Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP Sven Erik Olsen Nestleder AP Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Asbjørn Jordahl Medlem AP Per Einar Honstad Medlem AP Gunn Fagerlie Johannessen Medlem V Stein Arne Schnell Medlem H Anne Grethe Holmen Medlem H Robert Nordvik Medlem FRP Amalie Olin Lundstad Bente Elshaug Repr. Fra ungdomsrådet Barn og unges repr. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnar Odden Bygningssjef Hilmar Hansen Avdelingsleder Geir Aakvik Plansjef Kjell Sæther Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Marita K. Spånberg Reguleringsarkitekt Torleiv Fagerlie Avdelingsingeniør Turid Thingvold Sekretær 1

2 Møtet ble ledet av Kirsten Irene Skaret. Protokoll fra møtet ble enstemmig vedtatt. DELEGASJONSSAKER 09/190 09/250 Ingen merknader. Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 09/22 YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR KLAGEBEHANDLING PÅ AVSLAG OM BRUKSENDRING FRA NÆRINGSEIENDOM TIL 4 STK. FRITIDSEIENDOMMER 2009/270 PS 09/23 PS 09/24 PS 09/25 PS 09/26 PS 09/27 FLATØYVEIEN Behandling av klage på plassering av båtopptrekk TOLLINSPEKTØR THUES GATE 8 - Behandling av søknad om oppføring av firemannsbolig og riving av eksisterende garasje GNR 122 BNR 33 - DELING AV GRUNNEIENDOM - KLAGEBEHANDLING BØLGEBAKKEN 27 - SØKNAD OM ENDRING OG PLASSERING AV GARASJE SAMT OPPFØRING AV GRILLHUS Kommuneplanens arealdel - forslag til høringsutkast 2008/ / / / /1402 2

3 Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2009/270 PS 09/22 Torleiv Fagerlie YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR KLAGEBEHANDLING PÅ AVSLAG OM BRUKSENDRING FRA NÆRINGSEIENDOM TIL 4 STK. FRITIDSEIENDOMMER Bygningssjefens innstilling til Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering å opprettholde vedtak av i delegasjonssak nr. 2009/71. Klage fra Wenche og Øystein Keiseraas tas ikke til følge med henvisning til begrunnelse gitt i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Gunn Fagerlie Johannessen fremmet følgende forslag til vedtak : Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetsvurdering i gi dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 7 og gir tillatelse til omdisponering av næringseiendom til fritidseiendommer i Yttervikveien 56, Blomvik Camping. Ved alternativ votering mellom Bygningssjefens innstilling og Gunn Fagerlie Johannessens forslag ble Gunn Fagerlie Johannessens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2008/4084 PS 09/23 Ulla-Britt Nyborg FLATØYVEIEN Behandling av klage på plassering av båtopptrekk Forslag til vedtak Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til Plan- og bygningsrådet har vært på befaring og finner etter en helhetlig vurdering å kunne opprettholde vedtak av gjeldende plassering av båtopptrekk på egen grunn g.nr. 109 b.nr.7. Klage fra Snorre Ytrestøyl tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Plan- og bygningsrådet fattet følgende vedtak: 3

4 Plan- og bygningsrådet er positive til søknaden. Realitetsbehandling utsettes inntil nødvendige rettigheter til tomtegrunn er sikret. Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2008/3945 PS 09/24 Ulla-Britt Nyborg TOLLINSPEKTØR THUES GATE 8 - Behandling av søknad om oppføring av firemannsbolig og riving av eksisterende garasje Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering av saken å kunne gi i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) 7 dispensasjon fra pbl 70 nr 2. Det henvises til saksutredningen. I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknad fra Aktiv Prosjekt as om rammetillatelse for oppføring av boligbygg med 4 leiligheter samt riving av garasje i Tollinspektør Thues gt. 8 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Fasade mot øst endres i tråd med merknader fra fylkeskonservator. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0. Plan- og bygningsrådet anser tiltaket godt belyst og gjennomgått i forhold til plan og bygningslovens generelle bestemmelser. Grunnlaget for utsatt iverksetting i henhold til forvaltningsloven 42 anses ikke å være til stede og begjæring om utsatt iverksetting avslås. Aktiv Prosjekt as gis lokal godkjenning og ansvarsrett i omsøkte tiltaksklasse og fagområde. Merknader fra naboer/gjenboere anses ikke til følge med henvisning til saksutredningen. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal kontrollerklæring samt kontrollplan for utførelse innsendes til bygningssjefen for etterkontroll og danne grunnlag for utstedelse av ferdigattest. Behandlingsgebyr: kr ,- Gebyr for lokal godkjenning: kr. 720,- Gebyr for dispensasjon: kr. 5335,- Sum gebyrer: kr ,- 4

5 Arbeider tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Gunn Fagerlie Johannessen fremmet følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet avslår søknaden. Ved alternativ votering mellom Bygningssjefens innstilling og Gunn Fagerlie Johannessens forslag ble Bygningssjefens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme. Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2008/481 PS 09/25 Jan Brede Falkevik GNR 122 BNR 33 - DELING AV GRUNNEIENDOM - KLAGEBEHANDLING Bygningssjefens innstilling til VEDTAK Plan- og bygningsrådet har foretatt befaring og finner etter en vurdering og avveining av forholdene (på stedet) å opprettholde vedtak i delegasjonssak 2009/189 datert Klage datert fra Aktiv Prosjekt AS på vegne av John Birger Storbugt, tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Kirsten Irene Skaret forslo følgende: I medhold av Plan- og bygningslovens 7 gir Plan- og bygningsrådet varig dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for etablering av en ny boligtomt på eiendommen gnr. 122 bnr. 33. Søknad om fradeling godkjennes som omsøkt og vist på kart datert Gebyr for dispensasjon Kr ,- Dette vedtak kan påklages innen 3 uker i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser. Kirsten Irene Skarets forslag ble enstemmig vedtatt. 5

6 Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2008/3535 PS 09/26 Ulla-Britt Nyborg BØLGEBAKKEN 27 - SØKNAD OM ENDRING OG PLASSERING AV GARASJE SAMT OPPFØRING AV GRILLHUS Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Etter en helhetlig vurdering av saken gis det i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) 7 dispensasjon fra pbl 70 nr 2. I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknad fra Reitan Bygg as om tillatelse for oppføring av garasje, grillhus og mur i Bølgebakken 27 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter. Protest fra Sonja og Per E. Engvig tas ikke til følge med henvisning til saksutredningen. Behandlingsgebyr: kr.7.392,- Innmåling: kr ,- Gebyr for dispensasjon: kr ,- Sum gebyrer: kr ,- Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes Kristiansund kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Asbjørn Jordahl fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Asbjørn Jordahls forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 6

7 Saksmappe Utvalgssak Saksbehandler 2008/1402 PS 09/27 Geir Aakvik Kommuneplanens arealdel - forslag til høringsutkast Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Plan- og bygningsrådet legger utkast til revisjon av kommuneplanens arealdel ut til offentlig høring i minst 6 uker. Rådet ber rådmannen aktivt tilrettelegge for en bred medvirkning og en offentlig debatt om innholdet i planen gjennom bruk av media og folkemøte. Behandling av saken fortsetter i nest møte. Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 14. Mai 2009 Kirsten Irene Skaret Leder Gunnar Odden Bygningssjef 7

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: 26.10.2006 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 68/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 81/09 TIL KL: 22.15 Av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer