KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 17 MØTE NR.: 1 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE DELEGASJONSSAKER PS 07/1 PS 07/2 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SIGDEN - SØKNAD OM ARRONDERING AV BOLIGTOMT PÅ REGULERT FRILUFTSOMRÅDE VEST FOR SIGDEN 27 B. LANGVEIEN 109 D -OPPFØRING AV GARASJE. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK AV I SAK NR. 06/ 40. SKORPAVEIEN 1 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNSETTING AV TAKVINDU MOT NORD MAGNUS BLIKSTADS GATE 4 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG VEDRØRENDE BRUKSENDRING SLYNGEVEIEN 1 B - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR REFERATSAKER D B Det vil bli foretatt befaring til : PS sak nr. 07/1 Sigden ca. kl PS sak nr. 07/5 Slyngeveien 1 B ca. kl Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 11. Januar 2007 For leder Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl Turid Thingvold

2 Side 2 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1498/101/07 Marita K. Spånberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /1 SIGDEN - SØKNAD OM ARRONDERING AV BOLIGTOMT PÅ REGULERT FRILUFTSOMRÅDE VEST FOR SIGDEN 27 B. Vedlegg: 1. Søknad fra Sølvi og Bjarne Aandahl, vedlagt kart. 2. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Sommerro-Myran-vest (utsnitt). 3. Oversiktskart/ illustrasjon med eksisterende og planlagte byggeområder, datert Saken gjelder Sølvi og Bjarne Aandahl, eier av Sigden 27B, søker i ekspedisjon mottatt om å få kjøpe tomt vest for Sigden 27B for å bebygge. Søker oppgir at arealet er friareal i dag, men framhever at det er lite brukt og at det egner seg veldig dårlig som turområde. Søknaden er vedlagt kart som viser ønsket arrondering, et areal på knapt 1000 m². Omsøkt areal er i reguleringsplan for Sommerro-Myran-vest, vedtatt , regulert til spesialområde friluftsområde og i kommuneplanens arealdel , vedtatt , vist som LNF-område (landbruks- natur- og friluftsområde). Arealet er del av kommunal grunn med gnr. 32 bnr. 35. Bygningssjefen har i ekspedisjon datert oversendt søknaden til parksjefen og byingeniøren til uttalelse. Parksjefens uttalelse (notat av sitat): Det omsøkte området utgjør en del av friluftsområdet mellom boligområdene Dale, Draget og Sommero-Myran; et friluftsområde som fungerer som en grønt-korridor mellom boligfeltene, og med forbindelse fra Gløsvågveien til utenforliggende rekreasjonsområder. Vedlagte kartutsnitt viser dessuten at begge boligfeltene har planlagte, og delvis bebygde boligtomter som grenser til friluftsområdet, der enhver utvidelse av regulert tomteareal vil medføre reduksjon av grøntkorridoren og redusert tilgjengelighet. Slik reduksjon er ikke ønskelig. Friluftsområdet er å betrakte som fellesareal til bruk for allmennheten, og som et vesentlig element i overordnet grøntstruktur. Salg av areal regulert til friluftsformål vil kun bli anbefalt unntaksvis der det synes naturlig av ulike årsaker, eller ved at det foreligger tungtveiende grunner. Slike grunner synes ikke å foreligge i dette tilfellet.

3 Side 3 av 17 Atkomsten til friluftsområdet er i det aktuelle området regulert via Sigden. At atkomsten ikke benyttes, verken til gjennomgang eller opphold, kan ha sammenheng med at deler av friluftsarealet ved Sigden 27 B er opparbeidet med mur og betongbelegning og framstår som privat. Slik opparbeidelse i enden av en vei som også skal tjene som atkomst til friluftsområdet kan ha en viss avvisningseffekt på mulige brukere av området, og være en sterkt medvirkende årsak til lite bruk. På bakgrunn av det som er anført foran vil parksjefen frarå arrondering av tomt som omsøkt på areal regulert til friluftsområde. Byingeniørens uttalelse (notat av sitat): Arrondering av en boligtomt som vist på kartskisse lar seg løse kommunalteknisk (vei, vann og avløp). På grunn av høyden på avløpsledninger blir det imidlertid begrensninger på høydeplassering og utforming av hus. Etter vår mening vil dette bli svært uheldig terrengmessig pga. den bratte skråningen på og sør for ønsket tomt. Selv om det ikke direkte er byingeniørens ansvarsområde synes vi det er svært uheldig å omregulere LNF-område her til boligformål. Det er regulert et grøntområde mellom boligfeltene Dale / Draget og Sommerro, og dette bør ikke begrenses ved omregulering til boligareal. Det er mange byggeklare tomter på Sommerro som kan kjøpes og bebygges, hvis man ønsker å bygge i området. Bygnings- og reguleringssjefens vurdering Ved kommunens planlegging på 80-talet ble det her lagt vekt ved å beholde en ubebygget sone mellom de nye store boligfeltene, noe som også er videreført og beholdt i kommuneplanens arealdel. Med omsøkt omdisponering av grunn vil denne sonen reduseres vesentlig. Det vises til vedlagt oversiktskart/ illustrasjon som viser eksisterende og planlagte byggeområder, samt foreslått tomtearrondering med stiplet linje. Parksjefen har i sin uttalelse beskrevet områdets funksjon som friluftsområde og del av en overordnet grøntstruktur og fraråder arrondering av ny boligtomt. Selv om det aktuelle arealet ikke er intens utnyttet i tursammenheng, mener bygningssjefen at det har en stor verdi og at det absolutt ikke bør bebygges. Bygningssjefen vil spesielt poengtere at det her er viktig å beholde den visuelle og faktiske åpningen mellom byggeområdene, noe som vil fremstå tydeligere når Draget og Sommero-Myran er ferdig utbygd i henhold til gjeldende planer. En slik åpning har også en opplevelsesmessig betydning. Når det er sagt mener bygningssjefen at arealet i seg selv også er flott som nærområde, med god tilgjengelighet fra øst og med mulighet å ta seg videre norrut. Forslag til arrondering av ny boligtomt er i strid med gjeldende reguleringsplan. Tiltaket krever at det gis dispensasjon fra planen alternativt at det foretas en reguleringsendring. Bygningssjefen kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon. En eventuell endring av reguleringsplan vil etter bygningssjefens vurdering kreve en behandling som vesentlig reguleringsendring, da det her ikke er snakk om en mindre justering av tomtegrenser men en endring av reguleringsformål; fra friluftsområde til boligformål. Med henvisning til foranstående vil bygningssjefen ikke tilrå at det igangsettes en slik endring av reguleringsplan. Også parksjefen og byingeniøren fraråder omregulering. Bygningssjefen konkluderer med at forslaget bryter mot vesentlige planforutsetninger og tilrår at søknaden avslås.

4 Side 4 av 17 Det er bedt om befaring og vi foreslår at plan- og bygningsrådet imøtekommer denne anmodning. Plan- og bygningsrådet har foretatt befaring og finner etter en avveining av alle sider ved saken å fatte slikt VEDTAK: Med hjemmel i reguleringsplan for Sommerro-Myran-vest, vedtatt , avslås søknad om erverv og omdisponering av kommunal grunn regulert til spesialområde friluftsområde. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund N Gunnar Odden Marita K. Spånberg

5 Side 5 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1690/329/ D Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /2 LANGVEIEN 109 D -OPPFØRING AV GARASJE. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK AV I SAK NR. 06/ 40. Saken gjelder: Etter forutgående befaring behandlet plan- og bygningsrådet i møte den , sak nr. 06/ 40, søknad fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe om oppføring av garasje på Deres eiendom Langveien 109D. Fra nabo i Langveien 111 C, Anna og Piotr Owcarz, var det protestert mot planene. Under sakens behandling ble det framsatt forslag som tillegg til bygningssjefens innstilling - om at Dør i garasjen flyttes fra nordvegg til sydvegg. Plan- og bygningsrådet hadde etter dette fattet slikt vedtak: Plan- og bygningsrådet godkjenner, i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 70 nr. 2 pkt. b, søknad fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe om oppføring av garasje i Langveien 109 D som omsøkt og vist på revidert kart datert på følgende vilkår: Ingen bygningsdeler må komme nærmere eiendomsgrense mot nord enn 1,5 meter. Takvinkel fastsettes til 22 grader. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av et foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens kap. XVI, kfr. Kommunens oppmålingsmyndighet. Dør i garasje flyttes fra nordvegg til sydvegg. Protest fra Piotr og Anna Owczarz, Langveien 109 D tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og for øvrig med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Behandlingsgebyr: kr ,- Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Hjørdis Grønvik og Jan T. Sedsbøe ber i skriv datert om at plan- og bygningsrådet revurderer sitt vedtak om flytting av dør og vindu slik at de kan dra nytte av den delen av adkomstparsellen de råder over ved å tilpasse og gruslegge denne.med dette gjøres også

6 Side 6 av 17 friområdet tilgjengelig for beboerne i området. Det framholdes at de finner det urimelig å måtte bruke areal av egen tomt til vei på begge sider av garasjen. Kopi av uttalelsen som anses som klage på plan- og bygningsrådets vedtak i sak nr. 06/40 - følger vedlagt til innkallingen. Fra advokat Tore Skåltveit, på vegne av Anna og Piotr Owcarz, er det i skriv av framsatt klage på plan- og bygningsrådets vedtak i sak nr. 06/40. I klagen framholdes at klageren krever garasjen flyttet 1 meter lenger mot syd slik at ingen bygningsdel må komme nærmere eiendomsgrensen mot nord enn 2,5 meter. I klagen redegjøres det om at Owcarz etter at de kjøpte eiendommen Langveien 111C i har foretatt opparbeidelse og beplantning/ møblering av arealer inn til oppsatt mur/ gjerde som de betraktet som sin eiendomsgrense. Det framholdes at eierne av Langveien 109D ikke har påpekt at arbeider ble utført på deres eiendom og at de derfor ikke var kjent med den faktiske tomtegrensen mellom eiendommene. Videre framholdes at Plan- og bygningsrådet, ved den skjønnsmessige vurdering av bygningens plassering, må tillegge følgende forhold vesentlig vekt: Begge parter, og tidligere eiere av de to eiendommer, har hele tiden forholdt seg til at eiendomsgrensen går i oppsatt mur og delvis flettverksgjerde. Det forutsettes at Fylkesmannen vil foreta befaring og vil da registrere at partene har etablert sine eiendommer i forhold til denne omforente eiendomsgrense. At klageren og tidligere eiere av Langveien 111C har forholdt seg til dette vises ved oppsetting av veranda under 2 meter fra den faktiske grense, planering av arealer m.v. uten protester fra nabo. En garasje plassert som vedtatt vil hindre lys til hagen og delvis verandaen til klageren. Dette ved at garasjen vil ligge rett mot syd og mer enn 4 meter over hagenivå. Det merkes i særdeleshet at avstanden mellom garasjen og eksisterende terrasse hos klageren vil bli svært liten. Selv om flytting med 1 meter ikke utgjør noe vesentlig, vil det gi noe mer luft mellom bygningene og noe mer sol om sommeren. En bygging av garasjen som godkjent av Plan- og bygningsrådet medfører at vesentlige investeringer foretatt på klagerens eiendom vil være bortkastet. Dette gjelder både utskyting, og planering av arealet samt oppbygging av lekeapparater. I klagen konkluderes med at ingen bygningsdeler aksepteres plassert nærmere eiendomsgrense mot Langveien 111C enn 1,5 meter. Dersom bygningen aksepteres flyttet 1 meter mot syd i forhold til vedtatt plasserring, aksepterer klageren at dør og vindu blir satt inn på nordsiden av garasjen. Kopi av klage, i skriv av fra advokat Tore Skåltveit, følger vedlagt til innkallingen. Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe kommenterer i skriv av klage fra advokat Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owcarz. På vedlagt kopi av målebrevskart er inntegnet garasjen slik den er godkjent plassert av plan- og bygningsrådet. Klagerens krav om endret plassering av garasjen med 1 meter mot syd avvises med begrunnelse at dette vil medføre ytterligere sprengningsarbeider nær bolighuset og de dreneringsproblemer dette kan forårsake på eiendommen. Videre framholdes at det vil bli så å si umulig å få inn bil i venstre garasjeport. De kan heller ikke se noen særlig forskjell i ulempe for klageren om dør på garasjen plasseres 1,5 meter fra grensen kontra en avstand på 2,5 meter som aksepteres av

7 Side 7 av 17 klageren. Det bes om at skjøte og målebrev legges til grunn og at garasjen godkjennes som omsøkt. Kopi av skriv datert m/ vedlegg følger vedlagt til innkallingen. Bygningssjefens kommentarer. Gjeldende lov og regelverk samt dokumenterte eiendoms- og rettighetsforhold legges til grunn som utgangspunkt for sakens behandling. Privatrettslige forhold hensyntas kun i den avveining som foretas mellom tiltakshavers nytte av tiltaket og de ulemper dette medfører for naboer. I tidligere behandling, j.fr. sak nr. 06/40, fant man en overvekt av hensyn som tilsa at tiltaket måtte godkjennes. Når det gjelder tomtegrense mellom eiendommene må man forholde seg til de tinglyste målebrev som foreligger. Man endrer ikke registerførte eiendomsgrenser og hjemmelsforhold ved tilfeldige fysiske tiltak på eiendommene. At den skadelidende part i slike tilfeller ikke har hatt merknader eller innsigelser kan på et formelt grunnlag ikke tillegges vekt. Om man mener at det på et privatrettslig grunnlag foreligger avtale mellom partene, burde dette vært formalisert ved søknad til kommunen om endring av grenseforløp/ rettighetsforholdet. Av vedtak i sak nr. 06/40 følger at garasjen skal plasseres slik at ingen bygningsdeler kommer nærmere eiendomsgrensen enn 1,5 meter. Med 40 cm takutstikk innebærer dette at garasjens veggliv må plasseres 1,9 meter fra felles tomtegrense. Kommentarer til klage fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe: Klagerne opplyser at de er villige til å opparbeide sin del av adkomstparsellen under forutsetning av at de selv får gjøre seg nytte av adkomstretten. Vi vil bemerke at Grønvik/ Sedsbøe er hjemmelshavere til ½-part av adkomstparsellen og at de har en selvfølgelig rett til å nytte denne som grunneier. På parsellen ligger imidlertid en bruksbegrensning som innebærer at de ikke kan nytte parsellen på en slik måte at den er til hinder for ferdsel for andre som er gitt bruksrettighet på parsellen. Tilsvarende gjelder for den ½-part som eies av Owcarz hvor bl.a. Grønvik/ Sedsbøe har rettighet til ferdsel. Det kan således ikke være tvil om den gjensidige rett til ferdsel over parsellen. Når det gjelder plassering av dør på garasjen forstås plan- og bygningsrådets vedtak slik at innvendinger fra Owcarz ble tillagt større vekt enn de ulemper en endret plassering av døren medførte for Grønvik/ Sedsbøe. Det framholdes imidlertid i klagen fra Grønvik/ Sedsbøe at de ikke fikk gitt uttrykk for sine synspunkter og for konsekvensene av en endret plassering og at de finner det urimelig å bruke ytterligere areal av tomta til adkomst når slik rettighet allerede er nedfelt på den andre siden av garasjen. Bygningssjefen har forståelse for deres synspunkt. Plassering av dør på sydvegg medfører ytterligere sprengningsarbeider for etablering av adkomst fram til døren med økte kostnader og beslag av hage-/ uteoppholdsareal. Dette er en relevant argumentasjon som vi mener bør tillegges vekt. Vi antar dessuten at bruk av garasjens sidedør vil være av sporadisk karakter. Selv om døren plasseres på nordvegg som omsøkt kan vi vanskelig se at bruken av denne vil generere ulemper i slik grad at dette kan karakteriseres som vesentlig i forhold til nabo. Dersom adkomstparsellen opparbeides og tilrettelegges for rettighetshavernes bruk, vil vi tro at den merbelastning som eventuelt følger av denne sidedøren vil være marginal og ikke større enn hva som måtte være påregnelig i forhold til den opprinnelig planlagte bruk. Vi tilrår etter dette at klage fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe tas til følge.

8 Side 8 av 17 Kommentarer til klage fra Anna og Piotr Owcarz v/ adv. Tore Skåltveit: Bygningssjefen vil bemerke at den utsprengning og opparbeidelse av arealer som er foretatt av eierne av Langveien 111 C ikke er forelagt for eller behandlet av kommunen. Det synes heller ikke som om samtykke foreligger fra nabo. Vi finner derfor ikke å kunne vektlegge disse forhold - til gunst for Owcarz i særlig grad. Det argumenteres også med garasjens nærhet til oppført veranda i Langveien 111C. Denne verandaen er ulovlig oppført og det er ingen selvfølge at denne ville blitt godkjent om søknad hadde vært sendt kommunen. Vi finner derfor ikke å kunne la verandaen ha innvirkning på den foreliggende sak. Videre gjøres det til et poeng at både Owcarz og Grønvik/ Sedsbøe ikke har vært kjent med den faktiske tomtegrense mellom eiendommene og at begge parter har forholdt seg til en oppsatt mur som eiendomsskille. Hvordan naboer seg imellom bruker sine tomtearealer i gjensidig forståelse er i utgangspunktet kommunen uvedkommende. Når det foreligger tinglyste målebrev over eiendommene er det disse som både formelt og fysisk angir eiendommenes avgrensning. I en slik situasjon kan det ikke påstås god tro og slik vinne fram med eventuelt krav om hevdsvunnen eiendomshjemmel til tomtegrunn. I den foreliggende sak mener vi det ikke er grunnlag for tvil om eiendommenes avgrensning og heller ikke om de bruksrettigheter som er heftet på disse. Av konklusjon i klage fra adv. Tore Skåltveit framgår at klageren aksepterer ikke bygging av garasje på eiendommen Langveien 109D dersom noen bygningsdeler er nærmere enn 1,5 meter fra eiendomsgrensen til Langveien 111C. Dette er sammenfallende med plan- og bygningsrådets vedtak om plassering som innebærer at takutstikk blir beliggende 1,5 meter fra tomtegrense og garasjens veggliv 1,9 meter fra den samme grensen. Videre framgår at hvis bygningen flyttes 1 meter mot syd i forhold til plan- og bygningsrådets vedtak, aksepterer klageren at dør og vindu blir satt inn på nordsiden av garasjen. Vi har vurdert en slik endret plassering og ser at dette vil vanskeliggjøre innkjøring og manøvreringsforhold for den sydligste garasjen. Hjørdis Grønvik og Jan T. Sedsbøe har motsatt seg en slik løsning med begrunnelse i vanskeligere innkjøringsforhold, sprengningsarbeider nær bolighuset, mulige dreneringsproblemer og økte kostnader. Vi har forståelse for denne argumentasjonen som må tillegges vekt i avveiningen mellom tiltakshavers nytte og ulemper for nabo. Når det gjelder ulemper som påføres eierne av Langveien 111C som følge av garasjens plassering er disse tidligere vurdert av plan- og bygningsrådet. Vi kan vanskelig se at det er framkommet nye momenter i saken som i skjønnsavveiningen tilsier et endret utfall i forhold til bygningens plassering. Det tilrås derfor at plan- og bygningsrådet opprettholder sitt vedtak om plassering av garasjen og at klage fra adv. Tore Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owcarz følgelig ikke tas til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet opprettholder sitt vedtak av i sak nr. 06/ 40 med følgende endring:

9 Side 9 av 17 Garasjen godkjennes utført som omsøkt og vist på byggetegninger datert Klage på vedtak i sak nr. 06/ 40 fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe er etter dette tatt til følge. Klage på vedtak i sak nr. 06/ 40 fra Tore Skåltveit på vegne av Anna og Piotr Owczarz tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og for øvrig med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Alle parter har hatt tilstrekkelig anledning til å uttale seg til saken og den vedtatte løsning og saken oversendes derfor til Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen

10 Side 10 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1136/366/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /3 SKORPAVEIEN 1 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNSETTING AV TAKVINDU MOT NORD Saksopplysninger Trio Hus as har på vegne av Vidar Benjaminsen meldt om innsetting av takvindu mot nord. Eier av Skorpaveien 3, Tenggren, protesterte på tiltaket. Saken ble behandlet som delegert sak den under sak nr. 06/543. I henhold til delegert myndighet til bygningssjefen ble det fattet følgende VEDTAK : I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes, som mindre byggearbeid på boligeiendom, melding om innsetting av takvindu på eiendommen Skorpaveien 1, 6512 Kristiansund N på betingelse av at byggearbeidene utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter. Merknader fra nabo i Skorpaveien 3, Tenggren, tas ikke til følge med begrunnelse gitt i sakens kommentarer. Behandlingsgebyr: Kr Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Saksbehandler Merknader/klage på vedtak:

11 Side 11 av 17 Eier av Skorpaveien 3, Hans Ruben Tenggren, har i skriv av kommet med merknader/klage på vedtak om tillatelse til takvindu. Det henvises til byggesak for oppføring av boligene i 1998 og det påpekes spesielt vinduer (for Skorpaveien 3 ) i brannskille mellom boligene. Det settes spørsmålstegn ved kommunens behandlingen/godkjenning av vinduene i brannskillet. Det fremsettes at i praksis så oppfyller Skorpaveien 3 vestvegg sammen med taket Skorpaveien 1 samlet de branntekniske kravene. For at Skorpaveien 3 ikke skal bli skadelidende og eventuelt bli påført ekstra omkostninger som følge av ombygging (takvindu) i Skorpaveien 1 foreslås det at takvinduet ikke godkjennes. Det påberopes innsyn til Skorpaveien 3 vestvindu fra takvindu i Skorpaveien 1. Hans R.Tenggren har i skriv av kommet med forslag til løsning for takvindu/brannvegg for Skorpaveien 1-3 slik at branntekniske krav oppfylles. Det foreslås en løsning hvor nordvegg på Skorpaveien 1(garasjevegg) omdefineres til EI30 med følgende brannvindu på tak og veggfasade. Tenggren (Skorpaveien 3) tilbyr Benjaminsen (Skorpaveien 1) å betale 50 % av merkostnader ved en slik løsning. Vidar Benjaminsen har i skriv av kommentert forslaget fra Tenggren. Takvinduet er uaktuelt å skifte da dette er bestilt. Når det gjelder vindu i 1 etasje må dette være et ordinært vindu grunnet tekniske vanskeligheter med å få balansert ventilasjon i rommet uten betydelige omkostninger. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Brann- og rømningsmessige forhold som er påpekt av Tenggren (Skorpaveien 3) er blitt belyst og kommentert i tidligere saker. Boligene er forskjøvet i forhold til hverandre. De deler av veggfasaden/yttervegg mot vest gjeldende for Skorpaveien 3, skal oppfylle kravene til branncellebegrensende konstruksjon B30 ( ny betegnelse EI30). Vestlige vinduer (Skorpaveien 3) omfattes også av det branntekniske kravet på B30 (EI30). Dette innebefatter bl.a. at vinduene i Skorpaveien 3 ikke skal være åpningsbare og kan heller ikke fungere som rømningsvei. I godkjent byggesak av vedrørende tiltak i Skorpaveien 3 anser man med bakgrunn i forskriftens minstekrav om rømning fra annen hvert rom / to rømningsveier til det fri for å være ivaretatt. Bygningsmyndigheten har forståelse for påpekte problemstilling for Skorpaveien 3. Men det synes urimelig å nekte takvindu i Skorpaveien 1 som en delløsning for manglende oppfyllelse av brannkrav i Skorpaveien 3. Hvorvidt det inngås innbyrdes avtale av praktiske og økonomiske grunner for oppfyllelse av branntekniske krav mellom boligene er bygningsmyndigheten uvedkommen. Når det gjelder påberopt innsyn til Skorpaveien 3 vestvindu fra takvindu i Skorpaveien 1 synes man det vanskelig kan bli noe direkte innsyn grunnet vinduenes innbyrdes plassering. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet har vurdert klagen og finner etter dette å kunne opprettholder bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/543. Klage fra hjemmelshaver av Skorpaveien 3, Hans Ruben Tenggren tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene.

12 Side 12 av 17 Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

13 Side 13 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/2044/313/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /4 MAGNUS BLIKSTADS GATE 4 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG VEDRØRENDE BRUKSENDRING - HYBELLEILIGHET- Saksopplysninger Eier av Magnus Blikstads gate 4 - Ole Vidar Brattøy - har i ekspedisjon av søkt om bruksendring fra rekkegarasje til hybelleilighet + en garasje. Vedlagt til søknaden følger tegninger, kartutsnitt og gjenpart av nabovarsel. Bygningsmyndigheten vurderte tiltaket i medhold av plan- og bygningslovens 70 nr. 2, bestemmelsen om avstand samt 74 nr.2 - som stiller krav om at byggverk skal tilfredstille rimelige skjønnhetshensyn-. I henhold til delegert myndighet den under saksnummer 06/602 ble det fattet følgende: VEDTAK: Søknad om bruksendring fra garasje til bolig i Magnus Blikstads gate 4 avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens 70 nr. 2 sammenholdt med samme lovs 74 nr. 2. Begrunnelse for avslaget fremgår i saksutredningen. 2 Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Klage på vedtak av Ole Vidar Brattøy påklager vedtaket i skriv av Det påpekes at det ikke søkes om bruksendring fra garasje -som fremstilt i saken- men fra hobbyrom,lager og bod inkludert garasje til hybelleilighet med enkel garasje. Det settes spørsmålstegn om det ikke allerede er gitt dispensasjon fra avstandsbestemmelsen for bygget.

14 Side 14 av 17 Bygningsmyndighetens kommentarer: Søker påpeker at det ikke dreier seg om et bruksendring av et garasjebygg. I gjenpart av nabovarsel beskrives tiltaket som eksisterende rekkegarasje ombygges til en stk. hybelleilighet + en garasje. I vårt arkiv er bygget i 1992 godkjent ombygd til garasje/lager/hobbyrom og to boder. Søker har for så vidt rett når det gjelder status på bygget. Dagens status på bygget som hobbyrom,lager og bod anses ikke å kunne tillegges større vekt ved vurdering av saken enn om det hadde vært en garasjerekke. Bygningsmyndigheten har i sin vurdering tatt stilling til omsøkte endret bruk. Grunnlaget for en vurdering av dispensasjon henger sammen bruksformålet og arealet av bygget. Plan- og bygningslovens 70 nr.2 setter krav om minimum avstand til eiendomsgrense på 4 meter for bygning med boligdel og der bruksarealet er over 50 m2. Bygget er tidligere godkjent (1953) oppført i eiendomsgrensen som garasje med krav om brannvegger. Deler av omsøkte bygg søkes endret til bolig. Man vurderer dette som en vesentlig endring av bruksformålet i forhold til tidligere godkjente bruk. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet har vurdert klagen og finner etter dette å kunne opprettholder Bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/602. Klage fra Ole Vidar Brattøy tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

15 Side 15 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1985/419/ B Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /5 SLYNGEVEIEN 1 B - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR Saksopplysninger Kjetil Rødsand og Hege Jonassen har i ekspedisjon av søkt om tillatelse til oppføring av forstøtningsmur på maksimum 2 meter langs sørlig grense ca. 10 cm inn på egen grunn. Naboer i Nordmørsveien 47 b og c har protestert på høyden og mener denne må reduseres til 1 meter med avtrapping. Tiltakshavere har tatt protestene delvis til følge og endrer høyden til maksimum 1.5 meter for forstøtningsmuren samt at terrenget terrasseres/skråes til ferdig planert nivå underkant gulv i sokkeletasje. Stakittgjerde med høyde 0.9 meter plasseres på muren. Saken ble behandlet som delegert sak den under sak nr. 06/622 og følgende vedtak ble fattet: I medhold av plan og bygningslovens 93 godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av forstøtningsmur med maksimum høyde 1.5 meter med stakittgjerde på 0.9 meter i Slyngeveien 1 b på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på vilkår som følger: Plassering cm fra sørlig grense. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan - og bygningsloven med forskrifter. Protester fra naboer i Nordmørsveien 47 b og c tas ikke til følge med begrunnelse som gitt i kommentarene. Klage på vedtak av Eiere av Nordmørsveien 47 b og c, Britt-Ann og Bjørn Hammer, John og Kirsti Åndahl, har i skriv av påklager vedtaket (foreløpig klage pr. faks den ). De mener vedtaket er fattet på feile premisser og det vises til vedlegg angående fylling/steinmur i øst. Det fremsettes steinmur/fylling mot øst har en høyde på ca. 4 meter. Det settes spørsmålstegn ved estetikken ved utforming av mur mot øst. De mener at deres forslag til løsning eller

16 Side 16 av 17 ulemper ikke er tatt hensyn til og at dette vil føre til forringelse av deres uteareal. Maksimum høyde på forstøtningsmuren + stakittgjerde (2.4 meter) vil oppfattes høyere fra deres ståsted og fortone seg som en vegg. Det bes om befaring. Bygningsmyndighetens kommentarer: Klage fra naboer i Nordmørsveien 47 b og c omfatter steinfylling/mur anlagt mot sørøst på omsøkte eiendom samt forstøtningsmur i sør. Steinfylling/mur omfattes ikke av denne saken og vil bli behandlet som egen sak. Når det gjelder omsøkte forstøtningsmur mot sør og fremsatte momenter i klagen anser disse for å være vurdert ved første behandling av saken. Estetisk er forstøtningsmur tenkt oppført i betong og bygningsmyndigheten anmoder om en god utforming og fargesetting slik at denne ikke fremstår grå og monoton. Etter en helhetlig vurdering av klagen anser bygningsmyndigheten det ikke foreligger nye momenter i saken som skulle tilsi et annet utfall av saken. Klagen tas ikke til følge. Plan- og bygningsrådet anmodes om befaring. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering av saken å kunne opprettholder bygningssjefens vedtak av den under sak nummer 06/622. Klage fra hjemmelshavere av Nordmørsveien 47 b og c, Hammer og Åndahl, tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

17 Side 17 av 17 REFERATSAKER RS 07/1 RS 07/2 P. BENDIXENS GATE 15 ( ESSO-TOMTA) - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2001/3116 ST.HANSVEIEN 8 A - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2006/433 RS 07/3 GRUNDEN 21 - Opphevelse av kommunens vedtak 2005/812 RS 07/4 LANGVEIEN 6 - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2006/945 RS 07/5 GRUNDEN 21 - Søknad om anleggelse av adkomstvei 2005/812 RS 07/6 ERIKSENENGA 13 B - Søknad om kjøp av tilleggsgrunn 2006/236

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: 26.10.2006 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 12 TID: 16.09.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail. VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.04.2004 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer