DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/ ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT Vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:"

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/ ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på for hvert av årene Det legges til grunn nominelt uendret tilskudd fra Drammen kommune på kr 17 mill i 2013, som indeksreguleres i Styret vil bemerke at det er flere usikkerhetsfaktorer som påvirker virksomheten og som vi ikke selv har kontroll over, herunder vær og energikostnader. Drammensbadet KF har ikke buffere som kan dekke større avvik. 4. Drammensbadet KF er i 2013 fem år. Styret vil i 2013 arbeide med mulige tiltak som kan sikre at Drammensbadets attraktivitet minimum opprettholdes. Dette vil vi komme tilbake til i budsjett 2014/økonomiplan Styret vedtar årsbudsjett for 2013 og økonomiplan i samsvar med fremlagte forslag. Saksutredning: 1. Innledning Budsjettforslaget for 2013 er basert på erfaringstall fra tidligere driftsår. Det er lagt til grunn et kostnadsnivå på bakgrunn av tidligere driftserfaringer. Drammensbadet har i 2012 stabilisert besøkstallet på tilnærmet samme høye nivå som 2011, men vi vet at værforholdene har vært positive for oss. Vi forventer at besøkstallet for 2013 vil holde tilnærmet nivå og at omsetning per kunde skal økes noe i takt med prisstigning. Besøkstallet er lagt inn med og er en økning med 3 % fra budsjett for 2012, og er i tråd med prognosen for Måltall for 2013 Måltall 2012 Prognose 2012 Måltall 2013 Inntekt kr Kr Kr Besøk, antall kunder Omsetning per besøkende Kr 110 Kr 108 Kr 110

2 2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KF Budsjettet baserer seg på følgende forutsetninger: - Inntektene i budsjettet baserer seg på erfaringstall, planlagte prisøkninger og besøkende, samt at vi lykkes med arbeidet for å styrke salget og bedre marginene. - Lønnsutgiftene er beregnet ut fra et behov for 35,32 årsverk og nødvendig tilleggsbemanning med ekstrahjelp og vikarer. Det er beregnet 4 % i generell lønnsøkning i forhold til 2012 nivå, samt økning i helgetillegg som følge av lønnsoppgjøret i Det er tatt høyde for vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden på nivå med Syke- og fødselspengerefusjon er satt ut i fra nivået i 2011 og På bakgrunn av brev fra Buskerud kommunerevisjon er kostnaden for revisjon budsjettert med kr ,- (uendret fra 2012) - Tjenester kjøpt fra Drammen kommune er budsjettert med henholdsvis kr ,- for regnskap/adm (økt fra kr ,- fra 2012), kr ,- for IKT - tjenester og kr ,- til parkeringskontroll fra Drammen Parkering KF. - I beregningen av energikostnader er det lagt til grunn samme pris for både strøm og fjernvarme med 68 øre per kwh. Dette pga omlegging i prisfastsettelsen, hvor fjernvarme skal følge strømtariff. Forbruket beregnes til totalt 5,7 mill kwh. - Vannforbruket er beregnet til m 3, og med vannavgift på kr 13,75 og kloakkavgift på kr 26,36 eks. mva. Økt med 10 % for begge fra Husleien er utregnet av Drammen Eiendom KF. Den er deflatorjustert med 0,2 %. Og utgjør kr 18,940 mill for Det kommunale tilskuddet er ikke deflatorjustert, men holdt på samme nivå som 2011 og 2012.

3 Budsjett Drammensbadet KF 2013 (tall i 1000) SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3*** Billettinntekt bad *** Inntekt trening og avtalegiro (bad/velvære/trening) *** Inntekt idrett, skole, kurs, utleie *** Inntekt Kafe, bade- og treningstøy butikk SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD 41 Forbruk av varer under tilvirkning LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon Kostnad lokaler Leiekostnader Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. For reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG - KOSTNAD 81 Finanskostnad ÅRSRESULTAT Inntektsberegning og prisstruktur fremgår av vedlegg 1 og 2.

4 Budsjettkommentarer Inntekter Totale inntekter er beregnet til ca. kr 40,2 mill. Økningen baserer seg på prisstigning, men er også justert for nedgang i trening/bad medlemskap og bortfall av inntekter fra bassenget ved Frydenhaug skole da dette er under oppussing. Det er ikke budsjettert med inntekter fra velværebehandling. Inntektene baserer seg på et årlig besøk på , noe som utgjør 1017 besøkende per dag i 358 åpningsdager. Antall besøk er fordelt mellom kortholdere, enkeltbesøk og grupper basert på erfaringstall fra 2011 og 2012 (se vedlegg 1). Prisøkning på billetter og kort er på ca 4 %. (se vedlegg 2) Prinsippet om enkelhet i billettstrukturen videreføres, men vi øker familierabatten fra 25 % til 50 % for familier som kjøper tre eller flere årskort. Kostnader Varekostnad kafe og badebutikk Totalt budsjettert med kr 3,608 mill i vareinnkjøp fordelt på matvarer, engangsartikler, solarium, badetøy/rekvisita. Det arbeides videre med å bedre marginene i kafeen. Lønn Totalt lønnsbudsjett på kr 21,680 mill er basert på et behov for 35,32 årsverk, og nødvendige tilleggsbemanning med ekstrahjelp og syke- og ferievikarer. Det er tatt høyde for ekstra bemanning på dager med forventet stort besøk samt vinter-, påske- og høstferie. Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 4 % og økning av helgetillegg i forhold til effekten av lønnsoppgjøret i Vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden er budsjettert på nivå med Energi, brensel og vann Totalt på kr 4,902 mill og inneholder strøm, kjemikalier til vannbehandling, fjern-/nærvarme og serviceavtaler knyttet til bassengdrift. Det er lagt til grunn energiforbruk basert på tall fra 2011 og Det er for 2013 gjort endringer i fastsettelse av fjernvarmetariff, hvor denne skal følge strømprisen og dennes svingninger. Det er knyttet usikkerhet til prisene, og vi har lagt til grunn 68 øre for både strøm og fjernvarme, per kwh. Prognosen fra Drammen Eiendom er på 63 øre per kwh. Fordelingen i forbruket er 3,3 mill kwh strøm og 2,4 mill kwh fjernvarme. Kostnader til vannbehandlingen og serviceavtaler er prisjustert med 4 % i forhold til Kostnader lokaler Totalt på kr 21,635 mill og inneholder husleie til Drammen Eiendom på 18,940 mill kroner, vann/avløp og renovasjon på kr 2,120 mill ut i fra forventet forbruk på m 3 og renovasjonskostnader på kr ,- per mnd. Avgiften på vann/avløp er lagt inn med en økning på 10 %. Hvor mye økningen blir er foreløpig ikke avklart, men 10 % økning skal være tilstrekkelig ut i fra langtidsbudsjettet til Drammen kommune og renteutvikling. Hygieneartikler/renholdsmidler er budsjettert med ca kr ,- per mnd, som er en liten økning fra 2012.

5 Leiekostnader Totalt på kr 0,9 mill fordelt på leasing av treningsutstyr på kr per mnd og kontormaskiner/kassasystem på kr 8 000,- per mnd. Sommeren 2013 går gjeldene leasingavtale på treningsutstyret ut, og vi må utlyse ny anbudskonkurranse. Verktøy, inventar og driftsmateriale Totalt på kr 0,675 mill og består av diverse utstyr, inventar, forbruksvarer til drift, data/programvare og arbeidstøy/verneutsyr. Reparasjon og vedlikehold Totalt på kr 0,495 mill fordelt på vedlikehold av bygning, uteanlegg og utstyr. Fremmedtjenester Totalt på kr 0,635 mill fordelt på instruktører til fellestimer i treningsavdelingen, vakthold/verditransport, revisjonskostnader og kjøp av tjenester fra Drammen kommune. Annen driftskostnad Totalt på 1,245 mill kroner og inneholder kostnader til transport, reise/diett, telefon/data, markedsføring, forsikring og kontingenter. Markedsføringsbudsjettet er økt med ca kr 0,3 mill i forhold til Sum kostnader Totale kostnader for 2013 er beregnet til kr 57 mill hvor de store kostnadspostene er personal(38 % av totale kostnader), husleie (33 %) og teknisk drift (19 %). Årsresultat Budsjettert balanserer med et rammetilskudd på 17 mill kroner.

6 3. Forslag til investeringsbudsjett for Drammensbadet KF. INVESTERINGSBUDSJETT (tall i tusen 2013-kroner) Inventar og maskiner og lignende Investeringer i 2013 Lekestativ uteområdet Volleyballbane uteområdet Badevaktstol svømmehall 2 stk Solstoler svømmehall 15 stk Ombygging bærevannsystem varmebasseng og boblebad Maskinpark Vedlegg: 1. Inntektsberegning Prisforslag 2013

7 Vedlegg 1 Inntektsberegning helårsbasis 2013 Billetter bad Antall Årsbesøk Inntekt Enkeltbilletter Klippekort mnd kort Årskort Velvære årskort Billetter trening/bad Antall Årsbesøk Inntekt Drop in Treningskort 6 mnd Treningskort 12 mnd Billetter idrett/kurs/skoler Antall Årsbesøk Inntekt Idrett - Drammen Svømmeklubb Skole Kurs og utleie badeanlegg, arrangementer Kafe, arrangement og butikk Inntekt Kafe og arrangement Dekningsgrad Badebutikk Dekningsgrad Årsbesøk og inntekt Total Bade- og trenings virksomhet Kafe, arrangementer og butikk Totale inntekter Besøk pr åpen dag 1017 Inntekt pr besøkende 110

8 Vedlegg 2 Prisforslag billetter for 2013 Enkeltpriser Dagens prisnivå Økning i kroner Priser 01.jan 2013 Avtalegiro Økning i % Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,50 % Barn ,67 % Baby ,00 % Velvære ,94 % Velvære tillegg kortkunder ,00 % Tilskuer ,00 % Drop in Trening ,77 % Klippekort bad Voksen 12 klipp ,00 % Voksen 25 klipp ,00 % Honnør/ungdom 12 klipp ,00 % honnør/ungdom 25 klipp ,00 % Barn 12 klipp ,00 % Barn 25 klipp ,00 % Baby 12 klipp ,00 % Baby 25 klipp ,00 % 3 mnd bad Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,00 % Barn ,00 % Årskort bad Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,00 % Barn ,00 % Baby ,00 % Årskort Velvære ,00 % Årskort velvære honnør Ny prisgruppe Trening/bad 6 mnd Voksen ,00 % Honnør/Bedrift/Stud ,00 %

9 Årskort trening/bad Voksen ,00 % Honnør/Bedrift/Stud ,00 % Familie rabatt 50%, ved kjøp av min 3 årskort (fra kort nr 2)

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer