FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGRAPPORT GRUSRESSURSER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato Revidert JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

2 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Revisjon Dato Utført av Kontrollert av Beskrivelse Per Kristian Røhr Michael Helgestad Fagrapport om sand- og grusressurser Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F

3 fagrapport grusressurser INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Grusressurser Jessheim nord 2 3. Verdivurdering - konklusjon 4-10

4 fagrapport grusressurser INNLEDNING Gardermoen Campus Utvikling AS har utviklet planer om å lokalisere et nytt sykehus for hjerte- og lungesyke (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL) på Jessheim Nord. I denne forbindelse utarbeides det en områderegulering for hele Jessheim Nord-området, et område på ca. 280 daa. Parallelt med områdereguleringen, utarbeides det også en detaljregulering for den delen av området, hvor selve LHL-sykehuset med tilhørende funksjoner er tenkt plassert. Det planlagte tiltaket er såpas omfattende at det faller inn under forskrift om konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningsloven 4-2. I denne forbindelse skal tiltakets konsekvenser for grusressursene belyses og vurderes. Det er utarbeidet en egen rapport vedrørende grunnforhold og grunnvann. Foreliggende rapport er en utredning som skal belyse hvilke konsekvenser den planlagte utviklingen vil medføre for grusressursene i området. I rapporten innledes det med en kort redegjørelse for grunnforholdene i planområdet. Planområdet er i dag ubebygd og ligger i møtet mellom boligbebyggelsen i Jessheim, E6 og Gardermoen næringspark (Figur 1), og er et svært attraktivt utviklingsområde med sin strategiske plassering. I kommuneplanen er største delen av planområdet vist som LNF-område. En mindre del er vist som «offentlig formål». Det pågår uttak av grus på Hovinmoen/Vilbergmoen vest for planområdet og E6. Nordøst for planområdet, dvs. nord for Bonntjern er det tatt ut store mengder grus og sand. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gitt en uttalelse til varsel om planoppstart for Jessheim nord. I uttalelsen pekes det på følgende momenter: Reguleringsområdet er av Norges geologiske undersøkelse (NGU) kategorisert som en nasjonalt viktig grusforekomst. DMF mener at planprogrammet må ta høyde for en beregning av hvilke mengder av grusforekomsten som økonomisk drivverdig. DMF forventer også en redegjørelse for hvordan økonomisk drivverdige mengder kan ivaretas slik at ressursen ikke blir gjort utilgjengelig i framtiden. I NGUs database heter det at de utnyttbare delene av forekomsten er en meget viktig ressurs og klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst. I NGUs database for grusressurser er uttaksvirksomheten vest for planområdet beskrevet. Her heter det at store deler av det utnyttbare volumet er tatt ut fra forekomsten og at tidligere uttaksområder er fylt opp og omdisponert til næringsformål. Videre heter det at «Øst for E6 er massene ikke aktuelle for utnyttelse». I forbindelse med revisjon av kommunedelplan ble det i 2007 ble grusressursene i Ullensaker utredet: Utredning om sand, grus og pukk for arealplanlegging. Ullensaker kommune. Utredningen peker på 6 aktuelle uttaksområder. Planområdet for Jessheim nord blir ikke berørt av disse områdene. Selv om planområdet ikke inngår i noen plan for videre grusuttak, vil en utbygging i disse områdene forringe mulighetene til senere ressursutnyttelse.

5 fagrapport grusressurser 1-2 Detaljene i utnyttelsen av planområdet er ikke fastlagt ennå, men det blir bebyggelse og veianlegg/faste flater på store deler av området. På alle arealer hvor det skal graves og bygges kan det tas ut sand og grus som kan benyttes iht. verdien massene har for ulike formål. I områder som blir avsatt til grøntområder eller hvor det blir begrenset graving, blir grusressursen liggende urørt. Det planlegges energibrønner med tilhørende infiltrasjonsanlegg for å sikre dekning av det nye sykehusets energibehov. Dette anlegget kan innebære noe graving og masseforflytning. Eventuelt masseoverskudd kan utnyttes som ressurs iht. egenskaper. Tilsvarende gjelder området som blir avsatt til infiltrasjon av takvann og overvann fra faste flater. Figur 1: Planområdet ligger på østsiden av E6, i møtet mellom bebyggelsen på Jessheim og næringsbebyggelsen ved Gardermoen næringspark. 2. GRUSRESSURSER JESSHEIM NORD Sand- og grusforekomster kan ha stor verdi som byggeråstoff, avhengig av massenes kornstørrelsesfordeling, bergartssammensetning og mineralinnhold. Løsmasseforekomstene på Gardermoen utgjør en verdifull ressurs både for Ullensaker, nabokommunene og etter hvert også for Oslo. I planområdet Jessheim nord er sand- og grusforekomstene klassifisert til «Nasjonalt viktig». Dette illustrerer at løsmassene i dette området er godt egnet som mineralsk byggeråstoff. Nærmeste grustak som fortsatt er i drift ligger på Hovinmoen, like vest for planområdet. Grusdatabasen betegner ressursen på Hovinmoen som nasjonalt

6 fagrapport grusressurser 1-3 viktig. I beskrivelse av 4 grustak i drift på Hovinmoen blir 3 betegnet som meget viktige, jfr. vedlegg 1. I Grusdatabasen heter det også at: «øst for E6 er massene ikke aktuelle for utnyttelse», det vil si planområdet for Jessheim nord. Nord for planområdet, dvs. like nord for Bonntjern har det vært omfattende uttak av sand og grus. NGU utførte i 2002 en kartlegging av sand- og grusressursene her. Det ble etablert 13 nye borehull, og basert på tolkninger ble det beregnet at forekomsten inneholder 11 mill. m3 sand og grus med god kvalitet for bruk som byggeråstoff både for veg- og betongformål. Data fra massetak vest og nord for planområdet viser at mektigheten på grove masser avtar mot sør og øst. Dette indikerer at mektigheten på det utnyttbare løsmasselaget er noe lavere i planområdet enn i eksisterende massetak. I planområdet for Jessheim nord er det ikke utført fysiske undersøkelser av sandog grusressursene i forbindelse med denne fagrapporten. Det pågår imidlertid grunnundersøkelser for å oppnå avklaring av lokalisering av energibrønner med tilhørende infiltrasjonsanlegg for sykehusutbygging. Disse undersøkelsene vil kunne gi utfyllende data om løsmassenes egenskaper som ressurs. Massetak på Hovinmoen

7 fagrapport grusressurser VERDIVURDERING - KONKLUSJON Det er gode data om løsmassefordelingen i området, og disse forteller at det er sand og grus som dominerer i løsmassene over grunnvannsnivå. Det kan antas at deler av løsmassene i planområdet ville kunne benyttes til betongformål med krav om høy kvalitet, det vil si svært verdifulle løsmasseressurser. Tas det utgangspunkt i at det er utnyttbare masser i en gjennomsnittlig mektighet på 5 m over et areal på ca. 280 daa, vil utnyttbar høykvalitets sand og grus være i størrelsesorden 1,4 mill. m3 i området hvor nytt sykehus for LHL planlegges. Begrensninger knyttet til eventuelt uttak av sand og grus i planområdet er bl.a. følgende: Kommuneplanen Nærhet til verneområdet omkring Svenskestutjern og Bonntjern Krav om gjenværende sikkerhetssone over grunnvannsnivå. Den planlagte utbyggingen av Jessheim nord kan i utgangspunktet ikke kombineres med ordinært masseuttak. Utbyggingen vil imidlertid innebære fjerning av de øvre lag av løsmassene der det skal etableres bebyggelse eller infrastruktur. Mektigheten på masseuttaket ved utbygging vil variere fra flere meter (bygninger) til noen desimeter (veier). Massene som graves opp kan benyttes til formål som avspeiler massenes egenskaper og verdi. For øvrig vil løsmassene i deler av planområdet bli liggende urørt (grøntområder). Foreløpig er ikke planen for utbygging detaljert nok til å kunne utføre nøyaktige beregninger av masseuttak ved utbygging, og heller ikke nøyaktige beregninger av arealer hvor grusressursen blir urørt. I den videre planleggingen blir det lagt vekt på at løsmassene i området har stor verdi som byggeråstoff og at massedisponeringen i forbindelse med bygging av sykehus med tilhørende infrastruktur tar hensyn til dette. Plan for massedisponering skal avspeile ressursverdien. Pågående grunnundersøkelser knyttet til etablering av energibrønner vil styrke grunnlaget for videre planlegging av massedisponering ved utbygging.

8 fagrapport grusressurser 1-5 VEDLEGG 1 Utdrag fra NGUs grusdatabase vedrørende sand- og grusforekomst Hovinmoen Lokalisering Kart 1:50000 : Ullensaker (1915-2) Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32 X-koord: Y-koord: Ressurs Viktighet : Nasjonalt viktig Materiale : Sand og grus Beskrivelse I denne forekomsten tynner topplaget markert ut mot sør, fra 6-7 meter til 1-2 meter, samtidig som sandinnholdet øker markert mot dypet. Området har et grunnvannsskille med fall mot nord og sør. Massene nord for dette skillet har størst interesse for uttak. Uttakbare mektigheter er vurdert å omfatte mer enn bare topplaget, selv om hovedinteressen knytter seg til dette. Store deler av det utnyttbare volumet er tatt ut fra forekomsten. I nord er massetak 1 nedlagt, uttaksområdet fylt opp og industri etablert. I sør er arealene nedbygd eller klargjort for dette. Det meste av de gjenværende masser ligger i Langdalsleiren. Øst for E6 er massene ikke aktuelle for utnyttelse. De utnyttbare delene av forekomsten er en meget viktig ressurs og klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst. Avsetning Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta Størrelse Mektighet : 6.00 m. Areal : m2. Volum : m3. Arealbruk Kornfraksjoner Dyrka mark : 5% Blokk : 1% Annet : 5% Stein : 14% Skog : 20% Grus : 35% Utdrevet massetak : 20% Sand : 50% Bebygd : 50% Lokalisering Kart 1:50000 : Ullensaker (1915-2) Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32 X-koord: Y-koord: Ressurs Viktighet : Nasjonalt viktig Materiale : Sand og grus

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Utgave: 1 Dato: 2011-05-04 2 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen. Utgave/dato: 1 / 2011-05-04

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord"

Konsekvensutredning samlerapport Ny jord Region øst Prosjektavdeling øst E18 Ørje-Vinterbro 8. januar 2015 HØRINGSUTGAVE Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord" Reguleringsplan E18 Retvet Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer