Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Thingvold sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 12/65 HUSØYA INDUSTRIOMRÅDE GNR. 138 BNR Utfylling i sjøen for kai og bygninger. Klage på vedtak av i sak nr. 12/ /58 PS 12/66 FLATØYVEIEN Behandling av klage på søknad om biloppstillingsplass, utvidelse av kai og oppføring av drivhus. 2011/1220 Referatsaker RS 12/18 KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Opphevelse av vedtak i sak 11/ /2292 RS 12/19 SKOLEVEGEN 19 - Oppheving av vedtak i Plan- og bygningsrådet 2011/1853

3 DS12/780GNR.33BNR.53SEIVIKA-Etableringavliggekai DS12/781OMAGATA122-RammetillatelseforoppføringavtankparkforCabot DS12/782JEGERSTIEN19-Ansvarsrettgrunnogterrengarbeider DS12/783NAUSTVEIEN12-GNR31BNR164-Godkjenningavsøknadom grensejustering. DS12/784Gnr10Bnr120-Godkjenningavsøknadomgrensejustering DS12/785FREIKOLLVEIEN99-Godkjentsøknadomskifteavtak DS12/786SOPPHATTEN2A-Ferdigattest DS12/787HÆRNÇSANDVEIEN19B-Ferdigattest DS12/788RÅKET29-Godkjentsøknadomoppføringavtrappogoverbygd klesheng DS12/789STORGATA55-Godkjenningbilopstillingsplass DS12/790HAUGGATA12-Rammetillatelsepåvilkårforoppføringav takveranda DS12/791WESSELSGATE10-Rammetillatelseforrivingogoppføringav leilighetsbygg DS12/792SIKTEPUNKTET24-Godkjentsøknadomoppføringav markterrasseoglevegg DS12/793Huldrestien34-Gnr.8Bnr.530ferdigattest DS12/794HAVBLIKKSTIEN2-Dispensasjonforforoppføringavaltan DS12/795NYGÅRDSVEGEN26-Tilbyggtilbolig DS12/796FLAKAVEIEN8-Søknadominnbyggingavcarportog omdisponeringtilboligromogfasadeendring DS12/797BOLGVEGEN38-Ansvarsrettforgraveogsprengningsarbeider DS12/798NYGÅRDSVEGEN11A-Dispensasjonforoppføringavgarasje DS12/799OMAGATA62-Ferdigattest

4 DS12/800MORKELVEIEN13-Utvidelseavterrasseogoppføringavbod. DS12/801KIRKEGATA11-Godkjentsøknadomutvidelseavinnkjørsel, sprengningsarbeiderogplanering DS12/802JÇRIVEIEN10B-Tilbyggtilboligognyttuthus. DS12/803KVERNESVEIEN7-Tillatelseforrivingogoppføringavnye verandaer DS12/804KVERNESVEIEN9-Tillatelsetilrivingogoppføringavnye verandaer DS12/805WESSELSGATE3,GNR2BNR173-Godkjenningavsøknadom delingavgrunneiendom. DS12/806KOKKOLAVEIEN18-Godkjentsøknadomutvidelseavverandaog levegg DS12/807YTTERVÅGEN36-Midlertidigbrukstillatelseforbolig DS12/808YTTERVÅGEN38-Midlertidigbrukstillatelseforrekkehus/bolig DS12/809YTTERVÅGEN30-Midlertidigbrukstillatelseforrekkehus/bolig DS12/810YTTERVÅGEN32-Midlertidigbrukstillatelseforrekkehus/bolig DS12/811YTTERVÅGEN34-Midlertidigbrukstillatelseforrekkehus/bolig DS12/812KVALVIKVEIEN72-Takopplett,verandaoganneks. Dispensasjonssøknad DS12/813INDUSTRIVEIEN10-Godkjentsøknadominnsettingav2 kjøreporter DS12/814Gnr.30-Bnr.16-Avslagpåsøknadomrestaurering/gjenreising avnaust DS12/815VERKSTEDVEIEN11-Endringavplanløsningdelerav3.etg.og rømningsveier DS12/816HAUKVIKENGA4-Godkjenningomforlengelseforutplasserte

5 midlertidigbrakkerigg DS12/817ULRIKOLSENSVEI11-13-Godkjentsøknadomskifteavtak DS12/818SOLSTIEN9-Godkjentsøknadomskifteavtak

6 Politiskesaker

7 Politiskesaker

8 Arkiv: 138/55 Arkivsaksnr: 2012/58-28 Saksbehandler: Ulla-Britt Nyborg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 12/ HUSØYA INDUSTRIOMRÅDE GNR. 138 BNR Utfylling i sjøen for kai og bygninger. Klage på vedtak av i sak nr. 12/39. Saken ble utsatt i møte Etter samtale med fylkesmannen ved saksbehandler Linn Haukeberg ble det gjort klart at klagesaken må behandles av plan- og bygningsrådet med henvisning til forvaltningsloven. Vedlegg: Klage i skriv av fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy Klage i skriv av fra Bolga Velforening Saken legges frem for Plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet opprettholder vedtak av i sak nr. 12/ 39. Klage på vedtaket fra Bolga Velforening og Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy tas ikke til følge med begrunnelse som gitt i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Saksopplysninger Søknad fra Kristiansund Holding AS på vegne av Husøya Næringspark AS - om utfylling i sjøen på nord-vestsiden av Husøya - som forberedelse for oppføring av kai og bygninger ble framlagt for Plan- og bygningsrådet i møte den Det ble fattet slikt enstemmig vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19, gis det varig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i samme lovs 12-1 med sikte på en tidligere oppstart av arbeider med utfylling i sjø for etablering av kai og bygninger. I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes utfylling i sjø for etablering av kai og bygninger på Husøya industriområde som omsøkt i ekspedisjon datert fra Kristiansund Holding AS og som vist på tegninger og beskrevet i rapporter fra Multiconsult AS, på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Det må etableres kontrollrutiner som sikrer at fyllingsfoten blir liggende utenfor grensen for naturreservatet på Fugløya. Sprengningsomfanget skal holdes innenfor gitte tillatelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, j.fr. konsesjonsvilkår for Mekvik Maskin AS. Vilkår fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tillatelse av etter

9 forurensningslovgivningen for utfylling i sjøen på Husøya, må etterkommes. Registrerte kulturminner med tilhørende spesialområder skal merkes tydelig på kartgrunnlaget i saken. Tiltaket krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven og det forutsettes at slik tillatelse innhentes. Etter at fyllingsarbeidene er avsluttet må det rekvireres kartforretning over innvunnede arealer. Fyllingens høyde tilpasses slik at høyde på kaifront ferdig kai blir liggende på cote +3,0 moh. Fyllingsfront over laveste lavvann skal ha en estetisk tilfredsstillende utforming. Multiconsult AS har sentral godkjenning og gis ansvarsrett i forbindelse med tiltaket i omsøkte funksjoner og fagområder i tiltaksklasse 3. Kristiansund Holding AS og Mekvik Maskin AS har dokumentert tilstrekkelige kvalifikasjoner og gis lokal godkjenning med ansvarsrett i de omsøkte funksjoner og fagområder i tiltaksklasse 2. 2 Behandlingsgebyr: kr ,- Gebyr for dispensasjon: kr ,- Gebyr for ansvarsrett: kr ,- Sum gebyrer: kr ,- Arbeider tillates ikke igangsatt før: Tidligste oppstartsdato fastsettes til den i samsvar med tillatelse etter forurensningslovgivningen hvor gyldighetsperiode er fastsatt fra den til den Tillatelse etter Havne- og farvannsloven foreligger. Søknad om igangsettingstillatelse med nødvendig dokumentasjon er sendt plan- og bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle behandlingsgebyrer er betalt. Klageadgang. Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har også behandlet søknad om utfylling i sjø for etablering av ny dypvannskai etter forurensningslovgivningen. Dette på bakgrunn av at fyllingen kunne medføre fare for forurensning i form av naturlige stoffer ( blakking av vannet ) og oppvirvling av miljøgifter fra sedimentene. Fylkesmannen ga i skriv av tillatelse til utfylling som omsøkt på visse vilkår for perioden til Bolga Velforening og Naturvernforbundet har påklaget også dette vedtaket og det ble også bedt om oppsettende virkning av vedtaket. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å endre vedtaket og oversendte klagene til Klima- og forurensningsdirektoratet ( Klif ) til behandling. Klif har besluttet utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagene er avgjort. Avgjørelse i klagesaken foreligger enda ikke og tiltakshaver har derfor ikke kommet i gang med arbeidene. De mottatte klager fra Bolga Velforening og Naturvernforbundet på plan- og bygningsrådets vedtak av synes ikke å være særlig relevante i forhold til planog bygningslovens bestemmelser. De klagende parter uttaler at deres klager på fylkesmannens tillatelse av gjøres gjeldende også i saken etter plan- og bygningslovgivningen og gjentar ordlyden i disse. Klagenes innhold retter seg i hovedsak mot miljø- og forurensningssituasjonen i området og hvor argumentasjonen er gitt en grundig behandling av fylkesmannen. Vi kan ikke se at det i klagene er framført argumenter eller påstander som gir grunnlag for å endre plan- og bygningsrådets vedtak og tilrår derfor at dette opprettholdes og at klagene oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Plan- og bygningssjefen i Kristiansund

10 Geir Aakvik

11 Arkiv: 108/008 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Torleiv Fagerlie Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 12/ FLATØYVEIEN Behandling av klage på tillatelse om biloppstillingsplass, utvidelse av kai og oppføring av drivhus. Vedlegg: 1. Kartutsnitt, grunnkart m= 1: Bilder 8. Klage fra Ove Andersen datert Behandling av dispensasjonssøknad datert Tilbud om vederlagsfri arealoverføring fra Ove Andersen datert Søknad om dispensasjon datert Fylkesmannens opphevingsvedtak datert Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet opprettholder vedtak av sak nr.2012/623 om tillatelse til oppføring av biloppstillingsplass. Klage fra adv. Gunnar Skjønsberg på vegne av Ove Andersen tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Klagen oversendes fylkesmannen i Møre og Romsdal for videre behandling. Saksopplysninger Søknad om tillatelse til tiltak for opparbeidelse av biloppstillingsplass, utvidelse av kai og oppføring av drivhus er mottatt Søknaden er den samme som ble behandlet i sak nr. 2011/643, datert og som senere ble behandlet som klagesak av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen mente at vilkårene for dispensasjon ikke var tilstrekkelig vurdert opp mot de omsøkte tiltakene og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Etter ny behandling er tillatelse til etablering av

12 biloppstillingsplass igjen påklaget av nabo Ove Andersen representert av adv. Gunnar Skjønsberg. Klage på vedtaket I klage fra Ove Andersen via advokat Gunnar Skjønsberg henvises det til at Ove Andersen ikke har merknader til drivhuset og kaien. Klagen gjelder kun biloppstillingsplassen. Vedtaket anses ikke som en ulempe for Ove Andersen, men for allmennhetens frie og uhindrende ferdselsrett. Eiendommen har i dag adkomstvei fra snuplass på Flatøya og helt fram til fritidseiendommen. Som vist på vedlagte bilder og kart må parkering i dag skje på adkomstveien noe som vanskeliggjør ferdsel forbi eiendommen. Plan- og bygningssjefen anser at dagens løsning vil virke mer privatiserende og til hinder for den frie ferdselsrett enn den omsøkte biloppstillingsplassen. Adkomsten for allmennheten vil da være mellom fritidsboligen og omsøkte biloppstillingsplass. Det henvises videre til saksutredningen for det påklagede vedtaket vurdering av dispensasjoner. Klage fra nabo Ove Andersen representert av advokat Gunnar Skjønsberg tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket vesentlig tilsidesetter formålene bak kommuneplanen og plan- og bygningslovens bestemmelser. Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser for klima og miljø. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Torleiv Fagerlie Avdelingsingeniør

13 RS12/18KROGHENGABOLIGOMRÅDEFELTC-Opphevelseavvedtakisak 11/288 RS12/19SKOLEVEGEN19-OpphevingavvedtakiPlan-ogbygningsrådet

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer