Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

2 Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode i Resultat etter skatt økte med 39 % til NOK 809m (581). Høyere volum kompenserte for press på marginene. Samlede inntekter økte med 12 % til NOK 1 929m som følge av økte provisjonsinntekter og gevinster fra finansielle instrumenter. Driftskostnadene økte med 6 % og tap på utlån var positive med NOK 206m (35). Dette ga en avkastning på egenkapitalen på 16,9 %. Kostnader i forhold til inntekter var 53 %. Fem kvartaler på rad med netto tilbakeføringer av tap på utlån understreker den gode kredittkvaliteten. Inntekter Samlede inntekter økte med 12 % til NOK 1 929m og netto renteinntekter med 2 % til NOK 1 268m. Volumveksten var stor i alle segmenter med unntak av Corporate Banking. Utlån økte med 21 % på årsbasis til NOK 268 mrd. Boliglån til personkunder økte betydelig til NOK 95 mrd (79). Dette tilsvarer en vekst på årsbasis på 20 % (20). Utlånsmarginene ble redusert siste 12 måneder grunnet sterk konkurranse i alle segmenter. Innskudd var på NOK 156 mrd, en økning på 18 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 22 % til NOK 390m. Det har vært en økning i alle hovedtyper av provisjoner sammenlignet med første kvartal Generelt utviklet sparerelaterte provisjoner seg sterkt og økte med 44 % til NOK 95m. Antallet kort- og nettbetalinger fortsatte å øke og resulterte i økte inntekter fra betalinger og kort med 17 % til NOK 229m. I første kvartal 2006 hadde Nordea en gevinst på poster vurdert til virkelig verdi på NOK 237m (146) som er 63 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen kan hovedsakelig forklares ved økte resultater fra finansielle derivater hovedsakelig på grunn av stor kundeetterspørsel etter strukturerte produkter. Kostnader Samlede kostnader var NOK 1 026m i kvartalet, opp 6 % sammenlignet med fjoråret. Personalkostnader økte med 5 % til NOK 617m. Antall årsverk er redusert med 60 til sammenlignet med første kvartal Andre kostnader var NOK 409m, som er 8 % høyere enn i første kvartal i fjor. Dette gjenspeiler et høyere aktivitetsnivå. Tap på utlån Tap på utlån var positive med NOK 206m (35) og skyldes hovedsakelig tilbakeføring av gruppevise nedskrivninger. Kredittkvaliteten vurderes å være god. Skatt Effektiv skattesats i første kvartal 2006 var 27,3 % (27,6). 2. mars 2006 ga Oslo Tingrett Nordea medhold vedrørende overprøving av Overligningsnemndas (OL) vedtak av 9. juni OL øket verdien av K- Fondsforsikring AS, som ble solgt fra Christiania Forsikring AS til Norske Liv Holding AS i 2001, med NOK 55m i forhold til den avtalte salgsprisen. Staten har anket dommen og den reduserte skatten på NOK 15m er derfor ikke regnskapsført. Resultat Resultat etter skatt økte med 39 % til NOK 809m. Dette tilsvarer NOK 1,47 per aksje (1,05) og en avkastning på egenkapitalen på 16,9 % (13,1). Resultat per aksje siste 12 måneder var NOK 6,49 (4,44). Sammenligning med fjerde kvartal 2005 Driftsresultatet ble redusert med 7 % i forhold til fjerde kvartal 2005 og endte på NOK 1 114m. Resultat etter skatt ble redusert med 3% til NOK 809m. Dette skyldes hovedsakelig reduserte inntekter fra kurtasje og finansielle derivater, etter et spesielt høyt nivå i forrige kvartal. Totale kostnader var på samme nivå som i forrige kvartal. Inntekter Samlede inntekter ble redusert med 12 %. Netto renteinntekter ble redusert med 3 % til NOK 1 268m. Det har vært en økning i netto renteinntekter fra utlån og innskuddsprodukter, mens renteinntekter fra andre produkter er redusert. Volumveksten fortsatte i de fleste segmentene. Samlet økte utlånene med 4 % til NOK 269 mrd. Marginene på utlån har øket noe, mens det har vært en nedgang i innskuddsmarginene. Innskudd økte med 5 % til NOK 156 mrd. Netto gebyr- og provisjonsinntekter ble redusert med 19 % til NOK 390m og skyldes hovedsakelig reduserte inntekter fra sparerelaterte provisjoner og emisjoner. Gebyrer fra betalinger var på samme nivå som i 4. kvartal Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi ble redusert med 35 % til NOK 237m fra et spesielt høyt nivå i fjerde kvartal Nordea Bank Norge - 1. kvartal

3 Kostnader Samlede kostnader var uendret sammenlignet med forrige kvartal. Personalkostnadene økte med 10 % til NOK 617m og skyldes hovedsakelig en reversering av variable lønninger i fjerde kvartal. Det var en økning i antall årsverk på 22 i første kvartal. Andre kostnader ble redusert med 13 % til NOK 409m hovedsakelig som følge av lavere kostnader til markedsføring, fast eiendom og IT. Tap på utlån Tap på utlån var positive med NOK 206m (18) fordi tilbakeføringene var høyere enn nye nedskrivninger. Resultat Resultatet var NOK 809m (838) som tilsvarer NOK 1,47 per aksje og en avkastning på egenkapitalen på 16,9 %. Kredittporteføljen Ved utgangen av første kvartal var netto utlån med verdifall NOK 1 776m (3 000) som er 0,7 % av samlede utlån. Til sammenligning utgjorde netto utlån med verdifall 1,4 % av samlede utlån for et år siden. Andelen utlån til personmarkedet var 44 %. Det var ingen større endringer i sammensetningen av utlån til bedrifter i løpet av kvartalet. Eiendomsforvaltning er fremdeles den største sektoreksponeringen i Nordeas kredittportefølje. Den beløper seg til NOK 45 mrd tilsvarende 17% av den totale porteføljen. Kapitaldekning Nordea har fortsatt en sterk kapitalposisjon. Kjernekapitaldekningen inkludert resultatet for første kvartal var 7,3 % og kapitaldekningen 9,5 % ved utgangen kvartalet. Konsernets risikovektede eiendeler beløp seg til 255 mrd per 31. mars 2006 noe som er en økning siste kvartal på NOK 18 mrd. Kravet til kapitaldekning er 8 % til enhver tid. Konsernets ansvarlige kapital eksklusive periodens resultat utgjorde NOK 23,4 mrd tilsvarende en kapitaldekning på 9,2 %. Kjernekapitalen utgjorde NOK 17,7 mrd tilsvarende 6,9 %. Utsikter 2006 Nordeas vekststrategi, inkludert økt fokus på kryss-salg til eksisterende kunder, viser resultater. Nordea er trygg på å fortsatt kunne levere i henhold til sine finansielle mål. Målet om minst 5 prosentpoengs forskjell mellom utviklingen i inntekter og kostnader ble nådd med god margin i første kvartal, og Nordea er trygg på at denne ambisjonen vil bli nådd for året som helhet. Forretningsaktiviteten hos Nordeas kunder er fortsatt stor, og Nordea skal utnytte disse inntektsmulighetene. Som følge av dette ventes det en moderat kostnadsøkning i 2006 på linje med første kvartal. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

4 Hovedtall Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Endring 4. kv. Endring Hele året NOKm % 2005 % 2005 Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Balanse 31. mar 31. mar 31. des 31. des NOKmrd Statskasseveksler og andre rentebærende verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall 1. kv. 1. kv. 4. kv. Hele året Resultat per aksje, NOK 1,47 1,05 1,52 6,07 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden, NOK 6,49 4,44 6,07 6,07 Egenkapital per aksje 1,2, NOK 33,88 30,63 35,64 35,64 Antall aksjer 2,3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 16,9 13,1 17,4 18,2 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 3,4, % 7,3 7,6 7,6 7,6 Kapitaldekning 3,4, % 9,5 9,0 9,9 9,9 Risikovektede eiendeler 3, NOK mrd Antall årsverk Egenkapital ekskl. fond for urealiserte gevinster. 2 Se note til Bevegelser i egenkapitalen på side 8. 3 Ved utgangen av perioden 4 Inkludert resultatet for perioden. For kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler, se note 7. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

5 Kvartalsvis utvikling 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter (note 1) Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader (note 2) Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Resultat per aksje, NOK 1,47 1,52 1,35 2,15 1,05 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 6,49 6,07 5,68 5,32 4,44 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 1 Netto gebyr- og provisjonsinntekter, NOKm Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtasje Custody Innskudd Sum sparerelaterte provisjoner Betalinger Kort Sum betalingsrelaterte provisjoner Utlån Garantier og remburser Sum utlånsrelaterte provisjoner Andre provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Betalinger Andre provisjonskostnader Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 2 Generelle administrasjonskostnader, NOKm Personalkostnader Overskuddsdeling Informasjonsteknologi Markedsføring Porto-, telefon- og kontorkostnader Husleie og eiendomskostnader Andre Sum Variable lønninger var NOK 72m i 1. kv (4. kv. 2005: NOK 14m). 2 Vedrører IT-drift, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader i 1. kv. 2006, inkl. personalkostnader, osv., men eksklusive IT-kostnader i forsikringsvirksomheten, var NOK 153m (4. kv. 2005: NOK 187m). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

6 Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Note Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning, amortisering og nedskrivning på materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Resultat per aksje, NOK 1,47 1,05 6,07 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

7 Balanse 31. mar 31. des 31. mar NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler m.m Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Aksjer i tilknyttede selskaper Materielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea Bank Norge - 1. kvartal

8 Bevegelser i egenkapitalen NOKm Egenkapital ved utgangen av året, per 31. des Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum Utbytte for Periodens resultat Egenkapital per 31. mars NOKm Egenkapital ved utgangen av året, per 31. des Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum Endring av regnskapsprinsipper: IAS 39 Finansielle instrumenter Egenkapital ved begynnelsen av året, per 1. jan Utbytte for Periodens resultat Egenkapital per 31. mars Det samlede antall registrerte aksjer var ( ) pålydende 7 kroner. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

9 Kontantstrømoppstilling Jan-mar Jan-mar NOKm Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endring i utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Endring i utlån til og fordringer på kunder Endring i rentebærende verdipapirer Endring i aksjer Endring i derivater, netto Endring i andre eiendeler Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner Endring i innskudd og lån fra kunder Endring i utstedte verdipapirer Endring i annen gjeld Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Kjøp av materielle eiendeler Salg av materielle eiendeler 5 2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte ansvarlige lån Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Årets kontantstrøm Likviditetsbeholdning i begynnelsen av året Likviditetsbeholdning ved utgangen av året Endring Kontanter og likvider 31 mar 31 mar Følgende poster er inkludert i kontanter og likvider (NOKm): Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Nordeas konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er fastsatt av EU. Regnskapet presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Det er foreløpig ikke gitt adgang til at finansieringsselskaper i Norge kan avlegge selskapsregnskapet i samsvar med IFRS. Selskapsregnskap for Nordea Bank Norge ASA, utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, herunder forskrifter om årsregnskap m.m. for banker er presentert på side Grunnlag for presentasjonen Regnskapsprinsippene og grunnlaget for vurderinger er, i det alt vesentligste, uendret i forhold til Årsrapport Økt gjennomsiktighet når det gjelder provisjoner Presentasjonen av Netto gebyr- og provisjonsinntekter er endret for bedre å illustrere Nordeas typer av provisjonsinntekter- og kostnader. Det er lagt til nye rapporteringslinjer for å øke gjennomsiktigheten samt flere reklassifiseringer for å gjøre presentasjonen enda bedre. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Justeringer i balansen Ved årsslutt 2005 ble åpningsbalansen for 2005 justert. Tilsvarende justeringer er gjort i de sammenlignbare tallene per 31. mars Den totale effekten var en reduksjon av egenkapitalen med NOK 188m. Valutakurser Jan-mar Jan-des Jan-mar EUR 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 8,0235 8,0124 8,2382 Balanse (ved utgangen av perioden) 7,9640 7,9840 8,2070 USD 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 6,6718 6,4424 6,2815 Balanse (ved utgangen av perioden) 6,5800 6,7700 6,3320 SEK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 0,8584 0,8640 0,9080 Balanse (ved utgangen av perioden) 0,8447 0,8504 0,8974 DKK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 1,0752 1,0753 1,1068 Balanse (ved utgangen av perioden) 1,0672 1,0701 1,1016 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

11 Jan-mar Jan-mar Note 2 Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi, NOKm Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renterelaterte instrumenter Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/-tap Sum Jan-mar Jan-mar Note 3 Nedskrivninger på utlån og fordringer, NOKm Tap på utlån fordelt på kategorier Tap og nedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder Tilbakeføringer og innganger på utlån til og fordringer på kunder Sum Spesifikasjoner Spesifiserte nedskrivninger for individuelt vurderte utlån Konstaterte tap i perioden 2 66 Anvendte nedskrivninger for konstaterte tap i perioden Periodens nedskrivninger for sannsynlige tap på utlån Inngang på tidligere perioders konstaterte tap Reversering av tidligere perioders nedskrivninger Periodens netto nedskrivninger på utlån for individuelt vurderte utlån i perioden Samlede nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger 0 0 Reversering av nedskrivninger Periodens endringer i samlede nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Samlede nedskrivninger på grupper av små utlån Konstaterte tap i perioden 0 0 Inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0 0 Nedskrivninger 1 4 Reversering av nedskrivninger 0 0 Periodens netto nedskrivninger på grupper av små utlån 1 4 Landrisiko Økning av nedskrivning for landrisiko 0 3 Reversering av nedskrivning for landrisiko -4 0 Periodens endringer i nedskrivninger på landrisiko -4 3 Betingede forpliktelser Netto tap for dekning av garantier og andre betingede forpliktelser Netto tap for dekning av garantier og andre betingede forpliktelser i perioden Verdiendring på overtatte eiendeler Nedskrivninger på utlån og fordringer Nordea Bank Norge - 1. kvartal

12 Note 4 Utlån og fordringer og nedskrivninger for verdifall 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og sentralbanker Utlån til og fordringer på kunder Sum Utlån og fordringer per kundekategori Kreditt- 31. mar 2006, NOKm institusjoner Bedrifter Offentlig sektor Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av usikre utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Kreditt- 31. des 2005, NOKm institusjoner Bedrifter Personkunder Personkunder Offentlig sektor Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Sum Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

13 Note 4, fortsatt 31. mar 2005, NOKm Kredittinstitusjoner Bedrifter Personkunder Offentlig sektor Sum Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån mar 31. des 31. mar Nedskrivninger/utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, % 48,4 49,7 46,8 Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger/utlån og fordringer til kunder før nedskrivninger, % 1,3 1,5 2,5 31. mar 31. des 31. mar Overtatte eiendeler, NOKm Eiendeler Tomter og bygninger Aksjer og andeler Andre eiendeler Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

14 Note 5 Klassifisering av finansielle instrumenter, NOKm 31. mar 2006 Finansielle eiendeler Utlån og fordringer Holdes til forfall Trading portefølje Eiendeler til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Til salgs Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler m.m Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Aksjer Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre eiendeler Sum mar 2006 Finansiell gjeld Trading portefølje Gjeld til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlige lån Sum Sum Note 6 Derivater, NOKm 31. mar 2006 Eiendeler Gjeld Sum Virkelig verdi Virkelig verdi nominell verdi Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Andre derivater Sum Derivater brukt som sikring Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Sum Sum derivater Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Andre derivater Sum mar 31. des 31. mar Note 7 Kapitaldekning Kjernekapital, NOKm Ansvarlig kapital, NOKm Risikovektede eiendeler, NOK mrd Kjernekapitaldekning (%) 1 7,3 7,6 7,3 Kapitaldekning (%) 1 9,5 9,9 8,8 1 Inkludert resultatet for de tre første månedene. I henhold til Kredittilsynets regler (ekskl. resultat for 1. kvartal): Kjernekapital NOK m (31. mar. 2005: NOK m), ansvarlig kapital NOK (31. mar. 2005: NOK m), kjernekapitaldekning 6,9 % (31. mar. 2005: 7,3 %), samlet kapitaldekning 9,2 % (31. mar. 2005: 8,8 %). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

15 Segmentrapportering - Kundeansvarlige enheter Corporate and Institutional Banking Group functions and eliminations Retail Banking Sum Endring Group Treasury Sum Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter hvorav allokeringer Endring Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle eiendeler Sum driftskostnader hvorav allokeringer Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle eiendeler Driftsresultat Balanse, NOK mrd Utlån og fordringer 210,2 179,9 54,2 47,3 264,4 227,2 83,5 49,5-38,3-35,4 309,6 241,3 Andre eiendeler 2,8 1,9 16,5 17,2 19,3 19,1 15,2 15,2-1,1 4,3 33,4 38,6 Sum eiendeler 213,0 181,8 70,7 64,5 283,7 246,3 98,7 64,7-39,4-31,1 343,0 279,9 Innskudd 127,5 110,5 50,9 47,2 178,4 157,7 139,5 85,5-40,7-38,9 277,2 204,3 Annen gjeld 5,8 26,4 5,0 12,9 10,8 39,3 33,9 3,8 2,5 15,6 47,2 58,7 Sum gjeld 133,3 136,9 55,9 60,1 189,2 197,0 173,4 89,3-38,2-23,3 324,4 263,0 Økonomisk kapital/egenkapital 7,4 6,5 3,5 3,0 10,9 9,5 1,7 0,5 6,0 6,9 18,6 16,9 Sum gjeld og allokert egenkapital 140,7 143,4 59,4 63,1 200,1 206,5 175,1 89,8-32,2-16,4 343,0 279,9 Andre segmentposter Kapitalbruk, NOKm Nordea Bank Norge - 1. kvartal

16 Nordea Bank Norge ASA Resultatregnskap Første kvartal Hele året NOKm Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Nordea Bank Norge - 1. kvartal

17 Nordea Bank Norge ASA Balanse NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge - 1. kvartal

18 Nordea Bank Norge ASA Note 1 Egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd NOKm Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Omregningsdifferanser 1 1 Resultat for perioden Balanse per 31. mars Aksjekapitalen på NOK består av aksjer med pålydende 7 kroner. Nordea Bank AB (Publ), registreringsnummer , eier 100 prosent av aksjene i Nordea Bank Norge ASA. NOKm Sum egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Endring i regnskapsprinsipper Revaluering av verdien på utlån Balanse ved inngangen til året, 1 jan Resultat for perioden Balanse per 31. mars Note 2 Kapitaldekning Milliarder kroner Vektet beregningsgrunnlag pr Sum balanseposter 184,0 151,2 Sum poster utenfor balansen 36,8 20,4 Markeds- og valutarisiko 7,8 3,4 Beregningsgrunnlag 228,6 175,0 Millioner kroner % Kapitaldekning pr Kjernekapital ,1 8,1 Tilleggskapital ,3 1,5 Fradragsposter ,0 - Total ansvarlig kapital ,4 9,6 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. Kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer