65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09."

Transkript

1 Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/ S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/ /5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Vi viser til Deres søknad datert , mottatt Asker kommunes dokumentsenter den , samt til ettersendt nabovarsel mottatt Følgende vedtak er fattet etter delegert myndighet fra bygningsrådet: I medhold av plan- og bygningslovens 28-1, nr. 2 og 93h godkjenner plan- og bygningssjefen en mindre vesentlig reguleringsendring og deling (grensejustering) for eiendommene gbnr. 65/5, 73/10 og 74/14 som vist på kart i målestokk 1:500, datert plan- og bygningsavdelingen Delingstillatelsen er gitt på følgende vilkår: 1. Ved fradeling av areal for bebyggelsen Slemmestadveien 428 fra gbnr. 73/10 skal fradelt areal sammenføyes med gbnr. 65/5. Gbnr. 73/10 skal sikres tinglyst veirett over gbnr. 65/5. Vedlagte erklæring skal undertegnes i 2 eksemplarer og leveres planog bygningsavdelingen ved fagområde oppmåling før kartforretning finner sted. 2. Før en grensejustering som berører eiendommene gbnr. 74/14 og gbnr. 73/9 kan gjennomføres, må det foreligge rekvisisjon om kartforretning også fra eierne av disse eiendommene. Søknaden På vegne av hjemmelshaver søkes det om 1) - en omregulering av Slemmestadveien 428 fra byggeområde for bolig til byggeområde for næringsvirksomhet. 2) - en fradeling av Slemmestadveien 428 fra gbnr. 73/10 for sammenføyning med gbnr. 65/5. 3) - en justering av grensen mellom gbnr. 65/5 og 74/10 slik at denne tilpasses eksisterende situasjon. 4) - en justering av grensen mellom opparbeidet offentlig trafikkareal langs Slemmestadveien PLAN- OG BYGNINGSSJEFEN Besøksadresse Knud Askers vei Asker Postadresse Postboks Asker Telefon Telefax E-post Bankgiro Org.nr mva.

2 2 og 65/5 og 73/10. 5) - en justering av grensen mellom gbnr. 65/5 og 73/10 og 74/14 (AK) for tilpasning til eksisterende situasjon. 6) - en mindre justering av grensen mellom 73/10 og 73/9 for tilpasning til eksisterende situasjon etter omlegging av atkomst. Det er i delingssøknaden rekvirert kart- og delingsforretning. Reguleringsmessig status Det aktuelle areal inngår i reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vollen sentrum, plannummer 158k, vedtatt Området er regulert til byggeområde for bolig, byggeområde for forretning,- kontor- og boligbebyggelse, felles atkomstareal og offentlig trafikkområde. Merknader Naboer og gjenboere er varslet. Det er mottatt en merknad fra Statens vegvesen. Statens vegvesen, brev datert De forutsetter at en eventuell dispensasjonssøknad oversendes vegkontoret i henhold til vanlig saksbehandlingsrutine. De opplyser om at grensen mot offentlig gangvei ble fastlagt ved kartforretning holdt Plan- og bygningssjefens kommentarer til merknadene: Saken er å behandle som en mindre vesentlig reguleringsendring, dvs. ikke som en dispensasjon, da tiltaket er å betrakte som en varig endring. Grensen mot off gangvei legges inn i samsvar med tidligere kartforretning. Plan- og bygningssjefens vurdering Som det fremgår av søknaden er de omsøkte tiltak fremmet i den hensikt å rydde opp i eiendomsgrensene mellom de aktuelle eiendommene slik at disse samsvarer med dagens situasjon og eksisterende bruk. Plan- og bygningssjefen har ingen innvendinger til tiltaket. 1) En endring av et reguleringsformål vil normalt bli å behandle som en vesentlig reguleringsendring, med mindre formålene er nær beslektet eller forutsetningene for å gjennomføre planen for øvrig ikke forandres nevneverdig. Det aktuelle arealet (Slemmestadveien 428) er begrenset og en endring av arealbruksformålet vil i dette tilfellet kun stadfeste den arealbruk som det allerede er gitt en bruksendringstillatelse til. Plan- og bygningssjefen finner dermed å kunne behandle reguleringsendringen som en mindre vesentlig reguleringsendring etter PBL 28-1 nr. 2. 2) Tiltaket kan ikke gjøres som en grensejustering da arealstørrelsen overskrider grense for slikt tiltak. Arealet må fradeles gbnr. 73/10 og deretter sammenføyes med 65/5. Gbnr 73/10 forutsettes sikret tinglyst veirett over arealet gbnr. 65/5. 3) Ved en justering av eiendomsgrensen mellom gbnr. 65/5 og 74/10 forutsettes også reguleringsplanens formålsgrenser justert slik at reguleringsplanen holdes ajour. Nøyaktige grenser må fastsettes etter oppmåling i marken.

3 3 4) Grense i hht tidligere kartforretning er lagt inn i kartbasen. 5+6) Asker kommune v/ eiendomsforvaltningen må undertegne på rekvisisjon for justering av grensen mellom gbnr. 65/5 og 73/10 og 74/14. Tilsvarende må hjemmelshaver av 73/9 undertegne der justeringen berører dennes eiendom. Nøyaktige grenser må fastsettes etter oppmåling i marken. Plan- og bygningssjefen vil påpeke at også eksisterende grenser mellom 74/14 og 74/90 ikke er samsvarende med den etablerte situasjonen. Det vil i så måte være hensiktsmessig også å få ryddet opp i disse grensene, samt korrigert reguleringsplanen. Atkomsten som er etablert på vestsiden av 74/90 er regulert til felles atkomst for 74/90 og 73/9. Ved en fradeling av atkomstarealet bør veiarealet etableres som et fellesareal for de eiendommene det er forutsatt å tjene, jfr. PBL. 67a. Før en eventuell endring av nevnte grenser, etablering av felles veiareal og ajourføring av reguleringsplanen bør det foreligge avtale mellom aktuelle parter. En endring av denne situasjonen avventes derfor. (Den foreliggende søknaden omhandler heller ikke et slikt tiltak.) Det ser også ut til å være et avvik mellom etablert mur og eksisterende eiendomsgrense av gbnr. 73/10. Dersom partene blir enige vil denne kunne korrigeres på kartforretningen. Opplysninger Spørsmål knyttet til vedtaket kan rettes til saksbehandler Sissel Haug på direkte telefon eller e-postadresse Spørsmål knyttet til videre oppfølging med kartforretning og oppmåling kan rettes til Ronald Hansen på direkte telefon eller e-postadresse Vedtak om delingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er delingsvilkårene ikke innfridd og kart-/delingsforretning ikke rekvirert innen 3 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens 96. Kart- og delingsforretning er rekvirert. Hjemmelshaver av gbnr 74/14 og 73/9 må også rekvirere kartforretning for å få gjennomført grensejustering med disse eiendommene. Avgjørelsen kan bli omgjort som følge av klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke ansvarlig for tap hjemmelshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Tiltak som iverksettes før klagefristen er ute eller evt. klage eller overprøving er avgjort, skjer for hjemmelshavers egen risiko. Tillatelsen er gitt i h.h.t. plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å dele i forhold til annen lovgivning eller private rettsforhold. Gebyr Beregning i henhold til vedtatt gebyrreglement Mindre vesentlig reguleringsendring, inkl. grensejustering kr 9.700,- Gebyr for saksbehandling pålydende kr. 9700,- bli sendt hjemmelshaver og må betales innen 4 uker. Det utstedes særskilt gebyr for kartforretning/oppmåling av parsell.

4 4 Det gjøres oppmerksom på at bestemmelsene om tidsfrister og frafall av gebyr kun omfatter søknader som er i samsvar med alle planbestemmelser jfr. saksbehandlingsforskriftens 23, nr. 1, d. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage over vedtaket må framsettes skriftlig for bygningsrådet innen 3 uker, jfr. plan og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28 og 29. Søksmål eller erstatningskrav i henhold til tvistemålslovens 435, kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet. Se vedlagte orientering om klageadgangen. Med vennlig hilsen Per Christian Hauge Fagkoordinator Sissel Haug Rådgiver / Fagansvarlig for delesaker Kopi: 1. Kommuneingeniøren 2. Fagansvarlig for oppmålingssaker 3. Asker kommune, eiendomsforvaltningen v/ PB 353, 1372 ASKER 4. Statens Vegvesen Region Øst, PB 8142 Dep, 0033 OSLO 5. Tore Sigernes, Slemmestadveien 430, 1390 VOLLEN Vedlegg: 1. Godkjent mindre vesentlig reguleringsendring/deling/grensejustering i målestokk 1:500, datert Erklæring (i 2 eksemplarer) (Personnummer vil bli satt på før erklæringen sendes tinglysningen) 3. Orientering om klageadgangen

5 5 Erklæring om atkomstrett Undertegnede hjemmelshaver av gnr. 65 bnr. 5 gir følgende eiendom bruksrett til samme eiendom: gnr. 73 bnr. 10 Bruksretten omfatter bruk til atkomst. Denne erklæring tinglyses på gnr. 65 bnr. 5 Denne tinglysning kan ikke slettes uten Asker kommunes samtykke. dato Tore Sigernes

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92.

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92. Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen Byggesak Rolf Hammerseth Elgtråkket 105 2016 FROGNER Deres ref. : /Rolf Hammerseth Vår ref. : 11392/09 Saksbehandler : Sissel Andersen Arkivkode : 94/92 Arkivsaknr.

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer