Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har nesten 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,6 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København.

2 Hovedtall Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Endring 4. kv. Endring NOKm % 2006 % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Volumer, hovedposter 31. mar 31. mar Endring 31. des Endring NOKmrd % 2006 % Utlån til og fordringer på kunder 324,7 268, ,0 6 Innskudd og lån fra kunder 191,0 155, ,9 7 Egenkapital 20,6 18, ,0-2 Sum eiendeler 409,2 343, ,7 10 Nøkkeltall 1. kv. 1. kv. 4. kv Resultat per aksje, NOK 1,09 1,47 1,63 Egenkapital per aksje 2,3, NOK 37,27 33,88 38,00 Utestående aksjer 1,3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 11,6 16,9 17,5 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 1,2, % 6,8 7,3 6,8 Kapitaldekning 1,2, % 9,3 9,5 9,4 Kjernekapital 1,2, NOKm Risikovektede eiendeler 1, NOK mrd Antall årsverk Ved utgangen av perioden. 2 Inkludert resultat for perioden. For kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler, se note 7. 3 Se note 8. I denne rapporten betyr Nordea Bank Norge og NBN morselskapet Nordea Bank Norge ASA, organisasjonsnummer , med datterselskaper. Selskapets forretningskontor er i Oslo. Nordea Bank Norge ASA er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ) som er det børsnoterte selskapet i Nordea-konsernet. Nordea-konsernet er organisert i tre forretningsområder som alle driver virksomhet på tvers av landegrensene: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea Bank AB (publ)s konsoliderte kvartalsrapport omfatter hele Nordea-konsernet og gir det fulle og hele bildet av virksomheten. Denne lovbestemte kvartalsrapporten dekker virksomheten i den juridiske enheten Nordea Bank Norge ASA og datterselskaper. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

3 Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2007 Driftsresultatet utgjorde NOK 823m, en nedgang på 26 % sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes økte kostnader og lavere netto inngang på tap på utlån. Samlede inntekter ble redusert med 1 %, mens samlede kostnader økte med 9 %. Resultat etter skatt utgjorde NOK 601m hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 11,6 %. Kostnader i forhold til inntekter utgjorde 58 %. Det var netto tilbakeføringer av tap på utlån for niende kvartal p å rad. Inntekter Det første kvartalet i 2007 var preget av fortsatt sterk volumvekst og reduserte utlånsmarginer. Samlede inntekter ble redusert med 1 % til NOK 1 914m. Det har vært høy aktivitet og sterk vekst i underliggende virksomhet i første kvartal Totalt økte utlån til kunder med 21 % til NOK 325mrd. Boliglån til personkunder økte med 18 % til NOK 112mrd. Innskuddsvolumet steg med 23 % til NOK 191mrd, og innskuddsmarginene ble forbedret som følge av høyere markedsrenter. Inntektssiden er sterkt påvirket av Norges Banks forholdsvis hyppige renteøkninger. Kombinert med kravet om at personkunder skal ha seks ukers varsel før renteendringer iverksettes, har disse en midlertidig negativ påvirkning på rentemarginen på utlån. Som følge av dette har netto renteinntekter kun økt med NOK 16m, eller 1 % til NOK 1 284m, selv om volumveksten var stor i alle segmenter. Netto provisjonsinntekter ble redusert med NOK 10m eller 3 % til NOK 380m, hovedsakelig som følge av lavere inntekter fra kurtasje og arrangementsprovisjoner. Netto provisjonsinntekter fra betalinger økte med NOK 11m, tilsvarende 8 %. Antall betalinger økte med 14 %. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi ble redusert med 9 %, til NOK 216m som følge av lavere netto gevinster fra rente og valutarelaterte produkter i Markets og Treasury. Netto gevinst på andre finansielle instrumenter ble redusert med NOK 18m. Inntekter fra tilknyttede selskaper (egenkapitalmetoden) var NOK 17m. Kostnader Samlede kostnader steg med 9 % til NOK 1 118m sammenlignet med samme periode i Personalkostnadene økte med 5 % til NOK 648m. Lønnskostnadene økte med 4 %, mens pensjonskostnadene ble noe redusert. Antall årsverk utgjorde 3 121, en reduksjon med 3 sammenlignet med utgangen av første kvartal Andre kostnader økte med 19 % til NOK 445m. Høyere volum har ført til økte transaksjons- og salgsrelaterte kostnader, inkludert IT- og markedsføringskostnader. Honorarer for outsourcede kontanthåndteringstjenester og lønningstjenester er inkludert i denne posten fra og med første kvartal Avskrivninger ble redusert med 26 % til NOK 25m. Tap på utlån Tap på utlån var positive med NOK 21m som følge av fortsatt tilbakeføringer og lave nye nedskrivninger. Kredittkvaliteten var god i alle markeder. Skatt Effektiv skattesats var 27,0 % i første kvartal 2007, mot 27,4 % i første kvartal i fjor. Resultat Resultatet ble redusert med 26 % til NOK 601m som tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 11,6 %, sammenlignet med 16,9 % i første kvartal i fjor. Kredittporteføljen Netto utlån med verdifall som er individuelt vurdert utgjorde NOK 406m (1,132) eller 0,1 % av samlede utlån ved utgangen av første kvartal. Andelen utlån til personkunder var 42 %. Av utlån til personmarkedet utgjorde boliglån 82 %. Det var ingen større endringer i sammensetningen av lån til bedriftsmarkedet i kvartalet. Eiendomsselskaper er fortsatt den største næringseksponeringen i kredittporteføljen og beløper seg til NOK 56,3mrd, som tilsvarer 17 % av den totale utlånsporteføljen. Kapitalposisjon Risikovektede eiendeler økte med 16 % til NOK 295,7mrd som gjenspeiler en fortsatt volumvekst. Kjernekapitaldekningen var 6,8 %, inkludert resultatet for årets første kvartal. Kapitaldekningen var 9,3 %. I henhold til Kredittilsynets regler hvor resultat for årets første kvartal er ekskludert, har konsernet en kjernekapitaldekning på 6,6 % og kapitaldekning på 9,1 %. Nordea er i avslutningsfasen for implementering av Basel II og forventer som tidligere kommunisert å rapportere risikovektede eiendeler i henhold til Basel IIs rammeverk fra andre kvartal Nordea Bank Norge - 1. kvartal

4 Nordeas nye konsernsjef Christian Clausen etterfulgte Lars G Nordström som konsernsjef i Nordea 13. april Christian Clausen, som er 51 år gammel, var tidligere leder av Asset Management & Life. Han har vært medlem av Group Executive Management i Nordea siden Gunn Wærsted blir medlem av Group Executive Management Gunn Wærsted, tidligere leder av SpareBank 1 Gruppen i Norge, vil fra 1. august 2007 bli medlem av Nordeas Group Executive Management som leder av Savings & Life Products og Private Banking samt leder av People & Identity. Hun vil i tillegg bli administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA. Rating Nordea Bank Norge ASAs langsiktige rating fra Moody's ble oppgradert med to trinn til Aaa etter Moody s implementering og videreutvikling av sin Joint Default Analysis. Utsikter 2007 Nordeakonsernets vekststrategi gir resultater og Nordea forventer å kunne levere resultater i tråd med sine finansielle mål. Nordea forventer at den sterke inntektsveksten vil fortsette i Kostnadsveksten for Nordea konsernet for hele 2007 forventes å bli på samme nivå som i Nordea Bank Norge forventer å bidra til at Nordeas mål for forskjellen mellom vekst i inntekter og kostnader på 3-4 prosentpoeng blir nådd for året som helhet. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

5 Hovedtall Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Endring 4. kv. Endring NOKm % 2006 % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Volumer, hovedposter 31. mar 31. mar Endring 31. des Endring NOKmrd % 2006 % Utlån til og fordringer på kunder 324,7 268, ,0 6 Innskudd og lån fra kunder 191,0 155, ,9 7 Egenkapital 20,6 18, ,0-2 Sum eiendeler 409,2 343, ,7 10 Nøkkeltall 1. kv. 1. kv. 4. kv Resultat per aksje, NOK 1,09 1,47 1,63 Egenkapital per aksje 2,3, NOK 37,27 33,88 38,00 Utestående aksjer 1,3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 11,6 16,9 17,5 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 1,2, % 6,8 7,3 6,8 Kapitaldekning 1,2, % 9,3 9,5 9,4 Kjernekapital 1,2, NOKm Risikovektede eiendeler 1, NOK mrd Antall årsverk Ved utgangen av perioden. 2 Inkludert resultat for perioden. For kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler, se note 7. 3 Se note 8. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

6 Kvartalsvis utvikling 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter (note 1) Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader (note 2): Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje, NOK 1,09 1,63 1,25 1,24 1,47 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 5,21 5,59 5,48 5,58 6,49 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 1 Netto gebyr- og provisjonsinntekter, NOKm Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtasje Custody Innskudd Sum sparerelaterte provisjoner Betalinger Kort Sum betalingsrelaterte provisjoner Utlån Garantier og remburser Sum utlånsrelaterte provisjoner Andre provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Betalinger Andre provisjonskostnader Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 2 Generelle administrasjonskostnader, NOKm Personalkostnader Overskuddsdeling Informasjonsteknologi Markedsføring Porto-, telefon- og kontorkostnader Husleie og eiendomskostnader Andre Sum Variable lønninger var NOK 63m i 1. kv (4. kv. 2006: NOK 76m). 2 Vedrører IT-drift, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader i 1. kv. 2007, inkl. personalkostnader, osv. var NOK 174m (4. kv. 2006: NOK 201m). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

7 Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Note Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Minoritetsinteresser Sum Resultat per aksje, NOK 1,09 1,47 5,59 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

8 Balanse 31. mar 31. des 30. sep 30. jun 31. mar NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Aksjer i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital 8 Aksjekapital Overkursfond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea Bank Norge - 1. kvartal

9 Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader 31. mar 31. mar NOKm Omregningsdifferanser -2 0 Netto inntekt regnskapsført mot egenkapitalen -2 0 Periodens overskudd Sum inntekter og kostnader regnskapsført mot egenkapitalen i perioden Som tilskrives: Aksjonærer i Nordea Bank Norge ASA Minoritetsinteresser - - Sum Kontantstrømoppstilling Jan-mar Jan-mar NOKm Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Varige driftsmidler Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte/amortiserte ansvarlige lån Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning i begynnelsen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Endring Kontanter og likvider 31. mar 31. mar Følgende poster er inkludert i kontanter og likvider (NOKm): Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Nordeas konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Kvartalsregnskapet for konsernet presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Det har hittil ikke vært adgang for finansieringsselskaper i Norge til å avlegge selskapsregnskapet i samsvar med IFRS. Finansdepartementet har gjennom endringer i årsregnskapsforskriftene for banker, finansieringsselskaper og verdipapirforetak 30. mars 2007 åpnet for at slike foretak kan anvende IFRS eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet fra og med 1. kvartal Institusjonene kan alternativt velge å følge de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter for 1. kvartal 2007, mens det fra og med 2. kvartal 2007 er en plikt for institusjoner som inngår i børsnoterte konsern til å anvende IFRS eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet. NBN følger de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter for 1. kvartal Selskapsregnskapet for Nordea Bank Norge ASA, utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, herunder forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, er presentert på side Grunnlag for presentasjonen Regnskapsprinsippene og grunnlaget for vurderinger er, i det alt vesentligste, uendret i forhold til Årsrapport Valutakurser Jan-mar Jan-des Jan-mar EUR 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) Balanse (ved utgangen av perioden) USD 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) Balanse (ved utgangen av perioden) SEK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) Balanse (ved utgangen av perioden) DKK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) Balanse (ved utgangen av perioden) Nordea Bank Norge - 1. kvartal

11 Jan-mar Jan-mar Note 2 Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi, NOKm Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renterelaterte instrumenter Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/-tap Sum Jan-mar Jan-mar Note 3 Tap på utlån og garantier, NOKm Tap på utlån fordelt på kategorier, netto Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner hvorav tap og nedskrivninger hvorav tilbakeføringer og innganger - - Utlån til og fordringer på kunder hvorav tap og nedskrivninger hvorav tilbakeføringer og innganger Poster utenom balansen hvorav tap og avsetninger hvorav tilbakeføringer og innganger - - Sum Spesifikasjon av tap på utlån Endringer i balanseførte nedskrivninger hvorav utlån og fordringer hvorav poster utenom balansen Endringer innregnet direkte i resultatregnskapet hvorav konstaterte tap hvorav inngang på tidligere perioders konstaterte tap 7 6 Sum Inkludert i Avsetninger i balansen. Note 4 Utlån og nedskrivninger for verdifall Totalt 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Nedskrivninger på utlånsgrupper med verdifall Nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi Nordea Bank Norge - 1. kvartal

12 Note 4, forts. Kredittinstitusjoner Kunder 31. mar 31. des 31. mar 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte Nesdskrivninger på utlånsgrupper med verdifall Nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi Avstemming av nedskrivninger for utlån med verdifall Kredittinstitusjoner Utlån og fordringer, NOKm Individuelt vurderte Utlånsgrupper Individuelt vurderte Utlånsgrupper Individuelt vurderte Utlånsgrupper Sum Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Balanse per 31. mar Balanse per 1. jan Nedskrivninger Reversering Endringer i resultatregnskapet Nedskrivninger brukt til å dekke tap Kursdifferanser Balanse per 31. mar Nedskrivninger og avsetninger 31. mar 31. des 31. mar NOKm Nedskrivninger på balanseførte poster Avsetninger på poster utenfor balansen Totale nedskrivninger og avsetninger Nøkkeltall Kunder 31. mar 31. des 31. mar Andel utlån med verdifall brutto 1, % 0,2 0,4 0,6 Andel utlån med verdifall netto 2, % 0,1 0,2 0,4 Samlet nedskrivningsgrad 3, % 0,3 0,3 0,5 Nedskrivningsgrad, utlån med verdifall 4, % 55,2 44,2 42,4 Misligholdte utlån og fordringer, uten verdifall 5, NOKm Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger 3 Totale nedskrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger 5 Forfalte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av forventede fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Lån og fordringer, uten verdifall) Totalt Nordea Bank Norge - 1. kvartal

13 Note 5 Klassifisering av finansielle instrumenter, NOKm 31. mar 2007 Finansielle eiendeler Utlån og fordringer Holdes til forfall Trading portefølje Eiendeler til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Tilgjengelig for salg Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum Sum 31. mar 2007 Finansiell gjeld Trading portefølje Gjeld til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Sum Sum Note 6 Derivater, NOKm 31. mar 2007 Eiendeler Gjeld Sum Virkelig verdi Virkelig verdi nominell verdi Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Derivater brukt som sikring Rentederivater Valutaderivater Sum Sum derivater Rentederivater Aksjederivater Valutaderivater Andre derivater Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

14 31. mar 31. des 31. mar Note 7 Kapitaldekning Kjernekapital 1, NOKm Ansvarlig kapital 1, NOKm Risikovektede eiendeler, NOK mrd 295,7 289,3 255,3 Kjernekapitaldekning 1, % 6,8 6,8 7,3 Kjernekapital 1, % 9,3 9,4 9,5 1 Inkludert resultatet for de tre første månedene. I henhold til Kredittilsynets regler (ekskl. ikke revidert resultat for 1. kvartal): kjernekapital NOK m (31. mar 2006: NOK m), ansvarlig kapital NOK m (31. mar 2006: NOK m), kjernekapitaldekning 6,6 % (31. mar 2006: 6,9 %), samlet kapitaldekning 9,1 % (31. mar 2006: 9,2 %). Note 8 Egenkapital, NOKm Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum Balanse ved begynnelsen av året, per 1. jan Utbetalt utbytte for Omregningsdifferanser -2-2 Netto inntekt regnskapsført mot egenkapitalen Periodens resultat Sum inntekter og kostnader regnskapsført mot egenkapitalen i året Balanse per 31. mar Balanse ved begynnelsen av året, per 1. jan Utbetalt utbytte for Omregningsdifferanser Netto inntekt regnskapsført mot egenkapitalen Periodens resultat Sum inntekter og kostnader regnskapsført mot egenkapitalen i året Balanse per 31. mar 2006 Aksjekapital 1 Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum D et samlede antall registrerte aksjer var 551m (31. des 2006: 551, 31. mar 2006: 551m). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

15 Segmentrapportering - Kundeansvarlige enheter Corporate and Institutional Banking Group functions and eliminations Retail Banking Sum Endrin g Group Treasury Sum Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter hvorav allokeringer Endring Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle eiendeler Sum driftskostnader hvorav allokeringer Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle eiendeler Driftsresultat Balanse, NOK mrd Utlån og fordringer 255,4 210,2 63,2 49,9 318,6 260,1 0,0 4,7 6,1 3,7 324,7 268,5 Andre eiendeler 3,1 2,8 26,2 20,8 29,3 23,6 75,8 94,0-20,6-43,1 84,5 74,5 Sum eiendeler 258,5 213,0 89,4 70,7 347,9 283,7 75,8 98,7-14,5-39,4 409,2 343,0 Innskudd 126,5 109,1 61,1 41,8 187,6 150,9 0,5 0,3 2,9 4,5 191,0 155,7 Annen gjeld 27,8 24,2 19,8 14,1 47,6 38,3 166,3 173,0-16,3-42,7 197,6 168,6 Sum gjeld 154,3 133,3 80,9 55,9 235,2 189,2 166,8 173,3-13,4-38,2 388,6 324,3 Økonomisk kapital/egenkapital 8,6 7,4 3,9 3,5 12,5 10,9-13,3 1,8 21,4 6,0 20,6 18,7 Sum gjeld og allokert egenkapital 162,9 140,7 84,8 59,4 247,7 200,1 153,5 175,1 8,0-32,2 409,2 343,0 Andre segmentposter Kapitalbruk, NOKm Nordea Bank Norge - 1. kvartal

16 Nordea Bank Norge ASA Resultatregnskap Første kvartal Hele året NOKm Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Nordea Bank Norge - 1. kvartal

17 Nordea Bank Norge ASA Balanse NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge - 1. kvartal

18 Nordea Bank Norge ASA Note 1 Egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd NOKm Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Omregningsdifferanser -1-1 Andre endringer Resultat for perioden Balanse per 31. mars Aksjekapitalen på NOK består av aksjer med pålydende 7 kroner. Nordea Bank AB (Publ), registreringsnummer , eier 100 prosent av aksjene i Nordea Bank Norge ASA. NOKm Sum egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Omregningsdifferanser 1 1 Resultat for perioden Balanse per 31. mars Note 2 Kapitaldekning Milliarder kroner Vektet beregningsgrunnlag pr Sum balanseposter 234,8 184,0 Sum poster utenfor balansen 36,1 36,8 Markeds- og valutarisiko 6,2 7,8 Beregningsgrunnlag 277,1 228,6 Millioner kroner % Kapitaldekning pr Kjernekapital ,4 7,1 Tilleggskapital ,5 2,3 Fradragsposter Total ansvarlig kapital ,9 9,4 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. Kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler (BASEL I). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag januar-juni 2005 Driftsresultatet var NOK 2 447m, en økning på 45% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag ni første måneder 2005 Driftsresultatet var NOK 3 513m, en økning på 43 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2005 Driftsresultatet var NOK 803m, en økning på 12% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 Kontanter og fordringer på sentralbanker Bankinnskudd 323.883 317.269 426.115 Utlån kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første seks måneder utgjorde NOK 1 195m (85), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 Sparebanken Hedmarks resultat før skatt for første kvartal 2005 ble 89 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode ifjor.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer