris media talaris anterior M. extensor digitorum brevis upolje od sulcus calcanei Donja (idući od pozadi prema napred): Tuber calcanei: Processus lateralis tuberis calcanei Processus medialis tuberis calcanei M. abductor digiti minimi processus lateralis tuberis calcanei M. abductor hallucis processus medialis tuberis calcanei M. flexor digitorum brevis processus medialis tuberis calcanei Lig. plantare longum processus medialis tuberis calcanei M. quadratus plantae ispred tuber calcanei Aponeurosis plantaris iza tuber calcanei Spoljašnja: Trochlea peronealis Sulcus tendinis m. peronei longi Unutrašnja: Sustentaculum talis (na njegovoj gornjoj strani facies articularis talaris media) Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi Prednja: cuboidea Zadnja: Tuber calcanei: Pripoji: Tendo calcaneus Achilis Čunasta kost (os naviculare) Nalazi se između talus-a, pozadi, ossa cuneiformia napred, os cuboideum spolja Na donjoj strani se nalazi kvrga tuberositas ossis navicularis za pripoj glavne tetive m. tibialis posterior-a Gornja strana je potkožna Klinaste kosti (ossa cuneiformia) Postoje tri klinaste kosti smeštene između os naviculare pozadi, baza prve tri kosti donožja napred i os cuboideum spolja Os cuneiforme mediale najveća, širim delom okrenuta naniže Os cuneiforme intermedium najmanja, širim delom okrenuta naviše Os cuneiforme laterale srednja po veličini, takođe širom stranom okrenuta naviše Pripoji: Os cuneiforme mediale - m. tibialis anterior (unutrašnja strana, napred i dole), m. flexor hallucis brevis, m. peroneus longus, m. tibialis posterior (donja strana) Os cuneiforme intermedium m. adductor hallucis caput obliquum, m. tibialis posterior (donja strana) Os cuneiforme laterale (donja strana) m. tibialis posterior sporedna tetiva, m. adductor hallucis caput obliquum, m. flexor hallucis brevis

5 Kockasta kost (os cuboideum) Nalazi se između baza IV i V metatarzalne kosti napred, kalkaneusa pozadi, os cuneiforme laterale unutra Na donjoj strani ispupčenje tuberositas ossis cuboidei i ispred njega žleb sulcus tendinis m. peronei longi za prolaz tetive istoimenom mišića Pripoji (donja strana): m. tibialis posterior (sporedna tetiva), m. adductor hallucis (caput obliquum), Pet dugih kostiju koje međusobno ograničavaju međukoštane prostore (spatia interossea) za međukoštane mišiće (mm. interossei) Zadnji okrajak basis (za zglobljavanje sa kostima nožja i međusobno zglobljavanje baza kostiju donožja) Telo (corpus) trostrano prizmatično Prednji okrajak caput (po tipu trochleae za zglobljavanje sa prstima) Tuberositas ossis metatarsalis primi ispupčenje na plantarnoj strani os metatarsale I Tuberositas ossis metatarsalis quinti ispupčenje na bazi os metatarsale V (spoljašnji kraj prednje amputacione linije stopala) Plantarna strana: M. tibialis anterior unutrašnji deo tuberositas ossis metatarsalis primi M. peroneus longus spoljašnji deo tuberositas ossis metatarsalis primi Mm. interossei plantares corpus ossis metatarsalis III, IV, V (unutrašnja strana) M. adductor hallucis plantarna strana baza os metatarsale II i III (caput obliquum) i plantarna strana glavica os metatarsale III - V (caput transversum) Dorzalna strana M. peroneus brevis et tertius tuberositas ossis metatarsalis quinti Mm. interossei dorsales corpus ossis metatarsalis Prsti se sastoje iz članaka (phalanges): Phalanx proximalis Phalanx media Phalanx distalis Palac (hallux) se sastoji iz dva članka: Phalanx proximalis Phalanx distalis Članci su duge kosti i sastoje se iz sledećih delova: Zadnji okrajak basis Telo corpus Prednji okrajak caput (po tipu trochleae) Prednji okrajak distalnih falangi tuberositas phalangis distalis Phalanx proximalis: Plantarna strana: M. abductor hallucis unutrašnja strana baze ove falange palca M. adductor hallucis spoljašnja strana baze ove falange palca M. flexor hallucis brevis plantarna strana baze ove falange palca Mm. lubricales baze ovih falangi II V prsta Mm. interossei plantares unutrašnje strane baza ovih falangi III, IV i V prsta M. abductor digiti minimi spoljašnja strana baze ove falange V prsta M. flexor digiti minimi brevis plantarna strana baze ove falange V prsta

6 Dorzalna strana: Mm. interossei dorsales spoljašnje strane baza II, III i IV prsta i unutrašnja strana baze ove falange II prsta M. extensor hallucis brevis - dorzalna strana baze proksimalne falange palca Phalanx media: M. flexor digitorum brevis plantarna strana ovih falangi II V prsta Phalanx distalis: M. flexor hallucis longus plantarna strana ove falange palca M. flexor digitorum longus plantarna strana ovih falangi II V prsta Dorzalna strana: Phalanx media: M. extensor digitorum brevis dorzalna strana ovih falangi II IV prsta Phalanx distalis: M. extensor hallucis longus dorzalna strana ove falange palca M. extensor digitorum longus dorzalna strana ovih falangi II V prsta Povezuje tri kosti: femur, tibiu i patella-u Condylus medialis et lateralis femoris superior tibiae Facies patellaris femoris patellae Meniscus medialis et lateralis Prednji rogovi pripoj na area intercondylaris anterior Zadnji rogovi pripoj na area intercondylaris posterior Telo: Na poprečnom preseku trouglastog oblika: Baza spoljašnja strana srasla sa fibroznom opnom čaure Donja strana ravna naleže na kondile tibie Gornja strana - konkavna obložena hijalinom hrskavicom Funkcija produbljuju gornju zglobnu površinu tibie i čine je kongruentnom sa konveksnim zglobnim površinama kondila femura Zglobna čaura (capsula articularis) Membrana fibrosa Membrana synovialis Plicae alares nabor koji pokriva corpus adiposum infrapatellaris Plica synovialis infrapatellaris Oblaže ukrštene veze Veze: Intrakapsularne: Lig. cruciatum anterius povezuje zadnji deo unutrašnje strane condylus lateralis-a sa area interkondylaris anterior Lig. cruciatum posterius povezuje prednji deo spoljašnje strane condylus medialis-a sa area intercondylaris posterior Lig. transversum genus povezuje prednje rogove meniscus lateralis et medialis-a Lig meniscofemorale anterius povezuje zadnji rog meniscus lateralis-a sa lig. cruciatum anterius i condylus lateralis Lig. meniscofemorale posterius povezuje zadnji rog meniscus lateralis-a sa lig. cruciatum posterius i condylus medialis-om Meniskofibularne, meniskotibialne i meniskopatelarne veze su nestalne Ekstrakapsularne: Prednje: Lig. patellae Retinaculum patellae laterale Retinaculum patellae mediale Zadnje: Lig. popliteum obliquum povezuje condylus medialis tibiae i condylus lateralis femura Lig. popliteum arcuatum prelazi preko poplitealnog mišića i povezuje epicondylus lateralis femura sa zadnjom stranom zglobne čaure Bočne: Unutrašnja lig. collaterale tibiale povezuje epiconylus medialis femura sa condylus medialis tibiae i facies medialis tibiae Spoljašnja lig. collaterale fibulare povezuje epicondylus lateralis femura sa apex capitis fibulae

7 Oko poprečne osovine koja prolazi kroz kondile butne kosti: Fleksija Ekstenzija Obim stepeni Oko uzdužne osovine koja prolazi kroz eminentia intercondylaris: Unutrašnja rotacija Spoljašnja rotacija (30 40) stepeni Povezuje gornje okrajke tibiae i fibulae capitis fibulae Facies articulais fibularis tibiae Veze zglobne kapsule: Lig. capitis fibulae anterius napred Lig. capitis fibulae posterius pozadi Pokreti klizanja Podela: Zglob kostiju potkolenice sa stopalom Zglobovi stopala: Donji skočni zglob Zglob kockaste i čunaste kosti Zglob kockaste i spoljašnje klinaste kosti Zglob čunaste i klinastih kostiju Međusobni zglobovi klinastih kostiju Poprečni zglob nožja Zglobovi kostiju donožja i kostiju nožja Međusobni zglobovi kostiju donožja Zglobovi kostiju donožja sa člancima prstiju Zglobovi između članaka prstiju Gornji skočni zglob (art. talocruralis) Povezuje donje okrajke tibiae, fibulae sa skočnom kosti Gornje: Facies articularis inferior tibiae Facies articulari malleoli lateralis Facies articularis malleoli medialis Donje: Trochlea tali facies superior Facies malleolaris lateralis Facies malleolaris medialis Unutrašnje: Lig. collaterale mediale s. deltoideum: Površni deo: Pars tibionavicularis Pars tibiocalcanea Duboki deo: Pars tibiotalaris anterior Pars tibiotalaris posterior Spoljašnje: Lig. calcaneofibulare Lig. talofibulare anterius Lig. talofibulare posterius Funkcija pokreti se vrše oko poprečne osovine koja prolazi kroz telo skočne kosti: Plantarna fleksija (45 stepeni) Dorzalna fleksija (25 stepeni) Art. subtalaris Art. talocalcaneonavicularis Art. subtalaris povezuje skočnu i petnu kost Facies articularis calcanea posterior talus-a Facies articularis talaris posterior calcaneus-a Art. talocalcaneo navicularis: Facies articularis calcanea anterior et media talus-a Facies articularis talaris anterior et media calcaneus-a Facies articularis navicularis talus-a Zadnja strana os naviculare Lig. calcaneonaviculare plantare Lig. talocalcaneum interosseum (ispunjava sinus tarsi i razdvaja ova dva zgloba) Lig. talocalcaneum laterale spolja Lig. talocalcaneum mediale unutra Abdukcija + spoljašnja rotacija (pronacija) = everzija stopala Adukcija + unutrašnja rotacija (supinacija) = inverzija stopala

8 Zglob čunaste i kockaste kosti (art. cuboideonavicularis) prisutan u oko 50% slučajeva Zglob kockaste i spoljašnje klinaste kosti (art. cuboidocuneiformis) Ligg. cuneocuboidea dorsalia Ligg. cuneocuboidea plantaria Zglob između čunaste i klinastih kostiju (art. cuneonavicularis) Ligg. cuneonavicularia dorsalia Ligg. cuneonavicularia plantaria Međusobni zglobovi klinastih kostiju (artt. intercuneiformes) Ligg. intercuneiformia interossea Ligg. intercuneiformia dorsalia Ligg. intercuneiformia plantaria Art. calcaneocuboidea Art. talocalcaneonavicularis Art. calcaneocuboidea: Facies articularis cuboidea Os cuboideum zadnja strana Art. talocalcaneonavicularis deo donjeg skočnog zgloba Lig. bifurcatum: Lig. calcaneonaviculare Lig. calcaneocuboideum Oblika slova V i razdvaja dva dela ovog zgloba Pokreti klizanja Zglobna šupljina predstavlja zadnju amputacionu liniju stopala koja se pruža spolja od tačke 15 mm pozadi tuberositas ossis metatarsalis quinti, do medijalno tačke neposredno iza tuberositas ossis navicularis. Zglob prednje strane os cuneiforme mediale i baze os metatarsale I Zglob prednjih strana os cuneiforme intermedium et laterale sa bazom ossa metatarsalis II, i III Zglob prednje strane os cuboideum sa bazam ossa metatarsalia IV i V Ligg. tarsometatarsalia dorsalia Ligg. cuneometatarsalia interossea Ligg. tarsometatarsalia plantaria Pokreti klizanja Zglobna šupljina predstavlja prednju amputacionu liniju stopala koja polazi spolja os tuberositas ossis metatarsale quinti, ide prednjom stranom os cuboideum i os cuneoforme laterale do spoljašnje strane baze os metatarsale II, put unazad do prednje strane os cuneiforme intermedium, put unutra do spoljašnje strane os cuneiforme mediale, put napred do baze os metatarsale I i na kraju put unutra preko prednje strane os cuneiforme mediale do unutrašnje ivice stopala Međusobni zglobovi kostiju donožja (artt. intermetatarsales) Bočne strane baza os metatarsale II V Ligg. metatarsalia dorsalia Ligg. metatarsalia interossea Ligg. metatarsalia plantaria Glavice povezane sa lig. metatarsale transversum profundum Pokreti klizanja prilikom uvijanja stopala oko uzdužne osovine Zglobovi kostiju donožja sa prstima (artt. metatarsophalangeales) Ossa metatarsalia caput Digiti phalanx proximalis basis Ligg. plantaria plantarno Ligg. collateralia bočno Fleksija Ekstenzija Zglobovi između članaka prstiju (artt. interphalangeales) Proksimalne: Phalanx proximalis digiti I V (caput) Phalanx media digiti II V (caput) Distalne: Phalanx media digiti II V (basis) Phalanx distalis digiti I V (basis) Vaze zglobne čaure: Ligg. plantaria plantarno Ligg. collateralia bočno Fleksija Ekstenzija Syndesmosis tibiofibularis Incisura fibularis tibiae Malleolus lateralis Veze zglobne čaure Lig. tibiofibulare anterius Lig. tibiofibulare posterius Lig. interosseum Funkcija Pokreti u svim pravcima Pokreti odmicanja i primicanja kostiju tokom pokreta u skočnom zglobu Međukoštana opna potkolenice (membrana interossea cruris) Fibrozna opna koja povezuje međukoštane ivice tibiae i fibulae Poseduje otvore za prolaz krvnih sudova i živaca Služi za pripoj mišićima

9 Nakon druge godine na plantarnoj strani se formiraju dva svoda Stopalo se oslanja o podlogu preko tri tačke: Petna kvrga pozadi Os metatarsale I caput Os metatarsale V caput Kada se te tri tačke spoje dobija se trougao sustentacije kod koga se razlikuju dva svoda Uzdužni arcus pedis longitudinalis koji je najviši u nivou unutrašnje ivice stopala, pri čemu mu visina opada ka spoljašnjoj ivici Poprečni arcus pedis transversalis koji je najviši u nivou zgloba kostiju nožja sa kostima donožja

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Norsk bransjeråd for massasje Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FAGPLANENS FUNKSJON... 3 3 MASSASJETERAPEUT FAG OG YRKE... 3 3.1 KOMPETANSEOMRÅDER...

Detaljer

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER Sv ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV OG KRAV TIL SKOLER Fagkrav og krav til skoler revidert juni 07 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del Kapitel Tittel 3 Del 1 Krav til skoler 1.1 Generelt

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Medicinskt Kursforum Bevegelsesakser Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim 1 Ankel og fot Tre buer Indre Ytre Tverr Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre Definisjoner

Detaljer

Hege Erichsen Godheim

Hege Erichsen Godheim Hege Erichsen Godheim Funksjonell anatomi i UE Overbelastningsskader i underben, ankel og fot Løpestilanalyser Triggerpunkt Behandling med Nåler Terapi Master Sling Exercise Therapy PowerPlate Trening

Detaljer

M. trapezius - kappemuskelen

M. trapezius - kappemuskelen Muskelanatomi 1 Muskler i nakken 2 1 M. trapezius - kappemuskelen Utspring: - os occipitalis - lig.nuchae - proc.spinosus C1 T12 trapezius pars descendens - spina scapula - acromion - clavicula lateralt

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk:

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Behandlingsdagbok Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Addresse: Telefon - og dager / tid for kontakt: INNHOLD

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Foten roten til alt vondt?

Foten roten til alt vondt? Foten roten til alt vondt? Hege Erichsen Godheim Idrettsfysioterapeut Løp- og Idrettsklinikken Program Funksjonell anatomi og biomekanik Rygg Bekken benlengdeforskjell Knær Naviculare dropp Artrose/slitasje

Detaljer

Tøyninger. Tøyningens effekter:

Tøyninger. Tøyningens effekter: Tøyninger 1 Tøyningens effekter: Gi bedre bevegelighet Skadeforebyggende Muskelavslapning Smertelindring / redusere smerte i en anspent muskel Restitusjon? 2 fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Årsaker

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2 Modul 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres Retningslinjer for metoder i KNF del 1 Kapittel 8 I det følgende gir vi anbefalinger for hvordan nevrofysiologisk undersøkelse kan benyttes i ulike tilstander. Enkelte tilstander som eksempelvis Mortons

Detaljer

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Compartmentsyndrom Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Hovedmomenter Definisjoner Etiologi Patofysiologi Diagnostikk Behandling Komplikasjoner Intramuskulært trykk Det hydrostatiske

Detaljer

Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus

Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus 19.04.16 olalarsh@broadpark.no Barn Kontusjoner og lacerasjoner

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur)

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Muskulatur (x) Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Skjelettmuskulaturen; Viljestyrt Passerer ett eller flere ledd Festet til knokler via sener (utspring-feste)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

SKORELATERTE HELSEPROBLEMER

SKORELATERTE HELSEPROBLEMER SKORELATERTE HELSEPROBLEMER Kan sko bli et fotproblem? "STOP TALKING, START WALKING" Ved å integrere et Biomekanisk supportsystem (BMS) i sikkerhetssko eliminerer eller fjerner vi flere identifiserte intervensjonsfaktorer,

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE

ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE Hvordan utføre en kvalitativ analyse av foten? Foten består av 28 knokler, 214 leddband, over 20 muskler, 33 ledd. Foten er kroppens støtdemper, og er den første

Detaljer

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne Kne fungerer under aksial kompresjon under innflytelse fra tyngdekraften og må derfor ha kompromiss mellom: mobilitet stabilitet Beveglser: fleksjon ekstensjon Innadrotasjon (kreves 90 graders kne-fleksjon)

Detaljer

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Foten ved CMT ortopediske aspekter Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Charcot Marie - Tooth Jean-Martin Charcot 1825-1893 Fransk nevrolog og anatomisk patolog Pitié-Salpetriere

Detaljer

ANATOMIJA UNUTRA[NJEG UVA

ANATOMIJA UNUTRA[NJEG UVA ANATOMIJA UNUTRA[NJEG UVA Iako ~ini anatomsku celinu, unutra{nje uvo predstavlja poseban spoj dva periferna analizatora - organa sluha i organa ravnote`e. Prvo je nastao organ ravnote`e, a zatim diferenciranjem

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

Legg,ankel og fotlidelser. Tomm Kristoffersen Overlege Fys. med. og rehab. OUS Geilokurset 2016

Legg,ankel og fotlidelser. Tomm Kristoffersen Overlege Fys. med. og rehab. OUS Geilokurset 2016 Legg,ankel og fotlidelser Tomm Kristoffersen Overlege Fys. med. og rehab. OUS Geilokurset 2016 Leggbenene tibia og fibula Fotroten (tarsus) talus, calcaneus, naviculare, cuboid, cuneiforme Mellomfoten

Detaljer

PIP Dart, RetroFusion -skruer og TRIM-IT -enheter DFU REVISJON 0

PIP Dart, RetroFusion -skruer og TRIM-IT -enheter DFU REVISJON 0 PIP Dart, RetroFusion -skruer og TRIM-IT -enheter DFU-0107-1 REVISJON 0 A. ENHETSBESKRIVELSE PIP (proksimal interfalangeal) Dart er et implantat med piggete design og er tilgjengelig i størrelse fra 20

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

Bacheloroppgave. Komplikasjoner etter ankelovertråkk- et litteraturstudie og / VF201 - Bacheloroppgave. Osteopati. 12.

Bacheloroppgave. Komplikasjoner etter ankelovertråkk- et litteraturstudie og / VF201 - Bacheloroppgave. Osteopati. 12. Bacheloroppgave Komplikasjoner etter ankelovertråkk- et litteraturstudie Av 101757 og 101759 29/04-2016 VF201 - Bacheloroppgave Osteopati 12.758 ord April, 2016 Institutt for helsefag Høyskolen Kristiania

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Ankel og Fot Kurs 2. Fysioterapeut Frode Garmannvik. Anteriort. Extensor Digitorum Extensor Hall Longus Tibialis Anterior

Ankel og Fot Kurs 2. Fysioterapeut Frode Garmannvik. Anteriort. Extensor Digitorum Extensor Hall Longus Tibialis Anterior Ankel og Fot Kurs 2 Fysioterapeut Frode Garmannvik Anteriort Extensor Digitorum Extensor Hall Longus Tibialis Anterior Ext Dig Ext Hall Tib Ant Long FlexTib Flex Hall post Dig Long Flex Art,Ven,Nerv Tib

Detaljer

Sammenhengen mellom pronasjon i foten og valgusmoment i kne under landing fra fallhopp.

Sammenhengen mellom pronasjon i foten og valgusmoment i kne under landing fra fallhopp. k Halvard Grova Sammenhengen mellom pronasjon i foten og valgusmoment i kne under landing fra fallhopp. Masteroppgave i idrettsfysioterapi Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole, 2009

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din.

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din. Motorna grupa 1196 1196 Ventil izduvni IMR S-44 IMT 577 70 14 40 kom 350,00 Din. 1197 1197 Ventil usisni IMR S-44 IMT 577 71 76 64 kom 250,00 Din. 1198 1198 Ventil usisni IMT M-33/34 IMT 533,539,560 70

Detaljer

Ankel og Fot. Ultralyd Ankel og Fot. Ultralyd Ankel og Fot. Fysioterapeut Frode Garmannvik. Oppdal Medisinske Senter

Ankel og Fot. Ultralyd Ankel og Fot. Ultralyd Ankel og Fot. Fysioterapeut Frode Garmannvik. Oppdal Medisinske Senter Ankel og Fot Modul 1 Oslo 08.02.13 MT servicekontor Fysioterapeut Frode Garmannvik Ultralyd Ankel og Fot Oppdal Medisinske Senter Tverrfaglig medisinsk senter med 4 fastlegehjemler, 5 spesialist hjemler

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1120 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1100 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

Charcot-Marie-Tooth Kirurgisk behandling ved Charcot-Marie-Tooth sykdom. Mange varianter av CMT - HMSN. CMT sykdommen.

Charcot-Marie-Tooth Kirurgisk behandling ved Charcot-Marie-Tooth sykdom. Mange varianter av CMT - HMSN. CMT sykdommen. Charcot-Marie-Tooth 1886 Kirurgisk behandling ved Charcot-Marie-Tooth sykdom Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Jean-Martin Charcot 1825-1893 Fransk nevrolog og anatomisk patolog

Detaljer

Nr 2/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 2/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 2/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi FRA PASIENT TIL MEDLEM - EN LANGSIKTIG OG LØNNSOM INVESTERING Fra pasient til medlem er et konsept hvor vi

Detaljer

Intrinsic muscles of the hand: an overvieuw.

Intrinsic muscles of the hand: an overvieuw. Intrinsic muscles of the hand: an overvieuw. Et Referat av IFSHT kongress en appetitt vekker til høstseminaret!!! Sydney 11-15 mars 2007 8 Mars tok jeg fly til Stockholm og samme med tre Svensker fløy

Detaljer

Bacheloroppgave. Betydningen av ankelovertråkk for lengde på hamstringmuskulatur. Studentnummer 101339 og 101492 18.05.15. VF200 - Bacheloroppgave

Bacheloroppgave. Betydningen av ankelovertråkk for lengde på hamstringmuskulatur. Studentnummer 101339 og 101492 18.05.15. VF200 - Bacheloroppgave Bacheloroppgave Betydningen av ankelovertråkk for lengde på hamstringmuskulatur av Studentnummer 101339 og 101492 18.05.15 VF200 - Bacheloroppgave Osteopati 7987 ord Mai, 2015 Norges Helsehøyskole Campus

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Litt basalt om ultralyd Ultralyd-bølger sendes ut fra en probe, reflekteres i vevet, kommer tilbake

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

2009 Prosjekt Sko og helse Part 1

2009 Prosjekt Sko og helse Part 1 2009 Prosjekt Sko og helse Part 1 Biomechanical research Terje Haugaa Storvollen 45 8015 Bodø Norway Phone: +4790943443 E-mail: terje@bedriftsterapeut.no Web: www.bedriftsterapeut.no Innhold 1. Hovedkonklusjon...

Detaljer

Mastergradsoppgave. Løpskinematikk, muskelaktivitet og energikostnaden ved løping i en konstant fart (16km/t) på bane, tredemølle og curve mølle.

Mastergradsoppgave. Løpskinematikk, muskelaktivitet og energikostnaden ved løping i en konstant fart (16km/t) på bane, tredemølle og curve mølle. Mastergradsoppgave Løpskinematikk, muskelaktivitet og energikostnaden ved løping i en konstant fart (16km/t) på bane, tredemølle og curve mølle. Running Kinematics, muscle activity and energy cost of running

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

Stasjon 2 OSCE Mikroskopi av urin. Informasjon til studenten

Stasjon 2 OSCE Mikroskopi av urin. Informasjon til studenten Stasjon 2 OSCE Mikroskopi av urin Informasjon til studenten En 40 år gammel mann får som ledd i bedriftslegeundersøkelse tatt en urinprøve som viser utslag 2+ for blod, 2+ for protein, negativ for nitritt

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus

Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus Mette Andersen Overlege, Bærum sykehus 1 Reposisjonen Fiksasjonen 3-dim gjennomlysning Reposisjonstang Weber B syndesmoseskade - fiksasjon 4,5 mm skrue Røntgen CT 3,5 mm skrue Quadricortical skrue Skrueplassering

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Sorry kurset er fulltegnet! 2 Nakken Klinisk anatomi Cervikalcolumna er det mest kompliserte

Detaljer

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk Bacheloroppgave Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk av 101469/101336 18.05.2015 VF200 Bacheloroppgave BacheloriOsteopati 12284ord Mai,2015 NorgesHelsehøyskole

Detaljer

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hva er ultralyd? Lydbølger med høye frekvenser Hørbar lyd = 20 20.000 Hz (0.02-2 khz) Medisinsk UL = 1000.000-20.000.000

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

Mastergradsoppgave. Løpeteknikk og muskelaktivitet ved økende hastighet på bane, motorisert tredemølle og ikke-motorisert tredemølle.

Mastergradsoppgave. Løpeteknikk og muskelaktivitet ved økende hastighet på bane, motorisert tredemølle og ikke-motorisert tredemølle. Mastergradsoppgave Løpeteknikk og muskelaktivitet ved økende hastighet på bane, motorisert tredemølle og ikke-motorisert tredemølle Eskil Granefjell MKØ210 Mastergradsoppgave i Kroppsøving- og Idrettsvitenskap

Detaljer

Hutterer and lechner.gmbh

Hutterer and lechner.gmbh HL134.1C 080045 ODVODNO KOLENO 5.811,78 HL522V 080038 SIFON TUŠ KADE DN40/50 7.282,10 HL126.2/50 080042 SIFON ZA SUDOPERU DN50x6/4 4.198,54 HL406 080043 SIFON ZA VEŠ MAŠINU 14.413,56 HL50W.0/60 080081

Detaljer

Klinisk kneundersøkelse

Klinisk kneundersøkelse ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse,

Detaljer

Amputasjonsseminar for kommunene på Agder

Amputasjonsseminar for kommunene på Agder Amputasjonsseminar for kommunene på Agder AFR, SSHF, 23.11.12 1 Hvem er den benamputerte pasient? De over ankelnivå krever en multidisciplinær behandlingskjede kalles for Major Lower Limb Amputation (=MLLA)

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

AALBORG SPORTSHØJSKOLE

AALBORG SPORTSHØJSKOLE Fysisk trening for rytter Hovedfagsoppgave AALBORG SPORTSHØJSKOLE Skrevet av: Yvonne Wamnes Antall anslag: 70 949 Levert: 02.06.2014 Underskrift Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Problemformulering...

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Uzbudite Vaše zidove!

Uzbudite Vaše zidove! boje za unutrašnju upotrebu boja za unutrašnje zidove Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 136.00 Din. 136.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 294.00 Din. 98.00 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 440.00

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Anatomija Voditelj: prof.dr.sc., dr.med. Katedra: Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina Godina studija: 1.

Detaljer

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon Ola Eriksrud Forelesningsoversikt Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur q q q Anatomi Mikroskopisk anatomi Kontraksjon Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi Ny landsfunksjon ved Haukeland Universitetssykehus

Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi Ny landsfunksjon ved Haukeland Universitetssykehus Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi Ny landsfunksjon ved Haukeland Universitetssykehus Leiv M. Hove Professor dr. med., Instituttleder Institutt for kirurgiske fag UiB Leder Nasjonalt Senter for

Detaljer

Betydningen av fulltykkelse bruskskader for funksjonen når fremre korsbånd rekonstrueres

Betydningen av fulltykkelse bruskskader for funksjonen når fremre korsbånd rekonstrueres Betydningen av fulltykkelse bruskskader for funksjonen når fremre korsbånd rekonstrueres En sammenlikning av funksjon i to grupper med henholdsvis fremre korsbåndskade + fulltykkelse bruskskade og isolert

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Foten biomekaniske betraktninger ved noen vanlige fotlidelser

Foten biomekaniske betraktninger ved noen vanlige fotlidelser Fysioterapeuten nr. 5/2001: Plager i føttene kan ofte reduseres og forebygges ved fysioterapeutiske eller ortopedtekniske tiltak. Denne artikkelen presenterer de viktigste prinsippene for ortopediingeniørens

Detaljer

Skjelettets modning og vekst

Skjelettets modning og vekst Skjelettets modning og vekst Skjelettet Rigid støtte for kroppen Beskytter organer Feste for muskler og sener Vektstang for musklene Mineralreserve (kalsium og fosfor) Inneholder beinmarg som produserer

Detaljer

Inflammasjon / Artritt

Inflammasjon / Artritt FINGERLEDDSARTROSE ARTROSE Degenerativ tilstand- aldersbetinget eller pga feilbelastning. Tidlig stadium: ikke inflammatorisk destruksjon av hyalin leddbrusk. Avsmalning av leddspalten p.g.a bruskreduksjon.

Detaljer

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab Gipsekurs Introforelesning Fractura radii extremitas distalis - Distal radiusfraktur (DRF) Hyppigste fraktur i Norge Ca. 20% à 15000/år Skademekanisme Hovedtyper Klinisk undersøkelse Radiologi Konservativ

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf Askerveien 61, 1384 Asker Tlf 66 75 33 00 www.meda.no Lokal injeksjonsbehandling av ledd Overlege Oddvar Andrup Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus Oslo Redigering: Jan Myhre Produksjon, foto,

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Observasjon av risikofaktorer for spredningsreaksjoner og forsiktighet ved tilstedeværelse av risikofaktorer

Observasjon av risikofaktorer for spredningsreaksjoner og forsiktighet ved tilstedeværelse av risikofaktorer 1 XEOMIN i behandlingen av dystoni* og spastisitet** Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Introduksjon Med dette dokumentet gir Merz Pharmaceuticals informasjon til helsepersonell som et nøkkelelement

Detaljer

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen - Hvordan påvirket disse sykdommene menneskene i deres daglige liv, og hvordan kan medisinsk ekspertise være til hjelp ved en

Detaljer