KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU"

Transkript

1 Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP

2 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon 01 Dato 2015/05/29 Utført av Ingunn Nes Kontrollert av Ola Bjerkan Godkjent av Ola Bjerkan Beskrivelse Utredning landskap Ref. INSTRH Revisjon Dato Utarbeidet av Ingunn Nes Ingunn Nes Kontrollert av Ola Bjerkan Ola Bjerkan Godkjent av Borghild Hårstad Ola Bjerkan Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Første utgave Oppdaterte bilder fra 3D-modell (lagt til støyvoller ved tomt D og G, samt atkomst til tomt F). Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T F

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Etapper Etappe Etappe Etappe Etappe Vurdering av de enkelte tomtene Tomt A Tomt B Tomt C Tomt D Tomt E Tomt F Tomt G Tomt H Tomt I Tomt J 3 4. Presentasjoner Sett fra Haugamyra Sett fra Langmo Sett fra Vassfjellet 6 VEDLEGG Vedlegg 1: Oversikt, tomteinndeling. Vedlegg 2: 3D-modell.

4

5 1 1. INNLEDNING Klæbu kommune er i ferd med å utarbeide kommunedelplan for et område langs Vassfjellet, fra Tanem til Tulluan. Planen vil inneholde store grustak, betydelige steinbrudd, massedeponi, store industriområder og reetablering av noen LNF-områder. Denne rapporten gir en visuell framstilling av aktuelle inngrep fra ulike retninger og i forskjellige anleggsetapper. 2. ETAPPER Visualiseringen prøver å illustrere situasjonen etter noen år og etter mange år. Framdriften på de enkelte områdene/virksomheten er forskjellig, og dessuten markedsavhengig og dermed litt usikker, slik at illustrasjonene ikke vil være helt tidsriktige. Situasjonene som er illustrert er de enkelte tomters tiltak beskrevet i kap Etappe 1 Her illustreres situasjonen i området, slik det framstår høsten Etappe 2 Her illustreres situasjonen slik den vil fortone seg etter ca. 5 års drift, altså når aktiviteten er på det mest hektiske. 2.3 Etappe 3 Her illustreres situasjonen etter ca 20 års drift, når mye av grus og steinressurser er tatt ut og noe reetablering er gjennomført. 2.4 Etappe 4 Her illustreres situasjonen etter ca 40 år når uttakene er gjennomført og reetableringen er ferdigstilt og industriområdene er etablert. 3. VURDERING AV DE ENKELTE TOMTENE Tiltakene er beskrevet sammen med våre vurderinger. Tomteoversikt er vist i vedlegg. Evt. framtidig ny Fv. 704 er ikke illustrert, ettersom plassering er usikker. 3.1 Tomt A DEPONI Området er ferdig oppfylt. Framtidig LNF-område. 3.2 Tomt B LANGMO BOLIGFELT Nytt boligfelt, plan under behandling i Klæbu kommune. Etappevis etablering av boligfeltet er ikke illustrert.

6 2 3.3 Tomt C DEPONI HAUGUM Grunneier ønsker å fylle opp, 5-10 meter, med gode fyllmasser. Fyllingen ender i en litt brattere skråning ned mot fylkesvegen. Arealet skal fremdeles være LNF-område. Etappe 2 viser dagens terreng, helt i starten av oppfyllingsarbeidene. Etappe 3 viser området ferdig oppfylt. 3.4 Tomt D GRUSTAK FORSET/GRENSTAD De 2 grunneierne ønsker å ta ut all grusen i området, for deretter å benytte arealet til industriformål. Nedre nivå for grusuttak vurderes. I forslag til driftsplan for eiendom Forset, som er under behandling i Direktoratet for mineralforvaltning, er det forutsatt uttak av grus ned til kote 125. Nærliggende bekk ligger 4-5 meter høyere. Vi har lagt nedre grusuttak til kote 130. Mot vest støter grusuttaket mot fjelloverflata, som skrår opp mot kote i plangrensa. I nordre del av arealet skal det etableres en buffersone med toppen liggende ca. på kote 175. Bygging av buffersonen er godt i gang fra vest. Det forutsettes at uttak av grus og innkjøring av fyllmasser prioriteres i dette området, slik at buffersonen er etablert så raskt som mulig. Det skal etableres en støyvoll mot bebyggelsen i øst, toppen skal ligge på kote 140 som tilnærmet tilsvarer eksisterende terreng i området. Utformingen av industriområdet, særlig mot vest i fjellskråningen, må avklares senere, når fjelloverflaten er avdekket. Etappe 2 viser at det meste av grus og fjell er tatt ut i nordre del av området, ferdig oppfylt buffersone og etablert støyvoll mot øst. Etappe 3 viser at nesten all grusen er tatt ut. Etappe 4 viser etablert industriområde og skråninger tilplantet. 3.5 Tomt E EKSISTERENDE STEINBRUDD FORSET Uttak av masser i eksisterende steinbrudd er godt i gang. Det skal tas ut noe mer stein i sør og vest, som antas å dekke ca. 3 års leveranser. Deretter skal det delvis igjenfylles og tilplantes. Grovknuser står oppe i steinbruddet, mens finknuseren står nede i grustaket. Etappe 2 viser avsluttet uttak av stein og noe igjenfylling og tilplanting i søndre del, mens nordre del fremdeles er anleggsområde der også finknuseren er plassert. Etappe 3 er omtrent lik etappe 2, men noe mer tilplantet. Etappe 4 viser fullstendig gjenfylling og tilplanting. 3.6 Tomt F NYTT STEINBRUDD FORSET Forset Grus AS ønsker å opprette et nytt steinbrudd litt sørvest for eksisterende steinbrudd, med atkomst fra eksisterende grustak gjennom det gamle steinbruddet. Området er relativt flatt med en høyde på kote og ligger på egen grunn. Arealet er nesten 200 dekar og totalt planlegges det å ta ut ca. 5 mill. m3 stein, over en periode på ca. 40 år. Planen er at den skogkledde skråningen i framkant av bruddet skal ligge urørt, slik at bruddet bli relativt lite synlig fra bygda. Planen er at ferdig uttatt delområder skal igjenfylles og tilplantes så raskt som mulig. Grovknusing utføres oppe i steinbruddet, mens finknusing vil skje nede i dagens steinbrudd. Etappe 2 viser steinbruddet i full drift med oppstart fra vestsida og atkomst fra tomt D via tomt E. Etappe 3 viser et stort steinuttak, nesten ned til bunnivå, kote 180, og delvis igjenfylling og reetablering av vegetasjon i vestkanten.

7 3 Etappe 4 viser ferdig igjenfylling og reetablering av vegetasjon av hele steinbruddet. 3.7 Tomt G GRUSTAK RAMLO Eksisterende grustak ønskes utvidet, særlig mot nord, helt fram til eiendomsgrensa mot område D. I illustrasjonen har vi forutsatt maksimalt uttak ned til kote 135, ettersom Tullusbekken ligger på dette nivået. Det skal etableres en støyvoll langs Tullusbekken med toppen liggende på kote 145. Grustakene D og G blir sammenhengende, i sluttfasen. Område G skal igjenfylles med gode fyllmasser og tilbakeføres til LNF-område. Dette skal skje etappevis etter hvert som grusuttaket avsluttes i deler av området. Grenseområdet mellom industriområde D og LNF-området G må gis en tiltalende utforming. Etappe 2 viser uttak av grus i søndre del ned til kote 135 og etablert støyvoll. Etappe 3 viser ferdig grusuttak, også i grensa mot område D og ferdig oppfylt i søndre del av området. Etappe 4 viser ferdig igjenfylling og tilplanting av hele uttaksområdet, med tilplantet skråning mot industriområde på tomt D. 3.8 Tomt H INDUSTRIOMRÅDE Søndre del av området på vel 400 dekar har godkjent reguleringsplan, mens den nordre delen på ca 140 dekar er uregulert. Opparbeidelse av infrastrukturen, klargjøring av tomtene, er i oppstartsfasen. Det er noe uklart hvilke virksomheter som vil etablere seg her, men ettersom området ligger relativt nært Trondheim, der det begynner å bli begrenset tilgang på nye næringsarealer, antas at dette næringsområdet etter hvert vil bli attraktivt. Etappevis etablering av industriområdet er ikke illustrert. 3.9 Tomt I UTVIDET GRUSTAK/STEINBRUDD SØBSTAD Eksisterende grustak ønskes utvidet mot vest. I tillegg planlegges det et mindre steinbrudd på et område på ca 25 dekar med uttak av ca m 3 stein, over ca. 8 år. Grusen og stein/pukk skal hovedsakelig benyttes til opparbeidelser i industriområde H, altså kortreiste varer. Etter ferdig uttak skal området igjenfylles med gode fyllmasser hovedsaklig fra industriområde (tomt H) og tilbakeføres til LNF-område. I østre del av arealet skal det så tidlig som mulig etableres en permanent, ca. 15 m høy voll, støyvoll, som også vil hindre noe innsyn i anleggsfasen. Etappe 2 viser at det meste av grusen er tatt ut og det har vært drevet steinbrudd en tid. Støyvollen er etablert. Etappe 3 viser ferdig uttak av stein og oppfylling, reetablering av LNF-området Tomt J GAMMELT GRUSTAK Det gamle grustaket skal igjenfylles og reetableres som LNF-område så raskt som mulig. Det er ferdig oppfylt i etappe 2 4. PRESENTASJONER Området presenteres i vedlagt 3D-modell, i 4 anleggsfaser/etapper. Her presenteres noen bilder fra denne modellen.

8 4 4.1 Sett fra Haugamyra Haugamyra, etappe 1. Haugamyra, etappe 2. Haugamyra, etappe 3. Haugamyra, etappe 4.

9 5 4.2 Sett fra Langmo Langmo, etappe 1. Langmo, etappe 2. Langmo, etappe 3. Langmo, etappe 4.

10 6 4.3 Sett fra Vassfjellet Vassfjellet, etappe 1. Vassfjellet, etappe 2. Vassfjellet, etappe 3. Vassfjellet, etappe 4.

11 0-1 VEDLEGG: Tomteinndeling, oversikt 3D-modell

12 A B C D G E F H I Kommunedelplan Vassfjellet, J Tomteinndeling M=1:7500 (A3)

Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD.

Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD. Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD. Byggesøknaden omfatter: Grusuttak på eiendommene 38/2 Forset, 39/1 Grendstad og 38/5 Langmo, totalt ca. 800.000

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Finnmark Sand A/S. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Driftsplan 2010-2015. Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199

Finnmark Sand A/S. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Driftsplan 2010-2015. Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199 Finnmark Sand A/S Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199 Driftsplan 2010-2015 Tromsø 07.04.2010 MASSEUTTAK I JORDFALLET, DRIFTSPLAN 2010-2015 2 Tittel: Masseuttak

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia.

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Brida eiendom AS Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Dato: 01122014 Brida eiendom AS: Planbeskrivelse steinbrudd Sjånesheia Side 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FASTSATT PLANPROGRAM

FASTSATT PLANPROGRAM FASTSATT PLANPROGRAM for Reguleringsplan for masseuttak på gnr 9 bnr 57 - Torsteinsfjellet - Plan 2007 118 Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune har i sak 45/08 den 14.05.2008 fastsatt planprogram datert

Detaljer

SarpsborgpukkverkAS. Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor. Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept.

SarpsborgpukkverkAS. Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor. Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept. Nasjonal planid: 0105 37009 Planbeskrivelsetildetaljreguleringsplanmed konsekvensutredningfor SarpsborgpukkverkAS Datert: 26. nov 2010 Revidert: 13. sept. 2011 Planforslaget er utarbeidet av: DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

1.0 Orientering. 1.1 Innledning

1.0 Orientering. 1.1 Innledning 1.0 Orientering 1.1 Innledning Denne arealdisponeringsplanen / landskapsplanen beskriver hvordan arbeidene med rehabilitering av Tunhovd dam bør skjøttes i anleggsfasen og hvordan berørte arealer for rigg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Froland kommune. Rapport Langåsen. Utgave: 1 Dato: 2012-11-07

Froland kommune. Rapport Langåsen. Utgave: 1 Dato: 2012-11-07 Froland kommune Rapport Langåsen Utgave: 1 Dato: 2012-11-07 Rapport Langåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Froland kommune Rapporttittel: Rapport Langåsen Utgave/dato: 1 / 2012-11-07 Arkivreferanse:

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU. Østfold Energi AS

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU. Østfold Energi AS Østfold Energi AS Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA Vår dato: 19.02.2015 Vår ref.: 201406614-5 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RYPKLUBBEIDET

REGULERINGSPLAN FOR RYPKLUBBEIDET Forprosjekt REGULERINGSPLAN FOR RYPKLUBBEIDET HAMMERFEST KOMMUNE Planområdet Rypklubbeidet og del av Rypefjord 09.11.2012 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. GEOLOGI...

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse E18 Elvestad - Holstad LAA305 HØST 2006 12.desember Prosjektoppgave Gruppe 2 Kristin Andersen Anders J. Birkenes Amund Hareland Morten A. Kirkemo Tina E. Madsen Oppgaven Prosjektoppgaven går ut på å planlegge

Detaljer

Steinbrudd 74/5 Birkeland

Steinbrudd 74/5 Birkeland VEDLEGG 5,5 VASSBAKK & STOL AS Steinbrudd 74/5 Birkeland Driftsplan Innhold 1. Innledning... 2 2. Beliggenhet... 2 3. Kommuneplanens arealdel... 2 4. Reguleringsplan... 3 5. Grunneier... 4 6. Driftsselskap...

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer