Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsti Dyrnes leder Monica Aarønes sekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 09/4 Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU /605 PS 09/5 PS 09/6 RS 09/1 Tilleggspunkt om tjenestereiser - kap.3 Arbeidstid NAV Kristiansund - Harmonisering av arbeidstidsbestemmelser, fleksitid og reisetidsbestemmelser Referatsaker Orientering til Administrasjonsutvalget 25. mars / / /844

2 Saker til behandling Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/605-5 Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 09/ Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU Saken legges frem for Administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget vedtar protokoll fra møte Saksopplysninger Protokollen er sendt til representantene pr. e-post den 4. februar Just Ingebrigtsen rådmann Nils T. Walseth personalsjef

3

4 Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 09/ Tilleggspunkt om tjenestereiser Personalhåndboka, kap.3 Arbeidstid Saken legges frem for Administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling: Tillegg til punkt i Personalhåndboka, kap. 3 vedtas og innarbeides i reglementet. For pålagt reise utenom ordinær arbeidstid gjelder følgende: 1. Ordningen gjelder for reiser innenlands som er pålagt og gjennomført som ledd i ordinært arbeid. 2. Møter og reiser må planleggest slik at vi får kortest mulig reisetid. 3. Reisetid utenom ordinært arbeid kompenseres i forholdet 1:1. 4. Reisetid mellom kl og blir ikke regnet med når arbeidstakeren har rett til natt-tillegg eller benytter soveplass. 5. Reisetiden avspaseres etter avtale med enhetsleder. Dersom driften ikke tillater avspasering, kan tiden betales ut etter timelønnssats. 6. Bestemmelsene om reisetid gjelder ikke for reiser til og fra kurs dersom deltakelsen skjer etter søknad, det vil si ikke beordret. 7. Reisetid utløser ikke overtid, jf Hovedtariffavtalen 6.1. Pålagt arbeid utover ordinær arbeidstid er overtidsarbeid. Saksopplysninger Administrasjonsutvalget behandlet Personalhåndboka, kap. 3 Arbeidstid i møte Under punkt står følgende:

5 Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale med arbeidsgiver om godtgjøring / avspasering av denne reisetiden. Hta kap Slik avtale må gjøres på forhånd - før tjenestereisen starter. Rådmannen ønsker nå å presisere hva som menes med slik godtgjøring / avspasering og få dette med under samme punktet i kapittelet. Vurdering Det er innhentet opplysninger om praktisering av kompensasjon for reisetid både fra omliggende kommuner samt diverse fylkeskommuner. De fleste kompenserer reisetiden i forholdet 1:1, noen få gir etter forholdet 1:2 eller 1:4 (Vestnes kommune). Hovedregelen i staten er også betaling/avspasering i forhold til 1:1 for pålagte reiser. Just Ingebrigtsen rådmann Nils T. Walseth Personalsjef

6 Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Geir Obed Nordli Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 09/ Saksbehandler: Geir Obed Nordli, påtroppende NAV-leder NAV Kristiansund - Harmonisering av arbeidstidsbestemmelser, fleksitid og reisetidsbestemmelser Saksopplysninger: Samarbeid om etablering og drift av NAV Kristiansund reguleres gjennom en egen samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og NAV Møre og Romsdal. Samarbeidsavtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltning 14. Formålet med samarbeidsavtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale om arbeids- og velferdsforvaltning mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. NAV Kristiansund skal bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte. Videre skal tjenestene være forståelige og tilpasset brukerens behov. Videre skal det samarbeides om å utvikle en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Når NAV Kristiansund kommer i drift fra 1. september 2009, vil de ansatte ved kontoret være underlagt h.h.v. det statlige avtaleverk for statsansatte og det kommunale avtaleverk for de kommunalt ansatte. Dette innebærer utfordringer for ansatte og for partnerskapet; både praktisk og som signal i forhold til ansatte. I arbeidet med å etablere NAV Kristiansund må vi tross vanskelige omstillingsforhold sette inn alle krefter for å få til et best mulig lokalkontor. Hovedinnsatsen retter seg mot NAV s brukere og samarbeidsparter, men de ansatte er NAV s viktigste verktøy og de ansattes rammevilkår blir derfor særdeles viktige i arbeidet med å få til et godt lokalkontor. Partene har i utkast til samarbeidsavtale påpekt at en bør arbeide for å finne hensiktsmessige løsninger der åpenbare urimeligheter foreligger. De statlig ansatte har en daglig arbeidstid fra kl. 08:00 til 15:30 med innlagt spisepause i h.h.t. arbeidsmiljøloven. Dette gir en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer.

7 De kommunalt ansatte har en daglig arbeidstid fra kl. 08:00 til 16:00 9 måneder i året og kl. 08:00 til 15:00 ( sommertid ) 3 måneder i året. Dette gir en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer eksklusiv spisepause i h.h.t. arbeidsmiljøloven. En harmonisering av arbeidstiden kan vanskelig tenkes gjort på annen måte enn at alle ansatte får arbeidstid etter den statlige ordningen. Dette innebærer for de kommunalt ansatte at de får samme arbeidstid som de statlig ansatte og at det innføres betalt spisepause. Videre har det vært forskjeller i stat og kommune vedr. hvordan man beregner arbeidstid på reiser, reisetid og i forhold til bruk av fleksitidsordningen. I Kristiansund kommune er imidlertid disse forhold nå i all vesentlighet harmonisert.. Harmoniseringer som nevnt i denne sak er foretatt blant annet i kommunene Sunndal (adm.utv ) og Ålesund (adm.utv ). Saken er drøftet med ansattes organisasjoner som tilrår at harmoniseringer som beskrevet må være avklart i god tid før oppstart av NAV Kristiansund Vurdering: Rådmannen ser det som viktig å gjøre nødvendige harmoniseringer, spesielt i forhold til arbeidstidsordninger. Dersom man skulle gjøre detaljerte vedtak hver gang det dukker opp tilfeller der en nødvendig harmonisering er nødvendig, vil en få en svært omstendelig og langsom prosess. For å unngå dette bør rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger, og slik følge opp samarbeidsavtalen på en mest mulig smidig og hensiktsmessig måte. Saken legges frem for administrasjonsutvalg med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling I den grad regelverket for kommunalt ansattes arbeids- og spisetid, samt fleksitid og reisetid avviker fra de statlig ansattes regelverk, gis rådmannen fullmakt til å foreta de nødvendige tilpasninger i samråd med leder for NAV Kristiansund og tillitsvalgte. Just Ingebrigtsen rådmann Nils T. Walseth personalsjef

8 Referatsaker Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2008/844-8 Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 09/ Orientering til Administrasjonsutvalget 25. mars 2009 Saken legges frem for Administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget tar saken til orientering Saksopplysninger Administrasjonsutvalget vil få en muntlig orientering fra NAV-leder Geir Obed Nordli vedr. statussituasjonen for etablering av NAV Kristiansund. Nils T. Walseth personalsjef Monica Aarønes møtesekretær

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtested: Frei adm.bygg, møterom 2. etasje (tidl. formannskapssal) Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer