Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

2 Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode i Resultat etter skatt økte med 39 % til NOK 809m (581). Høyere volum kompenserte for press på marginene. Samlede inntekter økte med 12 % til NOK 1 929m som følge av økte provisjonsinntekter og gevinster fra finansielle instrumenter. Driftskostnadene økte med 6 % og tap på utlån var positive med NOK 206m (35). Dette ga en avkastning på egenkapitalen på 16,9 %. Kostnader i forhold til inntekter var 53 %. Fem kvartaler på rad med netto tilbakeføringer av tap på utlån understreker den gode kredittkvaliteten. Inntekter Samlede inntekter økte med 12 % til NOK 1 929m og netto renteinntekter med 2 % til NOK 1 268m. Volumveksten var stor i alle segmenter med unntak av Corporate Banking. Utlån økte med 21 % på årsbasis til NOK 268 mrd. Boliglån til personkunder økte betydelig til NOK 95 mrd (79). Dette tilsvarer en vekst på årsbasis på 20 % (20). Utlånsmarginene ble redusert siste 12 måneder grunnet sterk konkurranse i alle segmenter. Innskudd var på NOK 156 mrd, en økning på 18 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 22 % til NOK 390m. Det har vært en økning i alle hovedtyper av provisjoner sammenlignet med første kvartal Generelt utviklet sparerelaterte provisjoner seg sterkt og økte med 44 % til NOK 95m. Antallet kort- og nettbetalinger fortsatte å øke og resulterte i økte inntekter fra betalinger og kort med 17 % til NOK 229m. I første kvartal 2006 hadde Nordea en gevinst på poster vurdert til virkelig verdi på NOK 237m (146) som er 63 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen kan hovedsakelig forklares ved økte resultater fra finansielle derivater hovedsakelig på grunn av stor kundeetterspørsel etter strukturerte produkter. Kostnader Samlede kostnader var NOK 1 026m i kvartalet, opp 6 % sammenlignet med fjoråret. Personalkostnader økte med 5 % til NOK 617m. Antall årsverk er redusert med 60 til sammenlignet med første kvartal Andre kostnader var NOK 409m, som er 8 % høyere enn i første kvartal i fjor. Dette gjenspeiler et høyere aktivitetsnivå. Tap på utlån Tap på utlån var positive med NOK 206m (35) og skyldes hovedsakelig tilbakeføring av gruppevise nedskrivninger. Kredittkvaliteten vurderes å være god. Skatt Effektiv skattesats i første kvartal 2006 var 27,3 % (27,6). 2. mars 2006 ga Oslo Tingrett Nordea medhold vedrørende overprøving av Overligningsnemndas (OL) vedtak av 9. juni OL øket verdien av K- Fondsforsikring AS, som ble solgt fra Christiania Forsikring AS til Norske Liv Holding AS i 2001, med NOK 55m i forhold til den avtalte salgsprisen. Staten har anket dommen og den reduserte skatten på NOK 15m er derfor ikke regnskapsført. Resultat Resultat etter skatt økte med 39 % til NOK 809m. Dette tilsvarer NOK 1,47 per aksje (1,05) og en avkastning på egenkapitalen på 16,9 % (13,1). Resultat per aksje siste 12 måneder var NOK 6,49 (4,44). Sammenligning med fjerde kvartal 2005 Driftsresultatet ble redusert med 7 % i forhold til fjerde kvartal 2005 og endte på NOK 1 114m. Resultat etter skatt ble redusert med 3% til NOK 809m. Dette skyldes hovedsakelig reduserte inntekter fra kurtasje og finansielle derivater, etter et spesielt høyt nivå i forrige kvartal. Totale kostnader var på samme nivå som i forrige kvartal. Inntekter Samlede inntekter ble redusert med 12 %. Netto renteinntekter ble redusert med 3 % til NOK 1 268m. Det har vært en økning i netto renteinntekter fra utlån og innskuddsprodukter, mens renteinntekter fra andre produkter er redusert. Volumveksten fortsatte i de fleste segmentene. Samlet økte utlånene med 4 % til NOK 269 mrd. Marginene på utlån har øket noe, mens det har vært en nedgang i innskuddsmarginene. Innskudd økte med 5 % til NOK 156 mrd. Netto gebyr- og provisjonsinntekter ble redusert med 19 % til NOK 390m og skyldes hovedsakelig reduserte inntekter fra sparerelaterte provisjoner og emisjoner. Gebyrer fra betalinger var på samme nivå som i 4. kvartal Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi ble redusert med 35 % til NOK 237m fra et spesielt høyt nivå i fjerde kvartal Nordea Bank Norge - 1. kvartal

3 Kostnader Samlede kostnader var uendret sammenlignet med forrige kvartal. Personalkostnadene økte med 10 % til NOK 617m og skyldes hovedsakelig en reversering av variable lønninger i fjerde kvartal. Det var en økning i antall årsverk på 22 i første kvartal. Andre kostnader ble redusert med 13 % til NOK 409m hovedsakelig som følge av lavere kostnader til markedsføring, fast eiendom og IT. Tap på utlån Tap på utlån var positive med NOK 206m (18) fordi tilbakeføringene var høyere enn nye nedskrivninger. Resultat Resultatet var NOK 809m (838) som tilsvarer NOK 1,47 per aksje og en avkastning på egenkapitalen på 16,9 %. Kredittporteføljen Ved utgangen av første kvartal var netto utlån med verdifall NOK 1 776m (3 000) som er 0,7 % av samlede utlån. Til sammenligning utgjorde netto utlån med verdifall 1,4 % av samlede utlån for et år siden. Andelen utlån til personmarkedet var 44 %. Det var ingen større endringer i sammensetningen av utlån til bedrifter i løpet av kvartalet. Eiendomsforvaltning er fremdeles den største sektoreksponeringen i Nordeas kredittportefølje. Den beløper seg til NOK 45 mrd tilsvarende 17% av den totale porteføljen. Kapitaldekning Nordea har fortsatt en sterk kapitalposisjon. Kjernekapitaldekningen inkludert resultatet for første kvartal var 7,3 % og kapitaldekningen 9,5 % ved utgangen kvartalet. Konsernets risikovektede eiendeler beløp seg til 255 mrd per 31. mars 2006 noe som er en økning siste kvartal på NOK 18 mrd. Kravet til kapitaldekning er 8 % til enhver tid. Konsernets ansvarlige kapital eksklusive periodens resultat utgjorde NOK 23,4 mrd tilsvarende en kapitaldekning på 9,2 %. Kjernekapitalen utgjorde NOK 17,7 mrd tilsvarende 6,9 %. Utsikter 2006 Nordeas vekststrategi, inkludert økt fokus på kryss-salg til eksisterende kunder, viser resultater. Nordea er trygg på å fortsatt kunne levere i henhold til sine finansielle mål. Målet om minst 5 prosentpoengs forskjell mellom utviklingen i inntekter og kostnader ble nådd med god margin i første kvartal, og Nordea er trygg på at denne ambisjonen vil bli nådd for året som helhet. Forretningsaktiviteten hos Nordeas kunder er fortsatt stor, og Nordea skal utnytte disse inntektsmulighetene. Som følge av dette ventes det en moderat kostnadsøkning i 2006 på linje med første kvartal. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

4 Hovedtall Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Endring 4. kv. Endring Hele året NOKm % 2005 % 2005 Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Balanse 31. mar 31. mar 31. des 31. des NOKmrd Statskasseveksler og andre rentebærende verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall 1. kv. 1. kv. 4. kv. Hele året Resultat per aksje, NOK 1,47 1,05 1,52 6,07 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden, NOK 6,49 4,44 6,07 6,07 Egenkapital per aksje 1,2, NOK 33,88 30,63 35,64 35,64 Antall aksjer 2,3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 16,9 13,1 17,4 18,2 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 3,4, % 7,3 7,6 7,6 7,6 Kapitaldekning 3,4, % 9,5 9,0 9,9 9,9 Risikovektede eiendeler 3, NOK mrd Antall årsverk Egenkapital ekskl. fond for urealiserte gevinster. 2 Se note til Bevegelser i egenkapitalen på side 8. 3 Ved utgangen av perioden 4 Inkludert resultatet for perioden. For kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler, se note 7. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

5 Kvartalsvis utvikling 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter (note 1) Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader (note 2) Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Resultat per aksje, NOK 1,47 1,52 1,35 2,15 1,05 Resultat per aksje, siste 12 måneder til utgangen av perioden 6,49 6,07 5,68 5,32 4,44 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 1 Netto gebyr- og provisjonsinntekter, NOKm Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtasje Custody Innskudd Sum sparerelaterte provisjoner Betalinger Kort Sum betalingsrelaterte provisjoner Utlån Garantier og remburser Sum utlånsrelaterte provisjoner Andre provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Betalinger Andre provisjonskostnader Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Note 2 Generelle administrasjonskostnader, NOKm Personalkostnader Overskuddsdeling Informasjonsteknologi Markedsføring Porto-, telefon- og kontorkostnader Husleie og eiendomskostnader Andre Sum Variable lønninger var NOK 72m i 1. kv (4. kv. 2005: NOK 14m). 2 Vedrører IT-drift, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader i 1. kv. 2006, inkl. personalkostnader, osv., men eksklusive IT-kostnader i forsikringsvirksomheten, var NOK 153m (4. kv. 2005: NOK 187m). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

6 Resultatregnskap 1. kv. 1. kv. Hele året NOKm Note Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Resultat fra selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning, amortisering og nedskrivning på materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Resultat per aksje, NOK 1,47 1,05 6,07 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

7 Balanse 31. mar 31. des 31. mar NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler m.m Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Aksjer i tilknyttede selskaper Materielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea Bank Norge - 1. kvartal

8 Bevegelser i egenkapitalen NOKm Egenkapital ved utgangen av året, per 31. des Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum Utbytte for Periodens resultat Egenkapital per 31. mars NOKm Egenkapital ved utgangen av året, per 31. des Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum Endring av regnskapsprinsipper: IAS 39 Finansielle instrumenter Egenkapital ved begynnelsen av året, per 1. jan Utbytte for Periodens resultat Egenkapital per 31. mars Det samlede antall registrerte aksjer var ( ) pålydende 7 kroner. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

9 Kontantstrømoppstilling Jan-mar Jan-mar NOKm Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endring i utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Endring i utlån til og fordringer på kunder Endring i rentebærende verdipapirer Endring i aksjer Endring i derivater, netto Endring i andre eiendeler Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner Endring i innskudd og lån fra kunder Endring i utstedte verdipapirer Endring i annen gjeld Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Kjøp av materielle eiendeler Salg av materielle eiendeler 5 2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte ansvarlige lån Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Årets kontantstrøm Likviditetsbeholdning i begynnelsen av året Likviditetsbeholdning ved utgangen av året Endring Kontanter og likvider 31 mar 31 mar Følgende poster er inkludert i kontanter og likvider (NOKm): Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Nordeas konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er fastsatt av EU. Regnskapet presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Det er foreløpig ikke gitt adgang til at finansieringsselskaper i Norge kan avlegge selskapsregnskapet i samsvar med IFRS. Selskapsregnskap for Nordea Bank Norge ASA, utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, herunder forskrifter om årsregnskap m.m. for banker er presentert på side Grunnlag for presentasjonen Regnskapsprinsippene og grunnlaget for vurderinger er, i det alt vesentligste, uendret i forhold til Årsrapport Økt gjennomsiktighet når det gjelder provisjoner Presentasjonen av Netto gebyr- og provisjonsinntekter er endret for bedre å illustrere Nordeas typer av provisjonsinntekter- og kostnader. Det er lagt til nye rapporteringslinjer for å øke gjennomsiktigheten samt flere reklassifiseringer for å gjøre presentasjonen enda bedre. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Justeringer i balansen Ved årsslutt 2005 ble åpningsbalansen for 2005 justert. Tilsvarende justeringer er gjort i de sammenlignbare tallene per 31. mars Den totale effekten var en reduksjon av egenkapitalen med NOK 188m. Valutakurser Jan-mar Jan-des Jan-mar EUR 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 8,0235 8,0124 8,2382 Balanse (ved utgangen av perioden) 7,9640 7,9840 8,2070 USD 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 6,6718 6,4424 6,2815 Balanse (ved utgangen av perioden) 6,5800 6,7700 6,3320 SEK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 0,8584 0,8640 0,9080 Balanse (ved utgangen av perioden) 0,8447 0,8504 0,8974 DKK 1 = NOK Resultatregnskap (gjennomsnitt) 1,0752 1,0753 1,1068 Balanse (ved utgangen av perioden) 1,0672 1,0701 1,1016 Nordea Bank Norge - 1. kvartal

11 Jan-mar Jan-mar Note 2 Netto gevinst/tap på poster vurdert til virkelig verdi, NOKm Aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter Rentebærende verdipapirer og andre renterelaterte instrumenter Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/-tap Sum Jan-mar Jan-mar Note 3 Nedskrivninger på utlån og fordringer, NOKm Tap på utlån fordelt på kategorier Tap og nedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder Tilbakeføringer og innganger på utlån til og fordringer på kunder Sum Spesifikasjoner Spesifiserte nedskrivninger for individuelt vurderte utlån Konstaterte tap i perioden 2 66 Anvendte nedskrivninger for konstaterte tap i perioden Periodens nedskrivninger for sannsynlige tap på utlån Inngang på tidligere perioders konstaterte tap Reversering av tidligere perioders nedskrivninger Periodens netto nedskrivninger på utlån for individuelt vurderte utlån i perioden Samlede nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger 0 0 Reversering av nedskrivninger Periodens endringer i samlede nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Samlede nedskrivninger på grupper av små utlån Konstaterte tap i perioden 0 0 Inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0 0 Nedskrivninger 1 4 Reversering av nedskrivninger 0 0 Periodens netto nedskrivninger på grupper av små utlån 1 4 Landrisiko Økning av nedskrivning for landrisiko 0 3 Reversering av nedskrivning for landrisiko -4 0 Periodens endringer i nedskrivninger på landrisiko -4 3 Betingede forpliktelser Netto tap for dekning av garantier og andre betingede forpliktelser Netto tap for dekning av garantier og andre betingede forpliktelser i perioden Verdiendring på overtatte eiendeler Nedskrivninger på utlån og fordringer Nordea Bank Norge - 1. kvartal

12 Note 4 Utlån og fordringer og nedskrivninger for verdifall 31. mar 31. des 31. mar NOKm Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og sentralbanker Utlån til og fordringer på kunder Sum Utlån og fordringer per kundekategori Kreditt- 31. mar 2006, NOKm institusjoner Bedrifter Offentlig sektor Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av usikre utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Kreditt- 31. des 2005, NOKm institusjoner Bedrifter Personkunder Personkunder Offentlig sektor Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Sum Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

13 Note 4, fortsatt 31. mar 2005, NOKm Kredittinstitusjoner Bedrifter Personkunder Offentlig sektor Sum Utlån og fordringer, uten verdifall Utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer før nedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på betydelige utlånsgrupper Nedskrivninger på grupper av små utlån Sum nedskrivninger Utlån og fordringer til bokført verdi hvorav misligholdte lån hvor renter er inntektsført med verdifall Spesifikasjon av utlån og fordringer med verdifall Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Nedskrivninger på utlån og fordringer med verdifall hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån Utlån og fordringer med verdifall, til bokført verdi hvorav misligholdte utlån hvorav tapsutsatte utlån mar 31. des 31. mar Nedskrivninger/utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, % 48,4 49,7 46,8 Utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger/utlån og fordringer til kunder før nedskrivninger, % 1,3 1,5 2,5 31. mar 31. des 31. mar Overtatte eiendeler, NOKm Eiendeler Tomter og bygninger Aksjer og andeler Andre eiendeler Sum Nordea Bank Norge - 1. kvartal

14 Note 5 Klassifisering av finansielle instrumenter, NOKm 31. mar 2006 Finansielle eiendeler Utlån og fordringer Holdes til forfall Trading portefølje Eiendeler til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Til salgs Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler m.m Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Aksjer Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre eiendeler Sum mar 2006 Finansiell gjeld Trading portefølje Gjeld til virkelig verdi Derivater brukt som sikring Annen finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlige lån Sum Sum Note 6 Derivater, NOKm 31. mar 2006 Eiendeler Gjeld Sum Virkelig verdi Virkelig verdi nominell verdi Derivater i tradingporteføljen Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Andre derivater Sum Derivater brukt som sikring Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Sum Sum derivater Rentederivater Aksjederivater Valutaderviater Andre derivater Sum mar 31. des 31. mar Note 7 Kapitaldekning Kjernekapital, NOKm Ansvarlig kapital, NOKm Risikovektede eiendeler, NOK mrd Kjernekapitaldekning (%) 1 7,3 7,6 7,3 Kapitaldekning (%) 1 9,5 9,9 8,8 1 Inkludert resultatet for de tre første månedene. I henhold til Kredittilsynets regler (ekskl. resultat for 1. kvartal): Kjernekapital NOK m (31. mar. 2005: NOK m), ansvarlig kapital NOK (31. mar. 2005: NOK m), kjernekapitaldekning 6,9 % (31. mar. 2005: 7,3 %), samlet kapitaldekning 9,2 % (31. mar. 2005: 8,8 %). Nordea Bank Norge - 1. kvartal

15 Segmentrapportering - Kundeansvarlige enheter Corporate and Institutional Banking Group functions and eliminations Retail Banking Sum Endring Group Treasury Sum Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar % NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter hvorav allokeringer Endring Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle eiendeler Sum driftskostnader hvorav allokeringer Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle eiendeler Driftsresultat Balanse, NOK mrd Utlån og fordringer 210,2 179,9 54,2 47,3 264,4 227,2 83,5 49,5-38,3-35,4 309,6 241,3 Andre eiendeler 2,8 1,9 16,5 17,2 19,3 19,1 15,2 15,2-1,1 4,3 33,4 38,6 Sum eiendeler 213,0 181,8 70,7 64,5 283,7 246,3 98,7 64,7-39,4-31,1 343,0 279,9 Innskudd 127,5 110,5 50,9 47,2 178,4 157,7 139,5 85,5-40,7-38,9 277,2 204,3 Annen gjeld 5,8 26,4 5,0 12,9 10,8 39,3 33,9 3,8 2,5 15,6 47,2 58,7 Sum gjeld 133,3 136,9 55,9 60,1 189,2 197,0 173,4 89,3-38,2-23,3 324,4 263,0 Økonomisk kapital/egenkapital 7,4 6,5 3,5 3,0 10,9 9,5 1,7 0,5 6,0 6,9 18,6 16,9 Sum gjeld og allokert egenkapital 140,7 143,4 59,4 63,1 200,1 206,5 175,1 89,8-32,2-16,4 343,0 279,9 Andre segmentposter Kapitalbruk, NOKm Nordea Bank Norge - 1. kvartal

16 Nordea Bank Norge ASA Resultatregnskap Første kvartal Hele året NOKm Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Nordea Bank Norge - 1. kvartal

17 Nordea Bank Norge ASA Balanse NOKm Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger på individuelt vurderte utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge - 1. kvartal

18 Nordea Bank Norge ASA Note 1 Egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd NOKm Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Omregningsdifferanser 1 1 Resultat for perioden Balanse per 31. mars Aksjekapitalen på NOK består av aksjer med pålydende 7 kroner. Nordea Bank AB (Publ), registreringsnummer , eier 100 prosent av aksjene i Nordea Bank Norge ASA. NOKm Sum egenkapital Aksjekapital 1 Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Balanse ved utgangen av året, per 31. desember Endring i regnskapsprinsipper Revaluering av verdien på utlån Balanse ved inngangen til året, 1 jan Resultat for perioden Balanse per 31. mars Note 2 Kapitaldekning Milliarder kroner Vektet beregningsgrunnlag pr Sum balanseposter 184,0 151,2 Sum poster utenfor balansen 36,8 20,4 Markeds- og valutarisiko 7,8 3,4 Beregningsgrunnlag 228,6 175,0 Millioner kroner % Kapitaldekning pr Kjernekapital ,1 8,1 Tilleggskapital ,3 1,5 Fradragsposter ,0 - Total ansvarlig kapital ,4 9,6 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. Kapitaldekning i henhold til Kredittilsynets regler. Nordea Bank Norge - 1. kvartal

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag januar-juni 2005 Driftsresultatet var NOK 2 447m, en økning på 45% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2005 Driftsresultatet var NOK 803m, en økning på 12% sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2005 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag ni første måneder 2005 Driftsresultatet var NOK 3 513m, en økning på 43 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2008 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første seks måneder utgjorde NOK 1 195m (85), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer