Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 5,2 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX i Stockholm, Helsinki og København.

2 Hovedtall Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. Endring 1. kv. Endring NOKm % 2008 % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, netto Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Volum, hovedposter 31. mar 31. des Endring 31. mar Endring NOKmrd % 2008 % Utlån til og fordringer på kunder 437,3 446, ,8 18 Innskudd og lån fra kunder 231,4 235, ,1 9 hvorav spareinnskudd 74,3 65, ,4 27 Egenkapital 25,4 27,1-6 23,4 9 Sum eiendeler 523,5 549, ,8 18 Risikovektede eiendeler 327,3 385, ,3 4 Nøkkeltall 1. kv. 4. kv. 1. kv Resultat per aksje, NOK 2,2 2,9 1,1 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 8,9 7,9 5,2 Egenkapital per aksje 1,3, NOK 46,0 49,2 42,5 Utestående aksjer 1,3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 18,1 24,3 10,9 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 1,2, % 9,2 8,7 8,5 Kapitaldekning, før overgangsregler 1,2, % 12,2 11,9 11,4 Kjernekapitaldekning 1,2, % 8,1 6,6 7,0 Kapitaldekning 1,2, % 10,8 9,1 9,3 Kjernekapital 1,2, NOKm Antall årsverk Ved utgangen av perioden. 2 Inkludert resultatet for de tre første månedene. I henhold til Kredittilsynet (ekskl. ikke revidert resultat for 1. kvartal): kjernekapitaldekning NOK m (31. mar 2008: NOK m), ansvarlig kapital NOK m (31. mar 2008: NOK m), kjernekapitaldekning 7,7 % (31. mar 2008: 6,8 %), samlet kapitaldekning 10,4 % (31. mar 2008: 9,1 %). 3 Se note 7. I denne rapporten betyr Nordea Bank Norge og NBN morselskapet Nordea Bank Norge ASA, organisasjonsnummer , med datterselskaper. Selskapets forretningskontor er i Oslo. Nordea Bank Norge ASA er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ) som er det børsnoterte selskapet i Nordea-konsernet. Nordea-konsernet er organisert i forretningsområder som alle driver virksomhet på tvers av landegrensene: Nordic Banking, Institutional & International Banking og Capital Markets & Savings. I tillegg kommer følgende støttefunksjoner: People & Identity, Banking Products & Group Operations, Group Corporate Center and Group Credit & Risk Control. Nordea Bank AB (publ)s konsoliderte kvartalsrapport omfatter hele Nordea-konsernet og gir det fulle og hele bildet av virksomheten. Denne lovbestemte kvartalsrapporten dekker virksomheten i den juridiske enheten Nordea Bank Norge ASA med datterselskaper. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

3 Nordea Bank Norge Group Resultatsammendrag januar-mars 2009 Nordea Bank Norge har hatt en god start i Samlede inntekter økte med 63 % og samlede kostnader med 10 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat før tap på utlån økte med 127 % til NOK 2 119m, mens driftsresultatet økte med 79 % til NOK 1 578m som følge av netto tap på utlån som ved utgangen av kvartalet var NOK 541m. Resultat etter skatt utgjorde NOK 1 188m som gir en avkastning på egenkapitalen på 18,1 %. Kostnader i forhold til inntekter var 43 %, sammenlignet med 54 % i samme periode i fjor, ekskludert resultat fra egenkapitalmetoden. Inntekter Samlede inntekter økte med 63 % til NOK 3 389m. Det viktigste bidraget til denne veksten er en økning i netto renteinntekter på 47 % de tre første månedene av 2009 sammenlignet med samme periode i fjor og utgjorde NOK 2 578m. Denne veksten var drevet av fortsatt volumvekst og økte utlånsmarginer, til tross for et betydelig press på innskuddsmarginene. Utlånsmarginene har økt, noe som reflekterer reprising av kredittrisiko og kompensasjon for høyere likviditetspremier. Brutto renteinntekter og brutto rentekostnader gikk ned med henholdsvis 7 % og 27 %, noe som reflekterer lavere rentenivåer. Norges Banks styringsrente har endret seg fra 5,50 % i april 2008 til 2,00 % i mars Denne reduksjonen kom hovedsakelig i siste kvartal 2008 og har hatt en positiv effekt på utlånsmarginene i første kvartal på grunn av seks ukers varslingsfrist før renten til privatkunder endres. Totalt økte utlån til kunder med 18 % til NOK 437mrd sammenlignet med samme periode i fjor. Volumveksten har vært spesielt stor i bedriftsmarkedet som har vist en vekst på 25 % siste tolv måneder, mens det i personmarkedet har vært en vekst på 7 %. Sammenlignet med årsslutt 2008 har det vært en reduksjon i volumene de tre siste månedene på 2 %, hovedsakelig i utlån til bedriftskunder og offentlig sektor, mens det har vært en økning på 3 % i utlån til personkunder. Imidlertid viser gjennomsnittlig utlånsvolum første kvartal sammenlignet med gjennomsnittlig utlånsvolum i siste kvartal 2008 en økning på 4,3 % på årsbasis. Innskuddsvolumene økte med 9 % til NOK 231mrd de siste tolv måneder. Sterk konkurranse og hyppige reduksjoner i rentenivåer har medført at innskuddsmarginene har vært meget lave eller negative i første kvartal. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk ned med 6 % til NOK 313m. Nedgangen skyldes hovedsakelig økte betalingsrelaterte kostnader. En fortsatt sterk utvikling i de kunderelaterte kapitalmarkedsaktivitetene, samt fordel av fallende renter, har medført en økning i netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi. Ved utgangen av første kvartal hadde NBN en inntekt på NOK 72m på denne posten. Netto gevinst fra renterelaterte instrumenter målt til virkelig verdi er NOK 103m, sammenlignet med NOK -190m i samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig urealiserte gevinster knyttet til renterelaterte instrumenter i Treasury. Netto gevinst fra aksjerelaterte instrumenter er redusert til NOK 11m fra NOK 44m, mens resultatet fra valutarelaterte instrumenter er redusert til NOK -42m fra NOK 96m hovedsakelig i Treasury. Inntekt på NOK 412m fra egenkapitalmetoden knytter seg til NBNs eierandel i Eksportfinans og inkluderer en negativ effekt på NOK -60m relatert til endringer i de endelige tallene for Inntekten dette året er også, som i siste kvartal 2008, hovedsakelig relatert til Eksportfinans virkelig verdivurdering av egen gjeld, hvilket resulterer i urealiserte gevinster som følge av økte kredittspreader på innlån. Andre inntekter er redusert fra NOK 88m til NOK 14m. Nedgangen skyldes i hovedsak inntektsføring i første og andre kvartal 2008 på totalt NOK 167,5m knyttet til erstatningssaken mot Statsautoriserte revisorer Ernst & Young i forbindelse med tapet på NOK 200m som oppsto i tilknytning til Sponsorservice AS. Kostnader Samlede kostnader økte med 10 % til NOK 1 270m sammenlignet med første kvartal i Sammenlignet med siste kvartal i 2008 økte samlede kostnader med 5 %, hovedsakelig som følge av lavere pensjonskostnader i fjerde kvartal Personalkostnadene økte med 11 % til NOK 763m sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes en kombinasjon av økt antall ansatte og økte variable lønninger samt generell lønnsvekst. Antall årsverk økte med 2,2 % til ved utgangen av perioden. Økningen er høyest i kunderelatert virksomhet i Capital Markets. Andre kostnader har økt med 11 % til NOK 485m sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økning i IT-kostnader. Kostnader i forhold til inntekter var 43 % ekskludert resultatet fra Eksportfinans. Inkludert resultatet fra Eksportfinans utgjorde kostnader i forhold til inntekter 37 %. Den samme effekten av Eksportfinans i forrige kvartal var 41 % ekskludert denne effekten og 32 % inkludert resultatet fra egenkapitalmetoden, som skyldes et høyt resultat de siste tre måneder i 2008 på denne inntektslinjen. Kostnader i forhold til inntekter første kvartal i fjor var 55 %, inkludert egenkapitalmetoden. Nordea Bank Norge - 1. kvartal 2009

4 Tap på utlån Netto tap på utlån utgjorde NOK 541m i første kvartal etter fortsatt høye nedskrivninger av både til gruppevise og individuelt vurderte utlån kombinert med lavere tilbakeføringer og innganger. Så langt i 2009 er det kostnadsført NOK 160m som nedskrivninger på grupper av utlån, hvorav NOK 134m i Shipping på grunn av tøffere markedsforhold, i tillegg til en økning i nedskrivninger vedrørende kredittkort på NOK 12m. I tillegg er det foretatt nye nedskrivninger på individuelt vurderte utlån, hovedsakelig i shipping og offshore, tjenesteytende næring og næringseiendommer. Netto tap på utlån ble påvirket av den kraftige økonomiske nedgangen i alle markeder hvor Nordea driver virksomhet. Nivået på tap på utlån er på linje med Nordeas forventninger fra begynnelsen av året. Netto tap på utlån i tillegg til veksten i utlån med verdifall kommer hovedsakelig fra en rekke små og mellomstore engasjementer og ikke fra noen få større engasjementer. Tap i prosent av totale utlån utgjorde på årsbasis 48 basispunkter. Skatt Effektiv skattesats inkludert egenkapitalmetoden var 24,7 % i årets første tre måneder sammenlignet med 29,0 % i samme periode i fjor. Ekskludert egenkapitalmetoden var effektiv skattesats 33,4 % i første kvartal 2009 og 27,7 % første kvartal Den høye skattesatsen i 2009 skyldes hovedsakelig gjeldsrentefordelingsmetoden og fritaksmetoden. Resultat Resultatet økte med 89 % til NOK 1 188m som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 18,1 %, sammenlignet med 10,9 % de tre første månedene i fjor. Kredittporteføljen Samlede utlån til kunder økte med 18 % siste tolv måneder og utgjorde NOK 437mrd ved utgangen av første kvartal. Utlån til personkunder utgjorde 36,9 %. Av utlån til privatmarkedet utgjorde lån med pant i bolig 95,4 %. Den markerte nedgangen i økonomien har påvirket utlån med verdifall og tap på utlån. Det ble i første kvartal registrert en viss nedgang i kredittkvaliteten, hovedsakelig i bedriftsporteføljen hvor flere kunder ble nedgradert enn oppgradert. Den totale effekten fra bevegelsene i rating på risikovektede eiendeler var en økning på ca 1,2 % i bedriftsporteføljen i Det var ingen større endringer i sammensetningen av lån til bedriftsmarkedet i kvartalet. Kapital og kapitalstyring Ved utgangen av mars var NBNs risikovektede eiendeler NOK 327mrd sammenlignet med NOK 385mrd ved årsslutt og NOK 314mrd for ett år siden. Ved utgangen av første kvartal utgjorde risikovektede eiendeler NOK 288mrd før overgangsreglene. Veksten siste tolv måneder relaterer seg til økt volum i de underliggende eiendelene. Kjernekapitaldekningen for NBN konsernet var 8,1 % inkludert resultatet, kapitaldekningen var på 10,8 %. I henhold til Kredittilsynets regler hvor resultat for årets første tre måneder er ekskludert, har konsernet en kjernekapitaldekning på 7,7 % og kapitaldekning på 10,4 %. For NBN ASA er risikovektede eiendeler etter overgangsregler på NOK 297mrd. Eksklusive resultatet for perioden endte kjernekapitaldekningen på 7,5 % og kapitaldekningen på 10,3 %. Utsikter 2009 Nordea konsernets viktigste finansielle mål er risikojustert resultat, dvs. resultat før tap på utlån minus forventede tap på utlån og standard skatt og eksklusive engangsposter. For 2009 forventer Nordea konsernet at risikojustert resultat vil være på omtrent samme nivå som i Kostnadsveksten forventes å bli noe lavere enn i 2008, fordi investeringene vil bli lavere og driften vil bli tilpasset de rådende markedsforholdene, inkludert en reduksjon i antall medarbeidere. Nordea Bank Norge forventer å bidra til denne utviklingen. Økonomien i de nordiske landene har i løpet av våren gått raskere ned enn det som var generelt forventet ved begynnelsen av året. Dette har ført til økt arbeidsledighet og flere konkurser. Tap på utlån var stort sett på linje med nivået i fjerde kvartal, som er det nivået Nordea konsernet forventer for hele året. Forverringen i den økonomiske utviklingen har imidlertid økt usikkerheten og nedsiderisikoen for tap på utlån for resten av året. Skattesatsen for Nordea konsernet forventes å bli rundt 25 %. Utlån til bedrifter beløp seg til NOK 274mrd ved utgangen av kvartalet. Eiendomsselskaper er fortsatt den største næringseksponeringen i kredittporteføljen og beløper seg til NOK 76mrd som tilsvarer 17 % av den totale utlånsporteføljen. Nordea Bank Norge - 1. kvartal 2009

5 Kvartalsvis utvikling 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter (spes. 1) Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader (spes. 2): Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, netto Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje, NOK 2,15 2,90 1,57 2,24 1,14 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden, NOK 8,87 7,85 6,41 6,09 5,19 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Spes. 1 Netto gebyr- og provisjonsinntekter, NOKm Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtasje Custody Innskudd Sum sparerelaterte provisjoner Betalinger Kort Sum betalingsrelaterte provisjoner Utlån Garantier og remburser Sum utlånsrelaterte provisjoner Andre provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Betalinger og elektroniske tjenester Andre provisjonskostnader Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Spes. 2 Generelle administrasjonskostnader, NOKm Personalkostnader hvorav variable lønninger Informasjonsteknologi Markedsføring Porto-, telefon- og kontorkostnader Husleie og eiendomskostnader Andre Sum Vedrører IT-drift, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader i 1. kv. 2009, inkl. personalkostnader, osv. var NOK 202m (1. kv. 2008: NOK 182m). Nordea Bank Norge - 1. kvartal 2009

6 Segmentrapportering Forretningsområder Nordic Banking Financial Institutions Shipping, Oil Services & International Group Corporate Centre Andre kundeaktiviteter Sum kundeaktiviteter Konsernfunksjoner og elimineringer Konsernet Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Jan - mar Resultatregnskap, NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Balanse, NOKmrd Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd og lån fra kunder Annen gjeld Sum gjeld Egenkapital/Økonomisk kapital Sum gjeld og egenkapital Avkastning på økonomisk kapital, % Andre segmentposter, NOKm Kapitalbruk Nordea Bank Norge - 1. kvartal 2009

7 Segmentrapportering, forts. Avstemming mellom sum driftssegmenter og regnskapet Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 NOKm NOKmrd NOKm NOKmrd Drifts-resultat Sum eien-deler Drifts-resultat Sum eien-deler Sum driftssegmenter Konsernfunksjoner som ikke er klassifisert som kundesegmenter 1) Konsernelimineringer Forskjeller i regnskapsprinsipper Sum Består av Group Services and Technology, Group Credit and Risk Control, People and Identity and Group Legal and Compliance. 2 Internt utviklet software blir kostnadsført i driftssegmentene når det oppstår, men kapitalisert slik IAS 38 krever, i konsernets balanse. Grunnlag for segmentering og måling av segmentresultat I november 2006 utga IASB IFRS 8 Driftssegmenter, som er obligatorisk fra og med 1. januar IFRS 8 har hatt en effekt på de rapporterte segmentene i Nordea, hovedsakelig på grunn av at det tidligere segmentet Institutional & International Banking har blitt delt i to individuelle rapporteringssegmenter (Financial Institutions and Shipping, Oil services & International). Andre driftssegmenter under de kvantitative grensene i IFRS 8 er inkludert i Andre driftssegmenter. Sammenlignbar informasjon er endret tilsvarende. I tillegg har målingen av segmentresultat blitt endret i løpet av første kvartal i og med at internt utviklet software fra og med første kvartal 2009 blir kostnadsført i driftssegmentene når det oppstår, men kapitalisert slik IAS 38 krever, i konsernets balanse. Rapporterte kundesegmenter Nordic Banking leverer banktjenester innenfor alle bankområder. Det er Nordeas største kundeområde og betjener personkunder og bedrifter i de nordiske markedene. Segmentet Financial Institutions er ansvarlig for Nordeas kunder innenfor næringen finansielle institusjoner. Segmentet Shipping, Oil services & International er ansvarlig for Nordeas kunder innenfor shipping, offshore og oljerelaterte bedrifter. Nordea Bank Norge Interim Report, First Quarter 2009

8 Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Note Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån, netto Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Sum Resultat per aksje, NOK 215 1,14 7,85 Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader Jan-mar Jan-mar Hele året NOKm Omregningsdifferanser gjennom perioden Netto inntekt regnskapsført mot egenkapitalen Periodens overskudd Sum inntekter Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal 2009

9 Balanse 31. mar 31. des 31. mar NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Aksjekapital Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Derivater Andre forpliktelser Nordea Bank Norge - 1. kvartal

10 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOKm Aksjkapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Minoritetsinteresser Sum egenkapital Balanse per 1. jan Minoritetsinteresser (Privatmegleren AS) 0 0 Omregningsdifferanser Periodens resultat Utbytte Aksjebasert betaling Andre endringer Balanse per 31. mar NOKm Aksjkapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Minoritetsinteresser Sum egenkapital Balanse per 1. jan Minoritetsinteresser (Privatmegleren AS) 3 3 Omregningsdifferanser Periodens resultat Aksjebasert betaling Balanse per 31. des NOKm Aksjkapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Minoritetsinteresser Sum egenkapital Balanse per 1. jan Minoritetsinteresser (Privatmegleren AS) -1-1 Omregningsdifferanser Periodens resultat Aksjebasert betaling Balanse per 31. mar Det samlede antall registrerte aksjer var 551m (31. des. 2008: 551m, 31. mar. 2008: 551m). 2 Refererer til Long Term Incentive Programme (LTIP 2008). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

11 Kontantstrømoppstilling Jan-mar Jan-mar Hele året NOKm Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Emisjon i tilknyttet selskap Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte/amortiserte ansvarlige lån Andre endringer i egenkapital Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning i begynnelsen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Endring Kontanter og likvider 31-Mar 31-Mar 31-Dec Følgende poster er inkludert i kontanter og likvider (NOKm): Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

12 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Nordeas konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er fastsatt av EU. Regnskapet presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon Regnskapsprinsippene og grunnlaget for vurderingene er, i det alt vesentligste, uendret i forhold til årsrapporten for Fra og med 1. januar 2009 er endringene til følgende standarder implementert: IAS 23 Låneutgifter, IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap, IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon og IFRS 2 Aksjebasert betaling. Disse endringene og endringene i IFRS ( Improvements to IFRSs ) med gjeldende nye tolkninger har ikke hatt noen, eller bare en ubetydelig, effekt. Videre har endringen til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og den nye standarden IFRS 8 Driftssegmenter hatt følgende effekt på presentasjonen: Endring til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap IASB har endret IAS 1 Presentasjon av finansregnskap med virkning for Nordea fra første kvartal Hovedeffekten av denne endringen er at Oppstilling over endringer i egenkapitalen er lagt til og at Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader er flyttet og plassert rett etter Resultatregnskap. Ny standard IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 8 er obligatorisk for Nordea fra og med første kvartal IFRS krever at driftssegmentene identifiseres basert på den informasjon som jevnlig gjennomgås av konsernledelsen for å allokere ressurser til segmentet og vurdere enhetens resultater. Segmentene som rapporteres i Nordea har blitt endret, hovedsakelig som følge av restriksjonene i aggregeringskriteriene, og det er tilføyd en note for å oppfylle kravene i den nye standarden. Se Segmentrapportering for mer informasjon. Valutakurser Jan-mar Jan-des Jan-mar EUR 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 8,9607 8,2267 7,9567 Balanse (ved utgangen av perioden) 8,9100 9,7400 8,0500 USD 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 6,8923 5,6416 5,3098 Balanse (ved utgangen av perioden) 6,6900 7,0200 5,0900 SEK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 0,8181 0,8550 0,8465 Balanse (ved utgangen av perioden) 0,8145 0,8987 0,8569 DKK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 1,2025 1,1033 1,0675 Balanse (ved utgangen av perioden) 1,1965 1,3074 1,0792 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

13 Note 2 - Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renterelaterte instrumenter Valutagevinster/-tap Sum Note 3 - Tap på utlån og fordringer, netto 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Tap på utlån fordelt på kategorier Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder hvorav nedskrivninger hvorav konstaterte tap hvorav nedskrivninger brukt til å dekke konstaterte tap hvorav tilbakeføringer hvorav innganger Poster utenom balansen hvorav nedskrivninger hvorav tilbakeføringer Sum Spesifikasjon av tap på utlån Endringer i nedskrivninger i balansen hvorav utlån og fordringer, individuelt vurderte hvorav utlån og fordringer, gruppevise hvorav poster utenom balansen, individuelt vurderte hvorav poster utenom balansen, gruppevise Endringer innregnet direkte i resultatregnskapet hvorav konstaterte tap, individuelt vurderte hvorav inngang på tidligere perioders konstaterte tap, individuelt vurderte Sum Inkludert i Avsetninger i balansen. Nøkkeltall 31. mar 31. mar 31. des Tap i andel av utlån 1, % 0,48 0,05 0,14 1 Netto tap på utlån (årsbasis) dividert med utlån til og fordringer på kunder (utlån). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

14 Note 4 - Utlån og fordringer og nedskrivninger for verdifall Samlet 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivninger på utlånsgrupper med verdifall Nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi Kredittinstitusjoner Kunder 31. mar 31. des 31. mar 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivninger på utlånsgrupper med verdifall Nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall Kredittinstitusjoner Kunder Samlet Utlån og fordringer, NOKm Individuelt vurderte Utlånsgrupper Individuelt vurderte Utlånsgrupper Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Reklassifiseringer Balanse per 31. mar Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Kursdifferanser Balanse per 31. mar Nordea Bank Norge - 1. kvartal

15 Note 4, forts. Nedskrivninger 31. mar 31. des 31. mar NOKm Nedskrivninger, poster i balansen Nedskrivninger, poster utenfor balansen Sum nedskrivninger Nøkkeltall 31. mar 31. des 31. mar Andel utlån med verdifall, brutto 1, % 0,8 0,5 0,3 Andel utlån med verdifall, netto 2, % 0,5 0,3 0,1 Samlet nedskrivningsgrad 3, % 0,4 0,3 0,2 Nedskrivningsgrad, utlån med verdifall 4, % 32,3 32,5 51,5 Misligholdte utlån og fordringer, uten verdifall 5, NOKm Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Totale nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 5 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, ikke nedskrevet). Note 5 - Klassifisering av finansielle instrumenter Utlån og fordringer Holdes til forfall Trading portefølje Eiendeler til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Tilgjengelig for salg NOKm Sum Finansielle eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum 31. mar Sum 31. des Sum 31. mar Trading portefølje Gjeld til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld NOKm Sum Finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Sum 31. mar Sum 31. des Sum 31. mar Nordea Bank Norge - 1. kvartal

16 Note 6 - Derivater Virkelig verdi 31. mar des mar 2008 NOKm Eiendeler Gjeld Eiendeler Gjeld Eiendeler Gjeld Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Derivater brukt som sikring Rentederivater Valutaderivater Sum Sum derivater, virkelig verdi Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Nominell verdi 31. mar 31. des 31. mar NOKm Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Derivater brukt som sikring Rentederivater Valutaderivater Sum Sum derivater, nominell verdi Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

17 Note 7 - Kapitaldekning Ansvarlig kapital 31. mar 31. des 31. mar NOKm Kjernekapital Sum ansvarlig kapital mar 31. mar 31. des 31. des 31. mar 31. mar Kapitalkrav NOKm Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kredittrisiko IRB hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav personkunder n.a n.a - hvorav andre Standardmetode hvorav stat og statlige institusjoner hvorav andre Markedsrisiko hvorav tradingboken, VaR hvorav tradingboken, ikke-var hvorav valuta, ikke-var Operasjonell risiko Standardmetode Delsum Justeringer for minimumsgrenser Tilleggskrav i henhold til minimumsgrenser Sum Kapitaldekning 31. mar 31. des 31. mar Kjernekapitaldekning inkl periodens resultat, % 8,1 6,6 7,0 Kapitaldekning inkl periodens resultat, % 10,8 9,1 9,3 Kjernekapitaldekning eksl periodens resultat, % 7,7.. 6,8 Kapitaldekning eksl periodens resultat, % 10,4.. 9,1 Kapitalkravanalyse Eksponeringsklasser Gj.snitt risikovektet, % Kapitalkrav (NOKm) Bedrifter Institusjoner Personkunder Stat og statlige institusjoner 6 41 Andre Sum kredittrisiko Nordea Bank Norge - 1. kvartal

18 Note 8 - Risikoer og usikkerheter Nordeas inntektsbase gjenspeiler konsernets virksomhet med en stor og spredt kundebase som består av både person- og bedriftskunder fordelt på forskjellige geografiske områder og bransjer. Nordea har hovedsakelig eksponering mot den makroøkonomiske og industrispesifikke økonomiske utviklingen i de geografiske områdene der konsernet har virksomhet. Kredittrisiko er den største risikofaktoren i Nordea. Konsernet har også markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Det er ingen større endringer i risikosammensetningen i konsernet sammenlignet med det som ble rapportert for året Det forventes ikke at de ovennevnte eksponeringene og risikoene vil ha noen vesentlig negativ effekt på konsernet eller dets økonomiske stilling de neste tre månedene. Innenfor rammen av den ordinære virksomheten er konsernet involvert i en rekke erstatningssøksmål og andre rettstvister. De fleste omfatter relativt små beløp. Det er lite sannsynlig at noen av disse sakene vil ha noen vesentlig negativ effekt på konsernet eller dets økonomiske stilling de neste tre månedene. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

19 Nordea Bank Norge ASA Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Nordea Bank Norge - 1. kvartal

20 Nordea Bank Norge ASA Balanse 31-Mar 31-Dec 31-Mar NOKm Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Investeringer i datterselskaper Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Derivater Andre forpliktelser Nordea Bank Norge - 1. kvartal

21 Nordea Bank Norge ASA Note 1 Egenkapital NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. des Omregningsdifferanser Utbytte Aksjebasert betaling Resultat for perioden Balanse per 31. mar NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. des Omregningsdifferanser Aksjebasert betaling Resultat for perioden Balanse per 31. des NOKm Aksjekapital 1 Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. des Omregningsdifferanser Aksjebasert betaling Resultat for perioden Balanse per 31. mar Aksjekapitalen består av aksjer med pålydende 7 kroner. 2 Refererer til Long Term Incentive Programme (LTIP 2008). Nordea Bank AB (Publ), registreringsnummer , eier 100 prosent av aksjene i Nordea Bank Norge ASA. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 200 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern Rapport for. kvartal 200 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2005 Driftsresultatet var NOK 803m, en økning på 12% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2010 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 200 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag januar-juni 2005 Driftsresultatet var NOK 2 447m, en økning på 45% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Delårsrapport pr

Delårsrapport pr Delårsrapport pr. 30.09.2008 Delårsrapport 1. januar - 30. september 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde pr. tredje kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag ni første måneder 2005 Driftsresultatet var NOK 3 513m, en økning på 43 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2010 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde per tredje kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012 Nordea Finans Norge AS

Rapport for 2. kvartal 2012 Nordea Finans Norge AS Rapport for 2. kvartal 2012 Nordea Finans Norge AS Nordea Finans Norge AS er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 BANK2 ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 31.12.2014 4. kvartal 2015 4. kvartal 2014 31.12.2015 Renteinntekter og lignende inntekter 182.746.591 171.269.237 47.364.916 45.470.609 182.746.591

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer