VENNSKAP OG FELLESSKAP LEK OG LÆRE DEMOKRATI HUMOR OG GLEDE MEDVIRKNIN G OMSORG TRYGGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNSKAP OG FELLESSKAP LEK OG LÆRE DEMOKRATI HUMOR OG GLEDE MEDVIRKNIN G OMSORG TRYGGHET"

Transkript

1 VENNSKAP OG FELLESSKAP LEK OG LÆRE HUMOR OG GLEDE DEMOKRATI OG MEDVIRKNIN G OMSORG OG TRYGGHET 1

2 INNHOLD Forord s.3 1 Barnehagens verdigrunnlag. s Barnehagens menneskesyn.. s Barnehagens barnesyn. s De voksne i barnehagen.. s.4 2 Det første møtet med barnehagen. s.5 3 Fokusområder. s Lek som arena for utvikling av sosial kompetanse.... s Språk i barnehagen mer en bare prat s.7 4 Barnehagens innhold... s Lek barndommens egen aktivitet. s Læring på barnas premisser... s Barns medvirkning s 4.4 Likestilling i det pedagogisk arbeidet.. s Fagområdene. s.10 5 Barnehages organisering.. s.11 6 Samarbeid.. s Foreldresamarbeid. s Informasjon fra barnehagen til hjemmet s Samarbeid barnehage skole s Eksterne samarbeidspartere s.14 7 Barnehagens styrende dokumenter... s.16 Kontaktinformasjon: Vindingstad barnehage Mimesv Gjøvik kommune kontor Embla Balder Epost: Hjemmeside: 2

3 VINDINGSTAD-SANGEN mel: Gammel jegermarsj I Vindingstad barnehage har vi det godt. På Balder og Frøy og Brage er det så flott. Sammen vi høyt vi rope HIPP HIPP HURRA! For barnehagen vår er vi veldig stolte av. Du finner oss i Mimes vei og Gjøvik er vår by. Det er ikke rart at vi kan bli en smule kry. Vi er no`n heldiggriser som i barnehagen går, og spesielt i en som er så kjempefin som vår! Forord Barnehagen gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser blant foreldre, og silke undersøkelser er et grunnlag når barnehagen skal gjøre valg i forhold til innhold og drift. Hva man skal legge vekt på kan imidlertid være vanskelig, siden grad av fornøydhet varierer veldig. Der noen er strålende fornøyd er andre relativt lite fornøyd. Barnehagen er 100 %, det vil si for øyeblikket 52 barn, 12 stillinger, huset vi har og pengen vi har. Innenfor disse rammene skal vi skape en god barnehage, for det første i et pedagogisk perspektiv, men også i et omsorgs- og serviceperspektiv. Hvis vi velger å bruke mer tid på lek betyr det kanskje mindre tid på styrte aktiviteter og velger vi å være mer ute er det en naturlig konsekvens at vi er mindre inne. Vi kan ikke gjøre mer av alt uten å få tilført nye ressurser. I neste 2 årsperiode skal barnehagen ha fokus på lek og språk. «Lek som utgangspunkt for utvikling av sosial kompetanse» er valgt som fokusområde av FAU høsten 2014 «Språk i barnehagen mer enn bare prat» er initiert av barnehagesjefen. Vennlig hilsen Wenke Wiklund Kleppe 3

4 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 1.1 BARNEHAGENS MENNESKESYN I Vindingstad barnehage ser vi på hvert enkelt menneske, både barnet og den voksne, som unikt og med rett til egne tanker, meninger og følelser. Dette innebærer at vi legger vekt på å møte barn, foreldre og kolleger med likeverd, respekt, toleranse og anerkjennelse. Et hvert menneske fødes med ulike muligheter og forutsetninger, men det er møtet med omgivelsene som er avgjørende for hvilke muligheter og forutsetninger som blir realisert. Som basis i vårt arbeid ligger Anne-Lise L. Schibbyes dialektisk relasjonsteori og Berit Baes forskning på anerkjennende relasjoner. Gjennom Schibbyes dialektiske relasjonsteori, forstås relasjoner mellom mennesker som en vekselvirkende prosess hvor det foregår en gjensidig påvirkning av partene i relasjonen. 1.2 BARNEHAGENS LÆRINGSSYN Vårt læringssyn baserer seg på Vygotskys teori om læring. Vygotsky ser på læring som et sosiokulturelt fenomen, og med det mener han at mennesket lærer i møte med omgivelsene og at språklig aktivitet spiller en viktig rolle for læring. Barnets utvikling forstås gjennom «det aktuelle utviklingsnivået» og»den nærmeste utviklingssonen». Det aktuelle utviklingsnivået er det barnet mestrer her og nå, det vil si det barnet kan løse på egenhånd. Den nærmeste utviklingssonen forstås som det barnet kan mestre med støtte fra en voksen eller et eldre barn. Når barnet har trent tilstrekkelig vil den nærmeste utviklingssonen etablere seg som hva barnet kan. 1.3 DE VOKSNE I BARNEHAGEN Den aller viktigste ressursen en barnehage har ved siden av barna, er de voksne. Dette er vi bevisste på og jobber mye med hvordan de voksne i barnehagen skal løse sine oppgaver. Det handler da om hvordan den enkelte er i møte med barna, foreldrene og sine kollegaer. Vårt hovedfokus er å skape en atmosfære og et dagligliv som innbyr til trygghet og omsorg for både barn og foreldre. Det er viktig for oss å bli godt kjent med hvert barn og deres behov, og gi dem en god og trygg opplevelse av å starte i barnehagen. Vi er opptatt av å bruke øyeblikket og her- og nåsituasjonene, for det er da vi møter barna der de er. Den voksen i Vindingstad barnehage: er anerkjennende i møte med barn, foreldre og kollegaer er en god leder for barn er opptatt av å skape gode relasjoner legger til rette for læring og mestring viser humor og glede i hverdagen deltar jevnlig på kurs og har god tilgang på faglitteratur 4

5 Det er den voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til og mellom barn. Jeg ser deg Jeg hører deg Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier Jeg undrer meg sammen med deg Jeg tror du har noe å si meg Jeg vil være oppriktig med deg Jeg tro det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter 2. DET FØRSTE MØTET MED BARNEHAGEN «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt (..)Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.» Barnehageloven 1 Formål Mål: Barnet utvikler en trygg tilknytning til primærkontakten og sekundærkontakten. Foreldrene er trygge på at barnet får dekket sine behov for omsorg. Å begynne i barnehagen for første gang er en stor omveltning i små barns liv. For første gang skal de forholde seg til omverdenen uten støtte fra foreldrene eller andre nære omsorgspersoner. Alle barn i Vindingstad barnehage har sin primærkontakt, og primærkontakten er der for både barnet og foreldrene. Primærkontakten vil, så langt det er mulig, ta seg av alt det praktiske rundt barnet. Møte barnet og foreldre i garderoben, svare på spørsmål, være nær barnet i lek, spise sammen med det, stelle det og legge det, støtte barnet i møtet med andre, trøste og hjelpe. Alle primærkontakter har flere primærbarn, både nye og gamle. Det er viktig at dere som foreldre er oppmerksomme på dette, særlig i bring-/hentesituasjonene. Det kan være at primærkontakten skal si HEI eller HA DET til flere på samme tid. Barn er svært sensitive overfor foreldrenes sinnsstemning, så barnet vil kunne bli urolig hvis foreldrene er utrygge på overlate det til barnehagen. For at vi skal kunne hjelpe foreldre med en eventuell utrygghet, er det viktig at dere snakke med primærkontakten om dette. 5

6 Å begynne i barnehagen er krevende for barnet, både fysisk og psykisk. Barnet utsettes for mange nye inntrykk i form av nye mennesker, lyder, synsinntrykk, lukter osv. Men tanke på dette anbefaler vi at man vurderer aktivitetsnivået i familien den første tiden, slik at barnet får nok hvile. 3. FOKUSOMRÅDE 3.1 LEK SOM ARENA FOR UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE I samarbeid med foreldreutvalget har vi valgt å ha fokus på leken som arena for utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Inkludering i et fellesskap, vennskap og lek med jevnaldrende styrke barns sosiale og personlige utvikling. Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som der er vesentlig å mestre: Empati og rolletaking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser, og å takle konflikter. Selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Lek, gled og humor å kunnes skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Når vi har valgt leken som satsingsområde, vil det få betydning for innholdet i barnehagen i det daglige. Lek skal ha en fremtredende plass i hverdagen, barnehagen skal gi barna impulser til lek, det fysiske miljøet skal inspirere til og verne om lek og personalet skal få økt kompetanse om den voksnes rolle og ansvar i leken. 6

7 3.2 SPRÅK I BARNEHAGEN MER ENN BARE PRAT «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser» Rammeplanen Gjøvik kommune har for 2015 valgt språk som satsingsområde for både barnehage og skole. Bakgrunnen for dette er blant annet at man i skole opplever at barn har dårlig språkforståelse. En dårlig språkforståelse har stor betydning for barnets læringsmuligheter og sosiale kompetanse. Vi skal i dette arbeidet samarbeide med vårt nettverk som består av TOPRO Bondelia, Viken og Østby barnehage. En av barnehagens kjerneoppgaver er å støtte barns tilegnelse av språk. Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig for barnet, både her og nå og i et livsløpsperspektiv. Ved å inneha god språklig kompetanse, har barnet gode forutsetninger for lek, læring og vennskap. I arbeid med språk i barnehagen vil vi ha fokus på barnehagens språkmiljø. Barnehagens språkmiljø kan deles inn i 2 områder. Det ene området kaller vi det fysiske språkmiljøet, og det handler om barnehagens rom, lekematerielle, bøker/spill, synliggjøring av skriftspråket. Det andre området kaller vi det menneskelige språkmiljøet, og det handler om de ansattes kompetanse, samspill, organisering osv. 7

8 1. BARNEHAGENS INNHOLD 4.1 LEK BARNDOMMENS EGEN AKTIVITET Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. ( Barnehageloven 2 Barnehagen innhold) Lek er barns sentrale aktivitet. Lek forstås som aktivitet barnet selv setter i gang, og som ikke har annet formål enn selve aktiviteten. I vår kulturtradisjon oppfattes leken som et viktig fenomen, og den tillegges stor betydning for barnets utvikling. Vi vet at barn lærer og erfarer på mange plan gjennom leken, og det er derfor viktig å legge til rette for lek i hverdagen. Dette betyr at det må settes av tid til lek flere ganger i løpet av en dag, det fysiske miljøet må virke stimulerende og de voksne må ha kunnskap og forståelse for lekens betydning. Gjennom lek utvikler barn: kunnskap om seg selv, i relasjon med andre og på den måten utvikler barnet selvfølelse og identitet motoriske ferdigheter, både grov og finmotoriske. språklige ferdigheter, indre språk og kommunikasjon. sosiale ferdigheter, evne til samarbeid og konflikthåndtering. evne til å bearbeide følelser, opplevelser og erfaringer. kunnskap om virkeligheten. fantasi og kreativitet. Vi legger til rette for lek gjennom å: organisere en hverdag med rom og ro for lek være til stede, støtte og inspirere tilby et fysisk miljø som innbyr til allsidig lek gi opplevelser som gir næring til lek 4.2 LÆRING PÅ BARNS PREMISSER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barnehagen legger grunnlaget for livslang læring. Begrepet livslang læring forklares med at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring på ulike arenaer er 8

9 selve kjennetegnet på barns læring, da barn lærer gjennom alle de opplevelser og erfaringer de gjør i hverdagen. En viktig oppgave for de voksne i barnehagen er å stimulere og støtte barnas nysgjerrighet og vitebegjær. De voksne i barnehagen har stor betydning for barns læringsutbytte. Barns undring og spørsmål møtes av voksne i barnehagen på en måte som gir rom for barnas egne tanker og refleksjon. I barnehagen finnes det få svar og sannheter, men mange gode spørsmål. Læringssituasjonene i barnehagen kan deles i formelle og uformelle. De formelle situasjonene er planlagte og ledes av personalet, mens de uformelle er knyttet til herog nåsituasjoner, i lek og samspill med barn og voksne. 4.3 Medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning) Vår måte å forstå barns rett til medvirkning på, støtter seg til Berit Baes artikkel Perspektiver på barns medvirkning i barnehage. Hun sier blant annet at en måte å forstå begrepet på er at hvert barn har rett til å erfare at dets stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. I hverdagen betyr dette at alle barn får støtte til å uttrykke seg, bli synlig og ha en betydning i sosial sammenheng. Hva betyr dette for oss? Vi legger vekt på lytte til barns tanker og meninger, at barn skal være med å ta avgjørelser i egen hverdag og ha innvirkning på innholdet i barnehagen. Vi er opptatt av den voksnes møte med barnet og hvilken betydning dette har på barnets mulighet for medvirkning. De voksne har som mål å lytte åpent og fange inn barnas innspill, for så å legge dette til grunn for planlegging. Barn har ulike forutsetninger og ulike strategier for å fremme sitt ønske/behov. Hos de minste barna kan man se på kroppsspråk, humør og mimikk, mens de eldre barna kan være verbale, konkrete og direkte. Uansett er det de voksnes ansvar å følge opp innspillene og la disse få betydning i hverdagen. Vi er også opptatt av at barn skal delta i hverdagens gjøremål ut fra sine forutsetninger og på denne måten få bekreftelse på at de er viktige medspillere i samfunnet. Barnehagen skal årlig gjennomføre en trivselsundersøkelse blant barn. Dette gjøres i samarbeid med barnehagekontoret. 9

10 4.4 LIKESTILLING I DET PEDAGOGISKE ARBEIDET Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Barnehageloven 1 Formål Mål: Alle barn utvikler seg ut fra sine egenskaper og forutsetninger, uavhengig av biologisk kjønn. Arbeidsmåter: 2. Det fysiske miljøet stimulerer til lek uavhengig av kjønn. 3. Vi planlegger og evaluerer arbeidet vårt i et likestillingsperspektiv. 4. Vi utfordrer foreldre til å tenke gjennom sine holdninger, både i formelle og uformelle sammenhenger. Barn blir tidlig eksponert for forventninger knyttet til biologisk kjønn, og i disse forventninger ligger det mange hindre til at barn kan ta i bruk sitt potensiale som menneske. De ansattes holdninger, verdier og erfaringer i forhold likestilling har stor betydning for hvilke forventninger vi møter barn med. Vi jobber med den enkeltes bevissthet i forhold til sine holdninger og verdier og gjennom en slik bevissthet arbeider vi for å gi barn likeverdige muligheter til å utvikle seg til trygge og selvstendige individer, uavhengig av om de er født som jente eller gutt. 4.5 FAGOMRÅDENE Rammeplanen har definert 7 fagområder. Fagområdene skal sikre at barnehagen gir barna et variert og pedagogisk tilbud hvor opplevelse, utforsking og læring står sentralt. Fagområdenes tittel er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I Årsplanens del 2 «Progresjonsplan for rammeplanens fagområder» er arbeidet innenfor fagområdene konkretisert. 10

11 5. BARNEHAGENS ORGANISERING Vindingstad barnehage er en basebarnehage med 2 baser. Balder er basen for 1- og 2-åringene, mens Embla er basen for barn mellom 2 og 6 år. Fordelingen av barn mellom basene vil kunne variere fra år til år på grunn av alderssammensetningen blant de med behov for barnehageplass. Barnehagen har 12 årsverk i sin faste stab og stillingene er fordelt slik: 100 % styrer 100 % assisterende styrer 400 % pedagogisk leder 600 % barne- og ungdomsarbeider/assistent For tidene er det både menn og kvinner i faste stillinger og stor variasjon i de ansattes alder. 6. SAMARBEID 6.1 FORELDRESAMARBEID Foreldresamarbeidet skal først og fremst bidra til: å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem at foreldre og personale har en felles forståelse for barnets behov og utvikling (Barnehagens kvalitetsdokument for foreldresamarbeid) 11

12 Et godt foreldresamarbeid er av stor betydning for foreldrenes trygghet og personalets mulighet til å gjøre en god jobb. Et godt samarbeid er tuftet på gjensidig tillit, åpenhet, respekt og toleranse. Samarbeid mellom hjem og barnehage har både formell og uformell form. Den daglige dialogen ved bringing/henting er svært viktig for oss. Her kan vi utveksle beskjeder og opplevelser fra hverdagen. Husk at det er viktig å vise barnet respekt ved ikke å snakke over hodet på det, ofte er det best at barnet tas med i samtalen. Når det er vanskelige ting dere vil ta opp med oss, kan dere be om en samtale på tomannshånd. Faste forum for foreldresamarbeid er: Foreldersamtaler min 2 ganger p. år Foreldremøte min 2 ganger pr. år Samarbeidsutvalg 6.2 INFOMASJON FRA BARNEHAGEN TIL HJEMMET Informasjonen skal først og fremst bidra til: å gi foreldrene kunnskap og forståelse om barnets hverdag i barnehagen å gi foreldrene innsikt i barnehagens pedagogiske innhold. (Barnehagens kvalitetsdokument for informasjon) Informasjon om det som skjer i barnehagen gis på ulike vis: I garderoben I bringe- og hentesituasjonen gir vi muntlige tilbakemeldinger om hva barnet har gjort i barnehagen og hvordan dagen har vært. Vi vil ikke ha mulighet til å gi like mye informasjon hver dag, men du må bare ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Hvis vi mener det er behov for å snakke med dere uten at barnet hører, ber om en samtale eller tar en telefon. På plassen Aktuell hasteinformasjon henges på barnets plass, samt informasjon av mer personlig karakter. På hjemmesida Alle planer og annen vesentlig informasjon legges ut på barnehagens hjemmeside og må hentes der av dere. Vi anbefaler at man abonnerer på nyheter fra barnehagens hjemmeside, da vil man få det meste som en e-post. På hjemmesiden kan du også finne glimt fra barnas hverdag. Det er små rapporter, med og uten bilder, fra turer og aktiviteter. På veggen Rundt om i barnehagen henges det ukentlig opp dokumentasjon fra arbeidet som skjer på basen og i gruppene. 12

13 Våre forventninger til dere som foreldre er at dere setter dere inn i skriftlig den skriftlige informasjonen som er tilgjengelig både i barnehagen og på nettet, samt at dere tar kontakt med oss når dere har behov. 6.3 SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE Både for barn og foreldre er overgangen til skolen stor og spennende. Vi i barnehagen jobber for å forberede barna til skolestarten gjennom hele barnehagetida, og særlig det siste året. Det varierer fra år til år hvor mange skolestartere vi har og hvor de skal begynne på skolen. Av praktiske grunner besøker vi ofte Kopperud og Vindingstad skole, slik at omgivelsene skal være kjente for barna. Når vi har barn til andre skoler legger vi opp til besøk der også. Når det gjelder overføring av informasjon om det enkelte barn til skolen, skjer dette i samarbeid med dere som foreldre. Rutiner for overgang fra barnehage til skole Aktivitet Tidspunkt Ansvar Annonse i avisa om innskriving på skolene November Skolekontoret Annonse om skolenes innskrivingsdatoer henges November Styrer opp i den enkelte barnehage Innskrivingskveld for foreldre. Utfylling av skjema November Rektor og info om skolen I tilfeller der barnehagen og/eller foreldre mener det er nyttig med tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. Innen 1.mars Styrer Barnehagen besøker de enkelte skolene (uformelt) Vår Styrer Ped.leder Bli kjent-dag/dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på fadder Skolens ledelse er til stede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Mai/juni Rektor Kontaktlærer Ved behov for ytterligere info fra barnehagen, kan skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehagen for en samtale 13 Etter skolestart Kontaktlærer Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne Aktivitet Tidsfrist Ansvar Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøte med skolen og evt samarbeidspartnere Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og evt. henvises til PPT for vurdering Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret Innen 1.nov Innen 1.nov Innen 1.feb Styrer Styrer Foreldre

14 6.4 BARNEHAGENS EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE Barnehagens oppdra er å gi alle barn gode utviklingsmuligheter og en god barndom. I dette arbeidet vil til tider ha behov for samarbeid med andre instanser, slik at vi kan gi det enkelte barn best mulig støtte og oppfølging. Noen ganger vil det være barn som både foreldre og vi er kjent med at har en ekstra utfordring, og andre ganger vil det være at vi i barnehagen opplever at vi trenger ekstern veiledning for å forstå barnets behov. I noen tilfeller vil det være at vi opplever at foreldre kan trenge hjelp for å mestre foreldrerollen. Logopedtjenesten. Logopeden arbeider med: språkvansker, som vansker med å forstå og/eller bruke språk språklydsvansker (uttalefeil) stemmevansker (funksjonelt og organisk betingede forstyrrelser og bortfall av stemme) taleflytvansker; stamming og løpsk tale Vårt samarbeid med logopeden foregår i barnehagen, ved at logopeden jobber direkte med det enkelte barn/små grupper og/eller ved veiledning av personalet Barnehage kan henvise til logopedtjenesten etter samtykke med foreldrene. Foreldre kan henvise på egenhånd Fysio- og ergoterapitjenestens barneteam. Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider med: motoriske vansker, medfødte eller ervervede forebygging og behandling tillegger barnets miljø på de samme arenaer, hvis det er behov for det. Vårt samarbeid med fysioterapeuten foregår i barnehagen, ved at denne jobber direkte med det enkelte barn/små grupper og/eller ved veiledning av personalet. Barnehage kan henvise til fysio- og ergoterapitjenesten etter samtykke med foreldrene. Foreldre kan henvise på egenhånd. Pedagogisk-psykologis tjeneste - PPT PPT er en uavhengig, sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til opplæring og hjelp. I vårt arbeid er medvirkning fra den det gjelder sentralt. PPT er en veiledende instans som skal bistå enkeltbarn, familier og barnehager. PPT kan bistå i forhold til fagvansker; lese- og skrivevansker, matematikkvansker, sosiale emosjonelle vansker og samspillsvansker. PPT henviser saker til BUP, kompetansesentra og habiliteringstjenesten. PPT samarbeider med barnehager, men først og fremst med den det gjelder og de foresatte. Vårt samarbeid med PPT forgår vanligst ved at PPT-rådgiveren observer og/eller kartlegger barnet i barnehagen, for så å veilede personalet. Obeservasjoner kan også være rettet mot de voksnes arbeidsmåte eller grupper av barn. 14

15 Barnehage kan henvise til PPT etter samtykke med foreldrene. Foreldre kan henvise på egenhånd Tverrfaglig familieteam Tverrfaglig familieteam er et lavterskeltilbud i familier som trenger noen å snakke med. Eksempler på hvordan familieteamet arbeider: Samtaler, rådgivning og foreldreveiledning Hjemmebesøk Marte Meo-veiledning (veiledning gjennom filming) Eksempler på hva familieteamet arbeider med: Samspillsvansker og atferdsvansker Barneoppdragelse Rutiner i hverdagen Samlivsbrudd og andre vanskelige livssituasjoner Barnehage kan henvise til Tverrfaglig familieteam etter samtykke med foreldrene, eller invitere dem til en samtale i bhg. Foreldre kan ta kontakt på egenhånd. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP BUP er en del av det offentlige helsevesenet og underlagt Sykehuset Innlandet. BUP arbeider med veiledning av foreldre og ansatte i f.eks. barnehage, samtaler med barn og utredning. Henvisning til BUP går via fastlege eller PPT. Barnevernstjenesten Barneverntjenesten har ansvar og plikt til: å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer Barnehagen har meldeplikt til barnevernstjeneste hvis vi har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnehagen plikter å varsle foreldrene ved levering av bekymringsmelding, med unntak av tilfeller hvor det er mistanke og seksuelle overgrep og vold. 15

16 7. BARNEHAGENS STYRENDE DOKUMENTER Sentrale Barnehageloven Rammeplan for barnehages innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementets temahefter Stortingsmelding nr. 18 Læring og fellesskap Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barnehagen NOU nr. 7 Mangfold og mestring NOU nr. 8 Med forskertrang og lekelyst NOU nr. 18 Rett til læring Kommunale Pedagogisk plattform Relasjonsmodellen Rutiner for overgang fra barnehage til skole Tidlig innsats for barn i barnehage Barnehagens Årsplan Årshjul Kvalitetsdokumenter 16

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

MOBBING I BARNEHAGEN. Ingrid Lund, Professor ved Universitetet i Agder

MOBBING I BARNEHAGEN. Ingrid Lund, Professor ved Universitetet i Agder MOBBING I BARNEHAGEN Ingrid Lund, Professor ved Universitetet i Agder Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer