Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS"

Transkript

1 Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS 1

2 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån, samt å finansiere utlånsvirksomheten hovedsaklig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett til dekning i selskapets sikkerhetsmasse. Resultatregnskap Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i årets første kvartal et resultat av ordinær drift etter tap, men før skatt på 279,8 mill. kroner (119,3 mill. kroner). Resultatet tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital 23,5% (11,9%) beregnet på årsbasis. Netto renteinntekter var 182,9 mill. kroner pr (130,9 mill. kroner), eller 0,90% (1,30%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Samlede driftskostnader utgjorde 26,8 mill. kroner (15,8 mill. kroner) eller 0,13 % (0,16 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Tap på utlån er i årets tre første måneder bokført med 3,3 mill. kroner. På samme tidspunkt i fjor var det ikke bokført tap. Forvaltningskapitalen pr var på ,3 mill. kroner (77.168,1 mill. kroner). Egenkapital og kapitaldekning Selskapets aksjekapital er på kr mill. Samlet egenkapital pr inklusiv udisponert overskudd etter skatt utgjør 3.941,8 mill. kroner. Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av første kvartal på mill. kroner iht. Basel IIregelverket (3.193 mill. kroner) og består i sin helhet av kjernekapital. Risikovektede eiendeler før overgangsregler beløp seg til mill. kroner ved utgangen av første kvartal, mot mill. kroner etter overgangsregler. Kapitaldekningen var 27,4% før overgangsregler og 10,1% etter overgangsregler. Det er ikke tatt hensyn til periodens resultat ved beregning av kapitaldekningen, da resultatet ikke er revidert. Den ansvarlige kapitalen er mill. høyere enn kapitalkravet på mill. kroner i Pillar 1, før overgangsregler. Nærmere forklaring om overgangsreglene fremgår av note 7. Innlån Selskapet er i hovedsak finansiert av utstedte av obligasjoner med fortrinnsrett på 53,1 mrd. kroner og et kortsiktig innlån fra morbank på 25,7 mrd. kroner pr. 31. mars Utlån Brutto utlån pr utgjorde 83,0 mrd. kroner (77,0 mrd. kroner) som i sin helhet er boliglån som administreres av Nordea Bank Norge ASA. Av utlånsporteføljen inngår 78,0 mrd. kroner i sikkerhetsmassen. Dette tilsvarer en overdekning på 45,4% i forhold til utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Rentesikring Selskapet benytter renteswapper for å utligne renterisikoen som oppstår ved at utlån og innlån har forskjellig rentebindingstid. Selskapet har ved utgangen av første kvartal renteswapper til en nominell verdi av

3 3 16,9 mrd. kroner. I tråd med IFRS-regelverket bokføres verdiendringer på renteswapper og sikrede balanseposter (utlån og obligasjonsinnlån med fast rente) som skyldes endringer i markedsrenter, fortløpende over resultatet. Mislighold og nedskrivninger på utlån Pr hadde selskapet misligholdte lån på 136,7 mill. kroner (7,8 mill. kroner), som tilsvarer 0,16% (0,01%) av utlånsporteføljen. På 26,5 mill. kroner av de misligholdte lånene er det foretatt en individuell nedskrivning for tap på 11,6 mill. kroner. Det var ikke foretatt noen nedskrivning for tap på samme tidspunkt i fjor. Eierforhold Nordea Bank Norge ASA eier samtlige aksjer i Nordea Eiendomskreditt AS. Nordea Eiendomskreditt AS Oslo, den 27. april 2011

4 4 Finansielle nøkkeltall Utdrag fra resultatregnskapet (NOK mill.) Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Hele 2010 Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap (negative tall = tilbakeføring) 3-37 Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (NOK mill.) Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Hele 2010 Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Hele 2010 Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) årsbasis 52,58 22,71 25,07 Egenkapital pr. aksje (hele kroner) 257,02 224,59 244,06 Antall aksjer (i mill.) 15,34 15,34 15,34 Netto renteinntekter (i % av GFK) på årsbasis 0,90 % 1,30 % 0,92 % Resultat (i % av GFK) på årsbasis 0,98 % 0,85 % 0,55 % Driftskostnader (i % av GFK) på årsbasis 0,13 % 0,16 % 0,14 % Kostnad/Inntekt 8,63 % 11,72 % 14,60 % Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 27,36 % 24,84 % 26,68 % Kapitaldekning, før overgangsregler 27,36 % 24,84 % 26,68 % Kjernekapitaldekning 10,13 % 9,29 % 10,34 % Kapitaldekning 10,13 % 9,29 % 10,34 % Ansvarlig kapital (NOK mill.) Risikovektet balanse, etter overgangsregler (NOK mill.) Egenkapitalandel 4,73 % 4,46 % 4,62 % Avkastning gjennomsnittlig EK på årsbasis 23,50 % 11,87 % 11,21 % Egenkapitalandelen er beregnet i prosent av forvaltningskapitalen.

5 5 Resultatregnskap NOK 1000 Note Pr Pr Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Urealiserte gevinster/tap på finansielle instrumenter Realiserte gevinster/tap på finansielle instrumenter Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt Som tilskrives: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Sum disponert Totalresultat NOK 1000 Jan-mars 2011 Jan-mars 2010 Hele 2010 Resultat for perioden Netto inntekt ført direkte mot egenkapitalen 0 0 Totalresultat Tildeles: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Sum

6 6 Balanse (nok 1000) Note Pr Pr Pr Eiendeler Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avasetninger Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Aksjekapital Annen egenkapital Sum Periodens resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 5

7 7 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial 1) Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Konsernbidrag 0 0 Tilført fra årets resultat Balanse 31. mars NOK 1000 Aksjekapial 1) Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Konsernbidrag Tilført fra årets resultat Balanse 31. mars Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA. Nordea Eiendomskreditt AS Oslo, den 27. april 2011

8 8 Kontantstrømoppstilling NOK 1000 Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Driftsaktiviteter Resultat før skatt Skattekostnad (80.958) (33.401) Endring i avsetning til dekning av tap Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring i utlån til kunder ( ) ( ) Endring i andre eiendeler Endring i gjeld til kredittinstitusjoner Endring i utestedte verdipapirer ( ) Endring i annen gjeld Kontantstrøm fra driftsaktiviteter ( ) Investeringsaktiviteter Plassering i bankinnskudd med avtalt løpetid Reduksjon av ansvarlig lån 0 ( ) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Mottatt (utbetalt) konsernbidrag Ført direkte mot EK 0 0 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm i året Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. mars Endring Kommentarer til kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året, og er satt opp etter den indirekte metoden. Dette innebærer at resultatet er justert for effekter av ikke likvide transaksjoner, som tap på utlån. Kontantstrømmene deles opp i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteter er de viktigste inntektsproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før skatt for året justert for poster utenom kontantstrømmen og årets skattekostnad. Justering for poster utenom balansen består for 2010 kun av endring i avsetning til dekning av tap. Driftsrelaterte eiendeler og gjeld er en del av den ordinære forretningsvirksomheten, som utlån og fordringer, kortsiktige innlån og utstedte verdipapirer. Endringer i derivater inngår i postene Endring av øvrige fordringer og Endring av øvrig gjeld. Finansieringsaktiviteter er aktiviteter som resulterer i endringer i egenkapital og ansvarlig lånekapital, som avgitt eller mottatt konsernbidrag. Likviditetsbeholdningen består av utlån til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (bankinnskudd)

9 9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Nordea Eiendomskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Regnskapet for perioden 1. januar til 31. mars 2011 presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet ble for første gang utarbeidet i samsvar med prinsippene i IFRS pr , men behandling av pensjoner har fra fulgt IAS 19 Ytelser til ansatte, i tråd med NRS 6 som ble vedtatt i september Regnskapsprinsippene er uendret i forhold til årsrapporten for Note 2 Segmentinformasjon Nordea Eiendomskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Nordea Eiendomskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Nordea Eiendomskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norgekonsernet. Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK 1000 Q Q Hele 2010 Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap -12 Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK 1000 Q Q Hele 2010 Valutainstrumenter -12 Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Annen finansiell gjeld Sum Realisert gevinst/tap på rentebærende verdipapirer gjelder tilbakekjøp av ustedte obligasjoner i første kvartal.

10 10 Note 4 Tap på utlån og nedskrivning på utlån med verdifall Tap på utlån NOK 1000 Jan-mar 2011 Jan-des 2010 Jan-mar 2010 Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån i perioden Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall NOK 1000 Jan-mar 2011 Jan-des 2010 Jan-mar 2010 Individuelt vurderte lån Utlånsgrupper Individuelt Sum vurderte lån Utlånsgrupper Individuelt Sum vurderte lån Utlånsgrupper Sum Nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte nedskrivninger i perioden Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeførte nedskrivninger i perioden Sum endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger ved slutten av perioden Utlån og nedskrivning for verdifall NOK mar des mar Utlån uten verdifall Utlån med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte Sum utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte lån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivning på utlånsgrupper med verdifall Sum nedskrivninger Netto utlån og fordringer Nøkkeltall 31. mar des mar Andel utlån med verdifall, brutto 1, i % 0,04 0,03 0,00 Andel utlån med verdifall, netto 2, i % 0,02 0,02 0,00 Samlet nedskrivningsgrad 3, i % 0,05 0,04 0,00 Nedskrivningsgrad utlån med verdifall 4, i % -0,38-0,27 0,00 Misligholdte utlån uten verdifall 5, i NOK Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Totalte nedkrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer, i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 5 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, uten verdifall)

11 11 Note 5 Klassifisering av finansielle instrumenter Av eiendelene listet opp under, er utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til og fordringer på kunder, rentebærende verdipapirer, derivater, samt påløpte renter av de nevnte postene, eksponert for kredittrisiko. Eksponeringen tilsvarer den bokførte verdien angitt i noten. Eiendeler NOK 1000 Utlån og fordringer Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikkefinansielle eiendeler Sum Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum Sum Sum Gjeld NOK 1000 Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikkefinansiell gjeld Sum Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Sum Sum Sum

12 12 Note 6 Derivater Pr Virkelig verdi (NOK 1000) Positiv Negativ Nominell verdi Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater Pr Virkelig verdi (NOK 1000) Positiv Negativ Nominell verdi Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater

13 13 Note 7 Kapitaldekning Nordea Eiendomskreditt er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravsforskriften. Ansvarlig kapital består av kjernekapital (i hovedsak innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (i hovedsak ansvarlig lånekapital). Nordea Eiendomskreditt har ikke ansvarlig lånekapital. Overgangsreglene ble sent i 2009 forlenget til å gjelde også for 2010 og 2011 med 80% av kapitalkravet iht. Basel I. Ansvarlig kapital NOK mill Egenkapital Utsatt skattefordel IRB-avsetning shortfall (-) Kjernekapital = sum ansvarlig kapital Periodens delårsresultat er ikke inkludert i egenkapitalen, da resultatet ikke er revidert. 2 Dersom forventet tap beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften for grunnleggende IRB metode overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, fremkommer et underskudd på nedskrivninger (shortfall). I henhold til Basel II skal underskuddet på nedskrivninger komme til fradrag med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen, eller med 100% i kjernekapitalen dersom selskapet ikke har tilleggskapital. Beregning av kapitalkrav Risikovektede eiendeler Risikovektede eiendeler Risikovektede eiendeler NOK mill. Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav massemarked herav massemarked SMB herav massemarked fast eiendom herav massemarked øvrig hvorav andre Standardmetode hvorav stat og statlige institusjoner hvorav andre Markedsrisiko Operasjonell risiko Standardmetode Delsum Justeringer for minimumsgrenser Tilleggskrav iht. minimumsgrenser Sum Kapitaldekning Kjernekapitaldekning inkl. resultat i % 10,3 % Kapitaldekning inkl. resultat i % 10,3 % Kjernekapitaldekning ekskl. resultat i % 10,1 % 9,3 % Kapitaldekning ekskl. resultat i % 10,1 % 9,3 % Minstekravet til kapitaldekning er 8,0%, og kravet har vært oppfylt gjennom hele perioden. Kapitalkravanalyse pr. 31. mars 2011 Gj.snitt risikovekt Kapitalkrav (NOK Eksponeringsklasser i % mill.) Bedrifter ia 0 Institusjoner ia 0 Personkunder 14 % Stat og statlige institusjoner ia 0 Andre 20 % 4 Sum kredittrisiko 14 % 1.012

14 14 Note 8 Risiko- og usikkerhetsfaktorer Nordea Eiendomskreditts virksomhet er begrenset til å yte pantesikrede boliglån og selskapet har dermed kun eksponering mot boligeiendomsmarkedet. Kredittrisiko knyttet til låntagernes evne til å betjene sine lån er den største risikofaktoren i selskapet, foruten prisutviklingen i eiendomsmarkedet. Til tross for usikkerhet om den makroøkonomiske utviklingen, forventes det ikke vesentlig økning i tapsutviklingen ettersom utlånsporteføljen i Nordea Eiendomskreditt vurderes å være godt sikret. Nordea Eiendomskreditt har også risikoer som markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. For mer informasjon om risikosammensetningen, se årsberetningen for Det forventes ikke at de ovennevnte eksponeringene og risikoene vil ha noen vesentlig negativ effekt på selskapet de tre neste månedene. Note 9 Transaksjoner med nærstående parter For Nordea Eiendomskreditt vil nærstående parter omfatte morselskap, øvrige selskaper i Nordea-konsernet samt nøkkelpersoner i ledende stillinger. Utlån som ligger i Nordea Eiendomskreditts sikkerhetsmasse, kjøpes fra Nordea Bank Norge. Ordinær avdragsbetaling, innfrielser og refinansieringer reduserer utlånsporteføljen i selskapet. Lån som går ut av porteføljen erstattes ved kjøp av nye lån fra morbank. Hittil i år er det overført lån fra Nordea Bank Norge til Nordea Eiendomskreditt for 8,0 mrd. kroner. De overførte boliglånene administreres fortsatt av Nordea Bank Norge og for denne tjenesten har Nordea Eiendomskreditt betalt kr 22,4 mill. kroner i første kvartal Nordea Eiendomskreditt kjøper også treasury-tjenester og tjenester innen regnskap og rapportering fra øvrige Nordea-selskaper i henhold til inngåtte avtaler. Alle konserninterne transaksjoner gjøres opp i henhold til prinsippet om armlengdes avstand.

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2010 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr

Delårsrapport pr Delårsrapport pr. 30.09.2008 Delårsrapport 1. januar - 30. september 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde pr. tredje kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde per tredje kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Delårsrapport pr. 30.06.2008

Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i første kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i første halvår 2009 et resultat

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016 Delårsrapport Per 3. kvartal 2016 1 Rapport per 3. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016 Delårsrapport Per 2. kvartal 2016 1 Rapport per 2. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer