Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog"

Transkript

1 Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

2

3 PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt å samle og koordinere de forskjellige tjenestene vi yter til våre kunder i en felles produktkatalog. Produktene i katalogen har litt forskjellig karakter: kartlegging av foretakets etterlevelse, intern opplæring, bistand med søknadsprosesser og produkter knyttet til særlige tema. For de standardiserte produktene opererer vi i hovedsak med faste priser, slik at kostnadene blir forutsigbare. For den som ønsker mer individuelt tilpassede produkter, konkret rådgivning i enkeltsaker eller bistand med bokettersyn og annen korrespondanse med myndighetene, tilbyr vi selvsagt også det. I så fall avtales prisen særskilt eller på bakgrunn av timer. Våre produkter Workshop Internasjonale kurs Internasjonal Momsscanner Offshore og shipping Import- og eksportprosedyrer Handel med varer og tjenester i konsern Tollkreditt Autorisert eksportør VAT review

4 Internasjonal VAT og/eller toll Workshop Ønsker bedriften en brainstorming om ulike problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med internasjonal virksomhet på områdene internasjonal VAT og/eller toll, slik at man kan identifisere eventuelle feil eller svakheter, og peke på mulige løsninger? PwC har god erfaring med workshops, der våre erfarne advokater setter seg ned med dere og diskuterer spørsmålene over bordet. Vi ber i forkant om innspill om problemstillinger dere har møtt på, og lager en overordnet presentasjon som setter dette inn i rammen av reglene. Den viktigste delen av workshop en er imidlertid diskusjonen med dere i møtet. Her kan vi gjennom dialog på en effektiv måte gjøre en kartlegging av hvor bedriften står, om det er områder det bør ses nærmere på eller tiltak som må gjøres for å bli compliant eller unngå risiko. I en workshop er ingen spørsmål dumme, og vi forsøker å gå så konkret til verks som mulig. Typiske tema vil være: Kontraktsforhold (hvem har avtalt med hvem?) Fakturaer Fysisk transport og lagring av varer Registreringsforpliktelser i andre land Hvilke transaksjoner skal rapporteres hvor, og på hvilken måte? Hvem skal ha ansvaret for tollprosedyrene? Gjennomføring En workshop tar 3-4 timer, og gjennomføres hos dere. Per Kirknes Tlf: kr

5 Internasjonal VAT Innføringskurs Er bedriften registrert for VAT i et EU-land, men lurer på om denne registreringen dekker alle behov? Kommer det fakturaer fra utenlandske leverandører med utenlandsk VAT? Er bedriften involvert i trekanthandel eller bearbeiding av varer i Europa? Er dere usikre på hvordan fakturaene bør utformes i de ulike scenariene? PwC tilbyr et innføringskurs i internasjonal VAT for aktører som driver grenseoverskridende virksomhet i form av å være involvert i kjøp eller salg av varer og tjenester over landegrensene. Kurset tar for seg sentrale områder innenfor internasjonal merverdiavgift, med hovedvekt på Europa. Våre foredragsholdere har jobbet i mange år på dette feltet med klienter i Norge og utlandet, og holdt tilsvarende kurs i mange sammenhenger. Temaer som omhandles: Kjøp og salg av varer i EU Hovedregler om fakturering og rapportering Toparthandelsalg Trekanthandelforenklinger Strukturering Forholdet mellom VAT og import/ eksport Kjøp og salg av tjenester over landegrensene fra et norsk og et EU perspektiv Sammenhengen mellom MVA reglene i Norge og EU VAT rapportering ved konserninterne tjenesteleveranser Kombinerte vare- og tjenesteleveranser Espen Qvist Tlf: Gjennomføring Kurset tar 2-3 timer, og gjennomføres hos dere kr + evt. reisekostnader

6 Internasjonal momsscanner Dette er et enkelt og standardisert verktøy for å finne ut om selskapet har VAT-problemstillinger som det må gjøres noe med utenfor Norge. Produktet tar utgangspunkt i internasjonale forhold og transaksjoner inn og ut av Norge. Målgruppe for internasjonal momsscanner vil være: Multinasjonale selskaper med datterselskaper ute Mellomstore virksomheter som har prosjekter med vare- og tjenesteflyt i utlandet Virksomheter med vareflyt fra/til andre land hvor faktura- og vareflyt ikke følger hverandre (sentralisert salg/innkjøp, produksjon i andre land hvor norsk selskap fakturerer kunde). Gjennomføring Internasjonal momsscanner består av en rekke spørsmål hvorav flere kan besvares med JA eller NEI. Rapport utarbeides på grunnlag av disse svarene. Rapporten gir en tilbakemelding om forslag til tiltak i virksomheten for å (i) sikre overensstemmelse med internasjonalt avgiftsregelverk og (ii) redusere utenlandske VAT-kostnader kr Sentrale emner for gjennomgangen: Sikre nødvendige utenlandske registreringer for VAT Sikre korrekt rapportering av VAT i utlandet Sjekke korrekt MVA-behandling av konserninterne tjenester Undersøke dokumentasjon av 0-sats omsetning i Norge og utlandet Sjekke behandling av inngående fakturaer med utenlandsk VAT Sikre korrekt VAT-behandling ved kjedetransaksjoner Sikre god VAT-likviditet Per Kirknes Tlf:

7 Offshore og shipping Håndtering av avgifter Det er en rekke fritaksordninger knyttet til moms og særavgifter som kan benyttes av selskaper som driver innen offshore og shipping. Det er fritaksordninger både ved innkjøp og ved salg av varer og tjenester. Særlig er det avgjørende å få utnyttet fritaksordningene knyttet til kjøp/ leie og bygging/ombygging av skip og oljeinnretninger, samt ved kjøp av drivstoff og andre store anskaffelser. Utfordringen er at det stilles til dels detaljerte krav knyttet til både transaksjonen og dokumentasjonen, som må være avklart på leveringstidspunktet. Dokumentasjonskravene varierer fra fritaksordning til fritaksordning og etter hva varene/tjenestene skal brukes til. Hvis kravene ikke etterleves kan følgen bli at fritaket går tapt og at avgift må betales inn i ettertid. Reglene er spredd i forskjellige lover og forskrifter knyttet til toll, merverdiavgift og særavgift, og det er en rekke administrative uttalelser, samt en omfattende forvaltningspraksis. De forskjellige reglene er i svært liten grad samkjørte. PwC har mer enn 20 års erfaring i å bistå klienter innen offshore og shipping med å håndtere disse utfordringene på en praktisk måte. Vi kan bistå med å løse konkrete problemstillinger, men kan også gå gjennom virksomheten fra et helhetlig avgiftsperspektiv, med tanke på å sette opp interne rutiner for å sikre optimal behandling. Tema som er aktuelt på dette feltet er: Avgift ved kjøp/salg og leie av skip og oljeinnretninger Avgift ved kjøp/salg av varer og tjenester Drivstoffavgifter ved bunkring av skip Avgift i forbindelse med verftskontrakter, bygging, ombygging og reparasjon av skip og oljerigger, og bygging av landanlegg, rørledninger etc. Forurensningsavgifter for Offshore og Shipping Eksportrestriksjoner og avgift i tilknytning til eksport av offshorerelaterte varer, produksjonsutstyr og teknologi mv. Gjennomføring en vil være avhengig av oppdragets omfang, som diskuteres med dere før vi setter i gang. Lars Flatåker Tlf:

8 Autorisert eksportør Bistand til søknad Norske eksportører kan sørge for at importører i andre land får betydelige tollfordeler. Når varer eksporteres til land Norge har en frihandelsavtale med, kan importøren oppnå såkalt preferansetoll-behandling, som er reduksjon eller bortfall av den ordinære tollsatsen. Disse tollfordelene gjelder bare dersom eksportøren har utstedt et gyldig opprinnelsesbevis. Den mest praktiske varianten av opprinnelsesbevis er en såkalt fakturaerklæring, som er en standard tekst som påføres fakturaen. For å kunne bruke fakturaerklæringer på sendinger med verdi over NOK er det imidlertid et vilkår at eksportøren har en egen autorisasjon fra norske tollmyndigheter (autorisert eksportør). Autorisasjonsordningen omfatter både produsenter og eksportører som videreselger varer. Den autoriserte eksportøren kan også få tillatelse til at opprinnelseserklæringene ikke signeres, som ellers er et krav. Vi bistår med å skrive søknad om status som autorisert eksportør, fylle ut søknadskjemaet og skaffe dokumentasjon som må følge søknaden kr Per Kirknes Tlf:

9 Gjennomgang av import- og eksportprosedyrer i Norge Ønsker selskapet en gjennomgang av egne rutiner knyttet opp mot gjeldende regelverk ved import og eksport av varer? Feil på dette området er ressurskrevende å rette opp i, og vil kunne få store konsekvenser, særlig for moms. Erfaringen tilsier også at en effektiv og enhetlig tollbehandling vil være kostnadsbesparende for bedriften. PwC har medarbeidere med lang fartstid fra toll- og avgiftsmyndighetene, og derved bred erfaring med gjennomgang av dokumenter og rutiner knyttet til tollbehandling. Gjennomgangen av prosedyrene fokuserer på: Forholdet mellom tolldeklarering og moms (både ved import og eksport) Dokument- og informasjonshåndtering Avstemmingsprosedyrer Målet med gjennomgangen er at vi skal identifisere eventuelle feil eller svakheter, peke på risikoområder og foreslå mulige løsninger / forbedringspunkter. Gjennomgangen gjennomføres ved at vi vurderer et representativt sett av dokumenter fra bedriften, samt avholder et telefonmøte med dere, der dokumenter og rutiner diskuteres. Vi gir en kortfattet skriftlig vurdering av dagens import- og eksportprosedyrer, og evt. påpekning av områder som bør sees nærmere på eller som blir behandlet feil. Vi kan også bistå med oppfølging og implementering av forbedrede rutiner. For foretak som deklarerer selv, kan vi også gjøre en mer dyptpløyende analyse av selve tollfunksjonen. Slike tjenester inngår imidlertid ikke i den faste prisen kr Lars Flatåker Tlf:

10 Handel i konsern Vurdering av merverdiavgift Det er ofte ulike transaksjoner og betalinger mellom foretak i samme konsern. Dette har skattemessige konsekvenser, i form av at det må etableres en transfer pricing policy. Konserninterne transaksjoner og internprisingen har imidlertid også betydning for merverdiavgift. Vi tilbyr en overordnet vurdering av transfer pricing policyen fra et mvaperspektiv, som et tillegg til denne. Våre eksperter har lang erfaring med vurdering av transaksjoner innad i konsern, og vil kunne sette disse inn i en mva-messig sammenheng. Gjennomføring Vurderingen baseres på transfer pricing documentasjonen og et møte med selskapet (dersom dette er nødvendig) kr Espen Qvist Tlf: Vurderingen vil peke på utfordringer og forbedringsmuligheter på området moms/toll i forbindelse med gjeldende avtaler mellom konsernselskapene, og vil bl.a. ta utgangspunkt i følgende punkter: Hvilke betalinger knyttes opp mot levering av varer/tjenester? Hva er varer og hva er tjenester, og hva slags tjenester snakker vi om? Er leveransen mva-pliktig, og hva er korrekt mva-beløp? I hvilket land skal det beregnes mva? Er det selger eller kjøper som skal beregne, rapportere og betale mva? I en kjedetransaksjon, hvilken av partene er forpliktet til å rapportere mva? Når og hvor ofte skal det rapporteres mva? Vil transfer pricing-justeringer påvirke mva-rapporteringen? Oppfylles fakturakravene i ulike jurisdiksjoner? Støtter ERP-systemet korrekt rapportering av mva?

11 Handel i konsern Utarbeidelse av tollverdidokumentasjon Det er ofte ulike transaksjoner og betalinger mellom foretak i samme konsern. Dette har skattemessige konsekvenser, i form av at det må etableres en transfer pricing policy. Konserninterne transaksjoner og internprisingen har imidlertid også betydning for tollverdien ved import av varer. Reglene på dette området er kompliserte, og henger ikke alltid sammen med skatte- eller moms-reglene. Vi tilbyr en vurdering av hva som er korrekt tollverdi, samt utarbeidelse av tollverdi-dokumentasjon som kan brukes overfor myndighetene i tilfelle kontroll. Dokumentasjonen vil vise prinsippene foretaket har benyttet ved tolldeklareringen, og begrunne de valg som er gjort i den forbindelse. Dokumentasjon av tollverdi er særlig viktig for foretak som importerer tollpliktige varer til Norge, slik som klær og næringsmidler. Tollverdien brukes imidlertid også til å fastsette grunnlaget for import-moms til Norge, og har derfor betydning for alle som importerer varer. Vi vil i vår vurdering peke på utfordringer og forbedringsmuligheter i forbindelse med gjeldende avtaler mellom konsernselskapene. Gjennomføring Vi vil basere vårt arbeid på transfer pricing documentasjonen og skriftlig korrespondanse med foretaket kr en gjelder både en skriftlig vurdering av spørsmålene og utarbeidelse av selve tollverdidokumentasjonen Vi vil peke på vurderingen av riktig tollverdi og etterfølgende utarbeidet dokumentasjon vil peke på utfordringer og forbedrings-muligheter når det gjelder toll i forbindelse med gjeldende avtaler mellom konsernselskapene. Våre vurderinger vil bl.a. ta utgangspunkt i følgende punkter: Hvilke betalinger foreligger mellom foretakene? Hva knyttes betalingene opp mot i konsernets kontrakter? Hvordan struktureres salg av varer i konsernet? Hvordan fastsettes prisen for varene? Hvilke konkrete tjenester ytes mellom foretakene i konsernet? Hvordan er disse tjenestene prissatt? Blir det foretatt justerings-betalinger basert på TP policy? Lars Flatåker Tlf:

12 Toll Innføringskurs Driver bedriften handel med varer over landegrensene, slik at import/eksport av varer er aktuelt? PwC tilbyr et innføringskurs i tollbehandling for bedrifter som importerer eller eksporterer varer. Kurset tar for seg sentrale områder innenfor regelverket, pliktene du som importør eller eksportør har og muligheter som finnes. Husk at selv om det er en speditør som tolldeklarerer for bedriften, er det bedriften selv som er ansvarlig for at deklareringen blir riktig. Tollregelverket er komplekst og detaljert, og det kan være både penger og bryderi å spare på å sette seg skikkelig inn i dette. Temaer som omhandles på kurset: Import- og eksportprosedyrer Mva ved import og eksport Toll ved import til Norge Toll ved import til andre land Tollverdi/verdifastsettelse Opprinnelse og preferansetollbehandling Import- og eksporttillatelser Særavgifter Målet med kurset er å øke bevisstheten slik at bedriften unngår unødvendige feil, samt å peke på relevante fallgruver og muligheter. Våre foredragsholdere har solid bakgrunn fra tollmyndighetene og rådgivning overfor klienter i Norge og utlandet. Per Kirknes Tlf: Gjennomføring Kurset tar 2-3 timer, og gjennomføres hos dere kr

13 Tollkreditt Bistand til søknad Foretak som importerer varer fra utlandet kan søke om tollkreditt. Tollkreditt forenkler innbetalingen av toll og avgifter ved at betalingen av merverdiavgift og toll, som normalt må betales ved innførselen, kan utsettes. Uten tollkreditt må merverdiavgift og toll betales på innførselstidspunktet, mens en tollkreditt gir utsettelse av betalingen til den 18. i måneden etter innførsel. Tollkreditt gir således en betydelig likviditetsfordel for næringsdrivende som importerer varer fra utlandet. For å oppnå tollkreditt må den næringsdrivende importere varer i eget navn. I utgangspunktet må foretaket også være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Utenlandske foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant har imidlertid rett til dispensasjon fra kravet om registrering i Foretaksregisteret. Vi bistår foretak som driver import av varer i Norge med å utarbeide søknad om tollkreditt. Vår bistand består i informasjon om, samt utfylling og innsendelse av søknadsskjema med et følgebrev, som inneholder nødvendig informasjon om foretaket og redegjør for behovet for kreditt. Vi følger også opp søknadsprosessen overfor tollmyndighetene kr Per Kirknes Tlf:

14 VAT review VAT review er en grundig gjennomgang av MVA-behandlingen i din virksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt produkt VAT review vil gi din virksomhet det nødvendige løftet slik at ledelsen kan stole på at MVA ikke er et risikoområde. VAT review det av våre produkter som går mest detaljert til verks med sikte på å ivareta potensielle risikoområder og identifisere besparelser innenfor MVA i din virksomhet. Gjennomgangen vil skreddersys din virksomhets behov både med tanke på fokusområder ved gjennomgangen, men også med tanke på å lette belastningen en slik gjennomgang vil kunne innebære for virksomhetens økonomifunksjon. Vi kan tilby ulike tilnærminger for en gjennomgang og konsulenter som kan støtte økonomifunksjonen i virksomheten ved en slik gjennomgang. Gjennomføring en på VAT review vil variere ut fra hvilken innretning dere ønsker. Espen Qvist Tlf: Gjennomgangen vil typisk kunne omfatte følgende: Kartlegging av dagens faktura-, vare- og tjenesteflyt Faktureringsrutiner og fakturainnhold Klassifisering og analyse av utgående og inngående transaksjoner, evt. ved bruk av dataverktøy Nødvendige registreringer for, og korrekt rapportering av, MVA i ulike land Korrekt metode for å få tilbake pådratt merverdiavgift i ulike land Forbedre interne rutiner for rapportering av MVA i ulike land Mulige justeringer og forbedringer i innkjøps- og salgsmodell Gjennomgang av virksomhetens MVA kompetanse i Norge og utlandet, innenfor økonomi- og skattefunksjonen, innkjøp, salg og logistikk Gjennomgang av konserninterne transaksjoner Oppfølging av eventuelle kontroller fra avgiftsmyndigheter i Norge eller utlandet

15 Vårt internasjonale avgiftsteam Advokatfirmaet PwC er landets største private avgiftsmiljø, og vi har en egen gruppe som jobber med internasjonale problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Her er det nødvendig å kombinere kunnskap om norsk moms, utenlandske VAT-regler og tollregelverket både i og utenfor Norge. Vårt team er derfor sammensatt av personer med bred erfaring fra skatte- og tollmyndighetene, samt solid bakgrunn som rådgivere. Ta gjerne kontakt med oss Yngvar Solheim Partner Tlf: Espen Qvist Advokat Tlf: Lars Flatåker Advokat Tlf: Per Kirknes Advokat Tlf: Kjetil Øpstad Tollrådgiver Tlf:

16 2015 PwC. All rights reserved. In this context, PwC refers to PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS and PricewaterhouseCoopers Services AS which are member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

Høsten 2007. Kurskatalog

Høsten 2007. Kurskatalog Høsten 2007 Kurskatalog Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer