Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014."

Transkript

1 Alta, 23/ Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag Innledning. Nordlysbadet utarbeidet et foreløpig budsjettforslag til rådmannen i forbindelse med budsjettprosessen. Dette baserte seg på regulert budsjett for oktober 2013, økt husleie for 2014 samt videreføring av eksisterende åpningstider. Videre skulle etterslep husleieøkning for 2013 dekkes opp. I tillegg dekke opp økt behov for midler til vedlikehold som følge av at garantitiden utløper i januar og vi må dekke all vedlikehold selv. Forslaget balanserte med totale driftsutgifter og inntekter på kr Forslaget forutsatte i driftstilskudd fra kommunen. Forslaget var meget stramt. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 er driftstilskuddet satt til kr Dette skal også inkludere ca kr i leie for Alta Svømmeklubb som Alta kommune nå vil dekke. Ergo et reelt tilskudd på kr Dette er et avvik på kr i forhold til det Nordlysbadet ba om. Det betyr at det må gjøres betydelige grep for å få budsjettet i balanse. Det blir ikke mulig å avsette tilstrekkelig midler til vedlikehold. Grunnskolen leier for ca 2,5 mill årlig i Nordlysbadet. Dette med de leiesatser som gjelder bl.a. for høyskolen. Svømmeklubben leier for ca i året. Det var ca i Dette De resterende 7,6 mill av driftstilskuddet skal bl.a.dekke husleien. Den er i 2014 på 8.4 mill. Budsjettforslag hovedtall. Bud.forslag 2014 Reg. bud Regnskap 2012 Regnskap 2011 Leieinnt Salgsinnt Sum salgs/leieinnt Sykelønnsref Komm. Driftstilsk Driftsinntekter Netto lønnsutgifter * Driftsutg. Eks husleie Husleie Varer/tjenest erst. Komm Driftsutgifter Driftsresultat Finansutgifter Resultat underskudd Netto lønnsutgifter: Brutto lønn fratrukket ref sykepenger. Driftsutgiftene Budsjettet balanserer med en ramme på kr Personalkostnader: I løpet av 2013 er bemanningen ytterligere redusert. En er nå nede på et nivå der det ikke synes mulig å redusere mer uten å redusere på åpningstidene. Reduksjonen i bemanningen som er gjort har ikke gått ut over sikkerheten i anlegget. 1 i resepsjonen og 2 i bassenget på dagtid. På ettermiddag/kveld er det 1 i resepsjonen og 2 i basseng. En 3. vakt starter kl 1700 til Arbeidstid er 30 min etter stengetid om kvelden. Tidligere var den 1 time. I helgene er det 5 på vakt. 1 i resepsjonen, 1 på kjøkken/kafé og 3 i basseng. For avvikling av spisepauser rulleres det. En av vaktene i basseng hjelper til i badékafe ved stor pågang der.

2 Åpningstider Åpningstidene er ett av flere forhold som påvirker både kostnadssiden og inntektssiden.. Nordlysbadet er åpent fra tidlig morgen til kveld. I perioden det er skoleferie, er det kortere åpningstider Å stenge enkelte dager er ikke et alternativ. Eksempelvis i helgene så er inntektene høyere enn utgiftene til lønn. De øvrige utgiftene vil løpe uansett om det er åpent eller ikke. Å endre og redusere åpningstidene for ofte er ikke gunstig. I forhold til å få dette budsjett et i balanse så har dette blitt påkrevd. Lørdag og søndag foreslås åpningstidene endret til kl I dag er de Besparelse 1 time ettermiddagstillegg. Ca i besparelse på et år. I ukedagene foreslås å redusere åpningstidene for man-tors til kl I dag er Nordlysbadet åpent til kl 2100 disse dagene. Fredag stenger Nordlysbadet kl 20 pr i dag. Besparelse er 1 time lønn og 0,5 time kveldstillegg. Besparelse ca kr pr år. Det er å håpe at endringene ikke medfører redusert besøk og dermed inntekter. Som oversikten ovenfor viser samt detaljbudsjettet, så kan utgiftene deles inn i 3 hovedgrupper. Lønnsutgiftene, utgiftene til husleie og de øvrige driftsutgifter. Husleien utgjør 8,4 mill for Lønnsutgiftene mill. Dette utgjør av et total budsjett på mill. De resterende skal gå til å dekke følgende: Utgift: Kommentar: Kontormateriell: kr Noe papirutgifter og annet kontormateriell. Matvarer/varekostnader: kr Om vi skal ha butikk og kafédrift så må vi ha varer å selge. Om ikke så må også inntektene her slettes. Annet forbr.materiell/råvarer/tjenester kr Inkl. arbeidstøy, renholdmateriell, verneutstyr, kjemikalier basseng. Således utgifter som er bundet. Post, banktjenester og telefoni kr Utgifter låst til leverandører som leverer tjenester vi er avhengige av. Reklame og still.kunngj. kr Reklame koster. Posten var på i Opplæring/kurs kr Obligatoriske kurs for å sertifisere ansatte. Deltakelse på kurs/møter i regi av badelandene.no Utg. og godtgj. Reiser kr Diett m.v. ved kurs og møter. Energi/oppvarming kr Er redusert til et minimum. Prisøkn. Vil medføre sprekk. Forsikringer og vakttj. Kr Må betales i h.h.t. avtaler. Avgifter, gebyrer, lisenser kr Primært komm. Avgifter og eiendomskatt. Inventar og utstyr kr Med mange gjester i anlegget er det slitasje på mye av utstyret. Den minste slamsuger koster ca når vi må kjøpe ny. Kjøp av større badeleker er med på å opprettholde besøket. En slik kan koste fra kr Tøft klima sliter ut f.eks skrivere. Vedlikehold kr Beløpet burde minimum vært dobbelt så stor. Den bør minimum være kr 1000 pr kvadratmeter vannflate. Ergo må vi ha min til dette. Forpliktelse i.h.h.t. avtale med Nordlysbadet AS om at anlegget skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. Garantitiden er nå utløpt. Serviceavtaler og reparasjoner kr Mye tekniske anlegg krever oppfølging. Derfor er det inngått avtaler med leverandørene. Kjøp av renholdstjenester kr Vask av matter som vi selv ikke har utstyr til å vaske. Analyseutg. Vannprøver kr Kontroll av vannkvalitet er påkrevd. Kun inventar og utstyr og markedsføring kan sies å ikke være bundet. Konsekvensene ved ikke å ha midler her er færre gjester og at vi må stenge som følge av at vi ikke kan handle inn utstyr til å bl.a rense

3 vannet. Ergo ikke ønskelig. Energikostnader utvikling: Utviklingen siden åpningene har vært slik: Strømutg kr Strøm- Forbruk kwh Pris pr kwh Strøm Fjernvarmeutg kr Forbruk fjernvarme Pris pr kwh fjernvarme ,48 øre ,59 øre ,15 øre ,51 øre 2013 (anslag) ,91 øre ,00 øre For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h. Som en ser er prisen for strøm 8 øre billigere enn fjernvarme. Da er kun mva holdt utenfor begge alternativene. Med et forbruk på over 1 mill kwh, så betaler vi i overkant av kr ekstra pr år for å ha fjernvarme kontra strøm. Utgiftene hittil i 2013 tilsier en kostnad på i underkant av 1,4 mill. I budsjettet for 2014 er det foreslått kr Pris pr kwh vis selvsagt påvirke kostnadene. I forhold til de anslagene som ble utarbeidet før Nordlysbadet åpnet, så er energikostnadene blitt betydelig lavere. Husleie til Nordlysbadet AS: Utviklingen i husleien har vært slik: 2011: : : (Opprinnelig husleie fratrukket for mye betalt husleie i 2012 kr ) 2014: Med bakgrunn i mottatt oppstilling fra Nordlysbadet AS er det for 2014 en betydelig økning i husleien. Opprinnelig skulle husleien bli ca 9,2 mill. for At den blir ca mindre har sammenheng med kommunestyrets vedtak om endring i garantiform. Økt husleie har ikke Nordlysbadet fått kompensert for og dette etterslepet sliter vi med fortsatt. I tallmaterialet fra rådmannen inngår kun mill i husleie. Inntekter: Samlet er salgs- og leieinntekter budsjettert til Dette med bakgrunn i inntektsutviklingen i I tillegg kommer vel 2,5 mill av det kommunale tilskuddet som kan betraktes som leie. Samlet mill. Driftsutgiftene eks husleie er mill. Dette fordeler seg med 5.4 mill kr i personalkostnader og mill i øvrige driftskostnader. Leieinntektene. Det forutsettes at utleie til Alta VGS og høyskolen vil være på samme nivå som tidligere. Leieinntektene fra Alta SK til trening vil bortfalle nærmest i sin helhet, og det vil kun bli leieinntekter fra stevner. Dette i tråd med signaler gitt av rådmannen. Inntektene fra Actic er budsjettert lavere enn i 2013 som følge av at medlemstallet er gått noe ned og stabilisert seg rundt 1900 medlemmer. Salgsinntekter. Det er tatt utgangspunkt i besøkende. Dette er noe optimistisk. Billettprisene foreslås ikke øket. Salgsinntektene er samlet budsjettert på et litt høyere nivå enn regulert budsjett i Billettinntektene er budsjettert til , samt 1,1 mill i billettinnt fra Actic. Rica har bidratt årlig med kr i driftstilskudd siden åpningen. Driftstilskuddet for 2014 er redusert til Nordlysbadet har som mål å skaffe inntekter fra andre samarbeidspartnere. I budsjettet er foreslått kr Kafedrift. Kafédriften ble lyst ut i sommer En interessent meldte seg, men trakk seg senere. I løpet av sommeren 2013 forsøkte vi å få en annen interessent til å starte opp, men dette lyktes ikke. Vi har videreført

4 kafedriften, men den er tatt ned til et minimum. Kun i helgene er det varm mat å få kjøpt. I tillegg selges frokost 2 ganger i uken i forbindelse med morgensvømmingen. Ellers i uken er det ingen på kjøkken. Det som selges i ukedagene er mer kioskvarer og dekkes opp av de vaktene som er på jobb i resepsjonen. Målet med kafédriften er å ha et minimum av tilbud dog slik at vi ikke taper på det. Skoleelevene bruker også området til venterom mens de venter på lærer før de slippes ned i garderober/dusj. I tillegg brukes en del av arealet til butikk og utstilling. Butikkdrift: Omsetningen ved butikken har stabilisert seg. Butikken bidrar positivt økonomisk. Salg her er også et av gjøremålene til de som jobber i resepsjonen. Samlet er salgsinntektene budsjettert til mill. Inntekter totalt eks kommunalt tilskudd er Investeringer fremover. For å utvikle og forbedre Nordlysbadet er det behov for investeringer. Avkalkingsanlegg. Vannet i Alta inneholder mye kalk. Dette sliter på komponenter i vannbehandlingssystemet og annet utstyr. Eksempelvis så tettes generator for dampbadstu av kalk og ødelegges. Ny generator koster ca I tillegg medfører kalk ekstra renhold. Vi kan ikke bare spyle glass og la vannet renne av. Nei, det danner seg en grå hinne som vi fysisk må tørke bort. Kalken medfører også at vi må tilføre vannet mer Co2. Innkjøp og installering av et avkalkingsanlegg vil gi mange gevinster og bør derfor blitt realisert raskest mulig. Det vil koste ca kr til kjøp og installasjon. El-kjele. Konkursen i Finnmark Gjenvinning viste hvor sårbar vi er om dette skulle skje igjen. Fjernvarmen benyttes til oppvarming av alt vannet. Opphører leveransene så må vi stenge. Å ha backup vil være påkrevd. I tillegg er strømprisene lavere enn fjernvarme. Vil koste anslagsvis kr å få dette på plass. Nytt adgangssystem. Det vi har i dag fungerer ikke slik vi ble lovet og har dermed ikke svart til forventningene. Opplæringen fra leverandør har ikke vært god og oppfølgingen har ikke vært god. Kommunikasjonen med leverandør foregår på engelsk, og de manualene vi har fått er på fransk/engelsk. Også de fysiske installasjonene har det vært problemer med. Det er sterkt ønske å få byttet ut dette med et annet system. Det jobbes med å sjekke ut alternativer som er mer brukervennlig, sikre i drift og der opplæring og manualer er på norsk. Konklusjon: Budsjettet er veldig stramt og det vil alltid knytte seg usikkerhet rundt flere poster både på utgifts- og inntektssiden. Det forutsettes at billettinntektene vil stabilisere seg på nivå noe over Budsjettet balanserer med en totalramme på Kr mill. For 2014 vil husleien til Nordlysbadet AS vil øke ytterligere til Om ikke kommunestyret hadde endret kausjonsformen ville husleien øket til ca 9.2 mill. Endring i rentenivå vil påvirke husleien betydelig. Utenom husleie er lønn den største enkeltutgiften. Det er en målsetting og det jobbes kontinuerlig med å justere og tilpasse arbeidstiden slik at vi drifter Nordlysbadet mest mulig rasjonelt. Dog likevel slik at vi ivaretar både de ansattes trivsel og arbeidsmiljø, gjestenes sikkerhet og trivsel, samt bygget og dets installasjoner på en best mulig måte. Økt fokus på aktiviteter og tiltak som gjør at flere ønsker å benytte Nordlysbadet blir viktig. Vi har inneværende år forsøkt å få inn nye brukergrupper. Dette samtidig som vi legger enda bedre til rette for de som i dag er de som bruker anlegget mest - barn og barnefamilier. Det er av stor viktighet å ha midler til vedlikehold det enkelte år. Et anlegg av denne størrelse og karakter må til enhver tid holdes i tipp topp stand. Et godt renhold er også et viktig element i forhold til å ta vare på bygg og

5 installasjoner. Det er viktig å få til en økonomi i driften slik at anlegget kan videreutvikles, nødvendige forbedringer foretas, samt at vedlikeholdet styrkes og bringes opp på et nivå som gjør at anlegget ikke forringes. Det ligger en forpliktelse i avtalen med Nordlysbadet AS om at anlegget skal vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte av leietaker. Det forutsettes at kommunestyret ikke ønsker at Nordlysbadet skal komme i samme situasjon som med det gamle bassenget der manglende midler til vedlikehold over tid til slutt medførte stenging og nytt bygg. Innstilling: Budsjettforslag for 2014 datert 23/11-13 vedtas. Budsjettet balanserer med en ramme på kr mill. og forutsetter i kommunalt driftstilskudd. Følgende forutsetninger er innarbeidet: - Nordlysbadet stenger alle ukedager kl I dag er det åpent til 2100 alle dager unntatt fredag. - Åpningstidene lørdag og søndag endres til Ingen økninger i billettpriser. Alta, 23/ Jens Nilsen Daglig leder

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Referanse Dato Notat 2008/8725 20.11.2008 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Oppvekst og kultur Generelt for avdelingen: Budsjettet for avdelingen

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

2015-2018 Havøysund Havnevesen Måsøy KF ØKONOMIPLAN 2015-2018 Økonomiplan for Havøysund Havnevesen Måsøy KF for planperioden 2015-2018 og Årsbudsjett for 2015 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018- Havøysund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02 502 som sørger for innkalling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF.

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 16.5.213 Budsjettforslag 214 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av

Detaljer

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer