DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/ ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT Vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:"

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/ ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på for hvert av årene Det legges til grunn deflatorjustert tilskudd fra Drammen kommune på kr 17,5 mill i Billettprisene økes med ca 4 % på alle priskategorier. 4. Styret vil bemerke at det er flere usikkerhetsfaktorer som påvirker virksomheten og som vi ikke selv har kontroll over, herunder vær og energikostnader. Drammensbadet KF har ikke buffere som kan dekke større avvik. 5. Styret vedtar årsbudsjett for 2014 og økonomiplan i samsvar med fremlagte forslag. Saksutredning: 1. Innledning Budsjettforslaget for 2014 er basert på erfaringstall fra tidligere driftsår. Det er lagt til grunn et kostnadsnivå på bakgrunn av tidligere driftserfaringer. Drammensbadet har de siste årene stabilisert besøkstallet på et høyt nivå. Det forventes ikke å klare en ytterligere økning hvert år, men vi ser det som mulig å øke utnyttelsesgraden i anlegget, da spesielt på dagtid. Det iverksettes tiltak for dette i 2014 med kampanjer på dagtid. Vi forventer at besøkstallet for 2014 vil holde tilnærmet 2013 nivå og at omsetning per kunde skal økes noe i takt med prisstigning. Besøkstallet er lagt inn med og er på samme nivå som budsjett Måltall for 2014 Måltall 2013 Prognose 2013 Måltall 2014 Inntekt kr Kr Kr Besøk, antall kunder Omsetning per besøkende Kr 110 Kr 109 Kr 116

2 2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KF Budsjettet baserer seg på følgende forutsetninger: - Inntektene i budsjettet baserer seg på erfaringstall, planlagte prisøkninger og besøkende, samt at vi lykkes med arbeidet for å styrke salget. - Lønnsutgiftene er beregnet ut fra et behov for 36,55 årsverk og nødvendig tilleggsbemanning med ekstrahjelp og vikarer. Det er beregnet 4 % i generell lønnsøkning i forhold til 2013 nivå. Det er tatt høyde for vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden på nivå med Syke- og fødselspengerefusjon er satt ut i fra nivået i Kostnaden for revisjon fra Buskerud kommunerevisjon er budsjettert med kr ,- (uendret fra 2013) - Tjenester kjøpt fra Drammen kommune er budsjettert med henholdsvis kr ,- for regnskap/adm (uendret fra 2013), kr ,- for IKT tjenester, kr ,- til sentral ressurs for oppfølging av GatSoft (system for turnusplanlegging/lønnsbehandling) og kr ,- til parkeringskontroll fra Drammen Parkering KF. - I beregningen av energikostnader er det lagt til grunn samme pris for både strøm og fjernvarme med 75 øre per kwh. Dette er en økning med 10 % fra Forbruket beregnes til totalt 5,7 mill kwh (uendret fra 2013). - Vannforbruket er beregnet til m 3 (basert på forbruk i 2013), og med vannavgift på kr 14,72 og kloakkavgift på kr 26,02 eks. mva. Økt med hhv. 9 % og 6 % fra Husleien er utregnet av Drammen Eiendom KF. Den er deflatorjustert med 2,99 %, og utgjør kr 19,672 mill for Det kommunale tilskuddet er deflatorjustert med 3 % og utgjør kr 17,5 mill.

3 (tall i 1000) 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Budsjett Inntekt kiosk, inkl velværekafe Inntekt badebutikk Inntekt velværebeh/produkter Inntekt billetter og kort Inntekt, kurs Utleie basseng, treningssal SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD Innkjøp kiosk og velvære Innkjøp badeartikler Innkjøp velværebeh/produkter Sum varekostnad LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgj Aga og pensjonskostnad Off. ref vedr arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel,vann vedr. 62 produksjon Kostnad lokaler Leiekostnader Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG - KOSTNAD 81 Finanskostnad ÅRSRESULTAT Inntektsberegning og prisstruktur fremgår av vedlegg 1 og 2.

4 Budsjettkommentarer Inntekter Totale inntekter er beregnet til kr 42,572 mill. Økningen baserer seg på prisstigning og forventet effekt av helhetlig markedsføring. Inntektene baserer seg på et årlig besøk på , noe som utgjør 1011 besøkende per dag i 361 åpningsdager. Antall besøk er fordelt mellom kortholdere, enkeltbesøk og grupper basert på erfaringstall fra 2012 og 2013 (se vedlegg 1). Prisøkning på billetter og kort er på ca 4 % (se vedlegg 2). Prinsippet om enkelhet i billettstrukturen og familierabatt på årskort videreføres. Det legges opp til kampanjer knyttet til differensiering av enkeltbillettprisen på hverdager for å øke dagtidsbesøket. Kostnader Varekostnad kiosk/velvære og badebutikk Totalt budsjettert med kr 4,361 mill. i vareinnkjøp fordelt på matvarer, engangsartikler, badetøy/rekvisita. Lønn Totalt lønnsbudsjett på kr 22,654 mill. er basert på et behov for 36,55 årsverk, og nødvendige tilleggsbemanning med ekstrahjelp og syke- og ferievikarer. Det er tatt høyde for ekstra bemanning på dager med forventet stort besøk samt vinter-, påske- og høstferie. Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 4 %. Vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden er budsjettert på nivå med Energi, brensel og vann Totalt på kr 5,265 mill. og inneholder strøm, kjemikalier til vannbehandling, fjern-/nærvarme og serviceavtaler knyttet til bassengdrift. Det er lagt til grunn energiforbruk basert på tall fra 2012 og Det er knyttet usikkerhet til prisene, og vi har lagt til grunn 75 øre for både strøm og fjernvarme, per kwh. Prognosen fra Drammen Eiendom er på 72 øre per kwh. Fordelingen i forbruket er 3,3 mill. kwh strøm og 2,4 mill. kwh fjernvarme. Kostnader til vannbehandlingen er prisjustert med 4 % i forhold til Kostnader lokaler Totalt på kr 22,524 mill. og inneholder husleie til Drammen Eiendom på kr 19,672 mill., vann/avløp og renovasjon på kr 2,342 mill. ut i fra forventet forbruk på m 3 og renovasjonskostnader på kr ,- per mnd. Avgiften på vann/avløp er lagt inn med en økning på hhv. 6 % og 9 %. Hygieneartikler/renholdsmidler er budsjettert med ca kr ,- per mnd, som er en nedgang fra 2013.

5 Leiekostnader Totalt på kr 0,742 mill. fordelt på leasing av treningsutstyr på kr per mnd og kontormaskiner/kassasystem på kr 8 000,- per mnd. Verktøy, inventar og driftsmateriale Totalt på kr 0,828 mill og består av diverse utstyr, inventar, forbruksvarer til drift, data/programvare og arbeidstøy/verneutsyr. Reparasjon og vedlikehold Totalt på kr 0,445 mill. fordelt på vedlikehold av bygning, uteanlegg og utstyr. Fremmedtjenester Totalt på kr 0,683 mill. fordelt på instruktører til fellestimer i treningsavdelingen, vakthold/verditransport, revisjonskostnader og kjøp av tjenester fra Drammen kommune. Annen driftskostnad Totalt på kr 1,101 mill. og inneholder kostnader til transport, reise/diett, telefon/data, markedsføring, forsikring og kontingenter. Markedsføringsbudsjettet er redusert noe i forhold til Sum kostnader Totale kostnader for 2014 er beregnet til kr 59,952 mill. hvor de store kostnadspostene er personal(38 % av totale kostnader), husleie (33 %) og energi/vann/avløp (11 %). Årsresultat Budsjettert balanserer med et rammetilskudd på kr 17,5 mill.

6 3. Forslag til investeringsbudsjett for Drammensbadet KF. INVESTERINGSBUDSJETT (tall i tusen 2014-kroner) Inventar og maskiner og lignende Investeringer i Oppgradering treningssenter Utbedring av trapp til vannsklier Utvikling av leikeparken Vedlegg: 1. Inntektsberegning Prisforslag 2014

7 Vedlegg 1 Inntektsberegning helårsbasis 2014 Billetter bad Antall Årsbesøk Inntekt Enkeltbilletter Klippekort mnd kort Årskort Velvære årskort Billetter trening/bad Antall Årsbesøk Inntekt Drop in Treningskort 6 mnd Treningskort 12 mnd Billetter idrett/kurs/skoler Antall Årsbesøk Inntekt Idrett - Drammen Svømmeklubb Skole Kurs og utleie badeanlegg, arrangementer Kiosk, arrangement og butikk Inntekt Kiosk og arrangement Dekningsgrad 50 % Badebutikk Dekningsgrad 50 % Årsbesøk og inntekt Total Bade- og trenings virksomhet Kafe, arrangementer og butikk Totale inntekter Besøk pr åpen dag 1011 Inntekt pr besøkende 116

8 Vedlegg 2 Økning i kroner Ny pris 1.jan 2014 Avtalegiro Økning i % Dagens pris Enkeltpriser Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,00 % Barn ,00 % Baby ,00 % Velvære ,00 % Velvære pensjonist ,00 % Velvære tillegg kortkunder ,00 % Tilskuer ,00 % Drop in Trening ,00 % Klippekort bad Voksen 12 klipp ,00 % Voksen 25 klipp ,00 % Honnør/ungdom 12 klipp ,00 % honnør/ungdom 25 klipp ,00 % Barn 12 klipp ,00 % Barn 25 klipp ,00 % Baby 12 klipp ,00 % Baby 25 klipp ,00 % 3 mnd bad Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,00 % Barn ,00 % Årskort bad Voksen ,00 % Honnør/ungdom ,00 % Barn ,00 % Baby ,00 % Årskort Velvære ,00 % Årskort velvære honnør ,00 % Trening/bad 6 mnd Voksen ,00 % Honnør/Bedrift/Stud ,00 % Årskort trening/bad Voksen ,00 % Honnør/Bedrift/Stud ,00 % Familie rabatt 50%, ved kjøp av min 3 årskort (fra kort nr 2)

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2013-2016. 2. Det legges til

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009 Drammen Parkering KF Årsberetning 2008 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I 2008 3

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Arkivsak-dok. 12/02379-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Unntatt offentlighet jf. vedtektene BUDSJETT 2013 FOR DRANGEDAL EVERK KF Everksjefens innstilling

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Grong Kommune - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold Sammendrag av; Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 GRONG KOMMUNE - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 8 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer