DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/ RAPPORT 2. TERTIALRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/12 18.9.2012 RAPPORT 2. TERTIALRAPPORT 2012"

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/ RAPPORT 2. TERTIALRAPPORT 2012 Vedtak: Resultatet etter 2. tertial 2012 er kr bedre enn budsjett, når det ikke er tatt hensyn til forventet kompensasjon for streik på om lag kr Årsresultatet antas å bli lik resultatet for 2. tertial

2 RAPPORT 2. TERTIAL DRAMMENSBADET KF 2012 Nøkkeltall Antall besøkende per 2. tertial 2012 var mot samme periode i Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 2. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde pr 2. tertial besøkende, som er flere enn budsjettert og færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 3,2 % høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på 1038 besøkende Besøkstallet er ikke justert for 8 dager lange streiken, som gav estimert 7000 tapte besøk. Budsjettert omsetning per besøkende oppnås heller ikke for dette tertial, men følges opp av styret. Avviket kompenseres noe ved høyere antall besøkende. Sommerens vær oppfattes som positivt for besøket på Drammensbadet. Resultat 2. Måltall 2. Avvik i tall Avvik i Måltall 2012 tertial tertial % Inntekt kr kr kr ,5 % kr Besøk, antall kunder ,2 % Omsetning per besøkende kr 108,80 kr 111,70 - kr 2,90-2,6 % Kr 110 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Drammensbadet har i siste periode hatt tre alvorlige hendelser. Dette gjelder ulovlig fotografering av barn og to nesten-drukninger hvor to barn ble reddet og etter vår informasjon kom uskadd fra episoden. I alle tre tilfellene opptrådte vårt personale helt i tråd med retningslinjene. Vi får uformelle tilbakemeldinger fra kunder om at service og trygghet er godt ivaretatt hos oss. Vi har stabilt antall med faste årskortkunder, som besøker oss jevnt gjennom hele uken. Vi opplever også en økning i tilreisende kunder. Våre målinger forteller om jevn økning i ferietidene/høytider fra spesielt Oslo regionen, men også fra Vestfold. I sommer ble

3 Drammensbadet nevnt som ferieaktivitet under Sommeråpent på NRK1 i et intervju med en familie fra Molde. Fordelingen av kunder i forhold til billettypene enkeltbilletter, kurs/opplæring, årskort trening/bad og årskort bad viser en klar økning i andelen enkeltbilletter på bekostning av årskort trening/bad. Denne tendensen antar vi har sammenheng med økt konkurranse og lavpristilbud innen treningssenterbransjen og endringer i markedet knyttet til bindingstid Drammen Øvrige Oslo/Akershus Vestfold Buskerud 2. tertial % 18 % 24 % 18 % 1. tertial % 18 % 22 % 19 % 3. tertial % 21 % 18 % 17 % 2. tertial % 24 % 16 % 17 % Tabell 2: Viser i prosent oversikt over hvor kunder som kjøper enkeltbillett i helgen og i skoleferier har sin bostedsadresse. (Kilde: Muntlig spørsmål om postadresse til alle kunder som kjøper enkeltbillett i helgene. Undersøkelsen gjennomføres en gang per måned.) Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Administrasjonen har i lang tid meldt fra om problematikk ved løse fliser, og varslet behov om å få dette reklamasjonsarbeidet utført snarest. I løpet av sommeren har flisproblemene økt i omfang og det er nå satt i gang mer omfattende tiltak fra entreprenøren. Det er påvist alvorlige feil i det reklamasjonsarbeidet som har vært utført tidligere og dette er nå lovet utbedret. Utbedringen påfører driften og kundene vesentlig ubehag og støy. Dampbadstuen er også ute av drift i flere uker på grunn av omfattende ombygging som følge av feil konstruksjon, materialvalg og montering. Drammen Eiendom følger opp og leder reklamasjonsarbeidet overfor entreprenøren. Administrasjonen har endret ansvarsforholdene for renhold for å oppnå enklere og bedre ressursutnyttelse gjennom hele åpningstiden. Det er i tillegg gjort utbedringer og oppgradering av gulvvaskemaskiner og sentralvaskeanlegget. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 2. tertial 42 ansatte fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt fire personalmøter og en personalsamling i Personalsamlingen hadde tema den kundeorienterte vinnerkulturen med fokus på kundebehandling og salg. Det er også gjennomført diverse interne kurs knyttet til livredning og førstehjelp. HMS Det er registrert 27 småskader på kunder og 14 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året. Dette er på nivå med tidligere perioder. Småskadene består i hovedsak av skalling, kuttskader og fallskader. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt ett møte i 2012.

4 Sykefravær Sykefraværet per 2. kvartal ble 13,92 %. Andel er uendret fra tidligere perioder, og består i stor grad ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Det er iverksatt tiltak i samarbeid med BHT og HR avdelingen, og BHT involveres tidligere i all oppfølging av sykemeldte. Alt sykefravær følges opp i henhold til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Status og tiltak knyttet til sykefravær er styrebehandlet og følges opp videre. Praksisplasser Det har vært fem personer hos oss i praksisplass i regi av Enter og NAV. Vi er opptatt av å vise frem Drammensbadet også som en samarbeidspart i et inkluderende arbeidsliv. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. I ferieperioden gjennomføres færre arrangement. Vi har imidlertid satset ekstra på svømmeopplæringstiltak gjennom arrangementene Drammensbadet Open og Camp Drammensbadet. Dette er en skolekonkurranse med innlagt skolestafett og en aktivitetsuke med svømmekurs og livredning. Arrangementene er omtalt i riksdekkende media. Vi har i tillegg iløpet av perioden, alene eller sammen med andre, hatt disse aktivitetene: Svømmekurs åtte kurs per uke (avsluttet for sesongen primo juni)) Ungdomsbading i forbindelse med Skoleløpet under Elvefestivalen En rekke livredningskurs for lærere og barnehageansatte Flere svømmeklubber på treningsleir i løpet av sommerferien Diverse bedriftsarrangement og private selskap på velværeavdelingen Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi deltok med stand under Elvefestivalen og i kampanje for å rekruttere medlemmer og ansatte til å løpe under Drammensmaraton (konkurranse mellom treningssentrene i byen). Vi har hatt god mediadekning med både radioreportasjer i NRK Østafjells og NRK Sameradioen, stor reportasje i Aftenposten Morgenutgave og A magasinet, en rekke oppslag i Drammens Tidende og presentasjon i fagbladet Idrett og Anlegg. NRK Sommeråpent nevnte Drammensbadet som ferieaktivitet og i Aftenposten Aften ble vi brukt som eksempel til etterfølgelse for anleggsutfordringene i Oslo. Nettsiden vår er godt besøkt med unike brukere, som er opp 13 % i forhold til per 2. tertial Det er stor økning i klikk fra Oslo og Tønsberg. Gjennomsnitt antall besøk per dag er 226. Det ser ut som reduksjonen i markedsføringen i nærområdet har svekket oss noe i konkurransen om treningskundene. Det bør vurderes tiltak i markedsplanen for 2013.

5 Økonomi Resultatet per 2. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Det er lavere omsetning per besøkende, men omsetningen har styrket seg per besøkende i løpet av 2. tertial. Høyere besøkstall enn budsjettert kompenserer for den lavere omsetningen per besøkende. Omsetning per besøkende er på 108,80 mot budsjettert 111,70. Prognose inntekter for 2012 Det forventes at inntektssiden for året vil bli ca kr bedre enn budsjett når kompensasjonen for streiken er regnskapsført. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per Varelager er redusert med kr ,- siden 30.4 og det er kun kurante varer på lager. Dekningsgrad i badebutikken er på 53 % og 42 % i kafeen, dette er en bedring fra 1. tertial med 2 prosentpoeng for begge avdelinger. Personalkostnader Vi har en innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr Dette skyldes strengere behovsvurdering ved tilkalling av vikarer/ekstrahjelper og flinkere ansatte som er tryggere i jobben og mer effektive. Av- og nedskrivninger Det er minimalt avvik i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere forbruk av energi og lavere energipris enn budsjettert. Annen driftskostnad Det er et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes markedsføringstiltak, som ikke har vært budsjettert. Prognose driftskostnader for 2012 Driftskostnadene forventes å bli ca kr bedre enn budsjett når lønnsbesparelsen for streiken er regnskapsført. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det positive avviket er lavere energikostnad og lavere personalkostand. Prognose driftsresultat for 2012 Driftsresultatet for 0212 forventes å bli ca kr 1,6 mill bedre enn budsjett når forventet kompensasjon på kr ,- for streiken blir regnskapsført. Investeringer Det er så langt i 2012 gjort investeringer på kr ,- eks mva. Disse midlene er brukt på gulvvaskemaskiner, kompressor til drift av renseanlegg/vaskeanlegg, avfallsdunker og møbler til uteområdet, pulsmålere til treningssenteret og barnesklie ved barnebassenget.

6 Resultat Resultat Budsjett Budsjett tertial Noter tertial tertial Avvik SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Salgsinntekt kafè, inkl 30 velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt treningstøy Salgsinntekt velværebeh./produkt Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Innkjøp treningstøy Velværebehandlinger/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepl godtgj Arbeidsgiveravg. og pensjonskost Offentlig ref. vedr. arbeidskraft Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser o.l Salgs-, reklame, og

7 representasjon 74 Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad RESULTAT

8 Vedlegg 1 Balanse per Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler ,44 Finansielle anleggsmidler ,07 Sum anleggsmidler ,51 Omløpsmidler Varelager ,13 Kortsiktige fordringer ,90 Kontanter/kasser ,00 Bank ,65 Sum Omløpsmidler ,68 Sum Eiendeler ,19 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital ,50 Annen egenkapital ,54 Resultat pr august ,00 Sum Egenkapital ,04 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) ,00 Sum Langsiktig gjeld ,00 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter ,93 Kortsiktig gjeld ,40 Leverandørgjeld ,82 Sum kortsiktig gjeld ,15 Sum Egenkapital og gjeld ,19

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2013-2016. 2. Det legges til

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN (OFFENTLIG VERSJON) Det innkalles til: STYREMØTE 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsberetning. og årsregnskap

Årsberetning. og årsregnskap Årsberetning 2010 og årsregnskap Innhold Leder 3 Styrets beretning 4 Nøkkeltall 10 Resultat 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter 14 Statistikk 22 English summary 30 Key figures 31 AS Vinmonopolet

Detaljer