Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS"

Transkript

1 Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

2 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering av næringseiendom til å bli et bolighypotekforetak. Det innebærer at selskapets formål nå er å yte og erverve bolighypoteklån, samt å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett til dekning i selskapets sikkerhetsmasse. Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i første kvartal 2010 et resultat av ordinær drift etter tap, men før skatt på kr 119,3 mill. (kr 97,8 mill.). Resultatet tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (inklusiv opparbeidet overskudd) etter skatt på 11,9% (9,9%) beregnet på årsbasis, og en meravkastning utover gjennomsnittlig kort rente på 10,4% (7,4%). Netto renteinntekter var kr 130,9 mill. per (kr 129,8 mill.), eller 1,30% (2,11%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Samlede driftskostnader utgjorde kr 15,8 mill. (kr 18,6 mill.) eller 0,16 % (0,30 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Tap på utlån er bokført med kr 0,0 mill. På samme tidspunkt i fjor var det bokført et tap på kr 11,5 mill. Forvaltningskapitalen per var kr ,1 mill. (kr ,9 mill.). Egenkapital og kapitaldekning Selskapets aksjekapital er på kr mill. Samlet egenkapital per inklusiv udisponert overskudd etter skatt utgjør kr 3.444,3 mill. Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av første kvartal på kr 3.192,7 iht. Basel II-regelverket (kr 2.726,7 mill.) og består i sin helhet av kjernekapital. Kapitaldekningen var 9,3% (14,8%). Det er ikke tatt hensyn til periodens resultat ved beregning av kapitaldekningen, da resultatet ikke er revidert. Innlån Selskapet er i hovedsak finansiert av utstedte av obligasjoner med fortrinnsrett på kr 65,0 mrd. og et kortsiktig innlån fra morbank på kr 8,2 mrd. Utlån Brutto utlån pr utgjorde kr ,3 mill. (kr ,0 mill.) som i sin helhet er boliglån som administreres av Nordea Bank Norge ASA. Av utlånsporteføljen inngår kr 74,0 mrd. i sikkerhetsmassen. Dette tilsvarer en overdekning på 13,9% i forhold til de utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Rentesikring Selskapet benytter renteswapper for å utligne renterisikoen som oppstår ved at utlån og innlån har forskjellig rentebindingstid. Selskapet har ved utgangen av første kvartal renteswapper til en nominell verdi av kr 5,9 mrd. I tråd med IFRS-regelverket bokføres renteswapper og de sikrede fastrenteutlån til virkelig verdi. Mislighold og overtatte pant Verken pr eller pr var der noe mislighold av betydning i Nordea Eiendomskreditts utlånsportefølje. Lån misligholdt over 90 dager var pr på kr 7,8 mill. (kr 6,5 mill), som tilsvarer 0,01% (0,03%) av utlånsporteføljen.

3 Eierforhold Nordea Bank Norge ASA eier samtlige aksjer i Nordea Eiendomskreditt AS. Oslo, den 27. april 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Styret

4 Finansielle nøkkeltall Utdrag fra resultatregnskapet (NOK mill.) Pr Pr Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Tap (negative tall = tilbakeføring) Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (NOK mill.) Pr Pr Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall Pr Pr Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) årsbasis 22,71 4,59 14,45 Egenkapital pr. aksje (hele kroner) 224,59 186,11 180,02 Antall aksjer (i mill.) 15,34 15,34 15,34 Netto renteinntekter (i % av GFK) på årsbasis 1,30 % 2,11 % 1,68 % Resultat etter skatt (i % av GFK) på årsbasis 0,85 % 1,15 % 1,11 % Driftskostnader (i % av GFK) på årsbasis 0,16 % 0,30 % 0,24 % Kostnad/Inntekt 11,72 % 14,55 % 14,11 % Egenkapitalandel 4,46 % 11,67 % 80,28 % Avkastning gjennomsnittlig EK etter skatt på årsbasis 11,87 % 9,92 % 7,91 %

5 Resultatregnskap NOK 1000 Note Pr Pr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Sum avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) 5 (6) (5.081) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt Som tilskrives: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser Sum disponert

6 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1 NOK 1000 Jan-mars 2010 Jan-mars 2009 Hele 2009 Resultat for perioden Netto inntekt ført direkte mot egenkapitalen Totalresultat Tildeles: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser Sum Balanse Eiendeler Note Pr Pr Pr NOK 1000 Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån Nedskrivninger på individuelle utlån 4 - (2.441) - Nedskrivninger på grupper av utlån 4 - (15.500) - Sum netto utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Note 5

7 Gjeld og egenkapital Pr Pr Pr NOK 1000 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner - ( ) - Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Finansielle instrumenter Betalbar skatt Leverandørgjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt - - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lån Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Fond for urealiserte gevinster - - Sum Periodens resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 5

8 Oppstilling over endringer i egenkapitalen Bunden egenkapital NOK 1000 Aksjekapial 1) gevinster Fond for urealiserte Ubunden egenkapital Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse 1. januar Mottatt konsernbidrag Aksjebasert betaling 0 Tilført fra årets resultat Balanse 31. mars NOK 1000 Aksjekapial 1) gevinster Fond for urealiserte Ubunden egenkapital Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse 1. januar Aksjebasert betaling Tilført fra årets resultat Balanse 31. mars Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA. Bunden egenkapital Kontantstrømanalyse NOK 1000 Pr Pr Hele 2009 Resultat før skatt Skattekostnad (33.401) (27.395) (75.147) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (6.441) Tilført fra årets virksomhet Endring av utlånsvolum ( ) (91.821) Økning i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (1.751) ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Endring av øvrige fordringer Endring av øvrig gjeld ( ) ( ) A Netto kontantstrøm fra driften ( ) (31.033) Tilgang varige driftsmidler 0 (54) Plassering i bankinnskudd med avtalt løpetid ( ) Reduksjon av ansvarlig lån ( ) 0 0 Endring av beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre 0 (2) B Netto kontantstrøm fra investeringer (56) ( ) Mottatt (utbetalt) konsernbidrag ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd 0 0 (249) Ført direkte mot EK C Netto kontantstrøm fra finansiering ( ) A+B+C Netto likviditetsendring (31.034) (24.990) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr /

9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Nordea Eiendomskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Regnskapet for perioden 1. januar til 31. mars 2010 presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet ble for første gang utarbeidet i samsvar med prinsippene i IFRS pr , men behandling av pensjoner har fra fulgt IAS 19 Ytelser til ansatte, i tråd med NRS 6 som ble vedtatt i september Regnskapsprinsippene er uendret i forhold til årsrapporten for Note 2 Segmentinformasjon Nordea Eiendomskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Nordea Eiendomskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Nordea Eiendomskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK kv kv Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK kv kv Tilgjengelig for salg, realisert Valutainstrumenter Finansielle instrumenter i handelsporteføljen Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

10 Note 4 Tap på utlån og nedskrivning på utlån med verdifall Tap på utlån NOK kv kv Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån 0 0 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån Konstaterte tap i perioden 0 0 Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall NOK kvartal kvartal 2009 Individuelt vurderte lån Utlånsgrupper Sum Individuelt vurderte lån Utlåns-grupper Nedskrivninger pr. 1. januar Økte nedskrivninger i perioden Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeførte nedskrivninger i perioden Sum endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger pr. 31. mars Sum Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall NOK mar mar Utlån og fordringer uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte Sum utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte lån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte 0 0 Nedskrivning på utlånsgrupper med verdifall Sum nedskrivninger Netto utlån og fordringer Nøkkeltall 31. mar mar Andel utlån med verdifall, brutto 1, i % 0,00 0,23 Andel utlån med verdifall, netto 2, i % 0,00 0,22 Samlet nedskrivningsgrad 3, i % 0,00 0,08 Nedskrivningsgrad utlån med verdifall 4, i % 0,00 4,47 Misligholdte utlån uten verdifall 5, i NOK Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Totalte nedkrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer, i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 5 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, uten verdifall)

11 Note 5 Klassifisering av finansielle instrumenter Av eiendelene listet opp under, er utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til og fordringer på kunder, rentebærende verdipapirer, derivater, samt påløpte renter av de nevnte postene, eksponert for kredittrisiko. Eksponeringen tilsvarer den bokførte verdien angitt i noten. Pr (NOK 1000) Eiendeler Utlån og fordringer Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikkefinansielle eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker 0 0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer 0 Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler 0 Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) 0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Sum Gjeld Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikkefinansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen 0 Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån 0 Sum gjeld Sum

12 Pr (NOK 1000) Eiendeler Utlån og fordringer Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikkefinansielle eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker 6 6 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Sum Gjeld Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikkefinansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Sum gjeld Sum

13 Note 6 Derivater Pr Virkelig verdi (NOK 1000) Positiv Negativ Nominell verdi Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater Pr Virkelig verdi (NOK 1000) Positiv Negativ Nominell verdi Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater

14 Note 7 Kapitaldekning Nordea Eiendomskreditt er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravsforskriften. Ansvarlig kapital består av kjernekapital (i hovedsak innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (i hovedsak ansvarlig lånekapital). Norgeskreditt har ikke ansvarlig lånekapital. Overgangsreglene angir at institusjoner som bruker IRB- metode for å beregne kapitalkravet, i 2007, 2008 og 2009 skal ha en ansvarlig kapital på henholdsvis 95% (2007), 90% (2008) og 80% (2009) av det som Basel I regelverket ville gitt. Overgangsreglene ble sent i 2009 forlenget til å gjelde også for 2010 og 2011 med 80% av kapitalkravet iht. Basel I. Ansvarlig kapital NOK mill Egenkapital Utsatt skattefordel IRB-avsetning shortfall (-) Kjernekapital = sum ansvarlig kapital Periodens delårsresultat er ikke inkludert i egenkapitalen, da resultatet ikke er revidert. 2 Dersom forventet tap beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften for grunnleggende IRB metode overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, fremkommer et underskudd på nedskrivninger (shortfall). I henhold til Basel II skal underskuddet på nedskrivninger komme til fradrag med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen, eller med 100% i kjernekapitalen dersom selskapet ikke har tilleggskapital. Beregning av kapitalkrav NOK mill Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav massemarked herav massemarked SMB herav massemarked fast eiendom herav massemarked øvrig hvorav andre Standardmetode hvorav stat og statlige institusjoner hvorav andre Markedsrisiko Operasjonell risiko Standardmetode Delsum Justeringer for minimumsgrenser Tilleggskrav iht. minimumsgrenser Sum Kapitaldekning Kjernekapitaldekning inkl. resultat i % 152,2 % Kapitaldekning inkl. resultat i % 152,2 % Kjernekapitaldekning ekskl. resultat i % 9,3 % 14,8 % Kapitaldekning ekskl. resultat i % 9,3 % 14,8 % Minstekravet til kapitaldekning er 8,0%, og kravet har vært oppfylt gjennom hele perioden. Kapitalkravanalyse pr. 31. mars 2010 Eksponeringsklasser Gj.snitt risikovekt Kapitalkrav (NOK i % mill.) Bedrifter 0 % 0 Institusjoner 20 % 0 Personkunder 14 % 982 Stat og statlige institusjoner 0 % 0 Andre 20 % 0 Sum kredittrisiko 14 % 982

15 Note 8 Risiko- og usikkerhetsfaktorer Nordea Eiendomskreditts virksomhet er begrenset til å yte pantesikrede boliglån og selskapet har dermed kun eksponering mot boligeiendomsmarkedet. Kredittrisiko knyttet til låntagernes evne til å betjene sine lån er den største risikofaktoren i selskapet, foruten prisutviklingen i eiendomsmarkedet. Til tross for usikkerhet om den markoøkonomiske utviklingen, forventes det ikke vesentlig økning i tapsutviklingen ettersom utlånsporteføljen i Nordea Eiendomskreditt vurderes å være godt sikret. Nordea Eiendomskreditt har også risikoer som markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. For mer informasjon om risikosammensetningen, se årsberetningen for Det forventes ikke at de ovennevnte eksponeringene og risikoene vil ha noen vesentlig negativ effekt på selskapet de tre neste månedene. Note 9 Transaksjoner med nærstående parter For Nordea Eiendomskreditt vil nærstående parter omfatte morselskap, øvrige selskaper i Nordea-konsernet samt nøkkelpersoner i ledende stillinger. I første kvartal 2010 har Nordea Eiendomskreditt overtatt den fulle risikoen for rente-, likviditets- og kredittap knyttet til den utlånsporteføljen som selskapet kjøpte fra morselskapet Nordea Bank Norge 2008 og I tråd med IFRS-regelverket, vises derfor porteføljen fra og med første kvartal 2010 i Nordea Eiendomskreditts balanse. Utlånsporteføljen på ca 80 mrd. kroner er fra samme tidspunkt fraregnet i Nordea Bank Norges balanse.

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr. 30.06.2008

Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer