NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN"

Transkript

1 NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN Planen er datert Bestemmelsene er datert Revidert iht. PU s møteprotokoll av den Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: Dato Ordfører ********************************************************************************** Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til PBL GENERELT Formålet med områdeplanen er å legge til rette for en trinnvis utbygging av Engelsrudhagen til nytt boligområde (bydel) i Nannestad sentrum. Planen har spesielt fokus på bomiljø med hagebypreg samt at nytenking skal prege arkitektur så vel som innhold og løsninger i det enkelte prosjekt. Friområdene skal binde sammen området og være tilgjengelighet for allmennheten. Planens intensjoner forutsettes kjent. Det vises til planbeskrivelsen Reguleringsområde Det regulerte området er vist med plangrense på reguleringsplankartet Reguleringsformål I planen er det regulert områder for følgende formål: Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5, nr.1) Byggeområde for sentrumsformål S1-2, (1130) Boligbebyggelse Blokkbebyggelse BB1-9, (1113) Boligbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse, BK1-14, (1112) Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse, BF1-2, (1111) Bolig/forretning, BBF1 (1801) Barnehage BH1, (1161) Nærmiljøanlegg NMA1-3, (1610) Skiløypetrase SL1-2, (1420) 1

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5, nr.2) Kjøreveg KV1-KV10, (2011) Fortau, (2012) Gang- og sykkelveg GS1-GS5, (2015) Annen veggrunn tekniske anlegg, grøft, (2018) Grønnstruktur (Pbl 12-5, nr.3) Turveg TV1-2, (3031) Friområde, FRI 1-7, (3040) Park, PARK1, (3050) Hensynssoner (Pbl 12-6) a) sikringssone, frisikt, H140 a) ras- og skredfare, H310_1-3 b) Sone med angitte særlige hensyn, sikringssone H190_1-5 c) Sone med angitte særlige hensyn, hensyn kulturmiljø, H570_1 2. FELLESBESTEMMELSER 2.1. Detaljregulering Alle områder for bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5, nr.1), må detaljreguleres iht. pbl 12 før tiltak etter pbl 20-1 kan finne sted. Følgende områder behandles sammen gjennom detaljreguleringsplaner; 1. BK1 2. BB1, BK2 og BK3 3. BB2, BBF1, BB3, BK4, BH1 og NMA1 4. BK5 og BB4 5. BB5 og BB6 6. BB7, BK8, BB8, BK13, BK12 og BK14 7. BK9, BK10 og BK11 8. BK6 og BK7 Unntatt fra denne bestemmelsen er følgende områder: S1, S2, BF1, BF2, NMA2, NMA3, KV1-9, med fortau, GS1-GS Krav til detaljregulering Detaljreguleringen/rammesøknaden skal omfatte plankart/situasjonskart og planbeskrivelse og skal; Vise eksakt utforming av bebyggelse, atkomstsoner, grøntarealer, parkering, veger m/snuplasser, renovasjon, løsninger for overvannshåndteringen og snøopplag. Teknisk infrastruktur; strømforsyning, vann- og avløp. Vise klart hva som skal være private arealer og hva som skal være fellesarealer. Vise byggegrenser på alle boligområder/tomter med respektive P-anlegg, garasjer og uthus. Vise nødvendige arealer for lek og møteplasser, beplantning og utendørs møblering. Vise tilpassing til terreng, naboområder og sammenheng med overordnet grønnstruktur. 2

3 Grad av utnytting Utnyttelsesgrad regnes som tillatt bebygd areal (BYA) i prosent av netto tomteareal. % BYA beregnes etter NS 3940, og biloppstillingsplasser skal inkluderes i beregningsgrunnlaget med 18 m² pr. plass. Tillatt BYA er oppgitt under hvert formål under bebyggelse og anlegg. Biloppstillingsplasser som skal regnes med kan enten være åpne eller inngå i carport/garasje. Manøvrerings-/losseareal skal ikke inngå i beregningen Estetikk og utforming. Vedlagt alle søknader om tiltak, herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det redegjøres for tiltakets arkitektoniske og estetiske kvaliteter. I tillegg skal hvert prosjekt redegjøre hvordan det enkelte prosjekt skal passe inne i hagebyen jfm. grønnstrukturplan (retningsgivende plan) for området. Kommunen kan kreve at dette gjøres skriftlig og ved hjelp av 3D illustrasjoner, plan, snitt, fasader Grønnstruktur, Godkjent grønnstrukturplan skal legges til grunn for detaljreguleringsplanene. Det skal utarbeides en helhetlig grønnstrukturplan (retningsgivende plan), hvor friområdene, hensynssoner, nærmiljøanlegg, gang- og sykkelveier, skiløype og turveier skal inngå. Grønnstrukturplanen skal omfatte alle disse områdene og skal; Avklare de forskjellige områdenes funksjon, ønsket tilstand og bruk. Definere et skjøtselsnivå for områdene og fordele ansvaret. Ny bebyggelse skal henvende seg til grønnstrukturen. Grønnstrukturen og friområdene skal fungere som flomveier og være overløp for overvannsanlegg fra boliger og veianlegg. Lekeområdene i boligområdene skal forholde seg til grønnstrukturen, slik at også de mindre lekeplassene blir en del av en større lekeplasstruktur Universell utforming, UU Det skal legges til rette for universell utforming innenfor byggeområdene. All bebyggelse skal kunne nås via fortau, gang- og sykkelveger fra Nannestad sentrum og kollektivholdeplasser i planområdet. Friområdene og turveier tilrettelegges med utgangspunkt i stedlige forhold Rammeplaner for overvann og VA Godkjent rammeplan for overvannshåndtering og for vann og avløp (VA) skal legges til grunn for videre detaljering. Det skal for hvert utbyggingsområde legges til rette for overvannshåndtering baseres på å fordrøye og redusere/ infiltrere overflateavrenningen ved lokal håndtering. Rent overvann skal sees på som en ressurs i boligområdene og skal utnyttes som et positivt element ved utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Overvannet fra bebyggelse og anlegg skal infiltreres i boligområdene. Overløp for overvann samt reservekapasitet skal håndteres i tilliggende friområder. Det skal utarbeides tekniske planer for overvannshåndtering innenfor disse utbyggingsområdene; 1. BK1 2. BB1, BK2 og BK3 3. BB2, BBF1, BB3 og BK4 4. BK5 og BB4 5. BB5 og BB6 6. BB7, BK8, BB8, BK13, BK12 og BK14 3

4 7. BK9, BK10 og BK11 8. BK6 og BK7 Følgende forhold skal registreres og vurderes: - Topografi - Grunnforhold og vegetasjon - Områder som er egnet for infiltrasjon, fordrøying, rensedammer o.l. - Naturlig avrenningsmønster - Eksisterende flomveier - Kommunalt avløps- og overvannssystem Rammeplan for VA skal legge til rette for sikker vannforsyning med tilfredsstillende brannvannsdekning. Prinsippene videreføres i detaljplanene Skiløypetrasè (SL) Arealet er avsatt til trasè for skiløype. Traseen skal tilpasses de stedlige forhold og arealet skal tilsås. o_sl1 skal opparbeides samtidig med o_gs3. Forbindelsen under o_kv1 skal ha lysåpning 4,5 meter og 7 meters bredde. o_sl2 skal opparbeides som en del av istandsettingsarbeidene etter stabiliseringstiltakene i ravineområdene Lekeplasser (Lek) Opparbeidelse Lekeplassene innen for hvert av byggeområdene skal opparbeides som nærlekeplasser tilpasset flere aldersgrupper med egnede lekeapparater. Lekeområdene skal omkranses av vegetasjon og gressarealer. Arealer og lekeapparater skal utformes i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrift ved opparbeidelse. Det kan oppføres mindre bygg og anlegg som fremmer områdenes bruk som felles lekeområder. Lekeplassene skal legges med mulighet for kontakt med friområdene og skal inneholde muligheter for klatring, sandkasse, lek, huske og sklie. Lekeplassene skal eies og driftes av sameiene innenfor hvert område. All opparbeidelse skal skje iht. godkjent byggesøknad Byggesøknader for tekniske anlegg Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (herunder veger, vann, avløp, overvannsanlegg og veglys), før arbeidene kan igangsettes. Anleggene skal bygges og ha en kvalitet i samsvar med gjeldende felles kommunal vegnorm. Det må foreligge midlertidig brukstillatelse for tilhørende tekniske anlegg før igangsettingstillatelse til boliger kan gis Geoteknikk Ved søknad om detaljregulering/byggetillatelser skal det foreligge geotekniske vurderinger av byggegrunnen innenfor hvert enkelt byggeområde. Utbygging skal skje i henhold til anbefalinger i vurderingene Anleggsfasen Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendige støy og støvplager for omgivelsene, og at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset. 4

5 Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko. Byggherreforskriftens krav til SHA (HMS) skal legges til grunn Varsling og undersøkelsesplikt etter Lov om kulturminner (KML) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke tidligere er kjent, som f. eks. helleristninger, gravrøyser, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, skal arbeidene straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, og fylkeskonservatoren varsles Miljøbestemmelser Veitrafikkstøy for bebyggelse og arealer til opparbeidet lekeplass må ikke overstige Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, teknisk forskrift, NS8175 og 8176, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer gjeldende ved tidspunkt for rammetillatelse. For bebyggelse/lekeplass som er utsatt for høyere støynivå enn fastsatt skal det utføres avbøtende tiltak i samsvar med kravene. Tilfredsstillende inneklima må sikres, jfr. Statens Helsetilsyns rundskriv IK-33991: «Normer for inneluftkvalitet» eller senere vedtatte forskrifter / retningslinjer gjeldende ved tidspunkt for rammetillatelse Rekkefølgebestemmelser Det skal etableres gang- og sykkelveg fra Preståsen skole til Grevlingvegen før det tillates anleggstrafikk til planområdet. Interne veger og anlegg med teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før tilhørende bebyggelse blir tatt i bruk. Rekkefølgekrav for de øvrige veganleggene fremgår under Lekeområdene skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger innenfor områdene. S2 Før igangsettelsestillatelse gis for S2 skal H190_1 og H190_3 være ferdigstilt/opparbeidet med nødvendige sikringstiltak, i tråd med gjeldende forskrifter på søknadstidspunktet. BK1,3 For BK1 og BK3 skal H190_3-5 være ferdigstilt/opparbeidet med nødvendige sikringstiltak, i tråd med gjeldende forskrifter på søknadstidspunktet. BF1 Før igangsettingstillatelse for BF1 skal feltet ha godkjent tomtedelingsplan. o_sl1 skal opparbeides samtidig med o_gs3. o_sl2 skal opparbeides som en del av istandsettingsarbeidene etter stabiliseringstiltakene i ravineområdene. o_nma 1 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger innenfor områdene BB2, BBF1, BB3, BK4 og BH1. o_nma 2 skal være ferdigstilt før det gir brukstillatelse for boliger innenfor områdene BK1, BB1, BK2 og BK3. 5

6 o_nma 3 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger innenfor områdene BB5, BB6, BK6, BK7, BB7, BK8, BK9, BK10 og BK12. o_tv1 Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BB3, BB5, BK2, BK6, BK3 og BB1. o_tv2 Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BK4, BBF1, BK5 og BB4. 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5, nr.1) 3.1. Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BB1-8) og Bolig/forretning (BBF1) Type bebyggelse I området tillates oppført lavblokker. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser Grad av utnytting Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA=40 % inklusiv parkeringskjeller og bakkeparkering Byggehøyder Maks antall etasjer er 5, i tillegg til parkeringskjeller. Maks gesimshøyde er 16 meter over planert terreng. For bygg med 2-3 etasjer kan parkeringshus/carportanlegg benyttes. Byggehøydene i hvert enkelt av områdene skal varieres spesielt med tanke på fjernvirkning, områdekarakter og solforhold. Parkeringskjeller kan ikke overstige en halv etasje over gjennomsnittlig ferdig planert terreng med unntak av inn/ut-kjøringssoner Private hager i 1 etg. Boligenheter i 1. etg. skal ha privat hage tilknyttet boligen mot vei, uterom eller friområde. Samlet uteoppholdsareal skal være minimum 35 m 2 pr. boenhet. Hagene skal ha en klar avgrensing mot offentlig-/fellesareal med f.eks. hekkbeplantning. Minimum 50 % av boenhetene i 1. etasje i BBområdene skal ha egen inngangsdør direkte fra vei/fellestun Atkomst Områdene skal ha avkjørsel til den veg som er angitt med pil på reguleringsplankartet. Sideveis forskyvning langs formålsgrensen mot veg tillates Krav til parkering/biloppstillingsplasser og sykkelparkeringsplasser 1 p-plass for 1-2 roms leiligheter, i garasje/carport. 1,5 p-plasser, hvorav 1 plass i carport/garasje for boenheter med 2-3 rom 2 p-plasser, hvorav 1 plass i carport/garasje for boenheter med 4 rom eller større 6

7 1 p-plass for sykkel pr 30 m². Sykkelparkering skal være nær inngang, under tak. Besøksparkering 0,2 for hver leilighet. HC-parkering 5 % av parkeringsplassene for hvert parkeringsanlegg/plass. Plassene skal være plassert nærmest mulig inngangsparti. Parkeringsanlegg skal underordnes det estetiske uttrykket av bebyggelsen. Parkeringsplasser på terreng skal plasseres skjermet og ved innkjøringen til det enkelte område Lekeplasser Det skal for alle områdene innarbeides lekeplasser innenfor en avstand på inntil 100 m fra hver inngang til blokkene. Lekeplassenes størrelse skal være min. 150 m 2 pr. 15. bolig. Det vises til pkt. 2.7 under fellesbestemmelser BBF1 På felt BBF1 vendt mot sør o_kv1 kan det etableres torg, park, uteservering. For bebyggelsen kan det i første etasje vendt mot o_kv1 etableres: butikk, bevertning, service med adskilte inngangsparti vendt ut mot felles torg og/eller park. Arealstørrelsen for hver selvstendige enhet er maksimum 100 m 2. Krav til parkering og andre oppstillingsplasser må avklares i detaljreguleringen Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BK1-14) Type bebyggelse I området tillates oppført småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker. Maksimal sammenhengende fasadelengde er 30 meter. Mellom boligene kan det bygges overdekket parkering/garasjer Grad av utnytting Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA=35 % inklusiv areal til garasje/carport og biloppstillingsplasser Byggehøyder Det tillates maksimalt 10 meter mønehøyde fra opprinnelig terrenghøyde som møter bygget. For pulttak er 10 m høyeste gesims. For garasje skal mønehøyde regnet fra plan gulv ikke overstige 6 meter Områdeavgrensing og justering av vegtraséer Detaljreguleringen kan foreta mindre justeringer forutsatt at dette er basert på en helhetsvurdering av de lokale forholdene for hvert område, påvirkning og samhørighet med alle omkringliggende byggeog oppholdsområder, og med dokumentasjon på terrengtilpassing av reviderte veglinjer, overvannsløsninger, rammeplan for VA, teknisk infrastruktur og grønnstruktur. Områdene skal ha avkjørsel til den veg som er angitt i hovedstrukturen Krav til parkering/biloppstillingsplasser For hver boligenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser hvorav minst 1 i garasje/carport. 7

8 Lekeplasser Lekeplassenes størrelse skal være min. 150 m 2 pr. 10. boliger. Det vises til pkt. 2.7 under fellesbestemmelser Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF1) Bygging av boliger i områdene BF1 kan skje med direkte referanse til områdereguleringsplanen, jfr. pkt etter godkjent tomtedelingsplan Type bebyggelse I områdene tillates oppført eneboliger med tilhørende garasjer og uthus/boder Tilleggsleilighet/hybel/utleienhet I tillegg til primærleilighet kan det eventuelt legges til rette for sekundærleilighet på inntil 50 m² Krav til parkering/biloppstillingsplasser For eneboliger skal det avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr bolig hvorav minst 1 i garasje/carport. For eventuell sekundærleilighet skal det i tillegg avsettes 1 biloppstillingsplass Grad av utnytting Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA=30 %. For alle tomtene er maksimalt tillatt BYA inkludert garasje/carport og biloppstillingsplasser på terreng. Biloppstillingsplasser på terreng skal regnes med i bebygd areal med 18 m² per oppstillingsplass Byggegrenser Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet, evt. inntil 4 m fra nabogrense der byggegrense ikke er vist på plankartet. Garasje/carport på inntil 40 m² tillates delvis utenfor byggegrensene, men da med en minimum avstand 1 m til grense på naboeiendom og minimum 2 m fra veg Byggehøyder Mønehøyden kan være inntil 9,0 m over opprinnelig terreng. For pulttak er høyeste gesims 9,0 meter. Gesimshøyden skal ikke på noen av husets sider være over 6,0 m over ferdig planert terreng. Eventuelle arker på husets langside tillates kun kombinert med gesimshøyde inntil 3,5 m på samme langside. Frittliggende garasjer og uthus skal underordne seg hovedbygget Atkomst Tomtene skal ha avkjørsel til den veg som er angitt på reguleringsplankartet Krav til bolighusene Alle eneboliger skal bygges med pipe. 8

9 Forhåndskonferanse Ved oppstart av utbygging på tomt/eiendom skal det holdes forhåndskonferanse for avklaring om utnyttelsen og utformingen av tomta/eiendommen, herunder hustype, plassering av hus og garasje, grunnmur-, gesims- og mønehøyder samt utnyttelse og utforming av utomhusarealene forøvrig Situasjonsplan Ved søknad om byggetillatelse skal det legges ved tegninger som viser bebyggelsens plassering og tilpasning til terrenget og øvrig bebyggelse. Plassering av biloppstillingsplasser, garasje og evt. boder/uthus skal være vist på situasjonsplanen selv om de ikke skal oppføres samtidig med boligen Byggeområde for sentrumsformål (S1-S2) Type bebyggelse Innenfor områdene kan det oppføres sentrumsbebyggelse med tilhørende garasjer/garasjekjeller, parkeringsplasser, uteoppholdsareal og grøntområder. Generelt kan det innen sentrumsformålene S1- S2 tillates forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen. For søknadspliktige tiltak i områdene S1 og S2 skal første etasje avsettes til forretningsformål (ved inngangsnivå tilsvarende bakkeplan/vegplan). Inngangspartier skal være orientert ut mot gate/veg. Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er i S1 er BYA=65 % og i S2 BYA=50 %. Det skal avsettes minimum 20 % av feltet til uteoppholdsareal/adkomst/grøntareal, herunder lek. Uteoppholdsarealene skal være større/sammenhengende, og ikke kun restareal/stripeareal langs bygg. Byggehøyde S1: Bebyggelse i felt S1 kan oppføres i 3 etasjer pluss loft. Ved flatt tak kan gesimshøyden være inntil 10,0 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng, jfr. teknisk forskrift. Ved skrå tak kan gesimshøyden være inntil 11,0 m og mønehøyden inntil 13,0 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng, jfr. teknisk forskrift. S2: Bebyggelse kan oppføres i fire etasjer pluss loft. Mønehøyden kan være inntil 16,0 m og gesimshøyden inntil 10,0 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng, jfr. teknisk forskrift. Parkering Det skal avsettes minimum følgende: 1 p-plass pr. 40 m² forretning, ved dagligvare 1 p-plass pr 30 m 2 1 p-plass pr. 60 m² næring/tjenesteyting 1 p-plass pr. 20 m 2 restaurant/bevertning 1 p-plass pr. 60 m 2 leilighet eller mindre boenheter, hvorav minimum 1 plass skal være i garasje/carport 1,5 p-plasser, hvorav 1 plass i carport/garasje for boenheter med 2-3 rom 2 p-plasser, hvorav 1 plass i carport/garasje for boenheter med 4 rom eller mer. HC-parkering 5 % av parkeringsplassene for hvert parkeringsanlegg/plass. Plassene skal være plassert nærmest mulig inngangspartiet. Ved bygging av parkeringskjeller skal parkering på terreng begrenses. Det er ønskelig med mest mulig parkering under bakken, evt. i p-hus for å redusere markparkering. Sykkelparkering Sykkelparkering skal nær inngang, gjerne under tak. 9

10 Det skal avsettes minimum følgende plasser for sykkelparkering: Næring: 1 pl/ 50 m² Bolig: 1 pl/ 30 m² Uteoppholdsarealer Uteoppholdsarealer som naturlig ligger inntil de ulike byggene skal ferdigstilles samtidig med bygget, eller senest sesongen etter ferdigstillelse, dersom dette skjer om vinteren. Minimumskrav til uteoppholdsareal er 15 m² pr. 100 m² boligareal, hvorav halvparten av dette skal være areal som egner seg til lek. Utendørs grøntområde innenfor feltene S1-S2 samt private uteplasser i form av terrasser/balkonger større enn 5 m² tillates medregnet i beregnet uteoppholdsareal. Minst halvparten av uteoppholdsarealene skal være på terreng/lokk. Uteoppholdsarealene skal så langt det lar seg gjøre skjermes mot forurensning, støy, trafikk og annen helsefare. Situasjonsplan Ved detaljreguleringsplan er det tilstrekkelig med situasjonsplan for det aktuelle bygget med tilhørende areal, som det søkes tiltak for. Hvis det ikke foreligger detaljreguleringsplan skal det utarbeides situasjonsplan for hele feltet, som viser en mulig helhetlig løsning. Dette slik at rammetillatelse for en begrenset del av et felt ikke skal legge begrensninger på fremtidig utnyttelse av resterende del av feltet. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge situasjonsplan/illustrasjonsplan i målestokk 1:500. Situasjonsplanen/illustrasjonsplanen skal følge som vedlegg til nabovarsel i forbindelse med rammesøknad/søknad om tillatelse til tiltak. Sammen med beskrivelsen skal den gjøre rede for: Bebyggelsens plassering, høyder, takform, takvinkel, møneretning. Beskrivelse av materialbruk og farger på fasadene. Atkomst til bebyggelsen og internt kjøremønster med snuplasser. Parkeringsplasser. Lekeplasser/grøntarealer. Utvendig belysning og møblering. Opplegg for renovasjon. Perspektivtegning eller fotodokumentasjon. Ved søknaden skal det også dokumenteres sikker fundamentering for å unngå setningsskader på bygg/anlegg. Utomhusplan Søknad om igangsettingstillatelse skal inneholde utomhusplan for feltene S1-S2 i målestokk 1:250 for den delen av anlegget som omfattes av søknaden. Utomhusplanen med beskrivelse skal gjøre rede for: Utforming av uteområder med detaljert høydesetting, materialbruk, angivelse av høybrekk/lavbrekk, overvannshåndtering, sluk, overflatebehandling, eventuelle forstøtningsmurer, utforming av grøntanlegg, gjerder og støyskjermer. Utvendig belysning og møblering. Opplegg for renovasjon. Ny vegetasjon 3.5. Barnehage BH1 Før byggetillatelse gis skal det utarbeides en samlet detaljregulering for feltene BB2, BBF1, BK4, o_nma1 og BH1. 10

11 Type bebyggelse I området tillates oppført barnehage og tilhørende anlegg Byggehøyder Barnehagen skal bygges i maksimum 2 etasjer og eventuelt med underetasje dersom terrenget ligger til rette for det Utearealer Ved detaljregulering skal det vedlegges utomhusplan for løsning på uteareal. Varelevering, snøbrøyting, levering av sand, avfallshåndtering med mer skal vises i kart Atkomst Området skal ha avkjørsel til den veg som er angitt med pil på reguleringsplankartet. Sideveis forskyvning langs formålsgrensen mot veg tillates Parkering Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngang: 0,3 p-plass pr ansatt 0,10 p-plass pr barn Antall p-plasser skal være 5 per avdeling. Pluss to handikapplasser. I detaljregulering skal praktisk og trafikksikker levering og henting av barn vektlegges. 3.6 Nærmiljøanlegg (o_nma, 1-3) Nærmiljøanleggene skal være møteplasser som skal legge til rette for fysisk aktivitet for boligområdene i nærmiljøet. Det skal legges til rette for ulike aktiviteter, anleggene skal være fleksible og skal kunne brukes av alle aldere. Det kan oppføres mindre bygg og anlegg som fremmer områdenes bruk som felles nærmiljøanlegg. 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR ( 12-5, nr.2) 4.1. Kjøreveger (KV1-10) med fortau og gang- og sykkelveger (o_gs1-5) Krav til veganleggene Alle trafikkområdene skal anlegges som vist i plankartet Eierform Eierform fastsatt i denne paragraf omfatter også tilliggende grøfteareal (formål for annen veggrunn - tekniske anlegg, sosi-2018). Offentlige veger: 11

12 o_kv1 med tilhørende fortau og undergang. o_kv9 o_kv2 tilkoblet Elgveien o_gs1 forbindelse mellom Engelsrudhagen, Nannestad videregående skole og rundkjøring i fv529 o_gs2 med undergang under KV1 og sammenheng med Reinsdyrvn o_gs3 gang- og sykkelvei i FRI1 med tilhørende tilkoblinger til Preståsen og Engelsrudhagen. o_gs4 gang- og sykkelvei (eksisterende) fra o_gs3 til Elgveien. o_gs5 gang- og sykkelvei i FRI3 og FRI 5 med til kobling til KV5 og KV7. Private veger: f_kv3 med tilhørende fortau f_kv4 med tilhørende fortau f_kv5 med tilhørende fortau f_kv6 med tilhørende fortau f_kv7 med tilhørende fortau f_kv8 med tilhørende fortau f_kv10 uten fortau Belysning Alle veganlegg skal utstyres med tilfredsstillende belysning for de aktuelle trafikantgruppene. Krysningspunkt, busstopp og gang-/sykkelvei skal vies spesiell oppmerksomhet Detaljplanlegging, byggesøknader, opparbeidelse Alle veganlegg skal detaljplanlegges og utredes, omsøkes, godkjennes og opparbeides iht. kravene i kommunal veinorm Rekkefølgekrav Rekkefølgekrav for alle veganleggene internt i byggeområdene fremgår i fellesbestemmelsene. For de øvrige veganleggene gjelder følgende: o_kv1: Skal sammen med tilhørende fortau og o_gs1, o_gs2, o_gs3 og o_kv2 ferdigstilles før anleggsarbeidene på andre veger og byggeområder i planområdet igangsettes. o_kv1 skal ferdigstilles frem til o_kv9. o_park1 skal ferdigstilles sammen med o_kv1. o_kv9: Før det gis igangsettelsestillatelse for boenhet nr. 521 skal o_kv9 være ferdig opparbeidet. f_kv3: Skal ferdigstilles sammen med tilhørende fortau før det gis brukstillatelse i områdene, BB1, BK2 og BK3. f_kv4 Skal ferdigstilles sammen med tilhørende fortau, før det gis brukstillatelser i områdene BB2, BK4 og BBF1. f_kv5 med tilhørende fortau: Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BB5, BB6, BK7 og BK6. f_kv6 med tilhørende fortau: Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BK5, BB4 og BB8. f_kv7 med tilhørende fortau: Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BB7, BK9, BK10 og BK11 12

13 f_kv8 med tilhørende fortau: Skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser for boliger i område BK8 og BK12 f_kv10: Skal ferdigstilles samtidig med f_kv Annen veggrunn tekniske anlegg Rekkefølgekrav Annen veggrunn tekniske anlegg (grøfter), skal opparbeides samtidig med tilliggende kjøreveg/gang- og sykkelveg/fortau. 5. GRØNNSTRUKTUR ( 12-5, nr.3) 5.1. Turveg (o_tv1-2) Turveg skal opparbeides med hardstampet grus med 3 meters bredde. Turveg skal følge terrenget og være en del av landskapspreget. Mindre, men nødvendige terrengtilpasninger tillates. Offentlige turveier/stier; o_tv1 Skal opparbeides som en turveg med stigningsforhold maks. 1:12 og helst 1:20. Regulert bredde er 5,0 meter og turveien opparbeides innenfor dette. o_tv2 Skal opparbeides innenfor regulert areal og skal tilpasses terreng og eksiterende sti Friområde (FRI 1-7) Friområdene skal være allment tilgjengelige. Friområdene er i utgangspunktet naturområder /del av områdets grønnstruktur, men hvor det tillates tilrettelegging for aktiv bruk i tilknytning til nærliggende bebyggelse, som etablering av stier med møteplasser, plassering av benker, gapahuker, sikre bål- og grillplasser o.l. Det tillates kun anlegg som fremmer områdets bruk som friområde og som sammenhengende grønnstruktur. Unntatt er fremføring av anlegg for kabler og ledninger med tilhørende pumpehus og trafoer. Etter avsluttet anlegg skal de berørte arealene reetableres som friområde med stedstilhørende beplantning. Nødvendig bearbeiding av sidearealene i forbindelse med opparbeidelse av tilliggende veger tillates også. Det skal ikke oppføres fysiske hindre som gjerder, hekker eller tilsvarende som hindrer ferdsel i friområdene. Unntatt fra dette er gjerder av sikkerhetsmessige årsaker, eller dersom et gjerde vil sikre/bedre allmennhetens tilgang og bruk av friområdene. Det skal utarbeides en grønnstrukturplan for tilrettelegging av ravineområdene i forhold til friluftsformål og grønnstruktur. Videre skal det utarbeides skjøtselsplaner som sikrer områdenes kvalitet som friområder. Tynning inn mot tomteområder for å bedre sol- og lysforhold kan utføres etter føringer gitt i grønnstrukturplan. 13

14 Offentlige friområder; o_fri 1 I friområdet skal det opparbeides en sti i 1,0 meters bredde mellom o_gs2 og bussholdeplass ved rundkjøring i Fv 529. o_fri 2 Området skal romme turveier og trase for skiløype. Områdene o_fri1 og o_fri2 skal være allment tilgjengelige. Områdene skal skjøttes i henhold til retningslinjene i grønnstrukturplanen. Private friområder; Områdene skal skjøttes i henhold til retningslinjene i grønnstrukturplanen. f_fri 3 Området er ment som en del av grønnstrukturen i området og inneholder skiløype og kan gi plass til turveg. Område skal ha et naturlikt vegetasjonsbilde. f_fri 4 I friområdet skal det opparbeides tursti i 2,0 meters bredde med kontakt til o_tv1. f_fri 5 I friområde skal det opparbeides tursti i 2,0 meters bredde fra nord til sør og øst til vest. f_fri 6 I friområde skal det opparbeides tursti i 2,0 meters bredde. f_fri 7 I friområde kan det opparbeides tursti i 2 meters bredde gjennom området frem til FRI Park (o_park1) Det opparbeides et parkområde/grøntanlegg med møblering, sykkelparkering, infoskilt, tursti osv. 6. HENSYNSSONER ( 12-6) 6.1. Hensynssone a1, Frisikt (H140) I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, sikthindrende gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers kjøreplan Sikringssoner (H190_1-5) Hensynssonen omfatter sikring av stabiliseringen/oppfyllingen som er foretatt i ravinene. Det er tillatt med tiltak som legger til rette for områdets bruk som friluftsområde. Det er ikke tillatt med tiltak som begrenser hensynssonens verdi for stabilisering. 14

15 6.3. Ras- og skredfaresone (H310_1-3) Hensynssonen omfatter ras og skredfare ved dagens situasjon i området. Hensynssonegrensen ligger på 15 x høyden på rasfarlige raviner. Det er tillatt med tiltak for ikke-varig opphold, som f.eks nærmiljøanlegg, turveier o.l., i hensynssonen så lenge tiltakene ligger utenfor en sone 2 x høyden av raviner som utgjør rasfare (gjelder i H310_2-3). (Stabilisering av ravinene H190_1-5 skal utføres, da faller H310_1 bort som hensynssone. H310_2-3 vil ligge igjen som hensynssone ras- og skredfare.) 6.4. Hensynssone kulturmiljø (H570_1) Området er ment som en del av grønnstrukturen i området og kan gi plass til turveg. Område skal ha grønt preg med trær/randvegetasjon. Flatehogst tillates ikke. 15

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG Planen er datert 27.05.2013, rev 01.10.2013 Bestemmelsene er datert 27.05.2013, rev 13.11.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR Brådalsgutua 14

GJERDRUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR Brådalsgutua 14 PlanID: 201604 GJERDRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR Brådalsgutua 14 Plankartet er datert 05.06.2015, sist revidert 06.07.2016 Bestemmelsene er datert 05.06.2015, revidert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017, revidert 30.08.2017 Bestemmelsene er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK Planens dato: 07.05.2014 Bystyrets vedtak: PLANID: 20120001 1 Det regulerte området er vist på kartet med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for LADDERUDSLETTA, GNR. 96, BNR PlanID:

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for LADDERUDSLETTA, GNR. 96, BNR PlanID: REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for LADDERUDSLETTA, GNR. 96, BNR. 620 PlanID: 023727600 Reguleringsplankartet er datert: 13.12.2017 Reguleringsbestemmelsene er datert: 13.12.2017 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering Øvre Bårliåsen

Detaljregulering Øvre Bårliåsen Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for: Detaljregulering Plankart er datert: 24.04.2015 Reguleringsbestemmelsene er datert: 19.06.2015 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl.

Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl. EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune PLAN-ID: 023726300 Planen er datert: 23.01.2017 Bestemmelsene er

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune PlanID: 16270124 Planen er datert; 17.03.2015 Sist revisjon av planen; Siste revisjon av planbestemmelsene; VEDTATT AV BJUGN

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert:

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert: ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: 06.01.2014 Kart datert: 17.11.2014 Bestemmelser revidert: Kart revidert: Bestemmelser revidert:

Detaljer