Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Thingvold sekretær Det vil bli foretatt befaring til: PS Sak nr. 09/54 Lars Guttormsens gate 60 ca. kl PS Sak nr. 09/55 Flatøyveien 224 ca. kl Arbeiderpartiets, Ventres og Sentrepartiets gruppe møter. Kl Høyre og Fremskrittspartiets gruppe møter Kl

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 09/54 LARS GUTTORMSENS GATE 60 - Klage på avslag om oppføring av terrasse på garasjetak PS 09/55 FLATØYVEIEN GNR 108 BNR1 - KLAGEBEHANDLING PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK NR. 2009/ / /560 RS 09/13 Referatsaker GRIP GNR. 30 BNR Stadfestelse av vedtak i Plan- og bygningsrådet 2008/705 2

3 Arkiv: 006/246 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Per Gunnar Aasprong Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 09/ LARS GUTTORMSENS GATE 60 - Klage på avslag om oppføring av terrasse på garasjetak Saken legges frem for Plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Søknad fra Bjørn Martinsen om oppføring av takterrasse på garasje tilhørende Lars Guttormsens gate 60 avslås i medhold av plan- og bygningslovens 7 sammenholdt med 70 nr.- 2. Saken oversendes Fylkesmannen for behandling. Saksopplysninger Byggested Lars Guttormsens gate 60, 6510 Kristiansund N Gårds- og bruksnr 6/246 Tiltakshaver Bjørn Martinsen Ansvarlig søker Bjørn Martinsen Søknad datert utløser krav om dispensasjon for avstand til nabogrense for omsøkt tiltak. Garasje som takterrassen skal knyttes til er i dag oppført i nabogrense. Annie M. Hovde har i brev, datert , til bygningssjefen meddelt at det ikke gis samtykke for omsøkt tiltak som søkes gjennomført for Lars Guttormsens gate 60. Det er gjort vedtak med avslag i sakens anledning i sak nr. 2009/477. Søknad fra Bjørn Martinsen om oppføring av takterrasse på garasje tilhørende Lars Guttormsens gate 60 avslås i medhold av plan- og bygningslovens 7 sammenholdt med 70 nr

4 BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Tiltakshaver har i brev mottatt gitt utrykk for og ønsker å utføre tiltaket selv om samtykke ikke foreligger. Her har tiltakshaver argumentert for tillatelse til tiltaket. Brev fra tiltakshaver og nabo er vedlagt saken. Utgangspunktet for sakens behandling etter plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk. Hva som må anses som vesentlig tilligger i stor grad bygningsmyndighetens skjønn og i hvilken grad tiltaket måtte være påregnelig i forhold til lov og regelverk. Ved oppføring av tilbygg /påbygg nærmere nabogrense enn 4 meter kan det gis dispensasjon når særlige grunner foreligger og aktivt samtykke fra eier av naboeiendom ihht. PBL Slikt samtykke foreligger ikke. Bygningsmyndigheten finner i tillegg ikke at omsøkte tiltak utløser særlige grunner. Angjeldende eiendommen er godt tilrettelagt med muligheter for uteopphold. Det er ikke framkommet nye momenter i saken og bygningssjefen tilråder derfor etter avveining av alle forhold i saken at vedtak i delegert sak oppretthodes. Hilmar Hansen Per Gunnar Aasprong 4

5 Arkiv: 108/001 Arkivsaksnr: 2009/560-7 Saksbehandler: Torleiv Fagerlie Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 09/ FLATØYVEIEN GNR 108 BNR1 - KLAGEBEHANDLING PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK NR. 2009/411 Bygningssjefen tilråder befaring etter ønske fra tiltakshaver. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet har foretatt befaring og finner etter en helhetlig vurdering og avveining av forholdene på stedet å opprettholde vedtak i delegasjonssak av saksnummer 2009/411 med slik presisering: Søknad fra Ove Andersen om dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand til nabogrense avslås med hjemmel i pbl 7 med begrunnelse at det ikke foreligger tilstrekkelige særlige grunner. Det antas at tiltakshavers behov kan løses på annen måte på eiendommen. Klage fra Ove Andersen tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. SAKSFREMSTILLING: Påklaget vedtak I henhold til delegert myndighet ble det den under saksnummer 2009/411 fattet følgende: VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 70.2 avslås søknad fra Ove Andersen om tilbygg til bolig. Bygningsmyndigheten anser at det ikke foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon for tilbygget. 5

6 Klage på vedtak FLATØYVEIEN - 108/1 (nr.2009/411) KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM TILBYGG/BAD Viser til Deres brev av dato postlakt den og meg i hende den Viser til min søknad av dato 20/3-09 der jeg ønsker å bygge på mitt hus for å få ett bad Og til vedlagte nabovarsel der nærmeste nabo 108/4 har signert på mottatt varsel og Merket av for varsel er mottatt og jeg samtykker i tiltaket etter pbl 95 b dato 20/2-09 Ser også at vedkommende har kommet med sine merknader lenge etter at fristen for dette er Utgått, dato 26. mars 2009 og Jeg hadde en samtale/møte med saksbehandler Torleiv Fagerlie før jeg sente inn denne Søknad der jeg spurte om råd and nabogrense og brannsikkerhet, der jeg skulle nevne i søknaden at jeg søker om. Dispensasjon nærmere nabogrense en 4 meter og byggekonstruksjon blir utført i brann Kl EI 30, ser av deres svar at dette ikke er nevn eller på andre måte er tatt hensyn til i vurderingen dette må bero på en feil /uteforglemmelse fra Deres side. Ser også at 108/4 har fått vurdert brannsikkerheten av sakkyndig og det kan nok stemme, Men hva om hans hus skulle stare å brenne først? Jeg har også snakket med Kristiansund brannmester og han sier at det vil ta fra min til Flatøya og dette er med vanlig skiltet hastighet, uten blå lys, da den vil bli noe mindre. Jeg har montert brannvalser i mitt hus som er direkte koblet til Securitas Direkte og vil Også montere boligalarm direkte til Alarmsentralen i Kristiansund ved denne utbyggingen. Ser videre at det er ikke brannsikkerheten som er verst for 108/4 men hanføler generelt Ubehag ved at tilbygget kommer så nært som det gjør. ca 20 cm fra eiendomsgrense og under 2 meter til nærmeste punkt på vårt hus. Passasjen mellom husene benyttes i dag til fremkomst På eiendommen og en innsnevring av denne vil begrense denne. Her er det mye feil/uriktigheter ute å går, for fra mitt hus til eiendomsgrense vil bli den samme som i dag på 0,40 Meter. tilbygget vil ikke komme helt ut der enden på huset er i dag Men 0,30 Meter lengre inn, så avstanden fra eiendomsgrense til nye tilbygg vegg vil bli 0,70 Meter Avstanden fra mitt hus til nærmeste punkt på 108 /4 er i dag 4,94 Meter (ikke 2,0 Meter som nevnt) og nye avstand vil bli 3, 15 Meter, Må her også nevne at avstander i kart er noe feil, da dette viset takutstikk pga dette er sett ovenifra og dermed markerer ikke veggen, normalt er takutstikket ca cm. Ser videre at 108/4 nevner at Passasjen mellom husene benyttes i dag til fremkomst På eiendommen og en innsnevring av denne vil begrense denne. Dette er ikke riktig da hans fremkomst til eiendommen er fra framsiden, denne passasjen blir ikke brukt til noe mer en at Den benyttes når en skal ned til sjøen/fjæra. Når en ser på dette med grenseavstander og meter hit og dit så har grensene gått der i alle år og lenge før noe av oss kom til stedet så avstandene til nabohusene var der den dagen vi valgte å kjøpe oss plass her og var da innforstått med at det ikke var langt til naboen Og det var noe vi tok på kjøpet, "det er noe med sjarmen det å bo her" Søker også om utslipstilatelse, montering av slamutskiller der jeg ønsker at jeg kan få med to av mine nærmeste naboer 108/4 og 108/7, noe som jeg håper går i orden. Har et godt inntrykk at fra kommunen sin side er det av stor inntresse at alle husstander far montert slamavskiller og ikke fortsette som i dag, sende at på sjøen. Når det gjelder om jeg ikke har oppgitt tilstrekkelig grunner for å kunne vurdere dispensasjon Jo det er nok mulig det, grunnen er at det ikke er noen annen mulighet til å bygge på i noen annen retning sånn som huset er. Har snakket med andre om saken for om mulig dem kunne ha andre ider, men nei. Det rommet som jeg i dag kaller for bad er på noen få kvadrat, ligner mer på et vaskerom en bad. Og jeg mener at det i dag er en rett av nødvendighet å ha et noen lunne bad på ca knappe 6 kvadrat som dette blir, dette også når en tenker på at det er 6

7 jo bra at noen vil bosette seg her ute som fastboende, ikke bare som sommergjest/turist i noen helger i året. Har etter mottatt Deres brev, der jeg ble andmoet til å ta kontakt med 108/4 for å løse denne saken, har gjort det men ei det bar ikke fram. Ved flere anledninger til saksbehandler i sommer før fellesferien der jeg etterlyste svar på min søknad, to ganger på telefon og en gang på Deres kontor, nevnte du at saken var behandlet og dette var greit, men at du hadde mange andre som ventet på svar skriftlig så jeg måtte bare vente. Og venta har jeg gjort for jeg sente saken til Dere i 20/ Jeg leger ved en ny kartskisse der mål er satt samt et oversikts kart. Så jeg klager på Deres avgjørelse og ønsker at saken blir sent videre til ny behandling Ønsker også at Dere tar en befaring på stedet for en ny vurdering. Bygningsmyndighetens kommentarer Plan- og bygningslovens 70 regulerer tiltakets plassering dvs. både i horisontalplanet og høydeplassering. Formålet med bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig lys og luft mellom bygninger, en viss avstand mellom nabobebyggelsen og brannvernhensyn. Bestemmelsen gjelder for nye bygninger og tiltak på bestående byggverk. Tiltakshaver har en relativ stor tomt og bygningsmyndigheten antar at hans behov for etablering av bad kan løses ved en annen plassering på tomten/bygningen uten at den kommer i konflikt med lov og regelverk. Bygningsmyndigheten har forståelse for tiltakshavers behov for ekstra plass og et hensiktsmessig bad, men kan ikke se at det i saken er framkommet momenter og synspunkter som ikke tidligere er vurdert og man tilrår derfor at vedtak av i delegasjonssak nr. 2009/411 opprettholdes. For Bygningssjefen i Kristiansund Hilmar Hansen Torleiv Fagerlie 7

8 RS 09/13 GRIP GNR. 30 BNR Stadfestelse av vedtak i Plan- og bygningsrådet 8

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 23/65 - Klage på søknad om utslippsttillatelse tett tank/jets - fritidsbolig

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Radisson SAS Hotel Norge Postboks 662 Sentrum 5807 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200808713/10 NYBY 5210 18.02.2009 SAST AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer