KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 17 MØTE NR.: 1 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE DELEGASJONSSAKER PS 07/1 PS 07/2 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SIGDEN - SØKNAD OM ARRONDERING AV BOLIGTOMT PÅ REGULERT FRILUFTSOMRÅDE VEST FOR SIGDEN 27 B. LANGVEIEN 109 D -OPPFØRING AV GARASJE. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK AV I SAK NR. 06/ 40. SKORPAVEIEN 1 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNSETTING AV TAKVINDU MOT NORD MAGNUS BLIKSTADS GATE 4 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG VEDRØRENDE BRUKSENDRING SLYNGEVEIEN 1 B - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR REFERATSAKER D B Det vil bli foretatt befaring til : PS sak nr. 07/1 Sigden ca. kl PS sak nr. 07/5 Slyngeveien 1 B ca. kl Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 11. Januar 2007 For leder Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl Turid Thingvold

2 Side 2 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1498/101/07 Marita K. Spånberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /1 SIGDEN - SØKNAD OM ARRONDERING AV BOLIGTOMT PÅ REGULERT FRILUFTSOMRÅDE VEST FOR SIGDEN 27 B. Vedlegg: 1. Søknad fra Sølvi og Bjarne Aandahl, vedlagt kart. 2. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Sommerro-Myran-vest (utsnitt). 3. Oversiktskart/ illustrasjon med eksisterende og planlagte byggeområder, datert Saken gjelder Sølvi og Bjarne Aandahl, eier av Sigden 27B, søker i ekspedisjon mottatt om å få kjøpe tomt vest for Sigden 27B for å bebygge. Søker oppgir at arealet er friareal i dag, men framhever at det er lite brukt og at det egner seg veldig dårlig som turområde. Søknaden er vedlagt kart som viser ønsket arrondering, et areal på knapt 1000 m². Omsøkt areal er i reguleringsplan for Sommerro-Myran-vest, vedtatt , regulert til spesialområde friluftsområde og i kommuneplanens arealdel , vedtatt , vist som LNF-område (landbruks- natur- og friluftsområde). Arealet er del av kommunal grunn med gnr. 32 bnr. 35. Bygningssjefen har i ekspedisjon datert oversendt søknaden til parksjefen og byingeniøren til uttalelse. Parksjefens uttalelse (notat av sitat): Det omsøkte området utgjør en del av friluftsområdet mellom boligområdene Dale, Draget og Sommero-Myran; et friluftsområde som fungerer som en grønt-korridor mellom boligfeltene, og med forbindelse fra Gløsvågveien til utenforliggende rekreasjonsområder. Vedlagte kartutsnitt viser dessuten at begge boligfeltene har planlagte, og delvis bebygde boligtomter som grenser til friluftsområdet, der enhver utvidelse av regulert tomteareal vil medføre reduksjon av grøntkorridoren og redusert tilgjengelighet. Slik reduksjon er ikke ønskelig. Friluftsområdet er å betrakte som fellesareal til bruk for allmennheten, og som et vesentlig element i overordnet grøntstruktur. Salg av areal regulert til friluftsformål vil kun bli anbefalt unntaksvis der det synes naturlig av ulike årsaker, eller ved at det foreligger tungtveiende grunner. Slike grunner synes ikke å foreligge i dette tilfellet.

3 Side 3 av 17 Atkomsten til friluftsområdet er i det aktuelle området regulert via Sigden. At atkomsten ikke benyttes, verken til gjennomgang eller opphold, kan ha sammenheng med at deler av friluftsarealet ved Sigden 27 B er opparbeidet med mur og betongbelegning og framstår som privat. Slik opparbeidelse i enden av en vei som også skal tjene som atkomst til friluftsområdet kan ha en viss avvisningseffekt på mulige brukere av området, og være en sterkt medvirkende årsak til lite bruk. På bakgrunn av det som er anført foran vil parksjefen frarå arrondering av tomt som omsøkt på areal regulert til friluftsområde. Byingeniørens uttalelse (notat av sitat): Arrondering av en boligtomt som vist på kartskisse lar seg løse kommunalteknisk (vei, vann og avløp). På grunn av høyden på avløpsledninger blir det imidlertid begrensninger på høydeplassering og utforming av hus. Etter vår mening vil dette bli svært uheldig terrengmessig pga. den bratte skråningen på og sør for ønsket tomt. Selv om det ikke direkte er byingeniørens ansvarsområde synes vi det er svært uheldig å omregulere LNF-område her til boligformål. Det er regulert et grøntområde mellom boligfeltene Dale / Draget og Sommerro, og dette bør ikke begrenses ved omregulering til boligareal. Det er mange byggeklare tomter på Sommerro som kan kjøpes og bebygges, hvis man ønsker å bygge i området. Bygnings- og reguleringssjefens vurdering Ved kommunens planlegging på 80-talet ble det her lagt vekt ved å beholde en ubebygget sone mellom de nye store boligfeltene, noe som også er videreført og beholdt i kommuneplanens arealdel. Med omsøkt omdisponering av grunn vil denne sonen reduseres vesentlig. Det vises til vedlagt oversiktskart/ illustrasjon som viser eksisterende og planlagte byggeområder, samt foreslått tomtearrondering med stiplet linje. Parksjefen har i sin uttalelse beskrevet områdets funksjon som friluftsområde og del av en overordnet grøntstruktur og fraråder arrondering av ny boligtomt. Selv om det aktuelle arealet ikke er intens utnyttet i tursammenheng, mener bygningssjefen at det har en stor verdi og at det absolutt ikke bør bebygges. Bygningssjefen vil spesielt poengtere at det her er viktig å beholde den visuelle og faktiske åpningen mellom byggeområdene, noe som vil fremstå tydeligere når Draget og Sommero-Myran er ferdig utbygd i henhold til gjeldende planer. En slik åpning har også en opplevelsesmessig betydning. Når det er sagt mener bygningssjefen at arealet i seg selv også er flott som nærområde, med god tilgjengelighet fra øst og med mulighet å ta seg videre norrut. Forslag til arrondering av ny boligtomt er i strid med gjeldende reguleringsplan. Tiltaket krever at det gis dispensasjon fra planen alternativt at det foretas en reguleringsendring. Bygningssjefen kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon. En eventuell endring av reguleringsplan vil etter bygningssjefens vurdering kreve en behandling som vesentlig reguleringsendring, da det her ikke er snakk om en mindre justering av tomtegrenser men en endring av reguleringsformål; fra friluftsområde til boligformål. Med henvisning til foranstående vil bygningssjefen ikke tilrå at det igangsettes en slik endring av reguleringsplan. Også parksjefen og byingeniøren fraråder omregulering. Bygningssjefen konkluderer med at forslaget bryter mot vesentlige planforutsetninger og tilrår at søknaden avslås.

4 Side 4 av 17 Det er bedt om befaring og vi foreslår at plan- og bygningsrådet imøtekommer denne anmodning. Plan- og bygningsrådet har foretatt befaring og finner etter en avveining av alle sider ved saken å fatte slikt VEDTAK: Med hjemmel i reguleringsplan for Sommerro-Myran-vest, vedtatt , avslås søknad om erverv og omdisponering av kommunal grunn regulert til spesialområde friluftsområde. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund N Gunnar Odden Marita K. Spånberg

5 Side 5 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1690/329/ D Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /2 LANGVEIEN 109 D -OPPFØRING AV GARASJE. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK AV I SAK NR. 06/ 40. Saken gjelder: Etter forutgående befaring behandlet plan- og bygningsrådet i møte den , sak nr. 06/ 40, søknad fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe om oppføring av garasje på Deres eiendom Langveien 109D. Fra nabo i Langveien 111 C, Anna og Piotr Owcarz, var det protestert mot planene. Under sakens behandling ble det framsatt forslag som tillegg til bygningssjefens innstilling - om at Dør i garasjen flyttes fra nordvegg til sydvegg. Plan- og bygningsrådet hadde etter dette fattet slikt vedtak: Plan- og bygningsrådet godkjenner, i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 70 nr. 2 pkt. b, søknad fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe om oppføring av garasje i Langveien 109 D som omsøkt og vist på revidert kart datert på følgende vilkår: Ingen bygningsdeler må komme nærmere eiendomsgrense mot nord enn 1,5 meter. Takvinkel fastsettes til 22 grader. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av et foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens kap. XVI, kfr. Kommunens oppmålingsmyndighet. Dør i garasje flyttes fra nordvegg til sydvegg. Protest fra Piotr og Anna Owczarz, Langveien 109 D tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og for øvrig med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Behandlingsgebyr: kr ,- Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Hjørdis Grønvik og Jan T. Sedsbøe ber i skriv datert om at plan- og bygningsrådet revurderer sitt vedtak om flytting av dør og vindu slik at de kan dra nytte av den delen av adkomstparsellen de råder over ved å tilpasse og gruslegge denne.med dette gjøres også

6 Side 6 av 17 friområdet tilgjengelig for beboerne i området. Det framholdes at de finner det urimelig å måtte bruke areal av egen tomt til vei på begge sider av garasjen. Kopi av uttalelsen som anses som klage på plan- og bygningsrådets vedtak i sak nr. 06/40 - følger vedlagt til innkallingen. Fra advokat Tore Skåltveit, på vegne av Anna og Piotr Owcarz, er det i skriv av framsatt klage på plan- og bygningsrådets vedtak i sak nr. 06/40. I klagen framholdes at klageren krever garasjen flyttet 1 meter lenger mot syd slik at ingen bygningsdel må komme nærmere eiendomsgrensen mot nord enn 2,5 meter. I klagen redegjøres det om at Owcarz etter at de kjøpte eiendommen Langveien 111C i har foretatt opparbeidelse og beplantning/ møblering av arealer inn til oppsatt mur/ gjerde som de betraktet som sin eiendomsgrense. Det framholdes at eierne av Langveien 109D ikke har påpekt at arbeider ble utført på deres eiendom og at de derfor ikke var kjent med den faktiske tomtegrensen mellom eiendommene. Videre framholdes at Plan- og bygningsrådet, ved den skjønnsmessige vurdering av bygningens plassering, må tillegge følgende forhold vesentlig vekt: Begge parter, og tidligere eiere av de to eiendommer, har hele tiden forholdt seg til at eiendomsgrensen går i oppsatt mur og delvis flettverksgjerde. Det forutsettes at Fylkesmannen vil foreta befaring og vil da registrere at partene har etablert sine eiendommer i forhold til denne omforente eiendomsgrense. At klageren og tidligere eiere av Langveien 111C har forholdt seg til dette vises ved oppsetting av veranda under 2 meter fra den faktiske grense, planering av arealer m.v. uten protester fra nabo. En garasje plassert som vedtatt vil hindre lys til hagen og delvis verandaen til klageren. Dette ved at garasjen vil ligge rett mot syd og mer enn 4 meter over hagenivå. Det merkes i særdeleshet at avstanden mellom garasjen og eksisterende terrasse hos klageren vil bli svært liten. Selv om flytting med 1 meter ikke utgjør noe vesentlig, vil det gi noe mer luft mellom bygningene og noe mer sol om sommeren. En bygging av garasjen som godkjent av Plan- og bygningsrådet medfører at vesentlige investeringer foretatt på klagerens eiendom vil være bortkastet. Dette gjelder både utskyting, og planering av arealet samt oppbygging av lekeapparater. I klagen konkluderes med at ingen bygningsdeler aksepteres plassert nærmere eiendomsgrense mot Langveien 111C enn 1,5 meter. Dersom bygningen aksepteres flyttet 1 meter mot syd i forhold til vedtatt plasserring, aksepterer klageren at dør og vindu blir satt inn på nordsiden av garasjen. Kopi av klage, i skriv av fra advokat Tore Skåltveit, følger vedlagt til innkallingen. Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe kommenterer i skriv av klage fra advokat Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owcarz. På vedlagt kopi av målebrevskart er inntegnet garasjen slik den er godkjent plassert av plan- og bygningsrådet. Klagerens krav om endret plassering av garasjen med 1 meter mot syd avvises med begrunnelse at dette vil medføre ytterligere sprengningsarbeider nær bolighuset og de dreneringsproblemer dette kan forårsake på eiendommen. Videre framholdes at det vil bli så å si umulig å få inn bil i venstre garasjeport. De kan heller ikke se noen særlig forskjell i ulempe for klageren om dør på garasjen plasseres 1,5 meter fra grensen kontra en avstand på 2,5 meter som aksepteres av

7 Side 7 av 17 klageren. Det bes om at skjøte og målebrev legges til grunn og at garasjen godkjennes som omsøkt. Kopi av skriv datert m/ vedlegg følger vedlagt til innkallingen. Bygningssjefens kommentarer. Gjeldende lov og regelverk samt dokumenterte eiendoms- og rettighetsforhold legges til grunn som utgangspunkt for sakens behandling. Privatrettslige forhold hensyntas kun i den avveining som foretas mellom tiltakshavers nytte av tiltaket og de ulemper dette medfører for naboer. I tidligere behandling, j.fr. sak nr. 06/40, fant man en overvekt av hensyn som tilsa at tiltaket måtte godkjennes. Når det gjelder tomtegrense mellom eiendommene må man forholde seg til de tinglyste målebrev som foreligger. Man endrer ikke registerførte eiendomsgrenser og hjemmelsforhold ved tilfeldige fysiske tiltak på eiendommene. At den skadelidende part i slike tilfeller ikke har hatt merknader eller innsigelser kan på et formelt grunnlag ikke tillegges vekt. Om man mener at det på et privatrettslig grunnlag foreligger avtale mellom partene, burde dette vært formalisert ved søknad til kommunen om endring av grenseforløp/ rettighetsforholdet. Av vedtak i sak nr. 06/40 følger at garasjen skal plasseres slik at ingen bygningsdeler kommer nærmere eiendomsgrensen enn 1,5 meter. Med 40 cm takutstikk innebærer dette at garasjens veggliv må plasseres 1,9 meter fra felles tomtegrense. Kommentarer til klage fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe: Klagerne opplyser at de er villige til å opparbeide sin del av adkomstparsellen under forutsetning av at de selv får gjøre seg nytte av adkomstretten. Vi vil bemerke at Grønvik/ Sedsbøe er hjemmelshavere til ½-part av adkomstparsellen og at de har en selvfølgelig rett til å nytte denne som grunneier. På parsellen ligger imidlertid en bruksbegrensning som innebærer at de ikke kan nytte parsellen på en slik måte at den er til hinder for ferdsel for andre som er gitt bruksrettighet på parsellen. Tilsvarende gjelder for den ½-part som eies av Owcarz hvor bl.a. Grønvik/ Sedsbøe har rettighet til ferdsel. Det kan således ikke være tvil om den gjensidige rett til ferdsel over parsellen. Når det gjelder plassering av dør på garasjen forstås plan- og bygningsrådets vedtak slik at innvendinger fra Owcarz ble tillagt større vekt enn de ulemper en endret plassering av døren medførte for Grønvik/ Sedsbøe. Det framholdes imidlertid i klagen fra Grønvik/ Sedsbøe at de ikke fikk gitt uttrykk for sine synspunkter og for konsekvensene av en endret plassering og at de finner det urimelig å bruke ytterligere areal av tomta til adkomst når slik rettighet allerede er nedfelt på den andre siden av garasjen. Bygningssjefen har forståelse for deres synspunkt. Plassering av dør på sydvegg medfører ytterligere sprengningsarbeider for etablering av adkomst fram til døren med økte kostnader og beslag av hage-/ uteoppholdsareal. Dette er en relevant argumentasjon som vi mener bør tillegges vekt. Vi antar dessuten at bruk av garasjens sidedør vil være av sporadisk karakter. Selv om døren plasseres på nordvegg som omsøkt kan vi vanskelig se at bruken av denne vil generere ulemper i slik grad at dette kan karakteriseres som vesentlig i forhold til nabo. Dersom adkomstparsellen opparbeides og tilrettelegges for rettighetshavernes bruk, vil vi tro at den merbelastning som eventuelt følger av denne sidedøren vil være marginal og ikke større enn hva som måtte være påregnelig i forhold til den opprinnelig planlagte bruk. Vi tilrår etter dette at klage fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe tas til følge.

8 Side 8 av 17 Kommentarer til klage fra Anna og Piotr Owcarz v/ adv. Tore Skåltveit: Bygningssjefen vil bemerke at den utsprengning og opparbeidelse av arealer som er foretatt av eierne av Langveien 111 C ikke er forelagt for eller behandlet av kommunen. Det synes heller ikke som om samtykke foreligger fra nabo. Vi finner derfor ikke å kunne vektlegge disse forhold - til gunst for Owcarz i særlig grad. Det argumenteres også med garasjens nærhet til oppført veranda i Langveien 111C. Denne verandaen er ulovlig oppført og det er ingen selvfølge at denne ville blitt godkjent om søknad hadde vært sendt kommunen. Vi finner derfor ikke å kunne la verandaen ha innvirkning på den foreliggende sak. Videre gjøres det til et poeng at både Owcarz og Grønvik/ Sedsbøe ikke har vært kjent med den faktiske tomtegrense mellom eiendommene og at begge parter har forholdt seg til en oppsatt mur som eiendomsskille. Hvordan naboer seg imellom bruker sine tomtearealer i gjensidig forståelse er i utgangspunktet kommunen uvedkommende. Når det foreligger tinglyste målebrev over eiendommene er det disse som både formelt og fysisk angir eiendommenes avgrensning. I en slik situasjon kan det ikke påstås god tro og slik vinne fram med eventuelt krav om hevdsvunnen eiendomshjemmel til tomtegrunn. I den foreliggende sak mener vi det ikke er grunnlag for tvil om eiendommenes avgrensning og heller ikke om de bruksrettigheter som er heftet på disse. Av konklusjon i klage fra adv. Tore Skåltveit framgår at klageren aksepterer ikke bygging av garasje på eiendommen Langveien 109D dersom noen bygningsdeler er nærmere enn 1,5 meter fra eiendomsgrensen til Langveien 111C. Dette er sammenfallende med plan- og bygningsrådets vedtak om plassering som innebærer at takutstikk blir beliggende 1,5 meter fra tomtegrense og garasjens veggliv 1,9 meter fra den samme grensen. Videre framgår at hvis bygningen flyttes 1 meter mot syd i forhold til plan- og bygningsrådets vedtak, aksepterer klageren at dør og vindu blir satt inn på nordsiden av garasjen. Vi har vurdert en slik endret plassering og ser at dette vil vanskeliggjøre innkjøring og manøvreringsforhold for den sydligste garasjen. Hjørdis Grønvik og Jan T. Sedsbøe har motsatt seg en slik løsning med begrunnelse i vanskeligere innkjøringsforhold, sprengningsarbeider nær bolighuset, mulige dreneringsproblemer og økte kostnader. Vi har forståelse for denne argumentasjonen som må tillegges vekt i avveiningen mellom tiltakshavers nytte og ulemper for nabo. Når det gjelder ulemper som påføres eierne av Langveien 111C som følge av garasjens plassering er disse tidligere vurdert av plan- og bygningsrådet. Vi kan vanskelig se at det er framkommet nye momenter i saken som i skjønnsavveiningen tilsier et endret utfall i forhold til bygningens plassering. Det tilrås derfor at plan- og bygningsrådet opprettholder sitt vedtak om plassering av garasjen og at klage fra adv. Tore Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owcarz følgelig ikke tas til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet opprettholder sitt vedtak av i sak nr. 06/ 40 med følgende endring:

9 Side 9 av 17 Garasjen godkjennes utført som omsøkt og vist på byggetegninger datert Klage på vedtak i sak nr. 06/ 40 fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe er etter dette tatt til følge. Klage på vedtak i sak nr. 06/ 40 fra Tore Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owczarz tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og for øvrig med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Alle parter har hatt tilstrekkelig anledning til å uttale seg til saken og den vedtatte løsning og saken oversendes derfor til Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen

10 Side 10 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1136/366/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /3 SKORPAVEIEN 1 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNSETTING AV TAKVINDU MOT NORD Saksopplysninger Trio Hus as har på vegne av Vidar Benjaminsen meldt om innsetting av takvindu mot nord. Eier av Skorpaveien 3, Tenggren, protesterte på tiltaket. Saken ble behandlet som delegert sak den under sak nr. 06/543. I henhold til delegert myndighet til bygningssjefen ble det fattet følgende VEDTAK : I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes, som mindre byggearbeid på boligeiendom, melding om innsetting av takvindu på eiendommen Skorpaveien 1, 6512 Kristiansund N på betingelse av at byggearbeidene utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter. Merknader fra nabo i Skorpaveien 3, Tenggren, tas ikke til følge med begrunnelse gitt i sakens kommentarer. Behandlingsgebyr: Kr Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Saksbehandler Merknader/klage på vedtak:

11 Side 11 av 17 Eier av Skorpaveien 3, Hans Ruben Tenggren, har i skriv av kommet med merknader/klage på vedtak om tillatelse til takvindu. Det henvises til byggesak for oppføring av boligene i 1998 og det påpekes spesielt vinduer (for Skorpaveien 3 ) i brannskille mellom boligene. Det settes spørsmålstegn ved kommunens behandlingen/godkjenning av vinduene i brannskillet. Det fremsettes at i praksis så oppfyller Skorpaveien 3 vestvegg sammen med taket Skorpaveien 1 samlet de branntekniske kravene. For at Skorpaveien 3 ikke skal bli skadelidende og eventuelt bli påført ekstra omkostninger som følge av ombygging (takvindu) i Skorpaveien 1 foreslås det at takvinduet ikke godkjennes. Det påberopes innsyn til Skorpaveien 3 vestvindu fra takvindu i Skorpaveien 1. Hans R.Tenggren har i skriv av kommet med forslag til løsning for takvindu/brannvegg for Skorpaveien 1-3 slik at branntekniske krav oppfylles. Det foreslås en løsning hvor nordvegg på Skorpaveien 1(garasjevegg) omdefineres til EI30 med følgende brannvindu på tak og veggfasade. Tenggren (Skorpaveien 3) tilbyr Benjaminsen (Skorpaveien 1) å betale 50 % av merkostnader ved en slik løsning. Vidar Benjaminsen har i skriv av kommentert forslaget fra Tenggren. Takvinduet er uaktuelt å skifte da dette er bestilt. Når det gjelder vindu i 1 etasje må dette være et ordinært vindu grunnet tekniske vanskeligheter med å få balansert ventilasjon i rommet uten betydelige omkostninger. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Brann- og rømningsmessige forhold som er påpekt av Tenggren (Skorpaveien 3) er blitt belyst og kommentert i tidligere saker. Boligene er forskjøvet i forhold til hverandre. De deler av veggfasaden/yttervegg mot vest gjeldende for Skorpaveien 3, skal oppfylle kravene til branncellebegrensende konstruksjon B30 ( ny betegnelse EI30). Vestlige vinduer (Skorpaveien 3) omfattes også av det branntekniske kravet på B30 (EI30). Dette innebefatter bl.a. at vinduene i Skorpaveien 3 ikke skal være åpningsbare og kan heller ikke fungere som rømningsvei. I godkjent byggesak av vedrørende tiltak i Skorpaveien 3 anser man med bakgrunn i forskriftens minstekrav om rømning fra annen hvert rom / to rømningsveier til det fri for å være ivaretatt. Bygningsmyndigheten har forståelse for påpekte problemstilling for Skorpaveien 3. Men det synes urimelig å nekte takvindu i Skorpaveien 1 som en delløsning for manglende oppfyllelse av brannkrav i Skorpaveien 3. Hvorvidt det inngås innbyrdes avtale av praktiske og økonomiske grunner for oppfyllelse av branntekniske krav mellom boligene er bygningsmyndigheten uvedkommen. Når det gjelder påberopt innsyn til Skorpaveien 3 vestvindu fra takvindu i Skorpaveien 1 synes man det vanskelig kan bli noe direkte innsyn grunnet vinduenes innbyrdes plassering. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet har vurdert klagen og finner etter dette å kunne opprettholder bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/543. Klage fra hjemmelshaver av Skorpaveien 3, Hans Ruben Tenggren tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene.

12 Side 12 av 17 Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

13 Side 13 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/2044/313/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /4 MAGNUS BLIKSTADS GATE 4 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG VEDRØRENDE BRUKSENDRING - HYBELLEILIGHET- Saksopplysninger Eier av Magnus Blikstads gate 4 - Ole Vidar Brattøy - har i ekspedisjon av søkt om bruksendring fra rekkegarasje til hybelleilighet + en garasje. Vedlagt til søknaden følger tegninger, kartutsnitt og gjenpart av nabovarsel. Bygningsmyndigheten vurderte tiltaket i medhold av plan- og bygningslovens 70 nr. 2, bestemmelsen om avstand samt 74 nr.2 - som stiller krav om at byggverk skal tilfredstille rimelige skjønnhetshensyn-. I henhold til delegert myndighet den under saksnummer 06/602 ble det fattet følgende: VEDTAK: Søknad om bruksendring fra garasje til bolig i Magnus Blikstads gate 4 avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens 70 nr. 2 sammenholdt med samme lovs 74 nr. 2. Begrunnelse for avslaget fremgår i saksutredningen. 2 Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Klage på vedtak av Ole Vidar Brattøy påklager vedtaket i skriv av Det påpekes at det ikke søkes om bruksendring fra garasje -som fremstilt i saken- men fra hobbyrom,lager og bod inkludert garasje til hybelleilighet med enkel garasje. Det settes spørsmålstegn om det ikke allerede er gitt dispensasjon fra avstandsbestemmelsen for bygget.

14 Side 14 av 17 Bygningsmyndighetens kommentarer: Søker påpeker at det ikke dreier seg om et bruksendring av et garasjebygg. I gjenpart av nabovarsel beskrives tiltaket som eksisterende rekkegarasje ombygges til en stk. hybelleilighet + en garasje. I vårt arkiv er bygget i 1992 godkjent ombygd til garasje/lager/hobbyrom og to boder. Søker har for så vidt rett når det gjelder status på bygget. Dagens status på bygget som hobbyrom,lager og bod anses ikke å kunne tillegges større vekt ved vurdering av saken enn om det hadde vært en garasjerekke. Bygningsmyndigheten har i sin vurdering tatt stilling til omsøkte endret bruk. Grunnlaget for en vurdering av dispensasjon henger sammen bruksformålet og arealet av bygget. Plan- og bygningslovens 70 nr.2 setter krav om minimum avstand til eiendomsgrense på 4 meter for bygning med boligdel og der bruksarealet er over 50 m2. Bygget er tidligere godkjent (1953) oppført i eiendomsgrensen som garasje med krav om brannvegger. Deler av omsøkte bygg søkes endret til bolig. Man vurderer dette som en vesentlig endring av bruksformålet i forhold til tidligere godkjente bruk. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet har vurdert klagen og finner etter dette å kunne opprettholder Bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/602. Klage fra Ole Vidar Brattøy tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

15 Side 15 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1985/419/ B Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /5 SLYNGEVEIEN 1 B - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR Saksopplysninger Kjetil Rødsand og Hege Jonassen har i ekspedisjon av søkt om tillatelse til oppføring av forstøtningsmur på maksimum 2 meter langs sørlig grense ca. 10 cm inn på egen grunn. Naboer i Nordmørsveien 47 b og c har protestert på høyden og mener denne må reduseres til 1 meter med avtrapping. Tiltakshavere har tatt protestene delvis til følge og endrer høyden til maksimum 1.5 meter for forstøtningsmuren samt at terrenget terrasseres/skråes til ferdig planert nivå underkant gulv i sokkeletasje. Stakittgjerde med høyde 0.9 meter plasseres på muren. Saken ble behandlet som delegert sak den under sak nr. 06/622 og følgende vedtak ble fattet: I medhold av plan og bygningslovens 93 godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av forstøtningsmur med maksimum høyde 1.5 meter med stakittgjerde på 0.9 meter i Slyngeveien 1 b på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på vilkår som følger: Plassering cm fra sørlig grense. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan - og bygningsloven med forskrifter. Protester fra naboer i Nordmørsveien 47 b og c tas ikke til følge med begrunnelse som gitt i kommentarene. Klage på vedtak av Eiere av Nordmørsveien 47 b og c, Britt-Ann og Bjørn Hammer, John og Kirsti Åndahl, har i skriv av påklager vedtaket (foreløpig klage pr. faks den ). De mener vedtaket er fattet på feile premisser og det vises til vedlegg angående fylling/steinmur i øst. Det fremsettes steinmur/fylling mot øst har en høyde på ca. 4 meter. Det settes spørsmålstegn ved estetikken ved utforming av mur mot øst. De mener at deres forslag til løsning eller

16 Side 16 av 17 ulemper ikke er tatt hensyn til og at dette vil føre til forringelse av deres uteareal. Maksimum høyde på forstøtningsmuren + stakittgjerde (2.4 meter) vil oppfattes høyere fra deres ståsted og fortone seg som en vegg. Det bes om befaring. Bygningsmyndighetens kommentarer: Klage fra naboer i Nordmørsveien 47 b og c omfatter steinfylling/mur anlagt mot sørøst på omsøkte eiendom samt forstøtningsmur i sør. Steinfylling/mur omfattes ikke av denne saken og vil bli behandlet som egen sak. Når det gjelder omsøkte forstøtningsmur mot sør og fremsatte momenter i klagen anser disse for å være vurdert ved første behandling av saken. Estetisk er forstøtningsmur tenkt oppført i betong og bygningsmyndigheten anmoder om en god utforming og fargesetting slik at denne ikke fremstår grå og monoton. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Plan- og bygningsrådet anmodes om befaring. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering av saken å kunne opprettholder bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/622. Klage fra hjemmelshavere av Nordmørsveien 47 b og c, Hammer og Åndahl, tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

17 Side 17 av 17 REFERATSAKER RS 07/1 RS 07/2 P. BENDIXENS GATE 15 ( ESSO-TOMTA) - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2001/3116 ST.HANSVEIEN 8 A - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2006/433 RS 07/3 GRUNDEN 21 - Opphevelse av kommunens vedtak 2005/812 RS 07/4 LANGVEIEN 6 - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2006/945 RS 07/5 GRUNDEN 21 - Søknad om anleggelse av adkomstvei 2005/812 RS 07/6 ERIKSENENGA 13 B - Søknad om kjøp av tilleggsgrunn 2006/236

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring.

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte 27.11.2007 kl. 12.30 Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Eventuelle forfall skal meldes. Varamedlemmer møter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 11 TID: 26.08.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 7158 6245 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/102-16 Arkiv: 16/882 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.12.2015 Klagebehandling: Oppføring av ny garasje Sted: Buvikbakken 7 gnr. 16 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2012 34486/2012 2011/9138 117/88 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Klagenemnda 26.06.2012 Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig,

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Saksnr.: 201531156/17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.04.2016

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: 26.10.2006 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201211632/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Bygnings- og reguleringssjef

Bygnings- og reguleringssjef HTM-sak 103/12 GNR 102 BNR 79 - SKOVLYVEIEN 11 - SØKNAD OM DELING - NY BEHANDLING Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: GB 102/79 Saksnr.: 11/3369 Utvalg Utv.nr. Møtedato Delegert bygnings- og reguleringssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her

Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 11.08.2016 Deres dato 10.06.2016 Vår referanse 2016/8815 423.1 Deres referanse 16/1574 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver Saksframlegg BYNESVEIEN 8 SØKNAD OM FRADELING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/15764 Saksbehandler: Morten Svarstad Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET Sakstittel: Gbnr 10/872 - Bolig Tiltakshaver: Tatiana Mitina og Igor Tsoi Befaring: Ja Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Ås kommune Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/03641-30 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK Sakstittel: Gbnr 1/713 - Enebolig og garasje Tiltakshaver: Bjørg Bakkeland

Detaljer

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705200 : O: : 61-15 : K. Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7279-13 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6394/2009 2008/3164 43/311 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/24 Planutvalget 19.02.2009 Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på

Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på Saksframlegg Arkivnr. 173/3/2 Saksnr. 2016/3104-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 10 TID: 13.09.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/5192-22 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 17/116 - Bod - ileggelse av tvangsmulkt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/1412-10 Arkiv: 6/76 Saksbeh: Anders Auten Pedersen Dato: 02.01.2017 Klage på avslag om utvidelse av verandasted: Nordveien 52 gnr. 6 bnr. 76Tiltakshaver:

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer