Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger"

Transkript

1 Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger

2 PwC har de siste månedene fått mange spørsmål om det nye regimet for merverdiavgift ved innførsel av varer (). Vi har derfor valgt å utarbeide en oversikt og anbefaling fra vår side som både omtaler endringene i mva-regelverket og praktisk regnskapsføring. Fremstillingen er tilpasset den gjennomsnittlige import-bedrift, men vi har også lagt inn et punkt som omtaler situasjonen for særlige grupper. Vi viser også til at Bokføringsstandardstyret rett før jul 2016 publiserte en oppdatert utgave av GBS 9 som omhandler temaet. I det videre vil vi behandle: Løpende bokføring av og bokføring av inngående fakturaer knyttet til import Spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring Avstemming/rimelighetsvurdering Spørsmål for særlige grupper Eksempler på bokføring 2 Import-mva 2017

3 Løpende bokføring av og av inngående fakturaer knyttet til import Inngående fakturaer Innkjøp av varer skal bokføres løpende på varekjøpskonto(-er) som tidligere. Her må importørene imidlertid passe på at det opprettes egne varekjøpskontoer som bare knytter seg til innkjøp fra utlandet, eller at man har koder som ivaretar det samme formålet. Det må også skilles mellom varer med vanlig og mids mva-sats. Det er også viktig å merke seg at man må ha egen kode for innkjøp av varer fra utlandet som er fritatt for, dersom dette er aktuelt. Dette kan blant annet gjelde tidsskrifter, bøker i siste omsetningsledd og strøm, men også midlertidig import av varer og gjeninnførsel i uforandret stand. Import-mva I tillegg til de inngående fakturaene skal grunnlaget for bokføres særskilt, og det må opprettes egne kontoer for dette på de ulike avgiftssatsene. Disse kontoene skal imidlertid ikke inngå i verken resultatregnskap eller balanse, men er hjelpekontoer opprettet for avstemming- og kontrollformål. Bokføring kan enten skje løpende på bakgrunn av tolldeklarasjonene eller samlet basert på Altinn-oversikten fra tollmyndighetene. Eksempler på bokføring av inngående fakturaer og er tatt inn til slutt i denne publikasjonen. Vi gjør oppmerksom på at det også er andre måter dette kan gjøres på, avhengig av organiseringen av regnskapet ellers og evt. integrering av tolldeklarasjoner i bedriftens regnskapssystemer. Våre eksempler dekker heller ikke alle tenkelige varianter av. Import-mva

4 Spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring Spesifikasjon Regnskapsdokumentasjonen må inneholde en nærmere spesifikasjon av hvordan er kalkulert i den enkelte termin. Det er flere måter å oppfylle disse reglene på, men en enkel metode er å ta utgangspunkt i de månedlige oversiktene i Altinn som viser de varene bedriften har tolldeklarert i perioden. Ved å hente ut disse oversiktene, tilpasse dem og lagre dem, vil bedriften oppfylle kravene til spesifikasjon av. Tilpasningene som må gjøres er at importøren må legge til følgende ekstra kolonner (dersom rapporten tas ut i excel): Grunnlag for for hver avgiftssats - Her skal summen av kolonnene «statistisk verdi» og «avgift» inn. «Avgift» er i denne sammenheng evt. toll og særavgifter som påløper ved import, men ikke merverdiavgift Avgiftssats - Her må det settes inn 0%, 15% eller 25% alt etter varetype og behov - Husk at midlertidig import og retur av tidligere importerte varer i uforandret stand skal rapporteres med 0-sats Utregnet per avgiftssats Oversikten fra Altinn kommer i xmlformat, og det vil også være mulig å importere denne i selve regnskapssystemet. Det er som sagt også andre måter å utarbeide en slik spesifikasjon på, herunder tredjeparter som tilbyr ulike tekniske løsninger for dette (speditører, systemleverandører osv). Dokumentasjon og oppbevaring Tolldeklarasjonene er primærdokumentasjonen for, sammen med såkalte grunnlagsdokumenter, jf. bokføringsforskriften Grunnlagsdokumenter er ikke definert i tollregelverket, men faktura og transportdokumenter er de mest sentrale. Det er viktig å være klar over forskjellen mellom den betalbare fakturaen fra leverandøren og fakturaen som blir brukt i forbinse med fortollingen. Det blir i de aller fleste tilfeller utarbeidet et eget dokument som brukes i forbinse med fortollingen, som går under navn som commercial invoice, pro-forma invoice, customs invoice etc. 4 Import-mva 2017

5 Etter vårt syn er både den betalbare fakturaen og tollfakturaen grunnlagsdokumenter som skal oppbevares av importøren. Tollregelverket krever at tolldeklarasjonene og grunnlagsdokumentene skal oppbevares i 10 år. Dette gir en utfordring, da regnskapet med bilag for de fleste bedrifter har en oppbevaringstid på 5 år. De betalbare fakturaene er således oppbevaringspliktige i 5 år som en av regnskapet, men i 10 år som en av grunnlagsdokumentasjonen for korrekt fortolling. I de første 5 årene vil det være tilstrekkelig å oppbevare de betalbare fakturaene i regnskapet. Etter at det har gått 5 år, foreslår vi at man tar kopi av leverandørfakturaene for det aktuelle året og lagrer disse sammen med tolldeklarasjonene og resten av tolldokumentene for samme periode. Dette med mindre reglene om oppbevaring av tolldokumentasjonen også har blitt endret til 5 år. Det er ulike tekniske løsninger for å oppbevare dokumentasjonen, herunder systemer for å oppbevare tolldokumenter. Speditører/transportører tilbyr også slike tjenester. Det er ikke et krav at bedriften selv står for oppbevaringen, men dersom dette er satt ut til en tredjepart, er det bedriftens ansvar at oppbevaringen er god nok og dekker hele perioden. Sporbarhet/kontrollspor Det er et generelt krav om sporbarhet i regnskapet. Når det gjelder, betyr dette for det første at de rapporterte beløpene som er ført i avgiftsoppgaven må kunne spores tilbake til Altinn-oppgaven, og så spores videre derfra til de enkelte tolldeklarasjonene. Det er frivillig om man ønsker å bruke Altinn-oppgaven til rapportering av. Dersom Altinn-oppgaven ikke brukes til dette, vil det være krav om sporbarhet mellom de rapporterte beløpene i avgiftsoppgaven og tolldeklarasjonene. Det kan etter vårt syn ikke kreves sporbarhet mellom tolldeklarasjonene og de betalbare fakturaene. Disse dokumentene kommer på to forskjellige tidspunkter, og det er ikke noen entydig indikator som gjør det mulig å matche dem automatisk (tolldeklarasjonen inneholder ikke nødvendigvis fakturanummeret til den betalbare fakturaen). Vi mener det gir en tilstrekkelig sikkerhet at tolldeklarasjonen oppbevares sammen med tollfakturaen, samtidig som bedriften oppbevarer de betalbare fakturaene i kopi slik som beskrevet over. Det vil være mulig å manuelt knytte disse sammen ved en eventuell kontroll fra myndighetene. Det er selvsagt ikke noe i veien for å knytte tolldeklarasjonene til de betalbare fakturaene, dersom importøren har systemer som legger til rette for dette. Import-mva

6 Avstemming/rimelighetsvurdering Det må avstemmes at (mva-grunnlaget i) alle importdeklarasjoner i den enkelte termin har blitt rapportert i mvaoppgaven. Det er ikke lovfestet et krav til formell avstemming av grunnlaget for mot inngående (betalbare) fakturaer. Vi anbefaler likevel at det gjøres en rimelighetsvurdering av rapportert mot innkjøp av varer fra utlandet for de enkelte avgiftssatsene. Dersom man ikke avstemmer, vil feil som blir gjort ved tolldeklareringen ikke bli oppdaget, og feil beløp vil bli rapportert som i skattemelding for merverdiavgift. I forbinse med rimelighetsvurderingen kan man bruke xml-versjonen av Altinn-rapporten fra tollmyndighetene, der det er en egen kolonne for fakturert beløp fra utlandet. På den måten unngår man avvik som skyldes transportkostnader og valutadifferanser. Vi tar forbehold om at vi så langt bare har sett et konstruert eksempel på Altinnoversikten, og at den reelle oversikten kan avvike fra dette eksempelet. Vi anbefaler å gjøre en slik rimelighetsvurdering på to-månedlig og halvårlig basis. 6 Import-mva 2017

7 Spørsmål for særlige grupper Våre forslag og innspill til bokføring er basert på en gjennomsnittlig importbedrift. Det er flere måter å innrette bokføringen på, og hver bedrift må gjøre sine tilpasninger. Det er også mulig å bruke tekniske plattformer og løsninger som tilbys av tredjeparter til å oppfylle reglene. Et særlig problem knytter seg til import av varer med ulike mva-satser, dvs. foretak som både importerer næringsmidler og andre varer. Altinn-oversikten vil ikke inneholde en opping av importen basert på mva-satsene, og slik vi forstår det vil oversikten heller ikke inneholde varenumrene som kunne vært brukt til å foreta en slik foring. Oversikten inneholder imidlertid navn på avsender/ leverandør, som muligens kan brukes til en foring i noen tilfeller. For denne gruppen importører kan det muligens være mer praktisk å la f.eks. speditøren foreta utregningen av for hver deklarasjon, da disse aktørene har den nødvendige informasjonen til å skille mellom mva-satsene. Importører som har korte avgiftsterminer (1 uke og 2 uker) vil i utgangspunktet ikke klare å rapportere i riktig termin basert på den månedlige Altinn-oversikten. Skattemyndighetene har imidlertid sagt i sin informasjon til importørene at kan bokføres månedlig. Dette må bety at man også kan rapportere månedlig, i den siste avgiftsterminen hver måned. For de fleste importører vil rapporteres både som utgående og inngående mva. Noen importører vil være i en posisjon der de importerte varene skal brukes i avgifts-unntatt virksomhet (f.eks. til helsetjenester eller undervisningstjenester), og da vil man i mva-oppgaven bare rapportere de utgående transaksjonene. I andre tilfeller vil de importerte varene brukes i både avgiftspliktig og avgifts-unntatt virksomhet. I disse tilfellene vil det være nødvendig å bruke en foringsnøkkel for å beregne hvor mye av beløpet som skal fradragsføres i mva-oppgaven. Import-mva

8 Eksempler på bokføring av I de følgende eksemplene har vi tatt utgangspunkt i enkeltstående varekjøp og korresponderende fortollinger, for å illustrere prinsippene for bokføringen. Som nevnt innledningsvis kan fortollingene bokføres periodevis i stedet for en og en, på bakgrunn av Altinn-rapporten. De to første eksemplene viser bokføring av import av varer med 25% sats, med og uten bruk av mva-koder. De to neste eksemplene viser bokføring av import der varer med 25% sats skal brukes både i avgiftspliktig og unntatt virksomhet. Dersom importøren har varer med 15% sats, vil det bli tilsvarende bokføring av dette. Har man varer i begge kategorier, vil det måtte tas hensyn til dette. Vi har ikke laget egne eksempler for dette. 8 Import-mva 2017

9 Eksempel 1 - Import av varer til 25% Med bruk av mva-koder Et selskap har bestilt en maskin fra Sverige til et beløp av SEK som blir fortollet inn i Norge Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Varefakturaen selskapet mottar fra leverandøren har dato og blir omregnet med kurs NOK 0,9508 per SEK 1 (kurs hentet fra Norges Bank) på fakturadato og bokført i regnskapet med beløp NOK Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Innkjøp av varer Leveran- dørkonto NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Import-mva

10 Bokføring av tolldeklarasjonen Tolldeklarasjonen for fortollingen er datert og grunnlaget for statistisk verdi er omregnet med tolletatens ukeskurs; NOK 0,9493 per SEK 1 som gir en statistisk verdi på NOK For denne varen er det ingen særavgifter, toll eller andre forhold som øker statistisk verdi, slik at beregningsgrunnlaget for blir NOK Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Beregningsgrunnlag for ved kjøp av varer Beregningsgrunnlag for ved kjøp av varer NOK Bokføring av tolldeklarasjonen Inngående 2705 Utgående NOK Mva - automatisk kontering gjennom mva-kode 81 Når mva-kode 81 blir registrert på debetsiden er det viktig at systemet er kodet riktig, slik at utgående blir kontert i kredit og inngående i debet. Det er også viktig at føringene blir registrert med riktig fortegn i skattemeldingen; både for grunnlaget for utgående og selve momsen i post 9 samt inngående i post Import-mva 2017

11 Import-mva

12 Eksempel 2 - Import av varer med 25% sats Uten bruk av mva-koder I dette eksemplet brukes samme scenario som i forrige eksempel der det brukes mva-koder. Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Dersom det bokføres uten mva-koder anbefales det å opprette egne varekjøpskonto(-er) som bare knytter seg til innkjøp fra utlandet, og det må i tillegg skilles mellom varer med vanlig og mids mva-sats. Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Innkjøp av varer og tjenester fra utlandet 25% 2400 Leveran- dørkonto NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Bokføring av tolldeklarasjonen Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Motkonto grunnlag utgående for varer og tjenester 25% 2720 Grunnlag utgående for varer og tjenester 25% NOK Bokføring av tolldeklarasjonen Inngående 2705 Utgående NOK Bokføring av 25% Føringen på konto 2720 skal føres som grunnlag i post 9 i Skattemeldingen for merverdiavgift, føringen på konto 2705 skal føres som avgift i post 9 og føringen på konto 2715 skal føres i post 17. Føringen på konto 2721 er kun for å nullstille grunnlaget for utgående siden dette kun er ment som en hjelpekonto opprettet for avstemmings- og kontrollformål. 12 Import-mva 2017

13 Eksempel 3 - Innførsel av varer med forholdsmessig fradragsrett Med bruk av mva-koder Når en virksomhet har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning foreligger det forholdsmessig fradragsrett for kostnadene. Det betyr at kostnader som fullt ut brukes i avgiftspliktig virksomhet kan føres til fradrag til 100%, men kostnader som brukes til den avgiftsunntatte virksomheten ikke kan føres til fradrag. Kostnader som gjelder begge virksomheter, som f.eks. felleskostnader som husleie, strøm, regnskap, osv. skal fradragsføres i forhold til hvor stor an den avgiftspliktige virksomheten utgjør. Et selskap driver med både undervisningsvirksomhet til 30% og konsulentvirksomhet til 70%. Selskapet har kjøpt datamaskiner fra Sverige og mottar en faktura på SEK fra leverandøren med dato Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Den betalbare fakturaen blir omregnet med kurs NOK 0,9508 per SEK 1 (hentet fra Norges Bank) til NOK , hvor 70% (NOK ) kan føres til fradrag. Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Kontormaskiner Kontormaskiner 21 NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør, fradragsberettiget 20 NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør, ikke fradragsberettiget Leveran- dørkonto NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Mva-kode 21 brukes i dette eksemplet kun for å markere grunnlaget for inngående 25% i merverdiavgiftsspesifikasjonen for den en som det er fradragsrett for. Mva-kode 20 brukes i dette eksemplet kun for å markere grunnlaget for inngående 25% i merverdiavgiftsspesifikasjonen for den en som det ikke er fradragsrett for. Import-mva

14 Bokføring av tolldeklarasjonen Tolldeklarasjonen for fortollingen er datert og grunnlaget for statistisk verdi er omregnet med tolletatens ukeskurs; NOK 0,9493 per SEK 1 som gir en statistisk verdi på NOK I dette eksemplet har denne varen ingen særavgifter, toll eller andre forhold som øker statistisk verdi, slik at beregningsgrunnlaget for innførselsmoms blir NOK Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Kontormaskiner Kontormaskiner NOK Bokføring av tolldeklarasjonen, fradragsberettiget Inngående 2705 Utgående NOK Mva - automatisk kontering av mva til betaling og fradrag gjennom mva-kode Kontormaskiner Kontormaskiner NOK Bokføring av tolldeklarasjonen, ikke fradragsberettiget Kontormaskiner 2705 Utgående NOK Mva - automatisk kontering av mva til betaling gjennom mva-kode Import-mva 2017

15 Når mva-kode 81 blir registrert på debetsiden er det viktig at systemet er kodet riktig, slik at utgående blir kontert i kredit og inngående i debet. Det er også viktig at føringene blir registrert med riktig fortegn i skattemeldingen; både for grunnlaget for utgående og selve momsen i post 9 samt inngående i post 17. Mva-kode 81 beregner både inngående, utgående og grunnlaget for utgående. Mva-kode 82 beregner utgående som skal rapporteres i post 9 sammen med grunnlaget for utgående. Men siden det ikke kan føres noe til fradrag for NOK 7 500, blir denne en balanseført på konto Import-mva

16 Eksempel 4 - Innførsel av varer med forholdsmessig fradragsrett Uten bruk av mva-koder I dette eksemplet brukes samme scenario som i forrige eksempel der det brukes mva-koder. Bokføring av betalbar faktura fra leverandør Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Kontormaskiner fra utlandet - fradragsberettiget Kontormaskiner fra utlandet - ikke fradragsberettiget Leverandørkonto NOK NOK NOK Bokføring av betalbar faktura fra leverandør, fradragsberettiget Bokføring av betalbar faktura fra leverandør, ikke fradragsberettiget Bokføring av betalbar faktura fra leverandør 16 Import-mva 2017

17 Bokføring av tolldeklarasjonen Dato Debet Mva Kredit Mva Beløp Beskrivelse Motkonto grunnlag utgående 2720 Grunnlag utgående NOK Bokføring av tolldeklarasjonen Inngående 2705 Utgående NOK Bokføring av 25%, fradragsberettiget Kontormaskiner fra utlandet - ikke fradragsberettiget 2705 Utgående NOK Bokføring av 25%, ikke fradragsberettiget Mva for den en som er avgiftsunntatt kan ikke fradragsføres og blir derfor balanseført på konto Import-mva

18 18 Import-mva 2017

19 Kontakt oss Per Kirknes Direktør, Advokatfirmaet PwC Tlf: Trond Tømta Direktør, PwC Assurance Tlf: Olav Bjørnås Direktør, PwC Consulting Tlf: Therese Davidsson Leder MVA-representasjon, PwC Accounting Tlf: Import-mva

20 20 Import-mva PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Annette Larsen

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler Bokføring av innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres

Detaljer

Innførsel av varer Skattemelding 2017

Innførsel av varer Skattemelding 2017 Innførsel av varer Skattemelding 2017 Utenlandske leverandører, som brukes ved innførsel av varer fra utlandet og tjenester kjøpt i utlandet, har hos noen en behandlingsprofil koblet opp mot leverandørkortet

Detaljer

Innførsels merverdiavgift

Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift 2. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Bokføring innførselsmva. Med eksempler

Bokføring innførselsmva. Med eksempler Bokføring innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Samling for kursholdere 17 juni 2016 Innhold 1 Innledning 2 TVINN og tolldeklarasjon 3 Beregning av innførselsmva 4 Bokføring og ny bokføringsforskrift 5 Ny skattemelding

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra 01.01.2017 v/pål Dyrseth Spesialist på merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift i Visma Endring fra 1. januar 2017 Ny Skattemelding for merverdiavgift

Detaljer

NYE MOMSREGLER FRA 2017

NYE MOMSREGLER FRA 2017 NYE MOMSREGLER FRA 2017 Frokostseminar våren 2017 Bakgrunn Skatteetaten overtar ansvar for innførselsmva og særavgifter Mer effektiv skatte og avgiftsforvaltning Bedre grensekontroll Forenklinger for næringslivet

Detaljer

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Nedenfor beskriver hva som er nytt for vanlig næringsvirksomhet siden forrige utsendelse. I tillegg har også bransje-løsningen for LANDBRUK blitt tilpasset på samme

Detaljer

Maritech Regnskap ver 16.00

Maritech Regnskap ver 16.00 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Beregning av innførselsmva

Beregning av innførselsmva Beregning av innførselsmva Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven 4-11 første ledd slår fast at

Detaljer

Bokføringsregelverket. ved Kjell Næssvold

Bokføringsregelverket. ved Kjell Næssvold Bokføringsregelverket ved Kjell Næssvold Innhold Endringer i bokføringslov og -forskrift, som er mest aktuell for kommunene Nye bokføringsstandarder (NBS) 1. Sikring av regnskapsmateriale 2. Kontrollsporet

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Velkommen! Nye import-mva regler

Velkommen! Nye import-mva regler Velkommen! Nye import-mva regler AGENDA 08:30 Nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 09:15 Speditørens rolle og hvilke hjelpemidler som finnes Nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017

Detaljer

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED:

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: VITEC MVA-endringer i 017 Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: 016-1-0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn for MVA-endringene... 3 Konsekvens av MVA-endringene... 3 Hva gjør Vitec Megler?... 4 Hva må jeg

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Visma Global Lovendringer i praksis

Visma Global Lovendringer i praksis Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert:

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert: Dokumentasjon av skjermbilde for MVA rapportering 2017 Sist revidert: 18.12.2016 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av ny MVA lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... II

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. Tilleggsoppgaver kapittel 4 Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. 2.9. Kvittering bankkort Kjøpt papir til skriveren kr 260

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen Fagdag vgs 22.10.2013 Siv T. Hansen Momskoder i momssett 11, momskompensasjon MOMS- MVA- TEKST - SETT 11 KODE AVGIFTSKODE 110 INGEN MVA KOMP UTGIFTER 111 25 % MVA-KOMP. DRIFT 112 15 % MVA-KOMP. DRIFT 113

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

NYHETER I VERSJON

NYHETER I VERSJON NYHETER I VERSJON 11.10.2 Kort informasjon Denne versjonen er i utgangspunktet kun en mindre tilleggs-oppdatering av versjon 11.10.1. Det er gjort en viktig retting i versjon 11.10.2 og det gjelder utlegg

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

Bokføring for nybegynnere - Det mest grunnleggende

Bokføring for nybegynnere - Det mest grunnleggende Bokføring for nybegynnere - Det mest grunnleggende Innhold Bokføring for nybegynnere - Det mest grunnleggende 1 Innhold 1 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 4 Finn retningen 4 Resultatbudsjettet

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva: Norges teknisknaturvitenskapelige Innføring av merverdiavgift på persontransport og konsekvenser for enheter på NTNU som er berørt av merverdiavgiften Generelt I 2004 ble det innført merverdiavgift på

Detaljer

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes SKATTEETATEN NORWEGIAN TAX ADMINISTRATION REGNSKAP NORGE ACCOUNTING NORWAY Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes Documentation - Dokumentasjon SAF-T Working group V1.11 26.01.2017 Definisjon av standardiserte

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. september 2014

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. september 2014 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. september 2014 Høring lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett.

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett. Budsjett og prognose i Årsavslutning 1. Budsjett 1.1. Foreta innstillinger på oversiktssiden På oversiktssiden oppretter du budsjettene. I fliken Oversikt ser du budsjettene som er opprettet. På oversiktssiden

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB 10413 Finansregnskap med analyse Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 4. juni 2015 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Visma Business. Dokumentasjon av endring i. MVA-lov tilpasning til SAF-T

Visma Business. Dokumentasjon av endring i. MVA-lov tilpasning til SAF-T Visma Business Dokumentasjon av endring i MVA-lov 2017 og tilpasning til SAF-T Sist revidert: 16.01.2017 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av endring i MVA-lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Kontoutskrift hovedbok

Kontoutskrift hovedbok Konto: 1100 - Bygninger 18-2016 07.10.2016 10 3 20 Sum for konto 1100: 3 20 Bevegelse i perioden 3 20 Bokført etter perioden Saldo ved periodeslutt 3 20 Saldo i år kontonr 1100 3 20 Konto: 1200 - Maskiner

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Regnskapsrutiner OSI. Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson

Regnskapsrutiner OSI. Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson Regnskapsrutiner OSI Hvordan gjøre bilagshåndteringen til en fest - del 1 Tema Marlene Persson Innhold - del 1 OSIs oppbygning Forbund og utvalg Hva er egentlig regnskap? Rollen som økonomiansvarlig Lover

Detaljer

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2 Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms PwC dokumentasjon ved eksport 2 Mva-loven 6-21 Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket

Detaljer

Internasjonal handel VAT og toll Produktkatalog

Internasjonal handel VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel VAT og toll Produktkatalog Vi opplever at behovet for bistand med internasjonale forpliktelser knyttet til mva og toll er sterkt økende. Vi har derfor valgt å samle

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Høgskoleni Østfold EKSAMEN

Høgskoleni Østfold EKSAMEN Høgskoleni Østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10413 Emne: Finansregnskap Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 2. 12.2014 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling kjøpt i bokhandelen

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldinga i Altinn. I tillegg til informasjon om innhaldet i postane

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer