LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA INNHOLD 1 Innledning Beliggenhet GAUSTATIPPEN Overordnet landskapsbilde og landskapskarakter Arealbruk Vegetasjon Synlighet i landskapet Konklusjon Område ved mæl, sør for månas utløp i tinnsjøen Overordnet landskapsbilde og landskapskarakter Arealbruk Vegetasjon Friluftsliv Synlighet i landskapet Konklusjon INNLEDNING Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS ønsker å bygge fjellhaller for datalagring på Dale og Mæl. Dette betyr uttak av store mengder steinmasser ca m 3 løssprengt stein fra fjellhallen på Dale og ca m 3 løssprengt stein fra fjellhallen på Mæl. Etterbruk og deponering har vært et av hovedspørsmålene som må avklares før anleggene kan etableres. Det skal lages en reguleringsplan i forbindelse med tiltaket, som inkluderer håndtering av steinmasser med etterbruk og deponering. Asplan Viak AS - Industritunet, Dyrmyrg Kongsberg - Tlf Faks asplanviak.no

2 Massene foreslås deponert i to områder: 1) I Gaustatippen og 2) som oppfyllingsmasse til utnyttelse til jordbruksformål sydvest for kanal til kraftstasjonen, like syd for utløpet av Måna til Tinnsjøen. Se illustrasjon for lokalisering. I forbindelse med dette er det gjort en landskapsvurdering som presenteres i dette dokumentet. 2 BELIGGENHET Figur 1: Landskapsvurderingen tar for seg to delområder. Gaustatippen og et våtmarks-/ jordbruksområde ved Mæl 3 GAUSTATIPPEN 3.1 Overordnet landskapsbilde og landskapskarakter Gautstatippen ligger i Vestfjorddalen, øst for Måna, omtrent midt mellom Rjukan og Mæl. Dalen er trang og landskapet dramatisk med bratte, høye fjellsider på begge sider. Tippen ligger i overgangen mellom elvesletta og den bratte dalsida opp mot Nordhaddefjellet. Rv 37 ligger på motsatt side av dalen. Det samme gjør det meste av bebyggelsen, og en del av husene har derfor tippen som en del av sin utsikt. Når man beveger seg innover dalen ruver Gaustatoppen som fondmotiv og tiltrekker seg mye av oppmerksomheten. I motsatt retning, åpner dalen seg svakt mot Tinnsjøen og er mindre dramatisk, slik at man kan ha noe mer fokus på landskapet på begge sider av veien. Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 2

3 3.2 Arealbruk. Gaustippen har tidligere vært brukt som et stort deponiområde (ca m3) og bærer til en viss grad fortsatt preg av dette. Flatene og enkelte av skråningene er fortsatt åpne og nakne med eksponerte løsmasser av ulikt slag og med forskjellige farger. 3.3 Vegetasjon Figur 2: Skråningene i tippen er i dag godt revegetert og demper fjernvirkningene av tippen. Løsmassene på flatene er fortsatt åpne og godt eksponert. Naturlig revegetering har kommet godt i gang i skråningene på Gaustatippen. De fleste skråningene har tett oppslag av lautrevegetasjon, som gjør at de ikke fremstår som så tydelige åpne sår i landskapet som flatene gjør. Vegetasjonen oppover i skråningene gjør at den øverste delen av tippen i dag ikke skiller seg så kraftig ut fra dalsida og skogen rundt og dermed ikke er så synlig på lang avstand og fra motsatt side av dalen. En ny oppfylling vil gjøre at det meste av denne vegetasjonen forsvinner og tippen vil bli mer iøynefallende fra bebyggelsen på andre siden av dalen og fra riksveien sett fra nord og sør. Det er viktig at vegetasjonen rundt tippen beholdes for å redusere synligheten i dalen sett fra nord og sør. 3.4 Synlighet i landskapet Den foreslåtte oppfyllingen med masser på Gaustatippen vil, som vist på 3d-illustrasjoner bli synlig fra bebyggelsen på motsatt side av elva, og fra riksveien og bebyggelsen ca 1,5 km sørover og nordover. Ettersom dalsidene er så bratte og høye, antas det at det ikke er stor trafikk av turgåere som ser området ovenfra. Det er hovedsakelig øvre del av tippen som vil bli mest synlig på lang avstand og fra bebyggelsen. Nedre del er til dels godt skjermet av vegetasjon. Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 3

4 Figur 3: Fjernvirkning sett fra nord. Vegetasjonen skjuler tippen godt. Figur 4: Nærvirkning sett fra nord. Der det er åpne lommer i vegetasjonen vil tippen bli synlig fra riksveien De nye massene som er foreslått deponert på Gaustatippen skal kunne tas ut igjen over en periode på ca 40 år. I samråd med de som skal drive tippen, bør det legges på et tynt jordlag i skråningene og noen meter inn på flata på toppen, for å legge til rette for en naturlig innvandring av vegetasjonsdekke. Dette vil på sikt gi en grønn overflate på de høye skråningene og gjøre at tippen glir bedre inn i landskapet og blir mindre iøynefallende.naturlig innvandring fra omkringliggende arter vil ha best forhold der massene får ligge lengst i ro. Nedre del av tippen skjules delvis av trærne nede på elvesletta og rundt tippen, og det er viktig at trevegetasjonen beholdes og gjerne får lov til å bli tettere. Selv om tippområdet er stort og vil være synlig, er det relativt lite fremtredende i dette dramatiske, ruvende landskapet. Tippen ligger i mørk skygge fra fjellet, dessuten er det en del vegetasjon i nord og sør, som er med på å dempe synligheten når man kommer sør- eller nordfra på riksveien. Den foreslåtte oppfyllingen med masser på Gaustatippen vil først og fremst påvirke utsikten til dem som bor på andre siden av elva. Fra riksveien vil øvre del av tippen først og fremst oppleves når man har Gaustatoppen i ryggen og kjører østover mot Tinnsjøen. Når man kjører vestover, mot Rjukan, er Gaustatoppen som ruver over den trange dalen, et så overveldende syn at tippområdet ikke får mye oppmerksomhet i synsbildet. Figur 5: Fjernvirkning sett fra riksveien fra sør. Tippen er lite synlig bak vegetasjonen. Figur 6: Nærvirkning sett fra riksveien og bebyggelsen rett på andre siden av elva. Åpenheten rundt skytebanen gjør at tippen blir godt synlig. Asplan Viak AS - Industritunet, Dyrmyrg Kongsberg - Tlf Faks asplanviak.no

5 Sett fra bebyggelsen og riksveien på motsatt side av elva, ligger tippen ganske eksponert i et kort strekk på grunn av åpenheten rundt skytebanen som ligger i forkant. Skytebanen preges av store åpne flater og løsmassevoller med lite vegetasjon og er mer dominerende for utsikten fra bebyggelsen og veien enn tippen er i dag. Dersom det er ønske om å gjøre tippen mindre synlig fra denne bebyggelsen med vegetasjon, vil effekten være størst jo nærmere husene og veien tiltakene gjøres. Det må i så fall sees i sammenheng med skytebanen og en evt. etablering av vegetasjon nordvest for den. 3.5 Konklusjon Det dramatiske landskapet i Vestfjorddalen er i en skala som gjør at det kan tåle en den foreslåtte deponeringen av masser i Gaustatippen. De deponerte massene vil synes fra riksveien og bebyggelsen, men i og med at tippen stort sett vil ligge i skyggen fra fjellet, at Gaustatoppen tar så mye av oppmerksomheten i området, og at tippen gradvis vil kunne bli grønn ved naturlig innvandring, vil ikke tippen dominere nevneverdig i landskapet. De visuelle konsekvensene vil bli størst for den spredte bebyggelsen på motsatt side av dalen. Det må sørges for at skogen rundt tippen beholdes. Asplan Viak AS - Industritunet, Dyrmyrg Kongsberg - Tlf Faks asplanviak.no

6 4 OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNAS UTLØP I TINNSJØEN 4.1 Overordnet landskapsbilde og landskapskarakter Måna Aktuelt område for oppfylling Figur 7: Bildet viser området som er aktuelt for oppfylling. Måna med kanalen fra kraftverket avgrenser området i nord. Steintippen i vest har en utfylling inn i deler av området. I sør avgrenses området av Rjukanbanen. Området som er aktuelt for oppfylling domineres av et våtmarksområde med et relativt stort vannspeil med stillestående vann, bare avgrenset fra Måna med en oppfylt anleggsvei. I vest ligger en regulert steintipp. Det er fylt ut en del grove masser i dammens vestre del, slik at man i dag har et slags månelandskap som skiller seg tydelig fra det øvrige jordbrukslandskapet. I sør og øst går våtmarksområdet gradvis over til jorder som strekker seg opp til Rjukanbanen og bortover mot RV37. Denne delen av området har en mer naturlig karakter. Den historisk viktige jernbanetraseen ligger som en synlig streng gjennom jordbrukslandskapet. Det er viktig at banen forblir synlig også i det fremtidige landskapsbildet. Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 6

7 Figur 8 Området sett fra steinfyllinga i vest mot dammen og jordene i sørøst Figur 9 I vest er det gjort utfyllinger med grov stein lagt i dårlig landskapstilpassede steinfyllinger. En oppfylling av hele området med omgjøring til dyrka mark vil kunne se mer naturlig ut enn dagens situasjon. Figur 10: Anleggsveien mellom Måna (til venstre) og det aktuelle oppfyllingsområdet (til høyre) avgrenser området og vannspeilet mot Måna Figur 11: Rjukanbanen avgrenser området i sør. Jernbanetraseen er et viktig element i landskapet og fyllingen må avrundes slakt inn mot den. Landskapet rundt det mulige oppfyllingsområdet er allerede sterkt preget av menneskeskapte inngrep med veifyllinger, bruer, kanalen fra Mæl kraftverk og steintippen. Dette står i sterk kontrast til det ellers storslåtte natur- og kulturlandskapet med Tinnsjøen, de høye, bratte dalsidene og jordbrukslandskapet med gårder, kirke og grendebebyggelse. En oppfylling som utformes som slake jorder og gjøres om til dyrka mark vil kunne gli fint inn i dette landskapet. 4.2 Arealbruk Området er i dag hovedsakelig våtmarksområde med det store vannspeilet, overgangssoner med noe ung bjørkeskog og våtmarksvegetasjon og jorder. I vest er det for det meste steinfyllinger fra steintippen som dominerer. Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 7

8 4.3 Vegetasjon Det er ikke nevneverdig mye verdifull vegetasjon innenfor området. Langs vestre halvdel av anleggsveien har det kommet opp en del furuer som gir en viktig visuell og klimatisk skjerm mot kanalen fra kraftverket og Måna. Disse bør beholdes. Oppfyllingen må avsluttes slik at man ikke fyller opp inn mot furuene. I overgangssonen mellom våtmark og jorder i sørøst står en del oppslag av ungbjørk uten stor verdi som vil forsvinne ved en oppfylling. Oppslagsvegetasjonen mot tippen i vest bør beholdes for å skjerme innsynet mot dette ruskete området og for å gi le for vind. Figur 12: Furuene langs vestre del av anleggsveien gir en god skjerm mot kanalen fra kraftverket og bør bevares. Figur 13: Ungbjørkene i overgangen mellom vannspeilet og jordene er ikke av spesiell betydning. 4.4 Friluftsliv Ettersom store deler av området er våtmarksområde er det kun anleggsveien ut mot Måna som er tilgjengelig for friluftsliv, mest som tursti. Den største friluftslivskvaliteten er nærmest veibrua der man kan gå tur og oppleve vann på begge sider. Lenger vest kan månelandskapet av løsmasser og fyllinger oppleves som negativt for noen, men annerledes og spennende for andre. Området oppleves allikevel ikke som spesielt attraktivt for friluftsliv. 4.5 Synlighet i landskapet Dramatikken i landskapet rundt Mæl, med bratte åssider, den store Tinnsjøen og den trange dalen oppover mot Rjukan er det visuelle hovedfokus når man er på Mæl. Det aktuelle oppfyllingsområdet ligger lavest i dalen og er lite synlig bak den oppfylte anleggsveien, veibrua til RV 37 og odden mellom Måna og kanalen fra kraftverket. En oppfylling på inntil ca 2,5 m med jevn overflate som heller slakt ned mot Måna og avsluttes med jevn, slak overgang mot Rjukanbanen vil ikke stikke seg ut i omgivelsene, men heller føye seg godt inn i det øvrige jordbrukslandskapet når det tas i bruk til dyrka mark eller beite. Den største Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 8

9 landskapsmessige endringen vil være at vannspeilet sør for Måna forsvinner. I det store landskapet vil dette bli lite merkbart, ettersom Tinnsjøen og Måna er såpass tore vannflater i forhold. Den visuelle konsekvensen vil være størst sett fra bebyggelsen i sør og sørøst fra Rollagveien i sør. Figur 14: Typisk snitt gjennom oppfyllingsområdet på Mæl Øvrig bebyggelse og ferdselsårer på Mæl ligger ikke så mye høyere enn oppfyllingsområdet, og tiltaket vil derfor ikke være spesielt synlig. Figur 15: Det storslåtte landskapet med bratte dalsider, og Måna som renner ut i Tinnsjøen er hovedfokus på Mæl. Figur 146: Området sett fra RV 37. En oppfylling på inntil 2,5 m vil kunne føye seg godt inn i det slake jordbrukslandskapet på elvesletta. Landskapsvurdering av oppfylling av Gaustatippen og område ved mæl, sør for måna 9

10 Figur 157: Området sett fra Mæl kirke. Figur 168: Synligheten fra RV 364 på andre siden av Måna er begrenset. 4.6 Konklusjon En oppfylling av det markerte området på inntil 2,5 m vil ikke være problematisk for landskapet. Fjernvirkningene er minimale fordi området ligger så lavt i terrenget. Nærvirkningene vil være tydeligst fra bebyggelsen i sørøst og fra Rollagvegen, men vil også gi positive virkninger fordi de eksisterende rufsete fyllingskantene blir borte og gjøres om til dyrka mark. Konsekvensene for vegetasjon og friluftsliv er minimale. Oppfyllingen må utformes med slake overganger mot anleggsveien i nord og mot Rjukanbanen i sør, slik at banen forblir tydelig i terrenget. Asplan Viak AS - Industritunet, Dyrmyrg Kongsberg - Tlf Faks asplanviak.no

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse E18 Elvestad - Holstad LAA305 HØST 2006 12.desember Prosjektoppgave Gruppe 2 Kristin Andersen Anders J. Birkenes Amund Hareland Morten A. Kirkemo Tina E. Madsen Oppgaven Prosjektoppgaven går ut på å planlegge

Detaljer

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E -K O N S E K V E N S E R F O R L A N D S K A P S B I L D E, O K T 2 0 1 1 FORELØPIG 1 LANDSKAPSBILDE 1.1 INNLEDNING Formålet med dette kapittelet er å belyse konsekvensene

Detaljer

LANDSKAPSANALYSE Transformasjon av Lierstranda og Brakerøya

LANDSKAPSANALYSE Transformasjon av Lierstranda og Brakerøya LANDSKAPSANALYSE Transformasjon av og Brakerøya Dato: 6.9. Innholdsfortegnselse Innledning... Metode... Definisjon av viktige visuelle landskapskvaliteter... Planområde og influensområde... Enhetlige områder...

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

SarpsborgpukkverkAS. Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor. Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept.

SarpsborgpukkverkAS. Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor. Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept. Nasjonal planid: 0105 37009 Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor SarpsborgpukkverkAS Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept. 2011 Planforslaget er utarbeidet av: DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER. Jernbaneverket Region Sør

RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER. Jernbaneverket Region Sør RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER Jernbaneverket Region Sør ------------------------------------------------------------------~~----- FORORD l forbindelse med utarbeidelse av hovedplan med konsekvensutredning

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia.

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Brida eiendom AS Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Dato: 01122014 Brida eiendom AS: Planbeskrivelse steinbrudd Sjånesheia Side 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING TEMA LANDSKAP

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING TEMA LANDSKAP Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING TEMA LANDSKAP RAPPORT Rapport nr: Oppdrag nr: Dato: 167860-2 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde 2014-06-23 A 2014-06-23 Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN 2014-05-19 Konsekvensutredning

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Side 1 av 61 V1 Greåker sentrum vest Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på begge sider av Greåkerveien. Området begrenses av jernbanen i nord

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Flatneset vindkraftpark i Berg kommune, Troms. Konsekvensutredning. Landskap. Vindkraftpark og tilhørende nettilknytning. Dordi Kjersti Mogstad

Flatneset vindkraftpark i Berg kommune, Troms. Konsekvensutredning. Landskap. Vindkraftpark og tilhørende nettilknytning. Dordi Kjersti Mogstad Flatneset vindkraftpark i Berg kommune, Troms Konsekvensutredning Landskap Vindkraftpark og tilhørende nettilknytning Dordi Kjersti Mogstad Flatneset vindkraftpark i Berg kommune, Troms Konsekvensutredning

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E

S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E Dato: 18.11.2010 1 1. INNLEDNING 1. BAKGRUNN Borealis Arkitekter as har fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG

Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG NEDRE EIKER KOMMUNE VEDLEGG 7 Kommuneplan 2007-2018 Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG Vedlegg til Kommunestyrets høringsforslag av 14.06.06 (PS 49/06) 1 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landskap Tromsø 25.10.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

1.0 Orientering. 1.1 Innledning

1.0 Orientering. 1.1 Innledning 1.0 Orientering 1.1 Innledning Denne arealdisponeringsplanen / landskapsplanen beskriver hvordan arbeidene med rehabilitering av Tunhovd dam bør skjøttes i anleggsfasen og hvordan berørte arealer for rigg,

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Temarapport: Landskapsbilde

Temarapport: Landskapsbilde Temarapport: Landskapsbilde E105 Hessing-Elvenes Statens vegvesens rapporter Nr. Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering April 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Byutvikling, Tromsø kommune 30. januar 2013 1 Forord Planprogrammet for områderegulering for Nedre Tromsdalen ble lagt

Detaljer