BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: /10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Fana, Gnr 49 bnr 324, Vallalia 94. Klage på avslag på søknad om oppføring av påbygg til rekkehus og altan. 1. Hva saken gjelder: Saken gjelder søknad om oppføring av påbygg til rekkehus ved at det oppføres saltak over eksisterende flatt tak og takterrasse på boligen, samt utvidelse av altan. Det ble gitt avslag i vedtak datert Vedtaket ble påklaget av Os Byggsenter AS v/jostein Ivarsen ved brev datert Klagen knytter seg til at det er flere naboer som ønsker å utføre samme tiltak, at taket slik det er nå må renoveres pga. lekkasjer og at man mener at bygget får en god visuell utforming som følge av tiltaket. Eiendommen er i reguleringsplan for Valle- Hatlestad plannr vedtatt regulert til bolig, felt C. I kommuneplanens arealdel for Bergen vedtatt ligger eiendommen i byggeområde. Tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanens arealdel 23 om tillatt tomteutnyttelse på 50 %. Tiltaket er nabovarslet i samsvar med pbl Det er ikke innkommet merknader. Søknaden er mottatt etter , og saken behandles etter reglene i plan- og bygningsloven 2008 (pbl). Ved oversendelse av saken til politisk behandling blir ansvarlig søker/tiltakshaver orientert om at omsøkte tiltak krever dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl 29-4 eller det må fremlegges skriftlig samtykke fra gnr 49 bnr 323 og 325. Saken er blitt vurdert på nytt basert på innkommet klage og øvrige opplysninger, uten at det er funnet grunnlag for å ta klagen til følge. 1

2 2. Forslag til vedtak: Vedtak datert opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Øystein Andersen kst. seksjonsleder 3. Klage: I klagen vises det til avslaget, hvor det står at tilbygget ikke er godkjent fra nabo i henhold til 4 meters grensen. Det vises til at nabo har skrevet under nabovarsel, og at det er enighet om høyde på taket, slik at det ikke blir til sjenanse for nabo i gnr 49 bnr 323. Videre vises det til at flere av naboene ønsker å gjennomføre samme tiltak, men avventer en godkjenning i denne saken før de vil gå i gang med søkeprosessen. Når det gjelder utnyttelsen av rom under nytt tak er tanken å bruke den laveste delen som bod og resten som soverom/tv-stue. Grunnen til å bygge et slikt tak er å forhindre at snøen samler seg. Taket må renoveres, da flere husstander har hatt lekkasjer allerede. Man ønsker derfor å forbedre takkonstruksjonen ved omsøkte tiltak, slik at risikoen for fremtidige lekkasjer kan reduseres til et minimum. Klager mener at bygget får en god visuell utforming. Til slutt vises det til gnr 49 bnr 314 som har fått godkjent tilbygg, altan med skråtak over. Klager viser til at det har skjedd store forandringer i området, og husene ikke lenger er så uniforme i utseende som da de ble bygget. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 4. Merknader/vurderinger: 4.1 Visuelle kvaliteter, pbl 29-2 I pbl 29-2 står det "Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering." Det følger av Ot.prp.nr 45 ( ) s. 342 at "Kravet i bestemmelsen er at alle tiltak etter loven skal ha gode visuelle kvaliteter. Med dette menes at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle kvaliteter skal ivaretas i prosjektering og utførelse, som samspill mellom volum og høyde, fasadeuttrykk med videre. Kravet til god kvalitet skal også tolkes relativt i forhold til tiltakets størrelse og synlighet. ( ) 2

3 Det er videre stilt krav om at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og naturlige omgivelser det skal plasseres i. Dette er et selvstendig krav. Selv om et tiltak i seg selv har gode kvaliteter, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser. Det kreves ikke at det skal være helt likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men avvikene må framstå som faglig begrunnede valg framfor tilfeldig uforming." I vedtaket var vurderingen: "Tiltaket inngår som en del av boliger i rekke. Boligene i rekken har en homogen utforming med flatt tak og takterrasse. Bygningsmyndighetenes vurdering er at tiltaket som omsøkt ikke er tilpasset de bygde omgivelsene i tilstrekkelig grad." Vurderingen tiltres i klageomgangen. Etat for byggesak og private planer finner at omsøkte påbygg i stor grad bryter med rekkens ensartede bebyggelse og opprinnelige utforming med flatt tak og takterrasse. En har imidlertid forståelse for tiltakshavers ønske om å foreta endringen hensett til bl.a. å minske risikoen for lekkasjer. I klagen vises det til at flere av naboene ønsker samme tiltak. Etat for byggesak og private planer mener at en endring av rekkehusenes utforming bør skje gjennom en samlet søknadsprosess som sikrer at alle husene i rekken får en lik og ensartet utforming for å oppfylle kravene til visuelle kvaliteter i pbl Etter dette finner Etat for byggesak og private planer at kravene til visuelle kvaliteter i pbl 29-4 ikke er oppfylt for omsøkte tiltak. 4.2 Dispensasjoner Det følger av kommuneplanens arealdel for Bergen punkt 23 at utnyttelsesgraden (TU) i byggeområdet ikke skal overstige 50 %. Omsøkte tiltak medfører en TU på 63,79 % og krever dispensasjon. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, jf. pbl Dispensasjonen er omsøkt og nabovarslet i søknad innkommet hos Etat for byggesak og private planer I pbl 19-2 stilles det vilkår om at det ikke gis dispensasjon "dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering". Det følger av Ot.prp.nr. 32 ( ) at "det må foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene". Videre følger det av forarbeidene at "det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon". I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. Omsøkte eiendom med eksisterende bebyggelse har en utnyttelse på 50 %. Enhver endring av bebyggelsen på eiendommen som medfører økt bruksareal vil dermed utløse et krav om dispensasjon fra kommuneplanens punkt 23. I reguleringsplanen er utnyttelsen angitt med U = 1,0. Reguleringsplanen legger opp til en annen utnyttelse enn det som i dag følger av kommuneplanen, og eiendommene i reguleringsområdet er oppført på bakgrunn av den utnyttelse reguleringsplanen angir. Etat for byggesak og private planer finner at bestemmelsen 3

4 om TU får uheldig virkning der en eldre reguleringsplan legger opp til en annen utnyttelse av eiendommen.. På bakgrunn av dette og under forutsetning av at tiltaket ellers var uproblematisk mener Etat for byggesak og private planer at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter kommuneplanens punkt 23 i denne saken. 4.3 Vurdering av naboulemper, pbl 29-4 Etter pbl ledd "skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter". Omsøkte tiltak oppføres i nabogrensen mot gnr 49 bnr 323 og 325. I pbl ledd bokstav a kan kommunen godkjenne en bygnings nærmere plassering til nabogrensen enn det som følger av pbl ledd når "eier (fester) av naboeiendom har gitt skriftlig samtykke". Klager har vist til at naboen har skrevet under nabovarselet. Kravene i pbl ledd bokstav a er at det foreligger et skriftlig samtykke. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at naboer har samtykket i tiltaket på nabovarselet, men det må foreligge en skriftlig erklæring fra de aktuelle naboer på at de samtykker i oppføring av tiltaket nærmere nabogrensen enn 4 meter. Det foreligger dermed ikke skriftlig samtykke fra naboer, jf. pbl ledd bokstav a. Det er ikke søkt om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen, jf. pbl I pbl 19-2 stilles det vilkår om at det ikke gis dispensasjon "dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering". Dispensasjonsvurderingen må tas i forhold til de hensyn pbl ledd skal ivareta. Dette vil i første rekke være hensyn som forhold til nabo, utsikt, lysforhold, omkringliggende miljø og brannsikring. I vedtaket var vurderingen: "Avgjørende for om omsøkte tiltak kan godkjennes, vil være en avveining mellom tiltakshavers ønsker, omkringliggende miljø og naboers interesser. Viktige momenter vil ved denne vurderingen være hensyn til utsikt, luft, lysforhold, naboer og brannsikring. Bygningsmyndighetenes samlede vurdering er at tiltaket medfører vesentlig ulempe for naboer med hensyn til lys og luft." Vurderingen tiltres ikke i klageomgangen. I et tettbygd strøk som omsøkte skal det kvalifiserte tilfeller av tap av utsikt m.m. for at det kan begrunne avslag på en byggesøknad. I denne saken vil det i hovedsak være hensynet til brannsikring som gjør seg gjeldende. Etat for byggesak og private planer finner ikke grunnlag for å gå nærmer inn på vurderingen av om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra pbl ledd, jf. pbl 19-2 da det foreligger hjemmel til å avslå omsøkte tiltak, jf. vurdering i punkt 4.1. Det bemerkes imidlertid at dersom det vurderes å gi en dispensasjon evt. innkommer nabosamtykke etter pbl ledd bokstav a, og det gis en tillatelse til omsøkte tiltak, må det settes vilkår om brannsikring i henhold til Byggteknisk forskrift kapittel 11. 4

5 4.4 Pbl 29-5, lysforhold Det følger av pbl 29-5 at "Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt." Hva som ligger i kravene til forsvarlig lysforhold er nærmere angitt i TEK og veiledning til TEK 10. Det stilles spørsmål til om omsøkte utvidelse av altan medfører at de underliggende rom (i 1. etasje) ikke er tilfredsstillende. På innsendte tegninger er det ikke angitt hvilken funksjon rommene i 1 etasje har. Dersom det vurderes å gi tillatelse til omsøkte tiltak, må det dokumenteres fra søker at kravene til lys i pbl 29-5, jf. TEK er oppfylt. 4.5 Forskjellsbehandling I den offentlige forvaltning stilles det krav til at like saker skal behandles likt. Det innebærer at usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig. Likhetsprinsippet innebærer at de forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettferdighet. For at en anførsel om forskjellsbehandling skal føre frem er det en forutsetning om at det dreier seg om like saker både i fysisk og rettslig henseende. Bygningsmyndighetene må ha adgang til å endre praksis i lignende saker uten at dette medfører usaklig forskjellsbehandling så lenge det er en konsekvent praksis. I klagen er det vist til tilbygg på gnr 49 bnr 314, hvor det i vedtak datert ble gitt tillatelse til utvidelse av altan, oppføring av levegg mot naboer, skråtak over vinduer og montering av dør. Omsøkte tiltak gjelder et påbygg i form av saltak over eksisterende flatt tak og takterrasse og utvidelse av altan. Omsøkte altan er ikke vurder særskilt i saken, da søknaden avslås. Det er ikke utført lignende påbygg på den omkringliggende bebyggelsen etter det Etat for byggesak og private planer er kjent med. På bakgrunn av dette anses det ikke å foreligge usaklig forskjellsbehandling. På bakgrunn av ovenstående anbefales klagen ikke tatt til følge. Trykte vedlegg: 1. Situasjonskart 2. Situasjonsplan 3. Oversiktsfoto 4. Tegninger vedlagt søknad 5. Søknad om dispensasjon m/tegninger 6. Klage datert Vedtak datert

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere:

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger: Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer