Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell"

Transkript

1 Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell

2 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan etterprøves Hva skal dokumenteres? Beskrivelse av kontrollsporet for de forskjellige typer transaksjoner og andre disposisjoner Beskrivelse av hvordan systemgenererte poster kan etterprøves/kontrolleres, herunder faste data og koder. Hensikten er at man enkelt skal kunne forstå kontrollsporet fra dokumentasjonen, via spesifikasjonene og til pliktig regnskapsrapportering Forskriftkrav til dokumentasjon av elektroniske forsystem Kassasystem 5-6 Lønnssystem 2

3 10 Dokumentasjon av bokførte opplysninger Alle bokførte opplysninger skal være dokumentert Dokumentasjonen skal vise de bokførte opplysningenes berettigelse være korrekt og fullstendig ikke endres etter utstedelse være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig Krav om toveis kontrollspor for bokførte opplysninger fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering, og motsatt. Det skilles mellom primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon 3

4 Dokumentasjon av salg av varer og tjenester Salgsdokumentets innhold Nummer (forhåndsnummerert eller maskintildelt, jf ) Dato for utstedelse av dokumentasjonen Angivelse av partene (både selger og kjøper, jf ) Ytelsens art og omfang Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Vederlag og betalingsforfall Eventuell merverdiavgift (i NOK) og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift 5-2 Utstedelse av salgsdokumentasjon Faktura skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift Tidspunkt for utstedelse: Snarest mulig og senest en måned etter levering. 4

5 5-3 Dokumentasjon av kontantsalg Med kontantsalg mener salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering Krav til bruk av kassaapparat Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system Bl.a. kassaprogramvare for PC Kontantsalget dokumenteres med nummererte summeringsstrimler (kassaruller) og dagsrapporter (zrapporter) som viser Dato Klokkeslett for hvert enkelt salg samt utkjøring av dagsrapporter Korreksjonsposter med beløp, årsak og antall korreksjoner Kassaapparatet skal kunne skrive ut kvittering til kunden 5

6 5-4 Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg Unntatt kravet om kassaapparat i ambulerende eller sporadisk kontantsalg, som ikke overstiger 3G (folketrygdens grunnbeløp) i løpet av et år Kan i stedet dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag/billetter Dokumentasjonen må vise inn- og utleverte kontanter Oppgjør skal telles og signeres av to personer 6

7 Særlig unntak for plikten til å ha kassaapparat Gjelder for kontantsalg som skjer utenfor virksomhet som er bokføringspliktig etter bokføringslovens 2, annet ledd I praksis ikke avgiftspliktig virksomhet F.eks. kontorkasse Så lenge omsetningen er under 3G I stedet skal bestemmelsene om dokumentasjon av kontantsalg iht. bokføringsforskriftens 5-4 følges 7

8 5-5 Dokumentasjon av kjøp I utgangspunktet samme krav som salgsdokumentasjon Ved uriktig eller ikke tilfredsstillende salgsdokumentasjon etter 5-1 må kjøper kreve ny salgsdokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet 8

9 5-9 Reise- og oppholdsutgifter Det skal fremgå av dokumentasjonen hvem utgiftene omfatter hva formålet med reisen har vært hvilke arrangementer den reisende har deltatt på 5-10 Bevertningsutgifter Det skal fremgå av dokumentasjonen formål hvem bevertningen omfatter 9

10 11 Dokumentasjon av balansen Dokumentasjon av eiendeler, gjeld og egenkapital For alle balanseposter, med mindre de er ubetydelige Hva er ubetydelig? Ingen fasitsvar individuell vurdering 1

11 Eiendeler Anleggsmidler Anleggsregister Byr på utfordringer med å dokumentere alt som kommunen eier fra tidenes morgen Eiendomsregisteret (ekstern dokumentasjon) Nyanskaffelser Ved tilgang skal kjøpskontrakt ligge ved som dokumentasjon Skal det i drift eller investering? Vedlikehold (drift/påkostning (investering) Avgang Dokumenteres med salgskontrakt Bokført verdi på anleggsmidlet skal ut av balansen Nedskrivning av anleggsmidler? Dokumentasjon av grunnlaget for nedskrivning med begrunnelse, f.eks. bruksendring 1

12 Eiendeler Anleggsaksjer Tilgang/avgang Kjøpskontrakt Salgskontrakt Nedskrivningsplikt? Siste omsetningskurs Innhente regnskap og foreta en vurdering av selskapets finansielle situasjon Hvis forbigående verdifall, ingen nedskrivning Utlån Bekreftes med ekstern dokumentasjon/internt utlånssystem 1

13 Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Avstemmes mot kundereskontroen Tapsavsetning? Gjennomgang av fordringsmassen og vurder fordringer med hensyn til tapsavsetning Størst risiko knyttet til gamle fordringer Vurderingen skal dokumenteres Oppstilling av fordringene med kommentarer 1

14 Eiendeler Omløpsaksjer VPS-oppgaver/børskurs Bankinnskudd Årsoppgave fra bank Åpne poster skal dokumenteres med avstemming som viser hvilke bilag og/eller inn-/utbetalinger som utgjør differansen Kassebeholdning Opptelling pr signert av den som foretok tellingen Dagsoppgjør der det er pliktig 1

15 Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapitalkonti dokumenteres med eget avstemmingsskjema utviklet for kommuneregnskap Sammenfattende kontroller/kretsløpsavstemminger Investeringsfond/driftsfond Bundne/ubundne fond dokumenteres med grunnlaget for bokføringen Vedtak, budsjett og reglement 1

16 Egenkapital og gjeld Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ekstern bekreftelse, aktuarberegning Andre lån Ekstern bekreftelse fra bank/finansinstitusjon Avstemming av differanser 1

17 Egenkapital og gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Avstemming mot leverandørreskontro Ekstern bekreftelse fra leverandør (saldoforespørsel) som dokumenterer beløpene i reskontroen er den beste dokumentasjonen Skyldige offentlige avgifter Dokumenteres mot innsendte oppgaver MVA mot terminoppgaver Skattetrekk og AGA mot terminoppgaver og kvittering for innsendelse Annen kortsiktig gjeld Avstemmes mot grunnlaget for bokføringen 1

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Lovdata - Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

Lovdata - Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) Dato FOR-2014-02-05-107 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2014 hefte 2 Ikrafttredelse 05.02.2014

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen Flere endringer i bokføringsreglene I juni kom en ny forskrift som medfører omfattende endringer i bokføringsforskriften. Endringene angår alle bokføringspliktige. Rådgiver regnskap Ingjerd Moen, Revisorforeningen

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012 Informasjon fra Revisor nr 1/2012 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2012: Forberedelser til årsavslutningen 2012 Regnskap: Endringer i Bokføringsloven

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier

Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier Systembeskrivelse Innledning / Krav til Regnskapssystemet Beskrivelse av systemet Bilagsarter Bilagsserier Avgiftskoder/avgiftssatser/avgiftsbehandling Kontointervall kontostreng Reserverte konti Perioder/terminer

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer