Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31"

Transkript

1 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato:

2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rjukan Mountain Hall AS Rapportnavn: Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave/dato: 02 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Reguleringsplan Mjølsnes Sissel Plan Fjellanlegg Reguleringsplan med konsekvensutredning Sissel Mjølsnes Frank Jacobsen

3 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Rjukan Mountain Hall AS for å utarbeide reguleringsplan for fjellhaller for datasenter på Rjukan. Prosjektleder Torgeir Brovold og daglig leder Ole Sten Volland har vært Rjukan Mountain Hall AS kontaktpersoner for oppdraget. Seniorplanlegger cand agric Sissel Mjølsnes har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kongsberg, Sissel Mjølsnes Oppdragsleder Frank Jacobsen Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 4 1 Innhold 2 Innledning Rjukan Mountain Hall Formålet med reguleringsplanen Plantype To-delt fokus i planarbeidet Etterbruk av steinmasser Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og overordnede forutsetninger Området i dag Planforslaget Dale Næringsområde i fjell og i dagen Anleggsvei Dale - Gaustatippen Gaustatippen Mæl Massedeponering Andre forhold - planbehov trafoanlegg Konsekvensutredning Konsekvenser for helse, samfunn og trivsel Trafikkanlayse og trafikksikkerhet Støy Radon Næringsmessig betydning Forhold til andre berørte aktører Forhold til naboer og nærmiljø Konsekvenser for miljø Kulturminner og verneverdig bebyggelse Biologisk mangfold på land og i vann Landskap Landbruk Friluftsliv / turområder Håndtering av avfall fra blant annet elektronisk utstyr Konsekvenser for samfunnssikkerhet Ingeniørgeologisk utredning i f t fjellhallene Virkning for vann og vassdrag Stabilitet i utfyllingsområder Skredfare Planprosessen Risiko og sårbarhet... 33

5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 5 VEDLEGG Notat/Rapport tittel Tema Forfatter Dato Trafikknotat Trafikkanalyse og trafikksikkerhet Heidi Håheim, Asplan Viak Støy trafikkhaller Rjukan Støy Sturle Stenerud, Asplan Viak Miljøeffekter ved oppfylling av sprengstein Gaustatippen Konsekvenser for fisk Nina Syversen, Asplan Viak Miljøeffekter og mulighet for etablering av landbruksareal ved oppfylling av sprengstein Mæl Konsekvenser for fisk, landbruk, vann og vassdrag og stabilitet i utfyllingsområder Nina Syversen og Per Kraft, Asplan Viak Konsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark Konsekvenser for fisk Jan Heggenes, Høgskolen i Telemark Landskapsvurdering av oppfylling Gaustatippen og område ved Mæl, sør for Måna Landskap Inger Synnøve Kolsrud, Asplan Viak Fjellhaller i Rjukan Ingeniørgeologisk rapport Samfunnssikkerhet fjellhallene og skred Heidi Hefre Haugland og Kjetil Brattlien, NGI Naturmiljø Måna Naturtypelokaliteter, vilthensyn Oddmund Wold

6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 6 SAMMENDRAG Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan gir mulighet for etablering av to nye næringsområder på Dale og Mæl. Størsteparten av næringsområdene vil ligge inne i fjell. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et stort datasenter på disse næringsområdene. Etableringen av fjellhallanlegget vil gi uttak av store mengder stein, ca m 3. Planen legger til rette for at en stor andel av dette kan deponeres for seinere masseuttaksdrift på Gaustatippen og som utfylling til landbruksareal på Mæl. Noe av massen vil bli brukt til oppfylling av eget næringsområde. Resterende masse kan brukes til ulike formål, forutsatt tilstrekkelig planavklaring for disse i egne prosjekt. Lyngflot masseuttaksområde er tidligere regulert, og det er aktuelt at overskytende masse tas i mot her. Nødvendig etablering av nye anleggsveier er vist i reguleringsplanen. Når anleggsperioden er avsluttet skal disse brukes som turvei og inngå i sammenhengende turveisystem som kommunen har under planlegging. Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Det er laget en samarbeidsavtale mellom kommunen og Rjukan Mountain Hall slik at planen blir tatt til behandling som Tinn kommunes plan, og dermed blir en offentlig plan. Tiltaket vil i liten grad gi vesentlige negative konsekvenser for samfunn, helse, trivsel, miljø og samfunnssikkerhet. Anleggsperioden vil gi en lokal belastning i forhold til trafikk og støy. Det arbeides med en utredning om hva slags konsekvenser fjellhallene har for kommunens avløpsrenseanlegg på Dale dersom kommunen ønsker å utvide renseanlegget. Denne er ikke ferdigstilt.

7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 7 2 INNLEDNING 2.1 Rjukan Mountain Hall Rjukan Mountain Hall AS - Tinn Energi AS ønsker å bygge to store fjellhaller for datasenter på Dale og Mæl. Rjukan Mountain Hall er et datterselskap av Tinn Energi AS. Tinn kommune eier alle aksjer i Tinn Energi AS. Lokaliseringene vurderes som attraktive fordi man her har god tilgang til kraft, bredbånd og mulighet for effektiv kjøling av anlegget. Det er pr i dag et stort marked for slike datasentre på verdensbasis, og Rjukan vurderes å ha tilgang til de kritiske faktorene som er nødvendig for driften av slike anlegg. Hallene skal bygges inne i fjellet, og har store dimensjoner. Til sammen skal de være på ca m 2 netto lagringsareal. I forstudien til prosjektet er det tatt utgangspunkt i to haller med en fordeling av ca m 2 på lokasjon Dale og ca m 2 på lokasjon Mæl. Det er viktig at det er god avstand mellom anleggene. På Dale skal hallen plasseres inn i fjellet i området ved Tinn Energis lagerområde og renseanlegget. På Mæl skal hallen ligge rett øst for Mæl kraftstasjon. Alternative lokaliseringer har vært til vurdering. Eksisterende renseanlegg på Dale Eksisterende vanntunnel Figur 1: Utkast til dimensjonering og plassering av fjellhall på Dale. Tegningen er laget av Skanska Anleggene skal kjøles ned med vann fra dam og kanal til kraftstasjonene; ca behov 7 m 3 / sekund til anlegget på Dale og ca 3 m 3 / sekund på Mæl. Kjølebehovet til et slikt anlegg er stort, og alternativet for andre lokaliseringer uten denne muligheten er store dieselaggregater. Muligheten for å bruke kjølevann bidrar til et mer energieffektivt og miljøvennlig konsept. Når anlegget er i drift, vil aktiviteten i all hovedsak være inne i fjellet. Det som blir av anlegg i dagen vil være innslagspunktene med inngang for kjøretøy og personell, og områder utenfor til administrasjonsbygg, parkering og eventuelt noe datahaller. Fjellanleggene betyr uttak av svært store mengder steinmasser. Etterbruk og deponering av masser har derfor vært et hovedspørsmål i planarbeidet.

8 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Formålet med reguleringsplanen Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av de to fjellhallene, og sikre nødvendig planavklaring både for anleggs- og driftsfasen. Det vil si at reguleringsplanen også omfatter arealer for håndtering av steinmasser, og nødvendige infrastrukturtiltak slik som anleggsvei og riggområde. 2.3 Plantype Planen omfatter relativt store områder, men er av karakter tiltaksrettet, og er derfor utarbeidet som en detaljreguleringsplan. Reguleringsplanen kommer inn under kravene til konsekvensutredning, og temaene for konsekvensutredningen ble definert i planprogrammet. Tinn kommune og Rjukan Mountain Hall AS har laget en samarbeidsavtale for utarbeidelse av planen slik at planen blir tatt til behandling som Tinn kommunes plan, og dermed blir en offentlig plan. 2.4 To-delt fokus i planarbeidet Når fjellhallene for datasenter er i drift, vil aktiviteten i all hovedsak være inne i fjellet. Ute i dagen er det behov for et administrasjonsbygg og parkeringsareal, samt innslagspunktene med inngang for kjøretøy og personell inn til hallene. Det kan være aktuelt å bygge deler av datasenteret ute i dagen i tillegg til fjellhallene. Det må anlegges ny trafo på Dale og Mæl, og bygges et kjøleanlegg som henter vann fra Måna. Når fjellhallene skal bygges, må det fraktes ut store mengder stein. Beregninger viser at det må tas ut ca m 3 løssprengt stein fra det største anlegget som skal lokaliseres til Dale. Forutsatt optimal drift og normalt gode fjellforhold vil det ta mellom 1 og 1,5 år å etablere hallene. I ca halve denne perioden vil produksjonen være på topp med ca 200 steinlass ut pr døgn. Ved oppstart av fjellhallene vil produksjonen være lavere og generere mellom 50 og 70 steinlass ut pr døgn. Planarbeidet har hatt et to-delt fokus både for utredninger og løsninger: Anleggsfase Driftsfase Fra fjellhallen på Mæl vil det tas ut i størrelsesorden m 3 løssprengt stein. Riggareal i anleggsperioden inngår i reguleringsplanen. Forlegningsrigg vil trolig bli plassert utenfor planområdet. Hovedtema for planarbeidet har vært å finne løsninger både for anleggsfasen og driftsfasen av fjellhallene og for etterbruk av steinmassene.

9 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 9 3 ETTERBRUK AV STEINMASSER I forprosjektet til reguleringsplanen var et av hovedspørsmålene hvordan man kan bruke steinmassene etterpå. Før anleggene kan etableres må det være avklart hvor massene skal fraktes til: Hvor mye masser blir det, hvor mye kan brukes direkte i prosjekter og hvor mye må deponeres? Hvor kan deponiene ligge? Kan massene brukes til nyskapende prosjekter for Rjukan-samfunnet? Ulike løsninger har vært drøftet i forprosjektet og det videre i planarbeidet. I forprosjektet ble det kartlagt en del aktuelle områder og prosjekter for etterbruk, anslått massebehov og vurdert planstatus og tidsperspektiv. Det var avgjørende å kartlegge dette tidlig for å vurdere om det må lages reguleringsplaner også for området som eventuelt kan ta i mot masser. Aktuelle prosjekter kan være: - Rassikring, eksempelvis ved Næringsparken - Utvidelse av riksveg FV 37 / FV 364 strekningen Dale Miland Mæl Atrå - Oppfylling av våtmarksområder som er avsatt til dette i kommunedelplanen for Vestfjorddalen på Mæl; rett på sørsiden og nordsiden av Måna. Kan klargjøres til dyrkingsmark. Deler av arealet på sørsiden av Måna er allerede regulert til steintipp. Det er behov for å revidere denne planen hvis området skal egne seg for mottak av større mengder nye steinmasser. - Moloer for båthavner i Austbygda / Atrå - Flomsikring og heving av arealer for utbygging; eksempelvis Svadde industriområde, eventuelt framtidig boligområde på Blindtarmen m fl - Nytt frilufts - / opplevelsesområde i Tinnsjøen ved Mæl. Fylle ut fra land eller skape en øy i Tinnsjøen som en ny attraksjon / rekreasjonsområde - Utfylling av Neset mellom Mæl og Atrå Flere av disse prosjektene krever utarbeidelse av reguleringsplan og utredninger av konsekvenser hvis de skal realiseres. Mange av prosjektene vil ligge fram i tid hvis de er aktuelle, og ikke være klare til å motta massene så raskt som Rjukan Mountain Hall (RMH) er avhengig av i forhold til sin framdrift. Eksempelvis gjelder dette for utbedring av FV 37/ FV 364. Det er derfor avgjørende å ha deponeringsområder klargjort for store steinmengder når anleggsarbeidet starter opp. Aktuelle deponeringsområder: - Gaustatippen (Vestfjorddalen) - Lyngflåt (v/ Tinnsjøvegen) - Mårvik (Atrå) De to første områdene ble vurdert som svært aktuelle, mens Mårvik trolig er dårligere egnet på grunn av beliggenhet og formål med området. Gaustatippen har tidligere vært brukt som et stort deponiområde (ca m 3 ). Lyngflåt er regulert til masseuttak og deponiområde og har godkjent driftsplan. Gaustatippen er avsatt til område for masseuttak / steinknuseverk i kommunedelplanen for Vestfjorddalen, men er ikke detaljregulert.

10 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 10 Et alternativ til deponering og bruk av massene er å dumpe dem på stort dyp i Tinnsjøen. RMH ønsker primært at massene skal kunne nyttiggjøres som en ressurs, og regner derfor en slik løsning som lite ønskelig og lite sannsynlig. Hvis dette likevel viser seg å være eneste utvei for å få unna masser, vil det bli søkt om etter Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det var ønskelig å få innspill på aktuelle prosjekter for bruk av steinmassene under høringen av planprogrammet. I høringsperioden kom det inn positive tilbakemeldinger på flere av de foreslåtte prosjektene, og nye forslag til etterbruk. Det kom også tilbakemeldinger fra vernemyndighetene om at foreslått etterbruk ikke er forenlig med verneinteressene i enkelte områder. 4 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 4.1 Beliggenhet og overordnede forutsetninger Figur 2: Oversiktskart planområdet Planen omfatter flere adskilte arealer som ligger på Dale, Gaustatippen og Mæl: 1. Fjellhallene lokalisert til Dale og Mæl 2. Areal for administrasjonsbygg, datahaller og parkering (ute i dagen) på Dale og Mæl 3. Dam Dale for uttak av kjølevann 4. Anleggsvei mellom Dale og Gaustatippen 5. Deponiområde for steinmasser på Gaustatippen 6. Oppfyllingsområder for bruk av steinmasser og istandsetting til landbruksareal på Mæl Justert planavgrensing Planavgrensingen ble justert etter at planprogrammet hadde vært på høring. Den varslede planavgrensingen var ment å ta høyde for maksimalt nødvendig areal som vil inngå i reguleringsplan knyttet til fjellhallprosjektet. I løpet av høringsperioden ble det klart at noen av områdene for etterbruk av steinmasser / massedeponi ikke var aktuelle nå, og disse områdene tas ut av planen. Dette gjelder områder som ble vurdert i Tinnsjøen og ved Neset. Et område ved Mæl kirke ble også tatt ut av planen på grunn av verneinteresser både i forhold til naturtypeverdi og kulturminner i området. Dale Området på Dale ligger i overgangen mellom Kommunedelplan Rjukan og Kommunedelplan Gausta-Rjukan og er avsatt til henholdsvis offentlig formål, friområde, LNF-område og bensinstasjon.

11 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 11 Figur3: Utsnitt av eksisterende kommunedelplan og reguleringsplaner for Bruflåt Vest og gang/sykkelvei Rjukan Reguleringsplanen erstatter eksisterende reguleringsplan for Bruflåt Vest av som regulerer området til renseanlegg og lager for kommunalteknisk anlegg. Reguleringsplanen grenser inntil eksisterende reguleringsplan for gang/sykkelvei Rjukan. Busslomme på sørsiden av FV 37 er i sin helhet tatt inn i reguleringsplanen av hensyn til nytt kryss i området og frisiktlinjer som berører busslommen. Gaustatippen Gaustatippen ligger innenfor kommunedelplanen for Vestfjorddalen og er vist som masseuttaksområde. Det er også vist sikringssone for skytebanen. Området er ikke regulert. Figur 4: Utsnitt fra kommunedelplanen for Vestfjorddalen i området ved Gaustatippen

12 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 12 Mæl I gjeldende kommunedelplan for Vestfjorddalen er området på Mæl vist som områder for utfylling, masseuttak og LNF. Deler av området inngår i reguleringsplanen Steintipp Mæl fra Figur 5: Utsnitt fra kommunedelplanen for Området på Mæl Figur 6: Eksisterende reguleringsplan for steintipp Mæl

13 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Området i dag Dale På Dale ligger kommunes avløpsrenseanlegg bygd inn i fjellet og Tinn Energi har en større lagerbygning her. Norsk Hydros vanntunneler ned mot kraftverket på Mæl ligger inne i fjellet, og adkomsttunnelene til fjellhallene vil gå over dem. Figur 7: Eksisterende lagerbygning på Dale og området Gaustatippen Gaustatippen Gaustatippen har tidligere vært brukt som et stort deponiområde for sprengstein fra tunneldriften til kraftverkene. Det har vært pukkverksdrift her i en periode på ca 40 år, og nå er all stein tatt ut herfra. Til sammen har det vært lagret anslagsvis m 3 stein her tidligere. Avfallsdeponi Gaustatippen Nordøst i området ligger et eldre avfalldeponi som ble drevet i perioden 1964 til 1987 med kontrollert deponering. Avfallet som er mottatt på Gaustatippen ble brent i et forbrenningsanlegg på stedet. Anlegget er nå revet. Deler av deponifronten er dekket med pukk /sprengstein for å hindre spredning av støv og erosjon av avfallsmasser. Totale avfallsmengder i fyllingen avslås til ca m 3. I ble det gjort en undersøkelse av mulig forurensing fra deponiet som konkluderte med at det er lite sannsynlig at Gaustatippen representerer noen vesentlig spredning av sigevann til Måna. Det ble derfor ikke funnet grunn til å anbefale spesielle tiltak for å begrense spredning av sigevann til Måna. For å hindre spredning av forurenset støv, kan det være aktuelt å tildekke den delen av fyllingsfronten mot vest som ikke tidligere er tildekket. Mæl Området mellom kanalen og Rollagsveien består delvis av en steintipp med steinmasser fra tunneldriften og av jordbruksareal / vårmark. Det drives uttak fra eksisterende steintipp. Området sør for Rollagsveien der innslag til fjellhallene skal ligge består av skog. 1 Interconsult: Undersøkelse av mulig grunnforurensing. Gaustatippen. August På oppdrag fra Tinn kommune.

14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 14 Figur 8: Våtmarksområde og Rjukanbanen på Mæl Rjukanbanen Rjukanbanen går gjennom og langs deler av planområdet på Dale og Mæl. Telemark fylkeskommune varslet oppstart av fredningssak for Rjukanbanen fra Tinnoset til Vemork. Alle elementer som hører til Rjukanbanen slik som stasjoner, fyrlykter, kaiområder, rullende materiell er med i fredningsarbeidet. Rjukanbanen er etter fylkeskommunens vurdering en sentral del av et av de mest monumentale infrastrukturanlegg fra tidlig norsk industrihistorie. Rjukanbanen, fergene over Tinnsjøen, Tinnosbanen og strekningen videre nedover til Herøya utgjorde en bærebjelke i det totalsystemet for ny industriproduksjon Norsk Hydro bygde opp fra Rjukanbanen peker seg derfor ut som særlig verdifull i nasjonal sammenheng. Rjukanbanen inngår også som en av de viktige verneverdiene som har gitt Rjukan plass på Unescos tentative liste for verdensarvstatus (2009). I 2010 startet Miljøverndepartementet nominasjonsarbeidet for å få verdensarvstatus.

15 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 15 5 PLANFORSLAGET Planforslaget er beskrevet i forhold til en gjennomgang av plankartet fra Dale, via Gaustatippen og til Mæl. Figur 9: Plankartet 5.1 Dale Næringsområde i fjell og i dagen På Dale er det regulert område for næring i fjellhall og ute i dagen. 110,5 daa inne i fjell og 22,5 daa på bakkenivå. Fjellhallen vil romme ca m 2 areal fordelt på 5 fjellhaller med en vegghøyde på 16 m og gulvbredde på 20 m, samt en indre totalhøyde på ca 24 m. Hver av hallene skal være ca 200 m, og planlagt avstand mellom hallene er 15 m. Adkomsten til hallene vil være en atkomsttunnel som går i en slynge, det vil si med to innslag. Tunnelen vil få en bredde på 6 m og en høyde i senterlinje på ca 10 m. Disse krysser over vanntunnelen til Hydro, og skal anlegges med 15 m høydeforskjell mellom tak vanntunnel og gulv atkomsttunnel for å gi god sikkerhetsmargin mellom anleggene. Næringsområdet som ligger i dagen kan heves 4 5 m opp til kote 240 m o h for å ligge flomsikkert og på nivå med inngangene til fjellhallene. Her vil det bli et administrasjonsbygg på ca 2400 m 2, parkering og to mindre trafoanlegg for betjening av anlegget. Det kan også være aktuelt å bygge datahaller på uteområdet i tillegg til inne i fjellet.

16 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 16 I anleggsperioden vil uteområdet på begge sider av Måna bli benyttet som riggområde. Dam Dale inngår i reguleringsplanen med formål å hente kjølevann til anlegget herfra. I sørvest er eksisterende avløpsrenseanlegg regulert for dette formålet, både i fjell og ute i dagen. Det er regulert mulighet for ny atkomstvei fra FV 37 med ny bru over Måna rett over til atkomst til datasenteret. Veien vil krysse Rjukanbanen, og det må etableres en planovergang med signalanlegg etter nærmere føringer fra antikvariske myndigheter. Fig 10: Illustrasjonsplan for bygg og uteområder med atkomst og parkering for datasenteret på Dale Anleggsvei Dale - Gaustatippen I anleggsperioden vil det være stor trafikk med uttransportering av stein fra fjellhallen. Anslagsvis 200 biler pr / døgn vil kjøres ut av anlegget i maks-perioden. Forventet anleggstid for fjellhallene på Dale er mellom 1 og 1,5 år. Det meste av massen (ca m3 av ca m3) skal kjøres fra Dale til Gaustatippen Rjukan Mountain Hall AS Asplan Viak AS

17 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 17 Ulike trasèalternativer for anleggstrafikken mellom Dale og Gaustatippen har vært vurdert: 1. Bruke eksisterende vei og FV 37 (tur retur) 2. Bruke eksisterende kommunal vei Bruflot sammen med ny anleggsvei videre til Gaustatippen (tur retur) 3. Bruke eksisterende kommunal vei Bruflot sammen med ny anleggsvei videre til Gaustatippen (tur) og FV 37 (retur) 4. Legge ny anleggsvei nærmere Måna parallelt med den kommunale veien på Bruflot og videre til Gaustatippen Alternativ 3 er den løsningen som er valgt i planforslaget. I anleggsperioden skal den kommunale veien ved Bruflot utvides med fortau som fysisk avgrenses mot veien med pullerter. Tungtrafikken på anleggsveien blir enveiskjørt, og det er derfor ikke strengt nødvendig å sette inn ekstra sikringstiltak for myke trafikanter. (Ref Trafikknotat, Heidi Håheim, Asplan Viak ) Rjukan Mountain Hall ønsker likevel å gjøre dette tiltaket med fysisk avgrensing av et fortau for å redusere belastningen på området i anleggsperioden noe. Beboerne på Bruflot vil være de som opplever størst ulemper i anleggsperioden. Dette tiltaket er ment å bidra til at barn og unge og myke trafikanter for øvrig opplever at de kan ferdes trygt langs veien på Bruflot også under anleggsperioden. Hvis det drives døgnkontinuerlig drift i anleggsperioden, skal all trafikk gå på FV 37 om natten. Veien vil bli slitt som følge av anleggstrafikken og når anleggsperioden er avsluttet skal veien rustes opp til kommunal standard igjen. Figur 11: Prinsippskisse anleggsvei Bruflot Alternativ 3 er valgt fordi det er vurdert å være den beste løsningen samlet sett: Trafikkbelastningen fordeles på to områder Gunstig logistikk for anleggstrafikken Den kommunale veien på Bruflot blir rustet opp etter at anleggsarbeidet er avsluttet Ny anleggsvei mot Gaustatippen kan brukes som turvei etterpå 5.2 Gaustatippen Tidligere avgrensing av tippområdet er målt inn, og brukt som et utgangspunkt for avgrensing av området for formål massedeponi / masseuttak på Gaustatippen. Det er satt av en sone på 5 m som kantsone mot Måna. Mellom denne kantsonen og deponiet skal det anlegges en støyvoll som er ca 4 5 m høy og 4 m bred på toppen. Uttak av masser skal starte fra nord og driftes sørover for å sikre best mulig støydemping av anlegget.

18 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 18 Figur 12: Snitt gjennom planlagt massedeponi Gaustatippen Det er gitt bestemmelser om blant annet driftstider tilsvarende som for andre massedeponier i kommunen (Mårvik). Deponiet vil kunne ta i mot ca m 3 steinmasser. Under etableringen av deponiet vil det bli laget en anleggsvei inn mot terrenget i overkant av området, og massene vil bli fylt ut lagvis herfra. Deponiet vil bli lagt opp i tre lag for å få en blanding av grov og fin stein som er hensiktsmessig for seinere drift og bruk av massene. Hydro er sikret adkomst gjennom området til tunnelinnslag Gausta sørvest for Gaustatippen. Grunneierne ønsker å bruke området til massedeponi / masseuttaksområde, og har avtale med entreprenør i forhold til drift av området. Figur 13: Massedeponiområdet Gaustatippen Forholdet til skytebanen Hele området ligger innenfor sikkerhetssonen for skytebanen som ligger vis a vis Gaustatippen på andre siden av Måna. Bruk av skytebanen og driftstidene for Gaustatippen er i ho-

19 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 19 vedsak på forskjellige tider av døgnet. Skytebanen brukes i hovedsak på kveldstid og i helgene når det ikke er drift på Gaustatippen. Det vil derfor være mulig å forene disse formålene side om side. Vei fram til tippområdet vil bli avstengt med bom, slik at eventuelt utkjøring av masser utenfor driftstidene avtales spesielt, og klareres i forhold til aktivitet på skytebanen. For anleggsperioden må det gjøres særskilte avtaler mellom brukerne av skytebanen og Rjukan Mountain Hall. Avfallsdeponi Avfallsdeponiet reguleres til spesialavfallsdeponi som det ikke er tillatt å tilføre nytt avfall til. Fyllingsfronten skal dekkes til med pukk / sprengstein for å unngå spredning av støv og erosjon av avfallsmasser. Turvei Det vil være mulig å føre turveien forbi deponiet enten oppå vollen mot Måna, eller ved å bruke anleggsveien som etableres i bakkant av deponiet. Dette er forenlig med drift av masseuttaket, men vil være problematisk i forhold til sikkerhetssonen til skytebanen. Turveien vil i begge alternativene ligge innenfor faresonen som er angitt for skytebanen, og dette lar seg vanskelig kombinere. En turvei bør være åpen døgnet rundt og ikke reguleres tidsmessig slik driften av masseuttaket kan. Et alternativ kan være å legge tilstrekkelig med voller rundt skytebanen slik at faresonen kan avgrenses og ikke være i konflikt med mulig turvei forbi Gaustatippen. Det er ikke gjort nærmere vurderinger av hvorvidt dette er mulig i dette prosjektet. Med dagens forutsetninger hvor skytebanen er lokalisert på nordvest-siden av Måna vis a vis Gaustatippen, er det vanskelig å benytte mulige traseer forbi Gaustatippen. Turveien kan alternativt krysse Måna sør for Gaustatippen og sikringssonen til skytebanen, og legges på nordvestsiden av Måna forbi skytebanen. 5.3 Mæl På Mæl er det regulert område for næring i fjellhall og ute i dagen. 40,1 daa inne i fjell og 9,1 daa på bakkenivå. Fjellhallen skal romme inntil m 2 næringsareal for datasenteret, trolig i to haller med samme dimensjoner som hallene på Dale, men bare 50 m lange. Næringsområdet som ligger i dagen kan heves opp til kote 200 m o h for å ligge på nivå med inngangene til fjellhallen. Her vil det bli et administrasjonsbygg på ca 600 m 2, parkering og et mindre trafoanlegg for betjening av anlegget. Det blir etablert anleggsvei som tilslutter eksisterende anleggsvei langs kanalkanten til bruk i anleggsperioden. Når anleggsperioden er avsluttet skal anleggsveien brukes som turvei. Oppfyllingsområde Den nordøstre delen av planområdet er avsatt til formål jordbruk. Deler av området er i dag våtmark / dam. Området skal graves ut før det fylles opp med sprengstein, og deretter settes i stand til jordbruksområde. Forslag til oppbygging av området er nærmere beskrevet i Asplan Viak notatet Miljøeffekter og mulighet for etablering av landbruksareal ved oppfylling av sprengstein Mæl, datert Grunneierne har stilt seg positive til en slik arealbruk.

20 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 20 Matjord Undergrunnsjord Fiberduk? Forkilings- og utrettingslag Fin pukk? Sprengstein Figur 14: Forslag til oppbygd lagdeling ved utfylling og etablering av jordbruksareal Småbåthavn Det er lagt inn et område for småbåthavn i tråd med ønsker fra grunneier i dette området, med plass til inntil 6 mindre båter. Småbåthavn opparbeides etter at anleggsarbeidet er utført. Det skal anlegges bro over utløpet av småbåthavna slik at turveien kan føres langs kanalen. For å hindre gjengroing må det lages kulverter for vanngjennomstrømming som illustrert på skissen under. Figur 15: Utforming av småbåthavn på Mæl Kombinert formål masseuttak / jordbruk I område for kombinert formål masseuttak / jordbruk er eksisterende reguleringsplan i hovedtrekk videreført, i henhold til ønske fra berørte grunneiere.

21 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Massedeponering Fra etableringen av fjellhallene vil det totalt bli ca m 3 utsprengt steinmasse. Denne vil bli brukt / lagt på områder etter ca fordeling som vist i tabellen under: Område Ca volum i m 3 Gaustatippen Etablering av voll ved Gaustatippen Oppfylling til landbruksareal Mæl Oppfylling eget næringsområde Lyngflot, eventuelt andre formål Tabell 1: Oversikt over deponering / bruk av steinmassene Reguleringsplanen for fjellhaller har med områdene Gaustatippen, oppfylling til landbruksareal Mæl og oppfylling eget næringsområde som til sammen utgjør m 3. Resterende m 3 kan kjøres til Lyngflot, eventuelt til direkte bruk i andre formål slik som skredsikring, turveitrase, tiltak i Måna og liknende. Masseuttaksområdet på Lyngflot er regulert og entreprenør er positiv til å ta i mot masser. Driftsplan må trolig endres for å ta i mot massene. Øvrige tiltak kan kreve planlegging som i så fall må løses i egne prosesser. For å få størst samfunnsmessig utbytte bør disse prosessene tilpasses framdriften til fjellhallanleggene slik at de kan ta i mot massene direkte. 5.5 Andre forhold - planbehov trafoanlegg For drift av datasenteret er det behov for utvidelse av trafoanleggene på Dale og Mæl. Det vil bli egne prosesser for disse anleggene og aktuelle områder for utvidelse av trafoer er tatt ut av planområdet for fjellhallplanen. Videre arbeid i forhold til trafoanleggene vil bli gjort i tett samarbeid med konsesjonseier Skagerak Energi for begge områder. 6 KONSEKVENSUTREDNING Det er utarbeidet konsekvensutredning knyttet til tiltakene i reguleringsplanen i henhold til angitte tema i planprogrammet. For flere av temaene er det gjort egne utredninger som ligger vedlagt i notater / rapporter og gir utfyllende informasjon. Oversikt over utredningene er vist i tabellen nedenfor. Notat/Rapport tittel Tema Forfatter Dato Trafikknotat Støy trafikkhaller Rjukan Trafikkanalyse og trafikksikkerhet Støy Heidi Håheim, Asplan Viak Sturle Stenerud, Asplan Viak Miljøeffekter ved oppfylling av sprengstein Gaustatippen Konsekvenser for fisk Nina Syversen, Asplan Viak

Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS. Utgave: 01 Dato: 2011-01-19

Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS. Utgave: 01 Dato: 2011-01-19 Planprogram Reguleringsplan for Fjellhaller Rjukan Utgave: 01 Dato: 2011-01-19 Planprogram Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan 2 FORORD Asplan Viak er engasjert av for å utarbeide reguleringsplan for to

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLHALLER Tinn kommune i Telemark Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningslovens 12-7 og 11-8. Bestemmelsene er sammen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 5387/2013 Nina Nissestad

Detaljer

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato:

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato: A. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave: 1 Dato: 2012-09-10 Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave/dato: 1

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536176-01 BAP 2014056 Brattåsen masseuttak BAP 2014056 Brattåsen masseuttak Ann Kristin Sæther Alf Idar SMåge VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120017 Arkivsak: 11/45037 Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2016 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier NOTAT Til: Veidekke Eiendom AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. september 2014 Emne: Åkebergmosen - Støymessige konsekvenser ved utvidelse. Revisjon 2 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GJERMUNDNES MASSEUTTAK 1 Formålsparagraf Hensikten med reguleringsplanen er: Bedriftene søker gjennom planprosessen, med den tilhørende konsekvensutredningen,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR Statens vegvesen LARVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR Dato for siste revisjon: 12.12.2014 Kommunestyrets godkjenning: Behandlinghistorikk:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Konsekvensutredning Støy

Konsekvensutredning Støy Tverlandet Eiendom AS Konsekvensutredning Støy Naurstadhøgda massedeponi Tverlandet Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: E0 2017-09-28 Oppdragsgiver: Tverlandet Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Eramet Norway Kvinesdal Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid Planprogram. Dato:

Eramet Norway Kvinesdal Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid Planprogram. Dato: Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid 10372012002 Planprogram Dato: 2013-01-08 Detaljregulering deponi Fosselandsheia: Planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Vurdering av anleggsstøy

Vurdering av anleggsstøy Stad skipstunnel Vurdering av anleggsstøy Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning Oppdragsgiver: Kystverket Oppdrag: 604253-01 Kystverket Stad skipstunnel Dato: 27.11.2016 Skrevet av: Frode Knutsen

Detaljer

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL STJØRDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING - Mindre endring DEL AV MERÅKERBANEN - HELL Plan ID: 2-033 B PLANBESKRIVELSE Dato for siste revisjon: 04.05.2011 MULTICONSULT Oppdrag: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Gjeldende plansituasjon før endring:

Gjeldende plansituasjon før endring: Planbeskrivelse Endring E18 Årdalen Tvedestrand kommune Kart ikke i målestokk Gjeldende plansituasjon før endring: I gjeldende reguleringsplan krysser E18 Årdalen i en 165 meter lang bru. Brua krysser

Detaljer

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 462251 Kunde: Franzefoss AS Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Sammendrag: Sweco AS har på oppdrag fra Franzefoss

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLAN NR

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLAN NR REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLAN NR. 201602 DETALJPLAN FOR MASSETAK PÅ LØLAND, FORSAND KOMMUNE Vedtatt av Forsand kommunestyre den 14.06.2017, sak 065/17. Dato: 06.04.2017 Reguleringsbestemmelsene er utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Fana gnr. 98 bnr. 8 m.fl. PlanID 62460000. Offentlig detaljreguleringsplan. Hordnesvegen/Hordvik 28.09.2012 Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Statens vegvesen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Vikåsen vanntunnel med adkomst, del av gnr/bnr 23/5, 19/3, 19/6 m.fl., offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Vikåsen vanntunnel med adkomst, del av gnr/bnr 23/5, 19/3, 19/6 m.fl., offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 03.05.2016 Sak: 94/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Vikåsen vanntunnel med adkomst, del av gnr/bnr 23/5, 19/3, 19/6 m.fl., offentlig ettersyn

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Vedlegg 8 Driftsplan Steinuttak Hals. Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN Rev.11.april 2008.

Vedlegg 8 Driftsplan Steinuttak Hals. Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN Rev.11.april 2008. Driftsplan Steinuttak Hals Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN 01.03.2007 Rev.11.april 2008. TRØNDER-PLAN AS Driftsplan Steinuttak Hals INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. GRUNNLAGSDATA 2.1

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet Høring - Reguleringsplan for Forset Steinbrudd, Gbnr 38/2 Formannskapet Møtedato: 22.09.2016 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 91/16 Formannskapet 22.09.2016 Formannskapets vedtak

Detaljer

Detaljregulering. Plan Steinbrudd på Gangenes Trinn 2. Rennesøy kommune

Detaljregulering. Plan Steinbrudd på Gangenes Trinn 2. Rennesøy kommune Detaljregulering Plan 2012010 Steinbrudd på Gangenes Trinn 2 Rennesøy kommune 0. AREALOPPGAVE På vegne av Rennesøy Stein AS fremmer Rambøll Arkitektur og Plan forslag til detaljregulering for steinbrudd

Detaljer

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato:

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave: 01 Dato: 20100122 Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave/dato:

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 28.06.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer