Sticos Oppslag - Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sticos Oppslag - Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg"

Transkript

1 Side 1 av 7 Krav til kassaapparat og dagsoppgjør ved kontantsalg Sammendrag Kontantsalg (betaling med kontanter, bankkort eller kredittkort) skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, for eksempel datakasser. Kassaapparatet eller lignende system skal produsere daterte, forhåndsnummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport. Kassaapparetet mv. skal kunne skrive ut kvittering til kunden, og beløpet som registreres skal være synlig for kunden med mindre dette er vanskelig å gjennomføre. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres ikke er lett synlig. Det skal daglig utarbeides daterte, nummererte summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapport over opplysninger som er registrert på kassaapparatet eller lignende system. Det skal foretas en daglig avstemming mellom innslått kontantsalg og opptalt kassebeholdning. Summeringsstrimlene eller tilsvarende rapporter skal oppbevares som primærdokumentasjon i 5 år etter regnskapsårets slutt. Det er gjort unntak fra kravet til kassaapparat i følgende tilfeller: Type salg Alternativ dokumentasjon Ambulerende eller sporadisk kontantsalg inntil 3 ganger folketrygdens grunnbeløp Innbundet bok der sidene er forhåndsnummerert Forhåndsnummererte salgsbilag Oppstilling over ut- og innleverte varer Salg fra automater Avstemming mellom dokumenterte kontanter og registrerte salg etter telleverket Beregnet salg ut fra andre registrert opplysninger i automaten Lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning Salg fra ubetjent salgssted Forhåndsnummererte konvolutter Innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte Lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning 1. Regnskap 1.1. Definisjon av kontantsalg Kontantsalg er definert som salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, for eksempel ved bruk av kontanter, bankkort eller kredittkort, jf. Bokføringsforskriften Salg via internett regnes som kontantsalg kun når varen eller tjenesten leveres samtidig som oppgjøret mottas, f.eks. ved nedlastning av musikk, filmer og programvare. Internettsalg kan være enten finansielt forskudd, kontantsalg eller kredittsalg avhengig av hvordan betaling skjer, se også emnet Dokumentasjon av salg via Internett. Også andre betalingsmåter enn kontanter eller kredittkort vil omfattes, så lenge vilkåret om samtidig oppgjør med leveringen er oppfylt. Som eksempel kan nevnes betaling via mobiltelefon, med e-penger eller utenlandske betalingsløsninger som Paypal. Forskuddsbetaling vil derimot ikke omfattes av definisjonen. Se Nytt regelverk for kassasystemer pkt Krav til kassaapparat e.l.

2 Side 2 av 7 Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Automatiserte ordre-/faktureringssystemer tilfredsstiller kravene til likeverdig system. Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger derfor ikke gå til anskaffelse av et kassaapparat for å håndtere eventuelle kontantsalg. I stedet kan det utstedes en kontantfaktura fra faktureringssystemet. Andre løsninger som vil anses som likeverdige er kassaprogramvare for PC, taksameter i taxier og lignende. Internettsalg, postordresalg og lignende må skje via systemer som også fyller kravet til likeverdighet, se blant annet emnet Dokumentasjon av salg via Internett. For at et registreringssystem skal komme inn under betegnelsen annet likeverdig system, må det tilfredsstille alle kravene til funksjonalitet som omtalt under. Kassaapparatet e.l. skal produsere daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, f.eks. registreringssystem i datakasser. Summeringsstrimlene skal angi klokkeslett for hvert enkelt salg. For korreksjoner skal det angis beløp, årsak og antall korreksjoner, jf. Bokføringsforskriften Skattedirektoratet har i Skatteinfo 1/2011 uttalt at ved bruk av kassaruller må disse tas ut av kassa når de er brukt opp og merkes med første og siste dag for innslag. Kassarullene skal oppbevares som primærdokumentasjon etter Bokføringsloven 13 første ledd nr. 3. Se også emne Oppbevaring av regnskapsmateriale. Det skal foreligge en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner, jf. Bokføringsforskriften Krav til kvittering Kassaapparatet skal kunne skrive ut kvittering til kunden, jf. Bokføringsforskriften 5-3-2a, og beløpet som registreres skal være synlig for kunden med mindre dette er vanskelig å gjennomføre. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres ikke er lett synlig. Kontantsalgsdokumentasjonen skal i utgangspunktet inneholde den samme informasjonen som annet salg, se emnet Krav til salgsdokumenter (faktura). Kvitteringen skal dessuten angi klokkeslettet for salget. Angivelse av kjøper kan fravikes ved kontantsalg fra detaljist, jf. Bokføringsforskriften 5-3-2a. Kjøper skal likevel alltid angis ved salg for minst kr inkl. mva. betalt med kontanter, salg for over kr inkl. mva. betalt med kontanter eller kort når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, salg av drivstoff til bruk i person- eller varetransport uavhengig av beløp. Som eksempel på varer og tjenester til direkte bruk i produksjon eller tjenesteleveranse er nevnt håndverkeres innkjøp av materialer osv. Det vil derimot ikke gjelde indirekte kostnader som kontorrekvisita, mat til interne kantiner og lignende, se lovforarbeidene i NOU 2002:20 Kapittel Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis pr. varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art vanskelig lar seg gjennomføre. Dette kan være aktuelt for kassaapparater som ikke har system for strekkodelesing. Varegruppene bør være så spesifikke at det gir mening for kjøperen, se eksempler i bokføringsstandardstyrets delrapport III pkt Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette. Se Merverdiavgiftshåndboken (12. utg.) pkt Ytelsens art hvor enkeltsalg angitt per varegruppe er omtalt Krav til papirkvalitet Når salgsdokumentet utstedes på papir skal dokumentet utstedes med en trykk- og papirkvalitet som sikrer lesbarheten i hele oppbevaringsperioden, jf. Bokføringsforskriften Dette kravet vil også gjelde utskrifter fra kassaapparat Dokumentasjon av opplæring All registrering som har skjedd i forbindelse med opplæring skal dokumenteres, jf. Bokføringsforskriften Det tenkes i denne forbindelse på opplæring som skjer ved å benytte kassaapparatets "treningsfunksjon", ikke ordinært salg som registreres av ansatte som er under opplæring. Dette salget kommer ikke med i den ordinære z-rapporten Dokumentasjon av korreksjonsposter og tilbakebetaling

3 Side 3 av 7 Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak, jf. Bokføringsforskriften Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger dokumentasjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur Særskilt for serveringssteder Se emne Dokumentasjon av kontantsalg fra severingssted Felles kassaapparat Skattedirektoratet har i uttalelse av (oppdatert ) uttalt at regelverket generelt sett ikke er til hinder for at flere bokføringspliktige kan benytte felles kassaapparat under følgende forutsetninger: 1. Omsetningen registreres på en slik måte at z-rapporten(e) viser omsetningen til den enkelte leverandør. 2. Kontantene holdes atskilt for hver enkelt leverandør, slik at det kan foretas individuelle dagsoppgjør. 3. Den enkelte leverandør oppbevarer dokumentasjon for sine transaksjoner (kassaruller), enten ved at disse lagres elektronisk i systemet, eller ved at de skrives ut. Det samme gjelder dokumentasjon for dagens omsetning / kassaoppgjøret (z-rapporter mv.). Se også emnet Forutsetninger for at flere bokføringspliktige kan benytte felles kassaapparat Dagsoppgjør Summeringsstrimler (z-rapporter) Generelt Det skal daglig utarbeides daterte, nummererte summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapport over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system. Også tilsvarende rapporter må være daterte og nummererte, selv om det det er innlagt andre kontroller i systemet. Rapportene skal angi korreksjonsposter med årsak, beløp og antall poster, samt registreringer i forbindelse med opplæring. Enten kan opplysningene lagres i systemet slik at rapportene til enhver tid kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassen. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal framgå av rapporten, jf. Bokføringsforskriften Dagsoppgjøret skal bokføres i regnskapssystemet. Bokføringen må følge de ordinære kravene til ajourføring, jf. Bokføringsloven 7, dvs at det må foretas daglig registrering i regnskapssystemet. I følge Bokføringsforskriften 3-1 kan poster fremkomme som totaler dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon og er kontrollerbare mot totalen. Dette innebærer for eksempel at de enkelte dagsoppgjørene for en periode kan registreres i en egen rapport, for eksempel ved bruk av regneark, og at totalen for perioden bokføres i bokføringsspesifikasjonen. Rapporten vil da bli en del av bokføringsspesifikasjonen, og må inneholde dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning (bilagsnummer) Særskilt for hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Daterte nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter innen bransjen hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal vise omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og salg av behandlingstjenester, jf Bokføringsforskriften Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal dessuten vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester. Se også emne Salg av frisørtjenester, herunder krav til dokumentasjon av salg Særskilt for serveringssteder Daterte summerte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter innen bransjen serveringsteder der det foregår servering av øl, vin eller brennevin skal skrives ut eller lagres i systemet ved dagens slutt (og ikke neste dag), jf. Bokføringsforskriften Se også emne Dokumentasjon av kontantsalg fra severingssted Daglig avstemming

4 Side 4 av 7 Det skal foretas en daglig avstemming mellom innslått kontantsalg og opptalt kassebeholdning. Skattedirektoratet har i Skatteinfo 1/2011 uttalt at avstemmingen skal vise kontanter i kassa ved oppstart, kontantsalg i løpet av dagen (z-rapport), uttak eller innskudd av kontanter i løpet av dagen og opptalt kassabeholdning. Avstemmingen skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Eventuelle differanser skal forklares. Eksempel på avstemmingsskjema finner du i Sticos oppslag ved å klikke på Kasseoppgjør avstemming. Se også emne Dokumentasjon og registrering av kontanttransaksjoner og -beholdning og føring av kassabok Oppbevaring Dagsoppgjørene skal oppbevares som primærdokumentasjon etter Bokføringsloven 13 første ledd nr. 3. De kan lagres elektronisk så lenge de er tilgjengelig i lesbar form og det er tekniske muligheter for å skrive de ut på papir i hele oppbevaringsperioden. Se også emne Oppbevaring av regnskapsmateriale Unntak fra kravet til kassaapparat Ambulerende eller sporadisk kontantsalg Kravet til kassaapparat gjelder ikke bokføringspliktige som har ambulerende eller sporadisk kontantsalg, når denne omsetningen ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2016 kr ) eksklusive merverdiavgift, jf. Bokføringsforskriften Se mer i emnet Dokumentasjon av ambulerende eller sporadisk kontantsalg Salg fra automater Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten (for eksempel registrert bruk (tid) av gjenstanden det betales for). Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning. Jf. Bokføringsforskriften Avstemming av kassabeholdning mot salgsdokumentasjon kan skje på det tidspunktet salgsstedet oppsøkes, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjøret skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares. Se Bokføringsforskriften Se mer i emnet Dokumentasjon av salg fra automater Salg fra ubetjente salgssteder Salg fra ubetjente salgssteder kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning. Jf. Bokføringsforskriften Avstemming av kassabeholdning mot salgsdokumentasjon kan skje på det tidspunktet salgsstedet oppsøkes, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjøret skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares. Se Bokføringsforskriften Se mer i emnet Dokumentasjon av kontantsalg fra ubetjente salgssteder Dispensasjon Ifølge Bokføringsforskriften kan Skattedirektoratet (delegert myndighet) også i enkeltsaker gi unntak fra kravet til kassaapparat. Søknad om slikt unntak sendes Skattedirektoratet, seksjon for foretakskatt, Postboks 9200, Grønland, 0134 Oslo. Skattedirektoratet har i artikkel av (oppdatert ) redegjort for sin dispensasjonspraksis på områder hvor det har vært mange søknader, herunder søknader om dispensasjon fra kravet om kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, og hvilke opplysninger søknader om slik dispensasjon bør inneholde Illustrasjon

5 Side 5 av Nytt regelverk for kassasystem fra 1. januar 2017/ Innledning Som ledd i kampen mot svart økonomi i bransjer med mye kontantomsetning er det vedtatt nye og strengere regler for kassasystem. Disse fremgår av Kassasystemlova med tilhørende Kassasystemforskrifta, samt ny 10a i bokføringsloven med tilhørende forskrift. Lovbestemmelsene er vedtatt slik at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, må de bokføringspliktige først ha nye systemer på plass fra 1. januar Innen denne fristen må enten eksisterende kassasystemer oppgraderes der det er mulig, eller så må man anskaffe nytt kassasystem som tilfredsstiller de nye kravene Krav til kassasystemet Påbudte funksjoner De nye reglene stiller krav til kassasystem, herunder regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvittering og rapporter og sikring av elektronisk journal. I Kassasystemforskrifta 2-5 er det opplistet funksjoner som blir påbudt i kassasystemet. Kassasystemet skal kunne registrere vekslekasse kunne registrere ulike betalingsmidler ha klokke stilt etter norsk normaltid og sommertid skille mellom positive og negative beløp på kvitteringer, i rapporter og i elektronisk journal kunne skille mellom flere næringsdrivende dersom de bruker samme kasse.

6 Side 6 av Forbudte funksjoner Tilsvarende gis det i Kassasystemforskrifta 2-6 en opplisting av hvilke funksjoner som blir forbudt i et kassasystem. Det skal ikke finnes andre funksjoner enn det som fremgår av systembeskrivelsen ikke være mulig å tilslutte eller integrere kassasystemet med ekstern programvare som muliggjør endring av elektronisk journal ikke være mulig å endre registreringer i ettertid eller endre forprogrammert tekst på varer og tjenester ved registreringen ikke være mulig å avslutte salg uten at kvittering skrives ut ikke være mulig å kjøre ut mer enn én kopi av kvitteringen ikke være mulig å foreta registrering dersom integrert kassaskuff er åpen eller lagringsminnet er fullt ikke være mulig å merke enkelte varegrupper slik at de ikke medtas på rapporter Krav til kvitteringer og rapporter I Kassasystemforskrifta til stilles det detaljerte krav til kvitteringer, X-rapport og Z-rapport. Salgskvitteringene skal i tillegg til det innhold som følger av dagens regler, også inneholde opplysninger om bl.a. type betalingsmiddel og kassasystemets ID-nummer. Ordet "Salgskvittering" skal angis øverst på kvitteringen. Det stilles også krav om at kvitteringer som produseres av kassasystemet og som ikke er salgskvitteringer tydelig merkes slik at de ikke kan forveksles med salgskvittering. Også X- og Z-rapporter skal gi mer omfattende opplysninger enn det som følger av dagens regelverk, herunder skal opplysninger om antall skuffeåpninger, type betalingsmiddel, grand total mv. fremgå. Videre foreslås det regulert at det kan benyttes norsk, svensk, dansk og engelsk språk på kvitteringer og rapporter Krav til leverandør av kassasystemet Produkterklæring Leverandørene av kassasystem skal avgi en produkterklæring til skattekontoret før et nytt type kassasystem tilbys for salg, utleie eller utlån og når eksisterende kassasystem oppdateres med nye versjoner. Kun kassasystemer med produkterklæring skal kunne tilbys for salg til bokføringspliktige som skal anvende kassasystemet i sin næringsvirksomhet. Leverandøren skal, ved å avgi en produkterklæring, bekrefte at kassasystemet som tilbys for salg oppfyller lovens krav. Produkterklæringen vil inneholde et begrenset antall opplysninger om kassasystemet og den skal leveres elektronisk, fortrinnsvis via Altinn-portalen. Se Kassasystemlova 5 og Kassasystemforskrifta Bistandsplikt og plikt til å utbedre mangler Leverandørene skal gi skattekontoret nødvendig bistand til innsyn i kassasystemet, og de har etter krav fra skattekontoret plikt til å utlevere programvare, servicenøkler, servicemanual, programmeringsverktøy og programmeringsmanual, En leverandør av kassasystem som blir oppmerksom på at kassasystemet ikke tilfredsstiller kravene som er stilt i regelverket, skal uten ugrunnet opphold melde fra om dette til skattekontoret og utbedre mangelen eller trekke systemet frå markedet Krav til bruk av kassasystemet Krav til bruk av godkjent kassasystem Bokføringspliktige skal bruke kassasystem som oppfyller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Ansvaret til de bokføringspliktige skal normalt ikke strekkes seg lenger enn til å påse at kassasystemet som blir benyttet, har en produkterklæring. Bokføringspliktige vil derfor normalt ikke bli gjort ansvarlig dersom kassasystem med produkterklæring senere viser seg å ha feil eller mangler. Bokføringspliktige må derfor innen 1. januar 2019 sørge for at de benytter et kassaapparat med en produkterklæring.

7 Side 7 av Spesifikke brukerkrav Regelverket skal bidra til at kontantsalg faktisk blir registrert inn i kassasystemet. Dette gjøres blant annet ved at det stilles krav om at all løpende anvendelse fortløpende skal registreres i kassasystemet, at det alltid skal skrives ut salgskvittering fra kassasystemet, og at denne kvitteringen alltid skal legges frem for kunden. Eksempler på andre brukskrav som stilles er at alle korreksjonsposter skal dokumenteres, at vekselkasse skal registreres inn ved salgsdagens begynnelse, samt at Z-rapport skal skrives ut ved salgsdagens slutt Krav til elektronisk journal Kontantsalget skal dokumenteres med elektronisk journal. Opplysningene i elektronisk journal skal lagres på en sikker måte. Dette innebærer bl.a. plikt til umiddelbart å overføre opplysningene i elektronisk journal til et annet elektronisk lagringsmedium, dersom det interne lagringsminnet er fullt Unntak fra kravet til kassasystem Det gjøres unntak fra kravet til kassasystem som innebærer at de minste næringsdrivende ikke vil få kostnader knyttet til utskifting eller oppgradering av kassasystem. Dette gjelder næringsdrivende med kontantsalg i løpet av et regnskapsår som ikke overstiger kroner ( kroner inklusiv merverdiavgift) og for ambulerende og sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2016 kr ) Sanksjoner Overfor kassasystemleverandører Skattekontoret kan pålegge leverandør av kassasystem straffegebyr når kassasystem ikke oppfyller kravene i kassasystemloven og -forskriften. Straffegebyr kan også pålegges leverandør som ikke har avgitt produkterklæring. Skattekontoret kan også pålegge leverandører som ikke har innrettet seg etter pålegg om å utlevere programvare mv. etter kassasystemloven en løpende tvangsmulkt fram til utlevering skjer Overfor bokføringspliktige Bokføringspliktige som forsettlig eller uaktsomt ikke har oppfylt pliktene sine til å registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av godkjent kassasystem, skal kunne pålegges straffegebyr. Kravet til uaktsomhet må normalt regnes som oppfylt i tilfeller der for eksempel en bokføringspliktig benytter kassasystem uten produkterklæring Mer informasjon Se Prop. 120LS ( ) kap. 16 og høringsnotat av , samt Skattedirektoratets melding SKD 7/15 og kunngjøring av Din private kommentar

Ny kasselov. Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen

Ny kasselov. Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen Ny kasselov Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer og bakgrunn for disse: VISBOOK AS 10. oktober 2016 Skrevet av: Jan Erik Stuen Ny kasselov Litt orientering i grove trekk om praktiske endringer

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) Dato 19.06.2015 nr. 58 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2015 hefte 6 Ikrafttredelse 01.01.2017 Rettsområde Bank, finans og regnskapsrett

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen Flere endringer i bokføringsreglene I juni kom en ny forskrift som medfører omfattende endringer i bokføringsforskriften. Endringene angår alle bokføringspliktige. Rådgiver regnskap Ingjerd Moen, Revisorforeningen

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt: Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Forskrift om bokføring Dato FOR-2004-12-01-1558 Departement Finansdepartementet Publisert

Detaljer

Kapittel 1. Virkefeltet til forskrifta. Definisjonar Virkefelt Forskrifta utfyller og gjennomfører føresegnene i kassasystemlova.

Kapittel 1. Virkefeltet til forskrifta. Definisjonar Virkefelt Forskrifta utfyller og gjennomfører føresegnene i kassasystemlova. Forskrift 18.12.2015 nr. 1616 om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) Fastsett av Skattedirektoratet 18. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2015 nr 58 om kassasystem 9. Kapittel 1. Virkefeltet

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19 Utarb. /sign: Kunde: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 19 Pliktig regnskapsrapportering 1. 2. A 3. 4. Har foretaket pliktig regnskapsrapportering etter: Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)?

Detaljer

Nytt regelverk for kassasystemer Utredning om endringer i bokføringsregelverket

Nytt regelverk for kassasystemer Utredning om endringer i bokføringsregelverket 15.02.2012 Nytt regelverk for kassasystemer Utredning om endringer i bokføringsregelverket Innhold: 1 Innledning og sammendrag... 6 2 Bakgrunn og mandat... 8 2.1 Generelt... 8 2.2 Tidligere rapporter og

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket

HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket Landsorganisasjonen Youngsgaten 11 0181 Oslo Vår sak nr: 1069/09 BA Arkivnr: 011:723 Deres ref: Dato:03.09.2009 HØRING forslag til endring av bokføringsregelverket NTL har mottatt saken til høring og oversender

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Norsk bokføringsstandard NBS 3 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Når er bokførte opplysninger i utgangspunktet tilgjengelig

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Agenda En lov i bevegelse. Produksjon Bruk av tredjeparter Salgsdokumenters

Detaljer

Regnskap i ungdomsbedrifter

Regnskap i ungdomsbedrifter Regnskap i ungdomsbedrifter Hvorfor regnskapskurs? Anne Lise H. Noren UE kontaktperson i Skatt øst og kursholder siden 2013 Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Hvor finner dere oss på nett? http://www.spleiselaget.

Detaljer

Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser

Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder og uttalelser Loven regulerer forhold knyttet til registrering og dokumentasjon av alle økonomiske transaksjoner

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015 Årsrapport 2015 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2015 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Avvikling av BSS... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 3 Nærmere

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Høring forslag til endring av bokføringsregelverket

Høring forslag til endring av bokføringsregelverket Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 7. september 2009 Høring forslag til endring av bokføringsregelverket Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 8. juni 2009

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 --g I FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO i[ 26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I Arldmr. Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/1593 FM TYH 09/00801-2

Detaljer

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap DFØ/FOA 16.10.2013 Kap. 4 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder for bokføring og økonomisystem. Presentasjon av endringene som ble fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Endringene

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 05.03.12 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen Norsk bokføringsstandard NBS 5 (Mai 2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Formål... 4 4. Balanseposter og verdier... 4 5. Ubetydelige balanseposter... 5 6. Typer dokumentasjon...

Detaljer

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 3. mars 2014 PROTOKOLL Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. Til stede: Forfall:

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 3: inntektsområdet

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 3: inntektsområdet Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 3: inntektsområdet Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon regnskapsrevisjonsprosjektet Intern kontroll

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Regnskapet i skyen Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Noen relevante grunnprinsipper i bokføringsloven Funksjonalitet som minimumskrav uansett klient/tjener-

Detaljer

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Forskuddsfakturering Spørsmål Avgiftpliktige varer og tjenester skal som hovedregel faktureres etter at

Detaljer

Dato: Referanse : 2017/7337 SEB Sak: Oppsummering av høringsuttalelser i forbindelse med høring av taksameterforskriften

Dato: Referanse : 2017/7337 SEB Sak: Oppsummering av høringsuttalelser i forbindelse med høring av taksameterforskriften Notat Dato: 13.12.2017 Referanse : 2017/7337 SEB 442.1 Sak: Oppsummering av høringsuttalelser i forbindelse med høring av taksameterforskriften Justervesenet sendte forskrift om endring av forskrift 1.oktober

Detaljer

Kasserutiner. Innhold

Kasserutiner. Innhold Innhold Ny kasse... 3 a) Klargjøre kasse for salg... 3 b) Vanlig salg... 6 c) Rabatt... 10 d) Retur... 13 e) Kjøp av gavekort... 16 f) Tilgodelapper... 18 g) Kredittsalg... 21 h) Dagsoppgjør/skiftoppgjør...

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift Rundskriv 3/09 Kontaktperson: Vår dato: 01.04.2009 Vår referanse: 200900170-/445 Rundskrivet erstatter: 54/07 Vedlegg: Kopi til: Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

MH kap 7. Hvorfor dele opp i rutiner? Regnskapsrutiner Kontrollmålsetninger REV2403. Les dette kapitlet! Kompetanse (jf COSO) Ansvar Oversiktlighet

MH kap 7. Hvorfor dele opp i rutiner? Regnskapsrutiner Kontrollmålsetninger REV2403. Les dette kapitlet! Kompetanse (jf COSO) Ansvar Oversiktlighet Regnskapsrutiner Kontrollmålsetninger Dataflyt REV2403 MH kap 7 Les dette kapitlet! Kanskje lærebokens beste kapittel Mange detaljer Struktur Konti som påvirkes Regnskapskvalitet Operasjonell kvalitet

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING

REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING Otto Risanger REGNSKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING Risangers ebok nr 033 Utgitt av Adekvat Info AS Kalnesveien 5, 1712 Grålum Tlf: 69 97 17 80 E-post: adekvat@adekvat.no Otto Risanger 2016 ISBN 978-82-7691-302-6

Detaljer

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Salg av nye leiligheter i boligselskaper Revisjon og revisjonsplikt må, bør eller trenger ikke Terje Tvedt, BDO AS Utvalgte problemstillinger knyttet

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 25. september 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport I Godkjenningsordning for kassasystemer Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Gjeldende rett...

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

RSM NYHETSBREV 7/2016

RSM NYHETSBREV 7/2016 RSM NYHETSBREV 7/2016 RSM NYHETSBREV 7/2016 NYHETSBREV 7/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om: Ny mva-melding fra 1. januar 2017 Dokumentasjonskrav ved bruk av ekstern forvalter Virksomheters bruk av

Detaljer

Høring - ny forskrift om offentlige arkiver

Høring - ny forskrift om offentlige arkiver Saksbehandler Deres dato Vår dato Herdis Øye 22.11.2016 13.01.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 663 16/728-4 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høring - ny forskrift om offentlige

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S100

BRUKERMANUAL SE-S100 BRUKERMANUAL SE-S100 Versjon 1 September 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 3 SUPPORT... 3 DRIFTSFORSTYRRELSER... 3 REPARASJON... 3 VIKTIG... 4 BATTERI... 4 BESKRIVELSE AV CASIO SE-S100... 5 Forklaringer

Detaljer