Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012"

Transkript

1 Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

2 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon av årsregnskapet for Punktene i dokumentet er basert på kravene i lov om bokføring med forskrift. Det er hovedsakelig dokumentasjon av balansen som er inntatt i dokumentet. Punktene utgjør derfor ingen uttømmende oversikt over kravene i henhold til nevnte lovgivning. Vi ber om at angitt dokumentasjon i sjekklisten foreligger komplett og samlet i permer til avtalt oppstart av vår revisjon den Dokumentasjonen arkiveres etter en oversiktlig struktur som tydelig angir hvilken regnskapspost den enkelte dokumentasjon skal underbygge. For å sikre fullstendighet og tilfredsstillende kvalitet på dokumentasjonen anbefaler vi at daglig leder regnskapsansvarlig, økonomidirektør eller andre nøkkelpersoner tar ansvar for å kvalitetssikre all dokumentasjon som delegeres og utarbeides av regnskapsmedarbeidere.

3 Revisjon av årsregnskapet for 2012 Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Regnskapspost Gjennomført Kontrollert Generelt Saldobalanse per (inklusiv saldo per samme år). Ledelsesrapportering med eventuelle skriftlige kommentarer. Oversikt over eventuelle vesentlige leieavtaler eller andre vesentlige kontrakter som er nye av året. Kopi av eventuell korrespondanse med skatte- og avgiftsmyndighetene i året. Immaterielle eiendeler Spesifikasjon av alle immaterielle eiendeler (forskning og utvikling, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter, samt goodwill), avstemt mot HB per Spesifikasjonen skal for hver enkelt immateriell eiendel vise anskaffelseskost ved kjøp, akkumulerte avskrivninger per inneværende år, avskrivningssats, beregning av årets avskrivning, samt netto bokført verdi per Dokumentert verdivurdering av hver enkelt immateriell eiendel. Vurderingen fremlegges av foretakets ledelse. Verdivurderingen skal underbygge den bokførte verdi som fremkommer i regnskapet per 31.12, og skal baseres på relevant vurderingsgrunnlag som ledelsens estimater på fremtidig kontantstrøm generert av vurderingsenhetene som de immaterielle eiendelene knytter seg til, eller andre anerkjente verdsettelsesmetoder. Grunnlaget for estimater og andre elementer benyttet i vurderingen legges ved som del av dokumentasjonen.

4 Varige driftsmidler Utskrift av anleggsregisteret over varige driftsmidler som viser: a. Kostpris b. Akkumulerte avskrivninger fra c. Årets avskrivninger d. Tilgang og avgang i året e. Benyttede avskrivningssatser per gruppe f. Netto bokført verdi i henhold til anleggsregisteret, enkeltvis per objekt, og totalsum per gruppe avstemt mot hovedbok per Kopi av inngående faktura for tilganger i året. (tilgang til fakturasystem) Kopi av salgsdokument for solgte driftsmidler i året. Dokumentasjon på eventuelle utrangerte driftsmidler, det vil si driftsmidler som tas ut av anleggsregisteret fordi det ikke lenger er i bruk i foretakets virksomhet. Dette gjelder driftsmidler både med og uten restverdi (førstnevnte medfører resultatføring ved utrangering). Det bør som minimum gjøres en slik opprydding i anleggsregisteret i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet. Dokumentasjon som viser at slik gjennomgang/opprydding er foretatt, med spesifikasjon av hvilke utrangeringer som er foretatt og regnskapsmessig konsekvens legges ved som del av dokumentasjonen. Spesifikasjon over leide/leasede driftsmidler, med kopi av låne- /leieavtaler. Takst for vesentlige driftsmidler. Varer Avstemming av lagerbeholdning i henhold til beholdningsregister (evt. annen spesifikasjon av lagervarer) som angir varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene, mot bokført lagerbeholdning i HB per Dokumentasjon / oversikt over resultatet av varetellingene (som blant annet viser telleresultat, teoretisk beholdning og svinn i kroner) utført gjennom året.

5 Skriftlig vurdering av nedskrivning for ukurans per 31.12, basert på relevante grunnlag som for eksempel rapporter over varenes omløpshastighet og rapportering fra telleteam over identifikasjon av ukurante varer med verdifall. Grunnlag for vurderingen vedlegges som del av dokumentasjonen. Begrunnelse dokumenteres skriftlig dersom det ikke vurderes behov for nedskrivning for ukurans. Kundefordringer Kundereskontro avstemt mot hovedbok per Eventuelle differanser skal forklares. Skriftlig vurdering av avsetning for påregnelige tap på krav, med avstemming av beløpsmessig størrelse i henhold til vurderingen mot saldo i hovedbok per Aldersfordelt saldoliste kunder legges ved som grunnlag for vurderingen, med skriftlig begrunnelse for eventuelle vesentlige eldre ubetalte poster som ikke inngår i avsetningen. Spesifikasjon av tapsførte kundefordringer i året, med begrunnelse for tapsføring. Spesifikasjon av kreditposter i kundereskontro, med skriftlig forklaring til vesentlige enkeltposter. Andre fordringer Spesifikasjon av postene på konti for kortsiktige fordringer og forskuddsbetalte kostnader i HB per 31.12, med underliggende dokumentasjon av hva de enkeltvise fordringene og forskuddsbetalte kostnadene består av. For forskuddsbetalte kostnader skal det tydelig angis på dokumentasjonen hvordan beregningen av det periodiserte beløpet i balansen per er foretatt (hvilken periode fakturaen gjelder, hvor mange måneder som gjenstår for periodisering av totalfaktura per 31.12, og utregningen av det ikke-periodiserte beløp som gjenstår i balansen per 31.12). For konto i HB som består av flere enkeltbeløp (både for fordringer og forskuddsbetalte kostnader) skal det lages spesifikasjoner av saldo (beløp og tekst) hvor sum er avstembar mot saldo i HB, og hvor det er tydelig referanse til underliggende dokumentasjon som bekrefter enkeltbeløpene i spesifikasjonen. Dersom det eksisterer fordringer av eldre dato skal aldersfordeling fremkomme av dokumentasjonen, samt en skriftlig vurdering av om det knytter seg usikkerhet til inndrivelse og en vurdering av behovet for avsetning for tap på krav.

6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Avstemming av samtlige bank- og kassekredittkonti i hovedbok pr mot årsoppgaver fra bank. Åpne poster skal være tilstrekkelig dokumentert og/eller forklart, på en måte som gjør det mulig å vurdere gyldighet og resultat- og/eller balanseeffekt av hver enkelt åpen post. Dokumentasjon av opptelling av kontantbeholdning per Dokumentasjonen skal angi hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares. Oversikt over eventuelle pantstillelser og garantiansvar. Avstemming av bokførte renter knyttet til bank- og kassekreditt mot årsoppgaver fra bank. Eventuelle differanser skal forklares. Egenkapital Avstemming av endringen i egenkapital fra forutgående år til inneværende år, mot årets regnskapsmessige resultat etter skatt og eventuelle andre poster ført direkte mot selskapets egenkapital gjennom året. Pensjonsforpliktelser Samtlige pensjonsavtaler for ansatte og pensjonerte i foretaket (innskuddsordninger, ytelsesordninger, avtaler om førtidspensjon, både usikrede og sikrede m.v). Aktuarberegninger per for samtlige pensjonsavtaler definert som ytelsesplaner. Som del av aktuarberegningen skal inngå en forklaring til/analyse av estimatavvik, både for midler og for brutto forpliktelser, herunder beløpsmessig bevegelse av estimatavvik fra IB til UB. Spesifikasjon over alle innbetalingsbeløp til ordningene gjennom året, hvor sum av spesifikasjonen per ordning avstemmes mot det beløpet for innbetalinger som er benyttet i aktuarberegningen. Kopi av bilagene som viser innbetalingsbeløpene fremlegges som del av dokumentasjonen. Dokumentasjon på avstemming av antall aktive (og pensjonerte) i ordningene i henhold til pensjonsavtaler og registrering av dette i lønnssystem, mot det antall som er benyttet i aktuarberegningen. Avstemming av netto pensjonsforpliktelser i henhold til aktuarberegningen mot hovedbok per

7 Avstemming av kostnadsførte pensjonskostnader vedrørende ytelsesordningene i hovedbok mot årets pensjonskostnad i henhold til aktuarberegning. Kostnadene vedrørende innskuddsordning avstemmes mot innbetalinger til innskuddsordningen og evt. endring i innskuddsfond. Dokumentert beregning pensjonsforpliktelser som er finansiert over drift og som ikke blir aktuarberegnet, avstemt mot saldo i HB per Oversikt over saldo på evt. innskuddsfond per avstemt mot hovedbok. Andre avsetninger for forpliktelser og annen langsiktig gjeld Andre avsetninger for forpliktelser, og annen langsiktig gjeld spesifiseres og avstemmes mot tilhørende saldo i HB per Enkeltposter i spesifikasjonen dokumenteres med underbilag som bekrefter nøyaktighet av avsetningen og/eller gjeldsposten. Leverandørgjeld Leverandørreskontro avstemt mot hovedbok per Eventuelle differanser skal forklares. Aldersfordelt saldoliste leverandører, med skriftlig forklaring til alle vesentlige eldre poster. Avstemming av saldobekreftelser fra leverandører mot saldo per leverandør i henhold til eget regnskapssystem. Eventuelle differanser skal forklares. Spesifikasjon av debet-saldi i leverandørreskontro, med skriftlig forklaring til vesentlige enkeltposter. Skyldige offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld Avstemming av skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift per (6. termin). Kopi av betalingsbilag for arbeidsgiveravgift og merverdiavgift gjennom året, herunder betalingen for 6. termin. Totalavstemming av merverdiavgift. Avstemmingen skal vise terminvis og total innberettet utgående merverdiavgift opp mot avgiftspliktige omsetningskonti i hovedbok, samt terminvis og total innberettet inngående merverdiavgift opp mot konti for bokføring av transaksjoner med fradrag for inngående avgift. Totalavstemming for inneværende år av innberettet og bokført arbeidsgiveravgift mot konti i HB over arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser.

8 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og kontrolloppstiling over registrerte og innberettede beløp for året. Beløpene på kontrolloppstillingen skal være avstembare mot tilhørende konti i HB. Dersom ikke alle HB-konti fremstår som rene i forhold til avgiftsplikt, skal det fremlegges spesifikasjon av differanser med forklaring. Avstemming av påløpte feriepenger i HB per mot rapport over påløpte feriepenger fra lønnssystemet. Tilsvarende avstemming for påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. Spesifikasjon over hvilke ansatte som har brukt firmabiler privat, og kilometerstand per Spesifikasjon og underlagsdokumentasjon for avsetning til andre påløpne lønnskostnader (reiseoppgjør, km-godtgjørelse, overtid, bonus etc). Eventuelt utskrifter fra lønnssystemet pr eller annen underlagsdokumentasjon som bekrefter nøyaktighet og fullstendighet av påløpt bonus, overtid og provisjoner og som er avstembar mot regnskapet per legges ved som del av dokumentasjonen. Påløpne kostnader og annen kortsiktig gjeld spesifiseres og avstemmes mot tilhørende saldo i HB pr Enkeltposter i spesifikasjonen dokumenteres med underbilag som bekrefter nøyaktighet og riktig periodisering av de påløpne kostnadene og/eller gjeldspostene. Konsernmellomværende Avstemming av mottatt bekreftelse fra konsernmotpart mot bokført mellomværende for samtlige mellomværende mot konsernselskap. Åpne poster skal forklares skriftlig i tilstrekkelig omfang/detalj til å kunne vurdere konsekvens for resultat og balanse. Spesifikasjon over alt salg og kjøp mellom konsernselskap i året, avstemt mot HB. Vesentlige nye avtaler mot selskap i samme konsern fremlegges.

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Veiledningsnotat Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer