Malangen barnehage mestervik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malangen barnehage mestervik"

Transkript

1 Malangen barnehage mestervik ÅRSPLAN FOR 2014/15

2 Velkommen til Malangen barnehage Malangen barnehage har til sammen 84 plasser som er lokalisert i 4 selvstendige avdelinger, Mestervik, Malangseidet, Skrållan og Hamnvåg. Disse avdelingene ligger spredt i Malangen. An-Magritt Asplund er enhetsleder for barnehagen og det er fagledere som har det daglige ansvar for drift på hver avdeling. Siv Krogh, fagleder Skrållan, Ann Elin Steen fagleder Hamnvåg, Linn Kristin Ingebrigtsen, fagleder Mestervik og Johanna Herzberg fagleder Malangseidet. Avdelingene var tidligere selvstendige enheter og ble administrativt organisert som en barnehage fra Barnehagen er under utforming for å bli en barnehage med noe felles, og noe som er spesielt for den enkelte avdeling. Avdelingene tilbyr fra 18 til 23 plasser og har egne årsplaner med lokale satsingsområder. Alle avdelingene har barn i alder 1-6 år. Velkommen til Malangen barnehage avdeling Mestervik Mestervik barnehage er en utvidet enavdelingsbarnehage som ligger flott til med skog og fjæra i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen tilbyr 23 plasser. Ved oppstart dette året har vi 23 plasser fordelt på barn fra 1 til 5 år. Vi ønsker at barnehagen skal være et godt sted for barn, foreldre, og ansatte. Barnehagen skal oppleves som en trygg og utviklende plass for både barn og ansatte, og vi legger vekt på å ha et godt fysisk, psykisk og sosialt miljø. I fra i år av har alle balsfjordbarnehagene en egen visjon som er som følger: ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE

3

4 Innholdsfortegnelse Forord Barnegruppa Personalet Dagsrytmen i barnehagen Fagområdene Satsingsområder 2014/15 Overgangen barnehage-skole Vurdering Samarbeidspartnere

5 Barna i barnehagen vår Barn født 09: 2 gutter og 3 jenter Barn født 10: 3 gutter Barn født 11: 4 gutter og 2 jenter Barn født 12: 2 gutter og 1 jente Barn født 13: 2 jenter Til sammen har vi 19 barn. Dette endres hele tiden med ledig kapasitet og eventuelt et barneopptak i januar. Ansatte i barnehagen vår: An- Magritt Asplund % enhetsleder Linn Kristin Ingebrigtsen 80 % fagleder/ped. leder. (20 % permisjon) Kristin Midtun 80 % konstituert pedagogisk leder i Bente Mathisens fødselspermisjon Bjørg Skoglund -100 % assistent Toril Hansen 60 % assistent Tina Bjerknes 20 % pedagogisk leder. 40 % assistent Karoline Jensen 20 % pedagogisk leder. 20 % assistent Vikarer i barnehagen vår: Tina Bjerknes, Karoline Jensen, Toril Hansen, Jenny Ingebrigtsen, Monica Furumo, Lena Nordli og Anna Gunnsdottir.

6 Foreldresamarbeid For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et foreldreråd består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Her velges 2 av foreldrene til samarbeidsutvalg hvor det også er en representant fra personalet med i tillegg til leder av barnehagen. Barnehageåret 2014/2015 er Michael Berg valgt til leder for foreldrerådet og foreldrenes representant i samarbeidsutvalget. Vara for leder i foreldrådet er Robin Gout, og vare i S.U. er Andreas Svendgård Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg Vi vil sette på bilder på vår digitale fotoramme hvor dere er velkommen til å se på ved henting/bringing av barnet. Kompetanseutvikling Planleggingsdager barnehageåret 2014/15: Barnehagen har 5 plandager pr barnehageår. Disse dagen kommer i løpet av året. Dette pga at kurstilbud ikke er sendt ut ennå slik at vi ikke kan fastsette disse dagene. Dere vil få beskjed i god tid før disse dagene brukes.

7 Dagsrytmen i barnehagen 07:00: Barnehagen åpner 08.00: Frokost 08.45: Morgensamling 09.00: Utetid/klubber/aktiviteter 10.30: Lunsj og samlingsstund for de små 10.30: Frukt for de store i utetida 11.30: Stelling og legging av de små 11.45: Samlingsstund for de store 12.00: Lunsj for de store 13:00 14:00: Vi er ute eller inne med diverse Aktiviteter, lek og klubb. 15:00: Medbrakt matpakke 14:30 16:00 Ute eller inne. Lek 16:00 Barnehagen stenger Dette er tider som kan forandres etter behov og barnas utvikling. Kjernetiden i vår barnehage er fra 09:30 14:30. Da foregår de viktigste felles aktivitetene våre som temaarbeid, turer etc. Det er ønskelig at barna er i barnehagen innenfor kjernetida, da det kan være en vond følelse for barn å komme for seint til aktivitetene. Vi ønsker også at barna kommer til morgensamling siden vi i denne samlingen informerer barna om ulike gjøremål for dagen, og ulik info om diverse turer. Det er viktig at barna vet hva som er formålet med en evt. tur og en aktivitet. Da møter barnet aktiviteten med mer forståelse når de vet hva som foregår, og fått informasjon og vært delaktig i planleggingen av dagen. Vi må også vite om barnet kommer i barnehagen på grunn av en best mulig planlegging av dagen, både i forhold til aktiviteter og personale. Gi derfor beskjed hvis barnet blir forsinket eller ikke kommer i barnehagen. Hvis barnehagen ikke har fått beskjed før 09.30, går vi ut i fra at barnet ikke kommer denne dagen i barnehagen. Da har vi bemanning i forhold til barnegruppa for den aktuelle dagen. SMS kan også brukes. Telefonnummer til barnehagen er og mobil Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning å svare på SMS

8 Fagområdene: Rammeplanen inneholder 7 fagområder som barn skal få erfaringer med i løpet av et barnehageår. Barnehagens arbeidsmåter er tverrfaglige, og vi er daglig innom flere fagområder gjennom ulike aktiviteter. Vi vil her vise eksempler på hva vi gjør i de ulike fagområdene ut fra barnas alder og utviklingsnivå. FAGOMRÅDE ALDER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Små 1 3 år - Peke/billedbøker - Sanger, rim og regler - Enkle spill - Bruke språket aktivt - Bevegelsesanger - Gå på tur - Hinderløype - Sanger, rim og regler - Skape egen kunst med ulikt materiell - Motta respons på egne utrykk Store 3 5 år - Bøker med - ldéer og tekst - Sanger, rim og regler - Puslespill og lotto - Dramatisering - Snakkepakken - Bokstaver - Gå lengre turer - Bli kjent med kroppen - Hinderløype - Klippe - Regelleker - Oppleve teater - Dramatisering - Bruke instrumenter - Utkledningslek - Karneval - God tilgang på bøker - Inspirasjon til å skape egne utrykk med forskjellig materiell - musikk/dans

9 FAGOMRÅDER ALDER NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN Små 1 3 år - Turer i nærmiljøet - Bevisstgjøring av årstider, vær og vind - Rydding og orden rundt seg - Lære sosiale spilleregler - Oppmuntres til å vise empati - Religiøse høytider - Bilder og bøker - Turer i nærmiljøet Store 3 5 år - Lengre turer - Eksperimenter - Insekter - formingsmateriale hentet fra naturen - Besøke kapellet - Markere religiøse høytider - Besøke lokalt næringsliv. - Fjæratur - Skogstur FAGOMRÅDER ALDER Små 1 3 år ANTALL, ROM OG FORM - Duplo - Puslespill - Rydding / sortering - Telling - Begrepslæring Store 3 5 år - Lottospill - Sortering etter form og farge - Konstruksjonslek - Lære matematiske begrep - Forståelse av tall og mengder - Kategorisering

10 Satsingsområder Barnehagens samfunnsmandat er: Barnehagen skal i samarbeid med og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Vi legger stor vekt på å hjelpe barn til sosial kompetanse, det anser vi som en av barnehagens viktigste oppgaver og vi ønsker derfor å vektlegge det dette barnehageåret. Rammeplanen sier: I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Gjennom våre daglige rutiner og gjøremål har vi i personalet dette i fokus i alt vi gjør. Vi bruker begrepsundervisning, ulike tema, samlingsstunder og her og nå situasjoner. Gjennom omsorg, lek og organiserte aktiviteter vil vi være lyttende, anerkjennende og til stede for hvert enkelt barn. Vi bruker rammeplan/ temahefter i planlegging. Barns medvirkning: I barnehagelovens 3 står det om barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av

11 barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Videre står det i rammeplanen: Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. I avdeling Meistervik ivaretar vi barns medvirkning slik; - Gjennom barnas perspektiv i planlegging - Enkelt barns behov, men også hensyn til felleskapet - Ulike måter å håndtere hvert enkelt barn - Bruker her og nå situasjoner der barnas behov blir tatt hensyn til Nelly og Hamza: Nelly og Hamza er en pedagogisk bokserie laget for begrepsinnlæring og språkutvikling hos barn. Bokserien består av 21 spennende fortellinger spesielt utviklet for barn i barnehagen. Fortellingenes temaer er forankret i fagområdene i Rammeplan for barnehager. Nelly og Hamza er to levende og fantasifulle barnehagebarn som opplever litt av hvert både i barnehagen og hjemme. Sammen og hver for seg utforsker de ulike følelser, former, tall og farger, og de erfarer hvor spennende det kan være å gjøre grimaser og ansiktsmassasje. Bøkenes format gjør dem ideelle både for samlingsstunder med flere barn, for høytlesning i mindre grupper og for spesialpedagogisk oppfølging av enkeltbarn. Bøkene har store, fargerike tegninger som også kan fungere som enkeltvise samtalebilder. Spørsmål underveis i teksten inviterer barna til samtaler om egne opplevelser og tanker. Tekst, bilder og spørsmål bidrar til å stimulere barnas språkutvikling.

12 Et nyutviklet hjelpemiddel for læring 21 bøker med temaer: følelser, former, tall, munnmotorikk og farger Informasjon hentet fra internett: nellysbarnehage.no Sosial kompetanse: Det fins mange definisjoner av hva sosial kompetanse er. Det kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesket trenger for å mestre de miljøene det oppholder seg i. Den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner sier om sosial kompetanse: «Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv. Barn og unge må ha noen kunnskaper om hvilke væremåter som egner seg i møte med andre, og de må utvikle evnen til å vise disse egenskapene i sine møter med andre. Det er vanskelig å balansere mellom det å være den man er og samtidig tilpasse seg den andres behov. Selvbildet til den enkelte opprettholdes i en balanse mellom å våge å si hva en selv mener og la andre komme til orde og få bestemme. Kilde: gyldendal.no I avdeling Mestervik har vi stort fokus på hvordan vi arbeider med sosial kompetanse. Vi mener at noe av det viktigste barna lærer i sin barnehagetid er hvordan man er mot andre mennesker. Det å få venner og opprettholde vennskap har stor betydning for barns evne til å utvikle empati, og har stor betydning for barns ferdigheter i møte med andre mennesker. Den viktigste metoden vi bruker for dette arbeidet er aktive voksne som går inn og veileder barna hva de skal gjøre, og mindre fokus hva de ikke skal gjøre. Vi fokuserer på det positive, og fremhever alt hva som er bra. Vi går inn og veileder i konflikter, og får barnet til å reflektere over sin egen handling. Gikk det an å gjøre noe annerledes, og hvordan kan barnet løse situasjonen neste gang? En voksen må være aktiv observerende i det å se barnet når det gjør noe som er sosialt akseptert adferd. I personalet er oppmerksom på at det er i her og nå situasjoner barnet lærer.

13 Disse dimensjonene som er hentet fra udir.no beskriver godt hva vi ønsker at barna skal lære. Dimensjoner i sosial kompetanse I arbeid med sosial kompetanse i barnehagen er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i fem grunnleggende dimensjoner (Gresham og Elliott, 1990) Empati er evnen til å sette seg inn i og vise respekt for andres følelser og synspunkter. Denne dimensjonen i sosial kompetanse er vesentlig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til andre. En godt utviklet empati vil også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold. Sosial sensitivitet, evnen til å fortolke sosiale signaler, er en del av empatibegrepet (Ogden 2001). Empati er ikke bare en stabilt nedlagt egenskap, empati er også situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal barna i barnehagen utvikle empati, bør de møte empatiske voksne. Samarbeid innebærer å dele med andre, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av hverandre. En viktig side ved samarbeid vil dreie seg om å følge regler og beskjeder. Samarbeid bør øves på i realistiske sammenhenger, og det må verdsettes og utøves aktivt. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger. Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det vil innebære og kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Selvkontroll bidrar til å regulere forholdet mellom følelser og atferd og er særlig viktig for å kunne kontrollere impulser (Ogden 2001). I noen grad kan selvkontroll læres gjennom kognitive strategier bygd på blant annet selvinstruksjon. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha nær sammenheng med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere med voksne.

14 Lek: Leken skal ha framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Leken har videre mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Personalet må være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging. Dette er hentet fra rammeplan for barnehagen, og gir en oss en forståelse av hvor viktig leken er for små barn. Personalet i avdeling Mestervik ser viktigheten av at alle barn erfarer å hjelpes til å mestre lek. Videre er personalet bevisst på at all læring for små barn foregår gjennom leken. Vi jobber kontinuerlig med å fremme barns lek, og dette er den viktigste jobben vi kan gjøre for barns utvikling. Temaene og aktivitetene er lystbetont, lekbetont og barna skal oppleve mestring. Ved å ha gode ferdigheter i leken, oppnår barnet god sosial kompetanse og gjennom dette positive relasjoner til andre mennesker. Det er viktig å fange opp barna som har utfordringer for å tilpasse seg lekens verden. Språk: Rammeplanen for barnehagen sier at førskolealder er den aller viktigste utviklingsperioden for språk, og at barnehagen skal tilrettelegge for et godt språkmiljø for alle barn. Rammeplanen legger vekt på at stimulering av barns språk er en av de viktigste oppgavene i barnehagen.

15 Ferdigheter i språk og kommunikasjon blir sammen med sosial handlingsdyktighet betegnet som basiskompetanse. Mange av barna som strever med språket har en sviktende begrepsutvikling, og språkvanskene vil ofte vise seg både når det gjelder å forstå og utrykke seg. Språk læres ikke automatisk ved at barn oppholder seg i barnehage, så enkelt er det ikke! Å lære språk tar tid, og det er ikke nok å høre det. Barn må være aktive i språklig samspill med andre barn og voksne i et godt språkmiljø. Det viktigste språkarbeidet som gjøres med førskolebarn er å møte dem der de befinner seg språklig sett og knytte språket opp mot dagligdagse erfaringer. I tillegg kan det være nyttig for de voksne å ha et pedagogisk verktøy slik at de kan tilrettelegge mer strukturerte opplegg for å styrke språkinnlæringen. Barn lærer gjennom å se, høre, føle og erfare. Overgang barnehage-skole: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. ( Rammeplanen s. 53 ) På våren blir det blir avholdt 2 førskoledager. Alle som skal begynne i 1.klasse til høsten får komme på førskolen. De blir da kjent med skolen, klassekamerater, lærere og den som blir barnets fadder fra høsten av. Førskoledagene er et skoleog foreldreansvar. Dere får invitasjon om disse dagene fra skolen som barnehagen deler ut. Det blir holdt et overgangsmøte hver høst og vår for de barna som går ut av barnehagen og skal begynne i 1.klasse. Det blir innhentet tillatelse fra foresatte til å formidle relevant informasjon til skolen. Det er skolen som innkaller til et slikt møte. Balsfjord kommune har en egen plan for overgang barnehage skole. I år er det 5 barn som skal gå i førskoleklubben. Der jobbes det med systematisk begrepsundervisning. Dette letter overgangen barnehage skole og bidrar til en god start i skolen. Her hos oss er skolefritidsordninga i barnehagen hvis det er ledige plasser.

16 Vurdering: Personalet i barnehagen observerer og vurderer daglig sitt arbeid. Å vurdere er å beskrive, analysere og fortolke en innsats og hvilke virkninger den har. I løpet av et barnehageår vurderer vi: - Barnas utvikling og hvordan barnegruppa fungerer - Den enkelte voksne og personalgruppa som team - Forholdet mellom barna og de voksne - Foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser og hjelpeapparat - Barnehagens innhold, mål og metoder Når vi vurderer prøver vi å forklare og å forstå hvorfor ulike situasjoner utviklet seg slik det gjorde, og hva som var negativt og positivt. Hva gikk bra og hva var ikke så bra? Var målene våre for høye? Hva kan og bør endres? Hvorfor og hvordan skal de endres? Alt av vurderingsarbeid er viktig for å få økt kunnskap, forståelse og kompetanse. Lærdom av egen erfaring gjør at vi søker ny viten og får en utvikling. Foreldrenes erfaringer og vurderinger er også nødvendige for at vi skal kunne utvikle og forbedre virksomheten vår. Hvordan vurderer vi i vår barnehage: - Vi iakttar, deltar og observerer daglig barna i forskjellige aktiviteter og i samspill med barn og voksne. - Vurderingsarbeid i personalgruppa via praksisfortellinger og veiledning - Foreldresamtaler - Samtaler med ei gruppe barn eller enkeltbarn - Skriftlig evaluering fra foreldre ved brukerundersøkelser - Studenter og andre som kommer utenfra og ser på virksomheten vår - Medarbeidersamtaler

17 Samarbeidspartnere: PPT: Ved behov kontakter vi PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste) når vi trenger observasjon av enkeltbarn eller barnegruppa. Foreldre kan også kontakte PPT hvis det er bekymring om barnets utvikling. Barnehagen er behjelpelig i dette. Helsestasjon: Ved behov skal det være et samarbeid mellom barnehage og helsestasjon. Dette kan gjelde veiledning, familieutfordringer osv. Tannhelsetjenesten: Vi planlegger jevnlige besøk fra tannhelsetjenesten der tannpleier kommer og viser frem forskjellige tannlegeutstyr og prater med barna om tannhygiene. I tillegg er vi på jevnlig besøk hos andre bedrifter og institusjoner som Malangstun, Kanstad Mekaniske og Coop marked.

18 Barneverntjenesten Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Årshjul: August: Tilvenning og vennskap September: Høsten og vennskap/bli kjent Oktober: Trafikk og Tarkus November: Mørketid Desember: Jul. Juleavslutning Januar: Solas tilbakekomst Februar: Samefolkets dag og fisk Mars: Uteaktivitet/påske April: Påske og vår. Påskefrokost. Mai: 17. mai og vår Juni: Temauker. Karneval Disse temaene er rettledende og kan forandres.

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2012 2013

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2012 2013 MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2012 2013 Forord Velkommen til Mestervik barnehage Mestervik barnehage er en enavdelingsbarnehage som ligger flott til med skog og fjæra i gangavstand fra barnehagen. I

Detaljer

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2015/2016

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2015/2016 Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2015/2016 Velkommen til Malangen Barnehage Avdeling Mestervik Vi er ei avdeling i Malangen barnehage der avdelingene Skrållan, Hamnvåg, Malangseidet og Mestervik

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2017/2018

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2017/2018 Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2017/2018 Velkommen til Malangen Barnehage Avdeling Mestervik Vi er ei avdeling i Malangen barnehage der avdelingene Skrållan, Malangseidet og Mestervik er

Detaljer

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2016/2017

Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2016/2017 Årsplan Malangen Barnehage Avdeling Mestervik 2016/2017 Velkommen til Malangen Barnehage Avdeling Mestervik Vi er ei avdeling i Malangen barnehage der avdelingene Skrållan, Hamnvåg, Malangseidet og Mestervik

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer